Goudsche Courant, maandag 2 maart 1903

Geen Kinkhoest Geen Influenza 4Iste Jaargang Maandag S Maart 1903 No 9044 mmm boirant Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken BELANGRIJKE BERICHTEN 1 Van al 2 MAART zyn de meeste onzer toegiftartikelen voor VEEL MINDER groene bons verkrijgbaar Ontvang en een zeer groote collectie prachtige NIEUWE artikelen In plaats van een lieelen g roenen bon kan men van af heden ook als direct Cadeau nemen ceiibair POIV II onzer goedkoopste Cioiidsche of Honiljiieiide Haas naar vcrkiczliu VAN AF HEDEN VEKKRIJGBAAE Zéér geurige goed waterhoiideiide € H1 4 € Oi GO THEE in zakjes van 1 ons a 10 cents I 3ïTeencLt I=roef 5 leege zakjes geven recht op een Cadeau ol een groenen bon HEDEN ZATERDAG begint de gratii uitgifte van aandeelen in onze 26ste verloting Holland bestaande uit OOËtül s il 19 prima Talelinessen I 65 prachtige FJerstullcn 4 1 Etui s 4 19 prima Dessertmessen 1 45 praclili e liuriogestandaards 40 praclitige SIgarenliasten J en 130 standaards met Uioeuipuijes = 373 Prijzen De trekking der 25e verloting heeft binnen enkele dagen plaats X BHjY8SEi Z01 El I 1381 eigen winkels HET WAPEN MN ASTE te Gouda uilsiuitend Wijdstraat A 160 Vraagt bij Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der Sederlandgche uitgave van Tourist De hooldtekst van dit halfmaancieItikscbe tydschritt bestaat nit de BeMhrijvlng eener lietH om de Aarde die de Heer E T FEBNSTaA Kuiper in opdracht der Vennootscbap maakt Elk nnmmer is rijli geUluülreerd naar eigen plwtographUehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 AtMiehtlcfuirten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adreë door onze reizigers worden teegezonden Vour de eerste maal komen deze alt verscbillende plaatsen in Arable PerzlS Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Frijt per jaargang 7 20 incl d AnaichikaarUn De inteekenlng is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd k Bureau De Wereld Tourist Haarlem wie üeker z a wii ds Echt ISkfil CftCao te ontvangen teeamtuge t ld m Ba vel proafnemiiigBn in den bandel gekomen ondei den num d aitvinders Dr MiohaelU vervMrdigd tp d bestt machines ia het wenidbe 1 raemdt étabUiuemuit van Otebia iBtoUwarok ts Keulen l ch J p TOiefeiLCIll Bik6l 5acao In vierkanten bussen D Kikul Cacao met melk gekookt een langentn gezond dmnk voor d gel ksok gebinik een i 2 thealapdi van t pooder voor een kop Chooolate Al geneoskr cJiHg drank bi nl van d rrhe aleoiits met yatoi te gebruiken Verkrijgbaar bij ie voomunut H I Apotbekars ens Prljii TTM o 9 90 6 0 86 Oenenalv rtcigonwoor i r v9i r Heder nd luDus NIattsnklodt Anmterdam Kalverstrcal 103 KöNlNKiUKE ACHlpïpBI IEK Om Kinkhoest Influenza Borst en Kcelaandoening binnen den kortst mogelpen tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacbt tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract üf E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFFS Co Westhaven 198 Gouda 4 i lT£ 2VSr£ JV Kleiweg E 100 Omida E fl VAN MILD Veerstal U 126 te ffoarfo A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieumerkerkad JJtel A N van ZESSEN Sc ioon iOOTn J Th TOKKEN £ o irap B T WIJK Oudeteaicr A SCHEER Haastrecht P W EÜE Oadewaiw K vasdee HEHDEN te Reeuwijk P t d SP K Moercapelle D o STAB WaddiriQiveen Wed A HOLST Waddinqeveen M KOLKMAN Waddingmeen P A u8 GROOT Oudewater y tni JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Pohbroektrdam D BIKKER te Bemcliop VADEmECUU het BEST en VOORDEELIGÖTE lOND en TANDWATEE ter wereld Menige agenten voor GOUDA en BODEQBAVES 1 OLVF € 0 Gouda Vraagt FEOEFfLESCHJES ï 20 cents lil 11 van de Haagsciie Pro Boer Vereeniging ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN i l t per stuk worden geheel belangloos verkrögbaai gesteld door de Firma SCHENK Zk A BEINKMAN Zs en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel Telepliooiiiiet Goucla Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud grati s Het net