Goudsche Courant, maandag 9 maart 1903

I WERELD PANORAMA GROE NENDAA L 5 Gedurende deae week Een wandeling door het interessante PERU nifoittan derTweede Earner root de regeeriojiTOontellen we r bgeen it le atdeeling hield zich gister nog beiig Mt het onderioek dier wetaoRtwerpes Tot die aldeeling behooren de lociaaldaaocratitelM leden Ter Laan Schaper Uekhera es Hngenhültz De eeratvolgende vergadering der rapportesrscommiieie l a i Haandagroormld Hare Hajeiteit de Koningin en Z K H de Prim der Nederlanden hebben gisteren geTOlg gegeven aan ban voornemen om een manoeovre in het vnor bjj te wonen door het regiment grenadiers en jagers uitgevoerd in de vlakte van WaaUdorp H U de Koningin vergezeld van bsronetae Hengen en haar adjudant baron Van Toyll van Serooekerken benevens een ordon nanceol cier was per rgtaig naar het terrein vertrokken de Prins vergezeld van z n adjadant kapitein Van Uaehtelen van de Haere reed in generaalsnnitorn te paard derwaarts Bfj aankomst op de vlakte werd H M ontvangen door den kolonel regiments commandant Jhr Van der Ooes die met den Print H U geleidde naar een heuveltop vanwaar men het gevechtsterrein goed kon overzien maar waar tevens de wind liolel blist dat H U die in donkergroen wandeltoilet was meermalen halverwege bet duin beschutting zocht Nadat de kolonel H M eenige inlichtingen had gegeven omtrent den loop van het gevecht dat reeds eenigen tj d gevoerd werd besleeg de Prins weer zgn paard en reed met den kolonel en zijn adjudant naar de stellingen der troepen rond de z g Kogge oning terwijl de Koningin met haar adjadant en gevolg op het duin achterbleet en zich voortdurend aanw zingen deed geven Inmiddels begonnen do troepen meer en meer op te schuiven in de richting van de standplaats van Hare Hajestelt zoodat het reedi dnideiyk was waar het gevecht zou eindigen Heftiger werd het knallen er schoten adjudanten en ordonnancen renden at en aas en eindelijk was alles geconcentreerd rond den obserratieposi van Hare Majesteit Het laatste saolvuar ratelde drommen troepen rokten over de duinkammen en door de ravijnen naar den Haagschen 4traatweg waarop de vQand het scheen gemunt te hebben Toen nog een snelvuur on daarop ophouden met vuren en eindigen van do manoeuvre Hare Majesteit daalde toen met den Prins die zich weer hQ haar bad gevoegd den heuvel at en begat zich naar het grasveld v6or bet gebouw van do Normaal schietschool terwyi de troepen zich samentrokken voor het déftli In het kwartier dat daaraan TOoratglng wandelde H M met den Prins op en neer Vriend en vjjand hadden zich thans vereenlgd De muziek ging aan het hootd en zÜ dia elkaar looeven nog heftig hadden beschoten dellleerden nu op de tonen van den bekenden Farademarsch van de Kon Kapel voor de Vorstin en den Prins B j het paaseeren van eiken batalions commapdant en van het vaandel boog H M en bracht de Prins het militair saluut Na atloor keerde de Koningin wed per rijtuig en de PrlDi te paard paleiswaafts Gemengde Berichten Id de Vrijdagnacht gehouden vergadering van Anaterdamsch spoorwegpersoneel werd met 669 tegen 16 stemmen besloten aaneen eventneele oproep tot btaking van bet Comité van verweer gevolg te geven Tevens verklaarde men zich accoord met de eischeh door het hooldbestuur der Algemeene Nederlandache Vereeniging van spoor en tramwegpersoneel gelormuleerd uit de eischen van de verschillende atdeelingen en welke bij cene eventneele staking tevens aan de