Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1903

41s e Jaar ang Dinsdag 10 Maart 1903 o 0051 De grootste Sorteering lapjjten Uordpstoffen IXarpetten Loopers Vloerzeilen en Linoleums W Tafelkleedeii xifgepaste Vilniges eii Beliaiigsel m iereii In de nienwste Dessins voorradig hi hel TAPiJTMAGAZIJIIV Firma B DE JONG Gouwe 1 5 golda w aM mimm mmmi IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van Teletaen W At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 CenteJiH Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Tclefua a M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 tranco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Van 7 l l as MIART GROOTE UITVERKOOP wegens vertimieriig bij A UITTENBOGAARD Ooslhaven B 16 Gouda Zie de prijzen In de Etalage V H Zondags geopend Ümk van A BRINKMAN Zn Gouda Openbare Yerkooping te QOUDA op WOENSDAG 25 HAAKT 1903 des morgein te elf nren in het Hotel DK ZALM aan de Markt ten overstaan van din Notarii ü C FORTUIJN DHOOGLEEVER van M ulldci H goed onderhoodrs HËERENHÜIS ERF en TUIN aan de Westhaven te Gouda Wgk B No 170 kadastraal bekend in Sectie D No 5 1 groot 4 Aren M Centiaren Het Hnii bevat beneden 5 Kamers Kenken en Kelder voorhoven 1 Kamers en Zolder met beschoten Kap en achterhoven 2 Kamers en Zolder het is van velerlei gemak voonlan en te aanvaarden 1 Mei 1903 Het gondlederen en de 2 geschilderde behangsels tijn niet onder den koop begrepen Het Hnis U te beiicbttgen 19 20 28 en 24 Maart van 10 tot B nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Motuit MOHiw FOIKB OUDfC jk SCHIEDAMMER GEHEVEE U rk NIOHTCAt i 9 M PEETËR8 Jz H N B Al baviji ru aofathold ii f STÜÜL a auket kurk lUodi roo jCHUtA M l liw ru dM Qumdar Flnni P HOPPB In het Verlichting Uaguijn ff De Avondslei Dsbb Bnnrt Teleln 117 dn steeds roorrtjig de ntenwe modellen ïasomameiiteii en fraaie BaUoHs Degelijke GASFORNUIZEM en COMFOBEN Zninige branders Volledig adres voor Qu loeiliditbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAM LOON jAanlegger van Gas en Waterleiding Goudsche Nelkinrichting Levert dagelijks verscb Fijnste kwaliteit Tafelbotei JEPASTEÜRISEERDE HOOMBOTER f 1 Ü0 per H G IPi iina kwaliteit Keiikeiibotei f 1 40 per H G Bpzorgft tweemaal ilnjig s aan huis Prima ODVervalsclile Vuile Zoete Melk S cent per Liter Geroomde Melk Tapte Melk 4 Koomkariiemelk 3 En beveelt in t bijzonder aan jGepasteuriseerde MelkJ Deie MELK heelt een bewerking ondergaan ter verdaarzaminK waar F door ziekte verooriakende Pathogeno Bacteriën CEUOOD zün zg VBnV NCIT de GEKOOKTE MELK doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed bljjven De levering geschiedt in Literilesschen è 10 cent per flesch en in halve tteschjes i 5 cent per flesch Bestellingen woiden geregeld uitgevoerd YADEMECUil het BEST en VOORDEELIGSTE ÏOND en TANDWATEE ter wereld £ en cre agenten voor OOVDA m BODSaBAVBSi H OLVF € o Gouda Vraagt PROEFf LESCEJES i 20 cents ADVEETMJIM in uUe Couranten worden iangenomen door het Adverlentlc Burean vai A BKIi üMAI I diZOüN Openbare Verkooping fe Haastrecht op MAANDAG 9 MAART 1903 des voormiddags elt nren in het Kofflehais van den Heer A M BLANKEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris J KOMHAN vis No 1 ï n mooi ingericht van vele gemakken voorzien HtlllfiKillllS met BEHGPifAATS ERF en TUIN aan de Hoogstraat te Haastrecht wgk B No 73 groot 12 Aren 19 Centiaren Het Hais bevat beneden 5 Kamera Kenken en Kelder en boven i Kamers Provisiekamer Badkamer en Zolder met Meidenkamer Terstond te aanvaarden En No 2 Een HUIS met ERF en TUIN staande en liggende aan de Kerkstraat te Haastrecht wyk B no 102 groot 3 Aren 19 Centiaren Verhoord bjj de week voor 1 2 25 De perccelen zjjn te bezichtigen de