Goudsche Courant, maandag 16 februari 1903

fnMfi U AlUTZBOAM Dunnt 7 lill lf knid UJ bnUDtUJk Ballit tu 1 Borabw 1810 li a DIEBCFBUBXN r S tJ i 8CnUICUia E W 8 neiXr LILUIiE a S h um der U netl b i I SCItllCUVU Votti ek id i utKh pp li k E piu 1 1 000 000 T mk nl K pitul Vot 190 mim 105 SOO 000 Ve ekerd Kant No IMS num 1 870 000 Out i KateD D ISOI rmm 7 071000 Heforvcn f n Pectmtmr 1901 mm M aSO OOO v HM bnti oBtOmMfkM n nukkiljrkMtfOflnnblcblvoorlIwna n Tooril dwDM m KIndanatuMBWtrtE li dl AppiMuai vu C MIIMr 4 C Krill B tll SlrU MmlM oW op oum 1 fftl rl luii ik ky HwrM MlMr titi feMmft HMu itfcriW s Hot Balgiaebe regeeringa voorstel tot verhooglnK van den alcohol accttns beeft zulk en geweldigen tegenstand by de oppositie ontmoet dat de geheele rechterzijde tegenover do linkerzijde stond en dat de gelieele nacht met obstrnctie an de oppositie is doorgebracht De linkerzijde met Vandervcide aan het boofd is voor het meerendeel diep overtaigd van het nat eener verbooging der rechten op bet gedistilleerd en de socialistische leider zelf heeft nog onlang een redevoering gehonden waarin bet ontzettend alcohol verbruik in België afgekeurd werd Zelfs is van radicale zijde bot plan tot verbod der absinthlabricatie ondersteund zoodat het eerste telegram niet ze r duidelyk voorkwam Nu hipt het dat het geheele tnmnit ontstaan ia door de overbaasting waarmede de minister Lie Smet de Naeyer voor zgn ontwerp behandeling en afdoening eiachte Ten één ure vereenigde hg volgens den Petit Bleu de leden der ministerieole rechterzijde om ze in kennis te stellen van de wetsvoorstellen waarmede hy voor een bedrag ad 30 millioen francs nieuwe belastingen hoopte in te voeren Zeker van hun goedkenring debiteerde hij hot tegen hen gehouden discours in de Kamer en vroeg toen dat in eén zitting het ontwerp naar een commissie zou verwezen worden dat die commissie er rapport o er zou uitbrengen en de Kamer er dadelijk over zou stemmen Een en ander om het z6o spoedig kracht van wet te geven dat speculatie in gedistilleerd thdens de overgangsperiode verijdeld werd In ieder geval moet het ontwerp nog do Senïatsgoedkenring verwerven Het was vergeefs dat de oppositie twee middelen aangaf waardoor die onmogelijk gemaakt kon worden lü door de wet terugwerkende kracht te verleonen 2o door dadelijke voorloopige heffing der voorgesteldo rechten Zulk een régime van do zweep de afschaffing vap t debat en de vernietiging van t parlementaire stelsel wilden de leden der oppositie niet dulden en vandaar weder een Boène in do volksvertegenwoordiging zoonis er zich helaas maar al te veel voor doen en waarbij zich ditmaal ook Flaminganten en FranscillonB gevoelens openbaarden door t afwisselend gebruik van tVlaamsch en het Fransch en de minister volgens de Indèp beige gesticuleerde ala een ijlhoofdig geworden spoorwogseinpaal maar waarvan Woeste spoedig genoeg kreeg Zijn aftocht uit de ministerieole banken te 5 nur toen t debat nog in vollen gang waa bezorgt hem eon Ipluimpje van de oppositie die zeker zelden hem er een kan uitreiken Do geheele Kamerzitting van gisteren was weder niets dan eene serie twistgesprekken tnsschen de aanhangers der regeering en do oppositie Verschillende afgevaardigden merkten op dat men de zitting beat kon opheffen daar elke verstandige beraadslaging onmogelijk w 8 De minister president drong er op aan dat dadelijk over het wetsontwerp gestemd zou worden Ten slotte werd de zitting om zeven uur opgeheven Heden om tien nnr voortzet Uw In een bijeenkomst van bet SeniorenConvent uit den Duitschen Rijksdag heeft president Von Balloatrem medegedeeld dat half Juni de verkiezingen voor den nieuwen Bijksdag lullen plaats hebben De president is voornemens de zitting te sluiten op den Vrijdag v60r Palmzondag het bijeenroepen van hët Huis na Paschen achtte hij ondoenlijk omdat dan toch