Goudsche Courant, woensdag 4 maart 1903

4l8te Jaargang Woensdag 4 Maart 1903 o 9046 fiÖlMCHE eOHANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcrooa N a ADVBIRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec mj j Telefoeo o f i De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzandering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openkre Verkooping te HAASTRECHT OM CONTANT OEt U op MA ANDAG 9 MA ABT 1903 des middag It mr in het KoJBehuis van A M BLANKEN aldaar van 20 popuLieaËK staandeaan den Bilw jkerweg te Haaêtreeht Inlichtingen geelt Notaris J KOEMAN te Haastrecht 1 Mei te huur KEN HUIS Krngerlaan 7 kamer ad 1 375 per jaar EEN HUIS Bleekersslngel ad 1 460 p j EEN HOIS Crabelhstraat direct ad 1 360 per jaar En tegen 1 AUG oj 1 WO F EEN HUIS Crabethatraat met 8 kamers Adres Turfmarkt H No 257 TUiR7 i Wondirbaliiffl in do geliBole wereld bekend n I tegen Lever II Inwendig i üg in bijna goed Kevolg 8 per flacon TUinT Woadintlf Iwiit een alsnog ongekende geneeskrnch en heilfanie werking Maakt meestal elke pijnlijke M geTaarvoUe operatie gebeel oTerbodig Met deie zalf wenl oen U jaar oud voor ongeneeslijk gehouden beengeiwel en onlan i eu bijna lig jaar kankeriyden genezei Brengt genesing en Terzachting der pijnen bij wouden ontstekingen enz van allerlei aard PrU per pot f 1 50 per post f l eo Centraal Dop9t voor Nederland Apotheker RENttI S iNUER t Rokin 8 Amsterdam Wair naintn i bgitelli mmaircetue diiSohutniiixitlidn iu A THIBRRÏ ia Fngnd b 1 KoUIkIi OMemloh Osllsn pnqioAai U ratbinicii b bit C ottul U l Siadgr RsUi 8 tMriolaa Wie K k r z a nil d Vclit I I3kel CM lO te ontvangen leeamHiMiteld en sa vele proDtnomingen ia dou handel gekomen ondei dea naam dea aitvlsdsra Dr MiobMlii vervaardigd p de beste maohlnes ia het wenldberwnde tabbliaaement van Oebr StoUwarck t Keulen Iwhi Bikel Cacao In vierkanten boasen nelk gekookt ik voor da telipals van elate Al geval van Dete Kikel Oacao h i eene aangename l geiykK februik een I t poeder voor een kop 1 geneeakncbtiga drank bif diarrbee akniita met water te gebruiken Terkrngbaar by de voarnaamate B 1 ApotMkars ens Vt Ka Ij frgftut ja i 1J0 c 0 90 c 0 86 IMJ Oeneraalvertagenvroordiftr vmt Keder1 land lullus Mattenkiwit Amnterdam iCalvctstraaï 103 In het VerliclitiDg Uagazijn De Avondster Dubb Buurt TeleJn U7 jjn steeds voorradig de nieuwe modellen Qasor amenten en fraaie Ballons Degeltlke QA8F0RNUIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilidtbe oodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend N M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Djruk van A BRINKMAN Zn Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den jiortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onmiddellj k de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract iH E LIA M T H E uit de KoninUlSke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 cte 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Qouda A LATBy8TErs K eiweaZ 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOUMAN Jo r ecA PINK8E NieumrherkadlJul A N v4h ZESdEN ScAooniown J Th TOBlKBN Bostoop B WIJK OudemUfr A SCaEEK Ilaaêlrechl P W v EDE Ourfeuiafer K va DsaHEIJDEN te Retuwijk P v d 8PBK MoemapelU O v o STAK Waddmineen WedA HOLST Waddiniimen M KOLKMAN Waddingmem P A us QllOOT OudemaUr Dl JONGH OudetcaUr J P KASTELEIN Pohhroekerdam D BIKKER te Semchop P W WI W II o H OGiteeah BlgnrMn nbevoUn Met eer Diploma en Goud Bclirooiide k Olllria l arnrhp MkraoIitlcstnvenlerktndaKIMA WUNMeniwaku K t a oow l bij kincleren U olwmtnen ebrsk aar setlust slechte pUsvertsrlng scnuwhoofitpUn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare geyoti tn OUINAl AROCHB MRRUGIMEUX