laatste drie werkdagen voor den dag der veiling van des voormiddags 40 des namiddags 3 nren en op den dag 4er veiling van 9 tot l uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Breeder biJ biljetten De MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN TRAMWEGEN te VooAnrg zal om eontant geld verkoopen DotSdERDAG 12 MAART 1903 des middags ten ft nar in het Calé WELGELEGEN 4an de Spoorstraat te Gouda 1 Voor ariiraak Het BUia gemerkt R 27 daarnevens staande waaronder giet begrepen is de scheidingsmaar met het belendende perceel 9 Om uit Ie rooljen Drie zware YPMSBOOMEll genammerd staande op den Ijsseldijk nabij de brag aan Stolwgkerslnis Inlichtingen bjj Notaris MAHL8TEDE te Bergambacht 5 beter el I f beter Toldoea dai 1 4 Kilt gewoie Soda x Een eetlepel SODEX ui li dei regel I EEROEPSWET De BURGEMEESTER ran GOUDA brengt ter algomeene keon dat de alphabchsche lijsten y n de werkgevers en van de werklielen aan wie door hem Kaarten alj gemachtigde als bwioeld in art 17 i lan het Koninklijk besluit van 8 December 190J staatsblad No au iijn uitgereikt van heden af tot en met den 19 Maart a s voor ieder ter inzage liggen ten Raad huize der gemeente Couila 9 Maart 190 De Burgemeester voornoemd R I MAKTENS Bulteolandsch Uverziclil Eindelijk is de Franscbe Kamer met de begrooting klaar gekomen maar het heelt nog heel wat moeite gekost Ziehier hoe het slot zich heelt toegedragen De Minister van Financien Rouvier schreef aan de begrootingscommissie dat het nog te dekken deSct bedroeg M millioen maar dat door de heffing op petroleum die 3 millioen zal opbrengen het tekort tot 25 millioen verminderde Om hierin te voorzien stelde Roavier voor obligatièn op korten termjjn uit te geven waarvan de opbrengst speciaal zon dienen voor de betaling van den waarborg van den interest der spoorwegen In 1908 zal deze waarborg 40 milllioen bedragen waarvan 15 millioen uit de gewone inkomsten der begrooting kunnen worden gedekt In de begrootingscommissie werden tal van nieuwe heffingen voorgesteld maar met het oog op den reeds vergevorderden tjjd besloot men de voorstellen van den Minister aan te nemen om de langdurige debatten over nieuwe heffingen te vermiiden In de Kamer werdnaujtvoerige debatten de machtiging verleend tot nitgifte van obligation afiosbaar uiterlijk in 1909 Vervolgens werd de geheole begrooting in eindcijfer vastgesteld op 3 milliard 540 millioen De Kamer ging na de aanneming der begrooting uiteen tot Dinsdag Dan zullen buitenlandsch km o a de Macedonische qnaestie ter sprake komen waarover interpellaties zijn aangekondigd Het zou nog wel eens kannen gebeuren dat de Kamer op de begrooting moest terugkomen indien namelp de Senaat er veranderingen in brengt De Senaat is gewoonlijk by begrootingszaken uiet best in zgn humeur omdat de Kamer wil dat hg in een veertien dagen afdoet waar zi maanden aan heeft zoek gebracht Zal men daa weer een Tierde twaalfde aanvragen ktULLüiOiX vmi EU m 3 All ik t niet deed was t omdat ik tegenover jou niet den schijn wilde aannemen te deserteeren van mijn post En dan van het levenstooneel te scheiden terwijl ik er jou jong en moii op achterliet het was jou de vrijheid weer geven JOU vroeg of Iaat afsUian aan iemand anders bij wien jij het levensgeluk loudt genieten en mij zoadt vergeten of wel mij sjudt minachten om mijn machteloosheid en dat denkbeeld maakte m krankzinnig 1 O je hebt er geen flauw besef vatk hoe ik je twin hoe gruwelijk mijn jaloezie 18 en hoe Mie mij tot allerlei misdaden zoü in staat maken Ja ja dat besef ik wel verklaarde sg vol overtuiging Icrwijl ik den angst die zg daarbij mo t gevoelen in haar oogen tezen kon Jij zoudt den naam dragen van iemand anders Iemand anders zou de teederheid en de glimlachen