Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1903

Donderdag 5 Maart 1003 So 9047 41ste Jaargang iMeuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon N ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte lu iendino van Advertentiën tot 1 uur dei midil Tflrlooii ii H t Ue üitg ave dezei Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Opeiil3are Yerkooping te Haastrecht A op MAANDAG 9 MAART 1903 dea Toormiddaga elf uren in liet KotBehnis van den Heer A M BLANKEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaria J KOEUAS VAM No 1 Een mooi ingericlit van vele gemakken voorzien met BERGPLAATS ERF en TUIN aan de Hoogatraat te Haastrecht wijk B No 76 groot 12 Aren 19 Centiaren Het Huis bevat beneden 5 Kamera Keuken en Kelder en boven 4 Kamers Provisiekamer Badkamer en Zolder met Meidenkamer Terstond te aanvaarden En No 2 Een HUI8 mot ERF en TUIN staande en liggende aan de Kerkstraat te Haastrecht wjjk B no 102 groot 3 Aren 19 Centiaren Verhaard by de veek voor i 2 26 De perceelen zjjn te beiichtigen de laatste drie werkdagen voor den dag der veiling van des voormiddags 10 dea namiddags 3 nren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Breeder by biljetten Vraagt bij Proefnummer van ütcen Boekhandelaar een der Nederlandscke uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande TtoURISL lljksche tijdschrift bestaat nit de Begchrijving eener BeiêomdeAarde die de Heer E T Fbenbtra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r y geHluatreerd naar eigen photo graphiëche opna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer ao Anainhtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adrea door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Priji JUT jaargang 7 80 tW dt Annchlkaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Touriit Haarlem Ia het Verlichting Uagazijn De Avondsier Dubb Bnart Telefn 117 yn steeds voorradig de nienwe modellen Gasornamentenen fraaie Ballons Degeiyke GASFORNUIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend N M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Echt Zeeuwsch Tarwebrood IM entt de K 0 by A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 van de Ha gsche Pro Boer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN k l 1 per stuk worden geheel belangloos verkrggbaar gesteld door de Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel WAT mmm een naau Bij Naaimachines kaarblijkelijk zéér veel anders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Naam S I 3 O E I misbruik te maken Wie voornemens is eene Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 60 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onze 3ïT a a i ica a c li i n e s ISIIGER MAATJSCIIAPPIJ The Singer Msnufitrturing Company te New York Eeoig Üepót te Guuda lange Tiendeweg 17 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lïeelaandoeningf binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A 1 T II E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLPf £ Co Westhaven 19S Gouda A LATESSTEIS KlmwegE loO Qmida E H VAN MILD Veerstal B 126 te Oouda A B0ÜM4N Moordrecht fINKSE NimmrierkadlJiel A N tan ZESSEN ScAoonAoom J Th TORKBN JJosiiop B T WIJK Ovdeualer A SCHEER Haaitrtcht P V y SOK Oudemater K van ds HEMDEN te Remmjk P y d SPKK Moercapette D v o STAR Waddinomen WedA HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddingeveen P A ug GROOT Oudewater Dl JONÜH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroektrdom D BIKKER ttf Beniehop YADËMEClIil het BEST en VOORDEELIGSTE lOïfD en TAÏfDWATEE ter wereld Benige agenten voor QOÜDA en BODBGBAVSIN Vraagt PROEFFLESCHJES i 20 cents WÊ Dit goede oude HuisUek Jleht Terkoud enkel Huisgezin ont jOÊ hen A I 25 75 S HH Apothekert j J middel tegen Khium k k 14 ens nug in geen ct en 50 et bij Te B Hh dun bij Oé r Tuyll F AD f mf mfs i JAM I Kranken genezen en Zwakken sterk gremaakt Da wonderbare Levenskraoht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest Mnkvuidlit gutitogtB ito siUJk lUu Brt wndiin Irt Qakita TU koogn LMfUjd giiqk THtUJii oBtdtkt De Medicijnen zijn gratis voor een ieder dit nm