Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1903

Drachen Quelle Eerste en eenige lIiii t lw t rbroii van bet Zevengehergte gelegen uo den voet van den Drachenfels te Honnef a Rh VltauttM HalnnrlUk T tUwa r AUeenverkoop roor QO0DA Ih vak dkb linden ZEIIGSTTRIIT 8S G0DD4 Verspreide Berichten Fhakkbijk Bg de dubbels verkiezing voor den Senaat die eergister te Digne gebonden is ztjn Gassier en Letargue beiden ministerieelrepnblikeinen gekozen Qeneraal Larnac heelt aan de militairen van bet garnizoen te Brest verbodenlezingen b te wonen van de Universitépopulaire Deze maatregel in een gevolgTan de verspreiding van antimilitaristischecatechismen onder de soldaten te Brost Generaal Mercier spreekt in de Temps tegen dat hg zooals de Patrie beweerde te Rennes by bet proces tegen rireyins aankolonel Jouanst voorzitter van den krijgsraad een geheim stok zon hebben latenzien dat de kolonel veigerde zijn collega ste toonen Het is mogelgk merkt de Petit Blen op dat de generaal de waarheid spreekt maar ook is het mogelgk dat de generaal met woorden speelt en door een derde het geheime stuk heett laten zien DdITSCHIjAHO De veelbesproken verandering van het veldgeschnt zal nog niet vrorden doorgevoerd daar vakmannen het nnt van die wijziging voor oorlogsgebrnik niet erkennen Men zal de proelnemingen in Zwitserland eerst alwachten Te Trier is een bijeenkomst gebondenvan 600 Katholieken die eenstemmig besloten den minister van eeredlenst een petitiete zenden tot opricbtipg van een Katholiekenormaalschool aldaar yeer onderwijzeressen Tegelijkertijd werd eeh hnldetelegram naar den Pans en een betniging van instemmininaar bisschop Kornm te Rome gezonden It De minister van handel heelt bekendgemaakt dat Joodsche leerlingen bij hetherhalingsonderwys op verzoek van onders voogden ol onderwijzers op Joodsche leestdagen mogen thnis blijven i De booldcommissie van de tentoonstelling te Dusseldort is tegen den len Maartsamengeroepen om een eindbeslissing tenemen wat er met de winst van 1 millioenmark moet geschieden Te Schwerin gaan geruchten omtrenteen holschandaal waarin de groothertoginAnastasia moeder van den regeerendengroothertog Friedrich Franz betrokken is De groothertogin moeder ia een Bnssischeprinses werd in 1860 geboren en trad in 1879 met groothertog Friedrich Franz III in bet huwelijk uit welke verbintenis ooktwee dochters gebaren zgn VïBBJllIIODB StATIS President Boosevelt wijdt bijzondere aandacht aan de marine overtuigd dat de veiligheid van het rgk en de handhaving van de Monroe leer grootendeels alhangt van een krachtige vloot Binnenkort zal hij maatregelen aankondigen met betrekking tot den bouw van schepen en aan Moody den secretaris van marine heelt bij de Traag gesteld ol de bouw van schepen in Amerika niflf even spoedig kon geschieden als in Buropa President Roosevelt staat wegens eenkeelaandoening onder behandeling van specialiteiten De president maakt zich zeerongerust over de ongesteldheid daar hfjvoornemens was in de volgends maand eenreis te doen tijdens welke bij een aantalredevoeringen wilde bonden BINNENLAND Men meldt uit den Haag Het moet een leit zijn dat alle maatregelen zijn voorbereid om indien de omstandigheden mochten meebrengen van regeeringswege krachtig op te treden dadelijk ol in den kortst mogelgken tijd gereed te zijn met de uitvaardiging van alle noodige wettelijke instmcUen en bevelen De groep van socialistische Kamerleden hield gistermiddag een vergadering in een der lokalen van de Tweede Kamer Hedenavond houdt de cinb van liberalen die onder leiding van mr Borgesius staat een partijeenkomst Door de Gedeputeerde Staten van ZnidHoUand is bepaald lo dat de visscherg