Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1903

DAMES en HEEEEN Wiliterliaiidsclioeneii Fonlards Dassen Linnengoed Paraplnies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Teleithoon Wo 31 lleurs van Amsterdam Slotkra 8 v 49 2803 16 68 78 83 2939 BINNENLAND In de gisteren gehouden openbare vur gadering van den Raad van State aldeeling voor de geschillen van beutnar werd mededeeling gedaan van het Koninklijk beslnit hondende vernietiging van het beslnit van Gedeputeerde Staten van Znidholland waarbg aan J A Bergmeyer vergunning werd ge weigtrd om nevens zjjne betrekking van onderwyzer aan eene openbare lagere school te Dordrecht te mogen waarnemen die van redacteur van het weekblad De Volksstem Do vernietiging van de beslissing van Ged Staten geschiedde op grond van de volgende overwegingen dat daar Tan een ambt hier geen sprake kan z jn alleen de vraag te beantwoorden is ol de werkzaamheden die door appellant met betrekking tot het weekblad De Volksstem worden verricht het karakter van bediening hebben dat daar niet bljjkt van eeno verhouding waarbij appellant ten dienste en voor rekening van een ander bjjzonder persoon vennootschap of zedelijk lichaam die geheel of ten deelo het risico der onderneming draagt werkzaam is het bestaan van oene bediening niet kan worden aangenomen dat dus art 36 der wet op het lager onderwös op dit geval niet van toepassicg is en Gedeputeerde Staten mitsdien geene beschikking krachtens dit artikel hadden behooren te geven dat in deze niet te onderzooken is of de werkzaamheden die appellant verricht het karakter hebben van een nering of beroep als bedoeld in art 35 der wet welke vraag in dit geschil niet aan Onze beslissing onderworpen ia De minister van binnenlandsche zaken overwegende dat de heer jbr mr L H J M van Asch van Wock ontslag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat mitsdien eene verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats hebben in het kiesdistrict Kde heeft bepaald dat die verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 17 Februari e k d stemming zoo noodig op Dinsdag 24 Februari en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 2 Haart e k Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men De vijfde Kamer der rechtbank zette gister de behandeling voort der zaak tegen Paul Mniselaar Frans Groot en Van den Do I beklaagd van moord en medeplichtigheid van moord gepleegd op de weduwe Dijxhoorn in den nacht van 10 op 11 December 1901 Voorlezing werd gedaan van het rapport der geneesheeren Waller en Jacobi betreffende den lykschonw De heeren bevestigden nrondeling dit rapport Het lijk toonde de wonden van zes messteken in borst en bnik toegebracht met een scherp mes waarvan het lemmet ten minste 10 cM lang en 21 millimeter breed moet zijn geweest Buitendien moeten hamerslagen op voorhoofd mond en neus zön toegebracht Ook is de verslagene gelp men weet met het hoofd op een porceleinen kachelplaat gevallen De heer Van Ledden Hulsebosch bevestigde verder zijn rapport aangaande de resultaten van zijn onderzoek der kleeren en andere voorwerpen Zoo heaU hij byvoorbeeld bloedsporen gevonden op het electrisch lampje waarvan de moordenaars zich bediend hadden Eenige moeiljkheid had hü met een paar vuile strepen op de pantalon van Mniselaar waarvan hij afdrukken had teruggevonden op het kussen waarin men het gillen der weduwe had gesmoord die afdrukken waren echter iets breeder dan de strepen zelf De heer Hulsebosch kwam tot op het luminenze denkbeeld dat de