geen voldoende meerderheid aanwezig tal zijn Hij berekent dat er nog 43 zittingsdagen kunnen gebonden worden en drong er op aan in dien tijd minstens het budget voor 1903 in gereedheid te brengen en de derde lezing van de wetten o de kinderbescherming ten einde te brengen Balloatrem achtte het onmogelijk ook de wet op de ziekenfondsen af te handelen daar hiervoor langdnrigen coramiasiearbeid noodzakelijk is Maar wel wenscht by dat ontwerp in eerste lezing te behandelen om daardoor aan de verbonden regeeringen vingerwijzingen te geven voor mogelgko wijzigingen bg een niouwe indiening in het volgende Parlement Do wyzigingen in bet kii sreglement kunnen snel worden afgedaan daar men met één lezing kan volstaan Maar Ballestrem drong er vooral op aan d t er van de zgde der seniores wat gedaan XGu worden om den praatlust te beteugelen voor het artikel Traktement van den minister van binnenlandscbe zaken hadden zich nog 23 sprekers aangemeld Gaat het 100 voort dan kan de begrooting y66r Paschen niet gereed zijn Een voorstel om avondzittingen e houden werd beitreden door Ballestrem die zich zeer weinig daarvan voorstelt Richter en Bochem drongen nogmaals aan op het toekennen van vergoeding aan do leden van den Rjjksdlig worden die niet toegekend dan zal bet onmogelgk zijn het quorum in den Rijksdag te behouden Maar daarvan wil de Regeering niets weten zooals Von Bülow onlangs mededeelde Verspreide Berichten Fbuikeuk Een voorstel van generaal Mercior eergisteren bg den Senaat ingediend volgens hetwelk de minister van oorlog het recht zou hebben een aantal soldaten zoo noodig oen derde jaar onder do wapenen te houden werd door minister André bestreden en door den Senaat verworpen De minister van oorlog heeft nog geenbesluit genomen met betrekking tot de zestig gesttafte leerlingen van de Polytechnische School De driehonderd overigen blgven nog steeds verstoken van verlof om uitte gaan Gboot Bkittikku Heden wordt van anarchistische zgdeeen protestmeeting gehouden te Londen tegen de wetsplannen aangaande de immigratie van vreemdelingen Malatesta LouiseMichel CU een Spaansch anarchist zullen betwoord voeren Door do werklieden in het scheepsbouwvak aan de Clode alle takken van arbeid zgn er bg betrokken is met drie tegen één stem verworpen de door de werkgevers voorgesteldo loonsverliging welke begin Maart in werking zon treden doch men hoopt door samenspre king tnsschen beide partgen een staking nog te kunnen vermgden De koning beeft keizer Menelick vanAbessinië toogezonden vijf koeien een rasstier en zes kostbare honden wél een vredesgeschenk zou men zoo zeggen I DulTSCIlLlND De Landdag te Bruuswijk besloot met nagenoeg algemeene stemmen do petitie tot bgzetting van asch urnen op de kerkhoven aan de regeering voor te leggen De krygaraad te Dantzig heeft den onderofficier Kowalski van bet 128e regiment infanterie wegens mishandeling van ondergeschikten in ongeveer 150 gevallen tot 2 jaar 5 maanden gevangenisstraf en degradatie veroordeeld Het Huis van Afgevaardigden vanWnrtomberg heeft eergister besloten medete werk aan het totstandkomen van eenhervorming in het verkiezingsstelsel waardoor b v de stad Stuttgart krachtiger zalvertegenwoordigd worden ♦ Aan allen die ons dezer dag n bigken van belangstelling gaven betuigen wg hiermede onzen weigemeenden dank J H DE WILDE A E W DE WILDE SmT Telephoonnet Gouda Aanoenloten Onder Tel No 83 E ESTIÉ Co Plateelbakkery Raam O BOB JAABLUKSCHE OP Kill NI Lappen Zwarte eu gekleurde STOFFEN tot zeer lage Prijzen Schenk Zn Zenuw en Maaj lijders ordt ait orertaiffingf als een werkeiyke halp n deu nood het boek aau bevolen Na ontvangst van adreaper briefkurtitorJt d t boekje irtnco p r poat toegraooden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Heden Avond Amstel Bockbler Socieleit Oi S C E 0EC EI Geen Kinkhoest I een Intluenxall oninkluke ïTXbf Om lïinkhocsl Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde honig Superior Dniiven Borst Extract ilf E L I A IV T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven m Gouda A LATEySTBlIf KleiwegK 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ö te o i A BüüMAN Moordrecht P1NK8B Nieumerkerkad Umi A N van ZESSEN Sc ioonAotun J Th ÏORKEN flo iop B T WIJK Oudetüa rr A 8CHEEB Haattrecht P W v EDK Oudewatêr K Dta HEIJDEN te Reeumik P v o 8P K Moercapelle 1 v o STAR Wadditumvun Wed y HOLST Waddinqmm M KOLKMAN Waddingtveen P A uu OKOOT OudewaUr f D JONUH Oudeuialcr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentchop HARMONIE Marku Door de groote alnaine van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BI KR tt g en concurreerende prijzen te leveren Stseds gelegenheid tot Dineeren la carte AANBEVELEND J W HH E BKK i mmm iiieü ï iiiisiïmiiipi van de llaagsche Pro Boer Vereenlglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN A f 1 per stnk worden geheel helangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel GebrS Stoll werck a nn m eiiied rerb tord fabileatle Mstnui üirfinicwei la tbriuker van lyl j ec Cacao ii i düT kien inhuua der eBp uden er Medaillp l i lii IbU ibioretil de Aceiümie national Chocolade en Cacao t oUwe i Jtilt litn JA irma Oir it I it 12 vets al4 4 F rr l t I een Jtw ys la i junsintenf ïij fcuiriiu tie 1 i xn Nous xrotw d Mmon nae n 4 l d air pr wtère elBwho un cons d4xmitoa M votr e co U n llsbrieattoa d Ohocol t bonbons varies eto tU EtaiSkarok S fabrikaiÉ ie verkrijgbaar bij U HL Cunfiseui S Banketbakkers ont timIvertegonwoordiger oor ederla kd Jvlioa Mttteaalmit Amterdara Eaiverstraat 101 l H KiPIJi Dit goede oude Huistlsk Jlttt Terkoalenkel Huisgeiinont chen k f 1 25 T HHApotheken Te AiMler Wo v Tnyll liddel tegen Bli iuu 1i U enz nug in geen breken b fle 50 et bij en Drogisten dam bij CM saCtt JOTTEM In het VerUcMiDg Uagazijn He Avpndsler Dubb Buurt Telefn 117 liJn steeds voorradig de nieuwe modellen Qasomamenten en fraaie Ballons Degelijke GASPORNÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Oasgloeiliclitbenoodigdbeden ENZ ENZ Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Openbare Verkooping TE GOUDA De Notaris J J A MOHTIJS te OoHda zal ten verzoeke van Heeren Gedeputeerde Staten van Znid Hollacd op DIXaUAQ 17 FBBBPABl 1903 v m 11 ure preele in het cafë restaurant DB GuUDEN WAGEN aan den Kleiweg aldaar publiek verknopen um contant geld ter AMOTIE en voor AFBRAAK diverse opstallen gemetselde gebouwen en getimmerten een en ander staande en gelegen te Gouda aan bet Jaagpad van de rivier de Gouwe en onteigend door de Provincie ZuidHolland ten behoeve der vaartverbetering De verkoop geschiedt in drie perceelen Breeder bij biljetten Nadere inlichtingen geeft de heer F J HUIBERS hoofdopzichter bjj den Prov Waterstaat te Gouda en Notarl MON TIJS voornoemd bg wien intgds de ver koopvoorwaarden ter inzage zullen liggen Openbare VrUwUllge Verkooping te GOUDA De Notaris J J A MOSTIJN te Gouda is voornemens om n MAASUAG na FEBRUARI 1903 v m 11 uur in DE HARMONIE a d Markt te Gouda publiek te veilen en te verknopen No 1 EEN HUIS HET ERF EN GROND a d Bleekerssingel R 236 te Gouda in de onmiddellgke nabijheid van de Kleiwegsbrug met een uitgang in de Boeleknde No 2 Een Woon en Winkelhyis met Krf op den hoek van de Tuinstraat en de Doelesteeg L 261 te Gouda dit perceel is voorzien Tan Gas en Waterleiding No 3 Een Huis met ErfenQrond a d Kamemelksloot Breede Zjjde R No 683 te Gouda Dit perc is voorzien van waterleiding Perceel 1 vrij van hnnr perceel 2 verbnntd per week voor f 3 perceel 3 in eigen gebruik Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 16 Maart 1903 Breeder bü biljetten OPBNBARE VERKOOPING te Q OTJID A om contant geld op tMniéag 3 Maart t oa v m w in bet l enMmlolcaai XieuwBteeg E 18 ten overstaan van Notaris MONTIJN te GoDDA van Meubilaire en andere roerende Goederen Te zien daags te voren van 9 12 en Tsn 2 4 mr Er koBui log Goederen wordea lagebrukl OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING op Woensdag 4 Maart 1903 bg veiling en afslag in èéne zitting des voorm 11 uur in Hotel Neui van J VAN DER STAM te Boskoop ten overstaan van de Notarissen MONTIJN te Gouda en MAARSCHALK te Boskoop van HEBENTIEH HUIZEN en Erven staande en liggende langs de rivier do GoQwe acbter de Stylen binnen de gemeente Te veilen in 19 perceelen breeder hi biljetten omschreven Dng van betaling 30 April 1903 Nadere inlichtingen bg den heer W C DE BRUIN Mr Timmerman te Boskoop alsmede bjj genoemde Notaribsen liggende ten kantore van Notaris MAARSCHALK kadastrale extracten en eigcndomsbewgzen intijds voor een ieder tor inzage log 14 dagen WORDT NIETÜITGESTEID Trekking Zaterdag 28 Febr 1903 Zevende VERLOTING te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in hot openbaar bjj WITTE te Hengelo Geld ledere 30 Loten een prijs 2000 Prijzen lePrijsTWEEDUIZENDiiULDEN 2e Prijs DUIZEND GULDEN Zie verder aanplakbiljetten bg wedervcrkoojiers Loten verkrggbaar te Gouda bij S W ARTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg E 85 LOUIS BISSCHOP Dubbelebuurt B 4 en L RAASTBOP Langegroenendaal W LA GRAND Waddingsveen JOH DE BOER LzK Hazerswoude Dorp Prijs per Lol f O a KO A IIOLLWUER bericht zich van af heden gevestigd te hebben als SCHILDER en beveelt zich beleefd aan Boelehade II 910 n regel J ie Soda l Ben eetlepel SUUËX u ig den regel keter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda If Een Eott Firma BIEDT AAN alle mogelijke Artikelen p afbetaling Ie leeeteu Brieven fr No 2520 burean van dit blad ranL eveni iven lefeeri Ingém W fÜ itè 0 rf ÜiKLMESCHI prwMtt tMr f 1 Oi4 r HSrl ilttekMrau a N Jun 1 U SB IWimnra ll SB 0 n to i 10 laj 88 90 98 30 UW ƒ 41 10 U 0 42 40 48 90 4 70 81 1 ƒ 5 ao 0 w 10 te 190 ei 40 Ml so § i 18 IS SI n oe AFSCHAFFING VAN DEN ACCIJNS OF HET GESLACHT OPENBARE ERGAIIi RliliG Voor VLEESCHHÜUWERS te Gouda en tmbtreken op ilaandag 10 Febrtiari 1903 s avonds 7 nur in Café de HiRKOsiK Markt te Gouda H H VLEESCHHOUWERS komt allen op deze Vergadering waar een Uwer gewichtigste vakbelnngeh zal worden besproken Het Landelijk Comité werkzaam tot afschafllng van den accijns op het geslacht W ZKOV HKT VOOHTII a WERELD PANORAMA GROE NEND AA L 5 Gedurende deze week K fl reis van Pau tol Murat eii eeii bezoek aan Loiirdes Drachen fluelle Eerste en eenigc Mineraalwaterbron van het Zevengebergle gelegen aan den voet van den Drachenfels te Honnef a Rh VHmnutend Mittnnrlljk Tsfelwater Alleenverkoop voor GOODA 11 ¥ AN DER Li UEli ZLlj STK k4T SS 0IJD4 Buitengewone Groote UITVERKOOP IN iW DEROODËLA Lange Tiendeweg D 71 GOUDA van al de vooihaKdei zijnde SCHOENEN en LAARZEN Aan ipolprijzeii 21e Etalage AANBEVELEND J yn J YAN ZÖMEVELD Kans op 0 12000 Gulden voor SO cent biedt de DERDE GKooie mmwm mmm De trekking geschiedt on I r uil alel door weeskinderen in het openbaar te Arnhem op 3 en 4 Maart a s lite PHIJ8 Heereohuis of f 12000 in oontauten 2de PRU8 f IfiOO in coatanten 3de PRIJS f700 in contanten 4de PRIJS Coinpleet SaloQ ameublement 6de PRIJS Compl Slaapkamer amenblemeut Voorts Rijwielen Naalmaohlnes Meubelen loaden en Zilveren Voorwerpen enz en Op rniin irdere 40 U en een prijs Prijs per Lol 50 cent LOTEN verkrggbaar bg Gouda Firma T J KOUSBROEK Gouwe U6 J V OIJE Kleiweg 2 L vi ERKEL GroeneTeg 421 Rotterdam H T NIERICKER Raamhoek Zandstraat Oudewaler C V KROMME Lotendebiet WaUdliigiivetn W LA GRAND Znidkade D 65 en worden franco toegezonden door de ondernemers li 8N1JDBRS Jb Co te Arnhem nn ontvangst van het bedrag in postz of per postwissel met 6 cent voor porto Trekkingsiyst 10 cent extra f