Goudsche Courant, maandag 9 februari 1903

41ste Jaargang Dinsdag 10 Februari 1903 So 90S7 fiOMCHE eOlRANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Telefoon o 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per ost 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTEN OpenUre Verkooping TE GOUDA De Notaris J J A MOi IJJS te QoHda zal ten verzoeke van Heeren Oedepnteerde Staten van Zaid Holland op DISaDAO 17 PEBBOAHl 1903 v m 11 ure precie in het cafó restaarant DE ÖOUDEN WAÖEN aan den Kleiweg aldaar publiek verkoopen om contant geld terAMOTIEenvoorAFBaAAK diverse opstailent gemetselde gebouwen en getimmerten een en ander staande en gelegen te Qouda aan het Jaagpad van de rivier da Qoawe en onteigend door de Provincie ZnidHolland ten behoeve d r vaartverbetering De verkoop geschiedt in drie perceelen Braedet b j biljetten Nadere inlichtingen geeft de heer P J HDIBEBS hoold opzichter bq den Prov WaterBtaat te Gouda en Ifotarla HONIljy voornoemd b j wien intjjds de ver koopvoorwaarden ter inzage zallen liggen i i pi Openbarp Vr willlgeVerkooplDg te GOUDA De Notaris J J A UONIUS te Gonda is voornemem om opMAASVAQ Z3 VEBRVARI 190q v m It uur in DE HARMONIE a d Markt te Gouda publiek te veilen en te verkoopen N0 1 BENHDIS1IETËBFEN6RORD a d Bleekerssingel B 236 te Gouda inde o niddellgke nabpeid van de Kleiwegsbng met een uitgang in de Boelekade No 2 Een Woon eo Winkdhiiii net Krf op den hoek van de Tuinstraat en de Dpele teeg II 261 te Gouda dit perceel is voonien vao Gas en Waterleiding Perceel 1 vry van huur perceel 2 verhuurd per week voor i 3 Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op 16 Maart 1903 Breeder by biljetten OPlNBMfi VERKOOPING te O OTJID A om contant geld op Uln a 0 3 Maart iOOS v m 9 Mr in het l endulokaal miettwteeg E 18 ten overstaan van Notaris MONTIJN te GoDDA van McaMlalre en andere roereude Goederen Te zien daags te voren van 9 12 en van 2 4 uur Ër kaoneii GOEDËHËN worden Ingebracht GEBROKEN voorwerpen van glas porselein en aardewerk hout ivoor yzer steen enz worden vmbreekbaar vaêlgeiymd door de beroemdt Cement of Kitlijm flacons met gebruiksaanwgiing MO eeHl per stuk by JT VAN OIJE KLKIWKG No 2 Gouda Ï POIKB OUO K SGHIEDAMJVtEIi GENEVEE Merkt NIGHTOAP VerkriJgbuT b i Jz M PEÈTER8 N B Ml hewija ran echtheid U ouhet en kurk steotla roor tien ran den dmui der Pirni p noPPF Qoada Drak vanA BRINKMAN Zo Sociëteit Oi S CiENOECEl Zaal KUNSTMIN NEDERLANDSCHE OPERA Directeur C VAN OKU LIItilEll WOENSDAG 11 FEBEUARI 1903 r A U S T Groote Opera in 6 bedrijven 10 tafereelen Muziek van CH GOUNOD Dirigent C FAS DER LINDES PRIJZEN DEB PLAATSEN Leden der Sociëteit Ons Genoegen I l t nietledeo f l rs Plaatakaarten verkrögbaar by Mevr de Wed BOUMAN en by den Pachter der Sociëteit Ons Qenoegen Plaatsbesprckiiig van al ZONDAG 8 FEBH des avonds 8 uur by den Pachter voornoemd 1 Voor inwoners van BOSKOOP en WADDINXVEEN plaatsbewyzen i 1 M met inbegrip vrye terugreis per extra boot Goudsche Nelkinrichling Levert dagelijkg versch Fijnste kwaliteit Tafelboter GEPASTEURISEERDE ROOMBOTEB f 1 50 per H G Prima kwaliteit üeukeiiboterl f I 4Q per Ü G Bezorgt tweemaal daags aan huis Prima onvervalschle Volle Zu le Melk 8 cent per Liter Geroomde Melk Tapte Melk 4 Koomkarnemelk 8 En beveelt in t bijzonder aan Gép asteuri$eerde Nelk Deze MELK heett een bewei king ondergaan ter verdunrzaming waar door ziekte veroorzakende Pathogene Bacteriën dEIIOOn zyn zy VBHV INCIV d GEKOOKTE MELK doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed blgven De levering geschiedt in Literflesschen k 10 cent per flesch en in halve fieschjes k 5 cent per flesch BesteUingen worden geregeld uitge7oerd Kans op 12000 Gulden voor 50 cent biedt da DERDE GROOTE ARNHËNSCHe VERLOTING De trekking geschiedt onder M door weeskinderen in het openbaar te Arnhem op 3 en 4 Maart a s lita PRIJS HeerenhuU of f l 000 in oontaateD 2de PRIJS f 1500 in contanten 8de FRU8 f 700 in contanten 4de PRIJS