i hrt bijionder lej n Bloedjebrsk Bleskaoeht kwalen van KrltlMben Iseftyd eni Vcrkrij tir m lacona a 1 00 en ƒ 1 PRAEPARATEN VAN kwalen tm itnineoro i im t kinderen wakken en klleracbti je gefitellen eer aan te bcI vélen Alt ganeeakrachtlge drank bij stoorniaaen der spijaverterlngiorganen en dlarrhée ook I voor Migelineen en kleine kinderen Fn i per bm t Kgr ƒ 1 70 a Kgr O QQ H Kgr Q SO 1 rr Melksuiker nr aéo TKg aü I Asthma Cigaretten r TirriSv SJf ï ï rTs S St W doOTJes a 0 80 en 0 60 Tamarinde Bonbons Kïii r iS Trrö i ï voor kintleien bewijzen ie Tamarliide Bonbons Ytn KRAKPELIKN 4 HOLM beUnpijfce dienttcn daar de twm voor het kind begeerl Dk en de imaak aatxgeBaam ia Prijl psf doosje ƒ 0 90 n ƒ O BO ialmiatr PaGtni G alnmeen erkend ali het BESTE kuUmiddel jainHaKI aaXUICS j Hoest VerkoudHeW en Keslp n het i een siljmoplossend en veraachtcnd middel bU uitnemendheid ui luitend in □ flsschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleichje e FnKjxf l i nu KKAariI 1111 HOLM U Zeist Om mUn mvi m mH van de Haagsche Pro Boer Vercenlgiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van deh Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN il 1 per stjik worden geheel belangloos verl r jgbaa r gesteld door KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A iyiS de Firma SCHENK Zs De IJsel A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoombo ot Het groote aantal zenuwkwalen ran zmv r hoofdpIjD af tot de ToonirBKandekaBt ekan n vtn ftpoplazle li raaabanMit tea tnrtaMNa BOK iteedi ftU mlddelon door de medluba watmechap uniewendTEmt aan dan aisawan tUd komt de eer toe dftt stj door het f ebrolk mftkaa vaa d n eenvoodinten waf ssKalIjk Udkb de haU a H phraloloKUohe outdekkinagadkan beeft dia na bonderda pn emlngan Umu orer de gabarewaraU rerbreldla an terwijl ilf Ia watanaetinppaUJke kringen £ boogite beUacataULog wakt toraae eene weldMd blijkt te tljn voer da aan nenaïrltwalan li denda meM beld DÜaa geneeiwijia la attgevo den door aen geweien OtHoier van OMondtaelt Dr Bonu Wetoamam toTUihofaB en barnat op de OD dervlndlng opgedun in mo HHuife prahtijk no r wanaehlBc v n het li fil taiiil por las w orden dfarloe geMklkleatoVan r de Iml4 naiMilellUk saK k a anwKMicI inedeaF eeld Met dana geiie Bwi M werden werkeiyk aobltteranda raaolUUn nrtncm n bU naakta looveal opguc dat vna aaa door dan uitvinder geaohravan warkfe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE here voorheMiai HiifiB b nnea korten tgd reedi de KIe drnk veracbeoen ie Uit boekje bevet niet nlleen TOr kat g M pabliok vnmtnanbare vtTklarinKen omtreot bet veenn ilar nieuwere therapie en do daamedo aetfa iti wiinho itg eoTalleii vnikffnu nitwetklng miiAr ook vindt men daarin wetaneobapMliJka Tarbikiidt lUiKeii aitde mritleehf bladrn diaaaudem grueeBwifze üewijd ztjn aoomede ahohrift Taa lai VHU gemi Mlii iftea veu hooggeploMtata ganeOKliuudigos onder welke f Èinitn mU r prefaeiar U I dj lolyldlnUii l P ri i ru RauBtmant 10 IJelngrebtr mid dr rrektl aren giaaMhaer aan liat kraekiliMigaii E aUBht d Cherenten SaiilUl rethDr Cobn te Ststun a ol M l miri dr erroad arU taMMteeee Or p Fareitlar vtneaihcer tfireeleer va liet koiplleel la Aooi Baheiavatli Or Salierla kaateal aateefala tmi tmt OarMt me flr flineathair dlrtataur itr galwaHa ttierapautlBshe iNriohHeg eer laaawHIdari t rarije ree St Honeri 334 Ceiiiul van Aiohanfeaeh ad dr la Corfk Dr tiiBtaeti arreai arli Zirlinltt Obaf itnii tt Jochl mud r ta Wacnan Dr C Baneevaf la La Ftrrlh a Eyre lid aa laa Canaall Centra d hygièaa t da lanté in Franlir k en vete andereu Aan allen wier renawgental naror f Minder MMnKOdaan la f agennakM o eeiaawMbllKliold llj lan aarran dakanteakeneaaijn