Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1903

Verspreide Berichten Den commiuaria generaal van de W reldtentoonütelling van 1900 Alfred Piciird zal door de directenren eo den secretarUgeDeraal een herinneringamedaille worden aangeboden van goad Aan de eene zyde zal deze voorzien worden van bet portret van Picard uitgevoerd door Chaplain aan den anderen kant van een toepataeiyke inscriptie DüITSCHLlIlD Hinister Von Hamraersloin verklaarde in de zitting van het Hais van Afgevaardigden dat de in laatKte tgden voorgekomen vergieaingcn en fonteu der politie zeer te betreuren zjjn al waren de krantenberichten dikwjjU overdreven 1 1 den regel was bet de scbald der anperieuren die inferienren niet voldoende inatraeerden on controleerden Over het algemeen was bij over dé politie tevreden Waar werkoiyk misgrepen waren voorgekomen waren ilo schuldigen treng gestraft soms met ontslag Verder verklaarde de minister dat een nienw gevangeniareglement in bewerking was De kroonprins die naar het nn weer heet lydend was aan een sterken inflaenza aunval moet er weer heelemaal bovenop wezen en keert over enkele dagen naar Bonn terug om ztjn zoogenaamde tudie voort te zetten tnsBCben offlcieele teestelgkheden en particuliere pleiziertjes in BINNENLAND STATEN ÜIÏNKUAAL K K R S T B H M K il Zitting van Zaterdag 31 lanuart De Korste Kamer heelt de begrooting voor Waterstaat aangenomen na een antwoord van den minister die o a mededeelde streng te zullen handhaven bet stelsel dataaneone subsidie voor tramaanleg locaal initiatief ec locale stenn moeten vooralgaan Het vraagstuk der dfoogmaking van de Zuiderzee laat de minister hangende het onderzoek rusten De minister was v6or het handhaven van scherpe bepalingen by het vocvervoer en tegen vrgdom van tol Na aanneming van de verdere hoofdstukken der Btautsbcgrootlng en van do koloniale begroottng ia do Kamer tot nadere byeenroeping gescheiden VHIJDAO 30 lANUAKl 1903 Vervolg Aan de orde B Het voorstel tot wyziging oener voorwaarde van het Raadsbesluit van 25 lull 1 H 2 waarby aan den heer K J van der Hegden vergunning ia verleend voor den aanlog van een weg Ing St Ko 3 De heer IJssel de Schepper U do Vodrzittec Ik ben tegen een w izlglng van de beBchikking van 25 Jnli 1902 waarby werd bepaald dat langs dien zUweg alleen maar kleinere hcerenbuizen of flinke winkelhniien zouden worden gebouwd ik kan mg begrypen dat B en W tot het voorstel van heden alloen noode zyn overgegnan en wel daarom omdat er etaat slechts ééne tabakskervery ik gelooi dat aanneming van dit voorstel ten nadeole van den voorgenomen bouw van boerenhuizen aan het park zal zyn De hoer Nederborst Ik kan my niet vereenigen roet het voorstel van B en W nia ik zoo die beole geschiedenis eens nagaat dan moet ik zeggen dnt wg van het een in het ander komen toen de gronden Tan bet park werden aangekocht vroi g dn eigenaar van die grond daarnaast aansluiting aan het Park g bobben daarop een prachtige teekening gezien vnn den aan te loggen weg met heerenbuizen or kwam een voorstel In om een subsidie van f 5000 de raad stond daarvoor f 2500 toe en later vroeg de heer van der Heiden om den hoofdweg meer aan het bestrate gedeelte van den winterdyk te laten komen daar een brug te maken ik zal niot zeggen dat die brug daar niet good is maar daarvoor word door de gemeento weder f 1000 toegestaan en nu zou ik het betreuren ala daar aan die züweg een fabriek kwam De heer van Itorson Ik kan my er ook niet roede vereenigen wanneer daar een kervery wordt gebonwd komt daarin een eeatery ea die geeft zooveel tof dat hot niet gewenscht is daar heerenbuizen by te bonwen De Voorzitter iDe beer Nederborst heeft wel een geiichlodenis ge even maar van den hoofdweg aan het park de heer van der Heiden hekelt later aangevraagd het maken van eeu dwarstreg omdat daar heeretihuizou zoudei worden gebonwd die te ondiep voor beerenhnlzen zouden