Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1903

o 90S8 Woensdag II Februari 1903 41ste Jaargang fiOlDSCM COURANT l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerooa Ho Kt ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte InEending van Advertentiën tot 1 uur dei inidd Telefoon A o 8t üe Uitgave dezer Cotirantg esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst ƒ 1 70 Aizonderlijke Nomroers VIJF CENTE Echt Zeeiiwsch Tarwebrooil a eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt by Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van EVtRELb IbuRisr De hoofdtekst Tan dit hsUmaandeIpsche tijdschrift bestaat uit de Beiehrijving eener Beta om de A arde die de Heer E T Feisstba Kbipbr in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijh geïllustreerd naar eigen photograpMache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Anaiehtltaarten die hem aan eigen of een at der door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzié Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Priji per jaargang f 1 20 ind diaAnnchfkaarten I e inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem ThiiRy i WoBdirbalitn ia do goheole wereld bekoud on geroomd OnovertrofTeD middel tegen alle Horst L O u t L e V e r Maagziekten enz lawemllg zoowel als ooic uitwendig in bijua iille ziektegevallen met good i erotg aar te wenden Pr l per Aacon t J per post t U TUwry i Voadinalf bant oen atsnog ongeVende geueeikrach 90 Iteilzaide werking Msakt meestal elke pijntijke n geraarrolle oporatie i eheel orerbodig Met deze Ealf werd eon 14 aar 0U 1 VOOr onff ueesll k f etaonden beengezw l en onlauf s een bijna iSA aar kankeriyden iceuezen Urenat genezing en Terzachting dor pijnen by woudon ontstekingen enz Tan allerlei aard Frljs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIDNRI SiNDEUS Ilokin 8 AmBterdam Wku geen depAt ii beiielle men direct un dia bchutieBspatlieka dH A I HIKUUY iu Pregrida bel KohiUcb Oeitertoich Galiete proiptotu tn ooi bwiBn bij bat Jentrul Üepfit b d r lUkiii 8 Anuterdam Telopliooiiiiet GoTida Abonnement i 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegc en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rtjks Intercommunaalbarean Op 1 Februari 138 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT In bet VerUcbtiiig Magazijn De Avondster Dubb Buurt Teleln 117 zijn steeds voorradig de nieuwe modellen dasomamenten en fraaie Ballons Degelijke ÖASFORNOIZEN en COMFOBEN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Druk van A BRINKMAN Zn öouda van de Haagsche Pro Boer VereeDiglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN k t 1 per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zï A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinkhoest Geen Influenza Oni Rinkhocst Influenza Borst eii Kcelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borst lionigExtract ill E L I A 1 T II E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK Z BKR nkkm DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOtFf Jl Co Westhaven 198 ourfa i ÉÏ BSSTBfA Kleiweg B 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12U te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nituaerkerkad IJêel A N tan ZESSEN Selwonhmen i Th TOHKBN Bo k ap B r WIJK Oudmairr A SCHEER HaaHreckt P W v EDE Oudmater K V4s ds HEIJDEN te Reeumijk P v o SPAK MoercqpelU D t d STAR Waddinatvem Wed V HOLST Waddinqmm M KOLKMAN Waddingtvem P A us GROOT OudewaUr A DB JONGB Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER te Bermhop mm ï wf T buur Giitdh uIgeiT wn it niievuWn Met tcrfDIploma en Coud Biïkroontle PRAEPARATEN VAN r ttlt n 1 arnnVlA l knohtiee nventerkandcKmAWIJNtecan Wbkt t ygmy V Vt loowel bij