ekraalaalia heeMpile iltralna aDkala kaafdalle bloadaedrani irealaarlUelbBerkald lelua l ilapaleeiheld HebaMalllka anreat ea enbahaiaH ka to tenii yerdar alle afeken dta door beroarta gotraflia waideB B0gll3den aaa da gavolgen daarvan ooalB variaMmlngae anwarawtee lot aprakea twara tan vel aotlelijk ellkkee tl neM dar Hvrioktan at aart a aU die reeda ondof genoeakandlga 1 ala aatkondingaaa kondwatorknar dnrende pije piae ttanpia twakta vanwakklea vaa laliaiiiea aaa a all b hard aing geweeit itjn maar door do bekonda middelea ala aa ssts wrijven electrfaeeren atoonltroi of laobnden geaa geneaing of laalfing haaaor kwaal gorondoabebben en ten alotUatJ die vrees ¥ T a ber rt nfaaHoo vadaa hakbaS waga verMblJaaalen ato itok eaahouaeed aa atl voeten vardoovtaa la hal kaaN hoafdB e Mt dtihelMii faa d kkaadaV eae da Satmrtoan o ttle Tdr vaa BafaawUldors alt Mk aaa töaga walalaé illdee a h Vla èkiMit a hi lBleoèbiMr 3 MrgMMiAr7am u aertoaaa la vaal ntti kat heeN warkra en geaataliJko roaotia wlllaa vwwkaauB wordt dtlngaad aangeradoB aUb het bovaa venaelde werkje au te aobaffka betwelk op aaavtafa kaatatooa oa fhuaoa vor Aaaot rd Bi door M CXKHAW S Co Heiligeweg dl HvttordBOB r B VMB AirrSM KOLPf Apothakér Xotto HoofBtOMi LVtmbt r I OBIIV PORTO f Oadegnoh t by o Oaardbrag f lT Op de toanto bvgtannlaob madlolnnlo te toonaWuinjrla do Dr WalaasMua aolia aMaa wHia ioar ia Hadtootaa JarVt aaat Ml var u2lle hahrMad ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aangrenomen door het Adverleutle Bureao vad A BKIlMKHAN ZOON aaa aldoaadrta Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt Da wonderbare Levenakraoht ontdekt door den meest beroemden Docter die alle bekende kwalen geneest Knknaidlit Hni n dis ril k ilaaa nl wnlma lit a Ua na kMfn I a d idHk Ttnlllda salMrt De Medicijnen zijn gratie voor eenied ri naam en adree tnxend Na jaren vm geduldige studie en del reu inovd i tydaoliriften zoo wel ab in die Tan den tegenffow digen tijd heeft Dr James W Kidd Baltap Block Fort Warne Ind 8035 0 8 41 beleend gemaaltt dat hij Dr Janiea WilUam kidd ta wondarbare levenskracht ontdekt heeft en dat hy bekwaam U met de Imlp van zijn wonderbaar middöl dftt aan geen ander bekend is en welke het resultaat is vnn ve e jaren studie in het zoeken naar deze koitbare levenskracht om oUe kwalen van het mensehelijk lichaam te genezen br ia geen twijfel opzichtens den ernst dea Dooiers wanneer hij de e dingen beweert want de genezingen die h dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zyno theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem vorkregen in do behandeling van patiënten gedurende vele jaren Hat kost u niets om doze wonderbare iLevens Krachtc zooals hij het noemt te probeeren want hij zend het gratis aan iedere lijder in gonoogzame hoeveel heid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie s waagt Sommige van de vermelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertronwbare gotaigeniasen eouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krakken weggeworpen en konden loopen nadat zy twee of drie maal de medicijnen gebruikt badden Zieken die door hunne geneosheeren waren opgegeven zgn hersteld en aan familie en vrienden terog gegeven Rheumatiek zinkens maag hart lever nier blaas bloed en huidziekten zijn als op ma gïache wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zennwachtigheid tering hoesten verfcoadheid asthma catarrh luchtpijpziekte en alle keel ongBsteldheden longen of eenig levensoj aan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht htiidnitalag en aanbeïen zijn spoedig en blyvend genezen Het znivord het gfensche lichaam hemteld de zennwkracht de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle liobamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervoUe LeveiM Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is vry voor ieder lyder Vermeld waarvan gij genezen wilt zyn en de medicijnen worden u dadelijk nco per post toegezonden Vraagt bij Proefnummer van èEVtRELDTbURISr Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande Itiksche tijdschrift bestaat nit de Beschrijving eener BetaomdeAlardef die de Heer É T Febnstra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rfjk ffeUluêtreerd naar eigen photo graphisehe opna MCTl Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer ftO Ansiehtkaarien die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabifi Perziö Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijê per jaargang f 7 0 inel dé Anii kaarten De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem N RlOMML IMRJCHTINGEN WELKE OEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en j der Hinderwet Brengen ter algemeene kennia dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van Edauw en johannissen te Gouda om vergunning tot het opnchten van e ne boe drukkerij gedreven door een gaamotor van 4 P K in het perceel gelegen aan de Turfmarkt Wijk K No 95 Kadastraal bekend Sectie B No 647 Dat op Dinsdag den 17 Maart 1903 des namiddags ten i ii ure op het Raadhuis gelegenheid is om beiwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 3 Maart 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeuliiiidscb UvcrzlcbU Onlangs werd ie l onden verzekerd dat het Lagerhuis geen nienwe verkiezingen zou nitschrjjven te OaVway tijdens deie parlementaire periode omdat toch de veroordeelde Lynch zou worden herkozen en men op die manier wel aan den gang kon blyven Dit zon inderdaad nogal practisch zyn maar de Attorney generaal ia ar tegen opgekomen en zal den voorzitter van het Lagerhois verzoeken last to geven tot het nitschr ven van een nienwe verkiezing te Galway noodig geworden door de veroordeeling van den afgevaardigde Lynch wegens hoogverraad Men weet dat Hofmeyor aan Chamberlain beloofde dat de Alrikaanders een manifest zonden publiceercn waarin tot eendracht zon worden aangemaand en bet boycotten van Engelschen in stryd verklaard roet de belangen zoowel van de kolonie als van de Afrikaanders Dit manifest is thans verschenen en opgenomen in Ons Land Daarin wordt gezegd dat de Afrikaanders te klein in aantal zyn om in twee kampen verdeeld te blyven Door de oude grieveo en de bitterheid die het gevolg van deb oorlog zijn gaande te houden zoUen wy zoo luidt het onze eigen rust schaden den vooruitgang van de Kaapkolonie tegenhouden en onze vyanden baten Ofschoon de Afrikaanders wel weten dat de boycot van de Engelschen minder algemeen is dan beweerd FELMLLÜiOlX IIEPBB U Mi 3 Ik was veel te arm de toekomst was veel te onzeker onder zulke omstandigheden zouden hare ouders nooit hunne toestemming geven Dat begreep ik en ik poogde geduld te hebben bouwend op mijn talent geloovend aan den dag van morgen overtuigend dat ik de krachten in mi had om het doel waarnaar ik de armen reeds hield uitgestrekt ook te bereiken Maat in dcie wereld iets tot stand te brengen behoort men voor bet minst zich zelf te bezitten en dat deed ik niet meer Alleen het werk had mij kunnen redden en ik verloor allen lust tot werken mijn krachten konden zich daarop niet meer concentreeren omdat ik altijd aan wat anders dacht Moest ik ook niet de onkosten waarmede mijn vertrek van Xavier gepaard gegaan lien te dekken en in een woord leven r En t was elechu ter nauwernood dat ik van Zuchetti voor mijn werk genoeg ontving om daarvan myn huishuur te voldoen en te z3i en dat ik dag aan dag ten minste