rgn hg vro i een brug en dnt voorstel ia by de toenmaals nog beitwinde labricage commiuis geweest n toen heeft de raad toestemming gegeven dat daar aan den dwars weg zouden komen kleinere heerenhnizen of flinke winkelhnizen onder beding dat de gevels zonden goedgekeurd worden door B en W en na zal men daar gaan bouwen als er toegeitian wordt een fabriek te maken die ook onder goedkeuring van B en W gebonwd moet worden en die de omgeving niet zal ontsieren Wanneeri aan den hoofdweg toch heerenbuizen staan en de gevels zgn goedgekeurd door B en W kan men toch niet verbieden dat iemand in zyn tuin een fabriekje zon bouwen De beer van It rson Met verbazing hoor ik het gezegde v n den Voorzitter wanneer de gemeenteraad besluit dat daar flinke heerenbui en moeten komen dat men daar dan in de tuinen fabriekjes zou kunnen boawen wanneer dat bet geval is dan honden die woningen op heerenhuizeo te zyn waar men rustig kan wonen en waar men niet gestoord woidt door industrieel geraas De Voorzitter Mgn verbazing is nog grooter dan die Van Dr van Iterson bet is bier in onze omgfjving toch meermalen gebleken dat naast een heerenhuis een indastriecle inrichting net rtoom werd neergezet toon men toch de Crabcthstraat bouwde bad niemand gedacht dat daar ook een industrieele inrichting iioa komen De keer Dossint De bedooling van den gemeenteraad dat daar aan die weg aan hot park heerenbuizen zouden komen is zeer goed dat zoude een heele aanwinst voor de omgeving van het park zyn maar de aanvraag geldt meer eigenlgk een verlengd gedeelte van den Winterdgk dat man deze aanvraag niet zoo erg moet bescbouwen bet is niet alleen de labakskerverg die daar moet komen een gebouw dat wel mag gezien worden maar dan zouden daar dadeiyk een paar heerenbuizen bygebonwd worden ik geloof dat bet in het belang van den aanvrager en in dat van de gemeente is De heer Straater Mgn meening voor wat de heer Dessing heeft gezegd is nog niet veranderd wat de heer Dossing nn weet daar mogen wy niet over spreken maar ik geloof dat dat begin voor de gemeente en voor den eigenaar van belang is De heer IJssel de Schepper Wat ik gohdord heb van de vorige sprekers beeft myn meening niet veranderd wanneer daar toegestaan wordt een tabakskervery dan scheppen wy een precedent dan kunnen daar andere industrieën komen dat kan toch de bedoeling van den gemeenteraad niet geweest zyn ik zie een groot gevaar in bet toeslaan daarvan De heer Vingerling M de Voorzitter ik wil myn stem motiveereo volgensi my bestaat er eeuige zedeiyke verplichting tuaHcheu de gemeente en den heer van derHegd9n ik geloof evenwel dat bet dag bestuur wel toe z l zien dat daar geen gebouw komt wat db omgeving zal ontsieren In de nabybeid daarvan zgn toch ook zulkeflinke gebouwen niet De heer van de Velde Ik ben niet van meening geweest dat hier iets over zedeiyke verplichting zou worden gesproken ik geloot ook niet dat de gemeente een zedelgke verplichting op zich heeft genomen ik wenschte don Voorzitter wel te vragen of het waar is wat my is verteld dat aan B en W door een ander persoon vergunning ia gevraagd daar een tabakskerverg te bouwen De Voorzitter De heer Vingerling had die zedeiyke verplichting wel eg kunnen laten de gemeente behoeft geen zedelgke verplichting te maken Bg B en W ia gevraagd een tabakskerverg te maken en daar bg te bouwen twee bouten schuren en den bouw van het heerenhuis twee jaar te mogen uitstellen toen dit laatste er bg was gevoegd hebben B en W geweigerd er ook omdat men geen bonten schuren wil laten bouwen Wanneer de raad de voorwaarden wyzigt dltn kunnen B en W toaataan den bouw van een tabakskerverg en zullen daar ook i ezien dat die gebouwd wordt volgens de voorgeschreven voorwaarden De beer van de Velde Ik dank u voor uwe inlichtingen M de Voorzitter maar de bedoeling ia toch langs deu verbindingsweg De heer Straater Daar het de verbindln Tieg betreft zie ik