Goudsche Courant, dinsdag 3 maart 1903

BINNENLAND Men verneemt dat de Minuter ran binnenlandsche zaken de gemeentebestaren heelt doen aanschriJTen thans de nitvoering der Toorschritten van de Woningwet zoo spoedig mogelijk ter hand te nemen De N Arnh Ct betoogt dat hot aangeprezen middel tegen de door de Regeering Toorgestelde maatregelen de algemeene werkstaking haar doel zal missen omdat de Regeering zich thans sterk genoeg weet pa de arbeiders zeil het eerst zal treilen Het blad schrglt Hoe znllen zü in hnnne beboetten voorzien als alle levensmiddelen in prgs stagen als aan de eerste eischen niet meer kun warden voldaan P Docb er zö oog andere gevolgen die onder de oogen moeten gezien worden Znllen de werkgevers hetzg dan Staat Oemeente maatschappijen of particnlieren geneigd zjjn na afloop der staking liun personeel weder op den enden voet in dienst te nemen ViJ betwglelen het in geen geval hen naar t ons voorkomt die het werkcontract ingevolge bestaande reglementen willekenrig hebben verbroken Er znllen tallooze slachtoffers vallen zonder dat het iets heeft gebaat Jaist uit het feit der algemeene staking lal men het bewijs pntten van de noodzakelijkheid der voorgestelde dwangmaatregelen n daarmede de tegenstanders in de Kamer den mond snoeren Ter bereiking van hel gewenschte doel de totstandkomingder wet tegen te houden beveelt het blad aanSen volkspetitionnement op rensactatige schaal Er bestaat daarentegen een wettig middel om de totstandkoming der wet tegen te honden Dat middel is een volkspetitionnement op reniachtige schaal Laten allen die de vrijheid van den werkman niet aan banden willen zien gelegd zich in kalm gestelde doch goed gemotiveerde adressen wenden tot H M de Koningin en tot de leden der Tweede Kamer Die stem uit den boezem des volks zal gehoord worden Ook onder de regeeringsgezinde meerderheid der Kamer zijn leden die weinig gezind zijn de Regeering op dezen weg tot het uiterste te volgen Slechts weinige stemmen zijn noodig om de meerderheid te doen kenteren en de invoering der wet te beletten Daarom werklieden luistert niet naar ben die u Villen drijven tot een roekelooze daad welke gij niet voor uw geweten niet voor vrouw en kinderen kunt verantwoorden Een gisteravond uitgegeven bulletin omtrent den toestand van Nicolaas Beet luidt Weinig verandering in den toestand ofschoon krachten minderen De geest blijft zeer helder Na door de spoorwegstaking en de daarmede verband houdende gebeurtenissen veler aandacht ts gevestigd op den toestand van bet spoorwegpersoneel en de vraag wordt gesteld of door de spoorwegmaatschappijen tot na toe wel veel voor de personen in haar dienst is gedaan wordt in berinnering gebracht hoe reeds in 1892 door den heer F N Kooien Pz lid van de Commissie van Beheer van het Pensioenfonds van het personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is uiteengezet hoe bedoeld pensioen weduwen en weezenfonds is ontstaan en hoe zonder de belangrijke jaarljjksche bijdragen der Maatschappij de kortingen op het salaris der beambten onvoldoende zonden zijn om hun en ban nagelaten betrekkingen pensioen te verzekeren In de niet in don handel verschenen brochure van den heer Kooien wordt vermeld dat omstreeks 1890 de Maatschappij jaarlijks ruim f 70 000 in dit fonds stortte Dit bedrag is naar wordt medegedeeld sedert tot meer dan 1 200 000 gestegen Ook de administratiekosten van het fonds ongeveer f 30 000 ordon door de Maatschappij gedragen Het Museum van Knnstngverbeid te Haarlem werd in de maand Februari door 1150 personen bezocht Terwijl