Compleet BaioD ameublement Sde PRUS Compl Slaapkamer ameublement Voorn RQwlelen Naaimaohlnei Ueabelen Qoaden en Zilveren Voorwerpen enz eni Prijs per Lot 60 cent Op mim ietlere 40 Lpieii een prijs LOTEN verkrggbanr by Gouda Firma T J KOUSBROEK Gonwo li6 J V OIJE Kleiweg 2 L VA ERKEL GroeneTeg 421 Rotterdam H T NIERICKER Raamhoek Zandstraat Oudewater C V KROMME Lotendebiet Waitttlngeveen W LA GRAND Znidkade D 56 en worden Jranco toegezonden door de ondernemers B SNIJDERS £ Co te Arnhem na ontvangst van het bedrag in postt ol per postwissel met 5 cent voor porto Trekkingsiyst 10 cent extra Telepliooiiiiet GoTida Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binuen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks Intercommunaal hnreau Op 1 Februari 138 verkregen aanslii tingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Openbare Verkooping TR GOUDA op DINSDAG 10 FEBRUARI 1903 dat morgen te uren aan het lokaal In da Peperstraat wjk K No 232 van Inboedel waaronder eenig GEWERKT GOUD en ZILVER en eenige coupons solide CHEVIOT Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notarl G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gonda In het Verlicliting Uagasijn l e Avondsiep Dubb Buurt Teleln 117 zyn steeds voorradig de nieuwe modellen Gasornamenten en fraaie Ballons Degeiyke GA8F0RNÜIZEN en COMPO REN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend N M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding WORDT MET DITC BSTELD Trekkinji Zaterdag 28 Febr 1903 Zevende VERLOTING te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem In hot openbaar by WITTE te Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prgs 2000 Prijzen lePrijsTWEEOUIZENDdüLDEN 2e Prijs DUIZEND OVLDSN Zie verder aanplakbiljetten by wederverkoopers Loten verkrygbaar te Gouda bg SWABTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg E 85 en LOUIS BISSCHOP Dubbelebuurt B 4 W LA GRAND Waddingsveen JOH DE BOER LzH Hazerswoude Dorp Prijs per Lol f 0 50 lïTOOX lD Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klei wegsteeg OPttUIMLNG van het reateerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAABZEN Aanbevelend € SMITS AUe repteaüfin en aangemeten werk BuUenliindscb Ovcrzicbt Het onderhoud dat Chamberlain Vrcdag met de Boeren te Bloemlontein heelt gehad heeft hunne onderlinge verdeeldheid nog doen toenemen In de aan Chamberlain aangeboden petitie wordt na eene opsomming van de grievun de overtuiging uitgesproken dat bvi do regeling van het bestuur over de Oranje Rivier Kolonie rekening zal worden gebonden met den verplettereniien ünancioelen druk die er gelegd is op de bevolking welke bovendien mot het thans geldende regime zeer weinig ingenomen is Chamberlain antwoordde dat de petitie een aantal denkbeeldige en ongegronde grieven behelst In de wgze waarop de rebellen behandeld zon was or niots dat neerkwam on eene schending var de vrodesvoorwaarden Hoe kon men vroeg Chamberlain spreken van eene onsympathieke regeering waar die regeoring dag en nacht werkzaam was en millioenon besteedde voor het herstel van het land Chamberlain loochende het beweren dat het land onder een verpletterenden flnancieelen last gebukt ging en zeide hü als men voortging met eene politiek van morren dan zou het nutteloos z n verder hulp en voorschotten te verstrekken aan e ne Tievolking die reeds ontzagiyke bedragen heeft aangenomen zonder een woord van dank Christiaan de Wet verklaarde later nog dat er geen samenwerking mogeiyk was zoolang als Piet de Wet en Chris Botha zouden optreden als de vertegenwoordigers van het volk Hg Chribtiaan zon dan niet rusten voor hij een opstand had verkregen niet een gewapenden opstand maar eene door ontevredenheid gewekte algemeene beweging tegen de regeering Volgens de nadere telegrammen nit Bloemfontein is het heftig toegegaan tydens het 1 interview van Chamberlain met de deputatie der Boeren onder aanvoering van Christiaan de Wet Chamberlain