Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1903

Vat geachte z jdo ontvangen wy de volgende tabel betreffende de sterfte in onze gemeente over de laatste vgf en twintig jaar Jaren Zielental op 81 Dec Gestoryen M 1 V Totaal pCt der bevolk beneden KINDEREN pCt der Ivan 1 51 pCt der 1 jaar sterfte jaar sterfte 1902 23107 189 190 379 16 4 119 31 pCt 42 11 pCt 1801 22651 222 241 463 20 lEO 28 3 16 U10 22392 210 228 4SJ l i 7 117 27 34 8 1899 22192 253 250 503 22 7 153 30 51 10 1898 21836 209 219 42 ï lii 6 134 31 41 10 1897 2155S 249 238 487 22 5 163 33 61 15 1896 2135J 220 219 429 20 1 150 35 47 11 1895 20940 240 227 467 22 3 IH 39 49 11 1894 20551 255 225 480 23 3 m 36 51 11 1893 20284 S42 247 m 2 1 169 33 79 15 189 20231 297 310 607 30 2C4 33 65 11 1891 20037 ao8 308 616 30 7 226 37 74 12 1890 19930 252 239 491 2 7 2C3 1 46 9 1889 1983S f69 826 695 36 269 39 162 23 1888 19812 274 1 45 519 26 2 211 40 51 10 1887 19539 f22 S25 647 3 i i 2a 36 UI 17 1886 19358 Sül H31 742 311 4 2E2 28 198 27 1885 19244 = 18 ao6 624 32 4 246 0 100 16 1884 19163 S78 249 527 27 8 2C8 39 83 16 1883 18847 291 273 564 30 257 6 88 16 1882 18691 108 338 746 40 294 39 162 22 1881 18483 287 307 5£4 32 1 249 2 96 16 1880 18345 299 aoo 5£ 9 32 7 268 106 17 1879 17478 S86 337 773 44 2 327 43 174 21 1878 17465 325 322 647 37 250 38 136 21 Totale sterfte Sterfte Sterfte kinderen ie kinderen van Tgdvak noden 1 jaar 1 tot 6 jaar per 1000 zielen 1878 1882 37 1 15 23 7 18 1883 1887 32 3 12 84 5 94 1888 1892 29 3 11 13 3 71 1893 1897 22 5 7 92 2 84 1898 1902 19 7 6 79 2 17 VIJFJAARLIJKSCHE GEMIDDELDEN De tabel toont ten duidelgkste aan dat Gouda vroeger jaren den naam van ongezond ten volle verdiende maar dat die tgden gelukkig voorbg zgn Dank zg de waterleiding de strengere bepalingen op het bouwen het streven ora slechte on onhygiënische toestanden in en bg bestaande woningen op te heffen blgkt do gezondheidstoestand reeds aanmerkeiyk verbeterd te zyn Maar er blgft nog veel te verbeteren over vooral in de binnenstad zgn nog vele misstanden op woninggebied op te ruimen Als dat met behulp van de Woningwet gedaan is dan zal Gouda stellig nog eens bekend staan als eene der meest gezonde steden van ons land Tolksvertegenwoordiger heelt verklapt dat tJanrès eigunl k in de allereerste plaats te doen is om een beslilten aanval op de nationalisten vraartoe hg de praktijken Dit het proces te Eennes wil releveeren OoBTEüauK HoKaiBiJE r is een werkstaking uitgebroken in de electriciteitslabriek te Vysocan en doordien plaatsvervangers de onwilligen kwamen vervangen kwam het tot een botsing tasschen de stakers en de gendarmes DuiTSCHLiKD De Tweede Kamer van den Hessischen Landdag te Darmstadt heelt besloten met het oog op het toenemend aantal ongelnkken hg het bouwen een belangrijke uitbreiding te geven aan het politietoezicht dienaangaande Practiech ervaren controleurs uit beroepsarbeiders te kiezen zullen aangesteld en van Staatswege gesalarieerd worden In Hamburg Altona Harbnrg en Wandsbeck is een loonbewegiiig onder de werklieden b j de bouwvakken gaande De patroons willen den werkdag van 9 uur en het loon van 65 pf per nnr handhaven de werklieden vragen echter een werkdag van 9 uur en een loon van 70 pfennig BINNENLAND Van betrouwbare zijde verneemt Het Vad dat na de conferentie op 31 Januari tusschen den minister van waterstaat on de directie der H IJ S M een door de regeering betreurd misverstand rees Het plotseling toegeven van de directiën der beide maatschappijen aan de eischen der werklieden moet der regeering zeer onverwacht zijn gekomen die in de overtuiging