is aangesloten aan bet Rijks Intejcommnnaalbnrean Op 1 Febraari 138 verkregen a tingen Contracten en voorwaarden verkrijgt aan het Bureau ACHTEE DE VIS MARKT 1 WS i POIKB OUDh GEUEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bü PEETERS Jz Mb bewijs van echtheid ïi flachot ea kurk steeds roorzien van den naam der Finni P HOPPE mtdvitend voor Zuid m SCHIEDAMMER Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg B 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPllUIMLNG van het resteerend WINTEEWEEK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Zenuw en llaag lijd ers wordt ait orertaigingf als een werkelyke halp in den nood het Iroek aaabevolen Na DutTangst van adres per briefkaart orit d t l oekje jEranco per post toegezonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbommel Druk van A BEINKUAN Zn Qoflda Bultentiindscii üverziclit Een otflcleuB bericht licht Delcasséa mededeelingen aan de Kamer commissie voor bnitenlandsche aangelegenheden toe en zegt dat het ïoelbesprokentractaat met Siam niet als verballen mag beschouwd worden Do minister wit eehter de ratificatie afhankelBk stellen van de regeling van sommige staathuishoudknndige vraagstukken die tusschen Siain en de Fransche rcgeermg in Indo Cbina aanhaagig m V f komstde meeste commercieele en industrieelo relation met Siam ïal hebben te onderhouden Toen het verdrag gesloten werd bestond er gegronde hoop voor een toenemend verkeer en wanneer Siam sinds dien bliik had gegeven de verdragsvoorwaarden aerliik te willen naleven zonden die vraagstukken waarschijnlök van zeil een oplossmg hebben gevonden Wjl het 4at met gedaan heelt achtte de minister het noodig die oplosMng aan de ratiflcafle te doen voorolgaau en meer bepaald van de regeering te Bangkok zekerheid te verkrggen omtrent de uitbreiding van het Indo Chineesche spoorwegnet over Siameesch grondgebied Te dien einde zal hö van Siam vergunning trachten te verkriizen voor het doortrekken tot Bangkok der geprojecteerde spoorweglinie van Hné naar Bassac en voor den aanleg eener linie langs den rechter Mekong oever tot vfn S iam s antwoord wordt het lot van het tractaat alhankelijk gesteld doch in diploraatiel kringen gelooft men dat men te Bangkok veel bezwaren zal opperen tegen de inwilliging der Fransche eischen De DaUy Mail spreekt van een aanstaande verdragsluiting tusschen ö ootBrittaniö en Siam waarbtl als hoofdvoorwaarde de erkenning van Engeland a snzereiniteit over Kelantan en andere kleine Maleische staten op het Malakka schiereiland zon gestipuleerd worden In het Engelsche Lagerhuis is het amendement van John Redmond om instemming te betuigen met het verslag van de lersche landbijeenkomst na een debat waarbg zeldzaam schouwspel nationalisten en ministers elkaar huldigden ingetrokken Een amendement om intrekking te verzoeken van de wet die het Canadeescbe vee van de Engelsche markten bnitenslnit werd met 190 tegen 38 stemmen verworpen Sir H Vincent stelde eergisteren eenamendement voor om de regeering te verzoeken eindelijk eens gevolg te geven aanhaar herhaalde belofte om een wet tegende onbeperkte immigratie van behoeftigevreemdelingen in te dienen Hjj beweerdein zfln toelichting dat die vreemdelingen denBritschen werkman verdringen en bovendiende misdaden doen toenemen In 190 J zeidehij zün er 81 400 vreemdelingen in Engeland gekomen tegen ruim 70 600 in 1901 en bovendien in die beide jaren telkens rnim 15 000 vreemde zeelieden Die landverhm zers vestigen zich grootendeels iets als 60 of 70 pet in het oosteltk deel vanLonden mm EK Mi 9 Ik stelde mij onmiddellijk in beweging om het appartement af te huren waar u mij ee hebt ïk had het alle eeni e dagen van te voren op het oog gehad en uitgerekend dat het mij heel gemakkelyk tou vallen daarvan een ruim en prachtig atelier te maken met mistekend licht Ik kocht enkele onmisbare meubelstukken dingen zonder veel waarde Maar a hebt die 11 nu al meermalen gezien en verklaarde mijnheer Xavier