in de binnenwateren waaronder ook worden verstaan rivieren door sldzen algesloten zal zgn gesloten van den 15en Msirt aanstaande tot en met den Sisten Mei daaraanvolgende 2o dat het visschen met kuilnetten waaronder ook behooren ankerknilen en staalboomen van den Isien April aanstaande tot en met den Sisten Mei daaraanvolgende is verboden Maar wü vernamen is er eergisteren een buitengewone zitting van den Raïd vanState gehouden Vad Gemeng de Berichten Cit den Haag meldt men aan de N R Ct Zondag zgn drie vergaderingen gehouden waarin het nut der vakorganisatie besproken werd en wel voor behangers en aanverwante vakken in de Hoogdnitsch schouwburgzaal waar het woord gevoerd werd door mej Marie Jnngins en den heer Mol voor de timmerlieden in Concordia met de hoeren Spiekman enjHavers Als sprekers eninhetzellde lokaajj voor metaalbewerkers waar de heer Ellriiig sprak Alle vergMeringen waren druk bezocht en hadden oit gevolg dat vele nietaange slotenen hg ne vereenieing van ieder der bovengenoemde vakken als lid toetr n Door den Uevigen stormwind van Mterdagavond is te JHardinxreKl omf treeJtB 9 uur jnist tegenomr het stoombootenvfear Hardinxveld Givssendaro in het midden derrivier de M rWede gezonken het ll erenschip No yf teebehoorande aan deWrmaKarel Schreftrs uit Kditerdam gro l 660 ton geladenniet ijzcrer komende uitUnisburg De die opvarendfn de schipper Th Reinders aitULpeldoori eiiizgne beide kdechts zijn bij tijdKgered il Zonc gocultenc ongeveer 7 ngr liep het ijzeren J schiH Karel Bchrears no 20 eveneens geladetl met ijzererts op het gezonken schip no 9 jmet net gevolg dat het een vrij groot lek ki eeg i Na tgdeiyk dichtgemaakt te zijn werd het dqor eene sleeffboot algej sleept doch het kart de reis niet vervolgen I y66rdat betere Herstelling is aangebraclt I T T Men schrglt aan de M B Ct Voor eenigen lijd i jeen zekere J A onderwijzer t VoUenhoya s avonds in zijn Bchoolpak en net slechts een klein bedrag aan geld bij zich wacdejende naar Meppal gegaan Hg heelt daar Sn een hotel gelogeerd en Is den volgenM morgen met den eersten trein in de richting Zwolle vermoedelijk naar Rotterdam vertrokken Door de politie aldaar en die od vele andere plaatsen zg n nog kort geleden nasporiogen gedaan zonder dat deze evenwel eenig resultaat hebben gehad Gedurende de weinige dagen dat hg in VoUenhov in Innotie was moet hg een weinig abnormaal zijn geweest Verschillende doctoren hierover later ondervraagd gave n als hanne meening te kennen dat hg Wflt rschgnlgk in de eerste phase was van typhnsIgder Deze ziekte toch moet zich in het begin niet zelden openbaren door een trek naar reizen en steeds door een gedeeltelijke verstandsverbgstering De doctoren kwamen te eerder tot bovenstaande conclusie omdat te Goedereede waar hg vandaan was gekomen die ziekte epidemisch heerschte Het signalement van den persoon is als volgt oogen bruin haar donkerblond ett kortgeknipt knevel rossig ringvinger van rechterhand naar binnen gebogen lichaamsbouw stevig gekleed in lichtgrijze demii de onderkleeren gemerkt met J A Een ongewone drukte heelt voor een paaruren in het anders zoo rustige Koog a d Zaan geheerscht Daar woonde nl een zekere V die tot gevangenisstral veroordeeld was doch geen last had die te ondergaan Depolitie was derhalve opgedragen hem tevatten zoodra hy zich buitenshuis bevond Daartoe kwam Vrgdag gelegenheid Tweerijksveldwachters arresteerden hem op straat doch V verzette zich zoodanig zells metde tanden dat het hem gelakte los te komenen te vluchten door in de sloot te springen en over te zwemmen Nu kwamen 7 rgksveldwachters om hem met geweld te arresteeren V verschool zich onder den vloerzgner woning en had geen Inst er onderuitte komen Derhalve werd nagenoeg de geheele vloer opengebroken waarna het gelukte den arrestant te transporteeren Tel Uit Amsterdam meldt men In het comité door de vergadering van Vrijdagavond belast met het nemen van maatregelen tegen de mogelijke indiening eener dwangwet het recht tot staken rakende zgn benoemd Van Erkel uit het N A S Wessels en Meyer uit de transportlederatie Vliegen nit de S D A P Alkema uit de Vrge socialisten en Oudegeestnit de spoorwegvereenigingen De zevende man ook uit de spoorwegvereenigingen aan te wijzen moet nog worden benoemd Een koopman nit Rotterdam tevens beroeps roepsol amatenr goocbelaar dit weten wy niet Tertoonde gisteren eenige kunstjes in een calé in de Vinkenbnrgstraat te Utrecht Dat de man knap in zyn vak was bleek spoedig hg wist zells twee guldenstukken die men hem tot het doen van toeren geleend had behendig weg te goochelen zoo behendig dat ze niet meer terug te vinden waren zells niet door de politie die ge wa rschawd was doch den man op TrijeToeten moest stellen IJ D Maïrie Ben Aid een zeer mooie Tnrksche prinses de echtgenoote van den gewezen Tarkscben consul AU Nouri Bey heelt zich in het hoold gezet de Europeesche vrouwenwereld in te lichten omtrent de trearige omstandigheden waarin haar Oostersche zusters leven Met dit doel voor oogen maakt zÖ thans een rondreis door Europa Zg is het eerst naar Scandinavië gegaan Kopenhagen en Stockholm hebben al het ongewone schouwspel gehad een Tarksche prinses als pleitbezorgster voor haar vrouwelgke landgenaoten te zien optreden Prinses Haïrie sprMkt zelve maar weinig zg laat meer sprwen Na de toehoorders met een handbew aging gegroet te hebben houdt zij een korte Tnrkscbe toespraak on vervolgens neemt zy plaats op het podium Üe eigenlijke voordracht wordt gehouden door Anmegnian een Armeniër een oud redactenr van de Stamboel in het Franacb De prinses spreekt enkel haar moedertaal Anmeghian vertelt van de opvoeding en het leven der Tnrksche vrouw Het onderwgs dat het Tarksctie meisje geniet is uiterst geJbre kig hetfl beperkt zich tot het lezen van den koran a in heel Turk etzyn nauwelgks 100 vronwSh cUe aen ba t4 iland3che gouvernante hM beril gehad e i dientengevolge meer hebbea gelBerd De twstand van alhankelgkheitt der Turkse le i vrouw treedt vooral in Ijet licht bg h t l4uwelgk Het Tu sche m i e is eenvoai Meen koopwaar die Iverhandelf wordt Hi n ouders beslis seni Het idoall er niet mil l haar toekomstige al dfid n et naar haar in ib zij mo t h m iniijelk geval hehien Desnoeds wordt zg er Snoot mishandeMgeb toe e dwingen yZg kan Slechts nilerst moeilgk totie n htsmieiding gerakem terwgl het dai entegên vior den Aian bew emjikke yk gaat zgn vrwv bnitan de c qr te zetten En Jin het han gk wordt zg drawgls slechter behandeld dan een slavin De slaverng is olUcieel verboden maar loitB k wdrdt er toch wel handel in meisjes gedreven Ook alle vrouwen d s saltans op egn enkele nitzondering na zyn slavinnen Wat er in de voordracht niet bgs er vriendégk over den saltiin gesproken I wordt ligt voor de hand De prinses is ongeslnierd zoodat het t a i bliek alle gelegenheid heelt zich van haar groote schoonheid te overtuigen Haar echtgenoot AU Nouri Bey een geboren Zweed is door Turksche rechtbanken veroordeeld tot een totaal van 101 jaren gevangenisstral maar bg geelt de voorkeur aan een vrg leven buiten de grenzen van Turkge H i vergezelt nn zgn vrouw op haar rondreis Anmeghian de Armeniër verlangt ook niet naar Turkye terug hg is veroordeeld tot levenslange gevangenisstral Het Hol te Pargs heelt de Humberts vrggesproken van de klacht wegens laster door Cattaui tegen hem ingediend Na de voorlezing van het vonnis riep Thérèse Humbert brutaalweg Dat is het begin van de gerechtigheid De Petit Bleu vertelt dat de uitspraak plaats had in tegenwoordigheid van een talrgk publiek Frederic Humbert en Maria Danrignac waren aanwezig maar niet de aanklager Cattaui die door zyn advocaten was vertegenwoordigd Te midden van groote stilte las de president het vonnis voor De advocaat van Cattaui kon hierover door eenige journalisten ondervraagd niet mededeelen ol zgn cUënt in hooger beroep zon gaan Men leest in Het Volk Van absoluut vertronwbare zyde wordt ons bet volgende gemeld Aan alle stationschels is door de directies een geheim pakket gezonden dat ze niet mogen openen dan in drie gevallen Ie als een staking op het punt staat uit te breken voor dat de chel den algemeenen dienst in kennis heelt kunnen stellen 2e als een staking nitgebtoken is 3e als de chel van de directie een telegram krggt inhoudende een mondeUng medegedeeld woord Het pakket in kwestie bevat allerhande stukken die hy in geval van staking noodig heelt lormules voor bewgzen van toegang en dergelgke alsmede een geheime instructie voor de stationschels Daar K komt o a voor dat in geval iemand van het personeel dienst weigert hy dadelgk geschorst wordt en een termgn van 4 uur krggt voo schrilteiyke verantwoordng dat zells zg die staken en in woningen der maatschappy wonen die op het terrein van den spoorweg staan tot die terreinen en dus tot hun woningen niet mogen worden toegelaten dat zy die werken op de stations zullen worden gelogeerd en gevoed indien zij dat verlangen Enz en enz Zoodra het bewuste telegram ontvangen is moet de stationschel de hulp van den burgemeester inroepen tot handhaving der orde De manier waarop is geheel in de geheime instructie voorgeschreven Het mondeling medegedeelde woord is autoriteit In een ander bericht van Het Volk leest men Naar wg uit volkomen betrouwbare bron vernemen is de vorige week aan alle telegraatkantoren van het rgk een geheime instructie gezonden waarin hun o a gelast wordt bepaalde telegrammen die met stakingen in verband staan te weigeren wy achten het liiet overbodig er op tewyzen dat artikel S ider telegraalwet iazulke gevallen bepaatt dat van de weigering onmiddellgk moet ennis gegeven worden i an den hoogsten ter plaatse aanwezigen barg rlgken overlieidspersoon welke tnsschen den telegraaldirwtenr en den belanghebbendebeslist terwgl voor die beslissing beroep isop den minister j Tgdens de staking der spoorwegen inJanuari heelt naar hot Vad meldt een idame nit den omtrek van Haarlem nietenkel op verzoek van den minister haarautomobiel algestaan om de post van Haarlem naar Amsterdam en omgekeerd over tebrengen maar dien tocht persoonlgk uitgevoerd Vier keer por dag reed zy heenlen weder j Een heer wiei hoed eergisteravohd opde Marnixkade te Amsterdam in het aterwoei geraakte zeil te water toen bg trachtte zgn boolddeksel te krygeU hg werd bewusteloos opgehaald en in jen huis biréen gebracht Nadat de leven8 eepten weef waren opgewekt is hg per rytuig haar zgn woning oi den Haarlemmerweg bracht Waar hgifligisiernh ht is overleden li J De ftiliaa sche KameMbesprjdk Vrgdag het onwerp I ot instellingftran stutiins van draadlooze tdlegrapiiie tOfficbeu Zilid Amerika on Italiéi Het was eel zitting ifie alle Italian en inzonderheid MÏarconi nét nationalen trots zwi vervullen MalveZzi algovaardigde ian BiHogna de geboortestad i ai Marconi drukteeden trots uit zgnei stawnooten Hg hoopte den beroemden uitvinder te zien verheeircken door de aannejuing van dit grootsche ntwerp De mpister der posteryen Gralimberti verklaard dat Marconi het voornemen heelt van hetiualiaanscbe station het centrum te maken mn het wereldverkeer voor draadlooze toHgraphie De minister stelde aan de Kamdr voor door met algemeene stemmen betlontwerp aan te nemen getuigenis al te leggen voor hare bewondering voor Marconi hetgeen geschiedde De heer Hendriks deurwaarder der ryksbelastingen te Zaandam is als zoodanig ook aangesteld voor de gemeente belastingen Hem werd later ook de verplichting opgelegd gegevens te verschallen voor een richtigen aanslag in de gemeentebelasting De heer Hendriks weigerde dit op grond van zyn ryksbetrekking Burg en Weth weigeren nu hem zgn salaris uit te betalen en bedreigen dên lunctionnaris met ontslag als hg het niet vrywillig vraagt De heer Hendriks moet verklavd hebben in het besluit niet te berusten en een proces te zullen uitlokken Naar aanleiding van de order waarbgde verkoop van sterke drank in de kantines is opgeschorst heelt de berichtgever van het Hbl te Amersloort een onderzoek ingesteld naar het gebruik van sterke drank in de kantine van het tairgke garnizoen aldaar Uit de hem door luitenant T C van Erp verstrekte inlichtingen biykt bet volgende waarby wordt vooropgesteld dat daarmee niet wordt beweerd dat de toestand elders even gunstig is Jenever wordt slechts onder zeer streng toezicht verkocht twee malen per dag één uur vóór het middageten en s avonds tnsschen 8 en 10 Den onderolficieren belast met het toezicht in de kantines wordt steeds op t hart gedrukt er TOor te zorgen dat aan denzellden man nooit meer dan twee borrels worden verstrekt en een leit is het dan ook dat in de kantines nooit eenig spoor van dronkenschap te constateeren is geweest In de geheele maand September is aan de twee bataljons met een gezamenlijke sterke van 560 korporaals en minderen aan jenever verkocht oor 1 40 d i dus 800 borrels Bier werd daarentegen meer verkocht en wel voor 1 200 ol omstreeks 2222 liters Het meest echter werd melk gebruikt eu wel voor 1 250 ol 3125 liters Het gebruik door de 300 onderolficieren was sterke drank 1 90 ol 1800 borrels bier 1 115 ol omstreeks 1280 liters en melk 192 ol 1150 liters Volgens de laatste berichten aagaande den brand in het CUltonhotel te Cedan Rapids Iowa kwamen 10 menseben om het leven en werden er ongeveer 40 gewond De brand ontstond Vrgdagochtend ongeveer halldrie in het Bousterrain vermoedelgk door een delect in de geleidingsdraden van het eleotrisch licht en verbreidde zich met zóó groote snelheid dat redding van het gebouw ol de gasten nagenoeg onmogelgk was Zg die zich op de bovenverdiepingen bevonden wachtten voor de geopende vensters zoo lang mogeiyk op hulp en sprongen eindeIgk ten einde raad de een na dan ander naar omlnag Stadsnieuws GOUDA 24 Februari 1903 In ons vorig nummer verwijt de heer Stavenissi de Branw ons dat wg een stuk uit de 4 C hebben overgenomen zonder protest wy wUlen daarop antwoorden dat wy in hdt algemeeti niet de verantwoordeIgkheid alnvaardenlvoor overgenomen stukken Wgl laten dié aan de redactieën die ze óorspr nkelgk Pf a sten Het stnk dat d heer de Br met bevalt laatstep wg op v zoek te meer daar wg ons met 4e strekkiig volkomen konden vereenigen IDe vorm en de details laten wg voor rekehing vhn den schryver Ook na r onze eening was het zwichten voor de staker Top spoorweggebied een zwakheid vaA aifactiën en Regeering die door de omstandiAfeden misschien verklaarbaar maar t ch Wiet te verdedigen was Hoe groote voorrtlinders wg ook zgn van vrgheid ook voor w arbeiders in den openbaren dienst waorioe ook de spoorwegen behoo ren mag geen stoornis gebracht worden Op dat gebied moet in de eerste plaats orde en discipline heerschen en als ben gouvernement niet bg machte is den geregelden gang dier diensten te verzekeren dan verdient het dien naam niet langer Ouder gewoonte Jhad er gisteren in Ons Genoegen het jaaéijksche bal masqué plaats voor de leden en hunne dames 01 het ligt aai de uitbreiding van hetledental ot aan d flinke wyze waarop depachter de zaak aanpakt t was er hoogstgezellig I Ook bet aantal gemaskeerden was groot en de keurige costnmes vielen te bewonderen Voor het bestuur en de heerenjury leden een moeilgke taak die zg o i trouw vervulden Door de jury bestaande nit de heeren Straater v d Post en van Praag werden prgzen toegekend aan het sierlgkste damescostuum de lente voorstellende Mej J Schinkel het sierlgkste heeren costuura mede de lente voorstellende de heer N Schinkel het grappigste heeren costunm de clown de heer C van der Post en voor het netste dames costuum Mej W Koomans Nog lang Weel men gezellig böeen Gisteren werd door het Dagblad van Gouda bericht dat heden een twintigtal buitengewone agenten van politie dienst zouden doen aan het station Wy kunnen mededeelen dat nog geen enkel agent is aangesteld en dus ook ge n dienst kan doen Gisteren slaagde te s Gravenbage voor het examen nuttige handwerken de dames C J Weurman en J Grebe beiden alhier Heden morgen is de vlaggejongen van de tram van Gouda op Ondewater op de Goejanverwellendgk terwgl hg bezig was de machine te poetsen daar al gevallen Zgn overbrenging naar het gasthuis werd noodig geoordeeld Gisteren heelt bg de rt alhier hot schriltelijk gedeelte van het toelutings eiamen plaats gehad waaraan 19 candidaten dMifcmen Met genoegen zien we dezer dagen den stadstninman bezig met een noodzakelgke snoeiïng der boomen in onze plantsoenen wy z n nooit zoo nurks geweest om te beweren dat al wat aan de noordzyde onzer atad gelegen is nn eenmaal niet kan voldoen Het zoo menigmaal gesmade Van Bergen IJzendoornpark zal over eenige jaren ten epgt van alle prnttelaars een sieraad onzer gemeente worden Het Houtman plantsoen zal nu ook terdeeg onder handen worden genomen zeker ten gerieve van den molenaar aldaar Zoo merkten we op dat het ooievaarsnest eenmaal door baldadige stadgenooten verstoord nog aanwezig is Aan heeren ornithologen nu de vraag hoe dat nest weer bezet te krggen f We herinneren ons daar menigmaal met genoegen naar te hebben gekeken Zaterdagavond behandelde de heer D De Klerk lid der 2e Kamer hiertoe uitgenoodigd TOor de aldeeling Krimpen a 4IJsel van het Algem Nederl WerkliedenVerbond de Ongevallenwet Zeer daideHJk en leerzaam werd de wet door spreker Terklaard Enkele oogonblikken werd een alvijkiDg emukt s ds lage looastaat ran den werkman daar ter plaatse besproken Om tot verbetering te komen moest men zich Toreenigen een loonstandaard Tan andere plaatsen verzoeken en dien den patroons voorleggen Men moest zgn doel echter niet trachten te bereiken door geschreeuw en staken MILITAIRE UAXnSGUOOËN VAN os Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Teleithoon Xo 31 4 Beurs van Amsterdam Slotkrt 80V 95 1 FEBR Vrhrs NMll Ll ll C rt Ned W S 80V aUo diio dltc 96 i dito dito dito 3 95Vi Ho oi Obl Goudl l 81 9S4 lTiM lMolir Tiagl88 81 5 li j OoSTïS OW in papier 1888 I 83 81 dito in BiWerl8 8 t 81 PomTUOAL Obl met ooupon 8 dito tickel 8 84 Ru LAllD Obl Biiiiiaill 1894 4 60 l i dito Oaoou 1880 4 96 dito bilBothl 1889 4 97 71 85 26 1041 90 W 88V 675 416 dito bij Hop 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 drA j8 Perpet schuld 1881 4 luRKliJ Qepr GouT leen 1890 4 Gec leening eerie D Gee leeoin Mrie C aoiDArn Ep ï oblg 189 tlliloo Ob itSeh 1890 TlNKZUKLA Obl OQUop 1881 4 AvixTBRDAM Obligfttien 1895 3 BoTinDAK Sted leen 1894 8 194 Vi 10 HO K D N Afr U ndelBT aend OoaTBN Ooat Uodg bank aaqd RoBL Hypotheekbank pandb 5 e ii 106 lis 818 HBElKA Bqut hy poth pandb 4 Haxw L G Pr Lien cert 6 ÏJbo HoU IJ Spoor w Mg aand Mij tnl Kip 8t Spw aand Ned lud Spoorweg m aand Ned Zuid Ml 9pm aand dito dito dito 1891 duo 4 59 104 ITIUB Spoor l 1887 89A Eobl 8 Zuidlul Spwmij A H obl 8 PoLKN Warwhau Weenen aand 98 lOOV 815 140 101 107 105 86 104 BUIL Gr Rn 8pw Iljd obl 4 Baltiaohe dito aand Faalowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurtk Gh AEOv Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amibika Gont Pao Sp Mij obl S Ohio k North W pr O T aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert v a Ulinoia Central obl in goud 4 Louisv U NasbriiU Oer r aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 Uia Kaosaa T 4pGt pref aand N Tork OntaKO k Weet aanl Penn dto Ohio oblig 6 Qie gon Oabf Ie hyp in goud 8t Paul Minn k Manit obl On Pac Hoofign oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 6 84 OaNXDA Gan South Chert T aand Vbh C Ball r fc Ka Ie h d o O Amalerd Omoibu Mij aand Bolterd TiamwoK Maali aand 101 10b 101 108 ll l 117 10 41 Nbd Stad Amsterdam aand t Mad Botterdam aand 8 Bbloii Stad Antwerpen 1887 Stad Brusul 1888 1 Hone Tbeiss Begullr Goeelaoh 4 Oobtbhb Staatsleenig 1860 5 E K O0BI B Cr 1810 8 Spuin Bu l Madrid 8 1898 J D V r Bn Avb Spoel oort OPIllIIMliNG van alle nog voorhanden MANTELS Toor Dames en Kinderen Blouseo aokken PelterUei fi meer lage ptifme D SAM80M Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 34 Februari 1903 Vette Ossen en Kooien goede aanvoer prijien waren voor ie kwal 33 ae kwal 30 3e kwal 7 cent per half kilo Magere oasen melkvee en vaarkoeien goed aan gevoerd Vette kalveren redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 30 ae kwal 28 3e kwal 34 cent per half küo Slieren redelijk aangevoerd ie kwal 30 aekw 38 3e kw 24 cents per hatf kilo De handel had voor vet vee stieren mindere soorten mager vee een traag verloop beste meikoeien en vette kalveren duur PoslerUen en Telegraphic Benoemd 1 Haart tot telephoniste te Amsterdam de leerling telephoniste H W Stontjesdgk aldaar tot brievengaarder te Vonkel L van HooU thans postbode aldaar tot brievengaarder te Well M Janssen thans brievenbesteller te Botterdam Bevorderd 1 Jan tot klerk der postergen en telegraphie Iste klasse de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse A Qoverste Ënkbnizen Verplaatst 16 Febr de klerk der postergen en telegraphie Iste klasse H A ven Lindern van Hilversnm naar Vnght de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse mej j J Breedveld van het boofdtelegraalkantoor naar het bgpost en telegraaikantoon Tnipplein te Amsterdam en F C M van Popering van Rotterdam telegraajkantoor naar Wemeldinge Eervol ontslagen op verzoek 16 Feb de brievengaarder te Znilichem H Kegelen Overleden 12 Feb de klerk der posterijen en telegraphie Iste klasse H G Schwenke te Groningen bnreel van den inspecteur der posterijen en telegraphie Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Febr Marions ouders T van Welzenis en M Kranendonk 22 Rachel ouders P J Kolgn en G M L M Ontermans Maria Helena ouders J Hooimeijer en B Wgsman OVERLEDEN 20 Febr G de Zeeuw 69 J 22 F van den Ring 58 j 23 J J A Hester 4 j J Kunst wed J van Dam 75 j J Kool wed D Nobel 77 j Moordrooht GEBOREN Agatha Francina onders G K Timmerman en h Bulk Johannes ouders H van Laar en N van Triet Barend ouders L B Boon en E Palsgraaf aT VKII NTIEN Derde Aankondiging Bij vonnis der Arrondissementa Reobtbank te s Oravenhage van 11 November 1902 is het hnwelgk van LEONARD JACOB LODEWIJK SCHAS Kapitein bg het Regiment Grenadiers en Ji gers wonende te sGiaven hage en Vronwe PAULINA ELISABETH MEES zonder beroep thans wonende te Arnhem ontbonden verklaard door echUeheUllng De Procureur vanEischeresse Jhr Mr W M DE BRAÜWDus Haag 23 Februari 1903 Te Huur gevraagd in GOUDA ol directe omtrek een Terrein met geheel vrjj licht op t Noorden aan een eenigzins drukke verkeersweg voor t plaatsen van een FOTOGB ATELIER Br fr No 252 bureau van dit blad Kranken genezen en Zwakken sterk g emaakt D9 wonderbare Levanskraoht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest Kukwurilgt gnHtagn tic itUlk ilUB ait wMten lil Muta TH kMgn InIUJI mk TiirUJdt nUckl Dt Medmjnm zijn gratis voor een üdtr die xijn naam en adrea imend Na jaren van geduldige studie en delven in oude tijdschriften zoo wel ala in die van den tegenwoor digen tüd heef Dr James W I idd Baltes Block Fort Wayne Ind 8036 Ü S A bekend geiuAalct dat uij Dr JuDBM William Kidd te iroaderbare levenikraoht ontdekt heeft en dat hij bekwaaii is met de hulp van zyn wonderbaar middel dat aan geen ander bekend is en welke het resultaat i van vele jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het menschelyk lichaam te genezen Lr ia geen twijfel opzichteoB den ernst des Docters wanneer hy dezö dingen beweert want de genezingen die hq dagel ks bewerkt staven de waarheid zyner woorden Zyne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op e praktijk doot hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het koflt u niets om deze wonderbwe Levens Kracht t Eooals hij het noemt te proboeren want hij zeud het gratis aln iedere iyder in genoegzame hoeveelheid ora te ovorCiiigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij niets wai Sommige van do vermelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertroawbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunns kruuen weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of dne maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneesheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug gegeven Rheumatiek zïnkons maag hart levernier blaiu bloed en huidziekten zijn ala op niB gische wijze verdwenen Hoofdpyn ruggepijn zenuwachtigheid tenng hoesten verkoudheid aathma catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongesteldbeden longen of eenig levenaorgaan zoo spoedig hersteld dat het nieta minder dan een wonder ia Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig en blyvend genezen Het zuivord het ganaohe lichaam hersteld de zenuwkracbt de bloedsonloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Docter ztjn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van djn wondervolle iLevena Krochtc Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het ia vrg voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medioynen worden u dadelgk franco per post toegezonden Thiany i Wt dirbtliia in de geheele wereld bekend on geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst hODf hextt ÜaafzUkten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna iiUe ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pf S per flacon t J per port f l ïft TUirry i Woadmtlf bezit een alsnog ongekende geneeskraoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijnl ks au gevaarvolle operatie geheel overbodig Het deze zalf werd oen 14 jaar oud voor onjceneeslijk i ehondeo been ezwel en onlanga een bjjna JSÜ jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der p nen bij wonden ontatekingen ens van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SINDEK8 Bokin 8 Amsterdam Ws r geen depAt butelle mm direct un dieSohntienkpotliaka des A IHIKHRY in Fregnda bel RobitMh Oesterreioli Qelieve proipeetm te ontbieden bij bet Centrul l pAt Sander llekiii 8 Aiuterduii