verkeerde in dergelijk belangrijk besluit vooraf te zullen worden gekend Ken meldt uit den Haag Naar men verzekert geeft de opkomst der miliciens van de opgeroepen lichtingen 1900 en 1901 over het geheele land reden tot tevredenheid Br moet slechts een betrekkelijk gering aantal zijn achtergebleven Bovendien komen er nog voortdurend berichten in van de opkomst van miliciens die zich Dinsdagmiddag om 4 uur nog niot bij hun korps hadden aangemeld terwijl er ook eenigen zjjn die als achterbluvers waren geboekt doch war n opgekomen echter niet by hun korps doch in eeno andere garnizoensplaats Deze laatsten werden Dinsdag wel onmiddellijk naar hun regiment gezonden doch konden dit niet moor voor 4 uur bereiken Üet het oog op ziekte bnitenlandsch vorbiyi on andere geldige redenen bleven natuurlijk ook eenigen achter Van de wederom opgeroepen verlolgangers Tan 1902 kwamen slechts zeer enkelen niet op De Haarlemsche correspondent van bet Hbl meldt Naar ik verneem hebben verschillende miliciens te dezer stede voornamelijk gehuwden geweigerd gevolg te geven aan do oproeping om onder de wapenen te komen Enkelen hebben biervan aan het Ministerie van Oorlog kennis gegeven zich beroepende op de onmogelijkheid om vrouw en kinderen onverzorgd achter te laten Namens Ged Staten wordt over een en ander sinds gistermiddag door den Commissaris der Koningin een drukke correspondentie gevoerd met de Regeering Gemengde Berichten Men schrijft aan de N R Ct Naar aanleiding van het gebeurde met den marine matroos Kleuning die te Amsterdam uit den dienst werd ontslagen diene dat de engagementsakten voor het vrijwillig dienende personeel van het leger en de marine bepalingen inhouden die aan den betrokken minister het recht geven om den aangenomone onmiddelli k uit den dienst te verwijderen en de aangegane verbintenis zonder eenige formaliteit te verbreken met meegeving al dan niet van een paspoort Van die bepalingen is nu door den minister van marine ad interim gebrnik gemaakt om Klenning te ontslaan Hem is een paspoort modegegeven Het gebeurde is niets nieuws want herhaaldelgk is de bepaling reeds toegepast op anderen op wier behond in den militairen dienst geen prya word gesteld Uit Amsterdam seint men Omstreeks 10 uur gisteravond brak een hevige brand uit in het voddenpakhuis van den heer A J Nopel staande aan den Omval onder Ouder Amstel Om 7 uur was het pakhuis gesloten en om 10 uur werd het vuur door de bewoners in de buurt ontdekt De groote voorraad lompen in balen gepakt werd spoedig een gloeiende en vlammende massa Ook al had men over goede bluschmiddelen kunnen beschikken zoo zou er van het houten pakhuis en de voorraad lompen toch niets te redden zgn geweest Maar de Ouder Amstelsche brandweer kon slechts een kleine bandspuit voor het vuur brengen waarvan de uitwerking veilig geiyk nul was te noemen Verscheidene stoomspuiten van Amsterdam stonden aan de grens der gemeente by den ringdgk der Watergraafsmeer gereed maar bleven werkloos Het is inds jaren gebruik dat de Amsterdamsche spuiten niet buiten de grens gaar tenzg door den burgemeester der aangrenzende gemeente haar hulp wordt ingeroepen En dit geschiede tot laat in den avond niet De brand dicht bg den Amsteloever woedend leverde den ganschen avond een prachtig schouwspel op en lokte duizenden aan Vletterlui maakten goede zaken met bet overzetten van hon die den Amsteldgk waren opgewandeld en niet tevreden met het gezicht over de ri vier niet rustten voor zg de overz ide hadden bereikt In een stal by het pakhuis stond een paard dat bgtgds gered is De eigenaar van het pakhuis was tegen middernacht