uit de aan het Maseum verbonden boekerij 162 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden De Tentoonstelling van de oorspronkeljko werken van Water Crane die thans in het Maseum geopend is trekt zeer veel belangstellenden vooral de leerlingen der verschillende Inrichtingen van Kunst ondarwijs in ons land toonen veel belangstelling in deze Tentoonstelling die een overzicht van de degeiykheid en veelzijdigheid van dezen Kunstenaar die sedert geraimen tiJd in Engeland aan het hoofd staat der decoratiekunst Gemengfde Berichten In een dorp in het Zwitsersche kanton Waadtland Ropraz is een afschuwelijke lijkscbending gepleegd Een 19 jarig meisje Rosa Gilliéron de dochter van een oad afgevaardigde was verleden week overleden aan hersenontsteking en onder algemeene deelneming begraven Zij was de lieveling van het heele dorpje gefeest Een paar dagen later vond men haar graf geopend en het lyk vreeeelgk geschonden Het hoofd en het hart ontbraken de armen waren van den romp gescheiden en t lyf was opengesneden Het hoofd is teruggevonden in een beek Van de daad worden verdacht twee broers Henri en Loois Caillet uit het in de buurt gelegen dorpje Vucheron Beiden z n in hechtenis genomen Zg staan allerongunstigst bekend het zgn groote wilddieven Hun ouders die wegens een roofmoord op een melkboer waren veroordeeld zjjn in de gevangenis gestorven Het hoofd van de jury die destijds vonnis velde was de vader van Rosa Qillièron De gebroeders Caillet hadden hem daarom wraak gezworen het was zijn schuld zeiden zij dat hun vader in de gevangenis gekomen was Rijstcultnur op Borneo Ook in het district Oost Doesoen ia1 de aanleg van sawahs worden ter hand genomen De Soengei Tawoelo zal worden afgedamd waardoor een uitgestrekte zeer vrachtbare vlakte ruimte biedende voor de rystvelden van verscheiden honderden gezinnen kan worden bevloeid Het terrein is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de kampong TamijangLajang waar men een kleine christen gemeente vindt Daar de zending vooral te kampen heeft met het verspreid wonen der Dsjaka laat het zich aanzien dat het aanleggen van sawahs en het daardoor zich voorgoed vestigen van honderden gezinnen ook aan de evangelisatie van die streken zal ten goede komen Met den aanleg van irrigatie werken in de afdeeling Martapoera wordt flink voortgegaan Indien van de reeds in gebrnlk genomen sawahs een goede oogst wordt gemaakt zal dit natuurlijk het gevolg hebben dat de bevolking het voordeel van sawahbouw hoven den tot dusver gevolgden roofbouw meer en m eer zal gaan inzien Wanneer in de Vereenigde State een stuk jjichtveld aan de Indianen outBeAien en voor de beschaving opengesteld Wordt dan is er een algemeene stormloop om de gronden in bezit te nemen Iets dergelijks zg t in beschaafderen vorm is thans ook voorgekomen in Ked Indië in Djambi Dadeiyk na de openstelling van Djambi voor den mgnboom kwamen bg het Qonvernement 1660 aanvragen om vergunning tot het doen van mijnbeuwkandige onderzoekingen in De eerste honderd aanvragen zgn ter behandeling op het hoofdbureau van het Mijnwezen ontvangen Een telegram uit Pretoria van eergister meldt het volgende Er is een ordonnantie uitgevaardigd vaststellende een zorgvuldig bewerkt opvoedingsstelsel voor de kolonie Het onderwijs in bet HoUandsch mag niet meer vorderen dan vijt nar in de week het godsdienstonderwijs daaronder begrepen Aan het Noordstation te Brussel gleed een dame uit op eene sinaasappelschil Hare dochter V die het zag en vreesde dat zij onder den naderenden trein zou geraken trok haar weg