Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1903

o 9041 Donderdag 26 Februari 1903 4l8te Jaargang IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooo H St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Telefoon a 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE NTE Brabantsch SCHOEN en LAAEZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kloiwegsteeg OPRUIMING van het rosteerend WINTERWEKK on verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAAKZEN Aanbevelend C SMITS AI1 repuratiën en aangemeten werk EEMBBFOT TAN THEE Heu wontt v rzoclit op t UËIIK tclett tii mr HBT Mao zun tak VI IUVK SVVAAYZü E OORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee n ten half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPrija voorzien van nevenstaanrl Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAAKT Lz Wie zeker zyn wii d Ucht I3kel Cacao te ntrangen nsamti geetald en aa vel prcefhemingen in duu handel gekomen onde des naam des aitvinders Dr Miohaelia vervaatdigd vf i best maohines b het wnsidberanad ftabUiswmant vaa Oèbr 8toUwnok ta Kenlm tlieha Bikel CacsLO in Titrkantea bagam De Eikeli caa is mat melk gekookt eene aangename zand drank voor dagelljksok gebruik een i 2 ihe 1iptls vaa t peeder voor een kop Choeolate Als geneeakricbtig drank bij geval van diarrhee sleuhts met water t gebruiken Yerfaygbaar b do vooimuinit H Apotheksn ma Priii 1 I pnrfbuaje TT80 o 9 90 a ttSS Oeneraalveriegeniroordigtr voer Keder and Julius Mattankltdt Amirterdam Kalvciatraat 103 Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 öeneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEE Directr D van DUtlREN Behand yd tiruggegr verkrommingen ingevallen bomt x en o heenen en andere UehaammUvorm algem xteakte eonaUiiatte pieren genr xlekten rheumaiiache aandoeningen verêtuiktngen enz enz ItOJPjfe PDIKK OUDE m SCHIEDAMMER GEITEVEE Xerk I NIGHTOAF Verkrijgbaar b M PËETERS Jz N B A l beirijs yan eohthoid i Mobet en kurk steetls voortien vau den naam der Firma P HOPPE Zenuw en ilaagflijders wordt nit orertniging als een werkelgke hulp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart Volksweer baarheid Gouda De SCHIETOEFENINGEN en de SCHERM+OEFENINGËN in de Kazerne zijn lot nader order gestaakt HÉT BESTUUR Kans op 12000 Gulden voor 30 cent biedt de DERDE GKOOTË ARPiHËHSGHE VERLOTING Do trekking geschjedt tonder uUDtel door weeskinderen in het openbaar te Arnhem op 5 en 4 Matirt a s iBte FEIJS Heerenhuis of f 1 000 in oontauten 2de PBIJS 1 1500 ia contanten 3de PRIJS f700 in contanten 4de PRIJS Compleet Salon ameublement 5de PRIJS Compl Slaapkamer ameublement Voorts Rijwielen NaaimsotiineBi Meubelen Gouden en Zilveren Voorwerpen enz enz Op niini iedere 40 Uien een prijs Prijs per Lot 60 cent LOTEN verkrijgbaar bij Gouda Firma T J KOUSBEOiX Gonwe 146 j J Y OIJE Kleiweg 2 L VAS ERKEL Groenoveg 421 Hoiterdnm H T NIERICKER Raamhoek Zandstraal Outtewaier C V KROMME Lotendebiet Waildingsveen W LA GRAND Znidkade D 55 en worden franco toegezonden door de ondernemers li SyiJDEBS 6 Co te Arnfiem na ontvangst van het bedrag in postz of per postwissel met 5 cent voor porto Trekkingslpt 10 cent extra VADEilE€Ull het BEST en VOORD EELIGSTE mm en TAÏIDWATER ter wereld Benige agenten voor GOUDA en BODEOBdrES HOLFF Co Gouda Vraagt FROEFFLESCHJES i 20 cents Warnung lier frOfUff Jllfi itti J unè re Vatent hi Sioll n arrungon hat Aulas lU if tèkM Mn werthlosmt Nachnhmntmen gtgfi kuif dêiw ufwwv gtet ëoiio ifen H Hlomn mir nn UM Jiraet oüér ilt wlahm Élse ihandfun em m anêrPlêkMt fwk nabtnttêhencfj tuigalianit m j JigS Patent H Stollen in van de Haagsfhe Pro Boer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtofïers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deje LOTEN 4 t I