wees op bitsen toon het verzoek af om alle vragen te overwegen Die vragen zjn zeide hy in stryd met de vredesvoorwaarden Toen Ch de Wet trachtte te antwoorden gelastte Chamberlain hem te gaan zitten waarop de Wet het woord overliet aan Hertzog En toen nn Hertzog op een bepaald pnnt Chamberlain tegensprak riep deze ïsa ik ben hier niet gekomen om tegengesproken te worden Het adres van de Wet s groep van burgers drong hoofdzakelgk aan op algemeene amnestie volledige oorlogsvergoeding en instelling van eene gerechtel kecommissie LIEFBE EU HAAT Die abt Galli was overigens wat men noemt een vrije priester dat is te zeggen een priester die niet aan eene bepaalde parochie is gebonden en ook geen officiecle plichten heeft te vervullen Des morgens nam hij den dienst waar in een kleine Icapel van een vrouwenklooster maar overi gens was hij ook geheel vrij in de opvatting en in de betrachting van ajn herdelijk leven Uren lang bracht hij door in verschillende xoowel openbare als particuliere bibliotheeken wasi hij de stof vcrtaoielde voor een uitgebreid werk over weinig bekende of in het duister gebleven punten m de geschiedenis van het Pausdom Van teerste oogenblik at was er reeds sympathie onstaan tusschen de beide praters broeders van nature in teker opzicht ondanks het verschil van nationaliteit stand en levenswyze en aan de sympathie alleen was het toe te schrijven dat Gontran eigenlijk de tijd volstrekt niet hing was gevallen toen eindelijk om kwartier voor tienen de sabndeur werd geopend voor de Donati s Komaan I riep de oude signora Fistrucci uit f nu tullen wij toch nog goed op dreef geraken Dit laatste weigerde Chamberlain omdat daardoor de ontevredenheid slechts verergoren en de samensmelting der rassen vertraagd worden zou Do samenkomst die drie uren danrde is dus vrywel zonder resultaat gebleven hetgeen de volgelingen van do Wet natuuriyk ontevreden stemde al lieten zö zich in het openbaar in tegenovergestelden zin uit Volgens sommige telegrammen hield de Wet nog cone rede nadat Hertzog gesproken had De Wet verklaarde toen dat er geen samenwerking van de burgers mogclgk is zoolang Piet de Wot en Chris Botha beweerden de vertegenwoordigers te bljven van het Boerenvolk en in dit geval zou hy Ch de Wet een halsstarrig zü het niet een gewapend verzet tegen de regeering volhouden Chanberlain zeide andermaal do aanbieding van deze lompe petitie door de Boeren slechts denkbeeldige grieven inhoudend te betreuren De Britsche regeering zon getrouw de vredesvoorwaarden toepassen maar zü zou de bondgenooten mot vergeten die mogen in geen geval de oiiderhooiigon worden van de aUidere burgers Sprekende aan een feestmaal zeide Chamberlain Zaterdagavond dat hy niet te klagen heeft over De Wet of de deputatie maar dat hy wat heelt tegen do bewoordingen van het adres dat met stilzwggen voorbygaat de weldaden door de Britsche en de Kaapsche Regeeringen bewezen on ongegronde beschuldigingen van kwade trouw tegen beiden behelst Do kolonie behoort nn vrj te blgven van een politieke agitatie Chamberlain sprak de hoop nit dat de oncenigheid tusschen de Boeren weldra zal ophouden en dat zy op goeden voet met de Engelschen zullen leven Hy zegde toe dat de wetten de godsdienst en do gebruiken zouden worden geéerbiedigd en alle biliyke oischen tot schadevergoeding weldra voldaan zullen worden De Petit Bleu heelt den advocaat Demango Dreyins eersten verdediger geïnterviewd en van dezen vernomen dat by het betreurde dat de affaire niet op zuiver rechtsgeleerd gebie gehouden werd Sinds eenigen tyd heb ik niets meer van den kapitein Dreyfus vernomen en ik weet dus niet wat hg van het weder aan de orde stellen zgner zaak denkt Persooniyk geloof ik niet aan sensationeele onthnllingen doch alleen aan een schitterende redevoering door Jaurès te houden tenzg deze kennis mocht dragen van iets dat hy in t belang zyner want zonder Pietro is er geen gezellig partijtje whist mogelijk Fietro was de voornaam van