maar viel nu zelf zoodanig dat de wielen der locomotief haar rechterbeen en linkervoet verpletterden Beide voeten moesten in het ziekenhuis worden afgezet Te Vigo in Spanje heeft tijdens het carnaval een twist plaats gehad tusschen gemaskerden en politieagenten waarbg deze laatsten zich genoodzaakt zagen zich in het stadhuis terug te trekken Het gevolg was dat op de menigte geschoten werd daarbij werd 1 kind gedood terwijl 5 personen gewond werden Te Breskens is een onderwgzeres aan de openbare schcol benoemd buiten de voordracht om De burgemeester die tevens schoolopziener is verklaarde daarop dat hg dit besluit qiet zoa uitvoeren en dat B en W niet voornemens waren de voordracht te w zigen Verleden jaar heeft zich te Philippine een zelfde geval voorgedaan Toen hebben Gedep Staten van Zeeland no 1 der voordracht benoemd Op het terrein van de Wright s kolenmgnen in West Vlrginie heeft een hevig ge vecht plaats gehad tusschen een honderdtal gewapende troepen en tweehonderdvgftig werkstakers die de militairen bemoeielijkten en een houten brug hadden verbrand De menigte die met Winchestergeweren gewapend was opende het vuur en de soldaten antwoordden Het gevecht duurde geraimen tijd drie stakers werden gedood zes doodeiyk gewond en drie ernstig Eén der soldaten inboorling werd gedood en twee werden gewond Een officier kreeg een schot in den arm mair doodde zyo aanvaller Nadat de stakers waren teruggedreven werden 49 hunner gearresteerd Het grootste gedeelte der menigte bestond ait vreemdelingen Men vreest herhaling der ongeregeldheden De Finlandskaja Qazeta verhaalt van een stap die de gouverneurs van vier Finsche provinciën biJ den Tsaar hebben gedaan als protest tegen de nienwe militaire wet Toen de gouverneur generaal hun een rondschrgven had toegezonden beantwoordden de gouverneurs van Abo Björneborg St Michael Vasa en Oleahorg dit met een uitvoerige memorie waarin zg betoogden dat de nieuwe militaire wet de Finsche grondwet verkracht en dat do burgers er zich bggevolg niet aan kannen houden De gouverneurs verzochten het stak aan den Tsaar Qrootvorst op te zenden Dat geschiedde en Nicolaas II gaf last de vier gouverneurs af te zetten Blgkens de eerste ontwerp dienstregeliog voor den treinenloop op de lynen der Maatschappy tot Exploitatie voor Staatsspoorwegen gedurende den aanstaanden zomerdienst zyn een tweetal treinen ingelegd voor Amsterdam en den Haag via Utrecht sBosch Boxtel naar Venlo en Maastricht welke treinen te Boxtel aansluiting hebben van en naar Rotterdam Door de inlegging dezer sneltreinen is eene directe verbinding van Amsterdam den Haag en Rotterdam via Boxtel met Znid Limburg tot stand gebracht De dienstregeling dezer treinen is vertrek Amsterdam 7 08 den Haag 7 06 Utrecht 8 12 met aankomst Boxtel 9 18 v m vertrek Hotterdara D P 7 32 Beurs 7 40 met aankomst Boxtel 9 15 v m vertrek Boxtel 9 23 met aankomst Venlo 10 35 en Maastricht 11 35 v m in omgekeerde richting vertrekt Maastricht 6 14 Venlo 7 30 met aankomst Boxtel 8 37 n m vertrek Boxtel in de richting Rotterdam 8 43 n m met aankomst Rotterdam Benra 10 21 en D P 10 28 n m en vertrek Boxtel in de richting Utrecht 8 40 n m met aankomst aldaar 9 44 Amsterdam W P 10 22 C S 10 37 en den Haag 11 03 n m Door de vereenigde kleermakers der Bykskleedingmagazgnen te Amsterdam Delft en Woerden is aan den minister van oorlog een schrgven gericht waarin zg verzoeken een deputatie te willen ontvangen om eenige klachten in dit schryven nader omschreven mondeling toe te lichten Deze klachten loepen over het lage loon dat Is