per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Eirraa SCHENK Zk A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel Telephoonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perCBelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommun aalbureau Op 1 Februari 138 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkr gbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Vraagt bij Proefnummer van Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande Hjksche tijdschrift bestaat uit de Beschrijving eener RelHom deAartff die de Heer E T Feï iistka Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is ry i geUluatreerd naar eigen photographinche opnn leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Aimlrlitkaarten die hem aan eigen of emi ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 0 incl de Ansichtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld TourUt Haarlem In het Verlichting Magazijn De Avoiidsler Dubb Buurt Telefn 117 zijn steeds voorradig de nieuwe jnodellen Crasornamenten en fraaie Ballons Degelgke GASFORNÜIZEN en JCOMFOREN Zuinige branders j Volledig adres voor Qasgloeilichtbeooodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAi LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Ëea eetlepel SODEX zai in den regei beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda Druk van A BRINKMAN Zn Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor gemeente Gouda Gezien Art 228 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingeiotenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Rijk bij ie Wet bepaald ol te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over deii dienst van 1902 vóór of uiterlijk op den jon Juni aanstaande behooreu te worden ingediend Gouda den 23 Februari 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemtt R 1 MARTENS De Secretaris JIROUWEK KEJNi lSGEVl ti Inrichtingen jvelke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTKR en WETHOUDKRS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan 1 J W Molijn en zijne rechtverkrijgenden tot bet oprichten eener katoenvlechterij in het percettl gelegen achter het kantoor der netpUnkenfabriek aan den Turlsingel wijk P no 93 kadastraal bekend sectie E no 1838 3 De firma J Kortenoover Zoon en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eener n ttcnvlechtenj in het perceel aan de Wachtelstraat wijk P no 236 kadastraal bekend sectie E no 1142 3 J van Vliet en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slagerij in het perceel aan de Karnemelkslool wijk R No 622 kadastraal bekend sectie A No 3163 Gouda den 25 Februari 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlandseti üverzlcbt In het Engelsche Lagerhuis werd gisteren de beraadslaging o er het amendement van Beckett op het adres van antwoord voortgezet Balfour zeide De eigenlijke kwestie is ol het leger te groot is ja dan neen De vloot kan niet alles doen Het zou dwaasheid zjjn ons te berooven vin de middelen voor een aanvallend optreden als de gelegenheid zich mocht voordoen Sprekende over de vêrdeOiging van Indië zeide de FEUILLÜIOIM LIEFDE EN SAAT 26 In alle geval was Xavier al liep hij ook naar de vijftig een zeer knappe man om zoo te zien en ik wist wel dat hij bij zijn optreden in de groote wereld waario hij verkeerde nog altijd veel succes had irToen ik inzag dat het de leerling was de arme straatjongen zonder een stuiver op zak en zonder naam dte de aandacht trok dien men had opgemerkt tot wien de teederstc blikken uit die sombere opgen gericht werden toen was dat voor mij een bedwelming die mij van al mijn verstand beroofde Ik beminde ik beminde zooals men stellig slechts eenmaal in zijn leven beminnen kan ik beminde met een Uetde die des te groöter de te onzinniger was omdat ik ze voor