Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1903

brengen in het groote kanailplan dat zg nog steeds in voorbereiding heelt In plaats van kanalisatie van de Emscber zal zg na kanalisatie van de Lippe vragen omdat het zwaartei nnt van de steenkoolnyTerbeid zich hoe langer hoe meer naar de Lippe verplaatst V In antwoord op een vraag hem in de Itatiaanscbe Kamer gedaan vei klaarde de heer Baccelli minister van landbunw en handel dat de Italiaansche regcering met een waakzaam oog de gebeurtenissen in de Balkan staten volgt en voeling hoadt met de belanghebbenden en in het bgzonder met de verbonden mogendheden ten opzichte van de handhaving van het status quo met betrekking op het grondgebied en het thans heerschende evenwicht in de landen om de Levantsche zee Italië raadt evenals Oistenrjk Hongaryo een revointionnaire beweging at en beveelt der Portc de grootste gematigdheid aan in haar verdedigingsmaatregelen togen de opstandelingen en tevens van nauwkeurige toepassing der hervormingen Hpreker roemde Zeor de samenwerking Insschen ItaliS en Oostenrök Hongarge en de reis van graaf Lamsdorfl naar Weenen die alle vrees en twgfel wegnam en de waarborgen voor de handhaving van het status ijuo vermeerderde De regeering zal zich verheugen wanneer de overeenstemming tusschen de mogendheden welke het verdrag van Berljju onderteekend n zeker zal zgn Verspreide Berichten Fra keijk I De 300 leerlingen der Polytechnisc eSchool die zich met hun 6U gestrafte kameraads aan ankelgk solidair hadden ver I klaard zullen bij besluit van den ministervan oorlog eenigen tgd verstoken zgn v n 1 vrpeid om alt te gaan Ue gotraften zul ilen niet weder op de school worden toegelaten v66r de Paaschvucantio De kanonniersvan Poitiers zullen vóór hoit begenadigd I worden 1 Het totaal cüfer voor het bedrag derIndirecte belastingen en monopolies in la 1 nuari van hot loopendo jaar geïnd is 12 3 682 100 francs d i 4 848 800 francs meerdan begroot was en 6 237 800 francs meer I dan verleden jaar in dezelfde maand 1 De premier Combes die als senator 1 gekozen was op Corsica en in Charenti nférieure heeft als bekend de verkiezi igvoor laatstgenoemd departement aangenomen Op Corsica is nu gekozen Arthur llunc oudsenator van de Beine ëèn dor heftigstevoorstanders indertijd voor de herzieningTan het procès Dreyfus BlLOIE Den Oen Hepteraber a s moet op de plaats de Monsville te Quaregnon de inwijding plaats hebben van het monument voor Alfred Defuissouur uitgevoerd door den beeldhouwer Gobert DulTSCHI i D Hot heet dat de gezamenlijke Poolscbe spoorwogboambten den 6en April a s naar West Duitschlnnd zullen worden overgeplaatst De gemeenteraad van Wiesbaden heeftde Invoering vnn een 10 nrigen arbeidsdagvoor gemeentelijke bedrijven zonder vermindering van loon goedgekeurd In den Brunswykschen Landdag heeftde afgevaardigde Schwerdlfogor voorgesteldder regoering te verzoeken om in den Bondsraad tegen de opheffing van par 2 der wetop de Jezuïeten te stemmen OoSTSNUIJK UoilttAKUI De Hongaarsche minister van financiën heeft een wetsvoorstel ter verhooging der ambtenivarstractementen bij het Huis van Afgevaardigden ingediend waardoor een verhüoging der uitgaven van 17 845 693 kronen wordt vereischt De lagere ambtenaren krugen als het voorstel wordt aangenomen 20 k 30 pCt tractementsvorhooging biJ de hoogere ambtenaren blijven de tractementon onveranderd BINNENLAND Onze correspondent te Batavw seint ons heden Bij een excursie van Priok Tjahoo naarBolawan werden de luitenant Akersloot vanHouten Roos on een mindere gedood Hetnachtbivouak werd bi scboten De officier vangezondheid Boich en een mindere werdendaarbij gewond N B Ct Bjj het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 14 dezer gedagteekende telegram van den gouverneurgeneraal van Nederlandscb IndU In Djambi heeft