nog niet op de plaats Van het onheil aanwezig zoodat men niet te weten kon komen of de massa vlammende lompen al dan niet tegen brand geassureerd waren Een jonge zoon van den heer Nopol troffen wg er aan maar kon te dien aanzien ontsteld als hg was geen inlichting geven De wind dreef de vonken in de richting van den spoordgk waardoor voor slechts een woonhuis in do buurt eonig hoewel gering gevaar ontstond Echter had een aangrenzende loods met jzerwaren het eigendom van zekeren Solint van den brand te Igden en aan de schattingen van een weil werd schade toegebracht door de overklouterende jongens er was slechts gebrekkig politietoezicht Ten langen leste is de Amsterdamsche brandweer toch nog op verzoek te hulp gekomen en des nachts werd bekend dat er voor ongeveer f 50 000 waarde in het pakhnis lag opgeslagen en dat de schade door assurantie is gedekt Men schrgft aan de N R Gt In Middelburg trachten een viertal dames met mevr Wibaut aan het hoofd onder de dienstmeisjes prapaganda te maken voor hot socialisme Er vtordt oen nauwkeurig onderzoek ingesteld hoeveel werk zy moeten verrichten hoe het loon is en de kost en vooral wordt de boden aangeraden zich geen opgewarmde kliekjes te laten welgevallen Er wordt op aangestuurd dat de meisjes zich tot een bond zullen vereenigen Z Ct Nu het onderzoek naar de malversatiën op een Kngelsch kantoor te Middelburg beëindigd is en die geruchtmakende zaak eerstdaags zal worden berecht schgiit de justitie een nieuw onderzoek in te stellen naar misbruiken op een tweede kantoor Reeds vroeger werden daaromtrent tal vangetuigen gehoord en algemeen dacht men datdie zaak geen voortgang zou hebben dochthans zgn opnieuw verschillende personengedagvaard om voor den rechtercommissariste verscbynen M Ct Men meldt nit Amsterdam De koetsierswerkstaking is geëindigd In een gisterenmiddag gehouden vergadering van de belanghebbenden is besloten het werk te hervatten op de vroegere voorwaarden Naar aanleiding van berichten over ledenvermeerdering van do Ned Vereeniging vanspooren tramwegpersoneel vernamen wyuit goede bron dat er in het geheel ruim 1500 leden zyn bggekomen Een juiste opgaaf is met geen mogeiykheid te geven daarelke post weder een groot aantal nieuweloden brengt In de uitgaaf van het periodiek verschgnend Orgaan der vereenié ingkwam door de werkzaamheden van denlaatsten tyd eenige stagnatie Het voornemen bestaat echter om zoo mogelgk nogdeze week een extra nummer uit te geven Onder hen die in den jongsten tgd het lidmaatschap opzegden is byna geen enkelebeambte wel enkele commiezen der U IJ S M N C Vóör 30 jaar werd de thans 60 ja rige Jean Chales tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld onder beschuldiging van moord op zgn buurvrouw te Sainte Liviade gepleegd Al dien tgd vertoeft de man nu reeds op Nieuw Caledonia en eerst thans heeft de dienstbode van bedoelde dame op haar sterfbed eenige onthullingen gedaan die de onschuld van den veroordeelde bewyzen Er zgn stappen gedaan om den ongelukkigen Chales te rehabilUeeren In het Brabantsche gehucht Zegge wist des morgens een landlooper de woning van den herbergier J midden in het dorp binnen te sluipen en op het kamertje te komen waar de kindei en en de dienstmeid sliepen Oogenblikkeiyk ging hg alles doorsnuffelen Terwgl hy daarmede bezig was bemerkte hy dat in een der bedsteden een kind met aandacht zyn handelidgfen naging terstond dreigde hy het kind t te zullen worgen indien het durfde roepen De meid die in de nabgheid was en op bet kamertje hoorde praten dacht dat het kind riep en ging eens zien vlug verschool de dief zich achter een