Goudsche Courant, maandag 23 februari 1903

Mo 9038 Maandag 23 Februari 1903 4l8te Jaargang PMdE COIMNT Sieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMkM He U De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzond riiig va Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is L35 innoo per post 1 70 Aizonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN wonlen gfeplaa tst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekendnaar plaatsruimte Inzending v n Advertentiën tot 1 uur de miiid pen van knnstwerkeu gevolgd werd maar daarbg kwam nog dat het ministerieCrails heim en in het bgaonder de minister Von Lendmann zeer gehaat was bg het Centrum Die minister moest toen altreden Thaga is de chef van het Kabinet he gevolgd Het protestantache ministorieCrailsheim was tegen de voortdnrend scherpe aanvallen van de Beiersche Centrum part j niet bestand Reeds dagen lang gingen gernchten door de pers die een oplossing deden vermoeden Ue prins regent liet nu den eenen dan den anderen minister ten paleize ontbieden en die conferenties met den Prins leidden telkens weder tot langdurige bgeonkomsten van den ministerraad Eergisteren heeft de prins regent den minister van staat minister president en minister van buitenlandsche zaken graal Crailshoim ingevolge zjjn verzoek van zgn ambten ont heven Tot zijn opvolger heeft dojicgent den legenwoordigen miitister vaneeredienst baron V n Podewils Dürnitz benoemd Podewils behoof tot de candidaten die het Centrum gewenscht achtte maar de Kütn Ztg deelt mede dat van i ze personenverwisseling geen wyziging van het tot nog toe gevolgde stelsel het gevolg zaf zyn Firma WOLFf Jt C Weathaven 198 fJoui a A LA TByaTBIJI eivtaJ 100 Gouda E H VAN MILD Veerrtal U 12l ie ou la A BÜUMAN A 6ordr Al PINKSE NiiHwtrktTkad IjMl A N vtx ZGSdBN Se wonAoo J Th TUHKEN fi op B V WIJK 0 rfn ivr A 8CHEEK Haattrécht PW t EDE Ow floater K ii D a HEMDEN ie lUmmjk P v o SP K HotrmptlU O t d STAR Waddin mm Wed HULST WaMimmm M KOtiKMAN WmMmvtm P A u GROOT OudtwaUr Ar Dl JONOH OudnKUr 1 P KASTELEIN PoUmktrdam D BIKKER Ie Betuckop RAAS Een geintrodnceerd Agent VBAAGT voor de 5 Noordelijke I rovinciën de Werlegeiiitoordigliig Tan eene prima Kaaalabriek in Holland Bweven onder letter P K bnreaa dezes Kranken genezen en Zwakken sterk fi emaakt Da wonderbare Levenskraoht ontdekt door don meest beroemden Dooter die alle t ekeade kwalen xeneest Mnkvurdlft g ttifn te Ujk itua KM waUm IM SOtim Tu kftqn LnIU1 l k Tisrttlii MtMt D Mtdieijnen tijn gratU voor tinUdtrdUtijn naam m adreê intend Ka jaren tbh godiililiKs atudte en ilaWen in oude t jdachnlW k mi wel tti itii vnn dcm li iiiivüor aig n tijit he tft Dr JameB W Ktdd Balies Block Vort Wayae Ind 8035 U 8 A bekaod gemaakt dut nij Dr Williim kUd in nitiUrtiare lev nilcriuiht ontflukt heeft on dut hij IwkwBiim U met fle hulp vnri r m wrmilorhnBr mifhlel A t mm Koeii aiidor bttkeiid w m wit kif b t röBHiliMit i vfiii ve o jaren ntuilio in hut i m ivti naar ilnxe koitlian leveiiBknu ht om al t kwRltm viui hat meuiinhalijk lichaam te göu isen Kr is gum twijful üpKinhtena itoii ertist tTo Do t ra wuuimor hij deBo diiigon hcweert want Ao gönoziriKon dio iiij df Mijka iHjwurkt ütavcn du wanrboiil ti xwt woordoii i ij tlieijria in op redulijku groiuioii atihaMwnl op du praktijk dour hom verkrogon in m Uahaiidoliiig VHii jMtimilun godurntido vM jar ii Hut kost u iiitHs om do7 woiidurlmrti iLttvoiKi Kracht sooaiii hy hut uoeint to jiraheorere wnnt hy £ iid lt0t gmtia nan lodum lijdor in gonnopAinH hotivefllhetd