Goudsche Courant, maandag 2 februari 1903

i o 0021 Dinsdag 3 Februari 1903 41ste Jaargang mimm mum en Adrertentiehlad voor Gouda en Omstreken i Irletvus Nn M De L itgtive dezer Courant geoehiedf dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen Do prijs per drie maanden is 1 2 5 franco jier j o t 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelcfM Ne St ADVERT ENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regeU k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentie tot 1 uur di midd iSAKGUIWOfill Na de inlBenia is de Sanf ainoiie bizonder aan te raden Zy geeft snel verlorene krachten weder versterkt het geschokte zenuwgestel ja brengt i weder geheel op orde Eiken dag een twee eellepels is genoeg Prijs per fl i 1 50 6 I 8 12 fl 116 Te Gonda by WOLFF Co Westhg n DERDE GROOTE ARNHEHSGHEVHILOTINI De trekking geschiedt noniler uittik door weeskinderen in het openbaar te Arnhem op 3 en 4 Maart a s late PHIJS Heerenhuii of f l iOOO m oontaateo 2de PRIJS 1 16Q0 ia contanten 3de PRIJS f700 In contanten 4de PRIJS Ooür pleet Salonameublement 5de PRUS Oompl Slaapkamer ameublement Voorts RÏlwielen Naaifflaobineg Heubelen Gouden en Zilveren Voorwerpen eui eni Op ralm iedere 40 Loiea m prjjs Prijs per Ut 50 cent LOTEN vetki ygbaar b aou4a Firma T J KOUSBROEK Gonwe 14 J V OIJE Kleiweg i ALB JONGENEEL Oostbaven 78 Hotterilam H T NffiRICKER Raamhoek Zandstraat Oudeteater C V KROMME liOtendebiet Waiidtngiiveen W LA GRAND Znidkade D 55 en worden trance toegezonden door de ondernemers U aSlJDBSH Jb Co te Arnhem naontvangst van het bedrag in post oj per postwissel met 5 cent voor porto Trekkingslgst 10 cent extra Dnik TanA BRINKMAN 4 Zn öoa C F BUSCH Mark t 60 C 01 jDA GROOTE OFRDIMIHG tot ÏEEl LAGE prijzen Goutlsche Mclkiiirichüng Levert dagelijks versdi Fijiisle kwalileil Tafelboter GEPASTEUUISKKKDK KOOMBOTEH 1 50 per HM Prima kwaliloil Keiikeiiboleri f 1 40 per H G Bezorgt tweemaal daags aan huis Prima onvrrvalsi lilu VdllKKueteNvik Scent per Ulrr Geroomde Helk Tapte Melk 4 ItooDikariienielk 3 En beveelt in t bijzonder aan Gcpastcuriseei tlc ilelk I e e MELK heelt een l 6werkin ondergaan ter verdnurjarainu waardoor aleklü vefoorïakendo Pathogeno Hacttricn UEIMtOn lyn zij VEHVANCIT de UKKUOKTK MEliK doch miol den kookemaak en kan twee dagen goed blijven De levering geschiedt in LiterHesschen il 10 cent per tJesch en in halve rteschjes k 5 cent jier flesch BestoUingen worden eregeld uitgevoerd het BEST en VOORDEELIGöTR mn en TAÏfDWATEE ter wereld Benige agenten voSr OOVÜA en BODEQRAVSlf WOLVP € 0 Couda Vraagt FROEFfLESCHJES i 20 cents HARMONIE W Markt Door de groote ainaine van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekeod BIER tegen eonc uwecrende prijzen te leveren Stseds gelegenheid tot Bineeieni U carte middel tegen held ene nug in geen breken In 6eftct ett 90 et bij 1 DroctftML dnn J CMWel wOCo MTTGIlAH AANBKVBLKND o Am o o Kranken genezen en kwakken sterk gemaakt Da wonderbare X even lLracht ontdekt door den meest beroemden Dooier die alle bekende kwalen geneest Xerkwuritft gweitign gtU k rtMA Mt nmAmiik Iet Muts lia v in LMfUJJ giUjk vantljif nUskt V Mediajnen zijn ffratU voor een Mtr dü rijti naam en adrc $ tmend Na JM an Mil gedidtUga ttudie en detven io ovdo tijdscbnften zoo wel al iti die van den teguowoor dtgen tijd heeft Dr James W Kldd Baltes Block Fort Wayoe Ind 8035 USA bekend gemnalct dat nij Dr JukM WiUUm kidd te woadt rtiare levenskraclit ontdekt heeft eti dnt