Goudsche Courant, maandag 23 februari 1903

t 4l8te Jaar ang Uinsdag 34 Februari 1903 o 9039 mmim mmm MdtwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon o S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte nzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd V Lie Natiohal Zeitung iegt V4li verschill de zSdei lwordt het bericht verbteid dat in Hollandijhe regeeringsknngen opzien is nflwekt dool een in krachtige bewoordingen van de Dnitsche regeering aan ie vVBurin geprotesteerd wordt I gevöila van de werkstaking te de internationale spoorwegverik endd 24 uren liet ondefbreken n v ï goedingelichte z8de egt he bjad dat dit be rieht geheel is g ëtrepen gtóelde no £ dB Holla d dit eze té AjBstèrdan bèdiijg ge yjj ijferuei het flertj uit df il feelegenheid van den 25en ai 1 mr kroning es Pausen zi n ni eMlLjo XIII i g er nitBli kend s Imdi hi ii Kiilgia zaal ffinuen lejdnht doot W aanwezigen p zpn zegtjn luitsprekendljVer volgens Uel t hj zich ijpar de Beatificatiezaal waar wel 60e0 genoódi den bijeen waren De paus ging op den tro n zitten A n zgn rechterziide was de familie Pecci gezeten san zijn linkerzüde de leden van het hnitengewoue Spaansche gezantschap Kardinaal Ferrari las het adres van gelukwensch voor De paos sprak zijn dank nil en nam vervolgens de gouden tiara in ontvangst Dailirna gWg Leo weer terug naafJiJnerettrekken Gemeld wordt dat de paus bü gelegenheid van zgn 25 jarig pausschap op 3 Maai t a s 1 verschillende leestgaven zal schenken o aAÏ een hall inillio n Jrs aan godtdMbtige en weldadige etichtinfen 200 000 Jts kan de propaganda die fOeger al eensfen nrtUioen l ontving 100 000 trs aan de armen van Romitf 100 000 Irs aan roomsch katholieke genootschappen en 100 000 trs aan het observatorinm van het Vaticaan Het leest belooft schitterend te worden allo kardinalen hebben een dringende nitnoodiging gekregen om het bfj te wonen en men rekent dat een vflitigtal van de 58 in leven zynde kardinalen aan deze roepstem gevolg zullen geven 60 000 toegangsbewijzen zullen voor de groote plechtigheid in de Sint Pieter worden uitgegeven De paus draagt bg die gelegenheid de drievoudige genden kroon die hem Vrijdag den dag ran zgn verkiezing tot paus is aangeboden s Avonds feestelgke verlichting van alle roomsch katholieke gebonwen in Eome 93 oude mannen en vxeitwen het cijfer stemt overeeji met het aantal levens aron des pausen znllen dien dag aan een maal verzameld worden W 34 Hij scheen nog bleeker te zijn geworden dan hy reeds was zijn bcw t ging hügend op en neer en htvig bonsde zijn Wt vje bent vennoeid mijn jongen zeide de goede abt irja vilteen beetje MtCDda Renato i L at et dan voor vandaag genoeg zijn Iemand die het pas van d t diwd beeit opgriuald moet niet te veel van ti krachten vonleren Morgen komt er weer een dig willen e hoopen XI RMI TO i LVriKtlOOF Den volgenden dag zette Benato zijn verhaal aMus voort Ik was achttien jaar geworden Sedert eenigen tijd was er in mijn denken en gevoelen een zonderlinge wijziging ïjekomen vaag in t begin later voor mij zelf a duidelijker en daidelijker Ik was zoo arm geweest ik had aoo lütl M werkt medegesleept als ik werd door eeo aUêi overheerscbend denkbeeld om veel te teenm ntj zelf op te heffen en om toowel ia httnuMlfhBp Druk van A BRINKMAN Zn Gouda C F BUSCH CiOUDA Markt 60 r ieuwste ZWARTE STOFFEK IP Groole Reuze Laai§te Week Wordt iilet iiltgesield Trekking Zaterdag 28 Petr 1903 Zevende Verloting te Hengelo Gew door Notaris SCHEPEES van Zelhem in het openbaar bg WITTE to Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prijs 2000 Prijzen Ie Prijs TWEEDUIZEND GULDEN 2e Prys DUIZEND GULDEN 200 PaardondekeuB 200 Harmonica s 200 Leuningstoelen 200 Reiakoflors 200 Portretalbums 200 Wekkers 3e prijs 600 Gulden Ie prjs 400 Gulden 6e prp 300 Gulden 6e priJs 200 Gulden 7e prijs 100 Gulden 8e prijs 50 Gulden 9e prp 60 Gulden 10e prijs 60 Gulden 190 jachtgeweren 200 Horloges 200 Gestikte dekens 200 Moltondekens Prijs per Lot f 0 50 Loten verkrijgbaar te Gouda bij SWAKTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg E 86 LOUIS BISSCHOP Dubbelebuurt B 4 en L RAASTBOP LangegroeUendaal W LA GRAND Waddingsveen JOH DE BOER Lzn Hazerswoude Dorp JDsjxxl lo e t o xgrin gren WS ondergeteekenden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo G voor de goede ontvangst van do door ons gewonnen prijzen in de Zesde Verloting te Hengelo G gebonden den 20 Deo 1902 en beveelt een ieder ten zeerste aan zijn geluk eens te beproeven door t koopeu van een at meer loten in de Zevende verloting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 28 Pebr 1903 J Taw Oosterhout J J Wester Nieuwolde B Martijn Terborg H K Leunk Geesteren J N Velthoven Delft J W te Vaanholt Geesteren J W Baan H J Bannink A de Geest Arnhem B Kinaer Zeddam L Snellenborg Zutphen Burgers Doesburg J Kranenkamp Doesburg A Demming Hengelo Gld J Bakker Drieborg G H Joolink ülft M Scheele lerseke IJ Hoekstra Winterswgk H Vierdag J Hz Zwolle A Helmink SilvoldeJ Vroman IJselstein S Teenstra Kootstertillé W Bergers Lnnteren W Viergever Renesse M J v Huizen Groningen E T d Doel Melissant L Michielsen H Ternenzen J V Oorschot Werkendam R Oosterhoff Zwolle B Eiemeöer N SchansP A Eerwork BuistJ Avuout Stiens A Lindthond Goes A Thomassen Alphen C Weijel Zut ihen E A Wijngaarden Wiinaldum P Hnizer Groningen T Hollaar Tz Sommelsdijk R de Graaf Oosterbeek H Chabot Cappel T Brai dsma Wijnjeterp H V d Zee Sloten H Hendriks Pannerden H Vloedgraven Haarle L Bloemendal Groningen R V Kalkeren Lieeden Wed A Menkink Borne H GroenierSz s Gravenhage M S S tsma Hallnm P V d Hoek Hardegarüp E Werkema Feerwerd G van Erkel Zoelmond D Gerlofsma WapserveenT X Wiarda OosterzeeP A Dercks Delft H Veenstra Nuis M Veerman Wapserveen Papenhuijzen Hoog Blokland JANSEN te Hengelo Gel F Werkman NieuwoldeP de Vries BritsnmH Spekman Groningen W E T Diepen Kleinemeer K Haijma Britsum A F de Groot ZwijndrechtH ï Aalst Zult BommelM d Gruijter Asperen J Hannen Merum Herten J Bijlsma Marrnm J V d Ven Dommelen J Kloosterhnis Sappemeer H Passer Sloterdgk S Keiwegen Otterloo B Zuidhof KoekangeBesselink HengeloSessiuk J Kuijer Kookango W V Veen Beilen B Bennk Zelhem A Duker Lhee G Doringa Siddebnren B Olthoff Loehem G Gerrits Gz Vroomshoop J do Vries Steenwjjkerw J A Boom Zn Meppel E Ntjman Loohem H Bochane Breukelen Mej M Lons Ondelande I Mji Dedemsvaart Mej M Groeink Steenwp D Wesdijk Bommel Mej G v d Leij Steenwp G Jonker Steenw jk C Miciels Vecraai H V d Zwaag Niekerk M Krijger Mz W Schouwen J A Kas Assen S J V d Schaft Schot E J Groot Obbink VordenO Liefdegesticht Geertrni denberg H Engels Vlissingen C H S v BeekRaamsdonkv A de Eooy Gastel W Slooters Gastel J den Hartog Leerdam G Kooijman Bennekom S Schaafsma Harllngen H v Doornen Sevennm L H V t Spijker Zwolle M Boffers WoensdJecht t Boelen den Haag A S Landstra Beers N J Pul Nieuwolde Mej L Vellekoop Delft G Langeweg Jz Klnndert G Mulder de Pont L Hoogerman ScheemdaA V Egmond EnkhnizenA Hein VeeningenK Korf DelJziJlHamaterJnlius BellingwoldeP Drenth ToihamC Hendepoel KlundertQuekelberghe GroedeW Brouwer LnnterenJ J Bolwerk KetterdenW S Smith Finsterwoiae 3 Kleinman N BuinenW Fok SoesterbergA Stigter WoerdenA C M ï SchooterStoppeldykJs Kerkhof EnterA T d Veeken StoppeldpJnlia Boeding 5 Hofstra Marrnm E van Koekei LnnterenW Klomp Lnnteren A Talens Bovensmilde J J Krot 4 pr Oldeboorn G Isaacs Woerden F Thoolen St Joost EchtP S Veenstra Opende E Poelman Sappemeer W Lamers Oosterhont A Klaster HavelteJ Vosters Riel M T d Linde Rotterdam B Katenberg Oud AvereestJ J de Raadt HarmeienL Hoogerman Scheemda E Kerstman Barchem L V d Velde Amsterdam G Bemboom SlagharenT Stamm Uithuizen H Hietbrink Eibergen H V d Ploeg Dunrswonde M W V Room Biervliet M Blokhuis Eossum H H Walraven Heer 6 Piekema Oldeboorn 0 J Visser Warder C Jongert GrootebroekJ Keijman UtrechtZandbergen Olst J d Bree Fz ter Neuzen M Ap eldoorn Bergentheim J K Hertz Co Znidlaren J Braber Jr Renesse H J Daggers Valthermond H P Lonwerier Groningen H Boonstra Joure J P V Vliet s Gravenhnge A J Leeftink Boekolo J Hauwert Wieringerw Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage bij D derland die ook eerlïke agenten aansteld op piaatseu waar er nog geen zijn voor de 8ste Verloting waarvan de trekking in April 1903 zal plaats hebben Goudsche Melkinrichting Levert dagelijks versch Fijnste ikwalileil Tafelboter GEPASTEURISEERDE EOOMBOTEE f 1 54 per K G Prima kwaliteit K eukeiiboter ƒ l 4è per K G Bezorgt tweemaal daags aan kuis Prima onvervalsc i e Volle Zoete Melk Scent per LIter iGeroomde Melk tapte Melk 4 Roomkarnemelk f 3 En b veeliiin t by zouder aan J i Gep sleiiliseei tóMelk t eze MEiiK heeft een be rkirlg ondentaan terl erd m pming waar door ziekte eroorzakende Wthogene Mcter f i jCEiijÉOn iiiinizijVEnVlNfif d GEKO KiTE ME jKUopHW d Aoksinafk en n t oe dagen goed blijven i 11 Üi S fli Óf le ering gescMedt i h lüïterfleslch ijM Ut ce it er Öesch en in halvefpeSehjes ai 5 cent ptófflesch I ilBestèllinge worden gereg éld ïiitgêlird j If VADEilE€U II het BEST e VOORDEELIGSTR MOND en TAUDWATEE ter wereld JSeiUge agenten voor OOODA en BODBOBArEX HOLVP € o GoiKla Vraagt PROEFILESCHJES i 20 cents Hl Kans op 12000 Gulden voor 30 cent biedt de DERDE GROOTË ARPiHËHpE VËRLOTIl De trekking geschiedt xonder uit stel door weeskinderen in het openbaarte Arnhem op d en Maart a s late PHIJS Heerenhuis of f 1 000 in contanten 2de PRIJS f 1600 incontanten 3de PRUS f 700 in contanten 4de PHU8 CompleetSalonameublement 6de PRIJS Compl Slaapkamer ameublement Voorts Rijwielen Naaimachines Meubelen Gouden en ZilverenVoorwerpen enz enz Op ruim ledere 40 Loien een prijs Prijs per Lol 50 cent Dit goede oude Huis tlek Jicht TerkoBd enkel Huisgezin ontschen 4 IA HHApotheker Te AiMtertan r i a Bil t LOTEN verkrijgbaar bü Oouda Firma T J KOUSBROEK Gouwe 146 J v OIJE Kleiweg 2 L van ERKBL GroenoTeg töl Rotterdam H T NIEEIOKER Eaamhoek Zandstraat Oudeteater O V KEOMME Lotendebiet IFaitdingnveen W LA GEAND Zuidkade D 65 en worden Jranoo toegezonden door de ondernemers i SNIJDBBS Co té Arnhem na ontvangst van het bedrag in postz ol per postwissel met 5 cent voer porto Trekkingslyst 10 cent extra I e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prms per drie mdanden is 1 35 franco per post 1 70 Alzondertijke Nommers VTJF CENTEK BuUeiititii 4li Overzicbl In Beieren raakt men nog niet uitgesproken over het onverwachte aftreden van baron vun Crailsheira Aaii zgn verzoek om ontslag is voldaan zander dati de regent met den ministerpresident enn onderhond heeft gehad Om te l ewijzei dat hg echter persoonlijk niets tegen hem iiad liet prips Luitpold Donderdag aan Crail heim door den chef van de geheime kan largj die zich v or die gelegenheid in galajfleedteg had gestokep een kostbaar schilderg jii olieverf brengen Dat de wee andere protestantsche minisiters von Feilit scb en Eiedel niet tegelgkertgd af fijn getreden schrgft men toe aan een persootlgken wensch van den ra eut Intussclien fs de pers nOg zeer terughoudend ten aanzien van Podewils den nieuwen mi nisterpresident Do Allgemoine Ztg maakt de opmerking dalj Orailsheim nog over zijn volle werkkracht beschikte en heengaat Zonder dat hg voi moeid was van den last van z n ambt ziJ prgst zgn onwankelbare en trouwe toewijding aan den regent Op de vraag die op aller lippen ligt of er een nieuwe en onverkwikkelgke koors te wachten is zal naar de Allgem Ztg verder opmerkt de bezetting van den ministerpost voor eeredienst het antwoord geven Het bla keurt het teirsiotte scherp st dat de liberalen het alleen aan het lawaaiige centrum overlaten om de zoogenaamde wenschen ili het volk ad limina regis kenbaar te niaken i De Neueste Nachrichten bevestigt de onderstelling dat het verschil ven ipseliiBg 1n den ministerraad van te weinig beteekenis was dan dat Crailsheira daarom noodzakelgkerwgs had moeten aftreden Orailsheim is zegt zy gevallen als offer van de vrees voor het centrum Zgne ambtgenooten hebben hem in de eerste plaats i iMI steek gelaten Toch gaat hg met eere want do esschiedenis zal zeggen dat hg de eenige Dultache staatsman ia geweest die in het begin vau de iOste eeuw den moed heeft gevonden om het oppermachtige nltramoKtanisme bet hoofd te bieden Dit klinkt lichtelgk overdreven maar bewijst hoe groot vertrouwen men van liberale zgde in Orailsheim stelde De nitramontaausche Augsburger Postzeitung vindt dat het gerede is de politieke beteekenis van het gebeurde niet te overschatten waarmee zg wil zeggen dat het centrum er nog niet op behoeft te rekenen dat de prins regent nn voortaan op alles wat die partg verlangt ja en amen zal JFEVILLEIO pelijk leven als in de uUoetenin mijner kunst eenmaal uit te bhnken dat ik er in t eerat nauwelijks op had gelet hoe ook in mij het jonge bloed begon op te borrelen UEÏBE IS HAAT Trouwens al had ik dat gewild ik bezat niet het noodige geld om mij van tijd tot t d te gaan vermaken zooals het meerendeel van de jongelui van mijn leeftijd dat deed Toch was ik geboren om ief te hebben Ik had een diepe behoefte om te beminnen des te heviger omdat ik nooit in de gelegenheid was geweest om op eenigerlei wijze aan de vlam die in mijn binnenste woedde een uitweg te geven De jonge schflder hield hier even op 0 vergeef mij myn brave eerwaarde vriend stamelde hij mot eenige verlegenheid f dat ik mij zoo uitdruk tegenover iemand van uw karakter en Twi uw standi Ga voort wide de abt GaUi op een zachteii toon Juist omdat hier met den man de priester vereenzelvigd is kunt ge hem ook alles raeedeelen wat ge op het hart hebt want de priester die zooveel moet aanhooren is misschien beter in staat u te begrijpen dan menig ander Op zekeren dag dan hpraam Renato met grooter vrijmoedigheid niv 8m voorticn va beschermer hem haddeo lB erustgesteld op zekeren dag vertelde mij aS n leermeester twaa de beroemde Bchil4er Xavier Ücd gij wel zult kennen zooals Jleel Rome heïa kent dat hij het Birtret zou gaan schilderen van een der mooiste Meisjes uit de stad nu reeds om haar schoonheid bekendi hoewel zij pas nrstien jaar was geworden Den volgenden dag vertoonden yich inderdaad zeg n De Munchensche oorrespondent van de Kölhische Ztg gelooft dat de prins regent orailsheim ten offer heeft gebracht omdat dooft da voortdurende aanvallen van het centert de populariteit van de Kroon geyt ai begon te loopen Wg voor ons wagen de gissing dat er nog wel wat anders achter het ntslag zal itten Zou bv bet telegram van de Beier he regeering aan graat Bttlow waarbg Orailsheim dezen geluk wenschte met zgn verweer tegen den Beier SchAdler in zake de bekende Swinemündsche dépêche wel de goedkeuring van den regent weggedragen liobben f Het is mogelgk dat Oraiiaheim dit eigenmachtig verzonden heelt en dat zgn ambtgenooten hem achteraf ten aanzien daarvan Verloochend hebben Dit zou ook verklaren dat de rechtstreeksche aanleiding tot Crailsheim s aftreden is geweest een verschil van meening tussclien hem en zgn collega s over zijn bevoegdheid Het verwondert ons deze onderstelling nog nergens in de Dnitsche pers te hebben aangetroffen Zaterdag zonden de gezanten van Rusland en Oostenrgk Hongarije te Constantinopel officieel aan de Porte het ontwerp aanbieden betreffende de hervormingen in Macedonië ErjZiJn nu verklaringen van ondersteuning van t voorstel gegeven doör Ffankrijk Dnitschland en Italië Van Engelaniiwgen wg nog niets vermeld Men verwacht Sejiter dat Frankrgk en Italië zonder voorbebond het plan znllen steunen doch Dnitschljiia i Engeland allicht reserves zullen maMi Voor bet oogenblik zijn de beriefcten over militaire voorbereidingen wat bedïSrd al is ook Met aan te nemen dat ze daarom zijn gestaakt In de Krim moet Rusland zeer bedrijvig zgn In Boelgarije doet de regeering haar best om de kalmte te bewaren maar volgens den Sofiacorrespondent van de Times is de toestand die nn in Boelgarge heerscht en geheel gelijk aan dien in Griekenland twee maanden vóór den oorlog met Turkge De Grieksche regeering werd meegesleept door de publieke opinie en het is vreezen dat de Boelgaarsche regeering op dezelfde wgzo in botsing zal komen met Tnrkge In 1897 was het ook als een verdedigingsmaatregel dat de Porte haar troepen bijeentrok aan de grens van ThesMlie waarop Griekenland toen antwoordde door mobilisatie van hrft leger Nu neemt Tnrkge weer dergelgke verdedigingsmaatregelen en het iieoft allen schjjn of Boelgarge daarop eveneens zal antwoorden twee dames op het atelier moeder en dochter Da eerste stond my al dadelijk tegen al bezat zij ontegenzeggelijk nog vele restea van vroegere schoonheid Maar de dochter Hier zwee Renato nogmaals stH het zij om zijn aandoenmg te onderdrukken Uft zij uit eenig aarzelend gevoel waarvan ijn ijpeBocrder de oorzaak wel begreep maar daar de abt hel beter vond dat de ander van hetgeen er bij hem omging niets vermoedde vroeg hij heel eenvoudig Waarom ga je met verder myn jongen Ik dacht daar antwoordde c e schilder met eene min of meer ontroerde stem dat het niet noodig zou zijn u van de dochter een persoonsbeschrijving te geven daar u haar moet kennen Althans van aanzien want ik zclt ik heb later ook haar portret gemaakt en dat bevindt zich op mijn atelier U hebt het moeten zien daar u tijdens mijn ziekte herhaalde malen boven bent geweeijt Zoo sprekend verloor de jonge man den ter niet uit het oog Je bedoelt acker dat dames portretteitólDeten xJKÊjSÊÊK fft ltt aMw ii MpiMIH PMniMHumcïe R nato tJM ptntrct is beschadigd Het hootd is er uitgesneden zoodat op dit oogenblik niemand u zou kunnen zeggen wie t heeft moetcfi voorstellen Dat antwoord had e ne verschnJtSelijkeiaitwcrking op Benato 0 mijn Sodi mafbpelde hij de handen als vuisten gebald tegen de idapen ran h t hoofd door mibUisatie van het leger De correspondent hoopt nog op bet verstand van de Boelgaarsche regeering die weet dat Boelgartje niet in zulk een schitterenden flnancieölen toestand verkeert dat bet zich zoQ kunnen wagen in een avontaar waarvan ze waarschjjnlük niet veel voordeel zal halen De National Zeiting vindt in de jongste redevoering van den Italiaanschen onderminister van baitenlandsche zaken Baccelli aanleiding de bonding van Italië op bet Bal kauschiereiiand te bespreken in verband met de Macedonische qnaestie Het bind wyst er op dat de redevoering van Baccelli niet vriendelijk was voor de Porte De Minister releveerde slechts de vriendscbappeiyke raadgevingen der mogend heden over de hervormingen in Macedonië en liet nitkomen dat de Italiaanscbe Regeering ook baar gezant te Konstantinopel beeft opgedragen het programma van Rusland en Oostenrijk te ondersteunen Uit de gebeele redevoering bleek dat Italië zeer veel sympathie gevoelt voor de Christenen op het Balkan Bchiereiland en voor ban streven om onafhankelijkheid te verwerven Maar tevens dat de Italiaanscbe Regeering d n vrede wil handhaven in het belang van haar nationale ontwikkeling die geschaad zon wdrden door complicaties op het Bal kanschiei eiland üe National Zeitnng voegt daarbü Wanneer Bulgarije zijn grondgebied uitbreidt ten kaste van het Torksche Eyk zouden wellicht de belangen van Italië daardoor niet gevoelig worden aangetast Maar elke wijzigingin het evenwicht op bet Balkanschiereiland moet bet gevolg hebben dat Oostenrijk de rechten dia het door het trac taat van Berlijn gekraf n beeft wat betreft het plaatsen van garuizoonen in het district NoviBazar lal g an uitoefenen Italië heeft berbaaldislilk zich ongerust getoond over dit reobt der Monarchie Ën om Tffelke aanleidiw tot complicaties die van een militair opll eaen van Oostenrijk in bet district Novi Baxar het gevolg zouden zijn weg te nemen blp de Italiaanscbe Regeering van meening dat de integriteit van alle Balkanstaten dus ook van Turkije moet worden gehandhaafd Do Parijsche correspondent van de Standard herhaalt een beweren dat in den laatsten tjjd meermalen vtfflEngelsche zijde tegen Frankrijk is lit t w dat Frankrijk in stilte den oDÉpd van Boa Hamara begunstigd beeft brengend waar men de andere had kunnen zien kloppen t IS dus waar O ik wltt fa t wel maar ik wildo het niet wet n In spyt van mijn overtuiging bleef ik twijfelen bleef ik nog aan een belachelijke onzinnige hoop eenig voedsel geven Welke twijfel 1 Welke hoop Maar Renato bleef het antwoord schuldig Hij had zijn gezicht in zijn handen begravev een snik welde op uit zijn borst tu op eens be gon hij te schreien als een kind De priester liet hem veenen Ër zijn van dif oogenbUkken waan aeih él sterksten zooveel behoefte gevoelen om hunne tranen den v n loop te laten dat zy t besterven zouden al zij ze inhielden en Renato was in t geheel niet sterk een en al hartstucht met een vurige en reeds gemartelde aiel een jonkman met artibtenbloed dat ii te zeggen coeC een bewegelijk en licht ontvlambaar gemoed ieiaaiid die op een gegeven oogenblik tot een oioord i iiMlll ni zijn wiens wilskracht veel meer geboren wordt uit een oogenblik van spanning dan dat zij een karaktertrek zou wezen een jonkmam niet in staat tot eentg rijp beraad maar steeds verkeerend onder den oTerweldigenden invloed van zgn begeerten zijn haat ot zijn liefde Maar zooals hi dan ook wezen mocht be chouwde hem de abt Galli met een teedere en diepe sympathie I IVordf vtrralsd iêf éf