zich overgegeven Pangeran Temenggoeng is een van de invloedrpste Djambiscbe hoofden en bestuurder van het stroomgebied van de Merangin Er werd verteld dat Oudegeest ontslag zal nemen als ambtenaar bij de Staatsspoorwegen en dat de Vereeniging van spoorwegpersoneel waarvan hg voorzitter is hem dan voortaan vast zou salarieeren Oudegeest hieromtrent om inlichtingen gevraagd antwoordde aan het N v d D Nog niets definitief Wacht vergadering 22 dezer Het hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht heeftj ich met een adres tot de Tweede Kamei gewend waarin er op wordt gewezen dat in het wetsontwerp tot wijziging vnn eenigc artikelen der Gemeentewet wordt voorgesteld de vrouw voor de betrekking van ambtenaar van den burgerlijken stand gemeenteontvanger en gemeente secretaris voor goed uit te sluiten door het woord manneliik te plaatsen in de artikelen die op de benoembaarheid tot bedoelde ambten betrekking hebben Nu meer en meer blijkt dat administratieve betrekkingen met en zonder comptabel beheer op bureanx der departementen van algemeen bestuur op gemeente secretariën op de rijkspostspaarbank en op groote handels en bankierskantoren op de meost bevredigende wijze door vrouwen worden bekleed zou het een daad van onbiliykheid zgn gelijksoortige betrekkingen enkel en alleen omdat zg in de wet genoemd worden voor de vrouw ontoegankeiyk te maken Waar toch bekwaamheid en geschiktheid geen reden tot nitsluiling kunnen geven bestaat neen afdoende beweegredon waarom de helft van Nederland s bevolking alleen omdat zy vrouwen zyn voor deze betrekkingen onbenoembaar zou worden verklaard liedenen waarom adressant de vrijheid neemt uwe vergadering beleefdelgk doch met aandrang te verzoeken aan deze uitsluiting uwe goedkeuring niet te verlecnen en zoo het nan twgfel onderhevig mocht wezen dat vrouwen thans voor deze betrekkingen benoembaar zgn dezen twyfel voor goed op te heffen Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam De gecombineerde hoofdbesturen van de Nederlandsche vereenigingen van spoorwegpersoneel hebben een oproop gedaan aan do hoofdbesturen van alle Nederlandsche vakbonden met hun landelgko vertegenwoordiging benevens de twee groote groepen uit de arbeidersbeweging nl de Vrge Socialisten en de S D A P om te versclignen op een vergodering op Vrydagavond tt s in het gebouw van den A N D B te Amsterdam ten einde te overleggen wat te doen staat togen een waarscbynlgk door de regeering beraamden aanslag op het recht van staken Immers er is grond voor de vrees dat een wet in dien geest van toepassing zal zgn niet slechts op het spoorwegpersoneel maar ook op dat van post en telegrafie gas en waterleiding transportarbeiders enz De oproep is ondert ekend door Petter en Oudegeest Uit Den Haag meldt men ons De stakende steenzetters hebben door aanneming van een motie besloten niet in te gaan op de voorstellen van do patroons die over de hangende quaestie eerst de uitspraak van de Kamer van Arbeid voor de bouwbodrgven willen afwachten De steenzetters hebben verklaard te biyven staken zoolang niet allen aan het werk kunnen gaan op de gestelde eischen In een gisteravond te Eist Bet gehouden bgoonkomst van spoorwegpersoneel waarin het lid van hot hoofdbestuur C Kuneken het woord voerde werd na discussie de volgende motie aangenomen De openbare vergadering van het spoorwegpersoneel uit Eist Arnhem Nymegen en omstreken vergaderd 15 Februari 1904 in de zaal van Café Beyer te Eist gehoord de uiteenzetting over de staking van het spoorwegpersoneel brengt hulde aan de hoofdbesturen voor hun krachtig optreden tgdens en na de staking verklaart de daad van 6 ex leden der afdeeling Eist te zgn een lafhartig losmaken van den organisatie bond stelt het recht van vereeniging vergadering en staking als onaantastbaar zil met kracht zich verzetten