hij bekwaam is met de hulp van zgn wonderbaar middel dat aan geen ander liekend is en welke het resultaat ia van ve e jaren studie in het Eoeken naar deze koitWe levenskraoht om aUekwaten van het menschelijk lichaam te genezen Lr ia geen twijfel opzichten den ern t des Docten wanneer hij deze dingen beweert wnnt de gonazingen die hij dagelijks t ewerkt staven de waarheid zgner woorden Zijne theorie is up redelijke ronilen gebaseerd op 4le praktijk door hem verkregen in de be handeling vau patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om Amo wonderbare Levens Kmoh c zooab hij het noemt te probeeren want hij zend Itet gratis aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om h overt igen ran de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie s waagt Sommige vun do v nuelilo genezingen zijn zeer merkwaardig eu tenuj voor de vertronwbare getuigenissen zouden tj3 bijan geen geloof vinden I mmeu hebben hunne krakken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Kieken die door hunne geneesheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan famiHe en vrienden terug gegeven Hheumatiek zinkens maag hart lever uier blaas bloed en huidziekten zijn als op ma gische wgze verdwenen lioofdpijii ruggepijn zeil uwachtigheid tering hoesten verkoadfaeid asthma eatarrh luphtpyp iekto en alle keel ongesteldheden lougeu of eenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dau een wonder ia ioilueltelijke beroerte locomotor ataxia waterifucht jicht huiduitslag en aoniwien zijn spoedig en blijvend genezen Het zniverd het gansche lichaam hersttild de zeuuwkraoht de bloednoonloup en eene volkomen gezèndheid wordt 8po aig verkregen Voor do Uocter zijn alle lichamen gelijk en komen onder hot effect van zijn wondervolle iLevens Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is vry voor ieder lijder Vermeld waarvan gg genezen wilt zijn en de medicgnon worden u dadelijk franco per post toegexonden Kaas op 12000 voor SO cent biedt da Gulden Opsnlare Verkooping TE COUDA De Notari J J A MOVTIJSAe OoMda zal ten verzoeke van Heeren Qedepnteerde Staten van Zaid HoUacd op THXaOAO II FBHRVAm 1903 r m 11 ure preele in het caté restaarant DE GdUDEN WAGEN aan de Kleiweg aldaar publiek verkoopen um contant geld ter AMOTIE en voor AFBRAAK diverse opstallen gemetselde gebouwen en getimmerten een en ander staande en gelegen te Ooada aan het Jaagpad van de rivier de Oöuwe en onteigend door de Provincie ZnidHolland ten behoeve der vaartverbelering De verkooping geschiedt in AHe perceelen Breeder bü biljetten Nadere inlichtingen geelt d heer P J HUIBERS hooldopzichter bj den Prov Waterstaat te Gonda en lHotari HONTlJJi voornoemd bij wien intjjds de verkoop voorwaarden ter inzage zullen liggen Ren eellepel S KIRX ui in den r gel betrr voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda f WORDT MET ÜITC ESTBLD MiiiiMi Zaterdag 28 Febr 1903 Zewende VERLOTING te HEiXOELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in hot openbaar by WITTE te Hengelo Geld Iedere ifttCoten een prijs aofeo Prijzen Ie PrijsTWZEDÜIZEND liüLDEN 2e Frijs DUIZEND QULDEN Zie verder aanplakbiljetten by woderver koopers Loten verkrggbaar te Öonda bö 18WART SENBÜROS Lotendebiet Kleiweg E 86 en LOUIS BISSCHOP Dobbelebnort B 1 W LA GRAND Waddingsveen JOH DK BOER Lzs Hazerswonde Dorp Prijs per Lot f O AO BEmimiNG Ue BURÜEMEESTKR van GOUDA brengt ter openbare kennis dat bij rt i van het Koninklijk besluit van 21 Novenibit 1903 