Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1903

4l8te Jaargang Vrijdag ö Februari 1903 SANGÜINOSE Hel beste middel legen bloedarmoede en zenuwxwakle 0034 fiOüDSCHE mmmr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IcIefuoM 0 De Citgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Op prij per drie maanden is 1 26 Iranco perpost jl 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Xo S9 ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd T Gebruiksaanwijzing Men neemt tweemaal daags een eetlepel van 15 gram Dan duurt de flacon tien dagen en komt de behandeling op 12 cent per dag De Sanguinose kost 1 1 60 de flacon van 300 gram 6 flacons f 8 12 flacons l 15 Te GOUDA by WOLFF en Co Westhaven 198 v Koninkl ke Hel Merlanilsch gÈ v Patent H Stollen Der gros Brfolg tfa iM FMmii St0U n imirtgêit h t Maa lu ttftêUêOvm werlMoHen lfachafimtmff n é gêbm Uw kaufê dnbar unitra gtet no i rfen H StoUmt MP ran iMt i $et odêr M toiolm aunhgndlunsoa to étim BiêrFltkat mH nabêmUhêita mtthinitm Warnung Wanneer moet ik de Sanguin se gebruiken Wanneer gg Ipt aan bloedarmoede ol zennwzwakte Maar hoe weet ik dat Wanneer g j een bleeke klenr bleeke lippen bleek tandvleescb hebt wanneer ge dikwijls hoofdpijn hebt last van hartkloppingen van saizen in hoold snizen in de ooren bij pijn in den rng gebrek aan kracht en aan energie gebrek aan eetlust slapeloosheid algemeene depressie moedeloosheid DAN Dan moet gIJ de SANGOINOSE gebruiken Want de 8 A N ö U I N O S E versterkt het bloed en de SANGUINOöE overwint de menuwxtvakte BLOEDARMOEDE Eenc mijner patiënten een meisje van 13 jaren dat aan hevige bloedarmoede leed vond veel baat bij het gebruik uwer Sanguinose Een verhoogde levensopgewektheid valt te constateeren Dr AUG ALEXANDRE Brassel De proeven die ik genomen heb met Uwe Sanguinose gaven mij een schitterenden uitslag Vooral constateerde ik dit in een geval van erge anaemie na al ie overvloedig bloedverlies Dr H K DE WOLF RijhaTtê b d landverhuUeradientt Antwerpen Ik was 206 zaak dat velen mij als ongeneeslijk beschouwden Na het gebruik der Sanguinose ben ik beter dan ooit te voren Mej B BE EOOY Den Haag GEBREK AAN EETLUST Ik leed hevig aan maagpijn en nergens vond ik baat bijna geen voedsel kon mijn maag verdragen Nu na de Sanguinose wordt dat alles anders Reeds na de eerste flesch bespearde ik beterschap V ljn eetlust is verbeterd ik kan weer alles gaan eten en voel mij heel opgewekt Madame DÜA Gent 38 Resedastr ZENÜWZWAKTE Ik kan n gaarne en naar waarheid mededeelen dat ik veel last van zenuwen heb gedurig hoofdpijn hartkloi ping en veel last van de maag Vele medicijnen gebruikte ik doch tiet baatte niets maar nu kan ik 0 eerlijk verklaren na het gebruik van i of 2 flesschen Sanguinose heb ik aiinmerkelljke i beterschap gevonden de hoofdpijn en de gejaagdheid verminderde en de eeltost nam toe I E HOEKSTRA beambpe StaaU oor I HerI a jum bij Franeker Mjn zooutjp heeft veel baajt ehadvan de Sanguinose Na het gebi uikvan 2 fiucbns is hi geheel anders geworden de eetlust i betfr debleeke kleur verdieljnettde en waar hi anders altijd huildaL beginth i nu te spelen J H A l Ef iL Achterlandbuurt BB 4 l j bi Leeuwarden I Misschien ibetWQS ik ad ander pn een dienst door ü mede te elen dat miJn zoon van jï ir die twgevolge van een grooten schrik zoojtem aan zijtle xenuwen leea dat wij Wtl eens ain zijne beterschap wanhoopten de