uitgetrokken voor het maken van de tuniek het nieuwe kleedingstuk waarin de militairen in den vervolge zullen worden nitgedorst Reeds in December 1900 toen bun werd opgedragen de eerste tanieks te maken bleek dat het bedrag van f 1 60 per tuniek veel te weinig was en zelfs voor geen ander kloedingstak zoo weinig betaald werd Na verschillende gesprekken zoowel met den kapiteiukwartiermeester als met den assis tentmagazgnmeester is bet bedrag met f 0 20 verhoogd wat evenwel nog te weinig blgkt te zyn daar zg er 14 uren voor noodig hebben zoodat zg nog geen volle dertien centen per uur er aan verdienen Ook hebben zg tot de Tweede Kamer het verzoek gericht om bg den minister er op aan te dringen dat een betere regeling zal worden ingevoerd van de loonen voor het maken der kleedingstukken Yan onderofficieren en minderen der landmacht N V N Aan de leden van de Algem Ned Vereeeiging van Spoor en Tramwegpersoneel is het volgend manifest gericht Kameraden I In de gecombineerde huishoudelgke vergadering der afdeeling Amsterdam gehouden 20 Februari 1903 in Neerland s Werkman is besloten aan bet hoofdbestuur op te dragen de volgende eischen aan de direction der Nederlandsche spoor en tramwegen te stellen Voorstel 1 Eenheid in salarieering en kleeding voor al het personeel in geiyken graad of rang Voorstel 2 Verhooging van salaris der ambtenaren beambten en werklieden tot een bezoldiging van f 600 met 40 pCt boven 1 600 tot f 800 met 30 pCt boven f 800 tot f 1200 met 30 pCt Voorstel 3 Afschaffing van alle premiën en vervanging door een evenredige loonsverhooging Voorstel 4 Invoering van een maximum arbeidsdag van 10 uur overwerk niet anders dan in buteogewone gevallen en met extra bezoldiging Het personeel geniet een dienstvrgen tiJd van minstens 30 uur per week Dit onverminderd stipte naleving zonder ontheffingen van art 113 A R D waar dit voor het personeel gunstiger is Voorstel 6 Aan al het personeel wordt 14 dagen verlof per kalenderjaar toegekend met behond van salaris naar verkiezing aau te vragen Voorstel 6 De Ned maatschappgen verstaan zich onderling over het verleeneg vao vrij vervoer aan de gezinnen van het personeel over vreemde banen Voorstel 7 Invoering van een scheidsgerecht voor straften en andere geschillen hetwelk is samengesteld nit vertegenwoordigers der maatschappyen en uit en door het personeel gekozen leden Voorstel 8 Vaststelling van een jaarpremie gelgk aan t gemiddelde bedrag der straffen door de verschillende categorieën betaald waardoor wordt voorkomen dat men bg straf onmiddeliyk wordt gestraft in t gezin Voorstel 9 Volle uitkeering bg ziekte Pensionneering van al het personeel op 65jarigen leettgd berekend naar Vt van het laatst genoten salaris Gelgke bepaling voor nagelaten betrekkingen by overiyden Voorstel 10 Opneming van al het losvaste personeel in vasten dienst binnen 6 maanden na aanneming Het verstrekken van een vaste aanstelling in de fnnctie die men verricht Voorstel 11 Losse remmers genieten een evenredige bezoldiging gelgk aan de voor hun categorie geldende regeling voor eiken dag of gedeelten van den dag dat zg in dienst der maatschappgen zyn Voorstel 12 Beperking van den nachtdienst tot hoogstens 7 achtereenvolgende nachten afgewisseld door minstens 7 dagen dagwerk Voorstel 13 Uitbetaling van het loon per week De Bsstukbn Het volgende is ontleend aan een bericht van de Makass Ct over den wetenschappelgken tocht van prof Wichmann naar NieuwGuinea Het oorspronkelgke plan was met de bootgelegenheid van omstreeks 13 Janaari naar Ternate door te reizen De hoeren