van jou ontvangen die voor mij in den laatsten tyd al schaarscher en achaarscher fijn gewordra I Iemand anders zou al t genot hebben van eeo gemeenschappelijk een geëerd samenleven met jou zou in aller oogen kunnen pronken Baet jou lietde terwijl ik Uarvan alleen heb genoten alt een dief die zich schuil houdt t O Minister Balfoar had met een aanzienigke deputatie onder leiding van den hertog van Sutherland dezer dagen een onderhoud In het gebouw van het Departement van Buitenlandsche Zaken zoo lezen wjj daarover ontving minister Balfoar deze depatalie die hem kwam vragen oen commissie te benoemen ten einde een onderzoek in te stollen naar de mogelgkheid om Engeland van levensmiddelen te voorzien in tjd van oorlog In zjn antwoord wees Balfour er op dat Engeland het eenige voorbeeld is in de geschiedenis van een land geheel aihankelgk van andere lauden voor alles wat noodig is om het te voorzien van levensmiddelen en eerste levensbehoeften Indien Engeland al was het nog zoo korten tyd afgesneden was van de verbinding met andere landen dan zonden zgn nationaal bestaan en zyn bandelsoverwicbt gevaar loopen ja zelfs de middelen ter verzorging van de bevolking zouden weldra nitgepat raken De eenige troost die minister Balfonr der depatatie geven kon was dat bet moeilgk zal zgn Engeland in te slaiten zooals men een belegerde stad insluit Maar als dat kon gebeuren dan zonden geen voorzorgsmaatregelen mogelgk zyn en zou geen opgestapelde voorraad boe groot ook Engeland kunnen behoeden voor een nationale catastrophe De minister Balfoar wees er echter op dat zgn inziens graan niet kon bsscbonwd worden als oorlogscontrabande maar hy vergat dat Engeland daartoe het voorbeeld gegeven heeft in den Znidafrikaanschen oorlog door de Amerikaanscho graanschepon voor Lorenzo Marqnez aan te honden Er zouden meent minister Balfour steeds neutrale schepen genoeg zgn die graan naar Engelscbe havens willen brengen Maar hg acht de geheele qnaestie belangrgk genoeg om een commissie van enquête ernaar in te stellen Hoe optimistisch de beer Balfour de qnaestie ook inziet wat by er over zeide toont dnideiyk genoeg dat in een groeten oorlog tegen Engeland ondernomen door een paar goed uitgeruste maritieme mogendheden reeds door afsluiting van de Engelsche kust voor het Vereenigd Koninkryk een hoogst moeilgke toestand zou ontstaan Nog altgd blgtt de steeds toenemende verwgdering tnsschen Oostenrgk en Hongarge de aandacht trekken In Oostenryk heeft het Parlement welks leden zich buiten het Hnis zoo onverzoeniyk aanstelden de nieuwe militaire uitgaven toegestaan met de frase Ooze positie als groote mogendheid eischt het nu eenmaal In Hon neen i een dat nooit I Als jij sterlt voegde ik er bij stert ik met jou Als jij deu moed niet meer hebt om het leven zooals het zich thans aan ons voordoet met mij in te gaan dan bezit ik dien moed evenmin I Mijn kindsheid is verschrikkelijk geweest mijn jeugd niet veel beter altijd in het duisteraltijd even hard werkend altijd af hankelijk Nadat ik jou had leeren kennen verbeelde ik mij dat er een einde was gekomen aan het lijden en aan al e ontberingen en zag ik een heerlijke toekomst voor mij Ik geloofde aan mijn talent zelts aan mijn genie t Maar uitgeput ontmoedigd veel te veel gehaast om te komen waar ik wezen wilde heb ik alles verloren Al mijn hoop al mijn geloof is weg I Het genie ziet ge is gepantserd door t geduld en ik heb geen tijd meer om geduldig te zijn daar jij niet l ngepwachten wilt niet roeer wachten kunt I v Daar zeg je t zelf viet ytuiietta mij in de redCf ik b n een belemmermg ifoor je ik sta je in den weg I t Is dus veel Mter dat ik maar verdwijn Met mij Glulietta met mijl Want als t waar is dat ik niet meer met jou kan leven