dlrectKn zullen worden voorgelegd Deie eischon luiden voor do H IJ S M attchatüng van alle premifn nrengolden en gratWoatlën alschatlSng van stukwerk nadere regeling der loonen in de werkplaal en loonsverhooging locomotietpersoneel 50 pet treinpersoneel 40 pet stations en trac tiepersoneel en lelegraatwachters 30 pet wegwerkers 40 pet ambtenaren 10 pet gelgkstelling der loonen onverschillig de standplaats voor allen die dezoltde tunctie vervullen Op plaatsen waar de hnisbaren abnormaal hoog zijn eene vergoeding van 10 cent per dag gelijkstelling der salarissen op locaalspoorwegen en hootdlijnen zoo noodig mot van nu at invoering van examen voor rangen waar ze op do eerste ni t op do laatete el bestaan raste aanstelling voor zoogenaamd los vast personeel Geen loonen tollen minder mogen bedragen dan i 1 80 per dng voor meerderjarige mannen en t 0 76 per dag voor minderjarige manspersonen o voor vrouwen mits ze gehuwd tijn met mannen in vatten dienst Qeen ininhonding voor huishuur van het loon der vrouw Instelling tu een acheidsgerecht ter behandeling van klachten razende naar aan leiding van opgelegde straften of behandeling door superieuren Betrekkingen moéten voor alle personen in dienst der maat chappg open staan na gebleken geschiktheid Ruimer toepassing van sub a van art 113 van het algemeen reglement door opneming van machinisten conducteurs en reltamers Kangschikking van het geheele overige personeel onder sub b met een maximum diensttgd van 12 nor per dag met een rusttijd van2nnr waarin het middagmaat zooveel doenlgk thnia moet worden genuttigd Uitvoeringvan art 113 zander onthefSdgen Voor de werkplaatsen verkorting van den werktgd op 9 uur per dag Eene regeling vooral voor kleinere stations waardoor het mogelgk wordt dat de stationschefs en plaatsvervangers zich op oogenblikken dat dit noodzakelijk ie geheel kunnen wjjden aan het veilig verkeer geval De Vries Twelloo 14 Dagen verlof per kalenderjaar voor het geheele personeel niet inbegrepen de dienstvrije tgdeni pensioneering desgevraagd op 55jarigen leettijd met 1 60 salaris voor ieder dienstjaar tot een maximum vap 40 60 van het salaris Op S jjarigen leeltijd verplichte pensioneering met 40 60 van het salaris waarborgen voor hot blijven bestaan van het fonds bg naasting Vertegenwoordiging van het personeel in bet beheer Andere regeling der ziekengelden Vri vervoer over alle Nederlandsche spoorwegen hoofd en lokaal spoorwegen üe bijdrage voor vrijbiljettea voor het gezin zal niet hooger zgn dan 40 cis per biljet Oplietflng van kleinere grieven door bespreking met de directie Eischen met betrekking tot de Maatschappij tot Exploitatie van ütaatsspoorwegen Afschaffing van alle premien enz gelijk bjj de H IJ 8 H wordt geeischt Loonsverbaoging voor locomotief en treinpersoneel 60 voor beambten rang 10 en 11 voor zoover ze geen premiën ontvangen 20 pet Ontvangen zij tot heden vergoeding voor bgzondere diensten dan dezelfde verhooging van het tot nu toe genoten salaris plus de bijzondere vergoeding De beambten en werklieden beneden den rang 11 30 pet met dien verstande dat het salaris van een lioogeten rang niet lager mag zijn dan dat van een legeren rang Ontvangen deze beambten en werklieden tot nog toe premies gratiAcatiSn atukgold enz dan dezelfde loonsverhooging op het salaris plus die bijzondere vergoeding Ambtenaren die tot heden premies ontvingen met een salaris tot f 60020 pet boven f 600 10 pet Voorzoover