waren echter gedwongen een volgende gelegenheid af te wachten Ondertusschen werd naar Batavia getelegrafeerd om over de Java te mogen beschikken ten einde het oponthoud zoo kort mogelgk te maken dit werd toegestaan doch het plan kon weer niet doorgaan omdat de machines van het schip een herstelling van eenige dagen vorderden Zoo bleet den heeren niets anders dan de van SwoU die 29 Januari over Menado naar Ternate vertrekken zon Prof Wichmann werd intusschen 6ok opgehoDden daar de Zeemeeuw op de ach tergebleven heeren moest wachten Prof Wichmann zal in de eerste plaats voldoende aan een Regeeringsopdracht zoeken naar drie kolen vindplaatsen aan de noordkast van Nieuw Guinea ten westen van de Humboldtsbaal Ka dit onderzoek stelt de hoogleeraar zich aan het hoofd van de particuliere expeditie speciaal voor de aldeelingen mineralogie geologie en topografie De heeren de Beaufort en Lorentz hebben de zoölogie en de botanie voor hun rekening ge nomen en worden daarin bygestaan door een mantrie en een planteuzoeker van s Lands Plantentuin het anthropologisch onderzoek is opgedragen aan dr van der Sande Het zoetwatermeer dat op drie uren gaans westwaarts van de Humboldts baai gelegen is een lengte heett van ongeveer 20 kilometer 200 meter boven den zeespiegel ligt en eenige tientallen vademen diep is boezemt den heeren der expeditie veel belangstelling in zg koesteren van een nader onderzoek groote verwachtingen De zorg voor de geneeskundige afdeeling rust op dr van der Sande Bg de uitrusting is ook gerekend op een groot aantal zieken onder de Papoeas die gelgk by het bezoek van de Coram in 1901 is gebleken groot vertrouwen stellen in de Westersche geneeskunde en alleen wat vrees koesteren voor het operatiemes De goede verstandhouding met de bevolking moet door deze geneeskundige hulp worden bevorderd en zal zeker het hare er toe bgdragen om het doen van opmetingen vas lotografische opnamen het vervaardigen van afdrukken en afgietsels te vergemakkeiyken Dr Michaud van Modena en zgn broeder namen te Bardonnècbe den sneltrein om naar huis te gaan In den tunnel van den Mont Cenis ontstond een bloedige twist sommige getuigen noemen het een aanranding De Italiaansche bedienden van den restauratiewagen waarbg zich een beambte van den trein gevoegd had wierpen zich zoo verhalen verschillende reizigers op de gebroepers Michaud en sloegen hen hevig op het hoofd Vervolgens werden beiden de een na den ander nit den waggon geworpen Toen de trein gestopt had bleek dr Michaud diepe wonden aan bet hoofd t hebben bekomes en het bewoatiyn te hebben verloren Twee dokters verpleegden hem doch eerst drie uur later kwam hgtotzichzelven Ook zyn broeder had tal van wonden Na aankomst te Modena werden de gebroeders per rgtuig naar hun woning gebracht De politiecommissaris te Modena Chinal stelde onmiddeliyk een onderzoek in en ondervroeg de beambten en verschillende andere personen Het restanratiepersoneel dat gearresteerd was is weder op vrye voeten gesteld De menschen beweerden dat de gebroeders Michaud hen het eerst hadden aangevallen en dat zg zich slechts verdedigd hadden De broeder van dr Michaud verklaarde dat men hem zyn portefeuille met 150O francs had ontstolen De geheimzinnige zaak zal voor een Italiaansche rechtbank komen Voor Maart voorspelt Jules Capré volgens Le Temps van den In tot den lOen helder mooi weder met N W wind over Engeland Prankrgk en midden Europa maar lagen barometer en slecht weder voor ZuidEuropa Ook in de twee volgende weken verwacht hg hoogen druk over West en MiddenEuropa met mooi