Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1903

Unrgi in pluU vu 10 pCI TOorUan 20 pCt Ier brnto ootTangsten zou betaald moeten worden De oorzuk van bet giiteren vermeldete Karlsmhe gebonden dnel op pistool waarbj de atadent Ooldberg gewond werd in het mggemerg zon gelegen zijn in lieldeiaangelegenheden Uoldberg die nit Warichan aflcoiutig is ia aan de gevolgen der rerwonding overleden De begrootings eomminie van denBijksdag heeft bjj de begroeting van oorlogden post voor veldmateriaal van 665 000 mark op 600 000 mark verminderd Hetfonds voor vestingwerken werd met meer dan 3 millioen mark verminderd en op 16 mlllioen gebracht Italië Op verlangen van keizer Wilhelm heeft de Pau den nienwen aartsbisschop van Keulen Fischer bjj specialen bnl gepreconiseerd waardoor de nieuwe aartsbisschop in het aanstaande consistorie den kardinaalshoed kao krggen BINIQENLAND Men seint nit den Haag Oisteren vergaderden nog vier afdeelingen der Tweede Kamer over de drie regeeringsontwerpen daar eene reeds eergisteren het onderzoek had beëindigd In de afdeeling waarin de heer De Savornin Lohman rapportenr ia en waarin door het lot 1 socialisten zitting kregen dnnrde nitteraard de overweging het langst zoodat men gisteren btl den aanvang oer vergadering nog de algemeene beschonwingen moest voortzetten Het laat zich begrijpen dat in die afdeeling de bestrijding der ontwerpen het felst was De indruk tot dusverre van de ontvangat der drie wetsontwerpen verkregen zou aldna zQn samen Ie vatten dat ondanks het verzet der zoo goed als aaneengesloten minderheid de meerderheid als het niet anders kan ten slotte de voorgestelde maatregelen onveranderd zou bekrachtigen De minderheid zoo de spoorwegenqnëte voldoende achten om orde en rnat te herstellen en voortaan te verzekeren Uit overweging daarvan zon z j zich bijna eenparig verzetten tegen een verbod van staken in den zin als de regeering heeft YDorgesteld Echter zou de noodzakelijkheid eener betere verzekering van de vrijheid Tan arbeid door verreweg het grootste ge ieelte der minderheid aanvaard worden Sebier algemeen meende men in de atdeelingeuj dat de regeering door de tot dusver nemen maatregelen den daok van alle Igezinden verdiende In De Rechtstoestand maandblad van den Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoeatand der burgerlijke ambtenaren vinden wij opgenomen een proeve van een wetsontwerp regelende den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren met een gedeelte van de memorie van toelichting Het ontwerp ia samengeateld door den heer C T Knottenbelt Het Bopdsbestnur zegt in een woord tot inleiding Naar we hopen zal dit ontwerp metbe lanptelling worden ontvangen In de eerste plaats verwachten we deze belangstelling van de besturen der aangesloten vereenigingen en van de peraoneele leden die ons znllen verplichten met ons vAór 1 April e k op te geven welke punten nit het ontwerp ig in de volgende jaarvergadering wenschen behandeld te zien Uit die punten zullen w j b j bet opmaken van de agenda dier vergadering een keuze doen Verder houdt het bestuur dch voor opbonwende critiek zeer aanbevolen De club van Katholieke leden der Tweede Kamer heeft ala opvolger van wijlen Dr Schaepman ala haar leider en voorzitter gekozen mr Travaglino die evenwel wegens z n hoogen leeftp bedankte waarna tot president benoemd is mr Kolkman die de keuze heeft aangenomen Uemen de Berichten Hen schrijft nit Haarlem aiatermorgen viel in de Herstraat een man V genaamd die de venioring lou wegnemen aan bet café t Negertje van een ladder achtasover op straat Hij kreeg daardoor een schedelbrenk en is bewusteloos weggedragen Men scbrp aan de N B Ot