beste gevolgen heeft gehad van het gebrnik uwer Sanguinij e Na 12 flacons was sijne geuenting voltooid en is ziJne gezondheid bei ir dan ooit te voren f j nieuk erkb Den Haag V Diemenstraat De Sanguinose heeft een gnnstigen invloed gehad op mjjn geheele ges el mijne zenuwen zijn versterkt myn slaap is verbeterd mgne lusteloosheid overwonnen Mevr A J FOBKENS Ellecom Ik had een zenuwachtig gestel maar door het gebrnik der Sangninose is mgn gestel veel verbeterd de eetlust is opgewekt miJn slaap is verkwikkend geworden Ik kan de Sangninose aan een ieder aanraden als een middel dat dn zenuwen buitengewoon versterkt H W C VAN BEEK Amsterdam Kinkerstraat 196 H H Werkgevers en Comité s worden dring end uitgenoodji tot bijwoning der Gecombineerde Vergadering In xake de BGIWDGPfitwpgT Zaal CONCOEDIA E i Leesvereeniging DOKDERDACf 5 FEBH del avonds ten 8 uur Wie zullen wij pachtigen ÜF Geef niemand II kaarten af maar hom Ier VERGADi R G Namens de Patlions Ve eeniging Cbabet I J MpERLÈE Voorzitter I J C rilVET Secretaris li l I I tüeen Kin ihoest i if hocki H InUuenza Bon mogef en tijd t 8n genezen binnen kei neemt onmilMijkll de toemcht vbt d nhn oudl bek nde iMil onde leni wrelljberofmde sfoeilii Dr iivk orst li 1 A $ liJEI je Stlomfabriek DE HèNïkG i C b SCHAIK I r t Hofleveranciers J 70 ets 40 et b j Firma WOLV £ JSf Co Westhaven 198 ffouiia X ITBJVSTB W Kleiweg E leO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12li te Gomla A BOUMAN Moordrtckt FINKSE NieumrlceTk a d UkI A N ï ZESSEN Sc wonAoo J Ta TOttKKN Bo B T WIJK Oudmaln A 8CBEEB Haattrecht P W v EÜE Oudmiater h viSDJE HELIDEN te Reeumijk P ï d SP K Moercapelle D v a STAR Waddinameen Wed r HOLST Waddinqmm M KOLKMAN Waddingiveen P A us GllOOT Oudewaler DB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Pokbrotklrdam D BIKKER te Benschop Uwen Boekhandelaar een der Nederlandache uitgave QEENeilIJSmRUEEBl De hoofdtekst van dit halfmaande lijksche tgdschrift bestaat uit de Beschrijving eener Reis om de A arde die de Heer E T Feenstra KiiiPEB in opdracht der Ven nootschap maakt Elk nummer is riJk geïllustreerd naar eigen photographlsclie opna üe Nieuwe London doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen er neemt de pelletjes van het hoofd weg Eisch op den hals LOMUOW Prijs i 1 50 en f 0 85 per flacon Verkrijgbaar bjj I A CATS te Oouda fabr De Papiermolen leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een nder door hem op fe geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabiê Peraië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 20 incl dê tAnnehfikaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tp geleverd Bureau Do Wereld Tourist Haarlem Keilt Zeeiiwscli tarwebrood i cent de K G bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 SocieteitJNSGENOBGEN 5e Abonnements Voorstelling 5 Februari 1903 Vereeniging Tmeel Donderdag Telaphoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor per üsïi siraiiEii iï ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gpratis Comedie in i bedreven Aanvang half S uur Gewone bepalingen en prijzen Het net is aangesloten aan het Rjks Intercommunaulburean W Ht tnte iaKh drkM m M mikkalyluti roMmUdal tooc Hema aa vooral dUM m Klndaraoliotnmrk UdeApprrtwTue ll Wllltrfcte m i9 rll Rntll Str l4 MMMti o 11 gp m en ftteiekminlc VMrnbur ky Nairtii Wliik ll ri Im uhuawart Htotariw aMwimwujitkr Op 1 