zonder JOU kan ik het nog veel minder I Dus samen sterven i Ja O ik verbeeld mij dat dat een zaligheid moet zijn I Hartstochtelijk omhelsde zij mij mij geheel bedwelmend met hare vurige kussen en als in extase voegde zij er bij t ja dat moet een zaligheid wezen want ook garie vindt men militaire vorderingen volstrekt niet z6ó heilig dat men er niet aan zou dnrven tornen en het heeft er allen acbyn van of de oppositie daar te lande baar politiek van obstructie tegen de Legerwet niet zal staken Het reglement van orde van den Hongaarschen Ryksdag bevat geen bepaling op grond waarvan de debatten door een besluit der meerderheid kannen worden gesloten verklaard En daar de partg der oppositie zoowat honderd man sterk is valt bet baar niet moeilgk bel debat in het eindelooze te rekken Als het den schranderen ministerpresident dr Szell niet opnieuw gelakt tot het een of ander vergeiyit te komen biyft hem geon ander middel over dan parlementsontbinding Doch zelfs dat middel is van twytelaclitlge deagdelgkheid want de oppositie is er juist vul gver mee bezig het volk te vergasten op hoogdravende redevoeringen gericht tegen Oostenryk on het Hongaarsche volk is voor dergelgke taal maar al te ontvankelijk Een deel der oppositie richt zich absoluut tegen eenheid van het leger hoe dan ook andere leden der oppotitiepartyen willen toestaan dat die eenheid nitdrukking vinde in vaandels en dergelgke militaire omblemate welke eisch ook door Szell als rechtvaardig wordt erkend In bet Oostenryksche Heercnhuis hebben de woordvoerderv van alle par yen plechtig verklaard dat de eenheid van bet leger niet mag worden aangetast in Hongurge daarentegen wordt op ongehoorde wyze tegen die opvatting te velde getrokken Het is eenvoudig niet te zeggen hoezeer de haat tegen alles wat Oostenrgksch is daarginds toeneemt Aan de kinderen in de scholen wordt al ingeprent dat de Oostenryker hetzelfde beteekent als de vgand Als in die stemming niet spoedig verandering komt en daarop bestaat voorloopig geen kans dan zal bet duale karakter der moni rchie zooals het thans bestaat niet lang meer doren De Timescorrcspondent te Weenen herinnert nu de bereidwilligheid van den sultan hervormingen in te voeren in Westersche landen aanleiding tot optimistische verwachtingen beeft gegeven aan hetgeen by vroegere gelegenheden is gebeurd In 1895 benoemde de sultan voor de aanneming van een voorgesteld hervormingsplan voor Armenië een inspecteur generaal waarna hy zgn voornemen te kennen gal de hervormingen over alle cbristelgke provinciën van het rgk uit te breiden In 1896 nam de sultan met scbynbaar groote welwillendheid de hervormingen welke door ik dat wd ik je wel bekennen ook ik ben jaloersch ik verga van jaloezie De gedachte alleen sou voor mgn arm hart een toUenng zijn dat jij eens van mijn liefde bevrijd dat jij eens zonder mij den beroemden naam zoudt kunnen maken dien ik gedroomd had te zullen voeren en dien jij dan zult schenken aan een andere vrouw die gelukkiger dan uw arme Giulietta is geweest I De abt Gaili hoorde haar relaas van dat tooneel met neergebogen hoofd en met gelronste wenkbrauwen zonder zich te bewegen zonder een woord te zeggen dat allicht in sUat ware geweest om den jongen harulochtel ijken man zijn verhaal te doen bekorten zoo niel plotseling te doen afbreken U vindt mij el heel slecht niet waar roijn h er de pastoor hernam Renato langzamer sprekend Ik begrijp het Ik weet wal u van mgn denkt en ook dal ik het verdien om zoo beoordeeld te worden Maar ik moest u de waarheid zeggen de volle waarheid als 10 een biecht Bovendien was t om u een onbevangen oordeel te kunnen doen vormen zeker noodig dat u al die bizondeiheden wist Ze verontschuldigen mijn gedrag wel niel maar ze verkUren