klndereti al volwattcnen gebrtkaar etlust slechte pIjtverUrlnf nuwboompbn ter TiMttrklng na lelct of kraambed koorti en htre Ecvlüen L OUINA lrAROCHE FERRUOIMEUX in hel b md r tegen Bloedg br k BiMkweht kwalen Ttn Kritlsohen iMfMjd en Verkrijgbaar m n coM i 1 00 en ƒ L F JItaI f ooQrt voadiaani Teri erkencl aan6enaamv niniBRV v y3rdac liikKhe LmI IV Vl V VttV vooral voor kinderen rwakken en kUerachtige geBtellen zeer aan U beVelen Als ëiiiéesk racïïïïée drank bi stoornlsaen der pijsverterlngiorganen en diarrhée ook vooriuiBelingWienWlemekiiKleie ni perbMft Kp 1 70 it Kgr 0 00 4 M Kfir 0 60 Chemisch Moll CflSl tfkr Speciaal voor Kindervoeding m butien ft H Kgr 0 90 tulverft JTlCIüaUIKCI rt q bq t Kgr 0 35 A e4ti ma f t M a r aHaII Het rookcn eener halve Clgtrett i voldoende ter bostrijrtSilllllia ding vao de hevljtta aanTallen van Asthma etc In doosje e 0 80 en O BO TamnrinHp Rntihntit fruit puhqatief tegen ventopping Awn talllal IIIUC tJVJUUUIIO beien Migraina CongeitieBctc vooral ook aliiMani vt r kinderen bewijieit k Tamarinde Bonbons van KR AEPF I lEN HOLM belangrijk diensten dear de vorm voor hat kind begeerl ijk en de smaak aangenaam it Priji pet doosje ƒ 0 00 en 0 60 ColtVliatr OaC SIIfkC alcemeen erkend ali het BE8TB huismiddel JctHlllgK l aOUUCa j Hoest Verkoudheid en Keelpifn hot is een Ujmoptossend n vertachtend middel by ultnemeodlutd uitsluitend lu □ fteichjei verkrijgbaar Pnja ƒ O itO per fleich je i t mfparahn wm KRAXPEUEN ft HOLM te Z iMX wifm athntw r it van ii9m tt n miatop éa naam an JkaMOifakming ên t kri gbaar v H H k rt tn Ih ofütsn KRAEPELIEN êi HOLM Hofleveranciers ZEIST AUUti JJ HARMONIE Markt Door de groote alname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIKR tegfen concurreerende prijzen te leveren Steeds gelegenheid tot Dineeren i la carte AANBKv j WOIÜE BERG VADËilËGUIl het BEST en VOORD EELIG8TE lOND en TANDFATEE ter wereld OBAFBS a cRSra Benige agenten voor OOVDA en Vraagt PROMLESCHJES ï 20 cents WOLFF Co Rranken g enezen n Zwakken sterk gfemaakt D8 wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Donter die alle bekende kwalen geneest Kiriiwtardlgi guolain iit gilQk ilua mtt vmdvta lit MUin na hoagn LnBtjd gtUlk Tsarttldi csldikl De Medicijnen zijn gratie voor een ieder die tijn naam en adree tmend Na jaren van geduldige studie en delven in oude tijdsohrifteR zoo wel als in die van den tegenwoor digen tijd heeft Dr James W Kidd Baltes Block Port Wayne Ind 8035 U 8 A beleend gemankt dat hij Dr JuBCi William Kidd tH WQndwbare levenskracht ontdekt heeft en dat hij UekwaaTi is met de hulp van zijn wouderbaar middel dat aau geen ander bekend is en welke het resultaat is van ve e jaren atndio in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het raenschehjk lichaam te genezen Lr is geen twijfel opzichiens den ernst des Docters wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die hij dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om deze wonderbare Levens Krach t zooala hij het noemt te probeereu want hij zend het gratis aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te overti igen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie 3 waagt Sommige van do vmnelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertro wbai e getuigenissen zouden ze bijna gee n geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zy twee of drie maal de medicijnen gebriiikt badden Zieken die door hunne geoeesheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug gegeven Uheumatiek zinkens maag hart lever nier blaas bloed en huidziekten zijn nis op ma giBche wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zennwacbtigheid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongesteldheden longen