Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1903

So 9036 Vrijdag ZO Februari 1903 4l8te Jaargang Geen Kinkhoest Geen Influenza mimm cohakt iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Om lünkhocsl Influenza llorslen lïeelaaniloening binnen den kortst mogelgken Igd Ic doen genezen neemt onmiddellgk de toevlacht tot de van ouds bekende bokroondc en werelilberoeinde Superior Bmiven Borst lionig Extract iU e L IA ü T II e uit de Koninklgke Stoomfabriek DE HONINOBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firm WOLVF Jb Co Westhaven 198 outio A LATEll8TEIJI M e mta loO louda E H VAN MILlJ Veenrtal B 12t te ouAi A BüUMAN MoordretU PiNKSK NituuifTktTk a d IJêel A N vas ZESSEN Sdwovkoeen J Tii TOUKEN Bo t v B T WIJK Oudeua r T A SCHEER Haailrtehl P W EDE OiKiewofur K Ti D HEMDEN te Reeuwtjk P v o SPf K MoercapelU 1 v o ST Il Waddiiwmen Wed V HOLST Waddmqtveen M KOLKMAN WorfdinymMn P A us GROOT Oudwoler A DS JONOH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbmktrdam O BIKKER Ie Den rJiop KoNINKLUKC ACHipï piBF ZENÜWZWAKTE Ik kan a gaarne en naar waarheid mededeelen dat ik veel last van zenuwen heb gedurig fioo dpljn hurtklo iplng en veel taut van de maiig Vele medicgnen gebruikte ik doch bet baatte niets maar nu kan ik U eerlijk verklaren na het gebruik van 1 of 2 Hesschen Hanguinose heb ik tutntnerkettjke betereehnp gevonden fle hoofdpijn en de geJangdlwld vermtntlerde en de eeltust nam toe R HOEKHTRA Uamhtt Staatêtpoor Herbaijum by Franoker TdlefMn Xe St ADVEKTENTIEN woitlen geplaatst van 1 5 r els h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur dep midd TcMeM X m De Uitgave dezer Courantgenchiedf dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per JK 8t 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTE MKn HAA6 Hijn zoontje heeft veel baat gehad van de hanguinose Na het gebruik van 2 flacons is hg geheel andera geworden de eetluHt i beter de bleeke kleur verdwijnende en waar hg anders altgd huilde begint hg nu te spelen M A HIEDEMA HARMONIE Markl 5 Door de gioote alname van mijn BIEREN ben ik in Maat uitstekend BIER t g Kn concui reerende prijzen te leveien Stseds gelegenheid tot Dineeren i la carte AANBEVELEND J WOlHE BElUi Misschien bewya ik aan anderen een dienst door u mede te deelen dat myn zoon van 16 jaar die tengevolge van oen groeten sii rik zoozeer aan zyuo xenuwen leed dat wy wel eens aan zyne beterschap wanhoopten de beste gevulgen heeft gehad van het gebruik uwer Sanguinoae Na 12 flacons was genetlng voltooid en is zyne gezondheid beter dan ooit te voren J NIEUKERKE Den Haag v Diemenstraat Oo Sanguinoae heeft een gnnstigen invloed gehad op myn geheale ges el myno Mir ii xljn vemterkt myn slaap is verbeterd nigno lusteloosheid overwonnen Mevr 1 F0EKEN8 Ellecom Ik had een zenuwachtig gestel maar door het gebruik der Sangninose is mgn gestel veel verbeterd de eetlnsl is opgewekt mgn slaap is verkwikkend geworden Ik kan de Sanguinosi aan een ieder aanraden als een middel dnt de nennwen buitengewoon vereterkt H W C VAN BEEK Amsterdam Kinkerttraat 196 y SANGÜINOSE Ilelbesle inlildel legen bloedarmoede eii zeiiiiiir wakie Wanneer moet ik de Sanguin se gebniiken Wanneer gy lydt aan bloedarmoede ol lenawzwakte Kaar hoe weet ik datr Wanneer gg een bleeke klenr bleekM lippen bleek tandvlecach hebt JP wanneer ge dikwtila hoofdpijn hebt last van hartkloppingen van snizen in hoold Huizen in de ooron bij rü In OK gebrek aan kracht en aan energie gebrek aan eetlust alapeloofiheid algemecne depresnie moedeloosheid DAN moet g J de SANQUINOSË gebruiken Want do 8ANÖUIN08K ver merkt het bloed en do 8AN0U1NU I overwint de teniitetneakte BLOEDAHMOEDE 40 Achtcrlandbunrt BB bg Leeuwarden Eeni mijner patiënten een meisje van Vi jaren dat aan hevliie bloedarmoede leed vond veel baat by het gebruik uwer Sanguinose Een verhoogde leveniopgewektheid valt te constateeren Dr AUG AIjBXANDKE Brutel De prooren die ik genomen heb met Uwe i5anguino9o gaven mij een schitterendon nitslag Vooral conntateerde ik dit in een geval van erge anaemie na al te overvloedig bloedverlio Dr H R DE WOLK Rijktarh b d tanitverhuieertdientt Antwerpen Ik wan M tuak dat velen mij ala ongenoosliik beschonwdjn Na het gebruik dor Hangninose ben ik beter dan ooit te voren Mej B DE KOOY Den Haag OEBftEK AAN EETLUST Ik l ed hevig aan mangpUn en nergen vond ik baat hüna geen voednel kon mijn maag verdragen Nu na do Sangninose wordt dat alles anders Reeds na do eerste flesch bespeurde ik beterschap Utjn eetluel m verbeterd ik kan weer alles gaan eten en voel mg hoel opgewekt Madame DDA Oent as B iadutr Gebruiksaanwijzing Men neemt tweemaal daags een eetlepel van h gram Dan dnnrt de flacon tien dagen en komt do behandeling op 12 cent per dag De Sangninose kost f 1 60 d e flacon van 300 gram 6 flacom J 8 12 fluoona f 15 Te GOUDA bg WOLFF en Co Westhaven 198 SSgS Patént H StoUen InnilrR Ullltl rr jBti nr I Mr irroiMM Kv ntti f r trningtfi Mêu III r rnngvt n i whm rw 9 Hui têilHMg imh tlelii nciiarfrn H SUMmi urn m mrvmi uk wwm CmMtittknife MM ftêt flêktt ftk nt è im ltu iiil m iH tU t i l m MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID Departement GOÜDA DINSDAG 24 FEBRWm 1903 s avonds S nn VOOIIDP ACHT van den llfir r J L llOOHWKli Ulreclit TliLËGRAPIiËKEnomiDR44D toegelicht door proeven zaal NUÏ EN VERMAAK Sociëteit DE RÉUNIE Aan belangstellendin wordt gaarne introductie verleend waarvoor toegangsbewyzen van at Donderdag 19 dezer bg do Firma J VAN BENTÜM ZOON verkrggbaar zyn HET BESTUUR Kclil Zeeuwscli rarwebroo L t eini de K O by A SLEGT NIEUWE HAVE N 27 jj BEENÏ IJSSAABMEEB De Nieuwe Lonilon doet de grgze baron binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend enzacbt belet het uitvallen ei neemt e pelletjes van het hoofd weg Eiscb op den hals LO IIIMIi Prijs l 1 50 en f 0 85 per flacon Verkrygbaar bg J A CATS te Gouda fabr De Papiermolen f 8CHIEDAMMEI GENEVEB Merk NIGHTCAF Verkrijgbaar b j M PËKTEllS J N K All boviji ran eefattioiij i p Mohot en kurk atcu la voor CHIEDAM l alon vu den naam der Kirm 1 P HOPPR Vraagt bij Proefnummer van Tourist Uwen Boekhandelaar etn der Nederlandsche iiiïi at De hoofdtekst van dit halfnianDde Igksche tgdschiifl bestaat uit de BtHchrljvl HI W KelHom deAarii die de Heer E T Febnstba Kuip is opdracht der Ven nootschap mnakt Elk nummer is ryk geHluHireerd nnnr etgm fihotO grophltiehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar OW J gevecr SO Aunlehtkanrten die hem alt eigen of v intder door hem op te gpven fidree door onze reizigers worden toegezonden Vuur de eerste ma l komea dcz o uit verschillende plaatsen iu ArabiSi Pcrziê Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prija per jaargang f 7 iO incL dt tAneichi kaarten De inteekening is te allen tSde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgd geleverd Bureau De Wereld TouriBt Haarlem Brabantsch SCHOEN LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPlVUIMIiNG van het Testeerend WINTERWERKen verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke 8CH00LLAARZEN Aanbevelend C SIUIÏS A Ue reparatiën en aanKemeten werk Zenuw en Maagplijders wordt nit overtoiging ftls een werkelgke halp n den aood het boek aanbevolea Na ontvangst van adre per briefkaart orlt d t boekje traneo per port toegexonden door BLOKPOBL S Boekh Zalt bommel Druk vanA BRINKMAN 4 Zn Öouda BuiteDlaodscl Overzicht In het Engeleche Lagerhuis werd door Sir Henry Campbell Banuerman de Venezolaansche quaestie ter sprake gebracht en de leider der oppositie oefende scherpe critiek op de Regeeringsstaatkunde van samenwerking met Duilschlaud daar Doit6chland i hand zwaar drukt en somtyda ruw aangreep Dit i de meening die in Engeland begint door te dringen En dat blgkt ook uit het feit dat Dinsdag onder leiding van hot Parlementslid Haldane een vergadering gebonden werd van Engelsche staatslieden om de verhouding tot Dnitschland te bespreken In deze vergadering werd het denkbeeld overwogen voor eenigen tgd in sommige Engelsche bladen aan de hand gedaan om een vast eskader in de Noordzee te stationneeren en een versterkt vlootatation aan te leggen op de Oostkust van Engeland Het feit reeds dat deze bgeenkomet van het resultaat is niets bekend plaats had bewyst dat men in Engeland meent byzondere maatregelen te moeten nemen om zich tegen Dnitschland te wapenen Ernstige politieke mannen komen bgeen om het denkbeeld te bespreken door een Jingo blad inde wereld gebracht En Parlementsledenachten het noodzakeiyk in die byeenkomst te zeggen dat Dnitschland zich ter zee op krachtige wgze wüpent tegen Engeland dat men met Dnitschland als met den toekomstigen vgand moet rekening houden dat een Noordzee eskader noodzakelgk is om op alle gebeurlgkbeden voorbereid ta zgn Andere sprekers wilden voorstellen aan het Parlement onderwerpen voor uitbreiding der vloot en voor hervorming van het leger men zag echter bezwaar in de hooge kosten die dat na zich zou sleepec De geheele toon van de bgeenkomst maakt den indruk alsof een oorlog met Dnitschland in Engeland onvermydelgk wordt geacht en dat is zeker te betreuren Want zegt de Voss Ztg wanneer ernstige politieke mannen van meening zgn dat iedere uitbreiding der Dnitsche marine een vgandige daad tegen Engeland bedoelt dan is de hoop op een verbetering van de betrekkingen tusKhen beide landen vrywel uitgesloten En het blad voegt er aan toe Wg bouwen schepen om onze politieke en economische belangen te dienen maar niet om Engeland s positie ala wereldmacht aan te tasten Dat is herbaaldeiyk en op de meest overtuigende wgze door onze politieke mannen verzekerd en wg mogen er aanspraak op maken dat Ka aan den plicht van het hart te hebben voldaar dienden Renato a eerste woorden om den E rieater een achijnbaar heel gewone vraag te stelen maar die hier toch een groote beteeicentshad en hem reeda weken lang op de lippen moest hebben geiweefd Ia er in al dien tijd niemand hier geweest om naar mij te komen vragen tNlemand antwoordde de abt Galh en hij liet er terstond op volgen op den natuurlijkaten loon n de wereld alaot er hier alleen sprake lou ai n van eenig gebrek aan be ang üeUing aNiemand wist immers ook wat er ihet h was gebeurd l Na dat atiroard wzrd Renato wtjil omberder en meer in zich zeil gekeerd Hoewel hij voortdurend beter werd mocht hij toch nog altijd niet opstaan Dat hij niet te veel praten mocht behoefde hem in t geheel niet gezegd te worden want hij bleef uit zich zelf het atdiwijgen in acht liemen en zoo hij at en toe soms een enkel woord sprak gold dat alleen het gebruik van zijn medicijnen ol iets van dien aard Voor den abt GalU die veel begreep lag er in dat gedrag nicta bUonders en h deed van ook in Engeland dis verzekering geloofd w ordt Tot nog toe heeft het daar echter niet veel van Bg de beraadslaging over het Adres van antwoord in het Londen che Lagerhnii stelt Joseph Walton een amendement voor bg de regeering aandringende op doortastende maatregelen om de Engelsche politieke on commercieele belangen in China en Perzië te beveiligen en bevorderen Cranborne zeide dat er geen reden was waarom Engelsche en Russische belnngen in MiddenAzië met elkander in botsing zouden komen Hy vreesde echter dat de RussischPerziscbe handelsovereenkomst den Engelschen handel met PerzIE ernstig zon belemmeren De Engelsche regoering had daar ernstig nota van genomen en krachtige opmerkingen gericht aan het adres van de Perzische regeering en zekere instructies gegeven aan don Engelschen vertegenwoorder te Teheran Hg hoopte binnenkort vollediger mededeblingen te kunnen doen over de uitkomst van deze vertoogen Na eenige verdere beraadslaging werd het amendement ingetrokken De Belgische Senaat is Dinsdagmiddag laat nog gereed gekomen met de nienwe nccynswet Overeenkomstig de voorstellen van de regeering is het wetsontwerp in zgn geheel ten slotte goedgekeurd met 5 tegen 31 stemmen en 1 ontbonding De verschillende amendementen tot afschaffing van de rechten op meel vleesch bier en wgn waren natuuriyk vooral het een na het ander verworpen Het eenige lid van de regeeringspartg dat zich by de stemming onthield was de clericaal de Lantsbeere gewezen minister Deze hield stgf en strak vol dat er een tekort was in de schatkist en verklaarde dat Ity geen nieuwe belastingen wilde toestaan die de minister van financiën onder bedriegelgke voorwendselen zou besteden tot dekking van het tekort Men herinnert zich dat graat Von Billow eenigen tyd geleden als Prnisisch ministerpresident ie verklaring aflegde dat het Polenvraagstuk bet moeilgkste en tevens gewichtigste was in de binnenlandsche politiek van Prnisen Dat zniks inderdaad zoo is kan bigken uit de volgende gegevens ontleend aan de volkstelling van 1900 Op 1 Dec 1900 werd het aantal Polen of zijn kant een enkele pozing om eene vertrouwelijkheid uit te lokken die zooals hij zeer goed bemerkte wel van zeli zou komen Twee maanden Kingen er op die manier voorbijj toen de priester op een goeden morgen heel duidelijk bemerkte nadat hi Renato als gewoonlijk de hand was komen drukken hoe de zelfstrijd van den jongen mau ten slotte was geëindigd Renato zat bij des priesters komst al overeini in zijn bed en nauwelijks was deze op het bed toegetreden of hij stak de beide handen naar hem uit Mgn redder mijn raderlijke vriend ja ik mag wel zeggen niet waar mijn vader want het Kevoel van erkentelijkheid heeft mij tot uw zoon gemaakt een langer stilzwijgen zou op mij den schijn van ondankbaarheid werpen en ondunk baar ben ik waarlijk niet Zonder mij te kenngn zonder te weten wie of wat ik was hebt ge mij opgenomen in uw huis mij uw eigen kamer uw eigen bed afgestaan en mij verpleegd met een zorg en een toewijding die men niet altijd aantreft tusschen menschen die door de nauvste banden des bloeds aan elkaar verbonden zijn En ik ik kan u met geen mogelijkheid anders mijn dank betuigen dan door een onbeperkt vertrouwen in u te betoooen dan door u mijn heele levensgeschiedenis te vertellen nog wel heel kort maar helaas ondanks die kortheid toch droevig genoeg En om des te beter u mijn liefde te doen beseflen wend ik mij tot den meoach niet tot den dienaar der Kerk IToril vmulii I aanverwante nationaliteiten in de monarchie opgegeven als 3 305 749 tegen 2 922 475 op 1 December 189Ü In tien jaar tjjds was het getal Polen dus met 383 274 toegenomen Het aantal personen dat Poolsch sprak als moedertaal was op 1 Dec 19ü 3 063 490 en op l Dec 1890 2 765 101 Het percentage der Polen ten opzichte der tutale bevolking der monarchie daalde van 9 23 pCt in 1890 op 8 89 pCt in 1900 Daarentegen steeg het aantal tweetaligen Poolsch en Duitsch van 103 112 1890 tut 164 221 Het Is een merkwaardig verschijnsel dat alleen in do landbouw districten vnn Oosten West Pruisen het percentage der Polen afneemt terwgl danruntegeii in Silezië waar een asnzienlgke mgninduktrie bestaat dat percentage is gestegen van 24 05 ot 25 22 pCt Een dergeiyk vorscbgnsel heeft zich voorgedaan in Wostfnien waar in tien jaor tgds de Poion van 1 pCt der bevolking tot 3 16 pCt zgn toegenomen Dn vroegere indeeling van het Poolscho volk in edelen priesters en landlieden beeft vrywel opgehouden te bestaan eg de Poolscho beweging heeft een veel grootere beteekenis verkregen door de opkomst van een welvarende middenklasse in de slédep Bovendien js de Puolsche landbouwer iir vele gevalleji een fabrieksarbeider of mynwerker gewwen Daar de Pool bgna aliyd een goed katholiek is profiteert voorul het centrum van den trek der Polen nnnr hot westen der monarchie Do politieke invloed dezer langzame Poolsche volksvorhnizing wordt echter eenigszins gencutralisGerd door het veldwinnonrder radicaal socialistische strooming in Silezië De berichten nit Spanje zoover zy doorkomen toonen dat de algemeene toestand in het land nog verre van rnstig en dat alle gevaar nog niet bezworen is In Corogno is door 7000 stskers het besla t genomen de algemeene staking voort te zetten Als een gevolg daarvan zyn deze week geen plaatselijke bladen uitgekomen De overheid beeft sedert toegegeven aan een der dringendste eiscben ni de in vrgheidstelling van de gevangen genomen stakers een nitbreidingderbeweging is daardoor voorloopig legengeboudrn De toestand in Orenzo en Vigo is onveranderd d w z de staking duurt er nog voort De republikeinen te Barcelona hebben evenals die te Madrid deze week een byeenkomst gehouden Er werd levendig betoogd en vrouwen liepen in optocht mee zwaaiende met vlaggen en luidkeels roepende Leve de republielcl Er werd geld ingezameld met het doel dit te besteden voor de nit Argentir i komende anarchisten en voor de gevangengezette werklieden Het voorstel van hervormingen in Macedonië is door Ruiland Oostenrgk nog altyd niet aan de Porte voorgelegd Deze zouden het erst nn precies eens zyn gei den Het ontwerp zon niet alleen Macedonië gelden maar al de Europeesche provinciën van Turkye met sterk gemengde bevolking Volgens een telegram van de Standard nit Sofia zgn de voornaamste punten van het hervormingiprogram Benoeming van Christelgke inspecteurs in alle provincies onder toezicht van de groote Mogendheden splitsing van Macedonië in drie provincies benoeming der provinciale gouverneurs dbor de Mogendheden te bekrachtigen aanstelling van Europeesche deskundigen in alle takken van hei bestuur inzonderheid het flnancieele departement Heel waarscbyniyk ziet er dit niet uit De Amoriknantcbe Senaat behandelde piitermiddag het Panamakanaal tractaat De repnblikeinsche senatoren verklaarden dat ly de zitting zoo lang zonden doen doren tot de liolumeiyke kraehten van den senator Piorpont Morgan uitgeput waren ala hy de eenige senator is die zich tegen dat ontwerp verzet Officieel wordt medegedeeld dat indien Je Panama en Cuba verdragen niet geratificeerd worden president Rooievolt een extra zitting byeen zal roepen VcrspreitU Ueiichten Friiikbuk De leerlingen van de Polytechnische schooi wier beurt bet Dinsdag was om de veel besproken mathematische opgave te bewerken hebben dit zonder stoornis gedajn De plannen van den minister van oorlog ten opzichte der 60 gestrafte leerlingen zyn nog steeds onbekend Munir bey de Tnrksohe gezant teParys heeft naar het nu heet van den sultan oen pluimpje gokrogon over d wgze waarophg de betrekkingen tusschenTurkyo en Frankryk heeft geleid De Senaat heeft artt 34 50 v n de wet op den 2 iarigen dienstiyd aangenomen en daarop een aanvang gemaakt mot hoofdstak 4 over capituianten Fran ols Coppèe heeft aan den directeur van de Libre Parole Drumont een brief geschreven waarin by mededeelt evenals deze geen belasting te zullen betalen voor hit uiterste geval ten einde te protestoeren tegen een stelsel van anarchie schande en vervolging üelf zal hy binnon een paar dagen verkoopen het manuscript van zyn Ijntbier da Crémono met by voeging van allo al of niet gefrankeerde deur waarderspapieren Daarby heeft hy twee weken van weldadigheid op het oog Kardinaal Perrand wiens traktement als bisschop door Combes is ingehouden is te Rome gearriveerd en stelt nameps de Franacbo geestelgkheid pogingen in hetwerk tot een besliste breuk tusschen hetVatlcaan en do Fransche xegeering DuiTBCHLinu Heden eerst zal de beslissing vallen in zake de rechtsgeldigheid van het voorzit terschap van Schmidt ais president der jury die uitspraak moet doen ii bet proces tegen den gewezen directeur der Leipziger Bank Ëxner aldaar Het Ryksgericht te Leipzig heeft de revisie van het vonnis waarby de redactear der Vörwarts Wilhelm Schrödor die wegens beleedigiug van het Oostaziatisciie eipeditiekorps tot 4 maanden gevangenisstraf was veroordeeld verworpen De Wurteraburgscho Kamer heeft het voorstel vao sociaaldemocratische zyde met betrekking tot de uitoefening van bet vereenigingsrecht verworpen De predikant Sohorvaltor haoft aan de Tagiiche Rundscban geschreven dat oxprosident Kruger hem gemachtigd heeft te verzekeren dat n6ch hy Kroger nfreh eenig ander verantwoordeiyk man in Transvaal ooit het protectoraat over die republiek nan Duitschland zou aangeboden iiehben wat door vorst Bismarck zou afgewezen zyn OoSTIHRUK HollaABUE Het stoffeigk overschot van aartrtiertogin Elisabeth zal in overeensteAiming met den laatsten wil der overledene te Baden in het Helinentlial begraven worden Zg bracht daar jarenlang den zomer door De Igkdienst eergistormiddag werd geleid door kurdinoal örnscha in tegenwoordigheid van den keizer de leden van bet hof en verschillende hooge staatsambtenaren