Een knstvaarder heeft een betaek bracht aan het onbekende schip dat waarsehtnlijk 24 December 1902 gestrand is en thans ligt op Moordwestplaat westwaarb Rottnm Het is een kof en heeft in alle leelen steenkoleB zoodat bet waanchtjnl lk ia dat de lading daanüt beeUan heeft K nte k a D waanlt men de herkomst van het schip kon nagaan waren niet te vinden maar de deelen die op Bottom zgn aangespoeld geven daartoe wellicht gereede aanleiding Het wrak zinkt steeds diepen in het zeezand weg en het duurt niet lang meer ot het is daaronier groqtendeels of geheel bedolven Naar wij vernemen zjjn ernstige plannen in voorbereiding tot oprichting van een op groote schaal te verspreiden volksweekblad Een comité tot uitvoering is in wording De bedoeling is op deze wjjze onder het oog van den werkmansatand te brengen wat buiten de socialitiaohe en ultra radicale volkspers welker opzweepende invloed men beoogt tegen te gaan in de beste Nederlandsche dagbladen en tpschriften wordt geschreven en voor e n ieder dua ook voor den werkman nuttig of leerzaam kan zjjn Personen van verechillende richting zullen bovendien als medewerkers worden uitgenoodigd Het weekblad zal in populairen vorm ingericht alsook geillustreerd worden N Ot In een gisteren ta Amsterdam gehoudpn buitengewone algemeene vergadering der Hollandsche Haat8c iappij van Landbouw ia in behandeling genomen een voorstel der afdeeling Haarlemmermeer bedoelende een aom van ten minste f 1000 nit de kas der maatschappij af te staan ter bevordering van de nilzending v n Hollandsche fokrnnderen naar Zuid Afrika Het hoofdbestuur gaf in overweging t e lezen ten hoogste f 1000 Nadat de iheeren Steenkamp en Jansen nit Zuid Afrika Loopnit Bultman Foreest Neep Pijper en Thennissen over de kansen van slagen vin zulk een uitzending gesproken hadden conBindeerde de voorzitter de heer Vas Visser dat op grond van ervaring en op grond lan overtuiging van deskundigen een doeltrnffende uitzending van fokvee zeer wel mognlijk zal zijn mits men krachtig jong vee verschepe onderweg groote zorg betrachte bet vee gedurende eenige maanden na aankomst daarginds rust gegund worde alvorens bet over het land te verspreiden en Jnen wete dat bet bij aankomst in Afrika in goede handen komt Aangezien nu het uil te zenden vee in ontvangst genomen zal worden door eene te vormen Zuid Afrikaansche vee vereeniging kan men aannemen dat aan al de geitelde voorwaarden zal zijn te voldoen Er werd nu door I den heer van Bossum voorgesteld een ronde aom van f 1 100 af te staan welk voorstal in stemming gebracht aangenomen werd met 825 tegen lUsteftyen De Haagache corresbondent van het U D deelde mede dat op eene vergadering in Den Haag een arbeider nadat hjj een spreker herhaaldelijk had hooren zeggen Toont je solidair zacht aan een mijnheer die naast hem zat vroeg Kunt n me ook zeggen wie die meer liC Wie r De spreke f Nee Toontjej Solidair r Ik wil er niets tnee betoogen zegt de correspondent geen gevolgtrekking uit maken hoogstens er dezen raad uit halen voor t gilde volksredenaal s dat ze ook bij t gebruik van de eenvonlligste vreemde woorden soms niet zullen wolrden begrepen en vaak zullen worden mia verstaan Een onderwijzer ian de openbare school in het Frieache dorp N gebruikte om beter zangonderwijs te ka inen geven eene viooL Dat vond een oud rapaar z66 zondig dat het hun kinderen vali de achool nam en naar de christelijke school zond N E CL et ket In verband met bet ontslag van den ladingmeeater Van dér Wijs te Wiuachoten en den conducteur Ai an der Molen te Nieuwe Schane verneemt d P O 0 nog het volgende Onmiddellijk nadait de achoraing van genoemde beambten bekend wna geworden