otu tü ivortnigcn TRtwdu w nd rliarunde gmiuUQde kracht woRtiidvu gg uio n waagt Si miiiigu TUt do vrnnoldo goitusingan eijn xoor arkwannlig en tuitag voor de vorlniHwlmro goliUgoniBBün umhm u bijna goou goloof yiiuton Laiumon hoUlioH hiuiiia krukken wwggaworjwn on konilwi loopou njidat zij twee uf iHo maal ile modicijneii gübniikt hadden Kieken die door hunne genoeiihevren waren op i gevm xiju benteld en aan ramiliu en vrienden terug gegeven Bhoinnatiek ninkeni niang hart levcr Biar blaas bli ed en buidKiekten x P gUohe w M vurdwetieu Hoofdpijn ruggepyn Keil uwachtighuid terings boetten verkoudheid antbnia oatarrb btebtpijpzieitte on alle koid ongt stiildbeden longen of oenig levenaorgnai zuo Hpoedig herdtuld dat bot nieta nitnder dnn oott w nilor in ieiloülttilykö Iworoorle o omotor iittixni wiittrKiirbt Jinht hnidiiiUilaK en aanbeten sgn spoedig en blijvend gniieteni Hot zuiverd hut geniehu hohaaui ber to d do isenuwkrachi ie faloedaomloop en eene volkouieu gowrndbeid woolt RixH dig verkregen Vtmr de Uocter i n alle lirbninen gelijk en komen onder hot effect van a n wondervolle Levens Kranbtu achr f van daafj nog voor de metdleijneH Hot J vrij Voor iuilor l jdur Vernield wiuirvan gu geneaen Ut Kiju on de medieijuen wonlen u cUdelijk frnnoo I posi toegexonden Zander Instituut Fluweelen Singel K 724 aenoosh Dr 1 H BAKKEK NIEMKURR Dircctr I viS DWUKKN Bohand v nruggegr rerkrommtiiotin iitf evttll n bofntt x en o bf pi en xAiit iHeh ia kmi vorm nlgem aiaMr onst iHit e Hpler en yenr ltik trtirhetimatiaehe ntintloeHtHyett ref ru A i i0en onz onz Zenuw en llaa rlijders wordt git ofertniging ala een werttelijke halp n den nood het boek aanlieTolen Na ontvani at vnn adrt tt per brieflEaartnorit il t boekje Iraiico per Wttt toe exonden door BLOKFOEL B Boakb Zalttximmol Ceiitraal Coinité van Werk evers D ondergeteekenden Voorzitten van Comité Tan Werkge er in zake de Beroepewet Iwrichten hiermede aan de honder van Werki eoer Kaarten dat de bovenbedoel Ie Comité zich tot een CenlraatmComlIé hebben vereenigd tot behartiging der algemcenfel beltngen bg de benoeming van gemachtigden v gr de verkiezing van eandidatenLeden en plitatsrervang nfl Letten van den Heroeparanii lAi nooiiigcn de Werkgevers te Gouda in hun belang beleefdelijk en dringend uit voor zoover zulks nog niet mocht zijn geschied HUNNE KAARTEN VOOR OF UITERLIJK OP WOENSI A 25 FEBRUARI aan een der ondergeteekenden in Ie zenden A VJDgerling W l ü van KIjmeDain Ur H Ussel de Schepper HARMOINIË Marku Do ir de groote afname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende prijzen te leveren Steeds gelegenheid tot Dineeren i la carte Groedkoope Kaas met Cadeau Behalve onze bekende Jl we kvaliteiten llati stellen wü van al heden in onze winkels verkrijgbaar op veler verzoek ook goeée kwnliteit jiond cbe Uaaa k 9S cents en Kamijhde Haat k 90 cenls por pond met toegift man een haice groene hou Unzo Kaaauo eeriuK 1 dus du la zijn gelieel 18 volgt AJIerfljnste vette Sept Oct Goudsclie 46 c Zomer 42 e vette Jonge 36 e echte belegen vette Leidsche 32 c Goede kwaliteit Goudsclie 25 c Komynde 20 f AUtê per pond met loegUt ram ee Il jÊÊj K groene bon Te GoiHlai alleen WUDSTKAAT A 100 een Kinkhoest eeii Inüuenxa iUn Hinkhoesl Influenza ItorsU en licelaaiidoening binnen don kortst mogciykcn tyd te doen genezen neemt onmiiidelluk de tocvlacht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior LruiveiiBorst houig Extract Hl 1Ë L I A M r II E nit de KoninkISke Stoomfabriek t E HONINÖBLOEM van mvéémim H N VAN SCHAIK fk t HuMSCHAII den haag HoJeveranciers SS Paterit H Stollen tut nMHiti Miiiiimi UMI nr gum FitiNUa i rrOM Er nig tm werthloaen yachahmuttgeu itf Mmimifi tlmtuaf mit tilmrftu H AMIaii Ml nw riitil M m 18 HaAB Flacons 1 70 ct 40 et bj Echt Zeenwsch Tarwebrooil IM eent de K O A SLKGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekkandelaar een Proefnummer der Nederlandalik nilgave van èEWtRELD Tourist De hoofdtekst van dit halfmaanle lijkeche tgdsehrift beetaat nit de Beeehrijelng eener Bet om de Aarde die de Heer E T Feksstr Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nammer is r lt geflluetreerd niuir eigen photograpMee mopna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 AuHiehtkaurten die hem an eigen of ecu ander door hem op te geven adree door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze oit verschillende plaatsen in Arabifi Perzië Vooren Achter Indiê Birma Malacca enz Pnjê per jaargang T 0 mei deoAttnektkaarUn De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe gelevefd BureaD De Weretd Tourist Haarlem EEHISDEFOTTMmE Hen wordt ver cht op t MliKK t letten DIT HIT MlSlZUN VIK H KAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Uai THEEËN worden afgele fd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer et Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeriot van geëerde orders aanbevelende j c niji voorheen J BREEBAAHT I z In het Verlii liting Mafazija i e il vondsier Dubb Bnnrt Telefn 117 zjjn steed voorradi do nienwe modellen Gasomamenten en fraaie Ballons Degelijke GASFOBNÜI N en COMÏ 0BEN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloe e itbenoodigdliedea ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LittON Aanlegger van Gas en Waterleiding ILTOOE ID Brabantsch SCHOEN en LAARZEHMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klei OPKUIMIiNG van het resteerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVEESCftOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend G SMITS Alie reparafiSn en aangemeten werk Druk van A BRINKMAN 4 Zn Goilda 1 BuUeBlaiilsct Overzicht Het was gistemn jnist 25 jaren geleden dal Oïoacchio Pecci door het Conclave te Kome gekozen werd tot opvolger van pans Pins IX Den Sen Maart 1878 werd hjj gekroond en voerde sinds dien den naam van L o xin Geboren zjjnde den 2en Maart ISIO zal de Pans dus b jna gelgktjjdig zgu 93sten geboortedag en itjn vjjf en twintigjarig paosschap knnnen herdenken Sommige Belgische bladen maakten dezer dagen de opmerking dat geen zjjner voorgangers zelfs metlnbegrip van den Heiligen Petros zooveel jubelfeesten in een jaar mocht vieren Want in 1903 herdenkt Leo XIII zgn 70 jarig priesterschap ziJn 60jarig episcopaat zijn öOjarig kardinaalsehap en zooals hierboven gezegd xijn 25jarig pontiflcaat HiJ is de 2 3slo Pans Slechts weinigen regeerden langer dan 12 jaar Pans Fins bleef meer dan 3U jaar op den Heiligen Stoel De jongste berichten omtrent de gezondheid dea Pausen lalden zoo gnnstig mogelijk Natnnrlgk kan men hem zgn hoogen leettgd aanzien maar igii geestveimogens zgn zoo heUder als ooit en zijn Ijjfarts moet onlangs verklaard hebben dat zijn gestel z6o sterk z èn5 ento te ara fg £ lSe1 dXê SS retk en Volgens den Temps zal de Fans eenige dagen rust nemen om des te beter bestand te zfa tegen de drukten van de aanstaande feestviering Hg zal een half millioen lires beschikbaar stellen vaor godsdienstige en liefdadige instellingen De propaganda Al 200 duizend lire ontvangen de armen yan Rome 100 dnizend lires eenige katholieke