Goudsche Courant, maandag 2 februari 1903

4 o OOSO Maandag 2 Februari 1903 4l8te Jaargang fiOllDSCHE COIRANT l WHWS en Adverteutiehlufi noov Gouda en Omstreken Telepliooii iet Goii4a Abonnement 40 per jaa voor perceelen binnen een kring van KJ M 1 gelegen I Aanleg en ontterhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks Intercommnnaalbnreaa Op 15 October 135 verkregen aannluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTEE DE VISCHHARKT I Brabantach SCHOEN en LAA ZENMAGAZUN Kleiweg E 30 tegenoTe de Kleiwegsteeg OPliUIJULN van het resteerend WINTKEWE K en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig 0VERSCH0 NEN ensterke SCHÜOLLAABZEN j Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en a angemeten werk ♦ 4i SCHIEDAMMER GEPVÊE Herkj NIGELTOAP Verkrügbui bijl M PEKTERfi iz CHUDAM K B All bew i au éolithaid i DMhet en kurk itetHli voor tien Tin den üMm ior Firm P HOPPP I In het Verlichting Ua azijn De Avondsli r Dubb Buurt Teleln jlll liJn steeds voorradig de nieuwe Wodellen dasornamenten en fraais Barons Degeiyke GA8l X RNÜIZEN eniCOMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor QasgloeiUclitbenoodigdliede ENZ ENZ ikanbevelend M M VAN LOON Aanlegger vab öas en Waterleiding Vrangt bij Uwen Boekhandelaar Proefnummer der Nederlandsche mtgave Vfm Tourist De hoioidtekst van dit Hallmaandelykscho tt dschrilt bestaat uit de Henehrijiitnii eenfr HeiiiomdeAnrile die de Heer E T FKKNSTBi Kuiper in opdracht I der Vennootschap maakt Elk nummer is rO naar eigen photographUehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Aneir htkaarten die hem aan eigen of een aniler door hem op te geven adres door ocse reiïigers worden toegeionden Voor de eerste maal komen de e uit verschillende plaatsen in Arabië Periië Vooren Achter Iudië Birma Malacca enz Prijl per jaargang 7 0 ind dê Annchtkaarttn De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau D8 Wereld To urlst Haarlem Htl b u oMcliMdytot n I m kk lylute poMmlUel vee Hnrel u vooral dunM tn Klndtftchoanwtrt U de Appratuur van C M Millar k C cJW 1la taetli Slr 14 Mts l a oad ÜLVV ep naam en fabrlekamerk rtrriaaa r W liall l w l MMrM W SKianal aeal M tMtMM tntm B tl ONGEVALLENWET 190L H H Wei kgevers woi den verzocht vóór I FKBIIUABI ar u veii mi inlichiingeii te vragen bij A C COSIJN in Assurantiën Gouwe € 9 Geen Kinkhoest Geen InüuenAü KpmUKLUKC tm Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoenin f binnen den kortst mogel jken tgd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract in E L I A 1 T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van tupefut H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HoSeveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bj Firma WOtPJ Co Westhaven 1B8 rJouJa iJTBASTB A Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 120 t douda A BOÜMAN ttoordr A PlNK fc NUunerkerkad IJul A N Ti ZESSEN ScWnAown J Th TOKKEN Bm p B T WUK Oudêuairr A SCHEBll iaattrecht P W KOE Oudmater K r nmt HEMDEN te Reeuwijk P ï d SP K MoercapelU l i o STAR Waddinamen Wed HOLST WaUinqtveen M KOLKMAN Waddmomen P A os GROOT D JONOH OudeumUr 3 P KASTELEIN PoUhroekerdam IWfPIWfWI r f l v1 f T M l Ei Dli lo iia 1 Uou EUl PRA PARATEN VAN öitdewater U BIKKER te Bentckop f i I d n lkra ili te nY r tkand KraA WUN B ku aT5 ertarln n whooljfl n t r rat rklns n zl kl l e J8 kwüen n Krlliaehm laaftUd nt V knii l r m flacona 1 90 n 1 C l ol moar ro liaan ï rat rkend aanf naamYai naak oordMtli V jali tlkelLACaO 1 kinderen jwakken ei kUerachtUe atellan e n to AU n a kr chllt drank 1 atoorniaaan a PU y S 7 J Tji jeliÜEi ei kleine k nderen Pr pe l S Kp 1 70 i X Kgr O SO M Kp O OO voiir lunsaii ii 1 = Chemlach Motlrcilik faf Speciaal vopr Klndarvoadinj In l ii n a H Kgt ƒ 0 90 aaltere iVieiKSUlKer j q 50 X Kjjr 6 a Kr i n C nartMt n Hei rookea eener kalve CieatetU U Toldoende tet beetrjjAStnnia V lgareuen j a he lpta aanraUan van Aalhma elo U aiije i 6 86 en 8Ö Tomai SnHs RrtnhrtnC FRUIT PUROATIIF tegen Verrtopplnj Am i afnarinue DOnOOnb i ien Mlgratoa ConMatlaaMc voor lookalirla na Vóór H a e be ii ei 1 T amarMe Uonbo na KRAEPF l lK t HOLM erOfa klr de TOm voor l e Vind batearl ljk en de maak aangenaam i Priji pei dooaja O BO en 0 60 CnlevaSeatr DaC ltloC algemeen erkend al het BESTE huUmiddel aalItllaK r aStllieS J Hoaat verkoudheid en Kealpjm hal ia een alllrooploaaena an Teraachten d iUddel bU oltnentandliald uinlallend in p flevJijes eerknjeliaar Priji O UO pet fleichje KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST élilM HARMOINIE Marku 5 Door de groote alname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende prijzen te leveren Steeds gelegenheid tot Dineeren i la carte AANBEVELEND Dit gofde oude lïu tlek JUkt Vertoadenkel Huisgexin ont chen i 1 25 7 HHApothekert Ta Amsterj ku v l r u middel tegen Ek MftkeU enB mag in geen breken In fle et bij att DfoBïitso dam bij CM kCo JIOTT0IJAM MmÊÊmÊmm wummm IIVJH TE no UK met vergunning huurprijs f 3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de hnorprijs begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Wie ieker zijo wj da Echt £ l Uïl CftCftO te ontrangen tesameugastald D aa velt pri Aiemiiigai ia den liandel gekomen oudei deb naam des litviuders Dr Miohaelit vervaardigd p da besta machines ia het wenldbensmd ttabbliasemant van Oebra BtoUW rok t Keulen tlKh Cikel CacsLO n vierkanten buaaan Dese Eikel Cacaa a met melk gekookt eena angename gazonda drank voor dat elijkiioi gebruik een i 2 theelepds van t polder voor een kop Chocolate Al geueeskraebtige drank bij geval van dairrhee sintaita met water t gebruiken Terkrygbaar by de voomaacuta H 1 Apothekars n TT 80 c 0 90 o 0 35 Oeneraalvertogenwoordigar vcbt Nederland lulius Mattenklwtt Am jterdam Kalveistraat lOli TMtny s Woadnbalitm ia do gelieole wereld bekeod on oroenid ODovertroffen middel te en alle Horst L O u C L e 1 e f Hftaffzlekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna lUe zioktegovnilen met oed eevotg aan te wenden PrU per Akcou i i er pust t l ld Thimy s WondtfS U bezit een alsnog ongekoud © geneeakrach en heil nle working Maakt meestal elke pijnlijke Q gevaarvolle operatie geheel overbodig Met de e zalf werd oen 14 Mi 0D 1 VOOr OlktceueesHik ïellUUdeil beeofezwel en onlam s een bijna £ i2 aar kUUkeriydeil fceiiezeu Brengt genezing en TerzacUting der pynon by wonden ontotoLinareit oiu van nllorloi aard Prijs por pot f 1 50 per post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apothek r HEIVIU SiNUEU t Rokin 8 Amatenluni Witr geen depot ti bestelle men direct tan die Nshutzentpatlieke dei A I HIKRKY in Pre rtdt bel Itohitach Oeateneieh Oetiere proipeotni te ontbieden b het Oentrael Mpót udar H kiD 8 APMterdBm iMruw ouovertrollt n 1 rof Dr Liel er3 wolbekend ElXDWEBAOET IUXia AUeen eeht met K brl kialerk tot rourtdurende radioale ea lekere genezing vau alle zelfa de meest hardnekkige xenuuf ziekteiif vooral oobtaao door aldwaliugea op jeugdigen leeftijd l otale eneziag van elke zwiüite Bleek laoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping UaagpBD slechte spysverteriog Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectnssen rrjiror f each 11 1 Ii 2 S dubbele each 0 ri Ontm lDepêt Matth v d Venta Zalthomrael I p6ls M Gléban U Oo totterdam F Happol s Gravenhago lUlmmana de Jong J Can Botterdaa Wrifr k Ca naud en bii alle drogisten Kcht Zeeiiwsch Tarwebroofl f cent de K 0 bil A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Of W MUUflgM i rt M HéI 1 1 TAm SAwMff M o w K 1 Um SMi GkMtaèm u rr Brit MMMB M tSm iwirtt M Ei iiirfcwtM hrikWr M vlBkalim la Sebnmrk G Btvlla S2r t ii 2sJr MMa ttp mU II W tm iwrn n JtoJ Druk van A BEINKMAN Zn öouda RIetiihandel i n slerhcn drank BURGEMBKSTÈR en WKTHOUDERB van Gouda brengöi ingevolge art 5 der Wet van aa Juni 1881 Staaibblad no 97 ter openbare kennis dat by hen ïijn ingekomen verzoekschriften van de navolgende personen waarbij VüRGUNNING wordt gevraagd om m de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam Aanduiding der van den Verzoeker localiteit J van Dijk Visschertje k S no 161 Gouda den 31 Januari 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteutandscb Overzlehl Men weet dat graat Ballestrem gisteren herkoii n is als voorzitter van den Rijksdag Na de eervolle verzekeringen van vertrouwen die Ballestrem de laatste dagen uit n lam van de partijen vaii de meerderheid had ontvangen was niet anders te verwachten geweest Alleen had Ballestrem zelf nog bezwaar kunnen maken Maar nu hein ook van hoogerhand door ziin benoeming tot erteiyk lid van het Pruisische Heerenhuis een vurig verlangd genadebewgs ten deel is gevallen moest hjj wel de overtuiging hebben dat zijn ster die gedurende zeer korten tijd aan het tanen geraakt wa f in nieuwen stralenden opgang was en zjjn tijdelijk heengaan enkel ten gevolge hoeft gehad dat hg nu veel vaster op den voorzitterjstoel komt te zitten Het onweder is de lucht uit Had hg daarentegen geaarzeld met aftreden dan zou misschien het vuur van stille ontevredenheid en wantrouwen tegen hem voortgesmeuld hebben De verkiezing is gauw afgèloopen Er namen 285 leden deel aan de slemraing hiervan leverden 89 de sociaal democraten en de vrijzinnigen blanco briefjes in Van de 196 geldige stombrieïjes droegen 19J den naam Ballestrem een den naam Ahiwardt de antisemietische leider Nadat graaf Ballestrem de nitslag van de stemming was medegedeeld kwam hi binnen en vroeg de ondervoorzitter hem of hij hot ambt aannam Daarop antwoordde Ballestrem Mgne hoeren U hebt mij aan het begin van deze vergadering weer met een zeer groote meerderheid tot voorzitter van dit huis gekozn en mij daarmede uw onveranderd vertrouwen bewezen Ik betuig u mgn diepgevoelden dauk en neem steunende op dit vertrouwen het mij opgedragen ambt opnieuw aan I evendige toejuichingen en z l het naar beste weten en geweien trachten te handhaven Levendige toejuichingen Een half unr daarna i it de oude voorzitter weer in de beste stemming op stoel In de Fransche Kamer was Donderdag de eer aan Destournelles den tweeden atgevaar kEJULLElODi VSm £ S SAAT 5 Saint Laurenjt gelegen in een eenzame streek ver van t gewoel der iqenschen en de diHtkte der stad btiiten de poort van Campo Santo ontleent aan haar zeer bizondere bouworde en aan de omgeving waarin ze zich verheft een karakter van droefgeestigheid en plechtigen ernst wat waartijk niet van de meeste kerken in Italië kan worden gezegd Bij zonsondergang vooral als het avondrood wordt opgevangen en weerkaatst door de oude veelkleurige vensters welker schittering het kwij nende licht in het inwendige van bet monumen taW gebouw nog meer doet verdooven is het onnMgelijk onder de gewelven te verschijnen zonder oene diepe aandoenmg te gevoelen van eerbied en ontag Toen de jonge otftcier eerat onlangs te Ro ne gekomen het kerkportaal betrad had nrt juist zesuur geslagen De kerk scheen op het eerste gezicht geheel verlaten te lijn Hij stond stil aangegrepen als bij werd door een soort van heiligen eerbied die toch eene eigenaardtA bekoring bezat toen in de plechtige stute die hem van fdle kanten omringde d weer digde op dö bekende Vredesconferentie in deo Haag DeatoQroelleB is ook na die geschiedenis in het Huis ten Bosch zoo naïef ge bleven om te gelooved aan bet idee dat aan Uie conferentie teu grondslag lag Wat wel vreemd is want wie daar achtor de schermen zag kon toen reeds zien dat het op niets moest uitkopen en men het Haagsclie Hof slechts na en dan kleine nieta beteekenende zaakjes zon geven om aldns 4 e komedie voort te zetten Destournelles bleef echter optimist en ging voort by elke gelegenheid voor het Hof van Arbitrage te pleiten als een schoone instelling waarop onze eeuw trotsch moet zyn Destournellesi had vroeger verzocht over die zaak de Regeeriiig te interpelleeren maar om de begrootingsdiscust iën niet te hinderen die interpellatie veranderd iti een vraag by gelegenlioid van de behandeling van Buitenlandsche Zaken Eu hiervoor was een geschikte gelegenheid want op die legrooting was niet eens de poal uitgetrokken voor het Haagsche Hof van Arbitrago De Minister van Baitenlandsche aken Üelcassé wist zich te redden Hü verkl a rde dat Fraiikryk het geschil met UnatamalH aan do uitspraak van liet Haagsche Hof onderworpen had Kr werd geen post op de begrooting uitgetrokken omdlit het geraamde bedrug voor Frankryk eerst bekend werd na bet opmaken der begrootiiig Voortaan zal er een post voor uitgetrokken worden Döstonruolles vroeg duarup of men dit jaar niet een memoriepost op de begrooting Won brengen om altb ins bet beginsel te huldigen In dit unachnldig Termuuk had niemand cenig bezwaar V In de RnssiRcUe Wetten verzameling is op 26 Jan een nieuw algemeen tollari t gepuplicoerd Dit nieuwe tarief beoogt vooral bescherming schermingvan den natiunalen arbeid doch tevens het handhaven van bauddsverdragen Het is opgemaakt zoo luidt de toelichting der regeering om een evenwicht tegeïi de nieuwe tarieven van andere natiën te hebben Dat ht t tarief Het is niet de bedoeling geweest zoo heet het in de toelichting door kunstmatig omhoog schroeven van de rechten middelen in handen te krygen om by bet onderhandelen iD4t de andere staten over vernieuwing der tractaten concession te kunnen bedingen Dit toch zou als die onderhandelingen mislukten slechts nadeel voor Rusland zelf opleveren Met de wijzigingen in de bestaande rechten is zeer voorzichtig te werk gegaan en zooveel mogelijk rekening gebonden met de vtrande ringen die er gekomen zö i maatscbappeiyken toestand en in de internationale mededhiging Terwiji eenerzyds in vele gevallen het bestaande recht gehandhaafd werd zyn anderzyds nieuwe classiflcatiiln van handelsartikelen en eene verder gaande onderverdeeling in groepen toegepast Het tydstip waarop dit nieuwe atgemeene II ii iiiiipi iiii Mim iiipiii I Miwniiw iwHi iiiiiiWii klank zijner eigen schreden met dof geluid het hoog gewelf vervulde Van de plek waar hij was blijven stilstaan dicht bij den hoofdingang omvatte zijn blik het geheel dat door de betrekkehjke duisternis van de lagere zijden nog grooter scheen te wezen dan het in de werkelijkheid was De indrukwekkende somberheid van het kerkgebouw had iets dreigend voor het zeer ontvankelijk gemoedHet was alsof in die lucht een herinnering zweefde van het lijden der heilige martelaren gemengd met den zeer eigenaardtgen geur van alle katholieke tempels De officier iemand van achtentwintig jaar was zQoats zijn uniform aanduidde luitenant der Fran sc e linietroepen en thans te Rome in g rnizo n Hij was niet groot of niet klein elegant in houdinij en bewegingen droeg de mililaire urtiform met een sekere distinctie en op het eerste gezicht reeds was them aan te zien dat hij niet alleen in zijn hart soldaat was maar tevens een man van de wereld en van een gedistingeerde atkomst De atgemeene uitdrukking van t mannelyk schoon gelaat was ontegenzeggelijk sympathiek en welwiliend Bg hem niets van de dwaie fatterigheid van zoo heel veel jongelui uit den aanzienleken stand die in de gelederen thuis Behooren of van de bespottelijke aanmatiging van hen die meer wtl len schijnen dan ze oorspronkelijk zijn maar wel ondanks alle fierheid een zekere timiditeit die als ze van nature bestaat en niet wordt voorge wend wat ook al eens voorkomt den jon tarief in werking zal treden is gelyk we reeda aanstipten niet vastgesteld Het wordt aan den minister van financiën overgelaten te beslissen wanneer hö de machtiging van den jTsaar zal verzoeken om het tarief in werking te laten treden Dit is ge chied in verband met de conventioneele tariefroge lingep welke Rusland thans met andere statep beeft De conventioneele tarieven vormen nu een deel van het nieuwe algemeene tarief van rechten en zouden omdat nog door geen der wederpartyen opzegging der bestaande regelingen beeft plaats gehad in elk geval eerst na over oen jaar van kracbt kunnen worden Wat bet overige gedeelte van het nieuwe algemeene tarief betreft dit kan reeds in werking treden doch de rdgeering wil dit laten afhangen van de omsttndigbeden Ër kunnen govallen zich voordoen die bet nood maken dat het reeds vóór den afloop der verdragen in werking ènoet worden esteld bijv zaken van zuiver fiskalon aard of di4 dringend worden geëisdtt voor de bescherming van afzonderlijke takken van n verbeid of maat j Klen tegen hot buitenland betreffende deii invoer uit Rndand In ieder geval blykt wel dat Rusland nu reed klaar is met zyn représailles En e znlleii in toepassing worden gejtr cbt zoodra andere mogendheden Dnitschland dan in de eerste plaats den tarievcn stryd bunnorziids beginiien Vpi spreiilf Ik nchien Fhankkijk Zekere T ividan die den burgemeester van La Rocbü Derroin beleedigd had na de verandering van de meisjesschool in een wereld lyke inricbting was te Lannion tot 2i uur gevangenisstraf veroordeeld Het vonnis is voor bet Hof van Appèl ie Rennes na een plcid van den senator Tjö Pror©rt 1n 16 francs boete veranderd In verband met de verklaring van dr Duclani van b jt Inslituut Paateur dat een kleine hoeveelheid alcohol niet schadelijk is voor de gezondheid beeft de directeur van bet gemeentelyk Armbestuur te Parijs Mesurex op alle muren van de stad oen biljet doen plakken vermelde ide de gevaarlijke gevolgen van het alcoholisme zooals deze werden aangetoond op een bijeenkomst van de commissie van genoemd lichaam den 18n December 11 Gisterochtend zyn afgevaardigden van de visscbers uit Bretagne te Far s aangekomen Hun doel was geweest steun in te roepen maar nu de inschrijvingen reeds zooveel Succes hebben gobad kwamen zü slechts voor de verleende hulp dankzeggen Zy begaven zich ten getale van acht naar het Elysée waar zy door de senatoren en de Kamerleden van bun district aan den president der Republiek werden voorgesteld die hen harteiyk toesprak waardoor zy zeer geroerd bleken Ook by den premier en by den minister van marine brachten zij een bezoek gen man eene eigenaardige bekoorlijkheid bijzet en veelal hel uitvloeisel is van een nederig hart Onie luitenant was bovendien oprecht en edelmoedig zacht in zijn oordeel en rekende met eene naifve levensbeschouwing zoowat alle harten naar hel iijne Hoewel in rechte lijn ai ummend uit een der oudste adellijke geslachten van Bretagne bezat Gontran du Haussey voor zijn persoon geen fortum Hij droeg een naam onder de oude monarchie vaak met groote onderscheiding op het slagveld bekend geworden en zijn stamboom was tijdens de kruistochten waaraan ook zijne voorvaderen hadden deelgenomen reeds beroemd geweest Voor het oogenblik was hij baron ronder baro nie een omstandigheid die hij evenmin geheim hield als er zich op beroemde en evenals zijn voorvaderen met hart en ziel soldaat waarop hij trotsch was l n jei gd was gelukkig geweest omringd als ze werd door de teederhetd zonder zwakte eener uitstekende moeder Wie zulk een jeugvt heelt gehad behoudt in lateren leeftijd eeue zekere behoefte aan vrouwelijke lieftalligheid en vrouwelijke toewijding Toch had de luitenant du Haussey ondanks enkele galante avonturen waarnaar iemand van zijn stand en zijn voorkomen waarlijk niet behoeft te zoeken nog nooit bemind hetzij doordien hij de vrouw niet had ontmoet die was voorbestemd om in zijn leven een groote rol te bpolen hefaiij dat eenig geheim instinct hem tegen zijn eigen hartstochten op lijn hoede had doen zijn DuiTsdfcLAKD Het ziekenhuis te Altona is in quarantaine in verband met de pokkengevallen die er zyn voorgekomen en een rechter van instructie die er in zöQ kwaliteit een bezoek bracht mocht er niet meer uit vóór hy zich aan de vaccinatie onderworpen had wel een slachtoffer van zyn beroep De magistraat van Neurenberg heeft besloten geen rekening te houden mot het protest van de Roomsch Katolielce geesteiykbeid tegen bet feit dat een Protestant namens de gemeente zitting neemt in het Katholieke kerkbestuur BI NÉNLAND STAÖÏN GE JE AAL K R S T B H A M e H Zitting van Vrijdag 30 Januari Na sympathie betuiging door Minister Kuyper voor het kloeke betoog van Prof Woltjer in zake het onderwas werd hoofdstuk 5 aangenomen evenals eenige onteigenings ontwerpen en bekrachtingen tolhef fingen Bjj hoofdstuk 7 cii 8 bepleitte de heer Woltjer een kadaster raet bowüskracht en gaf de heer Sassen tot verbetering van den toestand van het platteland in overwoging een spoedige horvorming van het tarief van invoerrecht gevolgd door hervorming v n het ongelukkige accijnseu stelsel en de beschermende suikerregeliug waaraan de suikerindustrie groote behoefte heeft l e Minister van Financiën beloofde alles te zullen doen tot verbetering der belasting op het kadaster Het initiatief voor rechtsgeldigheid voor het eigendom van het kadaster moet van den Minister van Justitie uitgaan T o Minister beloeWe overtregfng va l de denkbeelden des heeren Sassen Hoofdstuk 7 aangenomen evenals de hoofdstukken voor Onvoorziene Uitgaven en voor Marine Bii hoofdstuk Oorlog en Vestingbegrooting drong de heer Van den Biesen aan op dadelijke afwerking der Amsturdamsche stelling desnoods door het aangaan eener leening De Minister van Oorlog wees er op dat allereerst voor de levende atrijdkrochten dient gezorgd Ook in den tegenwoordigen toestand is de Amsterdamsche stelling verdedigbaar Echter oordeelde de Minister het ook gewenscht de stelling binnen enkele jaren at te werken Hoofdstak Oorlog en der Vestingbegrooting aangenomen Bij de Waterstaatsbegrooting bepleitte de hoer Van Lier bespoedigipg van het onderzoek voor verbetering vnn het Meppelerdiep doortrekking van het kanaal door de Weerdingervonen en bespoediging der plannen voor den Drentscht rieschen spoorwegaanleg De heer Breebaart drong aan op spoedige drooglegging der Zuiderzee en hoopte dat het resultaat vafi hot onderzoek gunstig zal Slecht enkele weken e Rome genoot hij op lijn wijie van den diepen indruit waaraan geen enkel menach die de eeuwige stad txzoekt kan ontkomen als hij cenigj zini ontwikkeld ia en gevoel voor het achoone in den vreemde bezit Er waren in en om Rome van die eenzame hoekjes eheele wijkan zelfa waar Gontran geheel onwillekeurig tiehoedzaam zich voortbewoog en niet gaarne met verhelfing van stem zou hebben gesproken zooals iemand die langs graven gaat ten einde niet de rust te verstoren van hen die nochtans hebben opgehouden te bestaan Stil en onbeweegelijk stond hij daar bij den ingang der kerk ile jonge man en liet zijne blikken in het ronde waren tegelijk bewonderend en in zich zelt gekeerd zich alleen wanend in het heiligdom tot eensklaps zijne oogen bleven rusten op eene biddende vrouw met de kniee op een zerksteen met voorover gebogen hoot l en het gelaat met de tieide handen bedekt De irouw la met den rug aiat hem toegekeerd maar zij moest twijfel was dienaangaande onmogelijk nog zeer jong zijn en hare kleeding hAe soidber ook van kleur en eeovou dig van snit verried gratie en natuurlijke sierlijkheid Was het de heilige plek Kwam hot door do stilte i Had het zijn oorsprong in de eenzaamheid Was het toe te schrijven aan den gulden zon nèstraal van het Wtfgstertend licht die op defl zerksteen viel en het jonge hoofd ala met een aureool omhulde tr rdl venftfil