tegen die maatregelen welke zullen strekken om onze rechten als vtga Nederlanders te bindon geeft met vol vertrouwen da verdere leiding aan het hoofdbestuur en wacht de instructie af Naar de D Ct verneemt hebben zich te Dordrecht een groot aantal heeren beschikbaar gesteld bg de directie der spoorwegmaatschappyen om by eventueele werkstaking alle diensten te verrichten die de maat schappgen in belang van het vervoer zouden noodig mochten achten I Aan de kofflepellerg van de firma L Jon ker Lzn en Co in de Haarl Houttuinen te Amsterdam is aan het vronweiyk personeel meer bepaald de koffieleesters gisterochtend op laat van den directeur geweigerd binnen te gaan Oorzaak daarvun is naar de directeur ons mededeelde het volgende De loonen voor de vrouwen bovenbedoeld zgn des zomers f 6 50 tot f 6 soms f 6 25 De winters bg korteren werktyd gaat dit terug tot f 5 en f 5 25 Daar in de laatste weken weer iets langer werd gewerkt had de directeur het loon verhoogd tot f 5 40 maar dit was den vronwen niet genoeg Do directeur poogde haar te overtuigen dat hg bg het korten van den werktgd in den winter niet het loon in verhouding vermindert eene maatregel in der vronwen belang en dat hg daarom niet te sterk het loon kon verhoogen Toen de vrouwen zgne weigering vernamen werd door haar aan den meesterknecht gezegd dat zg dan minder hard zouden werken Dit bleek heel dnidelgk uit hetgeen in de laatste dagen word afgeleverd en een waarschuwing aan het personeel volgde Toen ook dit niet hielp kondigde Zaterdag de directie aan dat de vrouwen gisterochtend niet behoefden terug te komen zg die toch kwamen werden niet toegelaten Het scbgnt dat behalve de vraag om meer loon de vrouwen ook iets hebben tegen eene vrouwelgke chef de zoogenaimde nakykster Deze verdient f 10 s weeks en de vronwen hebben verklaard dat zg niet met deze willen werken Gisterochtend vergaderden de nitgesloteneu in het Timmerliedengebouw in de Rozenstraat maar een bepaald besluit werd niet genomen De heer Van Erkel heeft een brief gericht tot den directeur waarby hg zgn bemiddeling aanbiedt maar naar wg vernamen zal geen tusschenkomst worden aangenomen Wy hebben gepoogd eenige van de vronwente spreken maar konden daarin niet slagenen hebben dus van die zyde niets over dequaestie vernomen Hbl In de machinefabriek van den heer Carol J Westernmnn te Zaandam is bet werk gisterochtend weder ten deele hervat Eenige zoogenaamde onderkruipers en enkele arbeiders nit Amsterdam met de jongens inbegrepen tot een aantal van 12 werden door den patroon aangenomen en zgn naar vast wordt beweerd des nachts in de fabriek overgebleven Hedenochtend verwachtte de heer W nog meer personeel uit Amsterdam De politie en rgksveldwacht zgn inmiddels met vgf ryksveldwachtera van elders versterkt Den ganseben avond waren gisteren vóór en in de omgeving van de fabriek aan den Hoogendgk veel menschen op de been vermoedelgk denkende dat het werkvolk te acht uur of later de fabriek zou verlaten In eene Zuidhollandsche gemeente werd dezer dagen op last van den burgemeester procesverbi al opgemaakt tegen een lid van den Raad aldaar wegens het ongemnilkorfd I laten loepen van zgn hond zonder dat vooraf was gewaarschuwd Het raadslid hulde I brengende aan den dienstyver van den burge I meester trad nu toevallig ook dezer dagen I met twee van zyne collega s op in hunne I qualiteit van brandmeesters belast met den schoorsteenschonw en aan de woning van I den burgemeester gekomen deed laatstge I melde de heeren zelf open en verklaarde I plechtig dat zgne schoorsteenen geheel in I orde waren nu aan die verklaring wilden I zy volstrekt niet twyfelen doch zeiden niet I onder te willen doen bg den burgemeester I in het vervullen van hun plicht Zy gingen I das binnen en constateerden eenstemmig I dat zy tot hun leedwezen proces vet baal j moesten opmaken omdat de schoorsteenen niet geveegd waren I Hbl I Het O M heeft in het kwakzalverproces te fieriyn geëischt tegen Nardenkötter 3 I jaar gevangenisstraf 5000 mk boete en 5 j jaar verlies van eer bovendien wegens I overtreding van de Gewerbeordnung 330 mk I boete tegen dr Kronheim wegens mede I plichtigheid aan het bedrog 1 jaar gevan I genisstrat en 1 jaar eerverlies en tegen den I beschuldigde Klesper wegens het medewerken Uit Petersburg wordt melding gemaakt van een ernstig spoorwegongeval dat plaats had dicht by Slatousk Vier wagens stortten ten gevolge van een deraillement van den dyk De machinist en twee reizigers werden gedood Dertig reizigers werden iwair gewond vgftion licht In de Haagsche Kroniek der N Oron Ct leest men met betrekking tot de gebeurtenissen in verband met de staking het volgende I tot oneeriyke concurrentie 300 mk boete Het moet hem den minister van oorUw aanvankelgk eenige moeite hebben gekost de regeering te overreden tot handelen tot voorziening in hetgeen kon misschien nog kan gebeuren De meerderheid van het Kabinet heeft de zaak niet zoo ernstig ingezien voorzag geene werkstaking op groote schal en had toen t eenmaal tot een conflict kwam vermoedelgk liever gezien al gaf zg daartoe geen wenk of advies dat de spoorwegmaatschappgei niet hadden toegegeven niettegenstaande men toen niet gelgk nu wèl gereed waa om voor zooveel noodig in het onmisbaar verkeer te voorzien En sedert de meerderheid van den ministerraad tot het inzicht kwam dat de loop der gebeurtenissen eei krachtvol preventief optreden van den kaol van t uitvoerend gezag noodzakeiyk maakte en door den minister van oorlog te dezer zake de meest uitgebreide bevoegdheden dienden te worden gegeven bevoegdheden die ver buiten de gewoon wettelgke reiken al is gelukkig nog niet noodjakoljk gebleken daarvan reeds nu gebrnik te maken sapienti sat beeft men ook te rekenen gehad met een andere macht in den Staat met de Koningin Men heeft w verzekerd Aitt H M de Koningin zich In hooge mate heeft geïnteresseerd voor de gebeurtenissen in de laatste weken en met alle verlangen naar de strenge handhaving van orde en rust toch met klem en nadruk heeft aanbevolen zooveel mogelgk met zachtheid te werk te gaan Vandaar ook dat H M slechts schoorvoetend haar goedkeuring heeft gehecht aan enkele voorstellen die baar door de regeering zgn voorgelegd en gelukkig nog niet tot nitvoeriug zjn gekomen Verder wordt in die Kroniek medegedeeld dat de sociaal democraten als de Tweede Kamer bgeenkomt terstond een interpellatie zullen aanvragen over de oproeping der ver lofgangers van de militielichtingen 1900 1902 en dat een aantal leden der Kamer Maandagavond by Van der Pgl in den Haag een vergadering hebben gehouden waarin men tot het besluit kwam dat het niet uoo dig was het initiatief te nemen tot een vervroegde byeenroeping der Kamer en niet raadzaam een interpellatie te houden Vrydagavond is ten huize van den ministervan justitie een buitengewone ministerraad gehouden waarin het doen van voorstellen in verband met de plaats gehad hebbende gebeurtenissen besproken zon zgn Men meldt van gister uit Amsterdam Heden is een manifest verspreid door Kederlandsche vereenigingen van spoor en tramwegpersoneel waarin leden worden aangespoord om in geval de wetgever het recht tot staken zou willen ontnemen het werk neer te leggen doch niet dan op het sein door het hoofdbestuur gegeven Ook niet al mochten militairen op terrein en machine plaats nemen Door de onderafdeeling Spoorweggroep en Post van den Arnhemschen R Katb Volksbond is Zondagavond een motie aangenomen waarbg zy de plaats gehad hebbende spoorwegstaking een dand van anarchie noemt niettemin van oordeel verklaart te zgn dat o a wegwerkers en stationarbeidert te laag worden bezoldigd dat