dat ik Zuchetti s voorstel had aangenomen Hij werd woedend maar ik was er op voorbereid Hij verklaarde dat zijn atelier nooit zou mogen gebruikt worden voor zulk kladwerk Ik had er al op gerekend I Goed zei ik adan werk ik maar op mijn eigen atelier 0p iou eigen atelier ondankbare kwajongen riep hij nit terwijl hij mij aanzag met bevreemding en verontwaardiging die toen hij begreep dat het mij ernst was in minachting overgingen Ga maar heen en waag het niet ooit weer een voet in mijn huis te zetten 1 Je bent even dom als oiidankbaarl Kidley een werkmansafgevaardigde steunde het amendement Hö zeide van bestendiging van den toestand opstootjes te verwacTitcn Minister Gerald Balfour gaf op al deze overwegingen het antwoord dat er op paste Een commissie ia op het oogonblik bezigde zaak te onderzoeken Zó heeft al 80 getnigon gehoord en zj zet yverig haar werk Voort De regeering kan niets doen voor zg nit het verslag van die commissie het voor en tegen heeft vernomen Tot zoolang hebbe men gednld Maar verscheidene sprekers zeiden dat hun gednld op was Na een belofte van de regeering dat zij dadelijk na ontvangst van het verslag zou zien wat haar te doen stond werd het amendement ingetrokken De Sultan schijnt voornemens de wenschen van Eusland en Oostenrök te voorkomen Hg heeft niet alleen de invoering der door deze mogendheden voorgestelde hervormingen bevolen ii de drie Cttristalijke of Macedonische vilayets Saloniki Manassir en Kojssowo maar die hervormingten ook nitgebreid tot de drie andere vilayets in Europa Adrianopel Seuetari enjanina Tevens heelt de Sultan een iradé uitgevaardigd waarin de oprichting van een succursale der Ottomannsche Bank te Monastir on te Ueskjoeb wordt goedgekeurd De Sultan breidt dus do hervormingen ook uit tot de Albaneescbe vilayets wier bevolking tot de laïtigate en onvertrouwbaarsto gerekend wordt van hot Balknnschiereiland Wat de reden zgn mag van de e buitengewone bereidwilligheid P vraagt men zich verbaasd af Zon de Saltan door wat men in de wiikunde noemt een bewijs uit het ongerijrade willen toonen aan de mogen Iheden dat hare hervormingsplannen niet uitvoerbaar zijn f vraagt de ïemps En wil hij door het schouwspel van een chaos voor langen tgd de liervornters en de hervormingen onmogelijk maken f De Frankl Ztg daarentegen vraagt of de Sultan die achtereenvolgens Griekenland Servië Eoemenie Bulgarge Bcinië en OostRoemelië aan zijn Europeesch gebied zag ontnemen nu het gevoel krijgt dat het met zgn Europeesch gebied ten einde loopt en dat hij de wgk zal moeten nemen naar Azié f Hoe het zij de vrees voor een conflict op het Balkanschiereiland ia in de laatste dagen eer toegenomen dan afgenomen Uit Sofia meldt men In Macedonische kringen verwacht men ten reusachtigen opstand in antwoord op de hervormingsplannen En de Bulgaren verbergen geenszins hun teleurstelling wijl het hervormingsontwerp zoo goed als geen bepalingen bevat over het toezicht op de invoering der hervormingen De Turksche inspecteurgeneraal ha ft zelfs geen disciplinair gezag over de Valis en kan hen niet ontslaan wanneer zg weigeren de hervormingen afdoende in te voeren Dit alleen zegt de Temps toont reeds dat de inspecteur bevelen kan geven maar niet het middel bezit om ze te doen uitvoeren Soortgelijke berichten komen ook uit Bel Zoo verliet ik dau om die vrouw den meester aan wien ik alles verschuldigd was en die van mij een waar kunstenaar zou hebben gemaakt want ik gevoelde wtl voegde Renato er met een diepen zucht bij ik gevoelde wel dat in mij het materieel voorhanden was waaruit de artist moest te voorschijn komen en ik had nog niet eens den drempel overschreden van den kunsttempel waarin het Genie zijn zetel heeft XIII Verkregen geluk Renato beroarn Zooala u wel gemerkt hebt mijn edele vriend spreek ik tot u met de gevoelens en de denkbeelden die ik thans heb toen die dingen gebeurden was ik in zekeren zin een beschonken incnsch en ik holde maar door op het eenmaal ingeslagen pad Ik kende geen aarxeling geen spijt en ik dacht ternauwernood aan mijn zeer ondankbaar gedrag en aan de dwaasheid van het door mij genomen besluit Ik was doof geworden voor de stem der rede en het mij door mijn hartstocht meeslepen Hij was voor mij de eenige ziclubare en tastbare vorm van het geluk en ik jubelde in het bewustzijn dat geluk te hebben veroverd Het begin ontnuchterde mij niet het tegendeel is waar Ik voelde mij onalhankelijk meester van al mijn doen en laten graMi en uit Athene Overal ie men ontevreden En zooals het Balkanschiereiland al jare lang de wanhoop der ethnografen is geweest wordt het nu de wanhoop der staatslieden Zon er van dat brokje gronds nog ooit jets goeds terecht komen f vraagt men zich te Weenon en Petersburg en wellicht ook In andere hoofdsteden wanhopig af Verspreide Berichten FRiSKRUK Volgens een blad te Milaan ie er in Italié een maatschappij opgericht met een kapitaal van 42 millioen ten doel hebbende de fabriek van de Grande Chartreuse naar Italië over te brengen Men meent dat de gansche aristocratie van Piermont en ook de keizer vanÏDuitschland aandeelen in de onderneming hebben Het vraagstuk over het alcoholraonopolie art 24 van de begrooting is op hetoogenblik in de Kamer in behandeling De ïrtMg is slechts of de Kamer het monopoliB iri beginsel aanneemt en een wetsontwerp vaa de regeering wil afwachten DulTSOlILiSD Dé politie te Berlijn heeft maatregelen genomen om den keizer bij zjjn dagelijksche wandelritjes voor overmatige uitingen van gehechtheid te behoeden Aan de Brandenburgorpoort zullen de nieuwsgierigen haar den Promenadeweg worden gedrongen en daaf zal voor de grasperken een ketting worden gospannen om bet doorbreken der menigte te beletten üe stremming van het verkeer zal op die wijze hoogstens 2 minuten duren De regeering bad kennis gekregen dathet Fransche ministerie van oorlog in hetbezit was van fotografieën van het fort bijaéiswaaser BovenElzass OnmiddellijkwercT een onderzoek ingesteld door en voorwien deze fotografieën konden gemaakt zijnen het eind van dit onderzoek was dat deteekenaar bji het tortlfioatieburean MttUer te Neubreisach onder verdenking van landsverraad gearresteerd is Sociaal democratische bladen bewerendat belangrijke papieren toebehoord hebbende aan Liebknecht na diens dood spoorloosverdwenen zjjn Zg hadden betrekking opde sociaaldemocratische partjj in Duitsohland op Bismarck en op Dreyfus Sommigenverdenken de politie van de verduistering Maandag a s zal in het PrnisischeHuis van Afgevaardigden de interpellatieover de schoolaangelegenheid te Trier inverband met de bepalingen van bisschopKorum plaats vinden OoSXESEIJK HOSaiKlJÏ De algemeene vergadering van de St Wenzelsvoorscbotkas te Praag heeft besloten haar tekort met 300 kronen over ieder aandeel te verdeelen waardoor faillietverklaring beslist schijnt vermeden te kunnen worden Vnj riep ik onophoudelijk uit ik ben vrij Helaas ik was nooit grooter slaaf geweest want ik behoorde nu met lijf en ziel aan een nieuwen meester die heel wat meer van mij eischte dan de man die ik verlaten had aan den nieuwen meester die een dwingeland toonde te syn 1 Wat ik aanzag voor mijn onafhankelgkheid was een afstand doen van het eigen ik een slaafache onderworpenheid aan het dierlijke in den mensch Met welk een toon vsn zegepraal schreef ik Giulietta dat ik mijn boeien had verbroken dat ik mijn eigen thuis bezat en dat er geen enkele hinderpaal meer bestond voor onzo samenkomsten en voor onze liefde I t Was nu aan haar voorwendsels te vinden om de deur uil te komen en den noodigen tijd te Vinden om mij te bezoeken Zij vond ze met een snelheid en een schranderheid die mij verbaasden en waarin mijn liefde ni te anders ag dan het welsprekend bewijs v n de lietdc die zij mij toedroeg O die eerste samenkomsten die eerste blijdschap mompelde Kenato met schitterende oogen Het was alsot de hemel zich voor mij geopend had een hemel waarin ik zelf als een godheid zetelde Hij iweeg en donkere wolken kwamen op zijn voorhoofd Zijn gezicht teekende weer bittere moedeloosheid gemengd met zelfbespotting terwijl er een dreigend vuur in zijn oogen verscheen Toch moet ik bekennen gitig hij op veel Gboot Bbiitansiï Volgens mededeeling van den Engelsohen gezant te Bern aan zgn regeering wordt de Engelsche handel in Zwitserland meer en meer overvleugeld door dien van Duitichers Van 27 349 handelsreizigers die jaarlijks Zwitserland bezoeken zön er maar 36 die Engelsche huizen vertegenwoordigen BINNENLAND Bil do Tweede Kamer ia ingediend een wetsontwerp houdende bepalingen omtrent het borgden van wegen met motorrijtuigen Het wetsontwerp geeft in de eerste plaats aan wat onder motorrijtuigen en wegen te verstaan is Voorgesteld wordt dat met een motorrijtuig niet over de wegen mag worden gereden tenzij lo door den Minister met de zaken van waterstaat belast tot het rjjden daarmede schriftelijke vergunning is verleend j 2o door dezen Minister aan den bestuurder van het rötuig tot het besturen van motorrijtuigen schriftelijke vergunning is verleend 3o hg het rgden worden in acht genomen de voorschriften bg algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld De bedoelde vergunningen worden slechts verleend tot wederopzegging Voorts bevat het ontwerp o a een opgave van do op overtreding gestelde strafbep llingen ïi geval van ataat van oorlog of staat V8B beleg alsmede bjnldien een toestand aanwezig is als bedoeld bjj art 1 snb lo en 2o der wet van 23 Mei 1899 worden de bepalingen dezer wet buiten werking gesteld zoowel ten aanzien van motorrgtulgen met mililniro bestnurders als ten aanzien van motorrijtuigen bestuurd door niet militairen voor zoover bedoelde rijtuigen gebezigd worden ten bate der landsverdediging Het Handelsblad schrijft De bepaling dat de lotelingen der lichting 1903 die in Maart zullen worden ingedeeld bij de onboreden korpsen dadelijk na hun inlijving tot nadere oproeping met verlof zullen vertrekken is voor hen die hun woonplaats hebben of hun bedrijf uitoefenen In het buitenland niet zonder bezwaar In de eerste plaats moeten zg de reiskosten betalen ilaar de plaats van aflevering voor zooveel die reis geschiedt buitenslands en daarna zon hun nog tweemaal hetzelfde ten deel vallen Indien zjj dadelgk na hun inlgving mot verlof werden gezonden Dit betreft niet alleen de lotelingen die als hebbende hun woonplaats in België of in Duitschland voor do militie zijn ingeschreven te Eotterdam of te Amsterdam maar ook alle overige lotelingen die hun verblgf hebben buitensland Daarom zal aan bedoelde militairen worden afgevraagd of zg er de voorkeur aan geven dadelök bj het korps in dienst te worden gesteld en zijn de provincinle adjudanten gemachtigd dienovereenkomstig te handelen langzamer toon voort dat de hemel van mijn geluk niet altijd dat prachtig en vlekkeloos azuur vertoonde Maar al te vaak was hij ni verloop van zekeren tijd door droevige wolken ver duisterd Hoe dat kwam i Ik zal eenige moete hebben het u te zeggen Het had er van lieverleden iets van ot er een van die lentenevels was ontstaan welke men het eerst ontdekt diep in een vallei aU de zon nog in al haar pracht overal elders licht en leven blijft verspreiden en zich dan schier onmerkbaar verhefï om ten slotte zich ever het hcele landschap uit te breiden en den dag die zoo heerlijk beloofde te worden om te scheppen tot een treurigen herfstdag die zelf schijnt te weenen terwijl hij de menschen tot rouw en somberheid stemt Wanneer dat begonnen is en waardoor Ik weet er niets van Het was een zeer bizonderen toestand der ziel Zoodra men dien ontdekt is het kwaad al geschied onherstelbaar 1 Het geloot verlaat u het vertrouwen is u ontvlucht Van weerskansen geeft men ich den schijn alsot er mets was gebeurd men spreekt nog van liefde maar men voelt daarbij dat de liefde niet meer beantwoord wordt De rooa is verwelkt haar geur is weg en men voelt alleen haar doornen lV0r4i vtrwlgd