Goudsche Courant, maandag 23 februari 1903

Teleptoonnet Gouda 1 Abonnement f 40 per jaar voor per I ceelen binnen een kring van K M 1 I gelegen 1 Aanleg en onderhoud gratis 1 Het net is aangesloten aan het Bgks Inter 1 commnnaalbnreau I Op 1 Februari 138 verkregen aansla I tingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar 1 aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMABKT I SATEBSTEOO PASTILLSS bij WOLFF Co WESTHAVEN 198 In het Verlichting Magazijn Ll e Avondster Dubb Buurt Telefn 117 I zyn steeds voorradig de nieuwe modellen I Gasornameiitoii en fraaie Ballons Degelgke GASFORNÜIZEN en ICOMFOBEN Zninige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAX LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding MILI BAIRE H4 SCII0E E1 I VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA VeUsvhoon Ma at Burgert ij ks Stand GEBOREN 18 Febr Matthgs ondesA 3e Korte en J Heerkens 1 OVERLEDEN 20 Febr C Kortenoeven 16 j M de Korte 2 d J Hagendy wed J IJsselstgn 79 j ONDERTROUWD 20 Febr J Slugter en J Vermaas J W de Bragn en A G Nagtegaal A Boer en A Schiedon H D Boot en A C Kromme OPRÜIMIlNG I van alle nog voorhanden MAI TELS voor Dames en Kinderen Bluusen Hokken PelterUeSj tot meer lage pry eH i il SAMSOM AJIVKtlTElNTli Welke Heer of Dame wil een Gereformeerd Huisvader met beeédigde vaste betrekking een HOUDEED VIJFTIG GULDEN voorschieten goede conditiën en hoogo rente met aflossing binnen een j4ar Adres Onder No 2523 Bureau v d Blad Wegens omstandigheden ter OVERNAME aangeboden EENE FLINKE MELKZAAR een goed burger bestaan opleverenden Mooie Winkel ruime Woning Adres J M BERNARD Hobbemastraat 204 Don Haag PUfitSB Merkt NIGHTOAP Vfirltrijgbaar biji M PEETEB8 Jz N H Al ba oohtlioid u cachet en kurk ateeda voor tien van den naam der Firm P HOPPE N n anguinose Het beste middel tegen bloet 1 armoede en zenuwzwakte I Reeds meer dan tien jaar was e I j Sangninose in beperkten kring in g I bruik en werd al dien tgd aangewend 1 bg bloedarmoede bleekzucht zenuw I zwakte algeheelo uitputting en in ildie gevallen waarin het er op aankomt II nieuw bloed te maken 1 I Thans is er geen stad en geen do p I I in Nederland waar de Sangninose ni t I I bekend is en waar zy niet met ve 1 1 I succes wordt gebruikt Men heeft on e I I Sangninose eerst bestreden maar d t 1 I is niets daar moet ze tegen kunnen n 1 I daar heeft zg ook tegen gekund wa t I het gebruik neemt nog dagelgks to 1 I Gelgk het Rottordamsche Nieuwsblad 1 I zei als znlk een middel niet veel goe s I I bad dan zou het niet opnemen en 1 I het neemt op van week tot week M t I I het grootste succes wordt onze Sa I I gninose gegeven aan berstellenden na I I de influenza en aan herstellende mo I dors die het bgzonder ondersteunt by I I het voeden barer kindertjes Ook by I oververmoeide overwerkte personen I I doet zg goede diensten Veldn die geen 1 I staal konden verdagen zgn door de 1 I Sangninose als verjongd Menigeen d e I te zwak was om te eten kreeg do r I de Sangninose eengezonden eetlnstterng I Ook zyn ons verscheidene voorbeeld n I bekend van Igders aan slapeloosheid die I door een geregeld gebruik der Sangui nose een diepen en verkwikkenden I slaap terug kregen Wg zeggen daarom I met vertrouwen I Als gij te zwak zUt om te eten neem eens eea lepel S N00IM03E en als gU te moe Eijt om te slapen I probeer eens de SAHQUINOSEI I Te Gouda bg WOLFF Co WestI haven 198 I Tweemaal per dag een lepel is genoeg Prys per fl f 1 50 6 fl 1 8 12 fl 16 Centr Aal C omité van W erkgevers De onèVgeteekenden Voorzitters van Comité s van Werkgevers in zake de Beroepswet berichten hiermede aan de houders van Werkge er Kaart n i ii bovenbedoe Je Comité s zich tot een Centra l ComUe hebben vereenigd tot behartiging der