beddeurtje en het kind durfde uit angst niets zeggen Daarop vertrok het meisje en ven daarna ook de indringer Toen begon het kind zoo hard het kon te schreeuwen en nu ontdekte men wat er gebeurd was De meid zonder om te zien snelde den dief achterop had hem spoedig te pakken en liet niet los voor politie kwam die den indringer inrekende nog in het bezit van bet gestolene Te Brussel is Zondag een nationaal Belgisch Congres van Vrgdenkersvereenigingen gehouden waarop o a beweerd werd dat het aantal leden van geesteiyke orden in België sedert een halve eeuw verdrievoudigd was en er 5300 uit rankryk waren overgekomen sedert de daar afgekondigde nieuwe wet Er was nu één zoodanig persoon op de 150 inwoners De Doorniksche afgevaardigde Combez verklaarde hierover de Kegeeriog te zullen interpelleeren De Berl Volkszeitnng weet mede te deelen dat de Duitsche keizer thans niet minder dan 52 paleizen kasteelen en jachtsloten in eigendom heeft Daarvan staan 3 te Berlgn 13 in het district Potsdam in en by Kassei 3 en de overige verdeeld over andere streken van Pruisen Met inbegrip van de terreinen bg vele dezer kasleelen bezit de Keizer 83 landgoederen met een uitgestrektheid van bgna 100 000 hectaren 651000 mark zuivere opbrengst berekend naar de regelen voor de grondbelasting De directie van de H IJ S M verzoekt de Opr Haarl Ct te melden dat de berichten als zoude de stationschef te Haarlem met den heer Hugenholtz voor het loepen van treinen op 31 Jan in overleg zgn getreden van allen grond ontbloot zgn De stationschef door den heer Hugenholtz aangesproken heeft zoo wordt in de Opr Haarl meegedeeld dezen verwezen naar een op het station aanwezig hoog ge laatst ambtenaar die toen juist de leiding van den treinenloop overnam Het is volgons de mededeeling in het Haarlemsche orgaan echter beslist onwaar dat aan den heer Hugenholtz de vraag gedaan is of een trein al of niet mocht vertrekken Nader verneemt de Opr Haarl dat de heer Hngenholtz zich op het perron tot den stationschef heeft gewend en op de vraag Wat wenscht u f antwoordde Mgn naam is Hugenholtz ik ben secretaris van het Haarlemsch ArbeidersSecretariaat Er is een telegram van directe staking ontvangen doch dat wordt verkeerd begrepen do bedoeling is dat alles op zyn plaats komt en afgewerkt wordt indien u goed vindt wil ik dit wel aan eenigen van het personeel mededeelen De stationschef nam hierin geen beslissing doch liet die zooals boven gemeld is aan zgn superieur die op bet perron aanwezig was over De tusschenkomst van den heer Hugenholtz betrof dus alloen het ophelderen van een misverstand Nader meldt men aan de N R Ct nit den Haag Het is gebleken dat de persoon die gisterenmiddag een brief overhandigde aan H M de Koningin de bekende stukadoor Bruigom nit Delft is die reeds verscheidene malen adressen richtte aan de antoriteiten in zake het bezit an een stukje grond en nog onlangs toen in de Tweede Kamer het Kamerlid Ter Laan over zgn zaak interpelleerde van de publiekei tribune den minister in de rede viel roepende dat deze bewindsman onwaarheid sprak Ten politie bureele is door den politiedokter een onderzoek ingesteld naar den toestand van s mans geestvermogens In der Bund vinden wy eeu opzienbarend verbaal over speelholen in Zurich Het blad meldt Sedert een jaar is de kantonnale politie bezig een raizio in de speelholen van deze stad te houden Reeds zyn tallooze families hier door het spel geruïneerd dat vrg openlyk tiert in berbergen en voorname restaurants Bankroetiers oplichters woekeraars van allerlei soort en stand kwamen daar s avonds samen en hg duizenden rolde het speelgoed