naam en adres vnzend Na jaren van geduldige Htudio en dehen in oude tijdschriften zoo wel als in die Tan deu tegenwoor digen tijd beeft Dr James W Kldd Baltea Block Fort Wayne Ind 8035 Ü S A bekend gemaaVt dat hij Dr jBmu WiUiim kidd te wonderbare levenskracht ontdekt heeft en dut hij bekwaa n ia met de hulp van zijn wonderlui r middel dat aan geen ander hekend ia en welke het resultaat is van ve e jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het menschelqk lichaam te genezen Kr ia geen twijfel opziohtena den ernst dea Docters wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die hij dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woor den Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om doze wonderbare Levena ÏCrachtt zooals hij het noemt te probeeron want hij zend het gratia aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om to overtïiigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nieia waagt Sommige van de vermelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertronwbare getuigenisBon zoudeu ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneeaheeron waren opgegeven zijn hersteld en aan familie on vrienden terug gegeven llheumntiek zinkons maag hart lever nier blaag bloed en huidziekten zijn els op ma gische wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zenuwachftigheid tering hoesten verkoudheid nsthmn catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongefltehlheden longen of eenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat hot niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht bniduitalag en annboien zijn spoedig on blijvend genezen Het zmverd hot gimsche licliaam hersteld de zennwkraoht de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Doctor zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect vnn zijn wondervoUe tLevena Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicynon worden dadelijk franco per poat toegezonden Wie xeker zyn wii do Echt Eikel Cacao te ontrangen teeaméiigestoid w Ba vole proDfnömiogen ia den handel gekomen ondei defi naam det aitrinders Dr Miohaelia rerfaardigd p d besta machines ia het wereldberoemda Atabbliaaement ran Gebr £ StoUverck te Kenlen lachs J rT12ie aeIl Bikel Cacao in vierkanten baasen Sez Eikul Ctcao ra t melk gekookt eene umgenuiw zonde dnnk Toor d r pviyksQki lebruik een k t heelipgb raa t poeder toot een kop Ohoedito Ali geneoskncbtige drmk by ral tu dnrrhee lecèts met Irater te tbrniken Verkrijgbaar by de Toumuoati B Tt Apotheksra eia TVH t Ka V I prceftnajea 1 UO c 0 9Ö a 0 85 QenerulTerttgenwoordifW Toer HedK land Julius Mattenkltdt Amoterdam Ealveistraat 103 van Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK Dmk Tan A BRINKMAN 4 Zn öond BulteiiiiiDdscb üverzicbl Het was gisteren feest in liet Vaticaan Paos Leo XIU die eergisteren 93 jaar oud werd lierdactit gisteren zijn 25 iarig jubilenm al9 Paus l en 20 Februari 1878 tot opvolger van i ii s IX gekozen werd by den S Maait gekroond Ter berdenking van liet jubilee bad in do Basiliek van bet Vaticaan een pleclitige dierst plaats Ondanks den hevigen regen was do menigte zoo aanzienlijk dat reeds te halfelf de deuren der Basiliek moesten worden gesloten De Paus kwam binnen onder geestdriftige toejoicbingen Üe Paus nam op de sedla gestntoria plaa s en zegende de menigte in het middenschip werd gedefileerd Kardinaal Langenieux droeg de mis op L e tribunes der diplomaten wariA overvol Üe mis was te halfeen geeind fl Ue Paus zette bet To Üenm in gaf zyn zegen e i keerde te kwart over eeuen te midden van toejuichingen naar zyn vertrekken terug Üe Paos zag er goed uit en bleef langen tyd staan Hü toonde zich bij bet binnenkomen in het vertrek zeer verheugd over de in drukwekkende manifestatie Leo XIII is de derde Paos die zoolang de tiara gedragen beeft wanneer men Petrus medetelt en hij is ook de derde Paus die zulk een beogen leeftyd bereikte In de eerste categorie staat hg met Petrus en Plus IX in de tweede met den H Agatbon die 107 jaar oud werd en Jregorius IX liie 99 jaar oud geworden is In die 25 jaren heeft Leo XIII van de 61 kardinalen die hem kozen er iO