of eenig levenaorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder ia Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig en blijvend genezen Met zuiverd het gansche lichaam hersteld de zenuwkrachl de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle lichamen gelyk en komen onder het qffect van zijö wondervolle Levens Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wÜt zijn en de medicijnen worden a dadelijk franco per posi toegezonden Wie zeker yo wii d Echt CJK01 LttCllti te ontrangen tesaoiéngestold D Ba vole prcEfuöoutigeti in den handdl gekomen ondei deK naam des iiitvmdera Dr Miohae iB Terrurdigd jp de beste machines ia het wereldbernmdv fttabbÜBaement tu Qebr StoUWttrck t6 Keulen alscht Cikel Cacao m Tierkanton bussen Deze Eiïul Cacao is met raell gekookt eene ungeuame gezond dnnk voor dagelijkask gehrnik een i 2 theelepel Tan t poeder vour een kop ChoooUt Al geueeakracbtige drank bij genl Tan dierrheo Bieuata met water te gebruiken Verkrijgbaar bg do ToomaAmato B 1 Apotheksro ent Ko V K pn gftuajw t 1 80 a 0 90 c a35 ïeDcrMhwtegenwoordiger to Beder and klitis Mattenkledl Amuterdam Kalveistraat 103 Zenuw en ilaagrlijders wordt uit OTertniging als een werkelgke halp in den nood het boek KB D bevolen Na ontvangst Tau adreaper brieflcaartnorit d t boekje franco per post to ezonden door BLOKFOSL a Boekh Zaltbommel Bultenlandsch Overzicht De jongste gebeurtenissen te Bloemfontein die wij door de nitïoerige niededeelingen van Renter s agentschap thans in hnn geheel kennen en kunnen beoordeeien toonen dat de toestand in Znid Alrika ondanks ol zou het wellicht zyn door het optreden van Chamberlain nog alles behalve rooskleurig is Christiaan de Wet is een eeriyk man al is hü geen diplomaat En het kon niet uitblijven ol hy moest in botsing komen met den geslepen bandigen aan eigen roem denkenden en daarvoor zgn beginselen en zyn Trienden verloochenenden Engelschen minister Grooter tegenstelling dan tusschen deze beide karakters elk een groote rol spelend in de geschiedenis van de Zuidalrikaansche toestanden is niet denkbaar De Wet heelt het hart op de tong en waar lijj in zijn boek lijn volk opwekt tot loyauteit aan het nieuwe Gouvernement daar voegt h j aan die opwekking de restrictie toe als de nieuwe Regeering haar beloften houdt En nu hy meent en naar het ons voorkomt ondanks de handige verdediging van Cbaniberlain terecht dat Engeland niet de schriiteltik en mondeling aangegane verplichtingen nakomt nu treedt hü uit zijn tent te voorschijn en zegt niet te zullen rusten voor hy een opstand heeft verwekt geen gewapenden maar een agitatie van ontevredenheid tegen de Regeering Dit ii een stout woord van De Wet maar wü die weten hoe hï over de zaken in ZuidAtrika denkt hoe hg steeds zgn vuist balt in zijn zak wg kunnen ons van De Wet zoo uitstekend voorstellen dat hij dit denkt en egt en Engeland zal ervaren dat hy het doen zul ook Te Parija tracht men natnnriyk achter de geheimen te komen van Jaurès in de Dreyluszaak Men zegt dat de geheime mededeeling zou hebben plaats gevonden in een salon te Rennes en niet aan alle leden van den Krijgsraad gedaan doch slechts aan hen wier raeening weifelend was Het stuk zon bebooren tot het dossier van den kolonel Sander eff bestaan uit de beweerde photographiën van het borderel met de aanteekeningen van den Keizer van Dnitschland alsmede uit den beweerden brief van Dreyfus aan Wilhelm en een schrijven van dezen aan graaf Von Mttnster FEVlLLEiOX UEFBË EN HAAT 3 Het wetenswaardige nieuws vernemen dat hij die met hem sprak zelf cavaliere was naar de opsommingen luisteren van al de burgerlijke en kerkelijke betrekkingen door een lange reeks van Donati s gedurende jaren aan het Pauselijk hot bekleed