stof der pantalon ueh koft hebben uitgezet terwijl Mniselaar da ksi op het kussen boog De heer Hulsetiosth trok toen om een proef te nemen zelf Müiselaar s broek aan boog de knie en mat toen de strepen en bevond dat hjj ook nn weer goed geraden had Na don heer Hulsebosch werd de politiecommissaris de heer Dusser de Baronue gehoord die het huis der weduwe heeft doorzocht HiJ heeft geljjk men zich zal herinneren in een vullen emmer een gzeren kistje gevonden inhondende f 6500 en eenige sieraden De vijfde kamer der rechtbank heeft gistermiddag het getuigenverhoor in do zaak tegen Mniselaar Groot en v d Dool beschuldigd van moord gepleegd op de weduwe Dijxhoorn en medeplichtigheid daaraan ten einde gebracht v d Dool heeft het voornaamste van wat hij voorheen had toegegeven teruggenomen en ontkende thans ooit iets te hebben gezegd dat geiykén kon op aanzetting tot diefstal ten huize der weduwe Mr Kugont O M zal Vrjj dag a s requisitoir nemen Zo idagmiddag om twaalf nar heeft er te Utrecht in de groote zaal van Tivoli een groote openbare vergadering plaats uitsluitend voor spoorwegpersoneel van geheel Nederland De heeren Oudegeest en mr Troelstra zullen daarin het woord voeren Daarna zal er een andere groote vergadering worden gehouden voor het personeel van de spoorwegen der H IJ S M en der 8 8 werkzaam in de werkplaatsen te Utrecht Haarlem Tilburg en Zwolle ter bespreking van aangelegenheden uitsluitend werkplaats en personeel betreffende Uit Enschedé meldt men Een 26 tal losse confectie arbeidsters van de firma Cohen alhier staakten het werk Zy ontvingen voor het maken van schorten 3 t et per stuk dit bedrag is op hun verzoek onlangs in een drukken tjjd tot i et verhoogd Thans kwamen de meisjes met iooneischen voor andere goederen waarin de flrroa verklaarde niet dadelgk te kunnen treden Toen brak de staking nit Naar aan het Hbl wordt medegedeeld is het in de conferentie van de H IJ S M en den minister van waterstaat besprokene geresumeerd als volgt Op 31 Januari 1903 heeft de Baad van Administratie der Hollandsche IJzeretfSpoorweg Maatschappij vertegenwoordigd door ziJn voorzitter mr F Th Westerwoudt en door zijn secretaris mr W baron Röell en bijgestaan door den chef van den algemeenen dienst jhr mr W F van der Wyck zich tot den minister van watorstaaj begeven om mededeeling te doen Tan hetgeen in zake de werkstaking van het spoorwegpersoneel is voorgevallen en om met den Minister in overleg te treden omtrent de verder door de Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij aan te nemen houding daarby de vraag stellende of in de tot dusver aangenomen bonding zoude behooren te worden volhard dan wel aan de gestelde eischen moest worden toegegeven Dit overleg werd door den Baad van administratie noodig geoordeeld niet zoozeer in het belang zfluer maatBchappy als wel in het algemeen landsbelang dat by deze staking was betrokken De Minister kennis genomen hebbende van de mededeelingen van den Baad gaf als zgn gevoelen te kennen dat de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappö toen zy eenmaal voor eeno dienstweigering stond met de wet in de band niet andera handelen kon dan zg gedaan heelt Hy als Minister heeft recht noch bevoegdheid om van deze wet dispensatie te verleenen en is dus buiten staat de HoUandsofae IJieren Spoorweg Maatschappg van de wetteljko verplichting te ontslaan Acht zy onder een drang der omstandigheden haar aldi s ingenomen standpunt te moeten prysgeven dan meent hg dit aan hare verantwoordelgkheid te moeten overlaten