Goudsche Courant, dinsdag 17 februari 1903

Woensdaff 18 Februari 1903 41s e Jaar ang o 9034 ftoiiDSCHE mium JSieuwS en AdmrtentiehUid mor Gouda en Omstreken Teleto in fl 9 ADV E It T E N T 1 E N worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el jnecr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Fnisending van Advertentiën tot 1 uur dec luiild Ttlefuon H9 üe l itgave dezer Courant geschiedt dag e lijk niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco perjjost 1 70 Alzonderlyke Nommers VT 1F CENTEN üfrtU O GëSORTëRKU j wmmmms Wiiilerwerk IVIJZEiN k coiUant PAKTIJ het BEST en V00RDEELIG8TE lOND en TAIïDWATER ter wereld r Benige agenten voor OOVDA en ItODEOBAPBN JlLeiSJBS jGil00li8idirZ6 l H OLVF Co Gouda UITSTALLING B Viaagt PROEPILESCHJES i 20 cents Bmk van A BRINKMAN Zn öond PIS SEPOT TAN THEE Neil wordt rzoeht op t IHËKK te lettrii niT Hrr MioiauN Ti M HAVKNSVVAAY7iO KV OORINCHEH Deze TMEEEN warden fgele erd in Teriegelde pakje Tan m Iw e en ten Jialf en tfn Ned om met vermelding Tan Nommer et Pr B TQorzien Tan neTenetaanil Uerk TolgenH de Wet gedepo nefrd itich tot de uitToerinf Tan geeerde orders aanberelende J C BIJt Toorheea J BEEEBAART Lï Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 Geneeah Dr J H BAKKER NIEMEl JKR Directr D vas DUUREN Beband van ruggef r verkrommingen ingevallen bomt x m o beenen en B nieteUelmnmmliiitorm nlgem u aktf eonMiiatte npleren genr utekten fheumaUHche aandoeningen i erütttlktngen enz enz Brabantsch SCHOEN en IjAARZENMAGAZUN Kleiweg E 30 tegenover de Klelwegsteeg OPllUlMIt G van het restoerend WINTKRWf RK en verBcbillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend t SMIÏS Alle reparatlta en aangemeten werk f rui is ouu ÖCHIEDAMMEH GENEVEB Uerk I NIGHTCJAV VerkTijgbiMr bijt M PKKÏKUS J N H Al liowijs vnn tioiulicid t M oacliot 00 kurk alcnlB vm r CHicPAM I rion v n don ntiHui Inr Kirm P HOVÏ K Thiiny i Windnb lam in do gohoulu Horold bokotiil on Itoroonid Oimvortroifeii middel tegen iillo II o r it L o II Lever Maagziekte II eni Inwendig oowel a a ook uitwendig in bijna die uiuktegovullon niut goed vevulg ip lo wondon l ry per flacon t I per post I 1 IS TUury s Wendtnftlf bent ooitalmioK onvekuiid eDeetkrunU en heiliüinrc wurkiu Mankt mneatal ulke pijulijke n govaiirvollü opprBtie koKoöI ovurboiliff Mot dow salf wunl oun 14 aftr oud vour oiitreiieesUlk rehOUdeU bceillceXHel aa ohIhuua uuu bijim laar kftiikeriydcii reiiezeii itruuKt üuiu xing cd TorzBi htinK dor ptjnüii Uy womlun uuutukiugeu eiu TAb allerlei AHrd FrUB per pot f 1 60 per post f 1 60 Ceutraul Dopöt vour NodürUnd Apotluik r IIGKUI Sil llEIIS lUikm S Amstenlnm W r oen depot ii bMtelle meu direct n di SchuUeutpothoVe du A 1 Ul KHY iu PngnAo bel RoliitwU Mt rre li Oclicie proipectn te ontbie eD bg h t OentruiIMpftt Sandsr Kokin B AuiUirdftm Telephoonnet Qouda Abonnement J éO per jaar voor per ceelen binnen een kring van K H 1 gelegen Aanleg on undcrhüud gratis Het net is aangesloten aan bet B Intern communaalbureau Op 1 Eebrnari 138 verkregen aanslaitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaaraan het Bureau ACHTER ÜE VISCH MARKT van de HaaRSclie Pni Boer Vfreenlglng ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtotïers van den Zuid Afi ikaanf chen oorlog Deze LOTEN k f 1 per stok worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zk A BRINKMAN Zn en aan bet Kantoor der Stoomboot De Llsel Geen liinkhoest Geen liilluenxa Um Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoenin binnen den kortst raogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract ü K L I A il T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBI OEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma fVOLFF Jt Co Westhaven 193 Jomia TBiVSrE iV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstsl H 12b te Oouitn A BOÜMAN MoordreclU l lNK iE Nieuwerkerkad IJeel A N tan ZESHEN MoonAoiien 1 Th TÜUKEN ÜMtv B T WIJK Oiidevmirr A SCHEER llaailrecht P W t E1 E OudewaUr K tandke HEMDEN te Reetmijk P v o SP K Moercapelle ü v D STMl Waddinasoeen Wed 1 HDLST Waddinqsmen M KOLKMAN Waddingeveen P A uk GllOOT Oudemater A na JONUH Oudewater J P KASTELEIN PoUhroektrdam 1 BIKKER te Benichop HARiMOIME Markt Door de groqte alnaine van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende prijzen te leveren St3eds gelegenlieid tot Dinderen i la carte AANBEVELEND J VVOl DE BKIl i IWfniff WWiTW HW l l 1 H fl DiMii OeilMkh ftlgtniMii nUvol n M l E sr üli loma en Ooud Bclroom e PRAEPARATEN VAN é l Vf Ullia L ttl JV IIC 1 n j CT 1 olw nenen gtbrekaap eetlust slechte I spljaTeTttrine lenuwiiooidpijn ter vtrstsrklng na ziekt ofkraambed koorts en Imre i evolii ii I OUINA LAROCHE PERRUQINEUX m het bijzonder tegen Bloedgtbrek Bledouoht kt alaa Tan KritlsehMi laaftUil m Verkn i b i m Bacon a 1 90 en l PiIr Al r a e at Toadsaam veratcrkend aangcnaara van maak voordaeeltjkMli gab uik 1 a IIVCI VigtrCW kinderen iwakkeu en kllerachtlg jeatallen er uui t bt I velen All g nwakr cliflga drank 1 11 stoorntasen Oer 6pijEverterlnESor anen en diarrhea ook I voorzuigelingmenkleinekimlercn Pni erbu a S VT l 70 ii K JO OQt lt i Kfir O BO I ChamlKth Mi lkc lilf f r Spacia oor Kit d rvoedlnj In biitsen i H Kgr ƒ 0 90 I Acihma Vaa A44an Het rookeneener hatre CiganttU is vDldoaoda ter beatrijI ft inma lgdrCtICn j havlpta aaOTaUea va Aathma etc fit I Joo ie a Ö SÖenAjÖ Tamarinde Bnnhnns toroatibp teeen ventoppinj A m I lliarillUC UmiOUna b len Ml8raine Cong atiMetc vooraloolcalrtaMna voor kiaderen liewijrcn de Yatnartnd HOnbons van KKAEPEI IEN 4 HOLM Mangrijka diensten daar de vorm voor hat kind bagwr Ujic ro de jntaak aangenaam is Prijs per doo 0 80 en 0 60 a1ln3alr Dac4m aC algntieen erkend als hel BESTS huismiddel M 1 H Verkoudheid en KealpHn h is een alijmoplosaend n versachtend middel bl uitnemendheid uitxluitend in □ fleachjes verkrijgbaar Prijs 0 80 per fleschja S TVmumlra a XRAXnUm k ROLIt U laUt Mi XM nn m rm KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUikk V A DEM ECU 11 Kranken genezen en kwakken sterk g emaakt Dl wonderbare Leveuskraoht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen aeaeesl MirkwauiUss gtaulasu dti gtlljk stun mtt wsainn lil Stkiim TU hoagn LwfUJd giUlk TSBrtllii eatd ltL De Medicijnen zijn grati voor een ieder die zijn naam en adre imend Na jaren van geduldige studie en delven in oude tijdachriften zoo wel als iu die vau den tegonwoor digan tijd heeft Dr Jamea W Ktdd Baltei Block Port Wayne Ind 8035 ü 8 a bekend gemaakt dat hg Dr JamcB Willmin Kidd t wonderbare levenskracht onttiekt heeft en dat hij beVwaa n is met de hulp van zijn wouderhau middel dat aan geen ander bekend ia eii welke hot reeultaat is vim ve e jaren studio in het zooken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen vnn het menschelijk lichaam te genezen Kr ia geen twijfel opzichtena den ernst des Doctors wanneer hij deze dingen howeert want de genezingen die hg dagelijks bewerkt staven de waaAeid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gubasoerd op de praktijk door hem verkregen iu de bohanduling van patiënten gedurende vele jaren Het koat u nieta om deze wonderbare Levens Krachu zooals hij het noemt te probeeren want hij zend hot gratia aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te ovorLiiigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie a waagt Sommige van de v rmeldo ger ozingen zyn zeor merkwaardig en tenzij voor de vertrouwbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebhen himne krukken weggoworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal do medicynen gebruikt hadden Zieken dio door hunne goneoaiieeron waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrieuden terug gegeven Kheumatiek zinkens maag hart lever nier bj s T Toed on huidziekten ziju als op magiacljé wyze verdwenen Hoofdpijn ruggopijn zeniiiirachtigheid tenng hoeaten verkoodheid aathma catarrh luchtpijp ziekte eu alle keel ongestoldheden longen of oenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig en blijvend genezen Hot zmverd het gnnsche lichaani hersteld de zennwkracht de bloedsomloop en eene volkoinon gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Doctor zijn alle lichamen gelijk en komen onder hot effect van zijn wondervoUe Levenfl Kraehtt Schryf van daag nog voor da medicijnen Het ia vrij voor ieder lijder Vermeld daarvan gij genozon wilt zijn en de medicijnen worden u dadelyk franco per poai toegezonden Vrangt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandscke uitgave Proefnummer van De hoofdtekst van dit halfmaande lijksche tijdschrift bestaat nit de Besehrljvlng eener BeiKomdeAnrde die de Heer E T Feenstra Kuiper in opdracht der Vennootscbnp maakt Elk nummer is rtjl etge flrn fhoirt Ie ni sk Oproeping onder de Wapeni VAK liiS ïiLöfGiim der Uehtlugeu f897 f 0 en as 0 De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA brengt tor kennis vnn de in deze Gemeente gevestigde MILICIENSVERLÜF GANGERS dat biykeni eene voorloopige ingekomen medjdeeling krachtens Art UI der Militiewet 1901 tot den werkelpen dienst worden opgeroepen LICHTING 1897 De Ie Compagnie Hospitaalsoldaten van 2 Maart tot en met 21 Maart De 2e Compagnie Hospitaalsoldaten van 23 Maart tot en met 11 April De 3e Compagnie Hospitaalsoldaten vnn 11 April tot en met 1 Mei LICHTING 1898 De Ie Compagnie Hospitaalsoldaten van 4 Mei tot en mei 30 Moi De 26 Compagnie Hospitaalsoldaten van 2 Juni to en met 29 Jniii De 3e Compagnie Hospitaalsoldaten van 29 Juni tot en met 25 Jnli LICHTING 1899 De verlofgaugers die van de regimenten Huzaren bij de Treinafdeeling der regimenten Veld Artillerie zöu overgeplaatst Het Ie Regiment Veld Artillerie van 2 Maart tot en met 21 Maart Het Ie Regiment Veld Artillerie Vi van 23 Maart tot en met 9 April en Het Ie Regiment Veld Artillerie van 14 April tol en met 2 Mei Het 2e en 3e Regiment Veld Artillerie i i van 16 Maart tot en met 4 April Het 2e en 3e Regiment Veld Artillerie 1 van 14 April tot en met 2 Mei en Het 2e en 3e Regiment Veld Artillerie V van 4 Mei tot en met 23 Mei Van de lichting 1899 worden alleen opgeroepen de verlofgangers die van de regimenten HUZAREN biJ de Treinaldeelingen der regimenten VELD ARTILLERIE zijn overgeplaatst ziJ znllen bj nadere openbare kennisgeving nominatief worden opgeroepen Voormelde Verlofgangers worden bij deze opgeroepen om op den bepaalden dag vóór des namiddags 4 nre bü bonne korpsen tegenwoordig to zijn gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en uitrusting bun bj vertrek met groot verlof mede gegeven müPm 9 Maar achter dat masker achter dat schrikaanjagend uiterlijk verborg hij een nolwl hart met een kloek verstand een praclicus met grooter kennis en nog grooter ondervinding We zullen ons niet wagen aan eene uitvoerige l eschrijving van de zeer lastige operatie waarmede het uithalen van dea kogel ging gepaard doch alleen het feit vermelden dat deze gevonden werd achter het steunpunt van de hnkerlong vlak bij hel hart dat evenwel ongedeerd was gebleven terwijl de long lelve bleek doorboord te rijn Terwijl de dokter de wond peilde scheen Renato onder den invlood van de pijn daardoor verooriaakt een oogenblik tot het bewustiijn terug te keeren Hij sloeg de oogen op een ewakke lUcht kwam hem op de lippen tegelijk met een weinig bloedig chuim en het was lelfs als of hij een poging wilde doen oiAzich op te richtenen naar iemand om te ïien Maat die poging hoe Blauw dan ook had een nieuwe bezwijming ten gevolge waaruit de gewonde telts nog niet was ontwaakt toen de dokter ijn operatie had volbracht en het verbaKd alsmede van hun zakboekje met verlofpas De Verlofgangers voor wie de opkomst op eenen Maandag is gesteld zullen indien zij gevestigd zjjn in gemeenten van waar zü niet in één dag hun garnizoen kunnen be reiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtpig mogelijk by ban korps moeten aankomen Voorts worden bedoelde Veilotgangers ttitgenoodigd om minstens vier dagen te voren hunne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doeu afschrijven en vervoer of passagebiljetten te ontvangen indien zij daarop aanspraak hebben Gouda den 17n Februari 1903 Do Burgemeester voornoemd R L MARTENS liulteulanüscb Overzicht Het wetje door de Belgihche Regeering eu haar meerderheid ingevoerd zal imiir de Regeering berekende 15 milUoen ïrancs opbrengen naar de oppoaitio meende 20 millio n francs en de Petit Bleu komt zells tot een bedrug van 30 millioen francs Waarom was het noodig dit wetje iu dezelfde zitting waarin het werd voorgesteld te behandelen en zoo mogelyk af te l aiidolen De Regeering zeide dat zy vreesde voor speculaties tn alcoboliscbe drunken en daarom het ontwerp niet bekend wilde maken voordat het tegeiykertyd Aangenomen kon worden Dit motief werd echter om twee redenen door de iinkerzyde bestreden In de eerste plaats kon men aa duze belastingwet terugwerkende krachV geven en dos alle handelaoperatiën van een zekeren datum af beschouwen als te z jn geschied onder bet verhoogde recht En iMsrder had de Regeering door baar plannen vooraf in een geheime vergadering te bespreken met de Regeeringsmeerderheid wel gezorgd dat de specttlattën toch konden plaats hebben De Furnémont zelde Ëeu geheim dat aan honderd menschen bekend is is geen geheim meer Het was dan ook minder de vrees voor speculatie dan wel de zucht om het debat te smoren die den beer De SmetdeNaeyer deed handelen zegt de Petit Bleu En dat is den premier niet gelukt Hg is ondanks zün groote meerderheid door de linkerzijde onder leiding van Janson ï éron en Öe Furnémont verslagen Op scherpe wyze en met groote handigheid hebben de sprekers van de Iinkerzyde de zwakheden van bet ontwerp en van het gebeele optre had aangelegd In al dien tijd hadden de beide mannen om IOC te zeggen niet met elkander gesproken tZxetoo begon Davilain eindelijk uit eigen beweging en londer te wachten tot de abt hem iets vroeg terwijl hij aan Renat s waschtafel zijn met bloed bevlekte handen reinigde nu kan ik mijn meening zeggen Die ongelukkige jongen heeft tien kansen tegen één om er onder door te gaan en als ik hem nog één kans tot behoud laat is t omdat hij twintig jaren telt en van een bi zonder gezond en sterk gestel blijkt te zijn Maar aannemende dat we hem er nog boven op helpen wat wel heel onwaarschynlijk is maar toch tot de mogelijkheden behoort moet ik u zeggen dat hrt ramstens zes maande i duren zal voorbij weder in het werkzame leven kan treden en dat hij nog jaren lang de kans heeft vooral bij de een of andere onvoorzichtigheid om weer in te storten en zoo iets zou dan zïlfs nog hoogst gevaarlijk zoo niet doodelijk Toor hem kunnen zijn Ën wat nu dat idee van teirmoord betreft och dat kunnen wij wel met een paar woorden afhandelen de plek van de wond en de richting door den kogel in het lichaam genomen maken die veronderstelling mijns inziens geheel onaannemelijk Ik heb mij voor het oogenblik niet te bemoeien met de vraag wat of hij r gebeurd is en dat tal de getroffene alleen om kannen ze gen als hü mocht herstellen en als hij weer in staat is om te spreken Ik vertel u als mijn persoonlijke overtuiging dat hier een andere hand dan de zijne aan het werk ii geweest Dat was ook reeds mijne meeutng antwoordde den der Regeering uiteengezet on al hebben zü wat by de groote en gewillige meerderheid in de Belgische Kamer te verwachten was het ontwerp niet ten val kunnen brengon zü hebben den Senaat de gelegenheid gegeven om het ontwerp te bestndeeren en de zwakke zydö ervan te doorgronden Hot plan van minister De Smet was zoo het ontwerp Donderdag in de Kamer was aangenomen het Zaterdag reeds by den Senaat in to dienen en er do urgente behandeling van te vragen Nu heeft de Iinkerzyde in den Senaiat de gelegenheid gehad zich te orguniseeren voor do bestrüding er van Maar ook in den Senaat vindt de minister Do Smet een meegaande meerderheid die zijn ontwerp wol zal aannemen Na een debat dat twee lange zittingen in beslag nam heeft de Fraubche Senaat met een groote meerderheid 231 tegen 26 stemmen zün goedkeuring gehecht aan artikel 31 van het ontwerp op don militairen diensttgd welk artikel bepaalt dat de actieve militaire dienst twee jaren zal duren Üe voornaamste tegenstander van dezen tweejarigen diensttgd was generaal Biïlot vroeger minister van oorlog die de bewering uitte dat hot in zoo n korten tyd onmogeiyk was goede soldaten te vormen Öeneraal André de huidige minister van oorlog bestreed Billot met klem van argument en betoogde dat het dóór de volmaking der instructie methode van den tegonwoordigen tyd wel degeiyk zeer goed mogelyk was in den tyd van twee jaren in alle opzichten goede ondorofflcteren en soldaten te maken Zgn verdediging overtuigde blgkbaar den Senaat die eerst een voorstel van Bilbt om bet bewuste artikel naar een commissie to verwgzen verwierp en daarna art 31 met bovengenoemde meerderheid aannam De Fransclio regeering heeft haren strjjd met de Roomsche kerk over de uitlegging van het Concordaat wat betreft haar recht om de bisschoppen te benoemen zonder modewerking of goedkeuring van den Heiligen Stoel opgelost door een daad Zy heeft n l den bisschop van Constantine benoemd tot bisschop van Bayonne pastoor Tournier te Tunis tot bisschop van Constantine en pastoor Mazeran te Compiègne tot bisschop van St Jean do Marienne en daarvan kennis gegeven aan den pauaelijken nuntius teneinde de nieuwe bisschoppen te wyden De door den Heiligen Stoel gedane benoeming van bisschoppen teCarcassone en Annocy weigert de Raad van State te erkennen als vormende een inbreuk op de rechten der rege t n welke in de aanstelling slechts de priester op een zachten toon i en juut met het oog daarop dokter zie fk meer dan ooit de noodzakelijkheid in om aangaande het gebeurde het diepste stilzwijgen in acht te nemen 0 wees wat mij betreft daarvoor maar ni it ongerust zeide de Fransche chirurg weer met zij n bekende ruwheid t Is veel beter dat die menschen van t gerecht voorloopig hier vandaan blijven I Zt zouden onzen patient letterlijk martelen om hem de een ot andere verklaring te ontlokken en hem zoodoende de eenige kans die nog voor zijn behoud bcsjaat ontnemen Ik weet dat u een braal en eerlijk mensch bent evenmin misdeeld van geest als van hart en Hat ik door met u één lijn te trekken al heel weinig kans heb om iets te doen wat slecht of verkeerd zou kunnen heeten Ik dank je dokter I zeide de abt eenvoudig terwijl hij Davilains hand drukte nMaar wat zullen we nu met dien jongen aanvangen hernam de dokter Hij kan bijmanier van spreken geen seconde alleen blijven U moet mij helpen dokter om hem de trap af te dragen en in mijn kamer op mijn bed te leggen Ik kan de vrouw die al een reeks van jaren zoowat het huishouden voor mij waarneemt ten volste vertrouwen te meer daar ik haar af en toe wel eens een dienst heb bewezen Ik houd dien ongelukkige bij mij onder mijn hoede zonder dat iemand anders iets daarvan te weten komt Ik krijg zelden oi nooit bezoek en zeker niet op mijn slaapkamer en als ik verplicht lal zijn om voor eenige oogenblikken het huis te verlatcD het zij tot het lezen van de mis hetzij voor andere het recht van voordracht wordt tcegekend De VI aag is nu of het Vaticaan zich bg de eerstgenoemde drie benoemingen zal neerleggen Weigert bet dan aanvaardt het een strgd die onder de tegenwoordige omstandigheden het gansche Concordaat in gevaar zou brengen De gedane benoemingen beduiden door den vorm waarin zg genomen zyn nl zonder overleg met of goedkeuring vnn de goesteIgkheid een soort ultimatum aan het Vaticaan om zich neer te leggen bg de opvatting van het Concordaat zooalü de Fransche Regeering dat verstaat Cornély de bökende Fransche publicist wiens meesterstukjus in den Figaro tgdens do Dreyfuscampague zoozeer de aandacht hebben getrokken heeft een mededeeltng geilaan over het nieuwe feit dat door Jaurës eerlang in de Kamer zal worden teraprake gebracht In het Journal de Genèvë betoogt hyhet volgende 1 Voorzitter van den krijgsraad te Rennes was de kolonel Jonast die zeer verwonderd was over het veroordeelend vonniB en den medeloden van den krygsraad vroeg op welke gronden zy Dreyfua hadden schuldig verklaard daar zy toch geen voor Dreyfus bezwarende documenten hadden in handen gehad Jawel antwoordde hem een kapi tein wg kennen docuH enten die n met heeft gezien Toen Jonast daarop verklaarde fdat Dreyfus nu voor de tweede maat was veroordeeld op stukken omtrent welke hy zich niet bad kunnen verantwoorden stelden de overige officieren voor een nieuwe stemming te houden Dit kon echter met het oog op de wetteiyke voorschriften niet door Jonast worden toegestaan doch men kwam overeen een latere gratie mogeiyk te maken door verzachtende omstandigheden 4an te nemen Cornély voegt hieraan nog toe dat de bewuste valsche documenten zouden kunnen bestaan hebben in nagemaakte brieven van keizer Wilhelm en een exemplaar van het borderel met kantteekening des Keizers De corrcBpondent te Pargs yan de Frankfurter Ztg zegt van zeer goed ingelichte zydo te hebben vernomen dat dit werkeiyk het nieuwe feit van Jdurés is Op welke wgze on door wien do leden van den krygsraad te Rennes in konnis zouden zön gesteld met de bewuste docameiiteB wordt door Cornély in het midden gelaten De Pruisische regeering zal een wyziging kerkelijke ot maatschappelijke Uchten kn wil ik dat niet doen zonder de oude Giuseppina de zorg voor den zieke te hebben opgedragen en aanbevolen Wat u betrett mijn waarde dokter Ik kom geregeld tweemaal daags den patient bezoeken Nadat alles aldus was bepaald tilden de beide mannen den zieltogende uit het bed en droegen hem met tallooze voorzorjjen naar de lagere verdieping waar zg hom behoedzaam op het bed van den priester neervlijden Toen de chirurg na zeer uitvoerig de te volgen behandeling te hebben bepaald zich eindelijk terugtrok was de ochtendschemering van den nieuwen dag reed aangebroken X HbT LANUZiAU HERSTKL De diagnose door den Fraijschen ofhcier van gezondheid opgemaakt werd van punt tot punt bewaarheid Weken on weken lang dobberde Renato tu schen dood en leven Davilain durfde al dien tijdzelfs niets vermoeden en hoewel hij met een bewonderswwrdige zorg en toewijding al daige edeed wat de wetenschap hem als hedzaam voorschreef was t hem menigmaal aan te zien dathij veel meer rekende op de geheimzinnige krachten der natuur en op gezond gestel van denjeugdigen lijder dan op alles wat zijn kunst hem I aan de hand kon doen Wordt vervolgd