Giulietta s vader en de eerbiedwaardige gastvrouw die den man van kindsbeen af had gekend noemde hem nooit anders VI Pietro kwam het eerst binnen onmiddelijk gevolgd door zijn Trouw Teresina terwijl Giulietta een paar seconden later zich vertoonde Pietro Donati het hootd van t gezin was iemand van hoogstens veertig jaar Ëen prachtstuk van een man van uiterlijk met den gitzwarten baard waaiersgewys gedragen het weelderige krullende hoofdhaar dat nochtans heel kort werd gehouden fluweelachtige schitterende oogen die ze r roode en de zeer vleezige lippen het sterk ontwikkelde voorhoofd de krachtige ledematen en de fiere houding do zeer welluidende stem en de breede gebaren als op hel tooneel om kort te gaan een heldenfiguur in het dagelijksch leven een prachtige tenor voor de groote opera Be glimlach om de lippen die twee rijen regelmatige en zeer witte tanden ontblootte getuigde even als de gemakkelijkheid bij het optreden van zelfgenoegzaamheid en zelf bewondering Met één oogopslag had Gontran du Haussey dien heer al vrij juut beoordeeld Mevrouw Donati iets jonger dan haar man hoewel zij er een weinig ouder uitzag dan hij een gewoon vencbynief by de volkeim vu Zuid party wil gebruiken De parlementaire tnsschenkomst werd door Demange als hoogst nadoelig voor zyn voormaligen cliënt beschouwd maar hy weet niets van de documenten welker inhoud bekend gemaakt zon worden De Libre Parole maakt het oordeel der Hamhgr Nenesten Nachrichton tot het hare en haweert op grond der beschouwingen Jran het Duitsche blad dat Jaurès aan Frankryk een dienst zon bewezen wanneer hy de affaire liet rusten Bovendien is de volksvertegenwoordiging toch ter zake niet lot i echtspraak bevoegd Nieuwe feiten moeten ter kennis van het hol van cassatie gebracht worden De Oostenryksche Kamer heelt zich bezi gegonden met het voorstel tot wyzigingvan het reglement van orde Na een rede van den afgevaardigde dr Kramarsj inm von Kroeber het woord en verklaarde dat der rogeering evenveel aan het totstandkomen van een geregelde en vlugge afdoening der parlementaire werkzaamheden was gelegen als do K amur zelve wat de regeering tiouwens heiliaaldeiyk metterdaad getoond had door haar pogingen het arbeidsvermogen der Kamer te verhoogen Zoover het da wet op het reglement van orde betrof zou de rege riog een ontwerp tot wyziging indienen en daartiy hatir standpunt met bettekklng tot zekere afzonderiyke pnnten met name de afdoening van regeeringsvoorstellen uiteenzetten Het debat eindigde met verwyzing van alle voorstellen naar een commissie van 48 leden Uit Boedapest heett men reeds de eerste wanklanken vernomen van het weer aangevangen onharmonisch parlementsorkesl De taalquaestie is er weer in het Huis van Algevaardigden aan de orde en de heeren afgevaardigden beyveren zich met voorbeelden aan te toonen dat èn in het Duitsch èn inHongaarsch met veel afwisseling geargumenteerd en gescholden kan worden De oppositie keerde zich ditmaal met alle ten dienste staande middelen het zyn er vele tegen den minister president Von Szell die den afgevaardigde Andrassy hyviel dat de officieele taal voor het leger de Duitsche is De zitting werd om liet rumoer opgeheven gesloten weer geopend en toen weer gesloten En de oppositie in het Hongaarsche parlement kon zich beroemen het parlementaire raderwerk weer eens stop gezet te bobbvU Europa bezat nog zeer zichtbare testes van vroegere schoonheid minder in de kleur dan wel in den vorm van t gelaat met de zuivere lijnen van het Eomeinsche type In den loop der jaren was zooveel de borst als het middel al te veel ontwikkeld De armen waren te lang en de gang scheen moeilijk te wezen onder den bovenmatigen lichaamslast maar handen en voeten waren klein en fijn gebleven als bij het meerendeel der Italiaansche dames van zekeren stand en leeftijd Oe uitdrukking van de zeer sombere en groote oogen was tegenlijk hard en listig Die vrouw beviel du Haussey nog minder dan de heldentenor Wat Giulietta