instellingen te Rome en het Observatorira van het Vaticaan eveneens ieder datzelfde b rag V Het relletje verieden jaar door het Centrum in den Beierschcn LaBddag begonnen tegen den jiinister van eeredienst Von Landmanc dat de aanleiding werd van het veelbesproken telegram van keizer Wilhelm aan den prins regent Luitpold heeft thans lyn slotscène gevonden Zooals men zich herinnert werd toen om den minister Von Landmapn ten val te brengen de post van 100 000 Mark uitgetrokken voor de aldeeling choone kunsten voor het aankoopen van kunstwerken van de begrooting ge ichrapt 11 Dit votum was in de eerste plaate gerichV tegen de k unatriehting die bjj het aantoo jm EN sm 3 Bevend als een dief die beducht is op heeterdaad betrapt te worden durtde ik mij meester te maken van het gereed liggende palet en met de penseclen van den schilder lbeg n ik op een oud en vergeten doek dat al lang ill een hoek had gestaan en dat ik met puimsteen had schoongemaakt mijteerste proeven in de scWlderkunatal te leggen et het kopieerefi van eenTschilderij dat mij blionder beviel en mi door de heldere kleuren als het ware had geëlectriseerd Weken achtereen altijd ter ituiks zette ik het toen Jjegounen werk voort mijn meester begon ten slotte te merken dat lijn veri er gauw verminderde en Eoader er mij iets van te eggen kwam het vermoeden hij hem op dat ik hem beatal en gifcg hij mij 8Urveilleeren Wat daarna gebeuren moest geWurde al heel apoedig Op een goeden morgen na mq te hebtien gelegd dat hij wel een paar uur dacht weg te blijveu kwam hij bijna onmiddeilgk terug en voad mij met zijn palet an zijn penaeelen in de band vo een el litten en weig ioodaaig in de beschouwing van mijn werk verdiept dat hij vlak bij mij kon komen tonder dat ik iets had Verspieide B erichten FRi KKI raoantl gevangeiffirtrar Cméf rêè ht tetllRbtel on 2000 francs boete benovens 6000 francs schadevergoeding veroordeeld wegens laster ten hadeele van den abbé Patnrot kapelang v n de kerk Saint Ambroiso Ue commissaris van politie Moerdes is Donderdagmiddag uit Lesneven naar het stadje SaintMéen gegaan om den znster uldaUr aan te zeggen dat zg binnen S dagen gereed moetei zjjn haar school te verlaten De moeder van de inrichting protesteerde tegen het beslnit en een menigte van circa 300 boeren met stokken gewapend hield betoogingen ten gunste der zusters maar de gendarmes slaagden er in uitbarstingen van de volkswoede te voorkomen on Moerdes keerde onverhindard terug DulTSCHLlMD De keizer zal den 3en Maart te Wilhelmshaven komen en aanstonds naar het exercitiegebonw rijden waar de beëedijing der recrnten plaats moet hebben In aansluiting daarmede brengt hij een bezoek aan het zeemanshuis Den anderen dag gaat by naar Helgoland en vervolgons naar Bremersbaven en Bremen De onderhandelingen over het nienw vrienden niet tü verzaken De nieuwe koloniSn onder Milnor kwamen vfeedzaam tot rust en bg was bl j dat ig thans behoorden tot het groote Britsche Rgk Hjj erkende dat jiijox ondervinding in de Kaapkolonie hem minder hoopvol stemde ten aanz en van onmiddellijke bevredigende uitkomsten De vijandschap van eon groot deel der bevolking stond bjjna gelgk Inet chronische rebellie door mannen van gezag tot heldenmoe verheven en undordanentronw zoo niet geheel als misdaad behandeld was toch met tugenain bejegend do golruawon waren in den ban gedaan In de plattelandsgowesten was de maatsehappelijke dampkring van dien aard dat do eerate burgerplicht het verdedigen van eigen land en Regeering werd bestreden In de pers en zelfs op den knusot was propaganda gemaakt met de strekking om de scheiding Insschen de twee rassen te versterken in plaats van hen te vureeiiigfn flü deed daartegenover een beroep op alle gematigden die de voor Znld Afriku s welvaart rampspoedige gevolgen der vroegoi e verdeeldheid kenden Dalsiel verneefflt ni e i iitHrwnl i b door Itusland en Oostenrjjk voorgestelde her i vormingen 300 000 Tarksche Ponden p ir jaar it kosten en dat zjj niet weet waar zg dit geld vandaan moet halen De telegrammen die verschillende bladen uit Moskau SoSa en Weenen ontvangen melden dat de volksstemming in Bulgarije zeer opgewonden is De Mogendheden hebben de Porte beslist de onmiddellijke invoering der hervormingen voorgeschreven onder bedreiging met geweld De geheele aüoop hangt van Turkijo a zelfbeheerschiug en medewerking at r staat Macedonië ondanks de invoering der hervormingen toch op dan zullen de mogendheden onzgdig bigven De Times heeft gelijkluidende mededeelingen In de toespraken te Kaapstad kwam Chamberlain weer terug op de verzoening der rassen Met zgn gewone oppervlakkigheid zon men kunnen zeggen Zoo verklaarde hy geen reden te zien waarom niet in de Kaapkolonie als vroeger do Fransche Hugenoten thans ook de Engelschen met de Hollanders zouden samensmelten Eenheid moest er zgn eenheid niet van woorden maar van harten Men behoefde daarom zgn levendige belangstelling en 1 blik chen hij op mij sloeg scheen mij op te henen uit den zeer nederigen toestand waarin ik tot heden toe bij hem had geleeld en mij inderdaad tot zijn leerling te bestemmen ja ik mocht wel haast zeggen tot zijns gelijke ondanks het aanmerkelgk verschil in leeltijd Met jubelende Sblijdschap en kinderlijke dankbaarheid viel ik hém te voet en kuste zijn handen Al wel al wel mijn jongen I nep hij mij van den grond ophelfeod uit Nu er in jou de stof voor ee artist zit willen w j ook ons best doen om te zorgen dat er een artijt uit je van die dag af was mijn heele leven veraiiderd De arme jttaatjoiigen hall uit liefdadigheid opgenomen werd de leerdng bijna de aangenomen loon van den meester wien werken inheellulie bewoodeid werden De weitige jaren die toen volgden ztjll de aelukkigste van mijn leven geweest Voor mij stond de artist hooger dan wie ook I Al men mij den troon van ean koning tiad aangeboden in ruil voor palet en penKelen lou ik er zeker geweigerd hebben Ik stelde den kunstenaar boven een koning U kunt ie dus voorstellen mijn edele redder met welk een ijver ik bleel doorwerken onder de 1 iding van een zeer bekwaam meeiler die ondanks zijn strengheid voor mg de welwillendheid zelve wat Hij bedierf me nie dat kan ik u verzekeren en et was in hem iets hard iet zeer besIlAs waaraan ik voelde dat ijf mij zou te gehoord WelMïo welzoo begon hij op een spottenl den toon nu weet ik waar mijn vert blijft en r hoe het komt dat ik mijn nste penseclen somtijds niet gebruiken kon Bij het hooren van die stem was ik natuurlijk dadelijk opgesprongen bleek en bevend mijn oogen vol tranen vast overtuigd dat ik in t vt end oogenbtik e deur uit ou worden Maar mijn meester ging tonder een woord meer te zeggen op derelfde plaats waarvan ik in mijn schrik was atgeaprongen en zav wel een minuut lang die in mijn verbeelding meer dan een uur duurde naar hetgeen ik had uitgevoerd Daarop even naar mij omziende leide hi opeen minder spotteoden toon dat ik hem had gevreesd V Hebt jij dat gedaan Ja mijnheer sumelde ik nog altijd bevend alsof ik de koorts had vergeet u t mij maar Ik zweer u dat ik het nooit meer zal doen buiten u om stellig niet I £ n daar heb je groot gelijk iu antwoordde hij met zijn zware stem want voortaan zal ik het zijn die je les geeft I AU men verborgen talenten bfzit zooalt jij kleine deugniet dan neemt men z n meesier in den arm die er minstens zooveel van weet als zoo n dreumes die pas komt kijken Ik Jacht bepaald dat hij mij voor den gek hield n wat spot mengde in de strengheid van zi besluit a r zijn jeiicht toonde niets dan handelsverdrag mot Rnsland zgn geopend met de gebruikeiyko voorbereidende briefwisseling Op last dos keizers worden aan boordvan de verschillende oorlogsschepen die by de ooriogsverrichtingen voriiezen geleden hebben aan personeel gedeoktatel aangebracht Hot tekort op de begroeting van 1902 beloopt volgens mededccling van de begrootingscommissio van don Riikadag meer dan 34 millioen mark Itilib Na een levendig debat van een viertal dagen heeft de regoering met den lean ook van de coneorvatieven een bcallito oTei winning behaald met 269 tegen 04 stemmen over het voorstel van den republikeinschen kant tot beperking van de nitgaven voor leger en vloot BINNENLAND i tf Op de agenda voor de aanstaande vergadering der Tweede Kamer zyn verscheidene wetontwerpen voor sectitMderMflk het opsporen van deltatotfen van StaaMwege De minister van hinnenlandsche zaken is reeds sedert de vorige week niet aan zyn Departement werkzaam geweest maar beeft zgne ambtsbezigheden tehuis verricht daar eene lichte keolaandocning hem noopt eenige voorzichtigheid in nchiklu nemen l5e Vereenigingen van gemeente veldwachters in Zuid Holland Zeeland en NoordHolland hebben aan de Tweede Kamer een adrea gericht waarin zg herinneren dat door hen reu ctievelijk ieder voor zich in èe maanden October en November 1902 adroBsenv zyn verzonden aan de Tweede Kamer en aan den minister van hinnenlandsche zaken waarin werd verzocht om wgziging van art 136 der gomeentowet In dier voege dat hun salaris niet langer worde bepaald door den gemeenteraad doch door den staat geiyk zulks geschiedt voor de onderwgzers zoomede cm een minimum salaris van f 640 en hot verbondene daaraan in overeenstemming met do rjks politic Tot hun aller leedwezen is in de begrootlngs debatten voor 1903 mot geen enkel woord over die adressen gerept Zg verpletter tojten bij iets verkeerd door Mij be Maar ik dacht daar niet diep over na Had ik ook nog niet alles te doen niet alleen om in waarheid en artist te worden m ar ook een beschaafd mensch in de maatschappij Daar ik niet wi t had ik nog nllci te leeren en als palet en penseelcn ijrerilen neergelegd wat t om pen en papier op te nemen Sedert ijn gezichteinder was verlicht voelde ik TOij door allerlei eerzucht bemachtigd ik wilde iemand van bcteekenis worden en geen doel scheen mij te hoog voor mijne nauweïijkt uitgetlagen vleugels Gedurende de zeven jaren wd rover ik nu spreek gaf ik grootendeels mij zelf een opleiding die uit den aard derVtaak niet schitterend maar to h heel voldoende was en hoeveel boeken en wetenschappelijke werken van allerlei aard ik wel dooylezon en doorworsteld heb terwijl ik daarvoor de uren aan mijn aachtrust ontstal is haast niet na te gaan Maar in net schilderen had ik verrassende vorderingen gemaakt Ik was nauwelijks een jaar aan den gang of ik begon al geld te verdienen door het maken van copieCn waarvan de verkoop mij door mijn leermevtter gemakkelijk werd gemaakt toen een schijnbaar hocl eenvoudige gebeurtenis ten sUittc alles kwam veranderen en mijn toekomst grootendeclt kwam v VHietigen Hier zweeg Renato stil I HVr vervelt