er tot den ochtend Arme boeren voor de markt naar de stad gekomen werden er binnengelokt als zg maar een paar honderd francs op zak hadden en tot op den laatsten heller uitgeschud lichtzinnige huiseigenaren verspeelden in één nacht de opgehaalde huren enkelen zyn er van door gegaan anderen lieten zich failliet verklaren en speelden dan weer door Een paar maal werd by de politie naiveiyk geklaagd door menschen die in één nacht sommen van 15 tot 20 000 fr hadden verloren De politie stelde dan een onderzoek in doch tevergeefs Er werden verordeningen beraamd om aan deze schandalen een einde te maken Het was reeds lang bekend dat in een huis in de Zithringerstrasse een speelnest zat deze roofridders badden er eenvoudig kamers gehuurd en wie lust had werd toegelaten tot het geluk De vorige week is de politie daar s avonds binnengevallen en voor het gezelschap er op bedacht was was de heele spelersbende overrompeld Er waren niet minder dan 25 personen bezig hun namen werden genoteerd Het blad beeft de Igst gezien er zgn bekende personen onder en het dreigt met publiciteit Het was nog vroeg zoadat er nog pas 500 fr op tafel lag dat werd in beslag genomen De overvallenen zullen zich voor de kantonnale justitie hebben te verantwoorden Als nieuwe voorstellen komen in de a s algemeene vergadering van het nut aan de orde dat de vergadering besluite te bevorderen de oprichting van plaatselgke vereenigingen vennootschappen en stichtingen welke in den zin der Woningwet uitsluitend werkzaam zgn ter verbetering der volkshuisvesting en voor dit doel een bedrag van f 500 uit te trekken aan het hoofdbestuur op te dragen bet bgeenbrengen en beheeren van een verzameling boekwerken bestaande uit eenige exemplaren van hoofdzakeiyk Nederlandsche geschriften van blgvende waarde die boeken op aanvraag door bemiddeling van departements secretarisson kosteloos beschikbaar te stellen voor de leden van de Maatschappg en hiervoor een bedrag van f 800 uit te trekken en aan het hoofdbestuur op te dragen een onderzoek in te stellen in hoeverre door kinderen in den leerplichtigen leeftyd vallende buiten de schooluren in het bedrgf hunner ouders of van derden arbeid wordt verricht en tot bestrgding van de kosten van dit onderzoek uit te trekken een bedrag van f 400 V Bnitengewone omstandigheden vestigendeaandacht op zaken waaraan men in gewonetyden niet denkt Zoo heeft wegens de spoorwegstaking hot Hbl een onderzoek ingesteld naar de hoeveelheid steenkool binnen Amsterdam Er bleek een groote voorraad te zgn globaal noemde men een voorraad meestin waggons staande aan de Rietlanden en het Weesperpoortstation van 800 ton Men mocht echter bg de staking op dezen voorraad niet rekenen daar niemand een hand naar de waggons kon wilde of durfde uitsteken De voorraden bg de fabrieken waren gering Gewooniyk slaan deze geen voorraden op daar de toevoer zoo goed geregeld is dat dit ook feitelgk overbodig is maar de brood en meelfabriek Holland de suikerfabriek van Spakl r en Tetterode e a verkeerden in gevaar de een vroeger de ander later haar machines by gebrek aan stookmateriati stop te moeten zetten zonder den toestand zwarter te willen schilderen dan hg inderdaad was zouden binnen ongeveer zes dagen de Amsterdamsche fabrieken en ook de stoombooten die daar kolen moeten opdoen haar steenkool hebben verbruikt En evenzoo was t met de levensmiddelen Reeds dreigde er na anderhalven dag spoorwegstaking gebrek aan gist dus aan brood Hoe t met het vleesch weldra gesteld zou zyn geweest kan men nagaan Uiterst leerzaam dunkt ons voor hen die spreken over verdediging van de stelling van