werd de voorzitter van het hoofdbeatnur van den Bond van Spoor en Tramwegperaoneel de heer Oudegeest telegrafisch biermede in kennis gesteld terwgl dit daarna door een uitvoerig Schrijven werd bevestigd Het antwoord bevatte slechts moed houden Nadat het 9m eveneens aan het hoofdbestuur was mppHdeeld werdbeiicht ontvangen dat z j zichnierover niet bezorgd behoefden te makeb en dat alles weer in orde zoude komen Wanneer men wket dat de Bepalingen van het personeel inhouden dat ontslagen personeel nooit we Ier in den dienst der Maatschappij wordt aaiieaomen zelfs niet ala hulpperaoneei aan er reden om aan te nemen dat het weer in orde komen en het niet bezorgd maken een schrale troost is Oenoemde beambten stonden voor bet overige zeer goed btj de Maatschappij aaogeschreren Het sehgnt heel wat voeten in de aarde te hebben gehad om te Amsterdam de militairen die in te groeten getale in Velox waren ondergebracht in een andere lokaliteit te huisvesten Meldden wg Maandag dat daarvoor de nieuw gebouwde openbare school aan de Rnyadaelstraat met den roeeaten spoed in orde was gebracht om henaldaar te huisvesten ook hierran is men weder teruggekomen Thans is de helft van het aanwezige gedeelte van het 5e regiment infanterie ondergebracht in de houten balpscbool aan de Rnstenburgeratraat nabg de Boeren wetering N v N Uit Brest werd Dinsdag gemeld dat de maire van het eiland Sein ann den prefect van Finistère geseind had dat tengevolge van den storm de gemeenschap tusscben het eiland en het vasteland al twaalf dagen verbroken was De prefect van Finistère telegrafeerde Dinsdagavond aan de zeeprefectunr die den minister van marine meedeelde dat de zee op dat oogenblik niet toeliet op het eiland Sein te landen Er lag een boot met levensmiddelen gereed die vertrekken zou zoodra de wind wat ging liggen In de gebonden vergadering van de Protestansch Christelijke Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel te Utrecht werden de statuten vastgesteld waaraan we t volgeode untleenen De Vereeniging stelt zich op Gods woord f Iet doel is den zedelgken en stoffelgken oestand van bet spoor en tramwegpersoneel in t algemeen en dien barer leden in tbgzonder langs geordenden en wettigen weg te verbeteren De middelen zijn de volgende lo het houden van vergaderingen waarin zoowel de belangen der Maatschappijen als die van t personeel zullen besproken worden 2o door te streven naar ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel en naar stipte plicbtabetrachting 3o federatieve samenwerking met andere vereenigingen lo door te streven naar beperking van allen uietnoodzakelijken arbeid op Zondagen 5o door elk geoorloofd on wettig middel dat tot bereiking van het doel der Vereeniging kan worden aangewend Een goed woord Mr C Wttewaal raadsheer In het gerechtshof te Arnhem maakt over de ontwerpen der regeering aan de N Rott Ct 0 a de volgende behartigenswaardige opmerkingen De opgewonden arbeiders zijn tot nadenken gekomen Het personeel van de Oemeeutewerken te Amsterdam begreep in te moeten binden Onder het personeel der spoorwegen ontstond een nntistakingsbewe ging De overtuiging won veld dat bjj zelke stakingen het algemeen belang betrokken is Ik vrees dat deze beweging in goede richting door het ontwerp tot aanvalling van het Strafrecht jammerlijk werd gestuit Zware straften bedreigen tegen Staking door menschen wier rechtstoestand veel te wenschen laat moet verbittering wekken ook bg goed gezinde werklieden Naar ik meen zijn daarvan reeds verschijnselen zichtbaar Zonde tegenover dit nadeel het voordeel staan dat door de voorgestelde wetsbepalingen stakingen werden voorkomen WiJ worden op dit oogenblik