iets te eten had Zuchetti beualde weinig maar mijn verdiensten zouden toch veel beter tijn geweest als ik niet zooveel tijd te zoek bracht minder met dan wel door GiuUetU bij het wordt en ook niet van een kant komt moet het beschoawd worden als plicht om verzoening en eendracht te prediken Holmeijer verzoekt ten slotte zjjn manifest zoo goed mogelgk te verspreiden In het Engelsche Hoogerhnis bracht lord Grey de vrachtpryzen naar Zoid Atriba ter sprake Lord Onslow verklaarde dat bet vraagstuk nauwgezet werd onderzocht aan het ministerie van koloniön Ëen contract voor bet vervoer van goavernementsgoederen zon worden gegeven aan die maatschappg welke redeiyke vracbtprgzen voor Hegeering en publiek vaststelde Lord Tweedmonth vestigde de aandacht op bet jongste Blaawboekoverde Venezolaansche qoaestie en critiseerde scherp de samenwerking met Dnitschland Lord Landsdowne verklaarde hierop dat Itjj zeer zou hebhen betreurd elke handeling van de zijde der regeering die had kunnen bydragen tot een vergrooting der betreurenswaardige verwydering veroorzaakt door de incidenten gedurende den Zuid Airikaanschen oorlog Hjj ontkende dat het samengaan met Dnitschland onvoorzichtig en voorbarig was Hö had nimmer iets gehoord dat de sombere Toorspelliugen wettigde omtrent Duitschland s neiging om een kolenstation in Venezuela te verkregen De regeering had volstrekt niet het govaar geloopen de sympathieën van het Amerikaansche volk van zich te vervreemden en geen woord was door de rogeering der Unie gezegd of geschreven dat niet volkomen vriendschappelgk en welwillend was tegenover de Britscbe regeering Lord Kosebery viel de regeering hettig aan over de samenwerking met Duitschl nd H j was van oordeel dat lord Lansdowne zich bewust moest zijn geweest vin de gevoelens die in Engeland waren ontstaan niet zoozeer door de artikelen en caricaturen in de Dnitsche pers als wel door de redevoeringen van verantwoordelijke staatslieden De antipathie wrok en j iloezie van Europa brachten ernstige gevaren voor de Engelsche regeering Hij hoopte dat het nog lang zon duren eer Engeland weer zich met een dergelpe onderneming inliet De PrnisiBche minister van Spoorwegen en Openbare werken Budde heeft betreffende den aanleg van het geprojecteerde en ook voor Nederland zoo belangrgke DortmundRijnkanaal in het Huis van Afgevaardigden de volgende verklaring afgelegd Het is algemeen bekend zoo zeide de minister dat de koninklijke Staatsregee koortsachtige en dikwijls lange wachten dat ik op haar moest doen bij het schrijven Tan al mijn brieven aan haar waarop zij schrittelijk nooit eenig antwoord gaf omdat zg te huis zooals het heette daartoe veel te veel werd gesurveilleerd Somtijds at ik maar in t geheel niet om haar het een of ander cadeautje te kunntn geven zoo n prulletje van geweven zijde of zoo iets wat voor mi een heelc uitgave was doch waarvan ik wist dat het in haar smaak zou vallen Goed beschouwd was mijn levenswijze nog veel ellendiger dan toen ik de loopjongen van Xavier was Zij bemerkte dat wel en haar manier ora mg te troosten vernftderde mij ontnam mij alle zelfvertroawen en verlamde zoowel het overschot van mijn geestkracht als de geoctcndheid van mijn hand Arme jongen mocht zij dan zoo zeggen ik zal u altijd blijven liefhebben hoor maar ik zie wel dat het tuaschen ons nooit tot een huwelijk kan komen Eo dïe woorden die het hart des kunstenaars vaneen scheurden en dat van den man gevoelig kwetsten waren zooals licht te begrijpen is allerminst in staat mij weer op te heften uit mijn gevloekte luateloosheid Het was wel waar wat ze tei maar ik geloof toch dat tij als zij t maar gewild had juist de aangewezen peraoon zou zijn geweest om mij op te beuren