n loch dat gedrag Ik kan niets zeggen jonge mazi zonder uten einde toe te hebben aangehoord antwoordde de priester die met zijn geest veel meer verwijlde in eene zeer moeielijke toekomst dan wel zich met het tegenwoordige bezig hield U hebt gelijk m nde de schikler En wat ik nog Keb mee l deelen is gauw ge Engeland Rusland en Frankryk voor Kreta waren voorgesteld hervormingen die veel overeenkomst hadden met die welke thans voor Macedonië worden voorgesteld echter de Saltan nam z niet aan eer hg naar Kreta een specialen commissaris had gezonden die last had met de Kretoniers te onderhandelen over de invoering van een reeks geheel verschillende hervormingen De moeilgkheden begonnen toen de hervormingen zouden warden ingevoerd Toen volgde do tweede opstand en het eiland was voor het ryk verloren Het is niet wnarschgnlgk meent de Engelschen correspondent dat de Porte thans andere methoden zal volgen Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Albaneesche coterie haar invloed In Yildiz Kiosk ion hebben verloren Het verschil tnsschen den tegenwoordigen en den vroogeren toestand is dat na de mogendheden eensgezind schynen te zyn maar het is mogelgk dat die eensgezindheid verdwynt zoodra daden noodig worden en hierop rekent de Turkiohs regeering misschien wel wat In alle geval is het voornemen van de Porte om de hervormingen tot de zes vilajets uit te strekken wol geschikt om de hervormingen illusoir te maken Afgezien van de onraogolgkheid om deze in de Albaneesche districten toe te passen is het duideiyk dat een inspectearge neraal te Salonika resideercnde slechts een zeer onvoldoende controle te Scutari lal kunnen oefenen en een nog meer onvoldoende controle te Andrinopel De Times correspondent te Petersburg maakt melding van geruchten die in Rusland omtrent een spoedig te verwachten oorlog loopen maar ter geruststelling voegt hy er bg dat in goed ingelichte kringen te Petersburg geen gewicht aan deze geruchten worden gehecht 1 i ea B Verspreide Berichten IFbühikuk De premier Combes heeft verklaard dat Lagarde de gezant in Abessynië met gewoon regelmatig verlof komt en op den besten voet met Menelick staat Er is nog geen sprake geweest over een opvolger aan het Abessynische hof Volgens de Echo de Paris al koning Edward van Engeland In het einde van dese of het begin van de volgende maand een bezoek aan het zaiden van Frankryk brengen en zal hy een ontmoeting hebben met president Loabet Van andere zyde wordt de verzekering gegeven dat de koning van daan Oiulietta was zoo gelukkig met mijn besluit dat besluit scheen mij zoo in hare oogen te verhelfen zij herhaald mg zoo dikwijls dat ze my evenzeer bewonderde als beminde dat zij nil had miskend dat zij nooit had geweien hoeveel ener ie en hoeveel goddelijks er in mijn lietde voor haar gelegen was dat j fier op mij was enz enz kortom zij sprak zooveel dat het heitlooze besluit dat wij genomen hadilen voor mij het karakter kreeg van ieu verhevens van een allerlaatste maar tevens nok van eene hemelsche vfóugde zoodat ik als ik nog had kunnen aarzelen ot spijt had kunnen gevoelen dat toch niet zou durven bekend te hebben Maar ik had nergens spijt van Onze verbintenis waji van dien aard geworden dat ze niet meer kon blijven bestaan Ze moest v rbroken worden of door een seheiding waarin ik nooit sou hebben bewilligd Minder uit werkelijk gevoelde liefde dan wel gedreven door uw jaloezie en uw ijdelheid zeide de priester ernstig IJdelheid der ijdelheden allea ijdelheid t mag ik wel voor de tweede maal zeggen Ot hernam Reneto zonder te antwoorden op hetgeen de priester er tuaachen had ge begd of door den duobolen zelfmoord We hadden alleen nog maar uit te inaken hoedoor ons moest gehandeld worden Wtrdl virwtltd