allen met den meesteo lof bekend en die langzamerhand de intieme raadslieden waren geworden van de verschillende Pausen Eindelijk kwam de abt Galli die werkelijk medelijden begon te krijgen met zijn nieuwen kennis tusschenbeide en wierp zoodoende een dam op voor dien stortvloed van woorden waaraan geen einde scheen te zullen komen Toen de luitenant zich omkeerde stond hij van aangezicht tot aangezicht tegenover Giulietta Ha mijn dochter riep Pietro uit zich herinnerend dat hij ook vader was Vergun mij baron haar aan u voor te stellen Dat hoeft niet meer zeide het mooie meisje roet een gluifach en een blik waarvan de volmaakte bevanigheid en de heel onverwachte oprechtheid Gontran zeer verraste en regelrecht tot lijn hart doordrongen ik ken mijnheer al daar ik reeds het genoegen heb gehad hem te ontmoeten I Prinses Louise van Saksen krijgt geen verlof om haar zieke zoontje gedurende een paar unr te bezoeken Onder voorzitterschap van den koning heeft de Saksische ministerraad afwyzend beschikt op het verzoek omdat haar terugkomst op de plaats die zg onder zulke pgniyke omstandighedon verlaten heeft onmogelgk is en wgl het bovendien aanleiding zon kunnen geven tot eene beweging onder de bevolking waarvoor niemand de aansprakeiykheid op zich zon mogen nemen Het gestel van de prinses is niet bestand geweest tegen al die schokken Haar advokaten in Geneve hebben bekend gemaakt dat de invloed van de gebeurtenissen van de laatste weken do weigering van toegang tot het ouderiyk huis te Salzburg en de onmogelykheid om haar ziek kind te Dresden te zien zich by haar geogenbaard heeft in een lichamelyke en moreele gedruktheid en een volkomen moedeloosheid In verband met haar zwangerschap heeft ze nn besloten de voor haar zoo noodige rust te zoeken en daarom haar intrek genomen in een sanatorium van Metairie bg Nyon een gesticht voor zennwlgders dat echter naar uitdrukkulgk door de ad okaten verklaard wordt geen krankzinnigengesticht is Waarschgnlgk hebben de advokaten deze meedeeling in de wereld gezonden om gernchten van gedwongen opsluiting te vermgdcn In Saksen zal deze niei w io ont wikkeling de gisting onder de bevolking voor t oogenblik nog doen toenemen Sommige leden der koninklgke familie te Dresden ondervonden den luatsten tgd soms vyandige betoogingen Tan de boTolking Giron is nu in Brussel Karawelof de bekende Bulgaarsche staatsman en patriot wiens dood vermeld wordt en die in 1840 geboren was had in Rusland gestudeerd waar hg bleef tot tsaar Alexander II besloot Bulgarye van het Turksche juk te verlossen Natuurlgk nam bjj deel aan den oorlog en werd tot lid van de eerste nationale vergadering in Tirnowa gekozen Hg behoorde tot de radicale party en was zeer verknocht aan Rusland waar hg zyn jeugd had doorgebracht In 1881 werd hu minister president in welke qnaliteit hy zgn uiterste best deed om de vereeniging van Oost Hoemelië met het vorstendom tot stand te brengen De vorst toenmaals nog Alexander van Battenberg kon hem om deze reden niet langer als minister houden waarop Karawelof zyn ontslag nam om in OoatRoemelië de revolutie voor te bereiden die in 1885 uitbrak en dit land met Bnlgarye Va bene 1 riep Fietro Donati uit Mag ik dan maar too vrij zijn u beiden aan uw lot over te laten want ik zie daar juist hoe de gentilissima signora Pistrucci mij een oogwenkje geeft voor haar whistpartijtje Waarmede wij van avond al een goed uur ten achter zijn viel de oude dame in op wie dat gentilisBima in waarheid zoo n kleine zestig jaar geleden wel van toepassing kon zijn geweest De dame des huizes Pietro en nog twee andere heeren namen aan tafel plaats en het spel begon met een ernst en een stilzwijgende plechtigheid die het voor een oningewijde onbegrijpelijk maakten hoe die menschen daar voor hun genoegen bijeen zaten Als men die nadenkende ot wel tragische gezichten beschouwde rees onwillekeurig de vraag op of die spelers inderdaad een onschuldige en aangename verstrooiing hadden gezocht en gevonden in hun spel De andere personen plaatsen zich naar welgevallen op de verspreid staande zetels nagenoeg geheel in de duisternis verloren De abt Galli bevond zich bij Teresina Donati zij had een gesprek met hem aangeknoopt en bleef met gedempt geluid voortspreken zonder evenwel haar bijna altijd somberen blik af te wenden van den luitenant Gontran du Haussey die heel natuurlijk nevens Gii lietta was gaan zitten Wel zoo begon bij hebt u mij dus herkend O zeker anjwoordde zij met de zeer eigenaardige openhartigheid die in sommige gevallen de Italiaaaiche vrouwen kenmerkt en aio dik ïereenigde Intusschen werd de vorst in Augostus 1886 door een samenzwering van den troon geJtootcn maar door Karawelof en Moektoerof die een tegeurevolutie in het leven hadden geroepen weer in zgn waardigheid hersteld Maar omdat Rusland achter die conspiratie had gezeten en Alexander s positie daardoor onhoudbaar geworden wal liet de Vorst het aan den Tsaar over of hij in SoSa zon blijven of niet Deze zeide neen waarop Alexander afstand deed en fCarawelof tot een der regenten benoemde Maar deze altgd zeer Russisch gezind kwam daardoor iu conflict met de twee overige reginten Moektoerof en Stamboelof die van Rusland niets weten wilden Karawelof trad af zat egens samenzwering tweemaal gevangefl maar kwam er weer bovenop toen de nieuwe vorst Ferdinand van Coburg zich met de Russische regeering verzoende In 1 901 werd hy weer minister president en tramtte door het sluiten eener groote leening in rrankryk Bulgarge uit den geldelgken noof te redden waarin het in de laatste jaren verkeerde Hg mocht daarin niet slagen zoodat prins Ferdinand hem als minister ontsloeg en tot zyn opvolger Dane benoemde die op het oogenblik nog aan het roef ia Karawelof s dood wordt door vriend en vyakd betreurd omdat hy niet alleen een goe maar ook een onkreukbaar patriot gecorruptie heel wat zoggen wil Een nieuwe moeilgkheid dreigt de onderhandelingen voor de Venezolaansche qukestie te vertragen Dnitschland dringt er op aan dat Venezuela een groot gedeelte der Duitsche flnancieele eischen betaalt voor dat de quaestie der preferente behandeling gebracht zal worden voor het Haagsche Hof Italië steunt Dnitschland in dezen opzichte De Dnitsche gezant Von Sternburg bracht gistermorgen een bezoek aan Bowen In de regeling der zaak is nog geen voortgang te bespeuren Verspreide Berichten Frakkruk De afgevaardigde voor Nièvre Chandionx is door de rechtbank te ChMean Chinon veroordeeld tot de betaling van 50 francs schadevergoeding wegens beleediging op een station van den bisschop van Nerers die hem niet kende Het bericht als zouden de jongelui wijls zeer ver gaat Hadt u mij op t eerste gezicht niet herkend Ja natuurtijk maar dat is een heel andere zaak I Wie u eens heeft gezien kan u niet meer vergeten Het discours aldus aangevangen en door het meisje op een dergelijk terrein gebracht moest van zelf wel geanimeerd blijven Wanneer iemand een paar minuten van te voren tegen den luitenant had gezegd dat hij op dien toon met Giulietta Donati zou zitten praten en dat er tusschen hen reeds in het eerste kwartier nagenoeg van niets andera dan van liefde zou sprake zijn hij had hoogst waarschijnlijk zijn schouders opgehaald of zou met kracht tegen zulk een dwaze veronderstelling geprotesteerd hebben Niets lag meer buiten zijn bedoeling en zijn wèl overwogen wil yzelfs buiten de inspraak van zijn hart zou hij er in alle oprechtheid hebben kunnen bijvoegen Maar de mensch wikt en het toeval beschikt zoo t in enkele gevallen niet het noodlot is die dat doet t Is in den regel nog al moeilijk om over iets anders dan lietdesaangele enheden te ireken wanneer men naast een jong en beeldschoon mei e is gezeten vooral indien zij zelve eendergelijk discours uitlokt en zeer moeilijk wordt het als dat meisje eene Italiaansche is want de Italiaansche vrouwen spreken over de liefde zooals wij het doen over het laatste tooneelstuk dat opgang maakt Bovendien wat er ieti dat du Hausaey alt van van de Polytechnische School die als gewoon soldaat in verschillende regimenten zgn ingedeeld ontvangen zgn in offlciersclnbs wordt tegengesproken De anderen hebben Zaterdag braaf hnn werk gemaakt en men vermoedt dan ook dat de weerspannigen weldra begenadigd zullen worden Het debat orer de geesteiyke ordenzal naar men meent ongeveer 2 Maart inde Kamer komen Het rapport van Rabies dat 150 bladzgden telt zal eerst over eendag of acht worden rondgedeeld In repnblikeinsehe clubs te Avignon isbericht ontvangen dat de minister van blnnenlandscha zaken besloten heeft den burgemeester dier stad Pourquery d Boisserin te schorsen wegens het betalen uit de gemeentekaa van verkiezingsagenten De ofidergescbikte beambten die de mandaten geteekend hebben zullen vervolgd worden De commandant Tan het 11e korps te Nantes heeft het resultaat van het door hemgelaste onderzoek in betrekking tot hetmet cavaleristen aldaar gebeurde bg denminister ingediend Twee onderofficieren zyngearresteerd GROOT BRITTiUltlB Koning Edward is z66 vlug opgeknapt dat er Zaterdag besloten werd de publicatie Tan bulletins te staken en gister in den namiddag werd het koninklgk echtpaar uit Windsor te Londen in het Buckinghampa leis verwacht waar dan vertoefd zal worden tot ni de plechtige opening van het Parlement De bekende lersche patriote miss MandGonne gaat in het hnwelgk treden met denexchef van een lersche brigade uit denTransvaalschen oorlog Mac Bride waartoede dame eerst van het Protestantisme tothet Katholicisme zal overgaan Te Dublin wordt verteld dat de koning en de koningin aldaar verwacht kunnen worden Toor een bezoek en dat ze danTerblgf zullen kiezen in het Fhoenixpark waar het paleis van den onderkoning gevestigd is met een tweetal escadrons van deIgfwacht DulTSCELlSn De Beriyners zullen weer heel wat meer belasting te betalen krygen De opcenten van de inkomstenbelasting zgn van 100 pCt tot 108 pCt verhoogd en Tan de bedryisbelasting Tan 150 pCt tot 162 pCt De gansche som die door die belastingen moet op irll afleidde van de weg dien hïj zich had voorgenomen te bewandelen en hem tegen wil en dank meesleepte en dat was een soort van openhartigheid dte zicii zoo natuurlijk mocigtijk voordeed en toch in den grond niet tl as een openhartigheid die haast alle Italianen hebben en ben dubbel gevaarlijk doet zijn Evenals haar vader hoewel op een andere manier had Giulietta op haar beurt d n luitenant in beslag genomen Zij had zich om het zoo eens uit te drukken heel onmerkbaar aan hem opgedrongen zich meester gemaakt van zijn hart en leidde hem nu geheel en at naar haar wil Zich verdedigen f Hoe ware het te doen Op een heel radicale wijze door haar uit het raam te gooien wat toch wel wat te onbeleefd zou zijn geweest voor een gelant mensch voor een edelman en vooral voor iemand die heel erg verlietd was geraakt zon r dat hij zulks ook maar aan zich zelf had willen bekennen Op eens verhief zich de stem van signora Pistrucci en riep Gontran Een der spelers was uitgeplunderd en trok zich terug na de weinige stuivers te hebben betaald waartoe zich zijn verlrs had beperkt Zou mijnheer de baron pns de eer en het genoegen willen aandoen om aU vierde persoon bij ons partijtje in te vallen f i ardt verwed