ambtenaren in bijzondere takken van dienst een hoogere premie genoten dan van 10 pet hunner tegenwoordige bezoldiging kan het verschil tasschen het tegenwoordig totaalbedrag hunner inkomsten on hunne bezoldiging volgens deze regeling als persoonlijke toelage worden verleend voor zoolang ziJ dien tak van dienst heboadon Ambtenaren van de rangen 1 2 3 en 4 lijn van deze regeling uitgesloten Iedergeniet de bezoldiging voor den dienst dien by gedurende minstens 6 dagen verricht tenzy deze lager is dan de gewone bezoldiging Het bedrag hetwelk ifolgens de statuten der Ifaatsehappg uit de winst ten bate van het personeel komt wordt over al hetvast personeel gclgkelgk verdeeld üeenloonen zullen minder mogen bedragen dan f 1 30 per dag enz geiyk by de H IJ S M Het totaal weekloon bedraagt niet minderdan zevendlïal het dagloon Scheidsgerecht benoembaarheid voor betrekkingen dienstregeling rnsttyden pensioneering verloven vrg vervoer ziekengeld enz enz als by de H IJ 8 M Opheffing jler grieven van bet ond Nederlandscb Rjjnspoor spooren vroeger Qrand Central Belgepersoneel Ophetïug der kleinere grieven door bespreking met de direction Het toeval is reeds zeer dikwijls oorzaak geweest dat men moeiiyke problemen op allerlei gebied beeft opgelost Dat zelfde is nu weder ten goede gekomen aan de zgdeindustrie ookvdi arbniten kaa men er een nuttige wenk uit patten Aan het laboratorium van een zgdeververg te Lyon heeft men door een toeval gevonden dat vlekken in zyden stoffen dikwyis veroorzaakt worden door menschoiyk zweet en wel hoofdzakelgk door het daarin voortkomende chloornatrinm onder medewerking van lacht en vocht Die vlekken ontsieren niet alleen de i de maar doen ze hou sterkte tevens verliezen Ook andere chloorverbindingen hadden volgens genomen proeven denielfden nadeeligen invloed Het is daarom zeker aan te raden in magaignen en overal waar men zijden stoffen eenigen tyd onveranderd bewaren wil deze vooral des zomers niet met bezweete handen aan te raken bg bet weven en spinnen geen keep te gebruijien evenmin als bg het reinigen dier stoffen daarvoor is zuivere benziene bet bette maar in geen geval zeep of andere chloorhoudende stoffen Nau het N v N vvrneemt mag in deze dagw door het politiepersoneel van de pojiUetelegraal zoo weinig mogelijk gebruik warden genaakt voor ambtelgke mededeelingen en slechts zeer bgzondere gevallen die dringend onder de aandacht gebracht moeten worden van het personeel zooals een moordaanslag uitslaande brand etc mogen telagratsch worden medegedeeld Dit moet in verband staan met de wenschelgkheid om de telegraaflgnen vrfj te hebben voor het geval er iets ernstigs mocht gebenren Stadsnieuws i GOUDA 7 Maart 1903 Te s Hage slaagden heden voor bet examen in de handwerken de dames K J Grendel en M Oostenrgk De bg het 6e reg int benoemde kapitein L F H baron van Boecop komt te Breda in garnizoen Bjj beschikking van den minister van oorlog is de non activiteit van den le lnit der inf J Tersteeg met èén jaar verlengd zonder bezwaar der schatkist Deze week is weder in het Panorama Korte Oroenendaal een wandeling door I era Verschillende fraaie en interessante gezichten worden vertoond De bezoekers zullen zich ook nu weder amnseeren Het volgende bericht ontleenen wg aan de Stem des yolks Zondagmorgen 1 Maart is te Gouda een Plaatselgk Comité van Verweer gesticht waarbg voorloopig aangesloten zgn S D A P Typografenbond en Vrge Socialisten Verder waren vertegenwoordigd de aid Gouda van den Bond van Miliciens en Oud Miliciens die niet meedoet en de timmerliedenverecniging die nog een ledenvergadering moet beleggen De scbildersgezellen en de metaalbewerkers hadden niets van zich laten hoeren Kendracht Sterk van de kaarsenfabriek was verhinderd tegenwoordig te zgn Uit de drie vereenigingen word een voorloopig bestuur gejtozen nl Vsrburg voorzitter E van der Werf secretaris en De Vri s penningmeester De verspreiding van het pas verschenen manifest zal do eerste daad van t plaatselgk comité zyn Het Ned Werkliedenverbond en de afd van de vrgzinnig demokratische party zullen ook nog ailgenoodigd worden tot toetreding Ieder vredelievend werkman heeft gezten van wien die oproep uitgaat e daarom raden wg hen aan in hun eigen belang die vergadering niet by te wonen Thans is besloten de Christelgke school te Schoonhoven te bouwen op de onde Haven op het terrein van het ouderaan nen en vrouwenhuis aldaar Tot architect voor dezen houw is benoemd de beer Redeker stadsarchitect Binnen enkele dagen zal tot de aanbesteding worden overgegaan HiiSTEBCBT 5 Maart Welk een treurige tyding verspreidde zich Woensdagmorgen door onze gemeente De heer S de Jong Jz sedert ruim 30 jaren als hoofd der openbare lagere school alhier werkzaam is niet meer Een hevige ongesteldheid maakte bgna plotseling een einde aan zyn leven en rukte hem geheel onvoorbereid wkg midden uit zgn werk znn omgeving zgu gezin Dit sterfgeval heeft ons allen zeer getroffen De heer De Jong toch vereenigde in zich zeer vete goede eigenschappen en nu wg na zgn verscheiden ons zjjn persoon voor den geest brengen kunnen wy niet anders dan met een gevoel van weemoed eenige regelen aan zyne nagedachtenis wyden In 1872 kwam de beer De Jpng naar hier om als hoofd der school in t belang onzer gemeente werkzaam te zyn Als zoodanig heeft bg gewerkt zoolang het dag voor hem was Ja gewerkt heeft hg Terecht mag worden gesegd dat de dood hier een einde heelt gebracht aan een zeer werkzaam leven Wel moesten diegenen die dagelijks met hem in aanraking kwamen getuigen dat bg den laatsten tfid niet meer was gelgk vroeger meester De Jong wordt oud werd èr gezegd hg vergt te veel van zgn krachten maar geen wondjr immers nu is gebleken dat zgn krachten werden ondermgnd door een kwaal die ware niet de dood zoo onverwacht verschenen toch langzaam maar zeker zyne lichaamskrachten zou hebben gesloopt en hem eerlang genoopt zyne betrekking neder te leggen zyne betrekking Zgne betrekkingen mogen wg wel zeggen want behalve als hoitd der school had de heer De Jong nog zoovsle andere werkzaamheden te verrichten Zo was hy sedert 1 April 1873 dus bgna 30 jaVen Werkzaam als leoraar aan de Normaalschool te Schoonhoven waar hg voomameiyk onderwys in de rekenkunde gal zoo werden door hem gedorende tal van jaren verschillende tgdschriften geredigeerd en ere werkjes lamengesteld waartoe hy met grooten jiver neh en byeenbrat dengenen die voor bet een ofandW aeh voorbereidden van dienst zou k zgn als koster en voorlezer heeftj Ned Herv gemeente vele jaren gediad als bestuurslid van de aid HaasIreS Ned Prot Bond beeft hy tal van heel belangloos zich met de geldzak sfdeeling belast als een der directa van Haastrechts Nutsspaarbank VanT hem de belangen dier nuttige iittejlj vertrouwd als correspondenUejS hovenaeheen andere couranten htdtu steeds begverd werkelgk corresposjl zyn ook te wgl nog Vele ander zaambeden