Amsterdam in oorlogstyd Want nu was t vrede en konden tot Zaterdag de treinen tot bg de stad komen en was het verkeer veilig Maar hoe als eens plotseling en plotseling zon dat gebeuren een vyand het geheele spoorwegverkeer buiten de stelling verlamde en eiken toevoer beleitoM Nu riep Amsterdam na één dag l om hulp in deze omstandigheden Meent men waariyk dat de stad t in oorlogstoestand acht dagen zou kunnen uithouden Stadsnieuws GOUDA 12 Februari 1903 In de giateren gehouden openbare vergadering van den Raad van State afd voor de geschillen van bestuur waren ingekomen 18 Kon besluiten houdende o a de volgende beslissing Gehandhaafd is het besluit van Gedep Staten van Zuid Holland waarbg beslist ia dat L Akkerhuys ten onrechte is toegelaten als lid van den raad der gemeente Schoonhoven omdat hg de betrekking van directeur en onderwgzer by de ryksnormaaliessen bekleedde De heer D O Doornik tydeiyk inderwyzer aan de openbare school dorp te Waddinxveen ia als zoodanig benoemd te Terbregge welke betrekking hy heeft aangenomen NEDEBLANDSCBE OPERA Directie C VAN DER LINDEN Bg t verlaten van de vorige Tooneelvoorstelling werd ons een programma ter hand gesteld voor eene uitvoering van Faust door de Nederlandsche Opera We hoorden toen velen reeds zeggen hoe zal dat hier gaanV De avond an gisteren heeft bewezen dat het de verwachting meer dan overtroffen heeft Dank zg de uitmuntende verzorging van de Directie was deze Opera een groot succes De hulde in den vorm van een krans op den lessenaar van den bekwamen dirigent neergelegd was alleszins verdiend Eeu woord van warmen dunk brengen we hier gaarne aan den heer Van der Linden dat hg Gouda in de gelegenheid heeft gesteld om zooveel kunstgenot te smaken Als we nagaan hoeveel moeite er is besteed om alles zoo goed mogelgk te doen slagen dan is dit woord van erkentelgkheid maar een staaltje van onzen plicht Van alle kanten hoorde men dan ook woorden van sympathie en waardeering In de couranten hadden we al gelezen hoe de party van Margaretha door Mej Stemmerik werd vervuld Aan haar in de eerste plaats onze lof gebracht voor de hoogst verdiensteiyke wyze waarop ze zich van deze moeilgke taak heeft gekweten Wie weet dat zg in dezen winter pas voor t eerst optrad zal moeten erkennen dat ze veel meer gegeven heeft uan men bad mogen en kunnen verwachten I De Fanstparty werd zooals men ons meedeelde niet door den beer de Vos maar door den heer Ph gezangen Ofschoon nu en dan zgn geluid wat zwak klonk heeft hg toch in de meeste tooneelen zeer goed voldaan en vooral in de duetten met Margaretha was hg zeer te pryzen Geen wonder dan ook dat hg meermalen met Mej Stemmerik warm werd toegejuicht Mephisto werd door den heer L de Backer vertolkt op eene wyze die boven onzen lof staat Waar deze rol door Orelio zoo uitmuntend gespeeld en gezongen was had menigeen zeker niet gedacht dat de heer de Backer hem zon evenaren Inderdaad het groot succes van deze voorstelling is voor eeu ruim deel ook aan hem te danken Van den heer Van den Hoeck is t voldoende bekend hoe goed hg is als Valentgn Zgn vol en krachtig geluid komt hier tot syn recht Ook de overige partyen waren in goede handen en werden mooi gezongen Van de koren beviel ons het soldatenkoor al bgzonder goed Ook het koor in de kerk klonk plechtig en rein De keurige costumes moeten vooral worden gewaardeerd vooral ook in hot schoone ballet Dit laatste droeg almee veel bg tot het succes en we waardeeron t bgzonder dat het ook hier gegeven werd Nog rest ons een woord van erkentelgkheid voor de loden van t orchest Mocht de heer Van der Linden nog meer in Gouda