helder weder doch by noord oosten winden vooral sterk op 14 en 15 Maart terwyi het dan om de Middellondsche Zee bigit spoken Voor de laatste 10 dagen voorspelt Capré ook algemeenen hoogen druk over West Midden en OostEuropa met mooi weder maar lagen druk over den Atlactischen Oceaan de golf van Gascogne en de Middellandsche Zee De 24e dreigt een kritieke dag te zgn met storm 26e over West Europa Na den 28en Maart tot in het begin van April weder hoogen druk in het Westen met fraai weder Voor hen die meenen dat al het goud in de wereld op een hoop verzameld een rensachtigen berg zon vormen zal het zeker etin verrassing zgn te hoeren dat het slechts een K klein heuveltje zoo worden Het is heel makkelgk de cijfers te vinden die deze conclusie rechtvaardigen Bg het begin van het Christeiyk tijdvak was er in de wereld f 1 032 006 000 aan goad Dit is eene schatting gebaseerd op zorgvuldige berekeningen een schatting die de werkelykheid dicht nabg komt Maar goud is erg zacht en siyt verbazend at dientenKcvolge is het bedrag verminderd tot f 136 800 000 op het oogenblik dat Amerika ontdekt werd Toen ram de goudvoorraad weer toe Peru en Mexico vermeerderden het goudbezit der wereld Calitornië hoopte den voorraad nog meer aan en eindelgk kwamen Australië Znid Afrika en Alaska Door al dien toevoer is het aanwezige goud steeds vermeerderd en wordt het thans geschat op een waarde van f 14 400 000 000 Stel nn dat ge had een kamer van 26 voet in de lengte i de breedte en in de hoogte een kabas dus van 26 voet dan zondt ge daarin al het goud der wereld kunnen bergen Natuuriyk zou het goud ëèn aaneengesloten massa moeten vormen anders ging het niet maar scbynt t desondanks niet wonderlgk en ongelooflgk Toch is teen feit Stadsnienws GOUDA 2 Maart 1903 Naar men ons van bevoegde zyde meedeelt is het bericht aangaande de waarneming van de lessen aan t Gymnasium voorbarig eene beslissing in deze moet nog worden genomen In de Volksgaarkeaken Hoffman stichting alhier werden gedurende de maand Febrnari in de zaal verstrekt 17041 portiëu van 10 cent en 607 portiën van 15 cent totaal 2311 i portiën afgehaald werden er 1081 portiën van 10 cent en 33 portiën van 15 cent totaal 1114 portiSn te zamen 3426 portifin Het Bestuur der Gondsche Vereeniging voor Genees Heel en Verloskundige Hulp beeft door medewerking van den heer Dr Hoffman een overeenkomst getroffen waardoor het mogelgk is dat de afdeeling Homoeopathie niet meer behoeft te contribaeeren dan voor de AUopatie De contribatieverhooging die met 1 Maari zou ingaan is dus thans voor de geheele vereeniging gelgk nl 2 ct per gezin en alleen zoo lang tot dat het nadeelig saldo van 1902 zal zyn aangezuiverd Heden morgen had de begrafenis plaats van den heer A van Veen Op de begraafplaats waren verschillende deputaties als tan Kerkvoogden van de Ned Herv Kerk van de Werkvereeniging van den Schuttersraad van de afd Gouda van de Holl Maatschappg van Landbouw van de Sociëteit Ons Genoegen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de Spaar en Hulpbank waarvan de overledene nog lid ofbestuuiïier was geweest en vele belnngitelleadei De kist wu met een lestal kransen bedekt toen die in de groeve was gedaald bedankte de zoon de aanwezigen voor de belangstelling aan zgn vader bewezen Gisteravond trad in de zaal Kunstmin op het Rotterdamsch Tivoli Gezelschap onder directie van den heer Johan Mulder Opgevoerd werd het bekende tooneelspel in 5 bedrgven van Jnstua van Manrik Jr getiteld Jood ot Christen Wg kunnen niet anders dan met veel lof over deze uitvoering spreken