steeds zoozeer zgn tgd ii namen dat het niet te vcrwonderea k het middernachteiyk uur hem Detüi aan den arbeid vond l Toen den schoolkinderen werd i deeld dat meester De Jong ovj was heerschten er groote verslageaki droefheid onder de kleinen Qeen w De heer De Jong was een echte kinditfi en dat weten en dat voelen kindereat genoeg Maar menschen die de b kinderen weten te veroveren zgn ga g goede menschen OüDïiiiCESK a d IJsBL 5 Maart gisteren gebonden verkiezing van eea I zitter van het bestuur der polders Krot Geer en Zgde ter vervanging vso déil J Boogaerdt worden door slemgerechl ingelanden nitgebracht 612 stemiatn l zoo goed als algemeene stemmen werd kozen de heer J Rgkaart Mz sedaifjaar beataorslid van den polder l t Rgkaart heeft zgne benoeming aangei en zal op 6 dezer na belediging nemen als voorzitter j Door de benoeming van den heer tot voorzitter moet zgne plaats ataf lid worden aangevuld I NOBZONOKN Mijnheer de Redacteur I Na al hetgeen in de ia tste dagen scbied de troebele dagen pas voorb zg geven geredelgk aanleiding tot de vraag Wat moet het in de toekomt den onder den druk van hen die al t spel zetten de boel onderste boK keeren f Treurig is het npg altyd dat zoo zich nog op die vergaderingen verU waar wanorade en revolutie dood al tegenwoordige maatschappg gepceUiti zooveel ban entr e nog binnen komtjj onkosten meer dan gedekt worden geld niet beter besteed worden V Mochten deze weinige woorden voM zyn om ten minste al vast hen ven f genaamde protestvergadering weg te I die hier ter stede belegd wordt Eeu beid is toch dat het uitgestrooide zal het misschien weinig toch wortel schh dit gewas slocbts strekken kan onhM te brengen vrede en geluk te verw en ten slotte na onnoemelgk voell gesticht te hebben de menschheid oi van alles ten gronde richt Dat men rgn 5 cent of dubbeltje oi meer dan eens alvorens het voor eea te bezigen dat niet in t kader valt n tegenwoordige maatschappg Geen jongen maar nog minder revolutie Dankend voor de plaatsruimte achtend Uw dienaal Z NIEUWE rmFLuig voor Dames en Heeren A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Burgerlijke Staal GEBOREN 5 Maart Hendrik ouders L 0 L Ueber en M HoiU Wietske Lamberta ouders F beeael E M Baanstra 6 Jan ouders 3 man en Q van ErkeL Sophia Okkerse en C Verweerd Wyntj J van der Wolf en J G van Spr OVERLEDEN 6 Maart M J wys 7 m 7 G Leoflang 19 j A F van der Hooft 3 m ONDERTROUWD 6 Maart haysen en J S Gibbon M D te Zwolle en P de Bruin OPRUIMIING van alle nog voorhanden voor Dames en Kinderen Btrasea Rokken PelterUei tot meer lage pr mem ü SAM80M Al VEKTENri iN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overiyden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw JOSIENA va HEEK Kollek betuigen wy onzen hartelgken dank JOSIENA P IJSSELSTIJN vix Hntx D LISSELSTIJN Gzs r Sanguinose Afdoend middel tegen bloedarmoede en aenuwawakle Mter dan vierhonéeril Doctornn achrgven met sncces de Sangninose voor in gevallen van bloedarmoede en zennwti zwakte Van die 400 was er niet één die de Sangninose bad voorgeschreven zonder resultaten te zien Sommigen meldden ons mgn resnltaten waren eenvoudig schitterend Ziehier wat Dr ALK DE VRIESE te BRUSSEL ons mededeelt Ik heb de voortrellelgke uitwerking uwer Sangninose gezien in onderscheidene gevallen van bloedarmoede en zennwzwakte Ik feliciteer u zeer met dit prachtige middel Ik verwacht dat het wanneer het maar genoegzaam bekend zal zgn ile gewone ataalprepnralen nl verciringen die too lUkwW tonder uitwerking blijven Wanneer gg langen tgd staalpillen gebmikt hebt zonder dat bet u helpt probeer eens de Sanguinose T J Prys per 9 f 1 50 6 18 1211 115 Te Gouda by J ZIELSTRA Turfmarkt Te Boskoop bg Firma SPRUIJT Te Woerden bg ZON X illBMlIGIillflJS Te 60VDA worden GEVRAAGD Aan School No 1 Hoofd de heer J OONDA eene Onderwijzeres net acte Handwerken en aan School No 4 Hoofd de beer G N KRUISHEER eene Onderwijzeres et acte Handwerken en een Onderwijzer De jaarwedde bedraagt f ftM f MS Bovendien voor Handwerken 1 tM Stukken véér 15 Maart a i franco aan den Burgemees ter NEDERLANDSCHE Sy potlieek en CreMet vereeni ng fleeragnckl m AiSTEIDAl verstrekt gelden op f en S kyf tke rente ± i VoOok V0 reek0ttem en he ryf tuifUMit op langen termgn van af 400tot el k bedrag Brabantsch SCHOEN eh LAABZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPKÜIMI G van het reateerend WINTERWEEK en verschillende indere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAABZEN AanbeTelend G SMITS Alle reparatUa ea aangemeten werk OFENBABE MEOOffflS TE COUOA op MAANDAG 23 MAART 1903 des morgens te tit uren in het Hétel B£ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOBTUUN DROOGLEEVBR van de in goeden staat zynde panden van de Firma J M VERSCHDRE EN ZOON bestaande in le Een WOONHUIS waarin 7 Kamers Keuken Kelder en Zolder met Dienstbodenkamer en vele gemakken benevens een fllnken TUIN aan de Gouwe Wyk C No 172 groot 2 Aren S4 Centiaren 2e Een KAASPAKHUIS voor 60000 Kazen aan den Raam Wyk O No 27 en Wgk C No 171 3e Een PAARDENSTAL naast het vorige perceel Wgk O No 26 en 4e OPEN TERREIN uitkomende a n de Gouwe naast perceel 1 De perceelen te zamen groot 10 Aren 18 Centiaren zgn bizonder gunstig voor den Kaasliaiulel voor en achter aan het water gelegen Zg worden eerst afzonderlgk en daarna gecombineerd geveild No 5 Een goed onderbonden voor school ingericht WOONHUIS ERF en TUIN achter de Vischmarkt te Gouda Wyk I No 162 Te aanvaarden 1 Mei 1903 No 6 Eeu goed ondei honden WOONHUIS ERF en GROND in de Koizerstrnut te Gouda Wyk K No 107 Verhuurd bjj de week beneden voor f 1 60 en boven voor f 1 30 Nos 7 tot 12 Zes HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te 3onda met den GROND voor en achter die Huizen wyk R Nos 79 80 83 84 85 en 86 Allen verhunrd bij de week on wel de vier eerstgenoemde elk voor f 1 40 de beide laatsten elk voor f 1 50 No 13 F en goed onderhouden gunstig gelegen KOFFIEDIÜS met VBBOVJiymO en WOONHUIS aan den Hias treclit8chen dgk by Stolwgkersluis gemeente Haaatreeht zynde genaamd Café Landziiht Wyk C No 40 Te aanvaarden 1 Mei 1903 No 14 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en GROND en KLEINGAREKBAAN en SCHUREN aan de Varkenmarkt te Gouda Wgk M No 210 en 210a groot 8 Aren 34 Centiaren Verhuurd by de week beneden en boven elk voor f 1 75 En Nos 15 tot 18 Vier BUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk RR Nos 29 99 100 en 101 Allen verhunrd hy de week No 29 voor f 1 60 No 99 voor I 1 40 No 100 voor f 1 60 en No 101 voor f 1 40 De perceelen lyn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot B uren en op dien daü van 9 tot tl uren Wat perceel 1 betreft na vooral belet vragen aan den bewoner Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUUN DROOGLEEVBR te Goudfc SocifiTEiT ONS GENOEGEN 6e of laatste Abonnements Voorstelling DoDderd g 12 Naart 1903 Vereeniging Toueel Koninkiyke Bet Mrlaxkh Tooileelspel in 5 bedryven Aanvang half S uur 0r Gewone bepalingen en prijzen Openbare Verkooping le GOIiOA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVBR op MAASDAO 30 HAART 1903 des morgens te e uren in het Koffiehuis HiRioxiB aan de Markt van No 1 Een goed ouderhouden en goed beklant WIKKEUIUIS WOONHUIS WERKPLAATSEN SCHUUR ERVEN en GROND aan de Spieringstraat te Gouda wyk F No 43 met een uitgang in de Rolwagensteeg Te aanvaarden 1 Juni 1903 In voorschreven panden wordt linds vele jaren met goed succes een koperslagerg en een winkel in galanterién en boUhoudeiykeartikelen uitgeoefend M No 2 Een WOONHUIS Effl en GROND naast het vorige perceel Wyk P No 42 Verhuurd hg de week voor f 3 No 3 Een goed onderhouden WINEELHUIS en ERF met afzonderlgke Bovenwoning tegenover voorschreven panden aan do Spieringstraat Wgk F No 33 en 33a Gedeeltelgk in eigen gebruik gedeelteiyk verhaard beneden achter voor f 1 2S en boven voor f 2 per week No 4 Een WOONHUIS en ERF in do dubbel buurt van de Spieringstraat Wgk i No 29 Verhuurd bg de week voor f 1 50 Nos 5 6 en 7 Drie naast elkander taande HUIZEN en ERVEN in de Rolwagensteeg te Uouda Wgk F Nos 39 40 en 41 Allen verhuurd hy de week elk voor 11 Na afzonderlgke veiling worden de perceelen Nos 1 2 5 V en 7 te zamen groot 5 Aren 83 Centiaren ter geheele lengte var de Rolwagensteeg gecombineerd No 8 Een goed onderhouden WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND aan de Peperstraat te Gouda Wgk K No 13Te aanvaarden 1 Mei 1903 Nos 9 tot 11 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Nobelstraat achter den Raam te Gouda Wyk O Nos264 255 en 256 Allen verhuurd by deweek No 254 voor f 1 60 en de overigeelk voor f 1 40 No 12 Een HUIS en ERF aan de Singelstraat voorheen Filipslaan te Gouda wyk P No 396 Verhuurd de weck voor f 2 En No 13 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF en GROND Achter de Viischmarkt te Gouda Wyk I No 140 Te aanvaarden 1 Mei 1903 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVBR te flouda Slemppoeder blJ It OLFF tu Co WESTHAVEN 198 OPROEPING van alle houders van groote Jachtakten in de Provincie Zvn Hot Lun terbywoning eener VERGAOERIIIG op DiySDAO 10 MA A BI 1903 de namiddags tuur in hef ZUID UOLLANDSCH KOFFIEHUIS te tiraemtlume waarin het Boo döeêtuur der Kankinklljka JTesleH Jaehtvereeniginf SIMBOÜ wenscht te bespreken A mogeltjh teti lgingen in da Jaehtwtt in verband met een wet totregeling der Ud eKad B de opriehttng van een Ifedertandsehen Jagereöond F W C H VAN TUIJLL VAN SEBOOSKERKEN Voorzitter Dr A 3 J KLOPPEET waarn Secretaris GEVRAAGD in den Haag tegon MEI a s voor oen gezin van vier volwassen personen eene Meid Alleen van goede mondelinge getuigen voorzien eene goede borgerpot kunnende koken loon f 120 met opslag en 1 26 waschgeld Brieven franco bureau van dit blad onder No 2525 Fijne Witte Port f l AO per rieseii Aanbevelend Stotcmaker ii Co ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No t RATTKNiEttGIFT in verzegelde flacons met gebruiksaanwyzing iS cent per stuk Uuizenhaver en Xuwe in dnozen van 10 en tS cent hy J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA Telepho6imet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring Tan K M 1 gelegen Aanleg eii onderhoud gratis Het net is aangealaten aan het Ryks Intercommuuaalbureau Op 1 Maart 1908 139 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT