Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1903

Woensdag 25 Felfruari l9l 3 41ste Jaargang o 9040 wmm COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcroon Ji D V E U T E JS T I E N worden g eplaatst van 1 5 reg els h 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereken J n aar plaataruiinte Inzendin van Advertentiën tot 1 uur dep midd l i llliill i Ht De itgave lezer entrant geschiedt dagetijks mot uitzorideving van Zon en Feestdagen 1 0 prijtt por dfio maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Alzoiidorlijke Noniniers VI IF CKJNTKN ADYEETENTiM in aUe Couranten worden aangenomen dOor het 4d¥erteiitle Bureau vao A BUii üMAN ZOON 1 Mél te huur JÜEN HUIS Krngerla n 7 kameri ad l 375 per jaar EEN HUIS Bleekerssingel ad 450 p j EEN HUIS Crabethstraat direct ad 1 350 per jaar En tegen AUQ of SOF EEN HDIS Crabethstraat met 8 kamers Adres Torimarkt H No 257 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsehe uitgave van ObuRisr De hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat nit de Beschrijving eener BeiH om de Aarde die de Heer E T Feenstka Kdipek in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rtji geiUuMtreerd naar eigen photographiache opnamen Ieder inteëkenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Aohter Indië Birma Malacca enz Priji pefjaargang f 7 90 incl d Anaichihaartm De inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem In het VerlicMing Magazijn De A vondster Dubb Buurt Telefn 117 zijn steeds voorradig de nieuwe modellen Gasornamenten en fraaie Ballons begeiyke ÖASFORNaiZEN enlCOMFO REN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdli den ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding ThiiRy i Wendirbalitia in üo gelieole wereld bekoiid cd geroeroil Onovejtroffen mitldol togen alle Borst Long lever Maagziekten enz Inweiulig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg jaar te wenden l rUs per flacon t J per post 1 1 16 TUnry s Woaduialf bezit eon alsnog ongekende geneoskrach en beUzanie werking Maakt meestal elke pijnl ko n gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 aar oud voor oii i enee8li k rehoudeu beeng eziiel en onlangs oen b na 2a jaar kankeriyden firenezeD Brengt genezing en fenacUting der pqnen bij wouden ontstekingen enz van allerlei aard Prys per pot 1 160 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotbekor UEKRI S4KDER8 Kokin 8 Amsterdam Wur gtea depot ii bwtellB men direct uu die Sohuüenipotheke in k IHIttRBY m Prenndn bel KobiUoh ÜMterFeieb GelicTe proipeetni te ontbiwIoD bij het Centrul Uepdt Sander Rflkin 8 AmitwduB Teleplioonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 ge egen Aanleg en onderhoud gratis Het Det is aangesloten aan het R ks Intercommnnaalburean Op 1 Februari 138 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT Ceiitraal Comité van Wcpk4 evcrs De ondergeteekenden Voorzitters van Comité s van Werkgevers in zake de Beroepswet berichten hiermede aan de houders van Werkgevers Kaarten dat de bovenbedoelde Comité s zich tot een Centrnal Comlté hebben vereenigd tot behartiging d r algeracene belangen bij de benoeming van gemachtigden voor do verkiezing van candldaten Leden en plaatsvervangende Leden van den Iferoepsraad Zij noodigcn de Werkgevers te Gouda in hun belang beleefdelijk en dringend uit voor zMvev zulks nog niet mocht zijn geschied ÖUNNE KAARTEN VOOR OF UITERLIJK OP WOENSDAG 25 FEBRUARI aan een der ondergeteekenden in te zenden A VIngerllng W l D vanRIJraenam Or H IJsscl de Schepper H H WERKGEVERS WIJ verzoeken U beleefd Ijwe kaarten blJ een der Voorxiller § wan de Comité s voor de Beroep§raad in te zenden Namens de Schilderpatroons Vereeniging CHABET C J REVET Secr Volks weer baarheid Gouda De SCHIETOEFENINGEN in het Hotel De Romein en de SCHERM OEFENINGËN in de Kazerne zijn lol nader order geslaakt HET BESTUUR Geen Kinkhoest Geen Inflnenza hn Itinkhocsl influenza llorsl en lieelaanüoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neomt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A II T II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOBM van H N VAN S£HAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOtVF Ji Co Westhaven 198 Oourfa A LATBSSXBIN mm g 100 Gmda E H VAN MILD Veerstal 13 128 te ffou a A BO0MAN Moordrecht fINKSE Nimwerkerkad IJtd A N viN ZES8EN Schoonkonm J Th TORKEN Boakwp B T WIJK Oudtuaij r A 8CHEEE Uaattrechi P W v EDE Oudeujatev K vasde HBLIDEN te Reeuwijk P v D SPKK Moercapelk D v d STAB Waddingsveen Wed ï HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddingsveen P A uu GROOT Oudewater DB JONGH Oudemater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bttuehop w mmm lïWl SffF ï iW W éS PRAEPARATEN VAN iwsktt slechte Oflltna l ar pllA dimwitkniohtigetnTentM kande kina wijn tegeni t ygMillft li ail V ll oQ i bij Vinderm aU yolwa cnen gebrek aao eetlmt slecM t iphevcrterlnc lenuwboofdpHn ter versterking na ziekte of kraambed koorte en hare gevolcen QUINA LAROCHE FÉRRUOIHEUX in het bijioiilei tegen Bloedgebrek BlMluuoht 1 r kwalen Tan Krltlsclwn leafttjd ent Vei knjtiUar in flKCon i I ÖO en L j I F T lY kinderen zwakken en kllerachtige gestellen leer aan tt beI r veten Ab gtneeskrachtlee drank 1 toornlBsen der splJaTcrterlneaorganen en dlorrhét o k I TOOTinigelingon en kleine kinderen Fnji per bui t j Kgr ƒ 1 70 t i Kgr O Oqt M Kg JQ 50 1 f ChemlBch Mf lk lliker Sp l i oor Kindervoeding In buw i H KgSyo öO I r VOtnnict V lgctrCUCn 5 vu d lnvlptt anvaUm va Astbina etc fn I r dooijei i Ö 80 en ƒ 0 50 I I Tamarinde Bonbons L LSSg cSHS a a F voor Vlnaeren bewijzen etc Tamarind Bonbons v n KRAEPEUEN 4 HOLM beUngnjkt diensten P du r de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam 1 Priji pef doocje O OO en ƒ 0 60 Salmiak Pastilles S 5o1i 1 s Joïi 3 d flSSp ïï S V een anjmoploBsend eö Tenachtend middel b ul tn i m l md tu l d uitiluiteiid in I □ fleKhjes erkrijgb w Prijs 0 30 per fleichje TrMjMfalen ram KRAKTKUEN HOUf U Zelet iM athit ifwnim fan Ap Uk Jtti t M 3MefMêH KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUklk Kranken g enezen en Zwakken sterk gemaakt Da wonderbare LeretiBkraoht ontdekt door den meest beroemden Docter die alle bekende kwalen geneest Knkwiudlgt uirii u dli giUJk itiu ut nlBm Bil Mtin TU kiggm ImIUJiI Idllk nottllli ntiat De Medicijnen zijn gratie voor eenieder die z naam en adres inzend Na jaren van gaduldige studie en delven in oude tydsciiriften zoo wol als in die van den tegenwoor digen tijd heeft Dr James W Kidd Baltst Block Fort Wayne Ind 8035 ü S A bekend gemaakt dat liy Dr JameB William Kidd t j wouderbnre levenskracht ontdekt heeft on d t hij bekwaiiTi is met de hulp viiii zijn yroodei haar rniddöl dat aan geen ander bokeud is tiii ivollco liet reauUaat is van ve e jaren atudio m liüt oekeu naar dezo kostbare levenskracht om alle kwalen vaa het menscholijk lichaam te genezen Kr is gaea twijfel opzichtena deu ernst des Dortora wanneer hij dezo dingen lioweert want de genezingen die hij dagelijks bewerkt staven de waarheid zyner woorden Zyiie theorie ia op redelijke gronden gebaseerd op de praktyk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost 11 nieta om doee wonderbare iLovena Kraolitt zooalfl hij het noemt te proboeren want hij zoud het gratia aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te overt igen van de wonderbarende genezende knicht weshalve gij me a waagt Sommige van de virmelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertronwbare getuigenissen zouden ze biJEft geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Üieken die door hunne genoeaheoron waren opgegeven ziju hersteld en aan familie en vriondön tonn gegeven Eheumatiek zinkens maag hart lever nier blaas bloed en hnidziekten zija als op magische wijze verdwenen Hoofdpijn niggepqn zenuwachtigheid tering hoeaten verkoudheid asthma catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongesteldhedoii iongen of eenig levenaorgaan zoo spoedig herateld dat het niets minder dan een wonder ia Oedeeltel ke beroerte looomolor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig en blijvend genezen liet zuiverd het gansche lichaam hersteld de zetinwkracht de bloedflomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervoUe Levens Kraohtf Schr f van daag nog voor de medicijnen Het ii vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden n dadelyk firanoo por post toegezonden IVleaw unovertroften Trof Dr Liobers welbekend Alleen echt met Fabrieksmerk tot Toortdareude radicale en tekere genezing van alle zelfa de meest hardnekkige utenUW xiefcten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigun leeft d otale genezing van elke zwakte Bleek lücht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgavertering Onvermogen Tmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospeotaflsen Jrijiror öesoh fl 1 d i fl 8 dubbele flosch 11 f Onfra M ep6t Matth v d Vegte Zaltbom mei Dipüta M Clóban Co Rotterdam F Happel s Gravenhage 1 UalmmanB de Jong J Czn Rotterdam Wrlff Co Gouda ns biï alle drogisten Echt Zeeiiwsch Tarwebrood tX cent de K Q bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Druk ranA BBINKMAN Zn Soada uUciilaiidsch Overzicht Bfj de beraadslagingen over het Engelsche adres van antwoora stelde do oonservatiel Beckett een amendement waarin wordt betreurd dat de organisatie van het leger niet plaats had op de wtjze die door de belangen van het Kp weid geëischt en dat geen versterking was verkregen in verhouding tot de verhoogde militaire uitgaven Majoor Seely eveneens conservatief steunde hit amendement Minister Brttdrick verdedigde de politiek Tan het ministerie van oorlog Groote vooruitgang was verkregen bg de vorming an legerkorpsen in overeenstemming met de plannen iet vorige jaar ontworpen Het vorige jaar waren 56 000 recrnten ingelüfd en het eflectief was thans 291 800 man d w z 12 000 man hooger dan het eltectiel door het Parlement vastgesteld Uet was daarom onmogelijk te beweren dat geen vermeerdei ing van rterkte was verkregen in verhouding tot dé vermeerderde uitgaven Wijzigingen zijn gebracht in de organisatie van den stal en de mobilisatie De politiek van het ministerie van oorlog had ten doel een minimum van troepen onder de wapens te hebben en een maiimnm in reserve Maatregelen voor de verdediging van Indië zouden door deskundigen worden onderzocht In den loop der verdere debatten steunden nog twee conservatieven het amendement Beckett terwyi twee andere conservatieve algevaardigden verklaarden zich van stemming te zullen onthouden Enkele conservatieve sprekers echter verklaarden in te temmen met Brodrick s plannen De beraadslaging is verdaagd De nota door de Russische en Oostenrjjksche gezanten Sinowjcl en baron Von Calico aan de Forte overhandigd bevat volgens de berichten in hoofdzaak de volgende eischcn Ie Benoeming van een inspecteur generaal voor de christelijke vilajets die drie jaren in zijn functie zal worden gehandhaafd en die met een groote macht zal worden bekleed 2e Benoeming van Knropeesche oiflcieren voor de gendarmerie 3e Geregelde betaling der traktementen van alle ambtenaren door de zorg der Ottomaansche Bank aan wie alle inkomsten afkomstig van tienden en belastingen moeten worden afgedragen nit Rome wordt gemeld dat men daar de Macedonische quaestie die voor een paar LIEFBË II IAAT Het zien van dat lijden even oprecht als hard moest wel den man treffen wiens wijsbegeerte welwiUendheid ten grondslag had en wiens geloof vergitfenis ademde Bovendien we zeiden het reeds had hij eene vaderlijke Helde opgevat voor den armen jongen die alleen op de wereld stond die t van den rand van het graf had opgehaald en voor wien hij het nieuwe leven dat hem te wachten stond volgens rijne beste krachten wilde helpen veriachten Zachtkens legde de eerwaarde man ijo hand op des jongelinga schouder Komaan moed mijn kind moed I Vergeet niet dat je voortaan een vriend bij je buU hebben op wien je steunen kunt en die u als je zelf hem niet afstoot altijd met raad en daad wil helpen Renato kwam met een zonderlinge snelheid tot bedaren Hij wilde kalm wezen en hij was kalm Hjj vischte zich de oogen al en hief het hoofd weder op O u moet mij wel lat vinden sprak hij Ik ben het nu inderdaad geweest maar ook yooi t t weken nog als zeer zorgwekkend werd beschouwd thans kalmer aanziet Dank zg het optreden van de gezanten van Rusland en Oostenrp in Koqstantinopel en den steun van alle groote mogendheden is de kans dat de voorgestelde hervormingen znllen worden ingevoerd zeer toegenomen En door de waakzaamheid en de militaire maatregelen door Turkije genomen die niet zonder invloed gebleven zijn op de Bnlgaarsche regeering is het gevaar voor een groote uitbarsting thans wel bezworen Voor dit jaar gelooft men dai ten minste het gevaar gewelïen is Het is zoo zachtjes aan gewoonte geworden op het Balkanschiereiland om elke vp entwintig jaar een oorlog tegen Tarkjje te verwachten waarvan een verbrokkeling van het Turksche rijk het gevolg moet zjn Thans verwaclit men de autonomie van Macedonië zooals vroeger die van Servië en Bulgarije verkregen werd Door de voorgestelde hervormingen kan voor het oogenblik het gevaar geweken zijn op den duur zal toch in Macedonië een beweging voor de autonomie niet tegen te houden zyn Graaf Stefanas Tisza heeft Vrijdag in de Hongaarsche kamer een warme pleitrede gehouden ten gunste van het militair ontwerp en evenals eenige dagen te voren graaf Julius Andrassy ten gunste van het gemeonschappelp leger dat Tisza de conditio sine qua non voor het behoud van de positie der Donaumonarchie ais groote mogendheid noemde en dat Hongarije veroorloofde tasschen beiden te komen in alle kwesties waar het belang bg had Ben der gewichtigste van dien aard was volgens Tisza de Oostersche kwestie Hü voor zich wenschte handhaving van den status quo in het Balkangebied d w z onafhankelijkheid der Balkanstaton en integriteit van het Ottoraansche rp die voor Hongarije levensvoorwaarden zen volgens hem Met een beroep op de liberale party om het ontwerp aan te nemen besloot Tisza In wonderlyke tegenstelling met de om haar obstructie bijna spreekwoordelijk geworden Oostenrpsche Kamer maar waar het ontwerp tot verhooging van het jaarIgksche recruten contingent zonder schok of stoot is aangenomen is do houding der Hongaren die over t geheel veel volgzamer plegen te zjjn De oppositie tegen dit ontwerp onder de Kosiuth partj is fel Szell doet intusschen nieuwe pogingen om de dwarsdrijverij te doen ophouden laatst dat verklaar ik u I t Is nu gedaan Xk heb wel wat anders te doen dan schreiend bij de ruinen van mijn geluk neer te zinken Er kwam een tintelend vuur in de zwarte oogappels en zijne trekken namen een onwrikbaar besluit verradend een uitdrukking van strengheid aan Waar was ik gebleven voegde hij erbij O ik weet het al Ik had het over Giulietta I Giulietta herhaalde de abt op zijn beurt verrast en werkelijk verschrikt j Ha u kent haar De priester had zijn koelbloedigheid terstond terug Duizend vrouwen te Rome kunnen zoo heeten zeide hij met bedaardheid Renato schudde het hoold met een beweging die hij dikwijls maakte en wierp de lange gekrulde haren daarbij in den nek 1k was letterlijk door haar schoonheid verblind ging hij voort en vooral door een bizonderen blik van haar oogen zwarte oogen tegelijk vol beloften en dreigend Dat was iets onbekends iets rreemds iets ge biedends en als zij zulk een blik op u sloeg tegelijk uitdagend en smeekend even vermetel als streelend werd ge plotseling aangegrepen dcor een ontroering dte uw denkvermogen aan banden legde en die u de kracht benam om aan zooveel bckorihg te ontsnappen Dat was de eerste plotselinge indruk en dat bleef altijd zoo Betooverd was dien blik en toch schrikaanjagend en dat b j zoo n kind I Ik heb voortdurend tegenover haar dat zeilde gevoel De Fransche Kamer is helaas nog altüd aan de begrooting zoodat ook voor Maart weer een twaafde moest worden aangevraagd De Kamer kan maar niet raken nit hot warnet van amendementen over de eigen brandewijnstokers Telkens tracht men langs een omweg het oude privilege in een of andereu vorm te behouden Of de Minister van Financiën al telkens opnieuw betoogt dat in s lands belang opruiming van die voorrechten wenschelijk is het baat niet Sn het ia immers natuurlijk dat afgevaardigden rekening houden met de wenschen van hun kiezers aldus hopend op herkiezing f Zaterdag was het amendement Mulac in behandeling De Minister van Financiën Roavier werd bijna boos en in het eind werd het amendement verworpen met 397 tegen 160 stemmen De bladen bevatten in telegrammen nit Kaapstad bizonderheden over het gesprek dat Chamberlain Zaterdag met voormannen van do Zuid Afrikaansche partij heeft gehad De correspondenten noemen de uitkomst van die ontmoeting bevredigend De Afrikaanders keurden toch het boycotten van Engelsehen vierkant af Hofmeyer zeide naar het heet woordelp Wij keuren al dat haten beleedigen en tarten van loyalen door rebellenkielden te dragen en het zingen van twijfelachffge achterdocht kweekende liederen af Wü zgn bereid in dien geest een manifest nit te vaardigen Ij het adres dat Merriman aanbood heet het dat de voormannen der Zuid Afrikaansche party bet vredesverdrag van Vereeniging aanvaarden Zy betreuren de beweging tegen de Kaapsche grondwet Zö ontkennen dat de meerderheid der Kapenaren gezind zgn hun grondwettige vryheden prys te geven Chamberlain s bewering Zj schrgven den haat tusschen Hollandschen Afrikaander en Brit toe aan Jameson s inval Zy verzoeken Chamberlain een onderzoek in te stellen naar de hardvochtige en kwaadwillige toepassing van de krygswet in de Kaapkolonie Zy protesteeron tegen gedwongen arbeid van Kaffers en verzoeken de Kafferkwestie aan de Afrikaanders over te laten Zy hopen dat ZuidAtrika ten slotte een gemeenebest zal worden geiyk Australië Chamberlain erkende in zyn antwoord dat de gevoelens in het adres neergelegd welwillend zyn Hy zeide dat Hofmeyer s woorden meer tot verzoening zullen bydragen dan al het andere Hg hoopte dat het toegezegde Boerenmanifest onverwyid zou komen Hy ontkende dat Jameron s inval de stammenhaat nitgelokt heeft Die is ontstaan door gehad van algeheete overgave van het eigen ik en van een soort van angst voor haar Hoewel ik haar radeloos moest beminnen mengde zich steeds heel veel onrust in mijn liefde en werkelijk gevoeld lijden in mtjn hartstocht zells in de oogenblikken van de grootste zegepraal die dan toch tevens het ïachtst hadden moeten zijn Het jonge meisje dat zeer goed poseerde sprak bijna een woord gedurende de weinige uren van de zittmg en zag mij telkens maar twee keer aan als zij kwam en als zij heenging ffDat was evenwel meer dan genoeg om mij geweldig te ontroeren want zij verwezenlijkte door haar type door haar voorkomen en door haar houding als koningin de elegance harer schijubare achteloosheid waarin men al de lenigheid voelde van een leewin in rust het ideaal van een schoone vrouw zooals ik mij die in mijn verbeelding had voorgesteld had gekoestert in mijn jongehngsdroomen en mijn lange slapelooze nachten Zij kwam mij voor zoo oneindig ver verheven te zijn boven zoo n armen stumperd als ik was zoowel door mijn afkomst als door mijn volslagen onbekendheid als schilder dat ik haar niet had durven beminnen en het denkbeeld niet bg mij zou zijn opgekomen dat zij mij van haar kant eenige liefde toedroeg ata wAls zij zelve u niet te kennen had gegeven vulde de priester glimlachend den afgebroken zin aan dat jij haar mocht liefhebben en dat zij voor die liefde niet ontoegankelijk was En toen Renato den abt Galli verwonderd eu vragend aanzag voegde de laatstgenoemde erbij de eerste inlgving van Tracivaal Hg verklaarde de Kaapsche groadwet kwestie voor afged van Het onderzoek naar de krggswet kon hg niet toestaan aangezien het den stammenhaat zon bestendigen President Roosevelt heeft Zaterdag een sensationeele redevoering gehouden bjj d eerste steenlegging van het Army and War College te Washington Hg verklaarde dat de gewapende vrede de eenige logische vrede was en voorspelde een schitterende toekomst aan het leger der Vereeuigde Staten O a zeide hg Men heeft wel gezegd dat er geen zekerder weg bestond voor een volk zich een nationale ramp op den hals te halen dan wanneer het rjk en agressief zgnde niet voor een behoorlijke wapening zorgde De natie die rgk is en genoeg temperament bezit om eenigszins zorgeloos te zgn in het geven van aanstoot en er toch voor terugdeinst zich op zulk een wgze voor te bereiden dat zy doeltreffend zon kannen optreden in oorlogityd zulk een natie legt den grondslag voor eigen diepe vernedering en onheil 0f wij het wenschen of niet een pnnt hebben wg bereikt waarop wg genoodzaakt zyn een groote rol In de wereld te spelen Aan ons is het niet overgelaten te beslissen oi wü ze al dan niet znllen speleg Te beslissen hebben wy alleen of wg dat goed of slecht znllen doen Die rol ligt vóór ons en wg moeten ze spelen Aan ons de taak ons behooriyk van die taak te kwglen Onze natie is in den loop der laatste jaren en louter door den drang der omstandigheden tot de positie van wereldmogendheid gekomen Verantwoordeiykheid rust op haar zoowel in bet Oosten als in het Westen Zy kan die verantwoordelgkheid niet dragen tenzy haar stem macht moge bezitten zoowel voor do zaak van den vrede als van het recht en dit kan alleen dan het geval zgn wanneer goed wordt verstaan dat wy niet den vrede vragen als een zwakkeling of aen lafaard maar met het zelfvertrouwen van een rechtvaardig gewapend man Het volk begrgpt dat als een oorlog begonnen is het te laat is om de overwinning voor te bereiden Het leger kan wel niet anders zgn dan klein in verbonding tot het zielenaantal maar het moet in innerlgke kracht hooger staan dan eenig leger van een beschaafden Staat Behoudens enkele zeldzame uitzonderin n mijn jonge vriend hebben al dergelgke historte s hetzelfde ontstaan In negen van de tien gevallen zou een man deze of gene vrouw niet durven beminnen ja misschien niet eens daaraan denken als niet een blik een woord desnoods nog minder u niet duidelijk zeide Epermessot t Is u geoorloofd Ja dat is waarl riep Renato uit en toen Ik begreep dat zij mij had opgemerkt toeö ik gevoelde dat ik bestond voor haar een persoonlijk heid voor haar was en dat ik haar niet mishaagde was ik dronken van opgewondenheid was ik in eigen oogen iets verhevens geworden niet de gelijke van hen die ik tot nog toe beschouwd had als mijn meerderen maar hun meerdere en plaatste ik mij zelf op een voetstuk IJdelheid der ijdelheden alles is edelheid mompeldeil e priester Ik was er des te gelukkiger door des te meer door gestreeld omdat ik bevreesd was geweest tegelijk met mijn liefde was ook mijn jaloezie ontwaakt dat mijn leer meester Ju de schilderkunst dat Xavier op haar verliem zou ztjn geworden Ik duchtte tevens dat verleid door Xaviers beroemden naam en door zijn inderdaad zeor aan zienlijk vermogen Giuhetta ie uit arm was nog zou eindigen roet het TcrschU van leeflijd over het hoofd te zien Werdt v rv0lg4