en mijn werkkracht met vernieuwden gloed te doen ontwaken Ik vreesde dat de toestand zoo als die nu eenmaal wai haar begon te verrclen want ik ring de spoedige uitvoering van een kanaal van Dortmund naar den Rgn door het Ems dal als sectie van een BynWeser Elbe kanaal voor noodzakelijk houdt Ik verklaar namens de regeering dat zü heden nog evenals vroeger aan die meening blijft vastbonden Wat nu betreft de mjj gestelde vraag of op het oogenblik de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het plan reeds zoo ver gevorderd zyn dat het te kiezen tracé reeds definitief vaststaat moet ik mededeelen dat deze deflnilieve vaststelling nog niet heeft kunnen plaats vinden daar op de daarvoor in aanmerking komende perceelen hot bauwen met groote snelheid wordt voortgezett Op de perceelen gekozen in het oorspronkelijke tracé zjjn kort geleden gebouwd een hoogoven met bijgebouwen verscheiden arbeiderskolonies van mijnbonwmaatscbappyen en tal van alleenstaande huizen Daarom heb ik een nieuw onderzoek ter vaststelling van het tracé gelast t welk op het oogenblik wordt uitgevoerd en neg niet is kunnen gereedgebracht worden D tèr het tracé nog niet definitief is vastgesteld k n de regeering natuurlijk ook nog geer aanvang maken met den aankoop van perceelen Het militaire ontwerp is oorzaak dat Oostenrijk en Hongarije dagelijks scherper tegenover elkaar komen te staan Zaterdag heeft de oppositie in den Hongaarschen Rijksdag zich weer eens te goed gedaan aan hatelijkheden tegen de Oostenrijkers aan wie zij het niet kan vergeven dat zy zoo spoedig de verhooging van het recrutencontingeut hebben goedgekeurd Dat hebben heet het de Oostenrijkers met een tijdelijke terzijdestelling van hun onderlinge twisten gedaan om Hongarge te eiploiteeren en te beschimpen Door zoo vlotweg het militaire ontwerp goed te keuren terwijl ziJ wist dat Hongarije bitter tegen het ontwerp gekant was heeft de Oostenryksche Kamer gepoogd de protesteerende Hong iren als een soort van rebellenvolk voor te stellen Het lid ügron verklaarde in een opgewonden rede dat het nu tijd was voor Hongarije om te toonen dat zijn gedold op was en dat het niet van plan was zich geheel eu al door de Oostenrijksche aanmatiging en de camarilla te Weenen te laten vernietigen De menschen om den troon zeide Ugron zijn niets dan een bende lieden zonder scrapules Hongarije heeft d dynastie reeds dikwijls gered het staat klaar het nog I weer te doen maar op voorwaarde dat men I meer egards voor het land toont Zonder gevoelde mij werkelijk machteloos om den droom onzer eersie weken te verwezenlijken en hoe meerik dat besefte des te grooter werd mijn machteloosheid Wien ander kon ik op stuk van zaken beschuldigen dan mij zelt i Mijn angst om haar te verlizcn groeide metden dag aan maar datzeltde deed ook mijngloeiende hartstocht om haar tot eiken prijs te behouden j j Zou t niet waar zijn wat beweerd wordt datmen het meest gehecht raakt aan hetgeen men vreest te zullen verliezen Hoe verder wy kwamen des te beter zag ik in dat de toestand op den langen duur onhoudbaar werd maar des te meer ool werd ik de slaaf van een hartstocht die tegelijkertijd mijn martehng en mgn hcele leven was De bezoeken van Giulïetta werden al schaarscher al korter en onrustbarender voor mij Zg vertoonde zich dan met een droevig of watnog erger was met een verbitterd gezicht Hetscheen dat alles haar verveelde en wanneer nvrouw zich begint te vervelen bij den man dienzij heeft Uelgehad is dat aU een dier slependeziekten waarvoor geen kruid gewassen is en dieop een gegeven oogenblik een noodlottige wendmg nemen Om bij mij zelf het akelig ledig aan te vullen van die lange scheidingen en He smartelijke samenkomsten begon ik gedeeltelijk naar n potloodschets maar grootcndeeli uit roijn hoofd m alle stilte haar portret te maken Zoo leefde ik toch nog met haar lameo dat zon wel eens bewaarheid kunnen worden de profectie van Lodewijk Kossuth dat Hongarije de brandstapel zal zijn waarop de tweekoppige adelaar zal vergaan Deze laatste woorden oogstten een daverend applaus op de banken der onafhankelijkheidspartij Toen kwam de afgevaardigde Ratkay aan t woord Deze viel den Oostenrijkschen minister van oorlog baron Welsersheimb aan wegens diens woorden in het Heerenhuis waaruit zou moeten blijken dat Hongarije in geval van aanneming van het onderhavig ontwerp toch geen vargoeding op het gebied van de taal enz in het leger zou krijgen zooals eerst was beloofd Ratkay constateerde daarom dat de Oostenrijksche minister van oorlog een leugenaar was Szell kreeg weer heel wat te boeren Men schold hem uit voor zwakkeling nn lafaard Maar toen de eersteminister tot kalmte vermaande en zeide dat hjj zou zorgen dat de beloften naar de letter zonden worden nagekomen oogstte ook h op zjjn beurt algemeene toejnichingen Ten slotte zal het ontwerp wel wet worden maar spoedig zeket niet en niet zonder dat er concessies gedaan worden aan de Hongaren Meer zal de onafhankeiykheidspartg dan misschien ook eigenlijk niet beoogen V Altijd weer komen er nieuwe gemohten over ongesteldheid van den paus die echter ook altijd weer worden tegengesproken Te Rome werd zelfs in verband met de jongste bewering van den aard verteld dat de paus meer stragnine pillen had gebruikt dien de dokter had voorgeschreven Nu heeft Leo XIII eigenljjk zjjn geheele leven lang altgd over zjjn dood hoeren praten vooral sedert hg als een zwakke reeds bejaarde man den Heiligen Stoel beklom Persoonlijk zal hem dat dus wel niet zooveel hinderen maar achter al die valsche beweringen worden intriges gezocht eu bijgevolg laat het Vaticaan ze telkens weer tegenspreken te meer omdat ze in deze dagen van panaelijke feesten het publiek in de war zouden brengen En pauselijke feesten zijn evengoed propaganda werken als predikingen of zendingen een waarheid waarvan vooral Leo s voorganger Pins IX overtuigd was Dagelijks komen er nn ook honderden pelgrims in Rome aan meestal in groepen aangevoerd door een of anderen hoogen geestelijke Zondag heeft de paus in den morgen In particuliere audiëntie het Heilige College ontvangen Twee en veertig kardinalen waren Ja ondsjr het schilderen en terwijl ik haar de glimlachende en hartstochtelijke uitdrukking der eerste dagen wedergat was het my alsof ik haar wedervond alsof ik op nieuw die eerste oogenblikken van geluk in het leven riep Maar zij mocht er niets van weten Het moest een verrassing voor haar wezen op haar naamdag Ik verbeeldde mij dat althans dit haar ijdelheid zou streelen Rondsnuttelend door mijn atelier waarop zij m den laatsten tijd slechts een verstrooiden en onverschilligen blik sloeg want zij geloofde niet meer aan mijn toekomst als artist evenmin als aan een snelle verovering van roem en fortuin en niets van mijn werk of van mijn pogingen boezemde haar nog eenig belang in ontdekte ij niettemin dat bijna voltooide portret dat ik tuaschen andere dooken had geplaatst omdat ik wist dat zij komen zou Zoodra zij t zag fronste zij de wenkbrauwen en bleet een tijdlang stil Toen keerde zij bepaald met wrevel het bleek geworden geiicht naar mij toe en zeide alleen Dat is heel onvoorzichtig Ala ieman l dats eens zag Niemand krijgt het te zien antwoordde ik Toen zij weg was verscheurden de snikken mijn borst en had ik wel willen sterven Renato zweeg een seconde en hernam toen haaslig Maar tis nu al genoeg en ik verlang om aan t eind te komen ITffrdi vervolgd