er goen bezwaar in enkel voor dit stukje het toe te staan De heer IJssel de Schepper De laatste woorden van den beer Straater dat alleen voor die plaats is kan my toch nog niet voldoen en geel ik in ernstige overweging het verzoek niet toe te stann De beer Straater Alleen aan de ver bindingsweg zou ik hot willen vergunnen niet langs den hoofdweg De heer Nederborst M de Voorzitter al de sprekers voor bet voorstel van B en W hebben mg niet overtuigd ik verwonder my toch over de redeneering van de hh Dessing en Straater in de vroegere fabricagecommissie hebben die hoeren evenals ik er toen tegen geweest dat daar geen kleine woningen zouden komen en in geen geval een fabriek zou worden gebouwd wat kan toch de reden kyn dat zy niet mear daarvoor zDn dat zoude ik gaarst vu b i wel eni willen hoeren Ku heb ik ook nog iets aan het adres van onzen Voorzitter die mg zeide dat ik de geschiedenis niet juist had gezegd ik heb toch ook medegedeeld dat er voor een brug f 1000 was toegestaan Ik geloof dat wg bier zgn voor de belangen der gemeente en niet voor die van particulieren De heer Straater Ik moet den heer Nederborst antwoorden dat ik toen dit in de labricagecommissie ter sprake kwam alleen heb gedacht aan kleine woningen nimmer aan gebouwen voor industrieele inrichtingen De beer van Iterson Ik heb ook wel gehoord dat door een persoon zooals de heer van de Velde daar straks mededeelde vergunning was gevraagd voor een kervery boew el ik geloof dat die daar niet zal ko men ik geloot dat de gemeenteraad niet mag medewerken den een te bevoordeelen boven den ander De Voorzitter Ik verzoek den heer van Iterson het bewya te leveren voor deze insinuatie die niet gemotiveerd is De hoer van Iterson Ik raag hier als gemeenteraadslid wel zeggen hoe het mg voorkomt het is volstrekt geen insinuatie De Voorzitter Het Is een insinnatie die niet gemotiveerd is Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht Voor stemmen do hh Vingerling Dessing Donker Joogenbarger Krook Noothoven van Ooor van Oalen Kngels Lnger en Straater Tegen stemmen de hh Nederborst Prince V d Velde ÏJssel de Schepper Fortugn Droogleever en van Iterson Het voorstel van B en W is aangenomen met 10 tegen 6 stemmen Aan de orde 6 Het vooratel tot restauratie van het tapyt bebang der Raadzaal Ing St No 10 De boer IJssel de Schepper M de VooriUty ik wenschte wel een vraag te doen bet gobelin is bier zeker wel verzekerd zonden B en W nn hieraan willen denken dat dit kostbare behang ook onder het vervoer en do bewerking zal worden verzekerd De Voorzitter Ik dank den heer IJssel de Scboj per voor deze opmerking en geef hem de verzekering dat B en W daarop zullen letten Hot voorstel van B en W wordt zonder hooldeiyke stemming goeigekeurd Wordt vervolgd DE iSTüklilNq Zaterdag waren de beide stations te Amsterdam geheel verlaten en las men op de ingangen gesloten Amsterdam was door den wil der Vereeniging van bet Spoorwegpersoneel van het verkeer afgesloten Zoo goed en zoo kwaad bet ging onderhielden de maatschappyen met bet beschikbaar personeel den dienst op den Holl Spoor tot Haarlem vanwaar omnibustreintjes liepen tot Slgterdyk en op den Staatsspoor ot Abcoude Do dienal was echter uileraard zeer ongeregeld en gebrekkig Hoe later het op den dag werd hoe meer machinisten bun ihaterieel in de remises brachten en hoe meer h t personeel verliep Tegen den avond verwachtte men uit het hoofdkwartier te Amsterdam het sein tot algemeene staking Het wachten was op de beslissing der spoorwegbeaiuren die naar den Haag gegaan waren om den minister van Waterstaat enz te spreken over het art in de spoorwegwet dat verbiedt verzending van goederen die aangeboden rorden te weigeren Zooals men weet eischte het bestuur van den bond dat men geen goederen zon vervoeren van de veemen die in conflict zyn met de bootwerkers De minister deinsde blgkbaar terug voor de verantwoordelgkheid om in deze zaak handelend op te treden Het ministerie van waterstaat was van meening dat aan de directie der H IJ S M de vryhsid moet gelaten worden die aan een particuliere maatschappg toekomt daar van eiploitatie der spoorwegen rechtstreeks door den Staat hier te lande nog geen sprake is t öevolg van deze opvatting was zeltstandigbtid van handelen van de maatWhappg binnen de door de wet en reglementen gestelde voorschriften De spoorwegbesturen hebben tdeif op eigen gezag art 31 der spoorwegwet op zg geschoven en openlgk verklaard zich aan de daarin opgelegde verplichting te onttrekken wat betreft de golderen Mbr de in staking liggen Ie veemen Deze iStsten hadden het aan de spoorwegdirecti gemakkeiyk gemaakt door hunne verkl ng geen goed ren ter Verzending aan te bieden Intusschen was wel het toestemmend antwoord van de exploitatie maatschappij S S ontvangen vö6r het vastgestelde lur maar niet dat der Holl Sp maatachappg Naar alle sgden werden nn ordera getelegrafeerd voor algem ene staking die dan ook middeiyk opgevolgd warden too talli bier ec dasr de oachinistaa van den treit afstapten die gereed stond te vertrekken Hootdzakelgk liepen daar treinen waar een machinist nog naar huis moest Later op den avond kwam ook het toestemmend antwoord der Holl spoor maar intusschen waa de dienst al gedesorganiseerd en moest men opnieuw gaan telegraleeren dat de staking geendigd was welk bericht hier en daar bg bet personeel geen geloof vond De spoorwegpersoneel bestnren hebben gefiiscbt lo geen ouderkruipersdiensten te moeten v rrichten Jegens de veemarbeiders en hun organisatie erkend te zien 2o volledige betaling der looner aan de stakers want de H IJ S H noodzaakte hen tot stiken 3o alle stakers weer in dienst te nemen In de groote meeting van spoorwegpersoneel in Plancina werd reeds onder gejuich medegedeeld dat de maatschappgen alle eischen hadden ingewilligd De vergadering werd toen geschorst om de besturen gelegenheid te geven te beraadslagen over de verdere gedragalgn Om 1 uur s nachts kwam men weer bgeen en de voorzitter der federatie Potter deelde mede dat alle eischen waren ingewilligd Men had met de apoorwegdirecties nog eens telepboniscb gesproken en de zekerheid gekregen dat ook de loonen ten volle worden betaald en men door de erkenning der organisaties nn spoedig over loon verhoogiug beteren arbeidstgd enz zal kunnen spreken Men ia dus met verlof geweest met behoud van traktement Gelach De besturen waren nu van oordeel dat het doel volkomen was bereikt en stelden nu de volgende motie De vergadering van spoorwegpersoneel gehoord de toezegging der directies der Spoorwegmaatscbappgen verklaart dat daarmede aan het solidariteitsgevoel der arbeiders is voldaan en stelt vast dat volkomen erkenning der organisatie is verkregen en verbetering van den toeataod juicht toe dat door de kracht der organisatie ia bereikt wat bet doel der staking was en besluit daarom de staking op te beften Op de vraag of men vA6r opheffing der staking was werd daarna met algemeene stemmen bevestigend geantwoord Toen kwam de vraag wanneer weder aan den arbeid De voorzitter zeide dat men nn het doel was bereikt in het belang van Amsterdam en van handel en ngverbeid zoo spoedig mogeiyk de treinen weder moest laten rgdsa groote belangen stonden op het spel de Icleinhandelaars hadden nu reeds geklaagd over gebrek aan waren Waar spreker om zich hoorde fluisteren van loonsverhooging zeide hy dat het scbandelgk zou zgn dezen stryd met zoo iets te bezoedelen door het erkennen der organisaties door de directies zon men daarover later wel kunnen aprekeu Men moest zich dus naar de meening der besturen Zondagochtend te 6 uur aanmelden waar dit behoort dan zonden naar de meening der besturen ongeveer 10 uur de eerste treinen wel weder ryden Hiertoe werd besloten de staking was beslist geëindigd De reden waarom gisteren op de spoorwegen nog geen geregeld verkeer plaats had was dat Rotterdam nog staakte Men geloofde daar niet aan de opheffing der staking of was daarmede xintevredon Twee leden van bet Hoofdbestuur van de Vereeniging V h Spoorwegpersoneel gingen persooniyk er heen maar slaagden eerst tegen den avond de lieden te overreden Men verwacht dat heden alles weer in betonde doen zal zgn behalve wat drukker vooral met goederenverkeer Intusschen is gebleken dat de spoorwefdienst gemakkeiyker te desorganiseeron M dan weer op gang te brengen Gisteren Zondag was de dienst alhier nog zeer gebrekkig en heden zal allds nog Wel te Uat zyn gesteld al dat de treinen weer gere ld loopen De wtomobielen hebben goede ifienaten bewezen De N R C was met dat voertuig Zaterdag op den gewonen tgd hier en ook de postdienst geschiedde des nachts met anto t Gelukkig dat de ongewone toestand van afgezonderdheid van het verkeer zoo kort geduurd beeft De heer Mr Israels zegt in het Hand Het besluit der spoorwegdireeties was eene daad van groote verantwoordeiykbeid en kloek beleid wan t voortduur dtr staking zou niet alleen de reeds belangrgke verliezefi door den Amsterdamschen handel geleden vergroot hebben en niet slechts de tallooze lasten die de gebeele bnrgerg ondervond hebben vermeerderd Het gevaar was groot dat een nienw element zich in de staking gemengd had dat nieuwe eischen waren gesteld die moeiiyker opgelost konden worden en dat verbittering was gekweekt Dat dit laatste niet ia geschied is ook te danken aan het hoofdb3stanr van den bond van spoorwegpersoneel Die bood beeft getoond een e fta ehtige M ftaeh organisatie te zgn uitstekend gedisciplineerd en met beleid bestuurd Geen enkele gewelddaad geen enkele wanklank is van deze zyde bedreven of geboord Zonder ophef deed men wat men als zyn plicht beschouwde tegenover medearbeiders Zonder vrees stelde men daarvoor eigen lot op bet spel Dit heeft algemeene sympathie gewekt omdat de mensch nu eens z66 is dat hg houdt van kracht die zich zelve kan beheerscben en maat weet te houden De georganiseerde spoorwegbeambten hebben eene groote overwinning behaald ten bate der arbeidersorganisaties en wat het mooie is zg behaalden die niet op de spoorwegdirecties Hier zal geen wrok blgven bier waren geen strgdige belangen hier waren alleen moeilgke oogenblikken te doorleven zonder elkaar te kwetsen Dat is beide partgen gelukt en de verhouding tUBschen werkgever en personeel thans versterkt door grootere aardeering van elkaar is door deze staking stellig eer beter dan slechter geworden Gemengde Bericbteti De 28 jarige werkman Camille Vertriost uit Alveringhem is door de rechtbank te Brugge terdood veroordeeld wegens vermoording met ontzettend wreedaardige mishandeling van twee zyner kinderen een meisje van 3 maanden en een jongetje van 23 maanden Do marteling der ongelukkige wichten duurdeverscheidene weken achtereen De Ëngelscbe bladen bevatten het verhaal van een drama op zee waarvan reeds met een enkel woord in onze zeetgdingen gewag is gemaakt Gisterenochtend werden te Liverpool aan boord van een schip dat daar was binnengevallen vier mannen gevaiigen genomen Zg staan onder verdenking van mniterg moord en brandstichting Op het eind van het vorige jaar zeilde de bark Veronica thuisbehoormide te St John op NieuwBrnnswgk ven de Mississippi naar Montevideo Volgens het verhaal van de gevangenen brak er den 20on December op zee brand aan boord uit Toen het vuur niet te blnsschen viel verliet de bemanning in twee booten het schip de kapitein met vier man in de eene zg met hun vieren en een neger in de andere Do boot van den kapitein sloeg om Den 2 5eB December landden zg op een eiland Het was het onbewoonde eiland Tentora op de Braziliaansch kust Drie dagen later kwMi er e n stoomboot voorbg da Branswick De sc nipbrenkelingen roeide etheen en vroegen om opgenomen te worden De kapitein nam ze op en gaf de uitgehongerd mannen te eten Het bleken te i gn drie Duitschers een Hollander een Amerikaan en de neger De Brunswick zette vervolgens koers naar Lissabon Onderweg vertelde de neger aan den kapitein dat het verhaal gelagen was Ëen deel van de bemanning was onder aanvoering van een Duitschen bootsman aan het muiten geslagen en bad den kapitein en den eersten stuurman vermoord Zg badden den neger met den dood bedreigd als hy klikte De kapitein vertelde de gebeele geschiedenis te Lissabon aan den Ëngelsèhen consul en deze droeg hem op de mannen naar Liverpool over te brengen Wie meenen mocht in t zoele Zuiden de plaag der influenza te kunnen ontvlncbten vergist zich Ook in Italië schryft meo uit Rome aan t Nieuws heerschte zy maakte slachtoffers in het noordei en overrompelde de feestvierende Romeinen van Kerstmis tot Driekoningen beeft men te Rome aan éia stuk leest Eerst scheen zy in lichten graad te zullen haerscbén maar weldra werd zg gecompliceerd met bronchitis enz en het getal zieken en sterfgevallen nam in korten tyd aanzienlyk toe Doch snel als daar alles gaat bereikte ook dez epidemie spoedig haar hoogtepunt en olschoon zy nog niet verdwenen is hoqj t men nu toch weldra van haar verlost te zullen zyn De winter die tot voor Kerstmis wel IrisBcber dan gewooniyk maar toch niet ongunstig geweest was hééft zich sedert ook meer doen gelden in het noorden van Italië met sneeuwstormen in bet zuiden met overstroomingen en te Rome met harden sner4 penderf tramontane noordenwind Te Milaan wordt iets z er zeldzaams I schaatsen gereden Nog onder den indruk van de beide meer dan ernstige ongelukken in Noord Amerijt wordt men verschrikt door het bericht van een derde zelfde ramp waarbg vyttien ongelukken plaats hadden Bg de eerste botsing van een locaaltreiii en een sneltrein nabg Wiesfleld zyn 20 menschen gedood en 30 il 50 ernstig gej wond De locaaltrein toevalKg Kad die waarmede bet ongeluk plaats had tot nummer 181 brengt lederen avond een groot I aantal menschen die in New York hun bezigheden hebben naar hun woningen in NewJersey Toen de sneltrein tegen den achterwaggon van den locaaltrein aanbonsde werden de lichamen van sommige slachtoffers door stukken hout doorsneden anderen werden verpletterd of hun lichamen werden in alle richtingen uiteen gerukt Ooggetuigen verzekeren dat bet schouwspel van ds vreeseiQk verminkte lichamen te midden der brandende painhoopen hartverscheurend was J Volgens de laatste berichten werd nog nade botsing met den sneltrein groote verwoesting aangericht door een derden trein die uit do tegenovergestelde richting kwamen vóór hg tot stilstand gebracht bad kunnen worden in de pninhoopen reed Hetklinkt zonderling dat zulk een wanorde inde regeling mogelgk kan wezen Was de locaaltrein op zgn eigen Ign ovorgebracht geworden dan zon dus vermoedelgk toch eenbotsing van den eersten en di n derden treinhebben plaats gehad Byna tegelgkertgd met de dokters uit Westfleld Plainfleld en Elisabeth kwamen er op bet terrein des ooheils landloopers uit laatstgenoemde plaats om de lichamen der ongelukkigeu te berooven onder voorwendsel dat zy hielpen de sluchtotlers van de ramp nit de pninhoopen te halen Eerst door het optreden van politieagentou die hen met den dood dreigden als zg niet heengingen werd deze ellendige arbeid gestaakt Het wordt bevestigd dat de schuld van het ongeluk moet gezocht worden bg den machinist van den snel rein Davia die zelf doodelgk gewond kort vooj zgn sterven uitriep Ik ben verantwoordelgk Ik zag dat de weg versperd was maar ik dacht dat hg wel aanstonds vrg zon gesignaleerd worden In de stad Plainfleld verspreidde zich een paniek toen het onheil bekend werd Scharen van verwanten der passagiers nit de omgeving stroomden naar het station De lichamen werden naar het Igkenhnis te Plainfleld overgebracht Het vunr dat in de pninhoopen was uitgebroken woedde z6ó hevig dut bet vóór den ochtend niot kon worden gebluscht Bg bet ongeval in Arizona kwamen In den vroegen ochtend twee pasagierstrehien van de Southern Pacific nabi Vails 15 ingIcn ten oosten van Tucson met vollo viinrt tegen elkander in ryden waarop naar reeds gemeld ia ook bier brand ontstond Du beide machinisten en oen stoker verbrandden levend een andere stoker werd hovig gewond In het geheel werden 18 personen gedood en de hntptroin bracht later 17 gewonden naar Tucson over De oorzaak van dit ongalak schgnt in de nalatigheid van oen telegraflst te liggon die een hem gegeven opdracht verzuimde over te brengen De olie die nit de machines liep stak de wagens in brand Do herkenning der verkoolde Igkon is onmogeiyk En nu de derde botsing Deze had plaats te La Fox in den Staat IIKnois tengevolge van den mist Ook thier reed een van beide treinen den andereu achterop Het waren beide goederentreinen zoodat de ongelnkken betrekkelgk gering waren Drie menschen werden gedood en twaalf gewond Ofschoon de toestand allesbehalve vroolgk is mogd hier toch een plaatsje ingeruimd worden voor de volgende ervaringen van een reiziger zegt het N v d D Om TM zou ik beden Vrgdag morgen naar Eindhoven vertrekken Ik bad een klant Maandag geschr even dat ik hem zon bezoeken een briefkaart Voor antwoord er bygevoegd en toen ik gister avond nog geen antwoord had besloot ik dus maar te gaan Om hall 7 was de kruier present voor mgn bagage en wg op weg Aan het station Weeaperpoort alles rustig Myn Jiilometerboekjo werd behoorlgk ingevuld zonder dat iets gezegd werd Er stond een trein gereed maar niet voor den Bosch t Was de D trein die anders om 6 34 kon vertrekken en nn met zyn klein getal passagiers op een locomotief bleef wachten £ r was hoewel t zeer kalm was toch niemand die je behooriyk te woord stond De conducteurs die gezellig in een clubje stonden raadden ieder aan Ga maar in dézen trei 4ltD bent u in ieder geval in Utrecht en daa kant u verder zien I Ja maar hebben we aansluiting Dat weten we niet Maar wie rfeet dat ier dan wel f Niemand j De chef vloog been e weer I Een meneer met lorgnet gaf bevelen dieniemand uitvoerde Wie is die meneer P 0 een inspecteur ge n booge die zyn nog in Utrecht die komen zoo vroeg niet Nadat ik overal zeowat te vergeelb gevraagd had kwam mg een der wacbth ebbende politieagenten ter zgde Meneer wanneer ik u raden mag blgf dan maar rutig in Amsterdam zoo n in Utrecht bent hebt u nog niks en t kost n maar g ld Ja u is evenals ik agent Ik ben in mgn stiek gebleven vroeger was ik handelsnu politieagent Allebei geen lekker baantje maar non heb ik ten minste vast geld en recht op pensioen Een juffrouw met doezen en pakjes waaronder een kolossale bloemenmand kwam naar my toe Meneer helpt n me nou effen vroeger kocht ik zyde by n ik ken n nog wel Hoe kom ik in Arnhem V Ik ben hier al van half 6 Mgn nigchie gaat tronwen en ik moet er by zgn Ik heb nog nooit gereisd en in een trein gezeten Kan ik er kwaad mee P Zou er tyd wezen om een koppie koffie te nemen f Ik ben zoo wee want ik heb vannacht niks geslapen Naar hè f dat voor die eene maal dat ik nou oreia op reis moet de trein niet gaat F Ik verwees haar naar een hoofdconducteur die haar naar de wachtkamer bracht on terwgl zg zich verkwikte aan een broodje mot een kop koffie floot do trein en ver trok om 8 uur Ik vond t maar het verstandigst de raad van myn vroegeren collega agent o i te volgen en naar huis te gaan daar i U den dag van beden als een verlorene be n schouwde Goed ook Met do post van 12 uur ontving ik bericht dat mgn klant niets noodig had Stadsnieuws GOUDA 2 Februari 1903 Beroepen is by de RemonstrantBcbe Broedorschap te Gouda de heer A K E Horstte Lochem De korporaals Gymnastiek en Schernverceniging ICicelsior alhier gaf Zaterddgavond een tweede uilvoering in dit seizoen die zeer goed geslaagd is De verschilleude nummers van het programma werden nitmuntend uitgevoerd de gymnastiek aan rok en ringen do colonne geweer standen en party schermen waren onberispeiyk en telkens klunk oen luid applaus De belde voordrachten verwierven voel byval Hot klnchtspel Het Kcizeirgk op de flesch of Napoleon op eun liooizoldcr word zeer goed vertolkt het publiok amuseerde zich op uitstekende wyze Ezcolsior beeft opnieuw getoond dat er goede krachten onder de loden zyn Wg wenschen Excelsior toe dat het op don ingeslagen weg zal voortgaan en bet publiek nog menigen genoogeiyken avond zal verschaffen Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteorendo balpkantoren werd gedurende de maand Januari in do Uykspostspaarbank ingelegd f 22352 60 teiugbetaald f 17963 23 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9816 a Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Maandag 2 Febr No 10788 en 10811 ieder f 1500 4451 8249 7567 11674 en 14238 ieder f 1000 4440 10135 13517 18790 en 19125 ieder f 400 548 8832 4861 9362 15070 18400 en 18676 ieder f 200 5249 5408 7086 7230 7471 8829 9949 10392 10942 14199 14636 16459 16778 ep 19363 ieder f 100 18019 18167 89 18416 18691 18797 18894 19153 93 19493 19553 69 58 64 78 19626 19809 19935 80 20162 97 20223 37 42 61 70 91 203U4 11 20426 0509 10 20689 Pryzen van f 70 1 3911 6549 8967 12234 15304 63 4005 6764 76 75 15437 227 90 78 9051 12320 77 492 4189 6994 9115 80 15697 i24 4322 95 63 12447 15747 51 44 7 86 12502 81 B15 61 9831 4 15858 40 77 47 9422 12613 60 80 4474 55 52 14 15932 990 4612 7288 57 12703 88 1178 21 7326 9544 13025 16067 1233 48 50 80 35 16140 1354 4616 7415 9615 13118 16203 78 4716 51 42 13236 67 1443 4864 7629 9736 18303 16336 1554 74 9823 54 16534 1829 5046 25 13418 16669 2000 5124 62 10013 65 94 2134 30 S3 10104 81 16831 36 33 8066 10370 13508 53 64 48 72 91 14 19996 2351 61 84 10419 13696 17037 76 5206 8122 10523 13754 85 99 41 8219 81 14111 17145 2441 52 8328 86 33 17270 2742 5313 29 11013 72 73 2818 5484 79 42 14323 79 52 5876 8102 19 1130 82 17462 3023 59 4 79 14448r 62 87 6012 47 93 14775 17599 3131 74 59 113 24 92 17634 346B 6156 64 1458 14931 45 q659 68 81 11720 66 1777b 99 274 8611 11871 15012 17846 20759 3780 6420 8731 73 16 17964 20804 3817 32 8937 12111 67 60 53 41 95 20976 P03a E RIJ B TSr POSKANTOOR GOUDA Lyit van onbekende brieven enbrietkaar ten gedurende de 2e helft der maand Januari 1903 Van Gouda Adam Boskoop Dordrecht Haag Haarlem Harderwyk Heerenveen Oudonbosch R dam R dam Brieven Wed W M Boyor Mevi L Herr n Hardgzer d Linden TJA Sas Kyistra G Ferwerda H de Vries Mej Th Vormeegen Mej P Kool Briefkaarten C Mulder Moj M Kramer Gouda 1 Februari 03 De Directeur M C HENNEQUIN DAMES en HEEREN Winterliaiidsclioeiieii Foulardi Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokken enz enz A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TeleitHoOH AT at Veemarkt te Rotterdam MAsndag 3 Februari 1905 Veltt Ossen en Koeien uoede anvocr prijien waren voor ie kwal 3j ic kwal 30 3e kwal 16 cent per half kilo Vette kalverrn redelijt aanvoer prijun waren voor ie kwal i je kwal a6 je kwal ij cent pèr hair kilo Vette varkens goede aanvoer prijien ware voor ie kwal 11 ie kwal 11 3e liwal 18 cent perhall kilo Schapen en tantmeren redelijk nanKevoerd Handel voor vel vee vette kalveren en ichaptn prijihoudend varken lecht vnn allo nonf voorhanden MAi TELS voor Daraea en Kindoren Blousen Kokken PelterUei tor meer lage pramen AOVKRTKiVni N Heden overleed na een kalm lyden onze geliefde Echtgonoote Moeder Behuwden Grootmoeder JOHINNA CURi ROHD geb Bix Vit allef naam P BOND Sk V Heden overleed te Deventer onze geliefde Zuster eg Behuwdzister Mejuffrouw TBE0D0R4 ALBI RTB4 BlOEMIKK H C VËKLOOIJ Bl OKMIÜK C R VEBLOOIJ Gouda 31 Januari 1903 NEDEBLANDSCHE Sypotlieek en Crediet vereeniging UeereiHiracbl 177 m l m verstrekt gelden op f en kgi lheejt fente + 4 k S UOok eeurtekelteu en btér lfë kafUaal oji langen termen van atfi tot tik bedrag