de wyze waarop het werd opgevoerd was uitstekend Wy zonden niet in staat zyn een der heeren ot dames atzonderlgk hnlde te brengen moesten wg kranzen of iets dergelgks uitreiken dan hadden wy er evenveel noodig ais er heeren en dames medewerkten het was jammer dat er geen grooter publiek aanwezig was de afwezigen hadden groot ongelgk Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Febrnari 1903 in de rgkspostspaarbank ingelegd f 15537 63 terugbetaald f 16032 46 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9923 Zaterdagavond had in het gebouw van den R K Volksbond een vergadering plaats van bleekersknechts daartoe opgeroepen door een voorloopig comité om te trachten een afdeeling op te richten De heer J A Donker trad als spreker op en behandelde in drie punten het nut van vereenigen en wel in de eerste plaats dat vereenigen in het belang van den gezel was in de tweede plaats in het belang van het gezin en in de derde plaats in het belang van het Katholiek geloot Op zeer gemakkelgke wgze trachtte spreker de opgekomenen te overtnigen dat het noodig was een vereeniging te stichten en bestond die eenmaal dan zou die vereeniging ook worden erkend door do Patroons Vereeniging Binnen 14 daag zal een vergadering voor bleekersknechts van alle gezindten plaats hebben By Kon Besl is benoemd bg het wapen der infanterie bg het 6d6 regiment tot kapitein de eerste lnitenant L T H baron van Boeoop van hot 4de regiment Vrgdagavond is te Zegwaard Zoeterraeer opgericht eene afdeeling van de Z H Vereeniging Het Groene Kruis aanvankeiyk met 190 leden Tot eere voorzitter werd bö acclamatie gekozen de heer C L J Bos burgemeester en tot bestuursleden werden gekozen de heeren dokter A Meerberg J Scheer en A P Verheelt uit Zoetermeer en dr L J Vriesman P M Lammens ds L van Loon en Th l Böhm uit Zegwaard FOaa BRiJ BTsr POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter postbezorgde Brieven en Briefkaarten welke gedurende de 2e helft der maand Februari 1903 wegens onbekendheid van degeadres eeerden niet zyn kunnen worden uitgereikt Binnenland BRIEVEN Namen der Plaatssn geadresseerden van bestemming J V Nederpelt Jz Alten F Severs s Hage Mej Bugs s Hage van Hol Nienwerkerk a d IJssel J Koning Rotterdam N V Cina de Haas C J V d Post Stukken uit het Buitenland terugontvangen J H Heimei Brazzaville J H Heimei Brazzaville Bouwmeester Kempen a Rhein Gouda 28 Febrnari 1903 De Directeur M C HËNNEQUIN Veemarkt te Rotterdan Maandag 3 Maart 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijsen waren voor ie kwal 33 ae kwal 30 3e kwal 37 cent per half kilo Vette kalveren redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 31 ae kwal 28 3e kwal a6 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 20 1 ae kwal 20 3e kwal 18 cents per halt kilo Schapen weinig aangevoerd Handel in vet vee en schapen matig prijs Vette kalveren duur Vette varkens slecht tot lagere prijien CORBESPONDENTIfi Het ingezonden stak vas i 0ti R Stavenisse A4 Braaw kanoen wy ditmaal niet plaatsen De Kbdactib MWE FAmLÜIE S voor Dames en Heeren A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Telettboou JVe 31 Beurs van Amslerdain slotkia 80 96 V Trk n sov V 99 911 8s IV 84 eoit 971 97 siv SB FEBR txsnuLiiD C n Nsd W 9 1 Ulo di D ditc Sriito dito dito S HoHSia UU Gouill 18S1 98 4 iTAIilI IauhrgTing 1819 81 S OoRTBsa Obl m pspier 1888 I dito in Bilver 1888 8 ovtVBAU Obl met coupon 8 dilo tioket 8 871 88 v 1041 80 90 881 878 418 Vl 1 0 S l 108 lit 181 104V Bll A is OU Biiinenl 1894 4 dito GeooDB 1880 4 dilo bij Sotbl 