betreft zoo jong zoo frisch zoo fijn van taille bij wie de hardheid van het type geheel verloren ging onder den glimlach van haar lente ze kwam den luitenant thans nog schooner voor dan op het eerste gezicht Zij had wel een onrustbarende flikkering in haar donkeren en een weinig al te scherpen blik maar wat terugstuitend was bij de moeder verdween bij haar door de aanvalligheid harer jeugd en een ware betoovering ging er uit van die zwarte oogappels vooral wanneer zij glimlachte en glimlachend w s zij binnen gekomen De kapitein stelde met een zekere levendigheid Gontran aan signor Donati en aan signora Teresina voor Pietro had nauwelijks de titel van den jonkman gehoord en begrepen met wien hy te doen had of hij trad met uitgestoken handen op hem toe met een warmte van sympathie en Over Venezuela uiets wat een spoedige cbikking aanduidt Uit Caracas zyn te Washington berichten ontvangen dat ten gevolge der blokkade groote ellende daar heerscht Voedsel is nauw meer aanwezig De voorraad kolen is nog voldoende voor enkele dagen om do gasen electrlsche inrichtingen gaande te houden De Regoering der Unie wordt verzocht haar goede diensten by de verbondenen te willen bewgzen om verlof te krggeu voor den aanvoer van kolen Nu het zoo lang duurt begint men volgens den corresp van do Matin een beweging te maken tegeu den Amerikaanscben onderhandelaar Bowen Men zegt dat de bevoegdheden aan Bowen een vreemd onderdaan verleend van nul en geener waarde zyn daar volgens de grondwet het Congres toestemming moet geven tot indienstnemlsg van vreemdelingen hetgeen in dit geval niet is geschied Bovendien bepaalt de grondwet dat tractalen met andere Mogendheden moeten worden gesloten door bemiddeling der diplomatieke agenten van de Republiek terwyi vorder de overeenkomst met de verbondenen door den heer Bowen wel kan worden geteekand maar eerst kracht krygt na goedkeuring door hot Congres Verspreide Berichten Fruikbuk Zekere mevrouw Du Boent te Brest il tot vier maanden en haar zoon tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld beiden met opschorting wegens beleediging van den onderprefect en diens agenten by de vergadering der geesteiyke zusters Acht man van de belhamels die by de laatste staking te Duinkerken kantoren geplunderd huizen verbrand en politieagenten geslagen hebben zyn gearresteerd en moeten voor het Hoi van Assises te Dou i komen Een telegram uit Mentono aan de Patrie meldt dat president Kruger geheelhersteld is DUITSCHLAKD Het stamhuis der familie Krupp waar ook de laatst overledene manneiyke afstammeling der familie geboren werd Is gesloten Het werd slechts aan hoogo bezoekers getoond De sociaal democratische tractie heeft eenige reeds vroeger gedane voorstellen hy den Rgksdag ingediend met betrekking enthousiasme waaraan Gontran geen weerstand kon bieden en die hem in den tijd van één minuut met geweld men mag wel zrggen met overrompeliDg in de intimiteit van gezegden Fietro plaatste Gejn mogelijkheid om aan zoo iets te ontsnappen evenmin als aan de uitstralende warmte van een wit gloeienden haard in een atgealolen vertrek Het helpt niet veel of men op zijn hoede is of men al weet dat het maar comedieepel it zuideli ke opgewondenheid en overdrijving dat een sympathie hoe levendig dan ook niet ontstaat met de snelhoid van een electristhen schok men is toch wel half gedwongen den schijn aan te nemen dat men allen voor goede munt aanziet en op die manier wordt men als bij verrassing ingepalmd I ergelijke menachen zou men moeten slaan om hen binnen de pfrken te houden van eenvoudige koele beleefdheid die toch anders bij een eerste ontmoeting niet meer dan natuurlijk is en Gontran had al zeer weinig lust om handtastelijk op te treden tegenover den vader van Giulietta wier blik dat voelde hij wel op hem rustte Ëen kwartier lang moest hij h t gecomphmenteer van signor I nati verduren de verzekering zijner bewondering voor het Pransche leger en den Franache adel Wtrdt vimft i