zonder daarover thans een oordeel nit te spreken De exploitatie van den spoorweg gaat nit van de directie en de regeering is hg alle inmenging daarin gebonden aan de bepalingen van de wet en van de reglementen Het Utrechtsch Dagblad van gisteravond meldt het volgende Men seint ons uit Amsterdam In een heden verschenen extra nummer van het Orgaan der Vereeniging van Spooron Tramwegperaoneel is de offlcieele mededeeling gepubliceerd dat de afdeelingen en correspondentschappen zich moeten voorbereid houden om op het eerste teeken van het hoofdbestuur te staken en op do eerste oproeping zich naar Den Haag te begeven Dit geldt allereerst voor het personeel te sGravenhage en de Ignen Haarlem Rotterdam en Gouda Den Haag Deze maatregel is in hoofdzaak genomen ter voorkoming dat de volksvertegenwoordiging een wet aanneemt waarby het recht van staken aan het personeel wordt ontnomen Ken correspondent nit een der hoofdplaatsen Bchrgft aan het Hbld Het gebeurde Maandagmorgen dat de waarnemende stationschef twee politiek gekleede personen verwyderde van de rails en hun zeide op de perrons te gaan Hy kende de menschen niet Denzelfden middag nog ontving hy een officieel sobrgven uit Amsterdam vanwege de Federatie der Transportarbeiders 0 m geteekend door Fetter waarin hem werd aangezegd dat hg voortaan beleefder had op te treden tegen bestuursleden der organisatie wgl er anders een klacht zou worden ingediend bg de directie der Holl IJz Sp Mg Men meldt nit den Haag Aan de gemeenteschool Duinstraat te Scheveningen hoofd de heer Knoppien had gisterochtend zonder dat de onderwgzers het hadden opgemerkt een jongen woonachtig naby de Witte Brug een kleine revolver medegebracht Nauwelgks ww de klasse begonnen ol hy haalde het voorwerp nit zgn zak en liet het zijn makkers zien toen plot seling een knal werd gehoord en een kogeltje dat er op zat zgn naast hem gezeten makker aan den schouder verwondde De ontsteltenis in de school was aanvankelgk groot De gekwetste knaap werd in de ziekenverpleging verbonden waar bleek dat de verwonding niet ernstig was Het hoofd der school heeft het wapen afgenomen De gewonde knaap is na verbonden te zyn naar zgn woning in de Vgzelstraat gebracht Onze goede stad Amsterdam is in beroering en het zon wel eens kunnen dat zeer ernstige dingen op komst zgn Nu de stad een massa werklieden in haar dienst heeft voor allerlei bedrgf nn die werklieden voor een aanmorkeiyk deel georganiseerd zijn zon het een daad van ongemeen gewicht zgn indien al deze lieden eens den arbeid geïgkelgk neerlegden Dat zou beteekenen al heel spoedig ten minste geen aanvoer van gas dus de groote stad in duisternis geen aanvoer van drinkwater dus een van de eerste levensbehoeften aan de bjrgery ontzegd geen reinigingsdienst wat vooral voor de arbeiderawgken iets verschrikkeiyks zou zgn geen tramvervoer wat heel veel ongerief zal brengen denk voorts aan de brandweer aan telefoondienst en waarom ook niet aan de politie en men krggt zoo eenigszins een denkbeeld wat een staking als deze die nu Amsterdam bedreigt ons kan brengen En het gaat er aardig naar toe Geen wonder trouwens na Zaterdag heeft men niet anders te verwachten Aanleiding tot het dreigen met staken is zooals onze lezers weten het vuorloopig ontslag gegeven aan 40 kraandryvers bg de gemeentelgke hydraulische inrichting welke lieden uit solidariteit met do transportarbeiders het werk hebben gestaakt Tegen dat voorloopig ontslag is toen door de gemeentelgke gasbewerkers geprotesteerd en in een Zondag expresselgk daarvoor