komen dan zal de zaal die nu heel goed bezet was stellig geheel uitverkocht zgn Er was maar èen roep over deze zoo met zorg opgevoerde Opera Het herhaald appl lUS was er ten duideiykste het bewgs van 11 A H K T b IS R 1 G H T E ft Gouda 13 Februan 1903 Granen Bij voldoende aanvoer was de stemming meerendeels vnj vast Baitenlaadsche zijn belangrijk hooger gevraagd Tarwe Zseuwsche 7 50 4 7 80 Mindere dito 7 1 7 25 Afwijkende 5 50 i 6 15 Polder 5 75 1 7 Rogge Zeeuwsche 5 50 a 5 75 Polder ƒ 5 a 535 Biiitenlandsche per 70 kilo 475 i 5 Gerit Winter 4 70 k 5 Zo aer 450 i 475 Chevallier 5 35 k f 5 75 Haver per heet 3 4 3 5 P 100 Kilo 675 4 7 53 Hennepzaad Unandsclie ƒ 7 50 4 7 75 Buitenlandsch 6 4 6 50 Kanariezaad 1 14 4 17 Koolzaad 8 a 8 75 Erwten Kookerwten g 4 975 Niet koekende 4 Buitenlandbche voererwten per 80 Kilo 6 50 a 6 75 Boonen Bruine boenen 10 00 4 13 50 Witte boonen 10 50 4 13 50 Pa ardeboonen 6754 7 Duiveboonen 7 4 7 50 Mais per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 6 80 4 7 Foxanian 4 Odessa 7 4 7 50 Cinquantine 8 4 8 50 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel traag prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel traag 18 4 21 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel traag 18 4 19 ct pei half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag o 75 4 i 00 per week Vette Schapen geen aanvoer handel 4 Lammeren geen aanvoer handel a Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel iets minder 7 4 10 Graskalveren aanvoer Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 17 partijen handel kalm ie kwil 34 4 Jde kwal ao 4 33 Zwaardere Noord HoUandsche 4 Boter red aanvoer handel matig Goeboter 1 35 4 1 35 WeibotM 1 05 4 1 15 NIEUWE GLACÉ DAMES en HEEREN HAi l SGHOt Ëi VAN OS Md Tailleur GOUDA ti Kleiweg E 73a Teleitltoon Amsierdam Vrkrs SIttkn 801 8OV1 S ls V 99 9IV 8S IV Iteurs van 81 s 60 l 7 11 FEBR ittnnuiio Uwt Ned W B lito di o dllc idito dito dito 3 lloKSil Obl Goudl 1881 IIS 4 TUlLlasohruTing 1869 81 Oonm Obl in papier UtS tdito in BiWerlSSS I Po tvBjLi Obl met ooupon 8 dito tioket 3 88 ïiV 86 lO V 80 90 88 678 418 961 lóTy 180 8 106 112 8181 89 1041 toiusn Obl Binneal 1894 4 dito Qeoons 1880 4 dito bljRothl 1889 4 dito bij Hotit 1889 90 4 dito in goud leen 1889 6 dito dito dito 1884 6 SpAMiB Perpet loliuld 1881 4 l nmKlu Gepr CoDv leen 1890 4 6e leaning sorie D 1 Gec lesmn serie C i0luA r Kp V oblg 1891 tM iloo Ob It Sch 1890 IHBSDILA Obl on mp 1881 4 VwBXTBaDAH Obhgation 1895 3 IloTBlom SlmlTleeu 1894 8 ilD N Afr Utndel aand Arendsb Tab Mg OertiËoaten DeliMaataohappü dito Am Hypotheekb paudbr 41 OuU Mij derVontenl aaDd I s Or HypothuekS pandbr 4 Nederlindsoho baak a nd I Ned HandfllinaatBob dito N W k Pao H p b pandbr 8 Rott Hypothoekb pamlbr 4i Utr Hypotheokb duo 4 OosTBNE Oüst HonR I aq Hand HosL liypotheekbauk paodb AHlmlKa Eqiit hv poth pandb 4 Maxw L O Pr Um oort KlD Holl IJ Spoor w Mij aand Hg tot Bipi V 9t Spw aand Ned hid Spoorweg m asnd Veii Zuid Afr Spm aand S nilo ililo dilo 1891 duo 4V iTiUB Spoor 1887 8 X l olil S Zuirtllal Spwmij A H obl 3 OL N Waraohau Wooncn aand Irsl Or Ru Spw Mijii obl 4 BalliiBoho dito aand 981 100 9 818 140 ♦ O Vi 1081 107 108 86 104 69 64 99 loi 1087 1011 1081 ii Vh U7V 108 Faelowa dito aand 5 Iwang Dombr ililAaand 5 Kurek Ch Azow ap kap obl é dito dito oblig 4 A MEaiKA O nt Pau Sp Mg obl S Ohio k North W pr Ct aand diln dilo Win St Peter obl 7 DenTsr h Blo Or Spn oert v a Illinois üontral obl in fioud 4 Louis k Naehfitli Cor v aand Mexico N Bpw Mij Ie hyp a 6 Mias Kansas r 4pCt pref aand N York Outasio k West aanl PODD