overleefd Het woord van kardinaal Paro cbi toen kardinaal Pocci gekozen was Ik vrees dat wy spoedig weder zullen moeten kiezen is niet bewaarheid Wel het woord van den kardinaal Dreglia het eenige nog levende lid van bet conclave van 1878 Wy meenden een Santo Padre te kiezen niet eon Kterno Padre En wellicht komt Leo XIU nog in de gelegenheid evenals ürbanua VIII een medaille te laten slaan ter herinnering aan het feit dat alle kardinalen die hem kozen gestorven waren oeu medaille die tot opschrift droeg Non vos elegistis me sed ego elegi vos niet gy hebt my gekozen maar ik heb n gekozen En in die 25 jaren heeft Leo XIII menigen kardinaal begraven vanwien men zeker dacht dat hy Paus worden zou Honderd vyf enveertig kardinalen zyn in die 25 jaren overleden en vele verwachtingen die aan kardinaalsbenoemingen werden vastgeknoopt zijn vernietigd De Paas echter is gebleven En by beeft door zjjn langdurig bestuur uËrililïïï Ongeveer drie maanden voor den dag waarop u mij hebt gevonden kwam er in al liet doen en laten van Giulietta een groote wijziging De malheid en lustelooBheid verdwenen om plaats Ie maken voor koortsachtige opgewondenheid Zij was ook veel beminnelijker geworden veel toegevender althans en daarbij uitermate zenuwachtig ZeU beiorgd en gejaagd ondervroeg ik haar wel maar dat baatte mij met veel Ik kreeg uit haar niets dan vage onbestemde antwoorden die mij hoegenaamd liiets verklaarden en daarop eensklaps allerlei vurige liefdesbetuigingen en de grootste blijken van eene teederheid waaraan zij mij waarlijk niet had verwend maar die mij alles om mij heen deden vergeten alles wat er vroeger tusschen ons was voorgevallen en die al mijn twijfelingen lou hebben weggenomen zoo ik toen nog had kunnen twijfelen Eindelijk zoo wat zes weken voor de catastrophe waarvan u de ontknoopïng hebt gezien kwam zij bij mij met een erg ontsteld gezicht Renato zweeg andermaal stil Ik ben een beetje moede zeide hij met een gelegenheid geliad de pausolyko waardigheid die düor het verlies der wereldlyko acht oen sehok had ondergaan te corifiolidoeren en haar geestelgke macht aanmorkeiyk nit te breiden Want Leo XIII was een diplomaat Hy heeft de conflicten tasschen den H Stoel en Duitsch land België Ra 4and en Zwitserland beëindigd liy btaat met alle regeeringen up een vriondschappeiyken voet en hg heeft zelfs verleden jaar den Protostaiitschen Düitschen Keizer door generaal Von Loë een lestimonium gegeven waarop WiUom if rrcht trotsch was Daitschland is het land waar tucht en orde discipline en eerbied voor de kork heerscben en waar iedere kaUioliek ongestoord volgens zgn overtuiging leven kan Ue offlcieuse Nordd Allg Ztg bevat dan ook een artikel over den Pau i waai in hjj genoemd wordt een lichtend voorbeeld voor de goheelo menschbeid en waarin te recht van hem wordt getuigd dat hy ook buiten de kerk waardoering en bewondering heeft gevonden Gisteren wtrd in het Kngelsehe Lagerhuis een voorstel gedaan om een nieuwe verkiezing uit te hchryven in Galway het kiesdistrict van kolonel Lymh die wegens hoogverraad tot de doodstraf veroordeeld welke straf in levcublange gevangenisstraf veranderd is zyn lidmaatschap van het Lagerhuis verloren heeft Een der afgevaardigden stelde echter voor de verkiezing nog uiet gedurende du ingetreden zitting uit te schruvcn en Galway aldus als straf dat het willens en wetens een landsverrader gekozen had zoolang onvertogenwoordigd te laten Üe rogeering wees er echter op dat op die wgze een zeer govaarlyk voorbeeld zou gesteld worden Kik kiesdistrict heeft recht een vertegenwoordiger naar het Lagerhuis te zenden en een meerderheid in dat Huis mag maar niet om een reden die haar biliyk lykt dat recht opschorten Waar hoen zou dat leiden In dien geest lieten zich verbcbeiden sprekers uit Toch waren er nog 45 leden van het Huis tegenover de 243 anderen die voor het amendement stemden Een bedenkelijk groot aantal Parlementsleden dio zich door verbittering of verontwaardiging laten leiden waar de constitutioneele rechten van het land op het spel staan V Een telegram over een interpellatie in den Truisischen Landdag meldt De bisschop van Trier mgr Korum heeft eenigen tyd geleden verklaard dat het bezoek van een niet contessioueele school of zooals wy dat dol stemgeluid en ik had u nu zoo graag alles willen neggen maar waarlijk het gaat niot meer XIV De zelfmoord Den vol jenden morgen hervatte Renato de atgebroken mededeciingen van den vorigen dag aldus Giulietta kwam bij mij op een uur waarop zij anders gewoonlijk zich genoodzaakt zag mij te verlaten Den heclen dag door had ik met een steeds klimmend ongeduld en in een vrecseltjke opgewondenheid haar komst verwacht zoo angstig en met zulke hartkloppingen als ik nooit te voren had gevoeld Toen ik haar zag kon ik een kreet van schrik niet weerhouden zoo vreesolijk ontdaan zag zij er uit zoo duidelijk stond in haar blik en m elk harer trekken te lezen dat zij mij t bericht kwam brengen van iets onlzettends dat niet zou al te wenden zyn tMijn God was is er riep ik uil onwillekeurig terugdeinzend wat kan er gebeurd zijn Ik ben verloren mompelde zij in een stoel neervallend Verloren herhaalde ik ffGiulietta weet je wel dat je mij krankzinnig maakt Wat is er voorgevallen In hemels naam spreek Och eigenlijk niets wat jou persoonlijk betrelt antwoordde zij op een toon van bcleedi noemen een neutrale school niet geoorloofd was en de geloovigen die bun kinderen er heen zonden geen abf olntie konden krygen Daarover wiia tieel wat te doen omdat te Trier niemand aan die school aanstoot nam on het ondorwys daar ook niemand aanstoot gaf niemand had ooit iets van eenige klacht vernomen Men kon terecht zeggen dat dit van den kant van den bisschop een oorlogsverklaring was en dat zonder eenige voorafgaande waarschuwing Wanneer de hoogo geestelijkheid in een of ander bchool e n gevaar ziet dan is het de gewoonte in Pruisen dat de geestelijkheid in overleg treedt met de Regeering die in de laatste jaren om politieke redenen zeer toegeeflijk is tegenover hot Centrum Naar zulk een overleg is bier het bleek ait de beantwoording van de intcipellatie door den Ministerpresident Von Itlilow niet gevraagd ooiiat do daad van den bisschop tegenover de Ke eering iets lomps heeft Do Regeering dus sprak Von BiUow betreurt het optreden van den bisschop te meer daar deze geen enkelen wensch betreffende do scholen in Trier ter kennisse van de Regeering heeft gebracht Do bisschop kan er niet over in twyttil zyn dat de Ministerpresident er in waarheid naar streeft de gerechte weuschen der Katholieken te vervullen De Staat moot tegenover de beide confftBsies een objectieve houding aannömyn De kerk moet verdraagzaamheid toonen en de rechten van den Staat eerbiedigen Dat heeft de bisschop vergeten De Regeering wacht de terugtrekking van hot mandement en lieelt aan haar vertegenwoordiger hg den Paus opgedragen de aandacht der Jurie op de quaestie to vestigen Do Minister hoopte dat de Curie er harerzyd s toe zal medewerken dat üezo luaobtie geen schadeiyke gevolgen zal hebben Wellicht gaat hot met het opheffen van dit geschil niet zoo gemakkeiyk als men dat uit de woorden van Von Biilow zou opmaken om de eenvoudige reden dat het Centrum zich te veel van zyn macht bewust en weet dat deze Regeering niet buiten het Centrum kan In de Hong iarsche Kamer bevestigde Szell in antwoord op een vraag van Caasvolsky van de Kossnth party de vroegere verklaringen omtrent de reis van graaf Lamsdorf De politieke beginselen van OostenrijkHongarije zyn de handhaving van den door de internationale conventies geschapen toestand en de versterking der onafhankelykheid van de Balkanstaten üo tenryk Hongarye zal beletten dat eenige groote mogendheid senden spot en met een blik vol toorn en haat Ongelukkige I Wat heb ik gedaan om zoo door jou behandeld te worden f Wat is mijn wandaad Wij hebben elkander lief gehad en nu ben ik het alleen nog maar die bemin J i JUi jij t gemdkkelijk dezeltde blijven maar wat moet er terecht kom n van een meisje dat verleid en onteerd ia dat door iedereen met den nek wordt aangezien voor wie elk tataoenhjk huis gesloten wordt die nooit iemands vrouw meer mag worden f Honderd maal heb ik je voorgesteld Giulietta om met mij te trouwen I wjiji jij riep zij wederom uit met een uitbarsting van drift die mij angst aanjoeg en mij verstomde neen neen dat nooit I Veel liever dood Ondanks de lafheid waartoe mijn lieÉde mij had verlaagd gevoelde ik op d u oogenblik aan mijn gekrenkten trots dat ik toch nog een overblijfsel van manne ijke waardigheid bezat en al mijn smart onderdrukkend antwoordde ik haar met algemeten koelheid Je vergeet dat ik jou niet het eerst heb gezocht Ja dat is waar zeide zij daarop ik ben het die jou heb verleid en die jou het eenige weiger wat je eer nog zou kunnen redden Zij barstte daarbij in zulk een snijdenden lach los dat een slag in t gezicht door een man gegeven misschien minder beleedigend was geweest Dat was te veel 1 Ik vloog op haar toe en greep haar met zoo ten koste van een andoren staat een overwegendon invloed zal verkrygen Het doel van Lamsdorf was de groote lijnen voor de hervormingsplannen vast te stellen welke aan Turkye zouden worden voorgelegd Men zou niet afwijken van de grondslagen der overeenkomst van 1897 Twee groote mogendheden zyn tegen de pogingen om sen verandering in don staat van zaken te brengen door middel van geweld en indien ondanks de waarschuwingen de bevolkingen van het Balkangebied in opstand zonden komen zou niemand ook Rusland niet Turkye beletten op krachtige wyze dezen opstand te onderdrukken Bewyzen van instemming Szell verklaarde verder van oordeel te zyn een dienst aan den Europeeachen vrede te hebben bewezen Geen govaren bedreigen de integriteit van Turkye 00 Kamer pam van deze verklaringen acte Uit Sofia wordt aan de Times gemeld dat de Bulgaarsche pers nog grootendeels den schyn aanneemt alsof haarnogniets bekend is van de hervormingen die in Macedonië zullen woiden ingevoerd terwyl de oppositiepers daarin gelegenheid vindt om de regeering aan te vallen over de magere resnltaton van hare politiek Hussein pacha is na voor den tyd van drie jaren tot inspecteur generaal in Macedoniö benoemd Men ziet daarin een nieuw bewys dat Oostenruk on Rusland den Sultan zooveel mogelyk willen tegemoet komen Reeds is hy naar zijn oii vertrokken waaruit zooals men te Weenen gelooft mag worden algeleid dat de Saltan bereid ia de voorgestelde hermormingen spoedig nit te voeren In han audiëntie by den Saltan op j I Vrydag hebben de gezanten van Oostenryk en Rusland den Sultan de voldoening hunner regeerin en betuigd over de aanneming hunnervoorstellen en de hoop dat die spoedig zullen worden verwezenlykt waarop de Sultan hun deed weten dat daartoe reeds alle noodige beschikkingen waren gemaakt De correspondent van de Times te Weenen acht het echter weinig i aarschyniyk dat de Macedonische hervormingen ook in de vilajets Skoetart Janina en Adrianopel zullen worden toegepast zoowel met het oog op de kosten als op het verzet der Albaneezen Verspreide Berichten FUANKHIJK In het gebouw der Beïersche legatie te Parijs is 5200 fr aan particulier bezit veel kracht bij de polsen dat zij er van ineen kromp en bleek werd van pijn Na IS t genoeg voegde ik haar toe Wat heb je mij te zeggen en wat kom je van raij eischen Al wat een eerlijk man maar kan doen als ik maar weten mag wat er gaande is Ik zag haar vast in t gelaat Wil je eon scheiding voor goed Mij wel Ik ben bereid I Op dat moment zag ik in hare donkere oogen een flikkering van zegepraal een uitdrukking van zegepraal een uitdrukking van blij lschap die mij in staat hadden gesteld een moord aan haar te begaan Da jaloezie js cs aoze woeste jaloezie deed mijn hart flMÓy ro n dreef raij het b oed naar het hoold S ji J v Ezel die ik S j J ja nu wordt mij alles duïdef Mf Wg R tncn zoo den man behandelt dien rift ö ft Iretgehad wan jij hebt mij liefgehad als was t ook maar één uur wanneer men geen meelij meer voor hem kent wanneer men hem willens en wetens martelt zoo als jij t mij doet wanneer men in hem niets racer bewondert of acht wanneer men in plaats van hem kracht en geloof te schenken hein telkens op nieuw ontmoedigt wanneer men hem al zijn hoop en energie stelselmatig ontstrelt om van hem een verworpeUng te maken die men kan toevoegen Jij deugt nergens toe I wanneer men zoo han elt is t omdat men iemand anders bemint I Wordl vervoi£ L