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dilo 1884 i Bfah Forpet icbuld 1881 4 Toanu Qepr Conr imn 1890 4 6ec teening wrie D 1 Hec leoain gerieO ZmuAnBp v oblg 189 i II Ioo Ob iiit aob 1890 I TlKBSClLji Obl on Kip 1881 4 iKxTaauAH Oblig tion 189B 8 BoTlRDiu 3t j t leeu 1894 8 Nao N Afr Uindelsv aand Arendib TBb Mg CerUfiaUeoDeU iaatwhappiJ dito Arn Hypotbeekb pandbr 4Vi üaU Mij der Vonten aand Ot Hjtpotbiwkb pandbr 4 i Nederlandaeho banic aand Ned Hand lmaataob flitoN W k Pao Ujrp b pandbr 8 Sott Hypotheokb pandbr 4 Ulr Hjrpotliookb dito 4V OonxNa Oj t Hong bank aand Edbl Kypotbeokbank pandb 8 AllialKA Equt hy poth pandb 4 Maxw L O Pr Libn pert 6 Kid UoU U apoor w Mij aand Hij tol Eipl r 81 8pw aand Nod lud Spoorweg m aand Ned 2ui l Afr Spm aand 8 dilo dilo dilo 1891 duo 4V IllLia apoorwl 188 89AEabl 8Zud Ital Spwmii A H obl 8 Pol Waraohau Weenen aand aeiL Qr RuiB apv Hjj l obl 4 Baltiaohe dito aand Vi i v 818 140 O 10 I 107 I 108 881 1041 1 89 84 9 101 lOhT 1011 1081 119V 117 101 11 Fulowa dito aand 6 Iwang Pombr dito aand 8 Kutk Ch Azov 8p kap obl 4 dito dilo oolig 4 AhsUKA Cent Pao Sp Mü obl 8 OI ie k North W pr Ct aand dito dito Win St Petgr obl 7 DenTor k Rio Gr Spm oert T a lUiooia Central obl in goud 4 Loniir k Na kvilU Oer r aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 UiH KaoMs T 4pOt pref aand N Tork Ontaa o k Weit aand Peon dto Otiio oblig 8 nn gon Galif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manit obl On Pao Hoofiün obiig dito dito Line Col Ie hyp O 6 OLXiU A Oan South Chert r aand VlH O Rallv fc Na Ic h d o O Amatard Omnibua Mij aand OPRUIMING van alle nog voorhanden MANTELS voor Dames en Kinderen Blouseo Rokken PelterUei fel meer lage pramen D SAM80M ADVBIVn fMTIEl i P n M Ëea eetlepel SODEX zal In den regel i beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda lAillllUPPU TOT NUT m T MllM Departement GOUDA DOiNüERDAG 5 MAART a s ten 8 nre s avonds in de Zaal NUT EN VEEMAAK VOORDRACHT roet Lichtbeelden door de Heer i C v d GKIJP Leden der Volksleeszaal vrjjen toegang PLAATSKAARTEN voor niet leden te bekomen k J 0 S0 bij de H H BRINKMAN en A TEEPE BET BUTUVB NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging Heerenqracbl 177 AISTERDAII verstrekt gelden op it m Mt fc rfr fjke fc rente + 4 i S Ook vourtchttte en beérftftkapUaal op langen termjjn van nlfSOO tot elk bedrag Echt Zeeuwsch Tarwebrood IM oent de K 0 bS A SLKGT NIEUWE HAVEN 27 Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl DA Geneesh m J H BAKKER NIEMËIJEB Direotr D vak DUUBEN Behand van ruggegr verkrommingen ingevallen bomt x en o beenen en nnimeHohaammliivorm algem wakte eonsUvntle npleren genr ttekten rheumati che aandoeningen verttuikingen enz enz ÊËMPÖrWm Hen wordt verzocbt op t NERR te letten DIT HR MiautuH rul M RAVËNSWAAY ZONEN aORINCHBH Deze THKEEN worden nfgelererd in rersegelde pakjes van vij tvee 4n een half aa etn Neil otu met vermelding van Nommer en kPrgs Tooreieu van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de nitvoerioK van geeerde orden aanbevelende J C BUL roorheen J BBEEBAART Lz Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPUUIMIl G van het resteerond WINTERWEBK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke 8CH00LLAABZEN Aanbevelend 1 SMITS Alle reparation en aangemeten werk Zenuw en Maagflijdei wordt vi orertnïgtDg als een werkelyke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangHt van adres per briefkaart vv or U d t boekje trance per post toegezonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbommel