Goudsche Courant, zaterdag 21 februari 1903

Zaterdag ttl Februari 1903 o 903T 4l8te Jaargang fiouDSCHE mmm 1 ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefoaH K S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeitd naai plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur Aee midil TeMtM S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 AJzonderlijke Nommers VIJF CEKTEN Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 GOLIIA Gcncesb Dr H BAKKKH NIKMKIJKR Directr V yak DIIÜREN Beliand van ruogeyr verkrommtngtH InyeviUlen burnt x en o beenen en mAeteHeluiamml vorm algtm wakir eon0Utiatle iipieren genr zlekttm rheutmiHitehe nandoeningen verMuikingen enz enz i Mei Ie huur tSKN HUIS Kragerlaan 7 kamers ad t 376 per jaar EEN HUIS Bleekerssingel ad 1 450 p j KEN HUIS Cribetbstraat direct ad i 350 per jaar En te n t AVO ol t KOV EEN HUIS Crabetbstraat met H kamers Adrea Tnrlmarkt H No 267 In het Verlichting Magaujn Be Avondsler Dubb Baart Tolefn 117 iIJD steeds voorradig de nleowe modellen Qasornameiiten en fraaie Ballons DegelUko OASFOKNUIZEN en ICÜMKOBEN Zninige branders Volledig adres voor Oasgloeilichtbeaoodigdhedea ENZ ENZ Aanbevelend M M VA LOON Aanlogger van Gas en Waterleiding Echt Zeeuwsch Tarwebrood fa eenl de K O by A SLKGT Nieuwe haven 27 Vraagt by Troefiiummer van TbURISr Uwen Boekhandelaar ren der Nederlandsche uitgave De bootdtokst van dit hallmannde lyksclie tydschrift bestaat uit do lieKfthrijving rrnir ttetiiom lie Aard die do Heer E T Kekkstka Kuiper in opdracht der Vennootschap nootschapmaakt Elk nummer is r gelUuntrerrd nitiir eigen photograph luehe opmi lêdur intot kenaar ontvangt por jaar ongiivccr aO AiiHirhtkaarteii die bem inti eigen of iiii ler door hem op te geren iidrrti door uiiie reizigers wordon toegczoiidon Voor do eerste maal kumiMi deze ttil verschillende plaatsen in Arabic Periie Voor en Achter Indi Birma Malacca enz Prijt per jaargang f T ÏO wel deoAntirklkaarten De inteekening is to allen tyde opengesteld Ook du Ansichtkaarten wordon to allen tgde geleverd Bureau Do Werald TourlBt Haarlem XoHuw en laa lijil is onit nit overkuigini ala een nerkelgke halp u den nood het boek aaubeTolen Na ontvangst van adres pèr briefkurt or It d t boekje Iranoo per poil toegeaondea door HLOKPOEL S Boakb Zaltbommel Geen Khikhoesl Geen Influenza Om ISinkhocsl Influenza Borst en l eelaandoenin r binnen den kortst mogelgken tjjd te doen genezen neemt onmïddellgk de toevlncbt tot de van onds bekentlc bekroimde en wereUlberoeinde Superior DnÜYen Borst hoDigExtract M E L I A 1 T II C uit de Koninkljjke Stoomfabriek DË HONINOBLOEM van Sme H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Holleveranciers Flacons f 1 70 cte 40 et bij Firma WOLFF S Co Weatbaven 198 ouda A LATBJiaTBiy isiii a loO Oouda E II VAN MlLü Veenrtal B 12Ö te ffo o A BOUMAN Movrdrechl flNKSK Nieuwtrkerkad JJiel A N tak ZESSEN W Aoo i J Th TOIIKBN flo iv p B T WI IK Oudeaa T A SOHÉElt Haaêtreeht P W r EDE Ou euio i K fASDsa IIRI lnKN te Heeuuiik P v SP K MoerrapelU O o SVM Waddiniineen Wed t HOLST Waddinqeeem M KOLKMAN Waddimneefi P A u GKOOT OudewaUr A Dl JONUH Oudeieater J P KASTELEIN PeUbroekerdam U BIKKKK U Bemehop HARMONIE Markl Door Ie groote afname van mijn ÏIIERKN ben ik in staat uitsteken d BI ER tcg en concurreerende prijzen te leveren Steeds gelegenlieid tot Sineerea i la carte J WÜl IIK BKU i Kans op Quldsn 12000 voor 50 cent biedt de DERDE mm mmmu mmm Do trekking geschiedt tonder utt tel door weeskinderen in het openbaar te Arnhem op 3 en 4 JUnnrt a a Iite PHIJS Reereobuli off l OOOlnoontauten 2de PRIJS f 1500 In contanten 3de PRIJS f 700 In oontinten 4de PHIJS Co rpleet SaloD anaoublement 6de PRIJS Compl Slaapkamerameublement Voorts Rijwielen NaalmaubineH Meubelen Clouden en Zilveren Voorworpen eni om Prijs per Lol 50 pent Op ruim ifdeft 40 l a m een prlj LOTEN verkrijgbaar bg Goudn Firma T J KOUSBROEK Gouwe 146 J V OIJE Kleiweg 2 L va ËRKEL Groene veg i21 ICotlerdnm H T NIERICKER Haamiioek Zandstraal Oiulruxilrr G V KROMME Lotendebiet WiiddtiiyAveen V LA GRAND Zoidkade l 65 en worden Jtanco toegezonden door de ondernemers i SKUDUHS £ Co ie Arnhem na ontvangst van het bedrag in postz of per postwissel met 5 cent voor porto Trekkingsiyst 10 cent extra wmm f f Tl f M t Lei L ptoin n Oom B li Oiiina I grnrVic i x l i VcUIIIA a JAl Wll iiwiwel hit kimlfrni nl YolwHsencn gebrik aar aetluat tiechte plIaTirlcrlnr cenuwhoofdpljn t vtrstarkln na ilekte of kraambfd kooiia ca ha gyvolman ÓUINA LAROCHK FERRUOINEUX i hM bi ioiid r tteen Blo l abrak Btiakiuelit kwalan van Krltlaehan laemjil nt Vcrkniclmr m llarona 1 80 tn l Cllf Al a ofi vo Uaam vara arkeinl aanKtnaamv nsmaak vfyi lacalijVaekg Ik IVd V aVA V yooral vm r klndaren iwakken n kllerachtica gaatallan ïmt aan ta ba velen All lanniknekllia drank U itoomlaaaii J pijavartarlniaoreanan m dlarrbia ook iria jlng l 1llltinakm Urai rrin i rbai t K r 1 70 a Kfr J 0 90 K j O tO Melksuiker ys Tio s g ry Asthmft Ci rcttcn i wowa m bM PRAEPARATEN VAN ding van de hrriftt ManUm ru A thm etc fa ïlooiijw 7 0 80 en U BÖ ► TamarinH k RnnhnriQ fruit puROATirp wc vert opi iiu A n Aiun belen Mltr lnt CongMtiMftc vocw lookftlri x ns vt or Vln Urcu l cvM r T inmrlaa Bonbons v n KRAErn IBLV MOLM UUnRmWe dienslen 4uT d Torm v ir liM kmO btftrl ljlE m Ae muV m D m ii Ftiit p Joo je 0 90 en O ÖO Salmiak PastiUes t fi s 22oïJa 2 irS itïïS MK alUmoploaaend an vertScliiand mlddal bgullnmMidkakl aialaiuul I □ Uachjes verkrtjtliaar Pu ft f 0 0 l r flewA ja n frru r m KaAinLaR HOUl u alat aj wy J j ii t g j ü Aa r N 2 i af Mmm KRAEPEUEN HOLM HofleveMivciers ZEIST BrabanUch 8CH0E V en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIiUIMLXG van het resteerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS AUe repAratiën en aangemeteo werk Kranken g enczen en kwakken sterk gcemaakt D3 wonderbare Leveoikraoht oatdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest Knkvudlgt gntttafM t nUjk itua wt irnl m IM Mula TM hosgn UrfUJl gdtik T9Ktl 4i nUikk De Mêdieijngn zijn grtUit vcor eeniedertJUtiJn naam en adree tmend Ka jarsn van geduldige studie en delrm in oude lijdschrifteii zoo weï aU iii die van den tegenwoor digfn tijd beeft Dr James W Kidi Baltes Block Port Wayae Itid 8035 ü S A baketid geïhAakt dat hij Pr JuDH Wülitiu hida te wondvrbAre levenskraoht ontdeVt heeft on dat hij hekwoann is mul de hulp van n wonderbaar middel dat nnn geen ander l ekend ia en wetke het resultaat is van ve e jnren studie in het üoeken uaar deze kostbare levenskrarht om alle kwateu van het menschelijk hcliaam te genezen hr is geea twijfel opzichtens don ernst dos r uctor8 wanneer hij dese dingen beweert want de genezingen die hij dagelijks bewerkt staven de waarheid zyner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktqk door hem verkregen iu de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets urn doze wonderbare Levens Kraohlc Kooals hij het noemt te probeeren want hij xend het gratis aan iedere lijder in geaoogzamo hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve g nie s waagt Sommige van do v rmeldo geneEingeu zijn zeer merkwaardig en tenxij voor de vartronwbare getuigenissen souden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebbeu hunne krukken weggeworpen len konden loopen nadat tij twee of drie maal de medicijnen gebraikt hadden Zieken die door btinne geaeosheeren waren opgegeven z n hersteld en aan bimilie en vrienden terug gegeven Rheumatiek zinkeni maag hart levernier blaas bloed en huidziekten zijn als op ma gisohe wijze verdwenen Hoofdpgn ruggepijn zeniiwacbtigheid tering boosten verkoudheid asthma catarrh luchtp pziekie en alle keel ongesteldbedon longen of eenig levensoi aan zoo spoedig hersteld dat hot niets minder dan een wonder is Oedooltolijke beroerte locomotor ataxia water luoht jicht huidoitslag eti aanbeien z n spoedig en blijvend genezen Het zaïverd hot gansohe lichaamt hersteld de zenawkraehi de bloedsomloop en eene volkomen graondheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn woudervoUe iï evens Kracht Schrgf van daag nog voor de medicijnen Het is vrij voor ieder lyder Vermeld waarvan gij genezen wilt ayn en de medicijnen worden u dadelijk franco per post toegezonden EENnilErOTTANTm Heu wordt verzocht op t nËKK e lettea DIT Hrr Maouus vak Ha HAVËNSWAAY ZONEN GORINOHEM De e TWEEEN worden afgeleverd in versegelde pakjes van vij IwM en een lul en een Ned one met vermelding van Nommez er tPrgn voonien van neveoataand lUerk volgens fie Wet geStpo neerd Zich tot de uitvoering va geëerde orders aanbevelende 4 C BIJL Voorheen 3 BREEBAART Li I Dnk Tan A BltlNKHAN i Za Soilda BttlieniaDdscl Overzicht De dagbladcorrrapondenten in Znid Afrika zeggen dat bü Chamberlain s ontvangst te Kaapslad hetzellde gebeurt ala in do andere deelen dèr Kaapkolonie de Alrikaander te Kaapstad btjven meerendeels weg De Bondsmannen Holmeyr Saner en Merriman waren niet tegenwoordig bjj de openbare begroeting van den minister Ons Land maakt in t geheel geen melding van Chamberlain en de Sonth African News staekt de draak met lijn triomftocht De correspondent van de Times te Kaapstad seint dat de houding der Afrikaanders tegenover Chamberlain ontegenzeggelok voortvloeit oit achterdocht wegens de medeplichtigheid van den minister aan de Jamesonzaak a Het debat over bet adres van antwoord in het Engelscho Lagerhuis is in vollen gang en tal volgens ervaren kennis van het parlement nog wel een week aanhouden hoewel er geen offlcieele oppositie amenderaenton op zullen worden voorgesteld Maar daar dit debat in Engeland gowoonl k gebruikt wordt om allerlei kwesties van algemeenen aard aan te roeren hebben de leden en niet alleen oppositie leden zich niet onbetuigd gelaten Woensdag waren er reeds 24 amendementen ingediend die ten slotte meestal wel weer wordon ingetrokken maar dan toch aanleiding geven tot een debat Met belangstelling wordt vooral tegemoet gezien het debat over de legerhervormingen Minister Brodrick zal een zware ta k hebben Woensdag is er o m gesproken over het gebrek aan goede huisvesting waaraan de geheele werkloozen kwcstie werd vastge Het bekende arbeiderslid John Burns had daarbg gelegenheid tot een sterke uitdrukking HS betoogde dat het grootste deel der krankzinnigheid in het land veroorzaakt wordt door het leven in do achterbuurten lage loonan en armoede De werkloozen zei hij die een groot deel vormden van de optochten door Londen waren personen die geboren z d in achterbuurten en opgevoed werden met jenever en raist Gisteren had men het over China en Perzi6 Het verdriet natunrljk den Engelschen zeer dat hun invloed daar met elk jaar zoo afneemt pe Regeering houdt zich in haar antwoorden steeds alsof zg den achteruitgang zoo erg niet vindt Het Lagerhuis zal eerstdaags moeten be lüEFBË EN im Niet lot den priester die ambtshalve tot geheimhouding is ïwpUcht Hoor eens mijn klad aotwoordde de abt Calli ik heb werkelijk een vaderlijke liefde voor u opgevat ik ben bereid om t verhatl van uw levenloop aan te hooren onder de voorwaarden door u elf gesteld ol alsnog te stellen en loo de wenken de raadgevingen de lienswijze van iemand die wat wereldwijsUeid heeft opgedaan en loodoende menigen blik heeft geslagen in het menschelijk hart u van eenig nut kunnen zijn hebt ge maar te spreken 1 Ik ben geheel en al in alle oplichten ter uwer beschikking RuaTo i LBvaanxwF Die wenken en die raadgevingen hernam de jonge man wü ik gaarne van u aannemen met al den eerbied dien ik gevoel voor uw karakter ook om n te toooen dat gü uw groote goedheid niet aan een geh l onwaardige hebt verspild behalve vei ef mij de uitdrukking behalve wanneer de prwster kan het woord komt die mij slissen over een nieuwe verkiezing te Gal way waat de veroordeelde kolonel Lynch voor zitting heelt Aangezien Lynch toch weer verkozen wordt heelt men er op uitgevonden den zetel onvervuld te laten tydens den duur van het tegenwoordige Parlement Wö bobben reeds medegedeeld dat Sir Henry Campbell Bannorman bjj de bespreking van het Adres van Antwoord in t Engelscho Lngerhais critiek oefende op fiet Hegcoringsbeleid in zake het samengaan van Engeland met Duitschland in de Venezolaansche qnaestie Met het oog op het groote belang dat zjjne uitingen hebben voor het juiste begrip van de verhouding tusschon beide landen halen wjj enkele gedeelten uit het daarop gegeven antwoord aan Minister Balfour antwoordde Ue Önitscho Regeering had de eischen van Dnitscbers in Venezuela zorgvuldig onderzocht vóórdat z j zo als rechtmatig erkende Uaar Duitschland vorderingen op Veneznela had dia van denzelfden aard waren als de En gelsche vorderingen stelde hoCvoor met ons samen te gaan Duitschland had voldoende reden om alloen tegen Voneznela op te treden maar dat zon noch ons noch Veneznela eenig voordeel hebben gebracht Hadden wjj twee volkomen onbegrensde en van elkaar onafhankelijke blokkades terzelfder tyd inaeten hebben Niemand zon dat hebben kun nen goedknnren Daar dus samengaan met Duitschland door de omstandigheden gubode6 was moeeten wjj wel met Doitschland de overeenkomst maken aü laat ons niet in den steek en wiJ zullen n niet in den steek laten Veneznela zon anders gepoogd hebben de eene mogendheid tegen de an dere uit te spelen om daardoor internationale geschillen te doen ontstaan Het denkbeeld is geopperd dat wji mogelijk door dit samengaan met Duitschland in een stryd zouden worden betrokken die hoewel aanvankelijk gerechtvaardigd geleidelijk zou worden nitgebreid en die ons met de geheele wereld in tweespalt zou kunnen brengen Hiervoor bestond echter geen gevaar Het geheele bedrag der Ëngelsche en Dnitsche schuldvorderingen bedroeg 69 000 Pond Sterling voor de invordering van betwiste eischen zonden wjj geen maritieme maatregelen genomen hebben daar die eerst door arbitrage als jaist moesten erkendworden Zoo sprak minister Baltour En het bleek nit zijn parlementaire mededeelingen nog eens dat twee groote Europeesche ipogendheden om een bedrag van 69 000 Pond Sterling te gaan innen groote maritieme maat r namens de l erk den plicht ïou wiHen opleggen om kwaad met goed te vergelden of ook alleen maar om vergitfenis te schenken waar het hart dorst naar wraak Ik ben maar een heel gewoon mensch Zoo ik sommige deugden bewonwr heb ik persoonlijk toch niet de kracht en den wit om se in practijk te brengen Zoo u in mijn plaats waart xoo u waart wat ik b n in stede van te wesen wat gij zgt zoo gij waart verkocht en verraden zooals ik hel ben geworden op de wreedste de mee=t eerlooze wijze gij soudt denken zooals ik nu denk gij zoudt handelen zooals ik van zins ben te handelen zoodra mijn krachten mij dat zullen toestaan Ik heb daarmee alloen willen zeggen dat gij u wreken zoudt en dat ik mij wreken zal I Spreek mijn kind I Noe eens ik ben bereid u aan te hooren verklaarde de abt die niet ver wondeÉ was over eene inleiding die hij wel eenigszins had verwacht Tot goed begrip moet ik u dan zeggen wie ik ben en daartoe tot m n eerste levensjaren teruggaan Na Ung en diep adem te hebben gehaald voegde Renato er bij Ik ben alkomstig uit de hefie van hel volk en op mijn tiende jaar was ik al een wees Voor velen zou datzelfde een onherstelbaar verlies zijn geweest voor mij gaf t weinig verandering in mijn toestand eil veeleer de gelegenheid tot n gunstige verandering in deze zin dat mijn leveo er door werd vertacht en dat van toen at aan voOr het kind dat heel alleen op de wereld stond de eersU btk l dagteekenda voor een bettra toe regilen namen maatregelen die geleid hebben tot reusachtige kosten en to do besèhieting en vernietiging van schepen en forten in Venezuela Waa bier de sop de kool wel waard De Ilaliaansche Kamer hervatte gister de discussie over het voorstel Mirandelli De minister van oorlog verzet zich krachtig t g het voorstel hetwelk er volgens hem toe zon leiden om bet leger te vernietigen De minister zou gelukkig zjjn als hii het leger kon vervangen door j en volkswnpuning maar als deze laatste aan baar doel zun beintwoordon zouden er nog veel zwaardere uitgaven noodig zijn Do uitgaven voor het leger kunnen niet verminderd worlen integendeel zjj zijn onvoldoondo lÉ rdel1l do premier zegt dat bjj uit oertttd voor de wetten en het parlement niet zon kunnen toestemmen in eenige vermeerdei ing vitn de vaste uitgaven voor hot ministerie vun oorlog maar ook niet eenige vermiiidoting kan bewilllgtn Hü heeft altjjd staande gehouden dat de uitgaven voor de nationale verdediging evenredig moesten zjjn aan de cconomiscbo toestanden doch hg acht zekere berekcningt n gebaseerd op de respectieve milUurden vun vurschillende volkoren pnre gissing M v n niet ruk vaivolgde Zanardelli maar daarom juist geven wjj vo el minder uit voor leger on vloot dan andere groote landen De minister president vraagt ten slotte do Kamor het voorstel Mirandelll te verwerpen om door haar stemming te tooncn dat over haar gedachte niet te twijfelen valt en deze niet verschilt van die der regoering waar het de grmtheid van het vaderland batreft Het voorstel Mirandelli wordt met 26 tegen 64 stemmen verworpen Do begrootingscommisaie uit de Franscho Kamer heeft eergisteren den minister van onderwijs Chaumitè oviy het ontwerp voor den bouw van leekenscBOlen tpr vervanging van de gesloten scholen der congregraties Het maximum der uitgaven is op 12 IK 0 000 fr bepaald maar zcide Cbanmité dit maximum zal niet bereikt worden tengevolge van de talrijke aanvragen van particuliere zjjde om leekenscholen te mogen openen De commissie heeft het regeeHngsontwerp goedgekeurd Het wetsontwerp van den eeraten minister komst die ik dan ook inderdaad heb iKreikt Wat moedeflijk gevoel en moederlijke teederheid zoowel als bescherming en leiding van den vader betreft al die dingen miale en betreurde ik niet omdat ik ze helaas nooit had gekend Mijn ouders waren in de gewone beteokenis niet hard of boos voor mij maar volkomen on verschillig en als ze mij op hunne wijze een beetje lielhadden was t om het kleine voordeel dat ik hun bijna van mijn gpboort af aanbracht Mijn vader en mijn moeder waren bèidon nnxlel en modellen voor schilders of beeldhouwers Zoolang raijn moeder jong en mooi was moet dat metier tamelijk winstgevend zijn geweest maar toen ten gevolge eoner ziekte haar frischheid en de fijnheid barer trekken verdwenen waren achtte zij zich gelukkig in t huwelijk te kunnen treden met mijn vader die niet jong meer waa en voor wien het metier ook al minder wi iat evend was geworden Wat mij zeil betreft ze brachten mij t A dat maar eenigszins mogelijk was geworden ook al naar de ateliers waar ik dan diende tot model voor het Christus kindje of wel voor de engelenkopjes op de schilderstukken voor de werken bestemd Zoo verdiende ik feitelijk op dien leeftijd reeds mijn eigen brood en werd ik welhaast de grootste kostwinner van het kleine gezin Het spreekt van zelf dat er onder zulke omstandigheden zelfs nooit aan werd gedacht om mij Iets te Utcn laeren en toen kort achter elkaar Dd Smet de Noyor beeft in den Belgischen Senaat geen aanleiding gegeven tot scinea zooals er in do Kamor van Afgevaardigden plaats vonden De beraadslagingen werden Dinsdag ten einde gevoerd Na hootdel lï stemming werd hot met 55 reohteriljdo togen 3i linkerzpe stemmen in zgn g heel aangenomen Allesn do minister van Staat De Lantaheera ontlileld zich van stemming Hg wilde wel zjjn collega helpen oen werkelgk bestaand deficit dekken maar hy was tegen de door dezen voorgestelde methode van delging der ataataschuld De socialistische algevaardigden hebben een anti alcohot manifest uitgevaardigd waarin de arbeiders klasse uitgunoodigd wordt het drnnkverbruik te staken teneinde een bron van iiikomsten te doen opdrogen waaruit de regeering hoopt rijke inkomsten te putten Zulks zal tweevoudig nut opleveren want lo bevorderlijk zijn voor de gezondheid der arbeiders en 2o hen in staat stelten de gelden die anders in de herberg werden uitgegeven te besteden aan instellingen ten behoeve der sucialistischo gemeenschap Het protocol tusaciMti Venezuela en df Vereenigde Staten tot MÉlUag der sehuldvorderingen is geteelMf De gemengd commissie zal den len ani haar eente V eenkomst honden te Caracas Geiyk menweet zal do benoeming van een scheidsrechter ter bailechting van de kwestiün waarover de Amtrikaansche en de Veneiolaanscbe gemachtigden het niet eens kunnen worden aan Koningin Wilbolmina worden opgedragen De Araerikaansehe onderdanendie aanspraak maken op scbadeloosstolling moeten daarvan opgaaf doen binnen een maand nadat de commissie haar werkzaamheden heeft aangevangen zes maanden later moet de commissie haar besllsling bekend hebben gemaakt en de scheidsrechter beeft evenzoo zes maandon tyd voor zgn uitspraak Op die wyzG wil men de regeling der kwcstiën bespoedigen Allo betalingen moeten in goud geschieden Dit protocol zal vermoedoiyk als model dienen voor do overeenkomsten der overige reclnmoerende staten Verspreide Berichten EntaaHUK Do onderwyscommissie van den Senaat heeft eorgister den minister van ondcrwys gehoord die zgn wetsvoorstel gehandhaafd heeft Hg irerklaarde slechts in het kabinet mijn belde ouders stiervtu kende ik lezen noch schrijven Alleen gebleven zette ik alsof dat de natuurlijkste zaak van de wereld ware geweest het eenige bestaan voort waarvan ik althans eenig begrip had gekregen Mijn verlaten toestand en mijn lief uiterlijk maakten dat een der artisten bij wien ik het meest kwam poseeren belang in mij begon te stellen en mij voor goed op zijn atelier nam waar hij mij iu de uren dat ik hem niet als model moest dienen gebruikte om penseelen schoon te maken den boel op te redderen boodschappen te doen enr Daar was t dat mijn roeping als artist zich openbaarde en zich ontwikkelde Door altijd om en bij den schilder te zijn door altijd op zijn werk te letten vormde zich mijn smaak en leerde ik nagenoeg spe enderwijs de grondregels van hot teekenen en van de schilderkunst Een onwederstaanbaar verUngeh greep mij aan om zelf te doen wat ik hem zag doen Heel stil probeerde ik met een stuk krijt en met de nog heelemaal ongeoefende kinderhand de voorwerpen na te teekenen di ik onophoudelijk voor oogen had 0 zekeren dag bij afwezigheid van den schilder die loo ala ik wel wist lang zou wegblijven kon ik niet Unger weerstand bieden aan een wensch die mij geheel en al beheerschtc Wrrdivenelti