Februari 138 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMAEKT Druk van A BKINKMAN é Zn öond BuUeuUndsch Overzicht Er bestaat in de Belgische Kamer kans op dat de algemeene besehonwingen over de ongevallen vergoeding tenminste iets korter worden dan 68 ontboezemingen Namens de socialistische groep is Dinsdag verklaard dat de afgevaardigden der uiterste linkerzij besloten hebben het voSrstel van den voorzitter te aanvaarden strel ende tot het aandniden van eenige redeniiarèvan elke groep teneinde de bespreking te veckorten Toen de Y oorzi ter er op Ofanlrong dat ook de ande e groepen spoedig een derge lyke beslissiijg zoMpn nemen ging er een applaus op I il De redevoering wn Jean Jaurès in het SJt ransche parlement over dè dwaasheid van yevanqhe en chauvinisme en de heerlijkheden van vrede en verbroedering heeft niet zoo r fheel diepen indruk gemaakt in de Katoer 4ls men uit de daarop geVolgde toejuichingen wel zou afleiden Dat bleek bi de behandeling der legerbe grooting üe radicale afgevaardigde Maujean was tot rapporteur benoemd en het rapport van dezen vertegenwoordiger der linkerzijde was van dien aard dat de nationalisten zoo mogt yk nog uitbundiger waren met hun toejuichingen dan de linkerzöde Want hg zeide daarin Wy willen een sterk leger Een volk dat zich zelf opgeeft eil zyn nederlagen vergeten kan verdient die nederlagen Menseben die zeggen dat de grens maar een paal is begrijpen niet wat zy zeggen Er kan geen sprake zgn van party onderscheid als de sterkte van het leger op het spel staat Slechts een geweldig leger waarborgt het land een eervoUen vrede Enz De Kamer stond dan ook zonder veel tegenstribbelen het gevraagde bedrag toe hoewel de rapporteur niet had nagelaten de grootte er van dnidelgk te doen uitkomen Frankryktoch geeft jaariyks voor zyn leger uit 1100 millioen francs slechts Engeland geeft meer uit Alle andere groote mogendheaen blgven daar beneden Kusland 980 Duitschlaud 950 Oostenrijk 500 ItaliS iOO millioen fr Per hoofd bedr gen de kosten voor het leger in francs Frankryk 27 Engeland 26 Dpitschland 16 Italië 12 Oostenruk 9 Rusland 1 Het geheele debat toonde dat men slechts iën vrees jient in Frankryk en dat is een minder sterk leger te bezitten dan Duitschland Dat is moeilijk te voorkomen nu Frankryk 39 millioen inwoners heeft en Dnitschland 57 millioen en de heer Maujean die mttLLto Oi UEFEB EU mi 9 Ik ben pas in Italië pas te Rome t 13 derhalve niet meer dan natuurlijk dat ik wel too het een en ander hier van de wereld wjl tien dat is te zeggen niet van de oifüiicele wereld die mij tamelijk vervelend voorkomt en een paar kleine verfanten vrij wel gelijk is aan hetg n men elders daarvan te nen krijgt maar het ware het meer intieme leven dat zijn eigenaardig karakter heeft en altijd iets van het oorspronkelijke type bewaart Kort en goed luitenant je bent verliefd dat is t Neen antwoordde de jon e baron zeer ernstig een K 0 verlieven gevoel maakt zich niet zoo terstond en zoo gemakkelijk van mij meester Dat meisje ik geef het u dadelijk gewonnen kapit m heeft een eigenaardïgen indruk op mij gemaakt door haar schoonheid door haar wel wat raadselachtigen oogopslag ja door hare geheele bloeiende verschijning en ik zou haar gaarne willen wederzien om die eerste inpressie bij mij zelf als het ware te controleeren Meer schuilt er niet achter dat kan ik u verzekeren nDea te beter zeg ik I Kom ook maar niet dit moest toegeven meende dat het middel om het evenwicht te herstellen moest gevonden worden door de dienstplichtigen zooveel en zoo lang mogelgk bfi tet actieve lége in te deelen Wanneer dit leger talrpker en jonger is dan het Dnitscbe dan doet het er weinig toe ot de reserves en de territoriale troepen al achterstaan in aantal bi de Puitsche aanvulilngstroepen en de landweerj Want de strjjd wordt toch uitgestreden tusscben de troepeu der eerste linie Zou men niet in ernst Jenken dat de oorlog tusschen Frankrgk en Dnitschland voor de deur staat P Wie al niet gelooven kon dat werkelyk een toenadering ontstaan is tusschen do lerscbe nationalisten en de Britsche regeering zal misschien overtuigd worden nu de regeering de Dwangwet Crimes Act waaronder Dublin Wateriord Liimerick en verschillende landeiyke graafschappen in Ierland in denloop van het vorige jaar grsteld werden in die steden en graafschappen beeft opgeheveti De Gazette van Dublin de staatscourant voor Ierland bevat deze belaügröke en verrassende mededeeling Ook staat er in te lezen dat twee lersclie parlementsleden de heeren Reddy en Cowry die onder bepalingen der Dwangwet tot gevangenisstral waren veroordeeld op bevel der regeerhig Trp vr e voeten gesteld De Times is allesbehalve gesticht over dezen maatregel van den heer Wyndbam Z j die de belangen der onverzoenlijke groote landeigenaars vertegenwoordigt beeft altyd dwang aangeprezen als het beste middel om Ierland te pacificeeren Zy was het vooral die op de inwerkingstelling der Dwangwet aandrong en zy had geen woorden genoeg om haar tevredenheid te kennen te gevon toen de heer Wyndbam de Crimes Act invoerde ZÜ vreest nu dat de regeoring van deze haar laatste daad berouw zal krggen Dat de Dwangwet zóó snel zou hebben gewerkt dat de reden waarvoor zy slechts weinige maanden geleden werd ingesteld thans zouden zQu komen te vervallen kan zy niet gelooven Behalve Oostenryk en Dnitschland heeft nu ook Rusland eefl nieaw toltarief De Nowoje Wremja merkt daarby op dat het de meeste rechten met meer dan 50 pCt verhoogt enkele rechten echter zyn verdubbeld of meer dan verdubbeld de rechten op waren over land ingevoerd zgn 20 verder luidt raijn raad waaraan jtj je natuurlijk niet zult storen Let op mijn zeggen du Haussey je wordt verheid en dat zou ik ronduit ge egd jammer vinden De luitenant zag den kapitein met zijn eerlijke cogen trouwhartig en ernstig aan Kaptein zeide hij u hebt iets tegen die juHrouw Donati Behandel mij voor een oogenblik eens als uw zoon en antwoordt op wat ik daar als een vermoeden heb geuit zonder eenige terughouding Doe dat kapitein als u eenig belang in raij stelt zooala ik wel meen te mogen opmaken zoowel uit uw woorden als uit uw aarwling om mg met dfi mcnschen in kennis te brengen Weet je wel vriendliet dat je mij daar in ten moeilijk parket brengt i mompelde de cicerone M n eenig antwoord is dan ook dat ik zelf al een oude vos ben en missChien uit dien hooJde een beeïje wantrouwen koester voor jonge dametjes dte al te mooi en daarbij arm zijn Ik ben eveneens arm antwoorde zonder bitterheid en zelfs met eenigen trots de baron du Haus ey Dat kan je misschien redden 1 De kapitein tikte in nadenkende houding de asch van zijn sigaar weg en voegde er na eenig stilzwijgen bij Zie eens mijn jongen jij bent toevallig niet de eerste Fransche vhnder ik spreek nu van onw jonge officieren die mij dien zel den dienst is konen vragen Die kleine Giulietta is lameus coquet al schijnt ze dat oppervlakkig volstrekt niet te wezen en bovendien daar ben ik zeker pet hooger dan die op waren over zee aangebracht Het zegt ten slotte Men ziet dat wy ons voorzien hebben het voorbeeld van Duitschlaud volgend van voldoende wapenen voor de aanstaande onderhandelingen met dit land Harris de bekende correspondent van de Times in Marokko heeft in de National Review een artikel geschreven over de oorzaken van den opstand Hy verhaalt eerst van de nieuwigheden van allerlei aard die onder buitenlandschen invloed hoofdzakelyk nit Engeland en Frankryk aan het hof van den jongen sultan Abd el Azis werden ingevoerd gedurende de laatste jaren De eene modern Europeesche fraaiigheid verving de andere maar gewoonlijk lag al dat moois eenige maanden later te verroesten of te boderven in de bygebouwen van het paleis De Sultan echter omringde zich by voorkeur met zyn Europeeaoiie ambtenaren raadgevers en vleiers en hjj was zoozeer gewend geraakt aan de westersche gebruiken dat zelfs als hy te paar uitreed onder zyn wapperenden witten boernoes Engelsche laarzen voor den dag kwamen Harris erkent dat de overwegende Engelsche invloed den Sultan vaak moeilykheden berokkende niet alleen by zyn onderdanen ïOAfié ook b d Pf tMi 8 fth 4 n Spanjaarden en Italianen aan zyn hof maar hg was vast overtuigd dat Engeland hem zou bgataan zoodra er gevaar dreigde Het is opmerkelyk voegt Harris hieraan toe dat Engeland met zyn streven andere natiën te hervormen vaak een liberalere politiek volgt dan het zelf toepast Zoo hebben wy in Marokko een belastingregeling helpen invoeren die wy in Indié zelf noch invoeren noch aanbevelenswaardig achten Wy doen proefnemingen met den eigendom van anderen want raadgeven is goedkooper dan zelf iets doen Het op Engelsch advies ingevoerde bel s tingstelsel nam wel misbruiken weg doch verbitterde niet alleen de ambtenaren die er natnurlyk by te kort kwamen maar zelfs het volk dat vol wantrouwen in de belastingen niets anders zag dan een nieuwe vermomde poging tot afpersing Alles bijeengenomen acht Harris deze eerste krachtige poging door den tegenwoordigen Sultan gedaan om den toestand in zyn land te hervormen volkomen mislukt en het is niet waarscbynlyk dat de proef spoedig herhaald zal worden na de ervaring die Abd el Azis ermee opgedaan heeft van vol ees fthtige bedoelingen Zij droomt en haar faiJpPdoet het voor haar van eene schiiterende ositie in de maatschappij Enkelen beantwoorden reeds heel aardig aan dat droombeeld maar de armoede van de bewuste jonge dame joeg hen op de vlucht zoodra t hun duidelijk werd dat men daar een huwelijk op het oog had Anderen hadden niet meer dan hun traktement en hunne militaire vooruitzichten en die behoefden niet weg te vluchten Ze vonden al heel gauw de deur dicht In elk geval schijnt uit alies toch te blijken dal ZIJ een eerzame jonge dame is en geen avonturen heeft gehad Neen daarvan is mij althans nooit iets ter oore gekomen maar gesteld nu eens du Haussey dat je ernstig op dat meisje verliefd werd Zeg kapitein laten wij liever geen reronderstelhngen maken die zoo heel wemig kans hebben van verwezenlijkt te zullen worden I nepGontran lachend uit Ik heb in mijn levon metzooveel lieve mooie en zelfs geestige meisjes kenni3 gemaakt dat de kennismaking met dieItaliaansche schoone mij wel geen kwaad zal doen Nu mij is t goed du Haiissey Loopt de historie anders af dan je verwacht ik wasch myn handen in onschuld hoor Ik zal je aan de üonati s voorstellen Wanneer kaptein Mijnentwege morgen al Die volgende dag was voor den baron du Verspreide Berichten Frankrijk Aangaande den gezoudheidstoestand van den eipresident Kruger te Menton wordt nu medegedeeld dat deze volstrekt niet zóó ernstig ziek is geweest als door sommigen was voorgesteld en dat hy thans weer geheel hersteld is Een militair kibbelpartytje te Cler montFerrand is geëindigd met de ongenadevan den bevelvoerenden generaal Tournier gewezen chef van bet militaire huis van denpresident der Republiek In de militaireclub had een adres ter teekening gelegen om den premier Combes geluk te wenschenmet zyn dubbele verkiezing tot senator voorCharente en Corsica Een luitenant had beweerd dat dit in een militaire club niet tepas kwam en een kapitein had den luitenant weer grof behandeld met het gevolg dat de kapitein van den generaal een reprimande kreeg Minister André intusschenmeende dut de reprimande aan het adresvan den luitenant had gericht moeten worden en ten slotte werd generaal Tourniernaar SaintEtienne overgeplaatst als gewoondivisiecommandant der infanterie Gisterochtend haltzes zijn de 60 leerlingen van de polytechnische school te arys in klein tenue afgereisd naar de verschillende garnizoens waar zy als kanonniers 2e klasse z jn ingedeeld Den 13den dezer zal de minister van oorlog door het Kamerlid Lasies over deze aangelegenheid en over het geval te Poitiers geïnterpelleerd worden De verschillende leden der linkerK merfracties hebben te Parys vergaderd enbesloten vereenigd te blyven ten opzichtevan den stryd tegen de geestelyke ordenen de regeering op den ingeslagen weg testeunen DüITSOHLAKD De petitie commissie uit den Hyksdag oordeelt een verhooging van de soldatensol dii met tien pfennig per dag te hoog misschien zou een verhooging der poetsgeldtoelagen mogeiyk zyn Vier pioniers van het zeventiende bataljon te Thorn die een patrouille aangevallen hadden om te trachten een gevangene te bcvryden zyn veroordeeld de hoofdschuldigen tot zes en vyf jaar tuchthois debeide anderen tot 3 en 2 maanden gevan genisstraf Haussey ee n g van kalmte en van bijna algeheele onver 88MlRlici Hij rekepJe op hem gedane toezegging hij wist dat de be ootde voofstelling eerst des avonds zou plaats hebben en hij deed zijn dienst en vervulde zijn militaire phchten met dezeUde nauwgezetheid die reeds verscheidene jaren lang al zijn doen en laten gekenmerkt had Hij betrapte zich zeli bij allerlei bezigheden tot tweemaal toe op het feit dat htj de mooie Giulietta en alle Donali s van t verleden het heden en de toekomst gladwog vergeten was En toen hij die ontdekking deed kwam er een legepralende glimlach om zijn mond Hoe zacht en hoe gevoelig van aard ook Gontran was een man in de goede beteekena van het woord Hy wilde onder alle omstandigheden zich zelf beheerschen en roeester blijven van eigen wil en geest O ïiij zou zich niet voor een hartstocht hebban gCBchaamd ook omdat volgens de ware beteekenis van het woord de hartstocht iets is wat men ondergaat en niet ie is dat men beheerscht maar hij zou er toch onder geleden hebben daar hij veel te veel ondervinding had en ook reeds lang den leettijd te boven was waarop van een schooljongens liefde sprake kon zijn ITortit vervolgd