verbeteringen moeten worden verkregen langs den weg van evolutie zooals petitionnement en ordeIgke manifestatie en niet door revolutie In de motfe wordt by de spoorwegbesturen aangedrongen om op afdoende wyze eerst daar te verbeteren waar het meest hulp noodig il Een dame beklaagde zich bg het Hbl dat op reis van Haarlem naar Amsterdam een portier opensloeg Toen zg van de noodrem gebruik wilde maken bleek deze defect zy kon eerst by Halfweg aangifte doen Uit het gesprek van den conducteur met den chef meende zy te moeten opmaken dat het weigeren van een noodrem wel eens meer voorkwam Is dit zoo dan is t maar goed dat de dame een eigeniyk ongeoorloofd gebruik van die noodrem heeft trachten te maken en t geval in plaats van in het klachtenboek iu de krant heeft gezet Want waarvoor dient een noodrem als zg wel eens defect is f De federatie der Amsterdamsche bakkersgezellen vergaderde eergisterochtend om te beslissen over de houding die de gezellen hadden aan te nemen tegenover de patroons die te kennen hadden gegeven niet te willen ingaan op de gestelde eischen doch te zullen vasthouden aan het looncontract van 1900 en daarover met drie leden van het bestuur der federatie te willen confereeren De heer J A te Boekhorst wees op het belang van het hebben van een vast looncontract en de bepalingen in zake het leerlingstelsel door de alg vergaderingen vastgesteld en bedoelende een minimum loon van f 15 halfwassen één op de 5 twee op de 10 gezellen leerlingen in elke werkplaats een op de 10 gezellen met loonen tot het 16e jaar f 4 en daarboven f 6 50 of f 2 50 met kost en inwoning In een vergadering Donderdag avond door de patroons met de federatie gehouden was 0 a door een groot patroon den heer Paul gezegd dat deze eischen billgk waren en het schande zon zgn daarop niet in te gaan Een ander achtte het noodig vooral voor het kleine bedrgf in de week den arbeidstgd te bepalen op 10 uren op Zaterdag echter een paar uren meer dan 15 de federatie achtte het echter onmogelgk hierop in te gaan aangezien 15 uren reeds meer dan genoeg was Een ander patroon stelde voor als overgangstoestand den arbeid te stellen op 78 uren per week om dan geleidelgk tot 70 af te dalen welk voorstel de federatie meende te kunnen overwegen Nadat over de eischen en toestanden van gedachten was gewisseld werd met briefjes gestemd over staken of niet De uitslag was dat 590 van de 747 stemmen zich voor 126 tegen staking verklaarden en 31 blanco Zg was dus verworpen daar de federatie vooraf besloten had geen staking te proelameeren wanneer het getal voorstemmers niet tusschen de 600 en 700 zou zgn Na nog eenige bespreking van dezen uitslag werd ten slotte deze motie goedgekeurd De vergadering haar vertrouwen betuigende in de federatie draagt baar op alle krachtige middelen aan te wenden om den loonstandaard die geëischt is te handhaven draagt haar verder op alle middelen aan te wenden die het federatie bestuur daartoe noodig mocht oordeelen met dien verstande dat het besluit van het federa tiebestuur in elk geval nader in een algemeene vergadering der gezellen moet worden behandeld Een ontzettend treurspel is nabg Rotmonten in Zwitserland afgespeeld ten huize van een tuinman Albert Muller genaamd dio door werkloosheid in behoeftige omstandigheden verkeerde Op een avond hoorden de buren angstige kreten uit de woning klinken zy rie en do politie en toen deze binnenshais was doorgedrongen zag men Mnller s vrouw met verbrgzelden schedel op den grond liggen Naast haar stond de wieg waarin twee kinderlgkjes lagen vreeselnk verminkt Ook de oudste kinderen drie meisjes van zeven van zes en van vier jaar waren zwaar gewond doch niet dood Ten slotte vond men den man zelf met een snede in den hals en twee wonden in do borst eveneens nog in leven De gewonden zyn naar het ziekenhuis overgebracht waar de vader na verbonden en eenigzins bygekomen te zgn verklaarde de ontzettende misdaid begaan te hebben en wel uit armoede Hy had haar vooral beraamd en gevoelde geen spgt over het gebeurde De moorden had hg met een byi begaan Zichzelf had hg met een scheermes van kant willen maken Men vermoedt dat de daad in een vlaag van krankzinnigheid is begaan en zal een onderzoek naar de geestvermogens van Muller doen instellen Een der meisjes die nog niet gestorven waren overleed in het ziekenhuis de anderen zullen vormoedeiyk evenmin gered kunnen worden Stadsnieuws GOUDA 17 Februari 1903 Het Landelgk Comité tot afschaffing van den accgns op het slachten van rundvee had tegen gisteren op de bovenzaal van het Café Harmonie een vergadering beleed en daarop alle slagers uit Gouda en omgeving nitgenoodigd De vice voorzitter van het Comité de heer Wolf uit Den Haag opende met een kort woord de vergadering en toonde op duidelgke wgze aan hoe juist die accyus de bron was van tal van moeilgkheden voor de slagers Vooral de bykomende zaken het benaderen de geleibiljetten het afhankeiyk zgn van ambtenaren enz Op verschillende wyze had men reeds getraeht die zwarigheden uit den weg te ruimen maar men kwam steeds tot dezelfde slotsom dat begraven der wet van 2 Aug 1822 de eenige afdoende oplossing was Do secretaris de heer Loubert die een weinig later ter vergadering kwam vulde hot gesprokene nog aan Alleraardigste staaltjes van willekeur en onverstand bg heeren ambtenaren werden daarby gedebiteerd zooals bgv onlangs te Beekbergen waar men een geslacht paard voor een rund aanzag De Min van Fin wgst steeds op het cgfer van 4 millioen welke deze belasting het Rgk opbrengt maar by nadere beschouwing is dit alleen de brntoopbrengst de netto bedraagt heel wat minder In 93 is de accgns op eep en zout afgeschaft en men heeft er niets van gemerkt en die werd nog wel op 6 millioen gerekend Men wilde nu trachten overal in den lande sub comlté s op te richten om alzoo gezamenlgk met alle wettige middelen op afschaffing TUD de acoijns isn te dringen Verscheidene aanwezigen en wel de heei n C van Veen Van den Berg de Jong E de Leeuw Dongelmans e a namen daarop aan de bespreking deel Algemeen werd geconstateerd dat men in Gouda dienaangaande in het land van belofte leeft maar men stemde toch toe dat het algemeen belang in deze zaak boven het persoonigk belang diende te staan En toen er werd gevraagd wie of zich wilde aansluiten gaven alle aanwezigen 37 in getal zich daartoe op Tot leden vai het sub comité voor Gouda werden gekozen de heeren G C Brngnel A Ultee A J Dongelmans T van Vliet en Van den Berg en voor de buitengemeenten de heeren W van der Sterre uit Moordrecht H K Vergeer J Goudkade en W Eegdeman te Haastrecht De openbare vergadering ging daarop in een huishoudelgke over Een poging van socialistische zyde waarbg twee hoofdlieden één nit Amsterdam en één uit Rotterdam zich uitsloofden om te trachten het personeel der bleekergen alhier te bewegen het werk neer te leggen om daardaar hooger loon te verwerven is totaal mislukt Naar men verneemt zal men over een paar weken hetzelfde nog eens beproeven maar met zekerheid kunnen we wel voorspellen weer met hetzelfde resultaat Het staken wil er bg de Gondsche werklieden nog niet best in In het gebouw van het provinciaal bestuur te s Gravenhage is gister aanbesteed het verbinden van de Gouwe by de Rabbatbrug te Gouda met het gemaakt kanaalgedoelte in den Bloemendaalschen polder Minste inschryver was S Schoonboom te Voorburg voor f 46 920 Zaterdagavond hield de af Moordrecht Gonderuk van het Algem Nederl Werklie denVei bond haar maandeiyksche vergadering Besloten werd als vereeniging deel to nemen aan de op Hemelvaartsdag te houden meeting voor Algemeen Kiesrecht te Rotterdam Tevens werd door de vergadering wenscbeiyk geacht by eventueel voorkomende werken vnn gemeentewege dat de afdeeling dan verzoeke om in de bestekken op te nemen bepalingen omtrent minimum loon en maximum arbeidstijd Voorts werd besloten te Moordrecht en Gonderuk een openbare vergadering te houden Rechtszaken De Haagsche rechtbank veroordeelde gister den gewezen gemeente ontvanger van Koudekerk J v E wegens verduistering en valschheid in geschrifte tot 1 jaar en 6 maanden met aftrek van den geheelen tgd in preventieve hechtenis doorgebracht Voor de arrondissements rechthank te Utrecht stond gisteren terecht J Q koopman te Woerden wegens mishandeling aldaar in den avond van 14 October jl van den onbezoldigden rgksveldwachter W A de Graaf Deze zaak was reeds vroeger in behandeling geweest en had toen aanleiding gegeven tot vermoeden van den officier van justitie tegen de Gr van meineed welk vermoeden door de rechtbank echter niet gedeeld werd tengevolge waarvan de zaak opnieuw in handen van den rechter oommls saris werd gesteld tot nader onderzoek Uit bet verhoor van getuigen bleef de onbezoldigd rgksveldwachter de Graaf zgne verklaring handhaven en verzekerde in den persoon die hem den 14en October ruwe woorden toegevoegd geslagen en tegen den grond geworpen had ten stelligste den beklaagde J G te hebben herkend Deze laatste ontkende dit echter even stellig welke ontkentenii werd geappnieerd door de getuigenis van Steenhoven die op bedoelden avond des avonds 6 uur den beklaagde in Rotterdam naar het station heeft gebracht en van Ant van Dam die van Bodegraven komende te Woerden ten ongeveer 6 uur in den van Rotterdam komenden sneltrein stappende daarin den beklaagde reeds gezeten vond Op datzelfde uur moest volgens verklaring van den onbezoldigden veldwachter de mishandeling hebben plaats gehad De snbst officier baron van der Feltz achtte het bezwarend om by zóó tegenstrydige verklaringen een beslissing te nemen De mogeiykheid dat de veldwachter zich vergiste en in dubio meende by dus de onschuld van beklaagde te moeten aannemen en vroeg vryspraak De verdedigde van beklaagde mr N Nauta betoogde nog op juridische gronden dat deze onbezoldigd ryksveldwacfiter tengevolge van de wyze zyner benoemiCrf niet de bevoegdheid had tot het opsporen vo j misdrgven Ook nog op vele andere gronden llield hy zich van de onschuld van zgn cliënt overtfligd i te wegens de weinige gunstige bekendtiei de Gr in Woerden geniet e sloot zich jsthalve geheel by den eisch tot vrüspr aak au Uitspraak over 8 dagen NIEUWE GLACÉ DAMES eo HEEREN HA SGIIOEP i A VAN OS Hd Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Teleithoon Xo 3t iteurs van Ainslerdaiu rrkra SIstkr OV Vi IV Jl 1 81 H FEBR I 4 60 V ZDIU ASD Can Ned W 8 dito A Q dllc 8 ilito dito dito 8I lox il Obl Ooudl 1881 i8 4 E FALIl iQsehrgTtng 1 86S 81 5 TlNm Obl iD papier 1886 I dito is i lT0rlSa8 t OBTDOAL Obl tne t coupon B dito ticket 3 87 8i 104 so 10 416 tü l iXD OM Bioneal 1894 4 duo Oeconi 1880 4 dito bij Kolha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 8 JwiJt Ferpct icbuld 1881 4 ruREllJ Qoiir Cour leen 1890 4 Ge IfenlDft serie D Gec leeuin HneC oiuAfh Up T obiK 189 VIliloo Oli It Sob 1890 8 VsifRitJlu Obl oil Hp 1881 4 VMBATBRO if ObliffiitieD ISVft 3 IIOTLU H Sl l I legii 1894 3 tD N Mr H imlelii and AreDd li Tsb tlu CertiS atDii Dell HaataobaDpü dito Am Hypotheekb paiidlir 4 üult Mi derVorBteni aaud 194 UB 101 aOr Hypolbnelcb pandbr 4 Nederlandii he bank aaod I Ked Kandelmaalub aito N Wk Pao Hyp i paudbr 8 Rott Hyiiolheekb panillir 4i l Utr Ilypotliookb d lo 4 Ü09THNR O iat HoUK bank aand 1 lloat Hypotheekbank paiidb 5 A ltBRl a Px iii hy iwth paudb 4 10 lis 118 Itai L O Pr Liun ren 6 Jfüi Holl IJ 8po ir w Mg aand Mij ti t Kip 3t Spw aaad Ned Ii d Spoorweg m aanj Nod Zulil Afr Spni aaiid fl 6a 104 dito dito dito 1891 duo 41 I AUS Spoorwl 1887 e9A Bold 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl S OL M Warachau Weenen aand ItDBL dr Ruis Spw Uij l obl 4 fialtiiobe ilito aand Faiiowa dito aand 5 7 100 SU uo o Vi lOi 107 lOS s 104 Iwaug Dombr dito aand 5 Knnk Ch Azov 8p kap obl dito dito oblifl 4 VXIUIA üiint Pao Sp MtJ obl 6 Ohio It Nortb W pr O ï aan I dito dito Win St Heter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert r a Illinois Central obl lu goud 4 Loniav hNaiMIII Oer aand Unica N Spir M i lebyp a 8 Kin Eansaa 4p0t pref aand N Tork Onlasio k West san I Ponn dto Obio oblig 8 Oregon Gahf labyp ingoud 8t Pail Mina tManit obl ün Pao Hoof Ign oblig 8 89 84 I l lO V 1011 1081 11 V 117V 10 4W dito dito Line Col Ie hyp O S l iNADA Can South Ghert T aan 1 Vm 0 Ballw k Na lo h d c O Vmatsrd Omnibus Mij aand OPRIJIMLNG van alle nog voorbanden MANTELS voor Dames en Kinderen Blouseo Rokken PelterUei tal meer lage prymeti SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 17 Februari 1903 Vette Ossen en ICoeien goede aanvoer prijzen varen voor ie kwal 33 2e kwal 30 3e kwal 37 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren redelijk aanvoer prijzeiv waren voor IC kwal 30 ae kwal 8 3e kwal as cent per half kilo Stieren redelijk aangevoerd ie kwal 30 se kw 37 3e kw 34 cents per haif kilo De handel had voor vet vee stieren mindere soorten mager vee een traag verloop bette melkoeien en vette kalveren duur Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen gehouden op DINSDAG 17 FEBRUARI 1903 ten overstaan van Notaris J J A Montyn alhier Ter amotie en afbraak diverse opstallen gemetselde gebouwen getimmerten aan het Jaagpad f 627 k J A van Senmeren te Utrecht VERSCHEIDENHEID In de rue Michel Didot te Parys zgn Zaterdagavond halftwaalf twee stoomtram tegen elkander gebotst De een kwam uit Montreuil de andero uit Boulogne twee voorsteden van Pargs Zeventien reizigers werden zwaar gewond doch konden na in het ziekenhuis verbonden te zgn naar huis worden overgebracht In een steonkolenmgn in Britsch Columbië hebben tweeduizend mgnwerkers gestaakt omdat het mynbestnur Uhineezen in dienst had genomen en de vakvereoniging van de mgnwerkers niet erkent Men verwacht dat de yzersmeltergon in de kolonie door deze staking zullen moeten sluiten Bargerlijke Stand GEBOREN 12 Febr Albert ouders J Koppendraaier en T van der Zee Johanna Josephinn ouders J M Verbeefcf en A W Donker 14 David ouders W de Jong en G Willemsen Leendert ouders L Bakker en G van der Kley 15 Arie ouders F Signer en E van Dam 16 Cornells ouders J van Leeuwen en A E van Ommen 17 Wgnandn ouders A IJsselsteyn en W Koolmees OVERLEDEN 15 Febr A van der Maas 20 j F Pgpker huisvi van G Ticsema 65 j GEHUWD 17 Febr N R Barendregt en J P Burgersdgk AIIVERTENTIKN V Voor de vele bowyzen van deelneming ontvangen hg het overlgden van myne geliefde Moeder Mevrouw de Wed A GROENENDIJK NiEBUHa betuig ik hiermede mynen hartolgken dank ANTOINETTA A GROENENDIJK Rotterdam 16 Februari 1903 Voor de vele bewyzen van deel neming ontvangen by het ovoriyden van mgne geliefde Zuster Mevrouw de Wed A GROENENDIJK Niznuuo betuig ik hiermede mgnen harteiykcn dank Mevrouw J 0 va WIJK NlKBUBO Rotterdam 16 Februari 1903 De Heer en Mevrouw SCHOLTE bedanken voor de belangstelling ondervonden bg de geboorte van hun Zoon Groningen 16 Februari 1903 Door bizondere omstandigheden wordt terstond een fatnoenlijke MlwlellJ Diensfbode gevraagd J SCHULING Markt A 89 Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalburean Op 1 B ebruari 138 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT Z naw en Maag lijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hulp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van odrei per briefkurtworlt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltboirimol