Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1903

gauide de gevaren van aleoholgebraik aangeklaagd tot betaling van éin r sctiadevergoeding daar zü er ticli in bon bedryi door benadeeld xien Vóór de c mmiMie oit den Senaat voorde geeiteiyke orden beelt de premier Combea verklaard dat bü immer tegen god dienatonderwgs geweest ia doch nimmertegen de Cbri telijke moraal bg gelooltniet aan het dogma docb de Christelijkemoraal i nog niet vervangen en bg lietzicb loUelilk uit over de gestichten voorben die door de wereld teleurgesteld en bedrogen zgn en een toevlaètat zoeken in deeenzaambeid DuiTHCHUiJID Qeoeraal Von Uebert die onlangs in een ntndentenvereeniging een opzienbarende cbanvinUtiiicbe redevoering bield zal z jn ontslag aanvragen vermoedelijk in verband met deze redevoering De gemeenteraad van Emmerik heeft als schadeloosstelling voor het verdriet demoeite en de kosten door bargemeesterMonzel geleden by bet beleedigingsproccstegen den dagbladuitgever Komen een gratiflcatio vnn HOf 0 mark on een verboogingvan lracl iraent van 25 K mark verleend Ue kroonprins van Saksen heelt den keizer z n ontslag aanvrage gezonden als commandant van bet Ie Saksische legercorps in verband met bet voorschrift dat een Duitscb officier die in o nig schandaal betrokken is zich vrgwillig uit bet leger terugtrekt BINNENLAND Uit doorgaans wcl irgelichte bron verneemt men dat de militaire jensioenwetten 1 Maart zullen worden ingevoerd Hec meldt uit Amsterdam De boer B k Heldt koestert het voornemen als voorzitter van bet Kederlandscb Werkliedenverbond af te treden In de aanBtaan le Paaschvergadering van het verbond zal in do vacature moeten worden voorzien Het Museum van Knnstntjverbeid te Haarlem was gedurende de maand Januari wegens de inrichting van de Tentoonstelling Walter Crane yan al den 15e gesloten van at 1 tot 15 Januari word hel Museum bezocht door üti belangstellenden Uit do aan bat Museum verbonden boekerg werden in de nfgeloopen maand 223 buek en plaatwerken naar verschillende plial sen van oni land verzonden De staking in bet transportbodryi is te Amsterdam tot een einde gekomen Het Bastoar van den Bond van Werkgevers in bet Scheepvaartbedrijf en de vereenigde vdeman en andere transport ondernemingen hebben de voornaamste eiscben der werklieden weten te vervatten in voor beide partyen aanneineljlke voorwaarden waarop beden de arbeid zal worden hervat VKIJDAG 30 JANUARI 1903 Vervolg Aan de orde De ontwerp Bouw en Woningverordening voor deze gemeente De beer van de Velde Met een enkel woord van lof moot ik hier verklaren dat reeds zoo spoedig een zoo n belaugrük ontwerp bier met spoed is ingediend ik voeg hieraan toe dat ik geloot dat er to weinig is gelet op bet doel val de woningwet by bet bouwen van kleine arbeiderswoningen De Voorzitter Uie dank moet gebracht worden aan do commissie voor de strafverordeningen die met zulk oen bekwamen spoed bet ontwerp hebben ingediend De heer Muglwyk komt ter vergadering De lieer Vingerling M de Voorzitter met alle lof moet ik hier sproken over het werk dat de Commissie voor de Strafverordeningen ons inzond dat wg zeer weinig studie daarvan behoeven te maken ik wenscb evenwel te vragen of er vour bestaande woningen andere bepalingen zgn gemaakt dan voor nieuw te bonwen woningen ol dat die allen gelgk zgn Artt 1 2 en 3 worden zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Art 4 Behalve in de gevallen omschreven in bet laatste lid van art 5 en in bet tweede lid van artikel 6 der Woningwet js beroep op den Qemeenteiaad ook toegelaten tegen do weigering van cene door Burgemeestw en Wethoadors krachtens deze verordening te verleeuen vergunning of goedktttring of al te geven verklaring Ret beroep moet ook wanneer het wordt ingesïeld krachtens de aangehaalde bepalingen df Voningwet schrilteiyk binnen acht dagen W de dagteckeuing der modedeeling viifll et betrekkolgk besluit tot weigering worden ingediend De Qemeenteratd beslist binnen drie maanden na de indiening van bet beroep Van het besluit van den Gemeenteraad wordt door Burgemeester en Wethouders onverwyid kennis gegeven aan hem die bet beroep heeft ingesteld Wykt bet besluit van den Gemeenteraad van dat van Bargemeester en Wethouders at dan geldt de in bet vorig lid bedoelde kennisgeving als eene door Burgemeester en Wethouders verleende vergunning of goedkeuring of afgegeven verklaring De beer Lnger In dit artikel staal dat da gemeenteraad beslist binnen drie maanden na de indiening van bet beroep zouden wy daarvoor niet zetten de gemeenteraad beslist binnen zes weken de gemeenteraad vergadert toch dikwgls een paar keer per maand De Voorzitter Tegen deze verandering bestaat geen bezwaar maar zonden wg daarvan geen twee maanden maken zes weken is wel wat kort Art i wordt daarop gewyzigd goedgekeurd Art 5 Beroep op den Gemeenteraad is toegelaten van een door Borgemeester en Wethouders krachtens de artikelen 16 101 on 141 gegeven last mits het beroep scbrifteiyk is ingediend binnen acht dagen na de dagteekening der mededeeling van bet betrekkeiyk beslnit van Bargemeester en Wethouders of als de daarin gestelde termgn korter is binnen dien termyn Van het besluit van den Gemeenteraad wordt door Burgemeester en Wethouders onverwyid kennis gegeven aan hem die het beroep heelt ingesteld Wgkt bet besluit van den Gemeenteraad al van den door Burgemeester en Wethouders gegeven last dan treedt de in het vorig lid bedoelde kennisgeving in de plaats van dien last De beer Jongonburger Wanneer ik goed gelezen heb is het beroep op den gemeenteraad toegelaten zouden wg daarin ook niet den termyn aangeven De Voorzitter Bg de Commissie bestaat daartegen geen bezwaar zoodat de 3e alinea van art 4 bier als 2de alinea wordtingevoegd Art 6 wordt daarop goedgekeurd Artt 6 tot en met 12 worden goedgekeurd Art 13 Tegeiyk met de in art 9 en 10 bedoelde verzoeken moeten aan Burge meester en Wethouders in drievoud in lichtdruk of andere reproductie dan wel met inkt op wit teekenpapier geteekend en door den belanghebbende behoorlgk ogderteekend worden ingediend lo eene situatieteekening van bet perceel op eene schaal van ten minste 1 op lp60 aangevende de belendingen tot op ten minste 25 M alstand van bet perceel 2o eene teekening of leekeningen wat de loodrechte doorsnede betreft op eene schaal van ten minste 1 op 50 voor balkons on dergeiyke uitbouwen op eene schaal van ten minste 1 op 10 en voor bet overige op eene schaal van ten minste 1 op 100 aangevende a de inrichtingen de afmetingen en het peil der fundeeriugen en fundamenten 6 de constructie en indeeling van bet gebouw e de dikte der muren en hunne doorbreking ten behoeve van deuren vensters kasten of welk ander doel ook d de afmetingen en loo noodig dewyze van verankering der balken en binten en de horizontale afstanden tusschen deze onderling I de hoogte der verdiepingen zoo ten opzichte van elkander als ten opzichte van het vlak der straat de wyze van bekapping en dakbedekking den aanleg en de plaatsing van stookplaataen en rookleidingen h de afmetingen en de constructie der trappen i de ligging en da inrichting der privaten en riolen tot afvoer van water en vnil in verband met de bestaande of nieaw aan te leggen putten riolen en leidingen op of nabg bet perceel Wanneer Burgemeester en Wethouders ingediende teekeningen onvoldoende oordeelen kunnen zy van belanghebbenden andere ut meerdere teekeningen verlangen Achten belanghebbenden bet gedurende den bouw gowenscht het werk te doen uitvoeren in afwyking van de oorspronkeiyke teekeningen volgens welke de vergunning was verleend dan moeten voor die atwgking evenzeer vooral ter nadere goedkeuring teekeningen als bedoeld onder 2o in de verste zinsnede van dit artikel worden ingediend In geval van algeheele alooping van een gebouw of afscheiding kunnen Burgemeester en Wethouders vrgstelling verleenen van de overlegging der onder 2o in de eerste zinbnede van dit artikel bedoelde teekeningen Voor teekeningen van gebouwen van grooten omvang kunnen Burgemeeslpr en Wethouders kleinere dan de boven voorgeschreven schalen toestaan De beer Nederhorst In c wenscbté ik eene kleine byvoegifig ol dat in het alge meeo de dikte der muren ward voorgesebreven op de teekeningen De Voorzitter Acht da heer Nederhorst bet een vereischte bet is toch op de teekeningen te zien De heer Nederhorst De oade commiaaie van fabricage heelt dikwyis de teekeningen terog moeten zenden daar die niet altyd goed zyn Oe heer Straater Met het voorstel van den heer Nederhorst kan ik zeer goed medegaan waEt het is zeer moeilgk dit op sommige teekeningen te zien De beer Mnyiwgk Ik kan dat ook wel ondersteunen De beer Jongonburger Ik geloot dat bet zoo erg niet is ik ben het daarom niet eens met de deskundigen waarom dan niet de dikte van bet boot opgegeven De beer Straater De muren zgn toch voor eep gebouw bet voornaamste wy hebben dikwyis teekeningen voor ons gehad die voor ons een raadsel waren De beer Dessing Ik ben er ook voor het is zoo moeiiyk niet die op een teekening er by te zetten De heer Muyiwgk Ik zon gaarne wi len weten hoedanig de bedoeling van den heer Nederhorst is De heer Nederhorst e zon moeten lezen de ingeschreven dikte der maren enz Deze wgziging wordt goedgekeurd De beer Vingerling M de Voorzitter door deskundigen is dikwyis gezegd dat het zeer moeiiyk ia bg de buren te zien boedanig een toestand is zou er nu geen artikel gemaakt kunnen worden dat zg gebruik kunnen maken van de kadastrale kaarten voor een situatie teekening De Voorzitter De kadastrale kaarten zyn voor ieder na te zien d s kunnen zy dat altyd doen Art 13 wordt goedgekeurd Artt 14 tot en met 35 worden goedgekeurd Art 36 Bg bet boawen o geheel vernieuwen van gebouwen binnen de Singelgrachten moet de afstand tusschen de achteren zygevels van bet gebonw en daarmede evenwydig of nagenoeg evenwydig loopende achter en zggevels van andere gebouwen ten minste 5 M zyn Deze bepaling is niet van toepas ing op de onderlinge verhouding vsn twee gebinwen aan denzellden openbaren weg gelegen waarvan het eene een boekgebouw is Burgemeester en Wethouders kunnen in byzondere gevallen vrgstelling van deze bepaling verleenen De beer van de Velde Mg werd medegedeeld dat 5 Meter van andere gebouwen binnen de Singelgracbten nog al bezwaarlgk wus zouden B en W in deze niet wat toegeeflgker willen zijn De Voorzitter Bij B en W heerscht nog altijd dezellde geest van toegeeUgkbeid en ik geloot dat die er wel zal blgven heerscben Art 36 wordt daarop goedgekeurd Artt 37 tot en met 39 worden goedgekeurd Wordt vervolgd Ueinengde BeriAten Een kantoorbediende van de winkelvereeniging Eigen Holp in de Van Bnerlestraat te Amsterdam heeft een onaangenaam avontuurtje gehad Hy had zich Zaterdagavond omstreeks half zes in de brandklnis begeven toen de deur daarvan uit aarjigbeid door een löjarigen jongen dichtgegooid werd De deur schoot in het slot en de bediende zat gevangen hem bevrgden ging niet daar hg zelf den sleutel in den zak had en de tweede sleutel in t bezit was van een bestuurslid van de vereeniging woonachtig te Bussnm Goede raad was dnur Gelukkig bedachtmen bytyds dat de brandweer er nog was dere werd gealarmeerd en in den 35 c M dikken muur der kluis werd door baar eengat gemaakt groot genoeg om den gevangenein staat te stellen den sleutel naar buitente steken Toen bet was inmiddels bg tienen geworden kon de bediende uit zyn neteligen toestand bevryd worden B N v N Men scbryit ni BarneveUnKn de N H Ct Zondagavond is de ttlegraflat van het tramstation alhier de heer Poftema door een drietal personen op verraderiyke wgze zeer ernstig mishandeld Nadat men met een steentje tegen de vensters gegooid had naar aanleiding waarvan de heer P zicb naar buiten begaf werd hem aan den boek van bet station eensklaps met een mes een lange en diepe snede over het gelaat toegebracht Daarna w erd de verwonde door bet drietal nog hevig geschopt en geslagen De politie beelt den vermoedelgkea hoolddader den letterzetter G A in hechtenis genomen terwyi ook bet bebloede mes in beslag genonen ia fi Hen meldt uit den Haag De staking van den dienst op de groota spoorwegen schgnt ook een terugslag te bobben gehad op sommige stoomtramwegen althans op den Useistoomtramweg werd Zondag en ook nog gisterochtend slechts tot Voorbnrg gereden met personeel dat ter vervanging van het stakende was opgeroepen Zoo bedienden eenige jongelui volontairs hg de onderneming de machine Hen teint nit s Oravenbage gister 2 u 40 namiddag Omtrent de staking op den I Iselstoomtram kan bet volgende worden medegedeeld Aan de slaking neemt alleen deel het personeel dat aangesloten is bg den Bond van spoorweg wegen trampersoneel o a de machinislem en een conducteur De overige conducteurs de cbelmacbinist en de ploegarbeiders zyó niet in staking doch hebben alleen aan de directie verzocht om indien aan de stakers concessiën worden gedaan de niet stakers in dezelfde voordeden te doen deelen als aan de stakers worden toegestaan De directie die op toogenblik wegens nitlandigbeid van den heer Vas Visser wordt waargenomen door baron A G Six van Oterleek verklaart dat vroeger nimmer grieven of eiscben om lotsverbetering ter barer kennis zyn gekomen Gisteren werd aan de directie die eerst kennis had gekregen van de werkstaking te Amsterdam welke ook de staking op de IJsselstoomtram noodzakelgk maakte medegedeeld dat die staking was opgeheven maar tegelgk ontving zy een Igst met verschillende eiscben Gisterochtend had de directie een onderhoud roet twee barer beambten en een bestuurslid van de Haagsche atdeeling van den Bond van Spoorwegpersoneel De eischen van het personeel zgn de volgende Ie Uitkeering van de bezuinigingspremiein plaats van om de 3 maanden per maand 2e Pensioensverzekering op 60 jarigen leetiyd 3 Herstel in eer van een conducteur die vroeger gestraft is De directie deelde hieromtrent mede dat deze beambte indertgd gestraft is wegens verzuim in dienstzaken 4e Verhooging van bet loon der goederenbestellers in den Haag en Leiden 5e Het loon van den nachtstoker brengen op I 9 het loon is thans f 7 50 6e Het loon van de andere stokers ook verboogen met I 1 7e Atscbafflng van bet uurloon van het personeel der werkplaatsen en het weekgeld brengen op f 14 50 8o Het loon van het andere personeel verhoogen met I 1 totdat een loon van I 14 50 is verkregen naar bekwaamheid 9o Voor het rgdend personeel een verloltyd van 7 dagen waarvan minsMns t 3 Zondagen lOo Het loon van de ploegarbeiders brengen op I 9 thans gemiddeld f 8 Ho Een schrilteiyke aanstelling op zegel van het geheele personeel tot dusverre was zulks niet t geval Èindeiyk wordt geëischt dat een der machinisten die nu een loon geniet van t 13 t 14 krggt De directie deelt bier mtrent mede dat de man vroeger dat loon van 1 14 gehad heelt maar dat by disciplinairen maatregel dat loon teruggebracht is Men seint ons uit Den Haag gister 3 u 15 namiddag Gistermiddag vergaderden de stakend beambten in een lokaal in de Kerkstraat te Voorbnrg naar men zegt onder leiding van bet Kamerlid Ter Laan die na aSoop dier vergadering een onderbond zon babbel met de directie Naar wy vernemen is da directie hoewel zich verplicht gevoelende op al de eiscben in te gaan toch bereid ulleen ten einde tot oplossing te komen lot verschillende concesaifin Zoo beelt zy geen bezwaar om in te willigen uitbetaling per maand van de bezainigingspremiéu Voorts wil zy medewerken tot pensioen verzekering op 65 jarigen ieettgd Zg atemt toe in ophelfing van de stral van den onder 3o bedoelden conductenr Een periodieke verbooging van bet loon der goederenbestellers bestaat reeds op dit oogenblik Het loon van den nachtstoker wil de dl rrectie geleidelgk brengen op f 9 en evenzeer geleidelgk wil zg verboogen tot een maximum van f 6 50 de loonan der andere stokers Het maximumloon in de werkplaatsen ia de dirdctie bereid te brengen op 22 cta per uur naar gelang van bet aantal dienstjaren en in verband met de bekwaamheid Het loon van de ploegarbeiders wil da directie geleideiyk brengen op f 850 Het verzoek tot schritteiyke aanstelling van het pertoneel zal de directie toestaan Eventeer bewilligt zy in de opheiSng van de strat van den machinist wiens loon teruggebracht was Hen ziet dus dat de directie om tot een bevredigende oplossing te komen de eiscben nagenoeg geheel heelt ingewilligd In verband met de vraag van het niet stakend personeel om dezellde voordeelen te mogen genieten zal ook wanneer tot eene overeenstemaing wordt gakon en het loon der niet stakende conducteurs gebracht warden ai t 13 60 Nader verneemt men Thans kan met zekerheid orden gemeld dat d sUking aan d Uawbtoomtraawef t Hy ia geëindigd en dat de dienst heden ochtend vroeg hervat zal worden Gisterenmiddag werd door een 25 tal inlecg ra op de drnkkerg van de Srma F W van de Weyer te Utrecht het werk neergelegd omdat aan een verzoek tot loonsverhooging niet wat voldaan Voor do rechtbank te a Gravenbage stond sieren terecht de gewezen gemeenteontvanger te Koudekerke J v E beklaagd van zich op verschillende tgdstippen in 19ol en 1902 bedragen te bebbon toegeëigend tot een gezameniyk bedrag van 14000 althans I 2000 voorts I 300 te hebben verduisterd U be elscbrilten tot betaling te hebben vervalscbl en zoomede ecnige qaitantièn een en ander in zyn kwaliteit van gemeenteontvanger De beklaagde bad getracht 1600 te leenen lot dekking van de tekorten docb 4it was geweigerd op raad van den adviseur der instelling waar de leening was aangevraagd Hg verklaarde zyn particuliere kas dooreen gebruikt te hebben met de gemeentekas zoodat by eerst niet wist dat er een tekort was Toen by dit bad ontdekt bad in getracht bet op de medegedeelde wgze te dekken Ook hier bleek dat de kasopname op een vooral bekend tgdstip verraoedelgk de Irande zoo lang onontdekt had doen biyven Naar het oordeel van den burgemeester voorzag de oi tvanger waarscbgnlgk door igdelgke leening in zyn kastekort zoodat bg de kasopname bet geld aanwezig was Als borgtocht was door den gomeenteont vanger gestort I 2000 een hypotheek op eigendom van een zgner familieleden Hel openbaar ministerie eiscbte twee jaren gevaugenisstrat Een Berignsche natuurkundige prol Gust Amberg heelt een nieuwe teleloon uitgeven den die het gesprokene even krachtig weergeeft als het uitgesproken wordt mgn behoelt niet meer bg hel toestel te gaan stoan wanneer geteleloneerd wordt het geluid klinkt door de geheele kamer De Engelsche marine neemt er proeven mee Een der twee verdachten van do brandstichting te tussen J v d S is op bevel van de rechtbank te s Hertogenbosch uit de voorloopige hechtenii ontslagen De andere verdachte haar verloolde T C v d P is nog in liecbtenis De preventieve hechtenis van den heer H H jr die zicb in verband met bet laillisseraent der Brma H A te Rotterdam in voorarrest bevindt is weer met 30 dagen veriengd meldt het Bolt Nbl Dagelgks gaan er optochten vanwerkloozen door Londen Jongens loepen er naast en bieden de voorbggangera bussen aan en balen alzoo geld op Verscheidene bladen beweren dat de meesten van die werkloozen leegloopers van beroep zgn Andere bladen spreken dat tegen al geven zg toe dat er minderwaardig volk onder ia Maar wat zou dat f zeide een bekend sociaal democraat tot een verslaggever bet kan geen kwaad de magere nietsdoeners nil liet Oosteind eens te laten zien aan de vette nietsdoeners nil bet Westeind De bladen die ontkennen dat de nood groot is en er geen werk ia voor die waarlgk werken willen verlangen dat de overheid die optochten zal tegengaan waarop weer verontwaardiging van de andere zgde en bet plan om op hel Trafalgarplein sen raonsterbgeenkomst te houden Intusscben ia tegen 27 en 28 Febrnari te Londen een vergadering belegd van algevaardigden nit gemeentebeatnren om middelen tegen de werkloosheid te beramen want Londen Igdt er niet alleen onder Vrydagavond badden er in het Korln kauaal nacbteiyke manoeuvres plaats van Ëngelsobe oorlogstebepen waarani de kruisers Pioneer en Tyne benevens t waalt torpedobooten deelnamen De Pioneer was om zeven uur van Korin algevaren toen by ruim 9 nnr in botaing kwam met de torpedo boot 0 1 De Pioneer word gecommandeerd Moor kapitein George Hope de Orwell door Percy Robarts Laatstgenoemde bont werd doormidden gestooten Zeventien man van de èqujpage onder wie één olfloier werden gedood door de ontplolflng der ketels De overigen verdronken vermoedeiyk allen De zwaar beschadigde torpedo zal door de Tyne naar Ualta gesleept worden Gisteren werden de lachtoUara voor zoover zg gevonden zyn begraven Een botsing tusschen tweO terpedobooten de Tearer en de Starfish eveneens tot dé Engelacbe marine behoorende volgde Zaterdag de bovengenoemde dezen keer echter vóór ftprtsmontb Laatstgenoemd chip werd licht beschadigd en de Tearer die pas nil bet dok kwam wegens oen botsing met een Duitscb linie echip bekwam bwchadiging aan dan boeg In de Pinksterdagen 31 Hei en 1 Juni zal te a Gravenbage een groot concours van harmonie en fanlare gezelscbappen gehouden worden in den Dierentuin Hen meldt uit Zaandam De broodbakker D J A na verbigl van ongeveer vier weken dezer dagen nit Meerenberg ontslagen en alhier teruggekeerd heelt zich gistermorgen in een nieuwen aanval van kranj zinnigheid op straat den bals algesneden bg de vleeschbonwery van Ultee met een door hem daar weggenomen slagersmes Onmogelgk was het de daad te verhinderen Na enkele stappen te hebben gedaan viel A dood neder Hg was hall gekleed de deur van zyne woning nitgeloopen en beproelde eerst met een zakmesje bet lett te plegen Zgn moeder was hem nagegaan en was ooggetuige van bet ontzettend voorval Het Hol van Cassatie te Rome heelt zicb drie dagen beziggehouden met bet beroep van bet ond Kamerlid Palizolo door de Rechtbank van Boulogne tot dertig jaren tnclithuibstral veroordeeld wegens het deelnemen aan den moord op Notabarlolo door de handtaugera van de Malfla Het Hol vernietigde het arrest en verwees de zaak naar bet Hot van Assisen in Florence Het rubliek juichte de uitspraak toe Hen hoopt nog op vrgspraak De Petit Bleu maakt zich tot tolk van het bericht dat een bekend socialistisch Hgksdag algevaardigde in Duitscbland men vermoedt Vun Valimar binnenkort een brochure zal uitgevicn over de zaakKrnpp Do scbrgvur is in het bezit van een aantal byzouderheden die nog niet bekend zgn en de Petit Bleu schrgft dat du onrust die in hooge kringen in Pruisen lieMscbt v rlilaard moet worden uit bet feit dat een der leden van het regeerende keizerlgke Huis bg bet schandaal betrokken is Onder alle voorbehoud Stadsnieuws GOUDA 3 Februari 1903 De aid Gouda van de Vrgzinnige Democr Kiesvereeniging heeft voor dit jaar een aantal sprekolV aangezocht om hier voordrachten te geven teneinde de beginselen der vereeniging meer kenbaar te maken Üu heer Tasman uit Amsterdam zal daarvan de reeks openen in het laatst der maand in de zaal Kunstmin Het stuk t Kasteel Sauveterre waarvan de premiere in de vorige week te Amsterdam met groot succes werd begroet zal hier zeker Donderdag veel bezoekers trekken Nu do Amsterdamsche Atdeeling voor den dag komt met de beste en nieuwste stukken van haar repertoire mag men met grond veronderstellen dat het Goudache publiek door groote opkomst zal toonen dit te waardeeren Wy verwachten dus Donderdag veel bezoekers in Kunstmin I In de Volksgaarkeuken Hoffman stichting alhier werden gedurende de maand Januari in de zaal verstrekt 2131 portiën van 10 cent en 756 van 15 cent otaal 2887 portiën afgehaald werden er 1208Vi portiën van 10 cent en 32 van 15 cent totaal 1240 i portiën Het Nederl Onderwyzera Genootschap aid clouda zal Zaterdag 7 Febrnari 1903 desavonds om acht uur eene vergaderinghonden in de bovenzaal van liet café Vredebest van den beer Backers op de Marktalhier Agenda Uededeelingen Rekening en Verantwoording van denPenningmeester 3 Vragen v h Hoofdbestuur over den levensstandaard Vragen v k Hoofdbestuurover t oprichteneener Brandwaarborgmaatschappy Vragen over de Spelling Vurkiezing van 3 leden in t Atdeelingsbebtuur in de plaats der beeren J Slop en W DKN Hoed die moeten altredeneo van den heer Ed vxh Diktzio dieals Bestuurslid heelt bedankt Jaarverslag vnn den Secretaria over 1902 Rondvraag en sfniting De 2e init F Welter van bet Te reg Int wordt overgeplaatst by bet 0 I leger Door bet bnrgerlgk armbestuur der gemeente Polsbroek werd een extra aitdeeling gebonden onder de beboetligen aldaar waarbg ongeveer 600 pond spek weM uitgereikt Sommige huisgezinnen ontvingen niet minder dan 30 pond terwgl bovendien ieder nog een gulden kreeg Geen onwelkome gilt in den winter voor de behoeltigtn I Uit Bodegrave Tal van vlaggen wapperden Vrijdag uit vele huizen ter eere van ds J O Verboett die op dezen dag zgn 50 jarig jubilé all predikant by de Ned Herv Kerk vierde Zeer vele bewgzen van belangstelling waaronder ook stolleiyke ontving de geachte jubilaris Des avonds zag bet zwart van menschen voor de pastorie om te luisteren naar de tonen van de zangvereeniging Halleluja die den nog zoo krassen leestvierenden grgsaard in een lied bitar faalde bracht DAMES en HEEREN Winterhandsclioeiien Foulards Dossen Linnengoed Paraplnies Wandelstokken enz enz A VAN OS Md TaUleur Kleiweg E 73a GOUDA Teêenkoou X 31 tfurs van Aiiislerdam Vikrs Woikn 0 O Vi IV 81 ♦ f lil m 1 mm i l 1 7V 8t FEBR lito di o ditc a ilito dito dito 9 lomia übl OouJI lltl as 4 triLLiB lii8ohr jringlB6l 81 i IjsTna übt iti pKpier 1B88 I dito in iilrarlSel I i tftTüOAl Obl met coupon S dito tiek l 8 loiuiiD Obl Binnanl I8 4 4 dito Oeoou 1180 4 diUlbi Botlis l88ll 4 dito b j Houc l 8a 0 4 dito 10 Kouu Ueo 1883 8 dito dilo dito 1884 S IMJB Ferpet icbuld 1881 4 I iiRaiJ Qor nr Ie n 18V0 4 80 811 881 4 87B 41S HeclMoin Hri O 1 88 i lU AmKp T oblg 1191 i I 104 Mliioo Ob iLSck liao 8 ViwentLA Obi Ollinp IBSl 4 IMTaaDU Oblignlien list 8 H iTsaDUI 9l i l Imu 18V4 8 ID N Afr liAndetav and A readiib Ttb Mu Oertifi ateD Deli Maatwhappij dito Kia Hyputheekb pandhr 4V Üull Hg der Vontaiil aand 194 98V lOI iiow 108 118 Bisy 104 a Ot Hypolhtwkb pandbr 4Vi Kedarlandacha baHll aand Ned iUndelmaataeh dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 BotL HypotbMkb pandbr 4 Vu Hypothaekb dilo 4 U Tixm Ooat Honf bank aand KtilL liypothaekbank paodb i liu L a Pr liibn nart 8 Muil Holi U 8paoT w Hy aand M j lot Kipl T Bt 8p aand Ked Ind Spoorweg m aand Med üuid Afr Spm aand 8 I dito dito dito l8 l dilo 4 i IriunSpaoriil 1887 8aAISobl 8 2uid lul Spwmg A H obl 8 L M Waraohau Weonen aand It al nr Ruaa 8pw Hijd obl 4 Baltiaehe dito aand Paatowa dito aand S V 10 l ll wang Dombr dito aand i Knlak Oh Aaow 8p kap obl dito dito oblig 4 AusaiKA Cent Pau Sp Ug obl 5 Ohio k Nortli W pr Cr aand Ill dito dito Win 8t Patat obl 1 140 Daover fc Rio Or Spm nart v a 40 m UlhioU Central obl in fcond 4 lOtV LonuT k Naahtilli Oer r aand 107 Uaiiao N apw Ui la byp a 101 86V 104 lliia Kanaat T 4pCt pr f aand N York Onlaaio k Weat aand Paan dto Okio oblig 8 Qra goD Oatif ta hyp in gond Bt Paul Uinn k Uanit obl On Fa Hooflün oblig 8 Jito dito Une Col t kyp O t 88 MaoA Oan South Obart r aaB i 84 V C Ball kNa leh 4 a O utlard Omnibua Mij aand K Htafd TraniweK Haata aaDd Sku Sud Amaterdam aand I 101 Htad Boltardam aand I lOï Le 8tad Antwerpen 1IS7 1 lOO Stad Brasaal ia 8 i IO Vi l iM TkaiaaKainllrOnaelaali 4 ll svmn Staalalaenig 1880 I 117V K K Ooat B Cr l880 8 t08 a Stad Madnd 8 1I8B 4l 1 Var n i Avb Spool aart OPlllJIMIiNG van alle nog voorbanden MAiWELS voor Dames en Kinderen Blousen ltokk n PellerUei f l meer lage pramen D SAMSOM 37r Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 3 Febr No 4828 en 16139 ieder t 1000 5913 en 12750 ieder I 400 4209 4426 en 7303 ieder I 200 978 1387 1538 3152 3631 4779 5285 6921 7753 8033 13S21 16612 16883 17 20 18410 en 19174 ieder t 100 Prgzen van 1 70 99 3204 6616 9467 12050 14945 18364 122 3399 7081 9571 91 15041 18418 24 8419 7251 9633 18228 88 18527 87 3639 56 9888 40 96 56 306 3794 7539 9977 90 15209 18693 9 3805 54 90 12353 15642 18726 16 60 78 10O23 87 15162 18814 560 3936 7608 57 91 15887 21 807 4034 64 60 12510 15964 9S 32 4329 7714 72 99 16066 19004 36 91 44 10142 12681 95 91 940 4432 7801 25 12711 16174 19103 1025 48 50 10241 69 16211 97 1341 4564 85 10309 12889 16326 19226 42 4691 7993 10448 12979 16523 93 1601 5055 94 10598 93 67 19395 1781 5147 8083 10647 13116 16642 19415 1813 63 96 49 13347 16720 69 71 5266 8169 10716 13439 64 76 1963 92 8264 21 87 16922 19590 91 5303 74 84 13652 17050 19798 2082 55 8691 10969 13624 99 19887 2117 70 8746 11008 13723 17181 19948 59 5513 8872 89 13806 17278 61 2236 47 73 11110 13908 17357 20052 8991 21 14030 17561 20142 95 78 2393 82 9038 11227 14229 6a2 1 2410 5852 55 52 49 17606 90948 9136 92 14315 91 m 58 11313 14420 17738 20402 48 62 85 5970 2594 6206 84 11519 64 84 39 273 6445 9233 54 14611 84 20606 2805 526 47 11699 37 17941 20730 3033 27 83 11750 14769 87 20824 Veemarkt te Rotterdam Omiitag 3 Februari 190J Vette Oaaen en Koeien goede aanvoer prijaen waren voor ie kwal jj ie kwal 30 je kwal 17 cent per hatf kilo Magere ouen melkvee en vaarkoeien goed aaoa gevoerd Vette kalveren redelijk aanvoer prijien waren voor ie kwal 39 ae kwal a6 3e kwal ai cent per half kilo Slieren redelijk aangevoerd ie kwal 30 ie kw 37 3e kw ai renta per half kilo Handel voor alles pnjshoudend VERSCHEIDENHEID Eerglsseren woeddw p de kusten van Groot Britiannië een hevige storm In het Kanaal werd door verscheidene schepen groote schade geledon Ook in Ierland en Schotland droeg de storm een kwaadaardig karakter In Schotland ontstonden tengevolge der hevige regens overstroomingen in de districten tusschen de Forth en Locb Ness Myien ver staat het land onder water Het regende eergisteren niet meer maar de schade die aangericht werd is geweldig Het vorkeer is zeer beraoeilgkl Men vreest dat de spoorwegbrug over Locb Ness onderroynd is Geen enkele trein mag er over ryden en de passagiers verlaten aan weerszyddn hun trein om te voet over de brug te gaan BargerlUke Stanijl GEBOREN 29 Jan Allda Piplemella ouders J Hageman en H P Ned rberg 30 Marigje Cornelia ouders N van Eyk en A Snoek 1 Febr Reginus Elexus Franciacns oud A J Roos en R P J Siebers 2 Nicolaas ouders T van der End en F M Mes 2 Fran ola André ouders F A Dee en J M Ris 2 Maria Catharine ouders U Boegheim en C H van Werkhooven 2 Hugo ondets H Borst en E van der Laan 2 Johanna Helena ouders L J Donkerden A Lnynenbnrg OVERLEDEN 31 Jan A E Beriyn wed van J C A Zoet 61 j H Bouwer 66 j 2 Feb J K Bik buiavr van P Rond 70 j L Nieuwenhuisen 71 j AÜVERTEINTIKN Twee aandeelen dei Saantl Veon aOVDAt fabriek van Melkproducten elk groot 1000 worden tegen 4MV AANGEBODEN Brieven lett O Bureoa Cmdteht Coimmt DIRECT GEVRAAGD EEN Zeilmakersknecht of aankoniende Jongen P G by o N LEHUBRZAAL Oud wetering