bedreigd met eene staking zoo groot ala wellicht nimmer is aanschouwd De leiders der arbeidersbewegin kunnen bezwaarlijk terngtreden Zjj hebben hnn woord verpand en meenen dat de heiligste belangen der arbeiders op het spel staan Welke kracht nienwe strafbepalingen in de toekomst ook mogen hebben déze staking knnnen ze niet afwenden om de eenvoudige reden dat ze niet bestaan Het wetsvoorstel lokt integendeel eene groote staking uit die veel bloed en verbittering zal kosten Ik smeek de Regeering om het ontwerp in te trekken Moeten er strafbepalingen in het leven geroepen worden dat het dan geschiede nadat een staking in een openbaren dienst onerwonneu ia De Regeering heeft twee uitstekende ontwerpen ingediend en waarlijk getoond zich niet te laten intimideeren Zjj kon na erkennen door de indiening van het derde ontwerp gedweild te hebben De zeker niet spoedeiachenda verFcher S ing van art 281 wordt opgenomen in een intwerp tot algemeene herziening van het Wetboek van Strafrecht Menig keer is in deze dagen de verxaehting op m jne lippen gekomen ware Schaepman nog in leven Had deze democratische staatsman van ruim inzicht en groote zelfstandigheid nog achter het Ministerie gestaan I Het is mijne overtuiging dat menig lid der meerderheid zoowel ia de kathoUeke als in de anti revolutionnaire afdeeling in zijn hart denzeltden wensch koestert als ik In de Ediaon cementfabriek te New Village NewVillage New Jersey heeft Maandagavond een ontploffing plaata gehad ontstaan door het in brand geraken van een hoeveelheid bitumengruis Een groot gedeelte der fabriek is vernield zea personen worden gedood en 30 verwond Men schrijft uit een plaats in het midden des lands aan de N C Een patroon hier ter stede die met zes knechts werkt had tot voor kort zijn zoon op ziJn werkplaats die zoon is nu om t vak ook eens onder vreemde oogen te leeren naar t Noorden gezonden En nu ontvangt Zaterdag die patroon de vader een brief van de orgkniaatie nlhier waarin hem wordt niet verzocht doch gelast maar heel gauw de opengevallen plaata aan te vullen of anders zal hg er meer van hooren Dat meer bestaat natuurlijk in strooibiljetten posten boycot enz t Is werkelgk een aardige tgd en hoog noodig is dat de regeering ook de kleinere bedrijven dau spoor en post beschermt Inderdaad voegt de N C hieraan toe toont een staaltje als het bovenstaande weer eens duidelijk aan dat de eerste der beide door de regeering voorgestelde strafbepalingen voorziet in een leemte der wet welke duidelgk is aan den dag getreden door allerlei gevallen die zich voordeden gedurende een reeks van jaren overal in het land in de meest verscüillende bedrjjven De N Arnh Ct doet een beroep op alle personen van invloed van welken rang stand geloof of richtidg ook om het initiatief te nemen tot een algemeene beweging met het doel aan de Regeering te verzoeken het ontwerp tot aanvulling en wijziging van het Wetb van Strafrecht in te trekken aan te Staten Oeneraal hun goeekeuring daaraan te ontbonden aan H M de Koningin dit ontwerp eventueel niet te willen bekrachtigen Voorts om tot de Regeering de uitnoodiging te richten reeds thans afgezien van de uitkomsten van het voorgestelde onderzoek maatregelen te willen nemen welke er toe kannen leiden om sommige ooi zaken der bestaande ontevredenheid weg te nemen Laat er uit den boezem der natie een krachtige stem opgaan welke der Kegeering herinnert aan het wonM van Tolstoi dat nimmer dwangmiddelen een rechtvaardig geachte beweging knnnen onderdrukken dat al wat noodig is om verbetering aan te brengen gelegen is in het begrijpen van de oorz iken der ontevredenheid en bet nemen van maatregelen om deze te verwijderen Het Manifest der Twintigen heeft het bewijs geleverd dat deze gevoelens door velen worden gedeeld Laat dan de leiding voor deze beweging uitgaan van de onderteekenaren van het Manifest duizenden zullen zich bij hen aansluiten Men bedenke evenwel dat apoed dringend van noode ia Het Nieuws van den Dag heeft omtrent de ingediende ontwerpen de meening gevraagd van een deskundige De bittere ondervinding helaas zegt deze schrijver in zijn eerste artikel heeft aangetoond dat deze wetten in Nederland niet kannen worden gemist Waar biJ een belangrijke taak van arbeid in onze samenleving de felste klachten worden aangeheven is het goed dat vanwege do Volksvertegenwoordiging worde onderzocht of zij gegrond zijn dan wel of de grieven rusten op eenzijdige waardeering van toestanden geuit wellicht in scherpen vorm ten einde aan te hitsen tot ontevredenheid De oprichting eener spoorwegbrigade is noodig opdat men niet wanneer de nood aan den man komt geheel afhankelijk blijke te zgn van het goedvinden van eenige burgerperaonen die door lijdelijk verzet zonden beletten dat in het allereerst noodige vervoer van personen en goederen langs de spoorlijnen worde voorzien Over de atrafwetontwerpen wenacht hij vooral nu ziJ van eenige zijden worden afgekeurd met eenige uitvoerigheid zgn meening uit te spreken Het denkbeeld zegt de schrijver dat iemand die met volle toestemming zich tot een zeker ambt heeft doen benoemen of een dienstbetrekking heeft aanvaard strafbaar is indien bjj zjjn arbeid ter ongelegenertgd weigert is niet nienw In het leven doen zich omstandigheden voor waarin zelfs zjj die door geen enkel contract zich tot verrichten van eenigen arbeid hebben verbanden niettemin in het belang hunner medeburgers op straffe bij de wet bepaald de banden uit de mouwen moeten steken Hy herinnert aan art 150 en art 116 van het Wetboek van Strafrecht welke op het verleenen van hulp betrekking hebben aan art 355 waarbij straf wordt bedreigd tegen de hoofden van miniaterieele departementen die opzettelijk nalaten nitvoerliig te geven aan bepalio en der Grondwet of andere wetten of algemeene maatregelen van inwendig beatnur van den Staat verder nog aan art 391 strafbaar stellende den man die ala schepeling zich voor een reis op een Nederiandsch schip verbonden hebbende die reia opzettelijk en wederrechtelijk niet medemaakt Zou nu het spoorwegpersoneel plotseling mogen wegloopen van de locomotieven en de seinhuizen f Dit ware eene bevoorrechting aan welke in het openbaar belang spoedig een einde diende gemaakt te worden ala de vrijheid van heengaan zonder tijdige voorafgaande ontalagneming inderdaad bestond Maar zg bestaat reeds thans niet meer volkomen Want artikel 56 der wet op het gebruik en den dienst der spoorwegen bedreigt tegen de beambten en bedienden der spoorwegen die de bepalingen der wet niet naleven of daarmede in strijd handelen of doen handelen voor zoover dairomtrent niet in het bijzonder is voorzien eene boete van vijftig cents tot duizend gulden Nu bepaalt dezelfde spoorwegwet dat dagelgks minstens zeker getal tremen moet loopen en dat het vervoer van militairen kosteloos plaaU heeft De machinisten die opzettelijk den treinendienst in de war stuurden of die weigerden militairen te vervoeren wat deden zij anders dan de Spoorwegwet niet naleven Zy waren dua strafbaar Vat de rogeering thans voorstelt tegen hen die na in het openbaar spoorwegverkeer voortdurend of tijdelgk werkzaam te zijn gesteld met het oogmerk stremming m het verkeer te veroorzaken nalaten de aan hnn dienstbetrekking verbonden werkzaamheden te verrichten komt de Bchrgvervoor enkel een uitbreiding te zgn an totdasver onvolledige wetsbepalingen en ook ten aanzien van spoorwegverkeer de nederiegging in beteren wettelijken vorm van een algemeen beginsel dat op ander terrein in ons maatschappelijk leven reeds lang en zonder iemands tegenspraak was aanvaard Oe grief welken sommigen tegen de hierbedoeldo strafbedreiging doen klinken dat zij namelijk zou zgn een gelegenheidawet begrijpen wij niet recht Men maakt nu eenmaal geen wetten wanneer zij niet noodig zjjn vooral geen strafwetten Wjj zouden een lange Ijjst van wetten kannen opsommen die alle gemaakt zgn bij zekere gelegenheid toen door welke aanleiding dan ook de behoefte er aan zich krachtig deed gevoelen en het bewustzijn van het nadeel van gemis aan wettelijke voorziening omtrent zeker punt wakker werd Hiermee is dan ook te antwoorden aan hen die vragen waarom nu oiistrafbaar zijn gelaten de eventneele stakers in gasbedrijf of in waterleidingsbedrijf f Eenvoudig omdat dit tot dusver niet noodig is gebleken Er gaan geruchten dat in de behoefte aan gas en aan water spoedig genoeg door andere werkkrachten kan worden voorzien en dat dus een staking op dit gebied niet die noodlottige gevolgen zon hebben als een in het spoorwegverkeer Betreft bovendien deze grief wel een beginaelvraag P Ons schönt neen Want nl ware het wenachelijk ook den gas en den watertoevoer te stellen onder de hoede van het strafrecht dit zou geen reden mogen zjjn om af te keuren dat alvast het openbare spoorwegverkeer zoo deugdelök mogeljjg tegen afkeurenswaardige pogingen tot stremming beveiligd worde In de Vox Medicorum van 25 Febrnari j l richt de Amsterdamsche arts E J de Vries naar aanleiding van een door 7 geneeskundigen geteekenden bedelbrief waarin voor de totaal zonder middelen achtergelaten kinderen van een overleden collega bijdragen worden gevraagd tot de geneeskundigen in den lande een welsprekende opwekking om aan dien hun stand vernederenden toestand een einde te maken Evenals alle vakorganiaatiea tegenwoordig voor de betrekkingen hunner leden zorgen zoo behoort dat ook te geschieden door de geneeskundigen door de oprichting van een krachtig fonds Hootdzaai is dat de deelneming de jaarlijksche bijdrage dus tot het fonds imperatief geldt voor ieder Eerst dan zal en men mag zich rleien dat de Maatschappij t b van de Oeneeskunst haar kas gaarne zal afstaan als basis de toekomst van ons allen verzekerd zjjn op den vaatgestelden ouden dag zal de geneeskundige werkelijk rustend kunnen zijn en hjj zal eenmaal het hoofd ter ruste kunnen leggen met de verlichte en fiere gedachte dat voor zijn weduwe en kinderen niet zal behoeven gebedeld te worden zooals in bovenbodoelde bedroevende en vernederende circulaire De heer De Vries noodigt zjjn collega s uit op de kortate wjja deanooda met een kaartje aan zjjn adres te verklaren of zjj zich principieel met zjjn denkbeeld kunnen vereenigen VERSCHEIDENHEID Thana wordt bericht dat Edison een middel uitgevonden heeft om electriclteit voort Ie bresgen zoo weinig kostbaar dat ieder z n eigen motor en verlichting zal kunnen hebben Spoorwegongeluk in Amerika Te Indianapolis ia Maandagavond een tram bjj het kruisen van een spoorlgn door een goederentrein aangereden Veertien personen werden bij het ongeluk gewond Een ontrouwe rentmeester is Stefan Korasztolyi die met 400 000 kronen toebehoorende aan zjjn meeater graaf Dossewssy te Budapest de wijk heeft genomen Men vermoedt dat bij naar Amerika is gevlucht Stadsni euws GOUDA 5 Maart 1903 Bij beschikking van den minister van jnstitie is benoemd tot concierge tevens bode bij den Raad van Beroep te Utrecht W F van der Bgl gepensionneerd adjudantonderofficier alhier Amsterdam 3 Maart 1903 Volgons het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam ziJn in de week geëindigd 3 Maart door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Oblig s Gravenhaagsch Passage Maatschappij 25 pCt Aand Nederlandscbe Bouw Maats f 255 Cnllanr Maats Ngredjo 20 pCt Landbouw Maats Tjiseurenh 50 Drentsche Veen en Middenkanaal Maats f 125 Noord Willemskanaal Maats ISpCt Konink gke Mjj do Schelde Scheepsbouw en Werktuigen fabriek te Vlissingen 52 55 Katoen Mg Gebr Scholten 65 1 pCt oblig Gezamenigke Buskruidmakers van Noordholland Utrecht en Zeeland 18S7 101 Aand Westlandeche Hypotheekbank te s Gravenhage 10 pCt gestort 185 Amstel Hotel Maats 105 4 pCt oblig Sociëteit de Harmonie te Ngmegen 76 Aand Naamloozo Vennootschap Mg Promotor 100 Winstaand Koninkigke Paketvaart Maats I 825 Opr aand Westlandsclie Hypotheekbank te s Gravenhage 175 Opr aand Maats tot exploitatie van Staatsspoorwegen 175 UITTREKSEL Ala nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermeiden wg ü de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Comm Bankvereeniging van Es Co lOpCt Maats tot exploitatie van bouwterreinen Potgieter Offerte Nederl Scheepsbouw Maats 112 pCt Baumwollspinnerei Gerniania 61 Oblig 84 Aand Gronau 66 Gezamenl Buskruitmakers v NoordHolland Utrecht en Zeeland 165 Nederiandsch Amerikaanache Land Maatschappij 100 Assurantie Mg tegen Brandschade en o h Leven de Nederianden 1845 f 325 Algemeene Waterieiding Mg 85 pCt AANGEBODEN Winstaand Koninklijke Paketvaart Maats f 850 Oblig Bouwgrond Maata Laakkwartier 100 pCt Bouwgrond Mg Nienwerscbie 70 Aand Holl MiJ tot zoutexploitatie in Rusland Bod Landbouw Maats Ngoepit 160 pCt Oblig Maats tot expl van C G Rommenhfiller a Koolz en Zuuratofwerken 95 Aand Maata van Scbeeps en Werk tnigenbouw Feijenoord 126 Russische Bosch Exploitatie Bod Naamlooze Vennootschap het Nederiandsch Veem lOpCt Maata tot exploitatie van het Bible Hotel 10 Noordelijke Hypotheekbank Bod Oblig Passaroean Stoomtram Mg 16 pCt MAR TJUISRlCaTBN GOQdA 5 Maart 1903 Granen Bij kleine aanvoer kwam heden in de prijxen weinig verandering Tarwe Z uw chc j 50 ti 7 80 Mindere dito 6 90 il 7 1 AfwijkeniJe 5 35 4 6 Polder 5 50 a 6 a Rogge Zeeuwsche 5 50 k 5 75 Folder 4 90 4 5 a5 Buitenlandache per 70 kilo 4 75 5 Gerst Winter 4 60 k 5 Zo Dier 4 25 il 4 80 Cbevallier 5 k 5 75 Haver per heet 3 i ƒ 3 50 per 100 Kilo 6 50 a J J5 Hennepiaid InlandKbe 7 50 i 7 75 Buitenlindsch 6 50 i 6 75 Kanariezaad 12 50 k ƒ 16 Koolzaad 8 50 a 8 75 Erwten Kookerwten 8 i 9 50 Viet kookendc ƒ k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 a 6 75 Boenen Bruine boenen 11 50 k 13 Witte boenen 10 50 i ia 50 Pa ardeboonen ƒ 6 60 k f 6 90 Dutveboonen ƒ 7 k S 7 50 Maïs per toe Kilo Bonte Amenkaansche 6 50 k f 6 75 Foianian k Odessa 7 25 i ƒ 7 50 Cinquantme i k f 8 50 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel niatiS prijten lioog Vette varkens goede aanvoeri handel viijw i k 11 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijw 18 il 20 ct pei half K G Magere Biggen goede aanvoer handel llauw ƒ o 70 i i oa per weck Vette Schapen geen aanvoer handel k f Lammeren red aanvoer handel gwn 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijw 6 k 9 Graskalveren aanvoer Kokkalveren ƒ 8 4 7 Kaai aangevoerd 8 partijeQf handel n uw lekwali tt k ade kwal 17 i ao Zwaardere Noord Hollandsche f Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter i io k i a Weiboter ƒ 95 i 1 05 NIEUWE FASAFLÜIE S voor Dames en Heeren VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TelephooH Xo 31 Hours van Vrk ra Slatkis 8üV 98 V 80 As V9V 911 ly s ls 81 4 MAART 7niaiusi Can Ned W S liio d o dltc Sdito dito dito 8 HoHoii Ubl Ooadl U l 9 4 ITAI Ii obr jTm iaea 81 OoiTisa OU 10 papier 1118 I dito tu I Iter li i I PomTDeu 01 1 mot ooiipoD 8 duo tieket 8 87 88 ï is 104V 80 90 881 878 418 981 101 HOI 108 US I18 VlS 104V avtum Obl Biaoenl I S 4 4 dito Oeooni 1880 4 dito bij Solha 188 4 dtto bg Uop 1889 0 4 dito iB goud loon 1888 8 dito dito dito 1884 SjrAlin Parpet Kttuld 1831 4 ruKKllJ Gepr Oour loon I8tfO 4 Q p leeoing serie D Gec Leeuio serie G iDioAra Rp v oblg ISti S Uliloo Üli i iit 8GL 18 0 7aNKZ0lu Obl ondiep 1881 4 Amiatiedam Obligation 1898 3 Solliuall 9lsa lean I8 4 8 NaD K Afr Kdndelsr aand Arenilsb Tab Mg Oertitoaten DeliHaatsobappü dito Ara Hrpotheekb paodbr 4 1 CuU Mg darVontaol aand l Gr Hypolheekh paodbr 4l Nederlandsohe baak aand Ned Handelmaatsoh dito N W 11 Fac Hvp b paadbr 8 Bott Hypotheokb pandbr 4 Utr Hv H theakb dito 4 OotTlNK Öott Hong baak aand RusL Uypotheokbaak paodb 5 iluaiKA Eqiit hy poth pandb 4 Maaw L Q Pt Lien eert 6 Hij Holl IJ apeor w Hjj aand Mg tot Bipl T Bi Spw aand Ned lud Spoorweg m aaad Ned Zaid Afr Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4V Itauiapoorwl 1817 89 A Bobl 8 Znidlul Spwmij A H obl 8 i PoLKH Warsohaa Weenen aand Bosl Or Rubs V 100 u 118 140 10 i 107 108 86 s io V 80 84 Vt 101 10b ion 108 ll ii V 101 41V4 Faatowa dito aand 6 Iwaag norabr dito aaad 8 tank Ch Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Aniaiu Gent Pao Sp Uü obl t Ghio k North W pr C v aand dito dito Win 91 Pater obl f Denvar fc Rio Qr Spm oert T a Itlinoia Central obl ia gond 4 Lonisr fc NasbvilU Oer r aaad Mexico N Spw Mo Ie kyp a 6 Hias Kansas v 4pGt pref aand N Tork Ontsaio fc Waat aand Penn dto Obio oblig 8 nia gon Galif Ie byp ia goud BI PanL Hiao k Haait obl Da Faa Hooflüa ob ig dito dito line Col Ie hjp O 5 CLMaoA Oan South Ohert v aao l Van O Rail k Na Ic h d e U Amstard Omnibus Mjj aand j OPlllJIMÏL G van alle ndg voorhanden IHAI JTELS voor Dames en Kinderen BlouseD Kokken PellerUei tof meer lag prymen D SAMSOM Burgerlljka Stand GEBOKEN 1 Maart Anna Christina ouders H Stravers en A C v d Bergb OVERLEDEN 3 Maart M W Schep 16 jaar GEHUWD 1 Maart W Lammers en G J van Hotweegen 1 Slujjter en J Vermaas A Boer en A Schiedon H D Boot en A C Kromme Huutrecht Van 1 28 Fehrnari 1908 GEBOREN Trijntje Wilhelmina ouders G D Spelcsnijder en A W van Wijngaarden Adriana Gijsbertha ouders A Steenberj en en G van der Kwast Adrinnns Johannes Wilhelmus ouders 1 Sirre en Ch C Walpoott Bastiaan ouders W do Graal en G Brouwer OVERLEDEN G J Hond k 3 j P Uittenbogaard 52 j echtgenoote van M Verboom P M van Niekerk 9 w Al VËlVTE NT K GRVRAAGD in den I aag tegen MEI a s voor een gezin van vier volwassen personen eene Meid Alleen van goede mondelinge getuigen voorzien eene goede burgerpot kunnende koken loon 1 12U met opslag on i 2li wasehgeld Brieven ranco bureau van dit blad onder No 2525 Telephooaaet Ciouda Abonnement 40 por jaar voor perceelen binnen oen kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 1 Maart ipOÜ 139 verkregen aansluitingen Contracteren voorwaarden verkrijgbaar aan het Bftreau ACHTER DE VISCHMARKT Brabnntsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klelwogsteog OPRUIMING van het resteerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SIHITS Alle reparation en aangemeten werk niiJmMËËS De Nieuwe f ondon doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en sacht belet het uitvallen ei neemt de pelletjes van het liuofd weg Eisch op den hals t OKIM V Prys 1 50 en f 0 86 per flacon Verkrijgbaar bij I A CATS te Ooudti abr De Papiermolen VAN Rl OMM STL NS Inkt IS proeft ndery nd iiij k d BESTf Mi volk AP 3men FLD JO ON R N H SCHADELili OlLAND