onmogelijk had gehouden omdat ik ze beschouwde als een glansrijke overwinning en als een grenzeloos geluk Dat dacht ik tenminste oegde Renato met smartelijke zelfbespotting er aan to Gedurende eenige dagen waren het alleen onze blikken die spraken en ik dacht me gek bij t zoeken naar e n middel om mij duidelijker uit te drukken om een plaats van samenkomat te verziiuien voor haar en mij waar ik mijn hart zou minister Ofschoon ik de kans op een oorlog met Rnsland in de hoogste mate onwaarsehijnlp acht kan ik toch niet vergeten dat de grens van Indië slechts een deel van het ryk is waar wq staan naast een militaire mogendheid van den eersten rang Toejuiching Het is niet de verdediging van het moederland die de grootheid vim het leger bepanlt maar de vraag wat er van het leger kan geëischt worden in een gebied ver van onze kust De gebeui tenis en gaan snel in Midden Azië Wg hebben noodzakeliikerwjjs in overweging te nemen hoe ver de strategische positie van Rusland verbeterd is Geen militaire autoriteit heeft den moed gehad te zeggen dat wj in het ongelukkige maar onwaarschijnlijke geval van een oorlog met Eusland behalve de troepen die in Indië beschikbaar zjjn niet ook de troepen noodig zouden hebben die Brodrik s schema ter beschikking van den souverein stelt Ten slotte zeide Baltonr De rpgeering onttrekt zich niet aan de verantwoordelijkheid voor haar voorstellen Het amendement werd met 26 tegen 14 j stemmen verworpen te midden van luide toejuichingen van de regeeringspartg De lerscho nationalisten onthielden zich van stemming Een dozijn unionisten stemden in de minderheid De Praisische ministW van spoorwegen Buddo heeft gesproken iUlon Landdag over de politieke overtuiging van zijn ontlergeschikten Daar de minister een toespelling gemaakt heeft op gebeurtenissen in ons land is het wellicht van belang de woorden des ministers in hun geheel aan te halen Ik heb niemands politieke overtuiging willen aanranden Ik heb slechts gezegd dat iemand die spoorweg ambtenaar is en onder zijn mede ambtenaren de theorieën van oen revolutionaire partij prediken wil en daarvoor propaganda wil maken niet onder de spoorwegambtenaren behoort en dat herhaal ik Iu zijn hart kan ieder denken en doen wat hy wil Ik vraag als minister van openbare werken niet naar stand of meening niet of iemand Christen of Heiden is Maar in den dienst der spoorwegen kan ik slechts menseben gebruiken die den eed van trouw afleggen en dien niet breken Ik kan slechts arbeiders gebruiken die zoo tezamen werken als spoorweg ambtenaren samen moeten werken De politieke overtuiging speelt daarbij geen rol Ik ben ook een voorstander van gelijk recht voor allen Daaruit volgt dat ik degenen die de orde verstoren er uit moet halen Dat is een huisrecht dat is geiyk kunnen blootleggen voor hot heerlijke wezen dat ik aaubatt en dat reeds mijn leven beheerschte toen Giulietta op zekeren morgen dat zij niet verwacht werd en op een uur dat Xavier altgd afwezig was alleen op het atelier verscheen Ik was ook alleen lusteloos en moedeloos zat ik te werken altijd denkend aan haar niet meer wetende of ik nog wel de schilderkunst liefhad zoo zeer vervulde zij myn hart en mijn geheele wazen waarin niets anders meer leefde dan het tirannieke verlangen om haar te zien haar tehooren mij aan hare voeten te werpen en haar toe te voegen i U behoor ik toe Doe met mij wat gij goed vindt ik ben je slaaf Daar trad zij binnen zag met een enellen blik om zich heen en vroeg ol mama nog niet hier was geweest Neen stamelde ik al te verlegen om geluk kig te kunnen zijn met deze misschien eenige gelegenheid die zich aan mij voordeed We hadden toch afgesproken mama en ik dat we elkander hier zouden vinden hernam Giulietta terwijl zij mij aanzag met een paar oogen waarvan de glans mij door de ziel drong Toen liep ze naar het door mij begonnen doek en voegde er bij t Is zeer mooi wat ge daar maakt I Ik geloot dat u heel veel talent bezit Ze scheen volkomen op haar gemak en stelde zich met mij op een voet van gelijkheid alsof wij oude kennissen en goede kameraden waren hoewel wij vroeger leker geen tien woorden met elkander hadden gewisseld en altgd in tegenwoor recht voor allen Als ik de groote meerderheid yan het huis achter mij heb die zegt dat ziJi die op sluipende heimelijke wjjie de discipline ondergraven buiten de deur moeten gezet worden dan zeg ik Degenen die verlangen dat ik zulk een drijven dulden zal mogen geen gelijk recht hebben Ik ben ook niet tegen de vrijheid van vereenigingen Ik weet niet hoeveel vereenigingen er zjn Er zjn ongeveer 32 vakbladen Niemands mond is gesloten Maar wie revolutie predikt handelt tegen het openbaar recht Hier gaat het om een openbare rechtsquaostie die moet worden opgelost Hier is do vraag Wie zal baas in huis zijn f De revolutionairen de sociaal democraten die het geheel willen ondermijnen en den dienst onmogelijk willen maken zooals wij in een naburig land gezien hebben of ik de ministerP Zoolang ik hier hen wil ik de baas blijven Ik zeg eiken spoorwegambtenaar dat hy kan heengaan dat hy gaan moet waar hfl met zfln revolutionaire ideeën werken kan ik zal liom dat niet kwaiyk nemen en kyk hem er zelfs niet boos om aan Want ik herhaal ik vnl niemands politieke overtuiging aan maar ik wil slechts myn huisrecht handhaven voor het welzyn van het vaderland en van den publieken dienst Dtt waren de woorden van minister Budde in den Pruisischea Landdag Volgens berichten nit Rome is de con gregatiequaestie in het Vatikaan eenigszins op den achtergrond gedrongen door het vraagstuk betreffende de aanstaande benoeming Tan oenige Pransche bisschoppen of beter gezegd door de redactie van de Pauselijke bal waarmede die benoeming geschiedt Maar ook dit vraagstuk schgnt tengevolge der persooniyke bemoeienis van kardinaal BampoUo tot een oplossing te naderen die beide partgen het Vatikaan en de Fransche regeering bevredigt Aan den Temps wordt geseind dat de kardinaalaartsbisschop van Reims Langenieuz als oudste kardinaal priester is nitgenoodigd om op 3 Maart a s ter gelegenheid van het 25 jarig jnbilenm der kroning van Leo XIII in de St Pieterkerk te Rome als officiant te willen fungeeren Zondag jl ia in een der groote zalen van een der gebouwen van het Vatikaan een feestmaal aan tweeduizend mannelgke en vrouweIgke behoeftigen van Rome gegeven Men had de oudste lieden van beiderlei kunne daartoe uitgekozen Allen kregen een nieuw digheid van haar moeder en van Xavier waren geweest maar juist zooals zij nu handelde was de beate manier om mij op mijn gemak te stellen Mijn angst en mijn verlegenheid verdwenen als met een tooverslag en nog geen tien minnten na haar komst spraken wij enkel en alleen over onze lietdel Ik zal u al wat er bij deze en dergelijke gelegenheden gezegd werd niet gann herhalen mijn brave redder Waartoe zou dat dienen Die dingen hebben alleen belang voor hen die ze op dat oogenblik zeggen en tot wie ze gezegd worden maar als men ze litter zou willen herhalen zijn ze als een heerlijke droom die oververteld al de schoonheid en de aantrekkelijkheid verliest We waren slechts een half uur alleen en dat halt uur was beslissend voor mijn lot Ik wist dat zij mij beminde want voegde Renato met trots en met een opwelling van ijdelheid er aan toe op dat oogenblik beminde zij mij beminde zij mij werkelijk Ik wist tevens dat ons huwetijk onmogelijk zou zijn zoolang ik nog geen naam en geen fortuin veroverd had Zonder dat een en ander was er niet aan te denken de torstemming harer ouders te verkrijgen maar ik wist insgelijks dat die omsUndigheid mij niet behoefde te ontmoedigen tegenovor naar per soon en ik deed de zekerheid op dat zij zoodra ik maar wilde geheel de m ne zou zijn Oe komst van haar moeder stoorde ons tête k tête die yrouw die mij van het eerste oogenblik af al had tegen gettaan en in wier oogen ik zelf zeker ook geen genade gevonden had sag oni stel kleederen waarin zg aan tafel moeiten komen De Pans ontziet niet alleen zichzelf met het oog op de vele drukten die hem nog te wachten staan maar wordt ook door zqn vereerders ontzien Zoo besloot een groep Fransche pelgrims nit Aatttn geen aadiëntie te vragen teneinde hem vermoeienis te sparen Heden zon Leo XIII het bnitengewone Spaansche gezantschap in plechtstatig gehoor ontvangen terwijl 0e receptie van de gezanten bil den Heiligen Stoel geaccrediteerd Donderdag zal plaats vinden Volgens een telegram nit Konstantinopel heeft Maandagmiddag de minister van Buitenlandsche Zaken Tewflk Pasja aan den Bassischen ambasiadenr Zinovief en den Oostenrijkschen Calice medegedeeld dat de Saltan de in bet memorandum voorgestelde maatregelen aannam Dat is erg vlug Men had zich toch den gang van zaken aldus voorgesteld Eerst moet het memorandam worden vertaald daarna zal het in den Ministerraad worden besproken en ten slotte wordt het dan den Sultan voorgelegd En was dit geschied dan zon het nog de vraag z jn of de Zieke Man in Yildiz Kiosk bijzondere haast zou maken om z n antwoord at te geven Maar er is geen reden om het bericht uil Konstantinopel te wantrouwen Vergeten dient ook niet dat Abdoel Hamid reeds te voren was in kennis gesteld met de strekking der verlangde hervormingen De redactie van de Scientific American wjjdt een beschouwing aan de reeksen van Bpoorwegongelnkkon die in den laatsten tijd voorvallen in de Vereenigde Staten Terwyi op het Engelsche spoorwegnet in een vol jaar geen enkelo passagier werd gedood werden in de Unie binnen veertien dageii 77 passagiers de slachtoffers van verschillende rampen De hoofdzaak van deze ongelijkboid wordt hierin gezocht dat men in Amerika te veel aan den machinist overlaat De redactie van het technische tijdschrift zou dan ook willen dat het automatische stelsel aanzienlijk werd uitgebreid zoodat by onveilig sein indien de machinist doorrödt do trein vanzelf tot stilstand werd gebracht Het bezwaar dat bg znlk een stelsel het verantwoordelijkheidsgevoel van het treinpersoneel moet verslappen zou te ontgaan zgn door de automatische toestellen in eiken trein aanwezig te verzegelen bleek het dan dat de machinist niet had opgelet dan zou hjjraet haar dochter en mij beurtelings aan haar dochter met een uitdrukking van onrust mij met een blik van tegenzin of minachting Later heb ik mij zelf dikwijls afgevraagd hoe het toch mogelijk was dat zij op zulk een oogenblik niet veel meer bevreemding en smartelijke verwondering aan den dag legde wat toch dunkt me by elke andere moeder het geval zou zijn geweest Giulietta was m t minst uiet verschrikt toen haar moeder ons zoo kwam verrassen en voor dat deze nog een woord had gesproken zeide zij Ik ben u niet langer dan een minuut voor ge weett mama en heb mijnheer daareven al gewgd dat we hier kwamen om mijnheer Xavier te zeggen dat we morgen onmogelijk de gewone zitting roor mijn portret konden hebben De moeder maakte geen enkele opmerking bevestigde het nieuws dal ik nu voor het eerst hoorde wisselde een paar banale woorden met mij waaruit geen spoor ven verbittering meer te bemerken viel en vertiet weldra met haar dochter het atelier In twee lange dagon zou ik dus Giulietta niet te zien krijgen maar myn hart was voor langer tijd vervuld an een ongehoord geluk en bovendien had lij mij gezegd op welke wyze ik haar mijn brieven kon doen toekomen en had tk haar verklaard hoe ik hare antwoorden op een veUïge wijze zou kunnen ontvangen