Staatsblad 00 199 is bepaald dat van Staatswege looveel mogelijk gelegenheid wordt gegeven tot het doen onderweken van vUesch alkomstig van herkauwende dieren of varkens ter verTtniging vin eon roerkleekm als bewijs dat liet vlcesch geschikt is om te worden uitgevoerd Zij die hiervan weiischsn gebruik te maken moeten daartoe eene aanvrage lichten tot d n Heer Minister van Watetat iat Handel en Nijverheid voor welke aanvrage van af heden ormu lurtn ter Secretarie bovenlckaliteit verkrijgbaar uilen worden gesteld De aanvang van den keuringsdienst zal nader worden bepaald en bekend gemaakt Gouda den a Februari 1903 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlmidscli Overzicht De Belgische Kamer behandelde Donderdag eu Vrydag hot ontwerp van de onge vallenwet oorspronkeiyk het werk van wjlcn den minister Nyssens en vollooid door don thans afgetreden baron Surmont de Volsbergbe die door Frnucotte vervangen werd Het ontwerp huldigt het beginsel dat de patroon in alle gevallen aansprakeiyk is voor de geldeiyke gevolgen van ieder ongeviil voor komende by elk bedryi wnnrbu een ander dan dieriyke ot menscheiyke bewengkrnoht gobrnikt wordt en dat een ongeschiktheid tot werken van minstens acht dagen ten gevolge heeft onverschillig ol het ongoval te wyten is aan een misslag aan nalatigheid ol on voorzichtigheid van den patroon of van den werkman behalve indien het ongeval door den werkman opzetteiyV veroorzaakt werd De schadevcirgoeding wordt berekend naar den volgenden grondslag De getroflene heelt recht op een dageiyksche uitkeering geljikstaando met de hellt van zju dagloon Zoo zyn tydeiyke ongeschiktheid slechts gedeeltelyk is heeft hy j echt op 50 pCt van het door hem v66r het ongeval genoten loon en dat wat hy tot aan z n volkomen herstel verdienen kan By omkomen wordt toegekend lo vyitig francs voor de begrafenis 2o de waarde berekend naar den leeftyd van het slachtoffer eener lyfrente ad 25 pCt van zyn jaariyksch loon met gewone afwikkeling volgens de regelen van het hnweiykscontract der door hem gedane erfstellingen en legaten maar beperkt FtLiLLEiOJl 6 Of kwam het alleen voort uit de eigen gemoedsstemming van den jongeman Het mocht dan het een ol ander wesen of wel alles te zamen Guntran du Haussejr kreeg een schok bij t ontwaren van die in t gebed neergeknielde jonge vrouw en kon het oog niet meer afwenden van dal treilende beeld ran die bekoorlijke gestalte welker lijnen ondanks de neorgebogen houding eene lieve taille afteekenden en die onder het neerhangend gitzwarte haar een lichtgetinten hals deed vermoeden Hij deed twee ol drie passen in schuine richting voorwaarts om althans iets van het profiel te ontdekken wat hem overigens zeer gemakkelijk werd gemaakt daar de jonge vrouw geen hoed droeg maar alleen een soort van sluier van lichte kant die naaf achteren afhing en met een lange haarspeld boven op het hoofd was b vestijrd Op eens werd door de biddende die zich bij t binnentreden van den jongen man niet had verroerd al had zijn tred ook overal de slapende echo s opgewekt toen zij hem in haar nabijhi id tvoelde het hoold opgericht en t gcUat naar hem toegekeerd tWaa een zeer snelle blik uit die groote donkere oogen verblindend chooo en tot zyn echtgenoot nakomelingen ouders en broeders en zusters By ontstentenis van dezen wordt het kapitaal gestort in het Hulp en Voorzorgsfonds geslicht ingevolge de wet van 21 Juli 1880 ten bate van slachtoffers van bedryfsongevallen Deze laatste bepaling verwekt scherpe critiek Uit het bovenbedoelde fonds dat men erfgenaam iiiuakt van door de wet vacnnt verklaarde nalatenschappen zullen bctnald worden de schadeloosstellingen krachtens de nieuwe wet verschuldigd doch die sommige patroons in gebreke zouden biyven te bt talen Zoodut van de patroons die hun arbeiders verzekeren een betrekkduk zwarn belasting geheven wordt aie evenwel in geen enkol op zicht den werklieden in hun dien t ten goede komt maar wel aan die van de werkgevers die tun werkliedi n niet Tarzekerden Verzekeringsplicht bestaat voor de werkgevers niet Het Spaar en Pensioenfonds van den Staat alsmede do door den Slaat goedgekeurde verzekeringmaaischappgen zün gemachtigd oirf binnen de grenzen dooi het wetsontwerp vastgesteld mei de werkgevers overeenkomsten aan te gaap om ban verantwoordoiykheid over te nemen waardoor de werkgever dan van deze geheel ontheven zal zyn Al het bovenstaande is iilloen van toepassing op de oigenlgke indn strie Handels en landbonw arbeidors zjn niet by de bepalingen van het ontwerp bedoeld evenmin al werklieden in huisindustrie en vlsschers die door een ufzonderiyke wet beschermd worden Een te benoemen commissie zal over alle strydvragen beslissen In den iVansche Senaat gat miniiüerpresident Öorabe t uitlegging van zyn houding in de Kamer Hg had niet het congregationistische onderwgs geprezen want hii stemde niet in met dogmatisch onderwys maar wet de Christelgke moraal in het algemeen Waldeck Roussean verklaarde dat de wet een nauwkeurig onderzoek eischt van elke aanvraag óm machtiging tot het geven van onderwga Do commissie stelt voor 53 aanvragen en bloc al te stemmen Combes verklaarde de Kamer te zullen vryiaten al had hg in overeenstemming met het denkbeeld van WaldeckRonsseau de ontwerpen afzonderlgk ingediend Niet voor 25 Februari zal de rapporteur Rabier met zyn rapport gereed zyn Op voorstel van Gautier tgu Syveton en Contant weer in de Kamer toegelaten Het Macedonisch geelboek is uitgegeven vol vuur Gontran huiverde onder dien blik bij die geheel onverwachte vermetelheid aangegrepen door een zonderlinge bedeesdheid wat hem evjnwel niet belette het gelaat dat zich zoo aan hem ver toonde met de grootste opgetogenheid te bewonderen Dat gelaat was inderdaad betooverend door schoonheid en jeugd en vertoonde de vaste en regelmatige lijnen van het oud Eomeinsche type waarvan tnen nog enkele modellen in het moderne Rome vindt I De matte g laatstint waartegen het rood der Irissche lippen nog levendiger uitkwam was omringd en afgezet door een prachtige en weelderige haardos even zwart en bijna even schitterend als die groote oogappels gedeeltelijk overschaduwd door de lange sierlijk gebogen wimpers Om de heerlijk gevormde gazellenoogen scheen de huid iets donkerder getint te zijn wat aan le oogen zelf der warmtegloed yerl nde van een zeer hevigen hartstocht het lag vööflioofd riep m herinnering het verwijderd beeW op dier keizerinnen van het Bome de Qesars toen het hoogste zedenbedeif aan alle hartstochten terstond vrij den teugel te vieren dofeh de jeugd want die vrouw of bever dat meisje kon hoogstens zesti n of zeventi n jaren tellen verzachtte een geheel dat anders eenige hardheid zou hebben gehad doof den vorm van den neus en het vier kante van de kin Trouwens als zij haar oogen op u s oeg uagt ge alleen de Khlttering van dien blik en het stralende eener reeds bkieinide schoonheid wat Do il oud hiervan was men weet niet hoe een week geleden in de Morning Post gepubliceerd Delcasné schgnt onderhandelingen te zgn begonnen met Rusland om by de Porte tnsschenbeide te komen Het laatste document uit het Geelboek is een nota aan de Porte aanradende administrati ve en Unancieele hervormingen in Macedonië Alle bladen ook die van zyn togenstander prgzen het door Delcassé genomen initiatief De regeering is opgetreden in zake de insubordinatie van 65 srtilloi isten lo Poiliers welke volgens de regeeringsbladen te wyten was unn plagergon dor superieuren Kapitein Bonnet is van zgn commandement oiilheven en ter beschikking gesteld Negen Brctagners zyn in deputatie naar Pargs gckiiraen om te bedunken voor de verleende holp Zg logeeren gratis in het Grand Hotel en een entlionsiaslo ontvangst werd hnn bereid Dnval bood oen schitterende maaltyd aan Do deputatie bezocht Loubet Combes Bourgeois etc Des avonds ontving Sarah Bernhardt de itretagners in baar lo e Zg toonde zich uilslekend van het leven der viaschers en van de visschery op de hoogte Een ander edelmoedig artist Ermete No velli zul van Italië komen om in de opera ten vonrdeule der Bretagnors voordrac n te honden van Daitte s verzen Vrydag werd in don Duitschcn Kgksdag weer eens gesproken over de Polonvraag Interpelinnt was Von Dzierabuwsky Deze veroordeelde krachtig Von Bülow a Polenpolitiek Do Püolsclie quaestie zeide hg was geen uitsluitend Pruisische doch ook Rgksanngelegenheid en kon derhalve ook in don Uyk idag behandeld worden L e Polen verlangden geen vriendelgkheden van do Regeering doch stonden op hun recht en op nakoming van de vroeger gegeven beloften welke echter door de Regeering niet ontzien werden Zoo werd menig Poolsph eonjirig vrgwilliger voor IWee en drie jaar bg het leger ingelgld en woigerden amtitunaren bg den hurgerlgken stand zelfs hg geboorteaangifte Poolsche namen in de registers In te schrijven Iemand wilde zgn pasgeboren zoon als Wenzeslaus laten inschryven Do ambtenaar weigerde dit en cischte dat de jeugdiga spruit den Duitschen naam Wenzel zou drag n Hiertegen verzette zich de vader Ten slotte kwamen beiden overeen den jongen Staatsburger den neutralen naam Heliodor te geven De Staatssecretaris Poaadowsky verklaarde dat voor het Dnitscho Rgk geen Polon alle critiek ontwapende het ontleden onmogelijk maakte en liet verstand deed stilstaan Wat de jonj Romeinsche betreft naar alle waarschijnlijkheid reeds gewoon aan de uitwerking door hare verschijning te weeg gebracht had zelve met haar vluchtigen blik hem die daarvan het voorwerp was geweest reeds van hethoofd tot de voeten opgenomen Toen zij opstond om het kerkgebouw te verlaten had sijalles gezien wat zij had willen zien alle overwogen alles op zijn waarde geschat den leeftijd den rang in de getwleren de mannelijke schoonheid van het hoold de hartstochtelijke leederheid der ziel de eigena rdigc distinctie van de afkomst ja wellicht ook het adellijk kroontje dafals een soort van symbool wa blijven voortbe staan maar hier door de uniformpet was vervangen Zij stond dus op langzaam de slanke houding ze was iets bftven het middelmatige verheffende en de reeds weelderige vormen tentoonspreidend trok den kanten sluier naar zich toeom daarmede gedeeltelijk hel gelaat te bedekken liep zonder een zweem van overhaastin dochmet neergeslagen oogen lan s Gontran heen doorschreed mei een eenigszins nonchalanten en ▼ eerkrachtigen tred en een gratie zooals alleende Itbtianen in hun hotiding kunnen aannemen den geringen alstand die haar van hel kerkportaal scheidde doopte hare vingers in het wijwateren verdween De baron was intusschen blijven slaan warhij stond in hall gebogtïn houding haar nablikkend met bewonderend oog en er elts niet aas den qnaestie bnthat De vroegere Poolsche gewesten waren voor eeuwig Pruisisch on Duitsch geworden en zonden dit biyven zoolang Duitschland nog een soldaat in het eld kon zenden Nog een aantal andere iprekers waaronder ook de Minister van Oorlog namen aan het debat deel maar resultaat leverde het uiet op Er Is een vertraging ontstaan in de onderhandelingen die te Washington worden gevoord over do Venczolaansche quaestie De verbonden mogondhedou hadden voor alles den eisch gesteld van meestliegunstiging Hunne vorderingen op Venezuela moesten worden voldaan voordat de overige mogendheden in aanmerking konden komen voor schadevergoeding Hiertegen werd geprotesteerd door de gezanten van Frankryk en België Deze eischten voor do overige mogendheden behandeling op donzellden voit als Engeland Duitschland en Italië En daar de gezanten deier mogendheden op grond hunner instructie dit niet konden toestaan werden do ondorhandellugea op dit punt geschorst De gezanten van Engeland Duits hland on Italië seinden aan hunne Regeeriiigon om nadere lastgevingon eergisterniiddag waren do antwoorden hierop nog niet ontvangen Maar een be issing op dit punt ia onvermydeiyk Do Engelsche gezant te Waihlngton heeft aan Lord Lansdowne medegedeeld dat zoo de eisch der mogendheden um geiyke behandeling me t du verbondenen niet wordt toegestaan de heer Howun aun do Regeeringeu dier mogendheden zal mededoelou dat de verbondenen Venezuela willen dwingen tot een gedragsiyii die hunne belangen ernstig zog kunnen schaden D mogendheden die vorderingen op Venezuela hebben en door dit optreden der verbondenon geschaad zouden kunnen worden zyn Frankrgk Nederland België Zweden Noorwogen Uenemarkon Spanje en do Vereenigde Staten Do Nedorlandsoho gezant to Washington Hiaron Gevers had eergisteren een onderhoudmot minister Hay over de Nederlandscbo belangen In Venezuela De minister Hay verzekerde biron Gevers dnt de eischen van Nederland niet zullen worden uit het oogverloren en met die van de andere mogendheden zullen worden besproken zoudra deblokkade is opgeheven Uit deze uiting van 1Hay Is af te leiden dat de rogeoring teWashington de aanneming van Bowen s voorstol waarschyniyk acht kend om haar te volgen als door een onverklaarbare foovermacht aan zijn plaats gekluiserd Eerst nadat zij geheet was onttrokken atn zijn gezicht scheen de toovercirkel verbroken en dacht iiij er san om te volgen Maai toen hij op 7ijn beurt de kerk verliet met de hoop of liever met ile vurige begeerte haar nogmaals te zien om niet tladelijk ja misschien wel voor altoos het heer ijk visoen te ver Miezen dat hij thans alleen U den geest voor oogen had was zij spoorloos verdwenen IV Dat was voor Gontran een groote teleurstelling bijna een ramp en m elk geval tets zeer bedrnevends Hij had die jonge vrouw hoogstens een minuut gezien en reeds hield zij zijn geest bezig vervulde zij een rol in zijn bestaan Zoo gebeurt het wel dat menschen tegen wil en dank tot ons hart doordringen als des nachts een diel in ons hui op hel onverwachts roet inbraak bij overrompeling Men slaat dan wct rloos dav men op iefsdergelljks geheel onvoorbereid was Men heeh ifitsgehoord si niets Dk eerste indruk is zoo levenr dig gaweert en de snolheid bij hel binnendringenzoo groot 1 WwA vmulfd