dto Ohio oblig 8 ore gon Oatif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manit obl Uu Pao Hoof lyn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OaKina Oail South Ohort r aan t VIN O Rallw fc Na lo b d e Q Vmsterd Omnibus Mij aand llotterd TramweKMaats 8and Vbd Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 3 3uan Stad Antwerpen 1887 8 i Siad Brussel 1880 KoHQ Theiss Regullr GoseUoh 4 Ooiibnb Staatsleenig 1880 5 K K Oost B Or 1880 8 Sruin Stad Madrid 8 1888 f ID Ter B z Avb SpoeL eert OPRUIMING van allo nog voorhanden MAi TËLS voor Dames en Kinderen Blousen Hukken PelterUea tol meer lage prymen U SAM80M VERSCHEIDENHEID Volgens Petit Journal zal de Société des Feintres Amateurs in de volgende maand te Fargs een tentoonstelling honden waarop men werken van verscheidene vorstelgke lielhebbers zal zwn vap Prinses Waldemar van Denemarken den Kroonprins van Zweden den Koning van Portugal en ook dat is de clou zegt Petit Journal van Koningin Wilhelmina der Nederlanden wier aquarellen wezetilgk kunstenaarawerk moeten zgn De jonge Koningin dus vervolgt het blad heeft nog nooit iets in Frankryk tentoongesteld Maar als zg er toe besluit zullen haar inzendingen heel Parya naar de tentoonstelling doen loapen Een ontzettende cycloon die op de Qeziilschapseilanden en de naburige groepen zoo veel slachtotfera eischte werd naar verzekerd wordt niet waargenomen op ile Tongaol Vriendschapseiianden en op de Cookeilanden Men vreesde n l dat de cjrcloon naar het Westen drgvende ook da ir zou hebben gewoed De berichten aangaande bet aantal menschen dat omgekomen s loepen zeer uiteen Het schgnt dat dit aantal tusbchen de 5000 en lOOOO ligt Op Hiknera met een duizendtal inwoners meest parelvisscbers is nagenoeg de helft vin dezen verdronken Burgerlijke Sta ud GEBOREN 10 Febr Johannes onddrs P A Verhrugge en J Schenk 10 Maifia Johanna ouders L Heerkens en J Bonter U Laaibertus Josephus Petrus ouders J L Jaspers en J H Blom OVERLEDEN 9 Febr A den Oudin wed J Palsgraaf 75 i U W van der Horst 38 j GEHUWD M Schutter gendorff GEBOEEN 11 B ebr N van derZydeen A I Gazan en A Mo KeeuwUk Theodoras Leonardua ouders N de Wit en A Voest Adriana MaHu ouders L P van Leeuwen en C Bunnik OVERLEDEN J van Harskamp Ain 10 dagen Haastrecht GEBOEEN Adriana ondera H Vergeer en A van Beek Klazina ouders W Blanken en M Harskamp Aart onders A Tollenaar en J Burger Klasina ouders W Eegdeman en C B de Jong Floilus ondera C Bos en M Verweg Maria ouders F van Vliet en M Oudyk OVERLEDEN ö van Schalk 53 1 j huisvr van M Kompeer G Oosterling K van Dam 67 j wed van E Honkoop 3 m Aj de Blanken C Rdever 17 ra C van der Vliat en W H GEHUWD Hoogendgk Vlist GEBOREN Arie Jan onders L SdliSp en G Hoogendoorn OVERLEDEN G van Egk 51 i GEHUWD G Veralnis te Nieuw Ilisfc kerland en E de Pater AÜVERTËNTIËiN Onzen harteiyken dank aan llen voor de vele bewyzen van belangstelling ondervonden hg t overlgden van onzel geliefde Echtgenoote Moeder Behuwd en Giootmoeder Uit aller naam P ROND 34 NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereenigitig lleeroiijiracht 177 mUM verstrekt gelden op f en e Ay zoMeek rente + 4 i a Ook t 9 r eKottea en be4ryif$m kapitaal op langen termgn van alfSoO tot elk bedrag Brabantsch SCHOEN en LAARZBNMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klel wegsteog I OPllUIMIi G van het resteerend WINTEBWERK eii verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEfi en sterke SCHOOLLAARZE Aanbevelend t SMITS Alle roparatiën en aangemeten werk Kchl Zeeiiwsch rarwebrood f 8 cent de K O A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 27