belegde vergadering van B en W is daarop het oorloopigl ontslag ingetrokken en aan den dienstweigeraars de verzekering gegeven dat hun deswege geen straf zon worden opgelegd Tegelgkertgd vergaderden de georganiseerde gasw erkers en zonden aan B en W een motie waarin werd te kennen gegeven dat als de ontslagen kraandryvers niet onmiddeliyk weer werden in dienst genomen men een pasitieve houding tegenover de gemeente zou aannemen Men zegt dat dit ultimatum op het stadhuis kwam nadat B en W reeds een besluit hadden genomen om aan den wensch der arbeiders tegemoet te komen doch daarover redeneeren baat niet iedereen bügrgpt dat B en W toch onder den drang der omstandigheden tot hun beslnit zgn gekomen Maar veel geholpen heeft het niet De wetvoorschrgverg zit in de lucht en onze gemeentelgke arbeiders scbgnen het noodig te oordeelen een positieve houding aan te nemen Thans zgn en worden Iooneischen gesteld thans wordt een datnm vastgesteld tegen Maandag a s moet men antwoord hebben en als dat antwoord niet naar den zin van de georganiseerde gemeentewerklieden is dan zullen ze zeggen ziezon daar ligt de boel Ontzettend ernstige dagen waarin we thanszyn Of het publiek over het algemeen denernst van den toestand inziet valt te betwgfelen wie weet hoe spoedig dit echter hetgeval zal zgn Hand In de Beurs te Amsterdam daartoe weer beschikbaar gesteld waren Dinsdagavond om 9 uur een 4000 werklieden der gemeente samen om te beslissen welke houding zg zouden aaneemen om te komen tot de verwezenlgking van de eischen die zg aan den Baad willen stellen Alle takken van bedrgf waren vertegenwoordigd alleen de politie ontbrak omdat de agenten niet by den Centralen Bond van Gemeentewerklieden zgn aangesloten De voorzitter van den Centralen Bond de heer Ch Koster opende de byeenkomst met een Leve de organisatie en zette daarna den toestand uiteen vertrouwende dat t ook hier mocht het tot handelen komen zou zijn Allen voor één en één voor allen Hg zei dat geen debat zou wordeh toegelaten men zon alleen beslissen over de aan te nemen honding Aanleiding tot deze beweging was het ontslag van vgt werklieden der hydraulische inrichting die weigerden kranen te dryven omdat tg daardoor onderkr tfp rswerk zonden moeten verrichten tegenover de stakende bootwerkers Men verzoclit den bnrge j meester het ontslag en de schorsing in te trekken do burgemeester beloofde de vraag aan B en W te zullen voorleggen gaf eenige hoop dat bet verzoek zou worden ingewilligd maar zei niet te knnn n beslissen Daarop werden verschillende vergaderingen gebonden Zondag ochtend door de mannen van de Reiniging Zondag middag door de gaswerkera beide vergaderingen namen moties aan waarin oplwttog van schorsing en ontslag werd gerraagd waaraan dg gaswerkera toen e o looneiach toe I Toegden Het Centraal Bestunr van den Bond nam die moties over want reeds te lang hadden de werklieden op vervulling van hnn rechtmatige eischen gewacht jarenlang was gevraagd gesmeekt om verhooging al was t maar één cent per uur meer maar men willigde niets in Het Centraai Bestuur drong reeds in 190 op de loonsverhooging aan en thans is nég niet beslist Dat k n niet langer dnren thans I zal men tot den burgemeester gaan niet meer om te vragen doch om te eischen Gejuich Men eischte nu antwoord voor 2 Februari Het antwoord door den burgemeester namens B en W gegeven was dat dit college de eischen dadelgk in behandeling zou nemen Sp ontraadde echter het nemen van overhaaste besluiten men moest met handelen wachten tot het juiste oogenblik geiyk de spoorfeerkers dat deden men moet niet staken vóór hot bestuur het sein zal geven Stemmen Als dat maar niet te lang duurt I De voorzitter Daar zullen wg voorzorgen Stemmen Neen wg I De voorzitter Neen wg I Mag ik er op vertrouwen dat niemand zal handelen roor het C B het sein geelt f De vergadering Ja als t maar niet te lang duurt Een stem Ik heb al lang genoeg honger geleden al drie jaar De voorzitter geeft de verzekering dat het C B geen oogenblik verloren zal laten gaan Daarna sprak de heer Wessels ond TOorzitter Tan Becht en Plicht Uw staking zei hg zal im goede taktiek reeds gewonnen zgn voFr zg begint Maar als de werklieden der gasfabrieken morgen reeds gingen staken zonden ze dan den steun hebben der andere organisaties van het publiek Spr zeide dit niet te gelooven De wenschen dienden overgelegd aan B en W en dan moet men aan B en W en raad eenige dagen voor overleg geven Wanneer men reeds morgen handelde zou spr niet kunnen instaan voor den stenn dor federatie in het transportbedrgf eerit dienen alle middelen aangewend om er te komen zonder staking zyn die vergeefs geweest dan eerst kan men optreden De tegenstanders moeten tyd hebben tot overleg en de taktiek brengt mede het publiek onderwgl op de hoogte te brengen van de toestanden Daarom meende spr moesten de werklieden volkomen vertrouwen stellen in hnn besturen en ondertusschen samenwerking zoeken met het Arbeidssecretariaat en de Federatie van Transportarbeiders De voorzitter Koster vraagt daarna of men zal wachten tot het bestuur het sein zal geven Stemmen Er moet een datnm worden gesteld 1 De voorzitter Natuurlgk 1 Maar niet overgld handelen Zullen we dus een termgn stellen De vergadering Ja I De voorzitter Dan stelt het bestnar voor te wachten tot Woensdag over een week Stemmen Dat is veel te lang I De voorzitter Laten we ons verstand gebruiken Als ge overyid handelt komt het voor nw verantwoording De heer Ebeling werkzaam by het gaabedrgf die nn spgkers roet koppen wil slaan nu Amsterdam nog onder den indruk der vorige staking is en oordeelt dat alle loonen moeten worden verhoogd maar geen overgld beslnit mag worden genomen stelt voor wachten tot aanstaanden Maandag dan hebben ze tgd genoeg I De voorzitter Moet dit laatite vooratel worden gehandhaafd f De vergadering Ja De voorzitter Belooft ge dus dat ge vóór Maandag mt tot daden inlt overgaan f De vergadering antwoordt toestemmend De voorzitter Dos znllen wg tot niterIgk Maandag wachten of onze eischen worden ingewilligd Daarna ging men om 10 uur kalm naar huis In den uacbt werd daarna in Frascati nog een vergadering gebonden door het trampersoneel de avondploegen der gasfabrieken en al die groepen van gemeentewerklieden wier arbeid eeist s avonds eindigt Daar waren een groote dniiend man bgeen Ook zy werden toegesproken door den voorzitter van den Centralen Bond die dezelfde meedeelingen deed als in de Beurs en ook in deze rergadering bleken de aanwezigen zich met de meening van het Bondabestnnr te kannen vereenigen Verscheiden sprekers voerden hier bet woord de neesten om te waaracbnwen tegen overgide daden De voorzitter der Vereeniging T Trampersoneel zette de eischen uiteen welke door de koetsiers en condnctenra worden geateld inToeraa Tan een dabbel ploegen Btelsel op alle tramlgnen opdat bet niet meer voorkome dat pertoneel Tan 24 uren er slechts 4 aan zgn nachtrust kan wyden en een meer geregelde dienst mogelgk worde een loonsverhooging van 25 pCt op alle Ignen aangezien de loonen emolumenten meegerekend blgven beneden