algemeene belangen by de benoeming van gemachtigden voor de verkiezing van can muen Leden en plaaUvervangenae Leden van den Beroepéraad TA noodigcn de Werkgevers te Gouda in hun belang beleefdeliik en dringend uit voor zoover zulks nog niet mocht zijn Schld HUNNE KAARTEN VOOR OF UITERLIJK OP WOENSDAG 25 FEBRUARI aan een der ondergeteekenden in Ie zenden A Vlngerl lng W M vanlH menam I r 11 IJsseldrtSchepper iiMiÜËRÊLD PANORAMA GROENENDAAL 5 Gedurende deze week Een reis door SPANJE Drachen Oluelle i Eerste en eenige Mineraalwatmbron van I het Zevengebergte gelegen aan den voet van den Drachenfels te Honnef a Rh Vitmiutend SatoiirlIJli Tafelwatcr ► AUeenverkoop voor QOUDA i H VAN DKR LIIBGNJ ZEVeSTRllT S GOUDA zoeken daarom de Kamer bij de aanstaande g emeentewetsw ziging of bij de aanstaïn de begnoting genoemd adre in ernstige overweging te willen nemen Gemeng de Berichten Men meldt aan de N R Ct uit Bergen op Zoom Op telegrafische order is een detachement injanterie groot 150 man onder commando van kapitein H J Roeloffs naar Roosendaal vertrokken De koffieverleesters der firma Jonker in de Haarlemmerhouttninen te Amsterdam blóven weigeren weer aan t werk te gaan Zij hebben haar belangen in handen gesteld van Van Erkel die een tweede schriiven aan den heer Jonker richtte met het verzoek om een conferentie De heer Jonker zal zich aan li n eerste schrijven refereeren en wil met het Arbeids Secretariaat niets te maken hebben wel met zijne werkvronwen Een groot gedeelte dezer houden zich op voor de fabriek Zij staan te praten of hurken op den grond koffiedrinkend N V N Van onderwijzer tot burgervader Totburgemeester van Wonbrngge Z H is benoemd de beer Kleyn onderwgzer aan eenchristelijke school te Tiel De benoemdewas steeds een troaw en ijverig dienaar derantirevolutionaire belangen en stamt uit eenregentenfamilie in dr Kuyper s district Sliedrecht Het Volk De Kamer van arbeid voor do voedingsen genotmiddelen te Haarlem heeft in haar vergadering van Woensdag met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen De vergadering kennis genomen hebbende van bet verzoek der gezellen en depothouders der Haarlemscbe Brood en MeeUabriek aan den burgemeester van Haarlem om zijn tnsscbenkomst tot het wegnemen van verschillende grieven en misstanden aan genoemde fabriek spreekt baar leedwezen nit dat waar volgens art 2 litt d van de Wet op de Kamers van Arbeid genoemde Kamers zjn opgericht en aangewezen om in dergelijke gevallen hare tusschenkomst te verleenen de betrokkenen met voorbijgang van de aangewezen Kamer zich hebben gewend tot derf burgemeester en betuigt eveneens haar leedwezen over het tei t dal de bnrgemeester gei pemde personen niet in de eerste plaats nartt de wettig voor bemiddeling amgewezen Kamer heeft verwezen Uit Parijs wordt gemeld dat deze week op den staatsspoorweg tuasohen de stations Chateau dn Loire en Cbftteau Lavallière proeven zjn genomen om met behulp van e spoorrails te telefoneeren Men wil onder het rpen in verbinding blgven met de beide naaste stations en t9vens kannen spreken met eiken trein die zich ook tusschen die beide stations bevindt Het toestel is nog al ingewikkeld Er is in den trein een afzonderlijke telefoonwagen noodig met len dynamo voor het opwekken van electrischen stroom De proeve iJn niet geheel zonder succes gebleven De uitvinding zou natnurlp vooral van belang zijn met het oog op ongelukken Een groot bezwaar is echter dat bij een ongeluk ook de telefoonwagen niet altijd gespaard zal blijven Intusschen znllen de proeven worden voortgezet misschien wordt er iets op gevonden dat het toestel vereenvoudigd kan worden Uit den Haag schrijft men aan de N R Ct Sedert eenigen tyd moet de justitie alhier zich bezig houden met een onderzoek in verband met den dood van twee dames zusters kort na elkaar overleden die vroeger te Rotterdam doch daarna gernimen tijd te 8 Gravenhage woonden Die dames zouden tot eenigen erfgenaam van hare nalatenschap ad f 80 000 gemaakt hebben een mede te e Gravenhage wonend doch niet tot hare familie behoorend beer van beroep magnetiseur Nu schijnt het dat een nicht van de overledenen in het feit dat de eene znster de andere zoo spoedig in het gral volgde aanleiding heeft gevonden om de aandacht der justitie op die omstandigheid te vestigen en loopt hier een gerucht dat de Haagsohe justitie aan die te Rotterdam waar de dames zijn begraven verzocht heeft eene opgraving van de lijken te gelasten ten einde een schouwing te kunnen doen verrichten ter nadere vaststelling van de doodsoorzaak Kort na de jongste spoorwegstaking heeft een der hoeren van de Dnitsche spoorwegdirectie te Keulen een onderhoud gehad met de directie van de H IJ S om te vernemen ot deze staking ook verband zou kuiinon honden met een internationale spoorwegstaking opdat in dit geval tijdig maatregelen konden worden genomen door de Dnitsche regeering Dit eenvoudige eit is blijkbaar de aanleiding geweest voor het ontstaan van liet dware gerncht eergisteren door de Tel I vermeld l Als een Chineesche redacteur een stuk niet wil opnemen dan werpt bjj het niet in de papiermand maar zendt het terug met een schrijven van den volgenden inhoud Wü hebben uw manuscript met groot genoegen gelezen Bij de beenderen van onze voorvaderen zweren wij tot heden nooit zulk een meesterstuk gelezen te hebben Als wj het drukken zon Z M den keizer ons bevelen nooit meer iets te drukken dat minder goed was En daar dit niet mogelijk is vóór wij tienduizond jaren verder zjn zenden wij n sidderend nw manuscript terug en vragen n duizendmaal om vergiffenis Een belasting op ongehuwden In de wetgevende vergadering van den Araerikaanschen staat Kansas is een voorstel ingediend om een belasting van 25 dollars per jaar te heffen van ieder gezond en ongehuwd man van 40 to t 65 jaar en van ieder gezonde en ongehuwde vrouw van 35 tot 50 jiar Uitgezonderd worden in het voorstel zg die de steun zijn van een gezin De opbrengst der belasting zon bestemd worden voor de scholen Een speciale bepaling zegt dat de ongehuwde staatsambtenaren geen emolumenten meer krijgen Men heeft daarbij vooral het oog op den gouverneur en den ondergonneur die alle twee vrijgezellen zgn hoewel het brieven bij hen stroomt van vrouwen die aan hun zijde als ega het leven wel willen doormaken Maar do twee boeren zijn onverbeterlijk Een zeer ergerlyk feit heeft zich te Wilnisvoorgedaan Een jongetje van 12 jaren is daar in de woning van eepe weduwe die clandestien drank verkooM door eenboer nit Kamerik zooveel sterken dranktoegediend dat geneeskundige halp onmiddellijk moest worden ingeroepen In bewusteloozen toestand werd het kind bg zgneouders thuis gebracht nadat hij 6 glazensterken drank had ingenomen en vati eenzware sigaar hem door dien boer gegeven had gerookt De zaak is reeds in handender justitie HbJ Prof mr G A van Hamel te Amstei am noemt in het Sociaal Weekblad de stjiing van het spoorwegpersoneel een onrenhtmtóige ZU was ni t oen eMlectieve IMAiojavaf tittt maar eenvoudig een coUortievo d i o jl 11weigering door hen die het r esc h t tot die weigering niet badden In ztfoVer stond de zaak ook voor de bJëedigdettin de niet beëedigden volmaakt gelijk zoo sctarijtt hij Sommigen worden beëedigd omdat zy moeten kunnen verbalisaeren en het Wetboek van Strafvordering daarvoor een ambtseed verlangt Voor anderen niet tot verialiseeren geroepen blyft de eed achtorifrege Maar dat doet nu tot de zaak niet af Ieder die een dienst onder rechtsband aanvaardt met plechtige belofte of niet moet in dienst zgn plichten vervollen Doet hij dat niet dan schendt hiJ ziJn plicht dan begaat hy onrecht Acht ik daarmee deze staking beoordeeld en geoordeeld Allerminst Maar voor een juiste beoordeeling moet men beginnen een zuiveren kyk te hebben Deze staking nu was niet een daad van recht maar een daad van macht Zg was niet een daad van vrede maar een daad van strgd van oorlog Van zulk een machtsdaad van zulk een oorlogsdaad binnen de eigen grenzen moeten nu de diepere oorzaken worden gezocht sociale oorzaken zgn er en psychologische zgn er Door kennis daarvan korae men dan tot keering Want dat zoo i ta geen tweede keer gebearen mag is dnidelgk In verschillende stukken verklaren Petter en Ondegeest de leiders dor jongste iking van het spoorwegpersoneel dat men dit wil zeggen dat personeel en bet publiek zich niet van de wgs moet laten brengen door allerlei berichten over nieuwe bonden die men bezig is op te richten zy berusten veelal op Vi rwaohtingen meer dan op feiten en zg die zich bg zulke nieuwe vereenigingen aansluiten zgn personen van wie geen kracht kan uitgaan De organisatie van hen die de jongste staking in handen hadden zal niet gebroken worden zg zal even sterk blgven als zg was en nog is zy verzoeken tevens de daarbg aangeslotenen zich te wachten voor ovt ryide stappen In een manifest waarschuwt bet bestuur der Amsterdarasclie afdeeling van de Nederlandscbe vereeniging van spoorwegpersoneel tegen toetreding tot de nieuwe organisatiën aangezien de leiders daarvan zich vroeger te voornaam achtten om hun hulp te verleenen tot het oprichten der vereeniging en nu pogen een sterke vereeniging af te breken Onze nieuwe meesters niet verdenken Nog zeer onlangs riep ik met den auteur van een ingezonden stuk i leve Wilhelmina Toch acht ik t kinderachtig Byzantinisme bg elke gelegenheid te verkliiren dat een vorst of vorstin minzaam was Wat drommel I Men slooft zich uit voor hen versiert het perron waar zg als er geen staking is aankomen biedt hun ruikers aka overlaadt hen met eerbowyzen En dan zouden ze niet minzaam zgnP Zeker zg zgn er aan gewoon zg vroegen niet om hun vorstelgke geboorte eh evenmin om de bouquetten en redevoeringen maar toch zoo n beetle minzaamheid mag men toch wel voor veel nioeite terugkrggen en dat spreekt zóó van zelf dat de vermei ding onnoodig is Zy dje dit niet met my eens zyn bepalen zich tot de bloote mededeeling zonder ophef Heel anders is het met onze nieuwe koningen met de zich pas opwerpende fllleenheerschers zonder Grondwet of StatenGeneraal Niemand schryft over de werkstaking zonder aan te vangen met een hulde aan de kalmte do bezadigdheid de braafheid de deugdeiykheid de voortreltelgkheid de volmaaktheid van de stakers Zg hebben niet gemoord niet mishandeld niet geplunderd ja ze hebben de goedertierendheid zelfs zóóver gedreven dat ze het materiaal van den spoorweg heel lieten Hoe nu Is ooit eenig tiran is ooit een Oostersch despoots zóó subiet op zijn wenken bediend als Z M Staker Heeft ooit een slaaf zóó gedwee zyn meester gehoorzaamd als de autoriteiten het spoorwogpersoneel gehoorzaamden f Heeft iemand hetzg van de onmiddellgk betrokkenen hetzy van de toch altyd min of meer betrokken burgers de hoeren maar even scheef aangekeken Is hun een haar gekrenkt Een strcotje in den weg gelegd op hun verwaten triomftocht Wa irom waarom toch moeten wg hun zoo dankbaar zgn moeten we hen huldigen omdat zg ons ellendigen bourgeois het leven lieten Omdat zg ons niet mishandelden Omdat zg in hnn oneindige goedheid zelfs Niemand waagde het hen tegen Te spreken en tóch werden zy niet driftig Niemand plaagde hen en tóch bleven zy kalm Niemand hinderde hen en tóch namen zy geen weerwraak I Bewonderenswaardige lieden Ontblooten wg het hoofd En dan vraagt die prachtige organisatie onzen eerbied en we mogen geen woord zeggen over de onduldbare tirannie waaraan we onderworpen zgn over het roekeloos opofferen van s lands belang aan het vermeende belang van enkelen zonder ons vooraf die vrgheid te hebben gekocht door een kniebaiging voor de organisatie die getoond heeft zooveel te vermogen Laten we toch even zien wat heeft die organisatie getoond te kannen Zg beeft getoond en die eer zal niemand haar ontnemen de de prachtige organisatie waaraan jaren en jaren door de geniaalste en edelste koppen met vlgt en inspanning is gebouwd en die door den dagelgkschen onopboudelgken arbeid van honderden hoogontwikkelde hersens en duizenden krachtige banden wordt onderhouden te doen stilstaan Schryver van deze regelen schreef naar aanleiding van den moord op Carnet een ezelshuid had nog meer weerstand geboden aan het mes Ziedaar 1 De minste stoornis in het wonderfijn en gecompliceerd menschelgk organisme is met de schatten van wetenschap en vernuft door de eenwen verzameld niet te herstellen maar één enkele messteek door den eersten den besten botterik toegebracht kan het edelste hart doen stilstaan en daarmee de heele organisatie van het menschelgk lichaam de hand van een onnoozel kind kan een genie don dood brengen Waar is hier toch het moeilgke het eer biedwaardige 1 Of Ondegeest beter klerk is dan een zgner Vele collega s we weten er niets van er is geen enkele reden om het te veronderstellen maar als hy zgn hand opheft dan gebeurener ongelukken Dit kan Ondegeest die slechts aan God en aan Petter verantwoording schuldig is voor zyn daden Toen eenmaal de massa van onontwikkelden gewoon te gehoorzamen hetzg aanCaesar hetzy aan Marat wist dat Ondegeestditmaal gehoorzaamd moest worden had hgmaar te zeggen staakt I en toen hadden demannetjes niets anders te doen dan allemaal niets te doen Men zal mgn monarchale gezindheid w 1 1 niet verdenken Nog zeer onlangs riep ik met den auteur van een ingezonden stuk leve Wilhelmina Toch acht ik t kinderachtig Byzantinisme by elke gelegenheid te verkliiren dat een I vorst of vorstin minzaam was 1 Wat drommel Men slooft zich uit voor hen versiert het perron waar zy als er geen staking is aankomen biedt hun ruikers aka overlaadt ben met eerbowyzen En dan zouden ze 1 niel minzaam zgnP Zeker zg zgn er aan gewoon zg vroegen 1 niet om hun vorsteiyke geboorte ei evenmin om de bouquetten en redevoeringen 1 maar toch zoo n beetle minzaamheid magmen toch wel voor veel nioeite terugkrggenen dat spreekt zóó van zelf dat de verme ding onnoodig is Zy d e dit niet met mg I eens zyn bepalen zich tot de bloote mod deeling zonder ophef 1 Heel anders is het met onze nieuwe ko 1 ningen met de zich pas opwerpende H en 1 heerschers zonder Grondwet of Staten 1 Generaal Niemand schryft over de werkstaking zonder aan te vangen met een hulde aan de 1 kalmte do bezadigdheid de braafheid de 1 deugdeiykheid de voortrettelgkheid de vo maaktheid van de stakers 1 Zg hebben niet gemoord niet mishandeld niet geplunderd ja ze hebben de goederti rondheid zelfs zóóver gedreven dat ze het I materiaal van den spoorweg heel lieten Hoe nu Is ooit eenig tiran is ooit een Oostersch 1 despoots zóó snbiet op zyn wenken bediend I als Z M Staker Heeft ooit een slaaf zóó gedwee zyn mee t ter gehoorzaomd als do autoriteiten het spoorwogpersoneel gehoorzaamden f Heeft iemand hetzg van de onmiddellgk 1 betrokkenen hetzy van de toch altyd min of meer betrokken burgers de hoeren maar even scheef aangekeken Is hnn een haar gekrenkt Een strcotje in den weg gelegd op hun verwaten triomftocht Wa irom waarom toch moeten wg hun zoo dankbaar zyn moeten we hen huldigen omdat zg ons ellendigen bourgeois het leven lieten Omdat zg ons niet mishandelden Omdat zg in ban oneindige goedheid zei s S jlJttKSOi sist iJtfiriUÊtigden waarmee zy ze f mm Wood verdienerrromtoi Niemand waagde het hen tegen Te spre ken en tóch werden zy niet driftig Niemand plaagde hen en tóch bleven zy kalm Niemand hinderde hen en tóch namen zy geen weerwraak 1 Bewonderenswaardige lieden Ontblooten wg het hoofd En dan vraagt die prachtige organisatie onzen eerbied en we mogen geen woord zeggen over de onduldbare tirannie waaraan we onderworpen zgn over het roekeloos opofferen van s lends belang aan het vermeende belang van enkelen zonder ons vooraf d e vrgheid te hebben gekocht door een kniebaiging voor de organisatie die getoond heeft zooveel te vermogen Laten we toch even zien wat heeft die organisatie getoond te kannen Zg heeft getoond en die eer zal niemand baar ontnemen de de prachtige organisatie waaraan jaren en jaren door de geniaalste en edelste koppen met vlgt en inspanning ia gebouwd en die door den dagelgkschen onopboudelgken arbeid van honderden hoogontwikkelde hersens en duizenden krachtige banden wordt onderhouden te doen stilstaan Schrgver van deze regelen schreef naar aanleiding van den moord op Carnet een ezelshnid had nog meer weerstand geboden aan het mes Ziedaar De minste stoornis in het wonderfijn en gecompliceerd menschelgk organisme is met de schatten van wetenschap en vernuft door de eenwen verzameld niet te herstellen maar één enkele messteek door den eersten den besten botterik toegebracht kan het edelste hart doen stilstaan en daarmee de I heele organisatie van het menschelgk lichaam de hand van een onnoozel kind kan een genie den dood brengen I Waar is hier toch het moeiiyke het eer I biedwaardige 1 I Of Ondegeest beter klerk is dan een zyner I Vele collega s we weten er niets van er is I geen enkele reden om het te veronderstellen maar als hy zgn hand opheft dan gebeuren I er ongelukken I Dit kan Oudegeest die slechts aan God en I aan Petter verantwoording schuldig is voor I zyn daden I Toen eenmaal de massa van onontwikkelI den gewoon te gehoorzamen hetzg aan I Caesar hetzy aan Marat wist dat Ondegeest I ditmaal gehoorzaamd moest worden had hy I maar te zeggen staakt en toon haddon da I mannetjes niets anders te doen dan alleI maal niets te doen Waar is toch de organsatie het ingewikkelde hét knnstige Ieder wist precies wat hij te doen had Zeker de machinist had niets te doen de conductenr had niets te doen de stoklthad niets te doen ieder had niets te doen en toen lag bewonderenswaardig gevolgl theele prachtig ingerichte spoorverkeer dadelijk stil de locomotief reed niet en zie ook de goederenwagen bleef staan en de personenwagens waren even onbeweeglijk als de kolenwagen Zoo maakt één messteek den mensch tegelijk blind stom doof gevoelloos roerloos Eerbied voor het mes Zoo maakt één vnnrtje het meesterwerk van den architect tot een hoop asch Zoo werd Herostratns beroemd HH en Potter Despotische airs wennen spoedig Reeds ontvingen wj persmenschen van Zijne Majesteit Ondegeest op zijn Rassisch een vermaning om ons wat te matigen want anders konden we met ons geschrijf de spoorwegmenschen wel eens boos maken hem zelf niet mij noemen ze den ijskerel snoefde Z M En de lakei van de nieuwe hoeren Het Volk dat met een onderdanige buiging dezer dagen een gevoeligen rap vanPetter accepteerde waarschuwt in denzelfden geest Ditmaal ziJn we er per gratie en dank zQ den ernstigen kalmen bezadigden goedertieren leiders nog genadig afgekomen maar als wiJ bourgeois z66 voortgaan met critieknitoefenon op de handelwijze van den Tsaar nu ja de stakers dan zal de voorspraak van de brave leiders misschien niet meer helpen dan zal het volk d w z de stakers niet meer kalm blijven enfin dan komt de revolutie Na nog beheerschen de leiders heel den toestand hoeren we van den hoveling en wat kunnen we meer verlangen niet waar dan geheel beheersclit te worden door ons vadertje den Tsaar mijnheer Petter en mijnheer Ondegeest f Maar past op collega s houdt uw pen in bedwang denkt dat we in Rusland leven tegenwoordig en als we niet z6é schrgven als de spoorwegataker wil en gedoogt dan verliest hg zijn kalmte Dann falie ich in ühnmacbt dreigt de F liegende BUtte r vrouw haar echtgenoot Het is alleen maar jammer dat er inderdaad couranten zijn wien men zeggen moet laat uw vronw in zwijm vallen dat is hèir zaak in een geordenden staat verliest of houdt ieder zijn kalmte op eigen riaco stonden in de grootste kalmte een ramp oVer het land te brengen niet kalm wenschen te blijven onder de maatregelen die zy nu noodig hebben gemaakt of zelfs gedurende bet overleg omtrent die maatregelen dan znllen ziJ de nadeelige gevolgen van hun niet kalmblgven moeten ondervinden Blijkt de overheid niet biJ machte daarvoor te zorgen dat din de overheid verdwijne immers din is haar taak afgedaan en beeft zij geen gezag meer te dragen dat haar feitelijk niet meer toekomt Als bet waar is dat de spoorwegmaatschappoen tegenorganisatiën van hun werklieden in het leven gaan roepen om zich tegen de andere organisaties te beveiligen is dat de zaak dezer maatschappijen het staatsgezag kan en mag op niets anders steunen dan op eigen kracht dat is de gezamenlijke geconcentreerde kracht van het heele volk dat is het heele Nederlandscbe volk zelf Nederland wil en behoeft zijn verkeer zijn bestaan als modernen staat niet te danken te hebben aan een troepje dissideerende leden van spoorwegVereenigingen die in nog veel steiker positie tegenover hun medeburgers en inn land zonden komen dan de slaven van Ondegeest enPetter en die ons nog veel zwaarder jak zonden kannen opleggen als hun dat goeddacbt Neen wij zijn nu ge vaarschuwd We moeten en knnnen ons afdoende wapenen tegen een tweede aanval op de hartader van de moderne maatschappij het ongestoord verkeer En laten zij die lust hebben zich aan weke federatie van spoorwegbeambten ook te onderwerpen dan maar zeggen Hier staak ik ik kan niet a n d e r s 1 N Ot I Stadsnieuws GOUDA 21 Februari 1D03 In een openbare vergadering van den Protestanten Bond tri gisteravond als spreker op de heer ds H G Oldeman van Haastrecht Hg begon met op kearlge wüze hot choone gedicht van Laurillard Mathesis en Poëzie voor te dragen Vervolgens beschouwde hij den mensch micro cosmos of wereld in t klein als stoffeljk weien Ons lichaam is zoo kunstig saamgesteld dat leUs een leek biJ nadere beschouwing aan hot bewonderen blpt Om dit nog duidelijker te makui wtes spr op het leven de zintuigen de plaats ng 1 er van en het paarsgewgze voorkomen op de hersenen hart longen geraamte gewrichten enz 1 Spreker deed dit om aan te sporen die 1 deelen en daardoor het geheele lichaam niet te misbruiken door onmatigheid of ontacht 1 Na een korte pauze gaf de hoer Oldeman I nog eenige gedichten ten beste Hebben we in bet Wereld panorama e nt I gen tgd vertoefd in het land der bergen i en al kunneir we van die trotsche natuur I tMereelen zoo spoedig geen afscheid nemen iets liefelgks wil er toch ook wel in en daarom een gepaste af wisseling om nu Spanje eens te bezoeken Wgselgk heeft mea de stierengevechten als in onze eeuw niet meer thuis behoorende achterwege gelaten om liever dat inderdaad schoone land te bewonderen Madrid Sevilla Barcelona en Grenada plus nog meer belangryke overbekende plaatsen daarvan ziet men deze week gezichten en men zal ei meer van proflteeren dan dat men drie uur met de kaart van Spanje en een dozyn aardryksknndige leerboeken voor zich zit Al weer dus een keer naar Korte Groe nendaal 5 1 Tot onderwgzer te Polsbroek is benoemd ide heer H van Spongen van Gouda I Heden nacht is te Hekendorp afgebrand 1 een bouwmanswoning bewoond door T Ver woerd en C van Achthoven Verboerd is I geassureerd de andere bewoner niet 1 Tot onderwgzeres is te Schoonhoven be I noemd mej J U A Schalg te Schoonhoven 1 NiEUWEBKEBK a d IJsEL Donderdagavond gaf de zangveteeniging Harmonie in het schooUokaal op bet dorp haar zeventiende openbare uitvoering De zaal was stampvol De vereeniging had gezorgd voor een afwisselend program De zangnnmmers zoowel als de voordrachten met en zonder zang vielen klaarblgkelgk in den geest van het publiek De wensch werd dan ook door velen genit dat de zangvereeoiging opgegericht in 1882 nog lang mocht bestaan en nog vele uitvoeringen geven GoüBBKiK Bg de gister gehouden herstemming vobr een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 107 geldige stemmen waarvan 62 op den heer W de Jong Lz en 55 op den heer A C Snaterse zoodat gekozen i de heer A C Snaterse Rechtszaken Door de 5e Kamer der rechtbank e 1 Amsterdam werd vonnis gewezen in de zaak I van Panlus Antonins Muiselaar Francisc s Groot en Hilbertus Eliza van den Dool de I twee eersten beklaagd den moord op de I weduwe Dgkihoorn wonende Dubbele Buu t 1 54 te Amsterdam gepleegd te hebben de 1 derde hun de noodige inlichtingen verscha t I te hebben Zooals men weet requireerde mr E R I H Regent die het O M waarnam tegen 1 bekl Muiselaar levenslange gevangenisstraf I tegen bekl Groot 16 jaar en tegen van den 1 Dool 4 jaar gevangenisstraf I In het vonnis werd bewezen verklaard 1 1 bet primair aan de twee eerste beklaagden I ten laste gelegde met uitzondering van h t 1 pet voorbedachten rade plegen van den doo 1 Ten aanzien van Groot werd overwogen 1 dat hg na door de weduwe ontdekt te zg I evenals Muiselaar bet opzet heeft gehad de 1 weduwe van het leven te berooven De hamerslag toch door hem volgens eigen I verklaring aan de weduwe toegebracht was 1 zoo heftig eenige tanden van het valsche I gebit der weduwe waren er door verbr 1 zeld dat naar het oordeel der rechtban het een toeval genoemd mag worden d t 1 Groot de vrouw niet dadeiyk doodgeslagen 1 heeft Ten aanzien vin v d Dool werd ove 1 wogen dat hg weliswaar inlichtingen aan belde erste bekl heeft gegeven en dat dus hetgeen hem ten laste is gelegd gedeeltelgk bewezen is doch dat in deze inlichtingen niet de middelen waren aangegeven waardoor het voorgenomen misdrgf in casu diefstal gemakkeiyk kon worden gemaakt Dat hier dus geen strafbare medeplichtighe d aanwezig was in den zin van art 47 W V Strafrecht De rechtbank veroordeelde ten slotte P A Muiselaar en Fr Groot wegens doodslag met het oogmerk om een strafbaar feit gemakkelgk te maken en zich bg ontdekking op heeterdaad straffeloosheid te verzekeren resp tot gevangenisstraffen van 15 en 12 jaar en ontsloeg H E v d Dool van alle rechtsvervolging met last tot zijn onmiddel lüke invrüheidsstelling f SCHIEDAMMER GEÏÏEVEB ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Pirma C Lourens TELEPHOON No M Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klei ÖPliUIMIi G van het resteerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk V Een eetlepel SOURX zal ia den regel beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda BOLS Oude Jenever Aanbevelend Hlatemaker Co t t Hitbeila onichadiljrlnle n malckelykiUiKMttmliUelvaiicBnrel en vooral damee en Klnderichoenwcrk is de Appretuu Tan C M Mllllr fc C erlia Biitli 3lr 4 M nlatOr ad Itlv op naam en fabrkkimerlc Vartryibaar hy H H n Wlnk llm tn i h iiw rk tal itaria fraiaryaa aai aia a H r l D p t br w a ra iaHa Urataa Echt Zeeiiwsch i arwebrood f 8 eent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27