de loonen in dienst der A O M genoten Maandagavond yn de officieren der schutter te Amsterdam opgeroepen voor een vergadering waar hun is meegedeeld dat zoo de staking van da gemeente arbeiders doorgaat terstond twee batalj ns schutterg zullen worden opgeroepen Eergistermorgen om 10 nur had in de kapel van het Boomsch katholiek Seminarie te Kgsenburg de plechtige uitvaart plaats van dr H J A M Schaepman De plechtigheid in de kleine eenvoudige kapel die van ronwdraperieën was voorzien werd bygewoond door een talrgk publiek Onder de aanwezigen waren de heeren Bevers en Prinsen leden vau de Eerste Kamer Beekers Van Wgck Van der Kun Kolkman en Passtoors leden van de Tweede Kamer en verSchillende andere autoriteiten benevens tal Van BoomscbKathol geestelgken De aartsbisschop van Utrecht monseigneur Van de Wetering droef zelf de mis van requiem op bggestaan door den vicaris generaal als saceroos assistent en monseigneur Van Heukelom en pastoor Boes deken van Utrecht als troondiaken terwgl verder bg de plechtigheid werd geassisteerd door de professoren van het seminarie Toen de opdracht van de mis had plaats gevonden richtte de aartsbisschop zich tot de aanwezigen en hield een korte toespraak Monseigneur Van de Wetering huldigde de vele verdiensten van wglen dr Schaepman die getoond beeft een waardig zoon der B K kerk en een goed vaderlander te zyn Hy stelde hem tot voorbeeld aan de aanwezige studenten en wekte dezen op hem na te volgen als rusteloos werker ec strgder trouw en eerlgk in leven en handelen Circa half twaalf was de plechtigheid geëindigd Marconi marine matroos Marconi op wien zgn vaderland Italië terecht trotsch is heeft niet voldaan aan zgn plichten om als soldaat dit vaderland zoo lang te dienen als hy doen moest Nu heeft de koning die Marconi niet wil storen in zgn studiën last gegeven de vervolgingen welke deswege tegen den jengdigen ingenieur waren ingesteld te staken doch wil dat deze aan zgn verplichtingen zal voldoen Hierop heeft men nu verleden week een middeltje gevonden Marconi is voor den vorm ingeschreven onder do bemanning van een schip en wordt dus beschouwd als een marine matroos Stadsnieuws GOUDA 5 Februari 1903 Voordracht voor onderwgzeres te Bgnsaterwoude meju A Smith te Uithuizen A A van Unen te Leiden en M S van Wyngaarden t Qonda 371 Staats loterij 5b Klasse Trekking van Donderdag 5 Febr No 20240 f 1000 en premie van f 30 000 4893 en 13386 ieder f 1000 80 7460 15071 18667 en 18773 ieder f 400 1131 1528 2595 4250 4638 9762 11376 17627 en 19023 ieder f 200 726 2423 3156 6696 9406 12086 12112 14576 15450 17721 en 205 1 ieder f 100 Prjzen van f 7Qi 202 2977 5869 8700 12305 14857 18357 98 3144 90 36 29 65 18417 305 70 6906 90 57 15029 40 449 3207 6208 8826 12426 15296 18555 66 52 97 8958 52 16317 18713 523 3317 6330 9159 61 15415 18868 723 34 88 9229 12522 35 88 44 51 6404 9587 33 15530 18964 895 63 36 9659 12668 43 87 96 3524 6547 73 12837 15878 19011 UU 3689 90 9781 45 16078 19120 80 3941 96 9946 12906 90 40 1220 74 6607 10195 13013 16108 68 1352 4038 6872 10288 88 68 19241 63 4149 90 10485 13117 16251 19378 1469 62 7102 10555 48 16333 19434 97 67 6 10652 13302 16417 53 1604 4229 7244 71 13 70 74 51 40 62 10820 82 16644 19502 1625 82 79 10952 13505 16738 10 1759 97 7359 63 10 58 19673 1884 4478 7613 11143 23 16821 19741 2084 4825 7644 60 80 49 19861 2163 56 7710 63 90 16912 77 2232 4675 7887 11427 13551 17096 19909 2397 84 92 54 13783 17110 32 2564 4804 7961 11644 13814 17200 20017 2604 37 74 56 29 17358 28 27 5078 8121 11749 35 17617 47 2780 6388 8214 99 94 78 68 45 72 5653 83 5790 5841 46 28 11823 14023 17742 20101 8400 24 48 17802 20233 15 84 14107 18003 20547 8528 11922 14293 18111 20748 81 78 14404 45 20850 8610 12181 14726 18233 20992 71 12300 14832 40 98 Kaniongerecht Gonda Strafzitting van 4 Februari 1903 Jachtwet K H te Zevenhuizen f 10 subs 4 d met verbeurdverklaring van hot in beslag genomen geweer J H te Nienwerkerk a d IJsel f 10 subs 4 d P J te Eeeuwgk f 6 subs 6 d met verbeurdverklaring van de in beslag genomen fleur H C te Gouda f 2 subs 2 d met verbeurdverklaring van den in beslag genomen schakel met bevel tot vernieling Phosphorluciferswet J J V V te Gonda f 25 subs 10 d met bevel tot vernietiging van de in beslag genomen lucifers Reglement op de Wegen en Voetpaden in ZuidHolland J V W te Zevenhuizen f 3 subs 1 d 6 H te Zegwaard vryspraak C V R te Bergschenhoek f 1 subs 1 d A V te Eeeuwgk f 1 subs 1 d Politie reglement op de Gouwe C K te Gouda f 2 subs 2 d Algeraeene Politie Verordening voor Bleiswyk C V d D te Hilligersberg C V teZegwaart L F te Zegwaart ieder f 1 suba 1 d Algeraeene Politie Verordening voor Gouda H V W te Gouda f 1 subs 1 d A S te Gouda f 3 subs 1 d F E te Gouda f 3 snbs 3 d Art 431 W V S L V d H te Waddinxveen f 2 subs 2 d Art 431 en 435 W v 8 D A K te Gouda 1 3 2 fciaBbs 2 d H 6 d Art 435 W v 8 en openbare dronkenschap hy 3e herlialing A V woonplaats onbekend f 30 snbs 20 d en 2 X B dagen hechtenis en plaatsing in een Egkawerkinrichting voor den tgd van drie maanden Sterken drank toedienen en verkoopen aan een kind beneden de 16 jaar C F te Gouda f 75 snbs 20 di g B Openbare dronkenschap W N H J S Q P H C K allen to Gouda C S woonplaats onbekend C K te Bleiswgk D R te Bergschenhoek W H te Ouderkerk a d IJsel J V te Gouderak C V V te Nieuwfrkerk a d IJsel ieder f 1 snbs 1 d J A L te Gouda f 2 subs 2 d Openbare dronkenschap by 3e herhaling W F W te Gouda 3 weken hechtenis IKLAR TBERICUTEM Oouda 5 Febraaii 1903 Granen Bij matigen aanvoer kwamen inde prijzen weinig verandering Tarwe Zeeuwsche 7 40 i 7 75 Mindere dito 7 4 7 25 Afwijkende 5 50 i 6 35 Polder 5 75 4 ƒ 640 Rogge eeuwiche 5 25 i 5 75 Polder S 4 g 25 Buitenlandbche per 70 kilo 4 50 i 5 Gerst Winter ƒ 4 70 i 5 Zo aier 450 4 4 75i Chevallier sas i S 75 Haver pet heet 2 90 i 3 so per 100 Kilo 6 90 i 7 50 Hennepzaad Ilnandsche 7 50 il 7 7 5 Buitenlandsch 6 i 6 50 Kanariezaad 14 k f 17 Koolzaad 8 35 a 8 75 Erwten Kookerwten g a 10 Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 650 a 67 Boonen Bruine boonen f o i 11 50 Witte boonen 10 4 ia 50 Faardeboonen 6 isi y Duiveboonen 7 i 7 50 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansclie 6 50 k 7 Foxanian i Odeasa T i f 7 50 Cinquantine 8 i 8 50 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel traag prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel matig 19 k 22 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 19 i 20 et pei half K G Magore Biggen goede aanvoer handel matig 0 85 ii i 05 per week Vette Schapen geen aanvoer handel i Lamineren geen aanvoer handel Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 8 k f 12 Graakalveren aanvoer Fokkalveren 10 i 17 Kaas aangevoerd 19 partijen handel flauw Ie kwal aj soi 2de kwal 19 il 32 Zwaardere Noord Hollandsche il Boter wenig aanvoer handel vrijwel Goeboter ƒ 1 30 k 1 40 Weiboter lic k 1 20 Vrkrs 80V is li 91 4 6011 l 971 s ï FEBR I yiDMLiHo 0 t Med W 8 ï i lito düo dllc S dito dito dilo 3 iioKsii OU Qoniii lasi as 4 1 81 IrXLtB In8ohrgvingl86t 81 6 OoSTlKE Obt m papier 1868 I dito in tilferlSaS i l OBTOftAL Obl roet coupon 8 dito ticket 3 671 86 ü 80 90 88 976 416 8 V 1 uoi I 8 l 106 Ui 18V 66 69 1041 Rdsund Obl Binnenl 1894 4 dito aeoons 1880 4 dito bi Rolbs 1889 4 dito bij Hopo 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito I8S4 S dPUlIS Ferpet schuld 1881 4 roaKIlJ Gepr GoBV teoQ 1890 4 Gec leeniog serie D j Gee leenin serieO lioiDArB Ep v obIg 189 J S MKloo Ob nt 8oh 1890 6 VMBIOUi Obl onunp 18 81 4 r T BDU Obligation 189 1 3 lloTIBDm 3l6d Ic9u 1894 3 flD N Afi Handels aand Arendsb Tab Mu CertifioBten Maatsobapplj dito rn Hypotbeekb pandbr 4Vi lit Mij der Vorston I sand f Or Hypotbodkb pandbr 4l Kederlandsehe bsak aand Nod Hnndelmaatsoh dito N W h Pao Hyp b pandbr 8 Botl Hypothwkb pandbr 4 i ütr Hypotheokb dito 4 ÜOOTBNE OoBt Hong bank aand KosL Hypotbeekbank pntidb 6 AmaUA Eqni by poth pandb 4 Maiw L O Pt 1j1 n mn 6 Klo Holl IJ Spoor w Mii aand l Mij tot Eipl ï St Spw aand Ked Irid Spoorweg m aand Jod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4l i 1 nui Spoorwl 1887 89A liobl 8 istova to aa n fc i 98 lOO s 816 1407 Vi lOJl 107 105 361 s 104V 69 64 99 lOl 10 10 1031 1 117V 101 41 Iwang Dombr dito aand o i Kursk OU Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AKiaiïA Onnt Pao Sp Mij obl 6 Ohio h North W pr Cv aand dito dilo Win 9t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert T a Illinois Central obl 10 goud 4 l Louuv k Na hfilli Oer r aand Meiico N OPRUIMING van alle nog voorhanden MAiHTËLS voor Dames en Kinderen Blousen Rokken PelterUei tol meer lage prijmen D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Febr Aarlandina ouders J van Dam en M Koppendraaier Pieter Martinus ouders H T de Man en J Holthngsen Adriana ouders A Groenendijk en M van der Hee GEHUWD 4 Febr J Wielders en H E Pot B van Leeuwen en L P A A Saalbach C Ooms en J van der Weide OVERLEDEN 3 Febr M van Es wed G Benl rB 87 j i 3 8 den Held 23 j J E M Teurlings 16 m 5 J H Nlenwland hnisvr van C Urbanos 79 j BeeuwUk GEBOREN Grietje ouders G Zietsma en N Polderman Pietekee ouders A Kraan en J van Tol OVERLEDEN W Vorlaan 70 j ADVERTEfVriEN Heden overleed tot onze Ihnige droefheid ons Dochtertje JOHANNA EUZABETH lABIA in den ouderdom van ruim 16 maanden H TEDRLINGS LOOMASS Bjj vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam Eerste Kamer dd 1 December 1902 is het huwelijk bestaande tusschen JOBANNJSa ADBIANVS KBBKHOVEN koopman wonende te Rotterdam en EVEBINA MARIA FAS DI R aCHÜIJT zonder beroep verblijf houdende te Rijswijk door ecMteheUlug afbonden verklaard Mr C P ZAAIJER Procnrenr Telepliooiiiiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegr en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 1 Februari 138 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT In bet Verlichting Magazijn He Avoiidsler Dubb Buurt Telefn U7 zijn steeds voorradig de nieuwe modellen Gasornamenten en fraaie Ballons Degelgke GASFORNÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Echl ZeeuWwScli Tarwebrood f eent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Heu wordt verzocht op t HEItK teleltrn HIT HBT MiOlZUN VA M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd 10 verzegelde pakjes vau v twM 1 een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er iPrjs voorzien van nevenstaand jMerk volgens do Wet gedepo Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL J Eeji eellepel S IUEX zal in den regel J beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda voorheen J BREEBAAET Lz