Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1903

Woensdag 11 MdUrt 1903 No 9053 4l8te Jaargang fiOMCHE COIRANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMi l ai ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 11 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur der midd TclefeuB No t De IJit ve dezer Courantgf ochiedt dagelijks met uitïondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Alzonderlijke Nomroers VfJF CENTEN Telepliooxmet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring Yan K M 1 gelegen A nïeg en onderhoud gratis t net ia aangealoten aan het Rgka Intereommnnaalbnrean Op 1 Haart 1903 139 verkregenaanalnltingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar a o het Bureau ACHTER DE VI8CHUABKT Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt De wonderbsro Levenskraoht ontdekt door den meeit beroem dsD Dootar die alle bekende kwalen geneaat C MkwaaHlf iMHtain i t gil k TMtUlb nMAt Dé M ieijntn tijn fjratit voor e n ieder dié tijn naam en adres intend Ka JBron rna luUli e itudie en delvon i uuilo t dtohrifWi zuo wtit uU iti iliu tau den tBt o woor di n uid bo 5ft Dr Jamefl W Kldd Baltei Block Pon Wayno Ind 8035 0 8 A b k nd geiiinakt dnt ïiij Dr itmm WlUiin Kidd ta wündvriiare leTtmikrgcht ontdekt heeft en Ut bd bekwMm u met de hulp vnn ïhu woiidorbnur middel dut luin geen MHler liekend U en welke het reaultMt U vnn vete JBr9ii Rtudio in het xueken o ar dete konUuire leveiwkrAcht urn alle kwnlen vnu k t meutohelijk lieU am t goiiexun hr in geen twijfel optiohtuiu den ernet dei Duvtoi wanneer liij d Mi Aiixam IwwHort wnut dü geuezingeu die hij di el kt iMWorkt al ven de waurheid ïijnor woorden 2 ae theorie ii op rod ijk v4 ronden gelmHenl up do praktijk door Hem verkregen in le kftndelinjt van pittient u gedurende vele jan lïet lUwt u niett om dow Mrondorlmr U ve n Kjwihtt loo U hiü het noemt te proheereu want hi aendt het gmtli aan iedere l der in KonoefpuHne ïi oeveelketd om te oveiiuiMn vapi de Wümtarharumte gmo Hodo knu ti weihnlve ff Qwts wtmt Sutnffiifjie van de venneldo gaueiinf in zyn sjfcur morkwannl m tennj voor de vertroawlmre gotai euVAien fjvuden H bijna geen geloof vtnden Lammen holilion l uuua krakken weggeworpen en konden tuopen nadat t tiree of drie maal de nodicijnen gebruikt badden Steken die door hwme goneoahoeren Waren opgege vftn ïljn hersteld on aan rntnilie on vrienden tomg gegeven Uhoumatiek irinkeni maag hart lever nier lilaaa bloed on hiudxiekten nyn ala op ma gitobe w te verdwenen Uoofdp n ruggnpijn aeniiwachtigheid teringv booste verkuudbuid aatUmn eatarrb Inohtpyp Blokte on alle keel ongea Idbeden longen of oenig levensorgaau kh spoedig heriteld èkt het nieta minder dan een wonder ia Gedeeltelijke beroerte luO Omolor ataxia waterluoht jinht buidiiitslitg en aant eien KÏjn spoedig on blijvend gonexeu Hot tniverd hot gaiuohe liefa anm kWTiteld de tenuwkraoht de bloedsomloop on oono Tldkomeo geiondheid wordt spoedig verklragen Voor i Dooter ayn alle lichamen gelgk en komen onderk t effect van ziju wondervoUe l ovens Kruchti A ftiduijf van daag nog voor de medicijnen Met ia vtfi voor ieder Igder Vermeld waarvan gg genexen wUt i Jn en de medioijnon worden q dadelijk Ihinco p r put toagmnden MIBBEFOtTAHTSBE en wordt er ocht op t HEKk te lellen UIT HIT MiOUlUII TIK N HAVËN8WAAY imm QORINOHKM Den TQEBEN worden aTgelererd in Teriegelda palget Tan vy IWM n c if kalf en n Ned otu Smat TeroMlding ran Nommer et Ï B Toorsien Tan neTensiaanii Merk Tolgena de Wet Kede o oeerd Zich tot de uitToerioK Tan geeerde ordem a ub T lende J C BIJL ToorhMB J BREEBAABT Li iiffliiJii iifflij m Ki MiiiiPi van de Haa sche Pro Boer Vcreen jog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van dei Zuid Afrikaanschen oorlog Ueze LOTEN k J per atnk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld dooide Firma SCHENK Zk A BRINKMAN i Z en aan het Kantoor der Stoomboot De IJael Geen Kinkhoest Geen Inlluenxa Om ISinkhocsl Influenza Borst en Keelaandoeningy binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E 1 I A M T II Cf y Méfmai H N VAN SCHAIK r H H VAlStH DEN HAAG Hoüevernnciers in HAAd uit lic Koninklijke Stoomfabriek DK HONINoiJLOEM Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF JÈ Co Westhaven W Gouda A LATESSTBIK mmwegK lüO Gouda E H VAN MIL U Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAI A oordi Al PINKSE SituwerkérkudlJuL A N Ti ZESSEN ScAoonAwCTi J Th ÏOHKEN floii op B T WIJK Oudmtain A 8CHEEK lluaitrecht P W t EDE OudeaaUr K TiüDiia HEMDEN te Rtmwiik P t d HPi K MomapelU i t d STAK Waddingmén Wed A HOLST Waddingmtn M KOLKMAN WaddinmeeH P A u OBOOT OudemUr T Dl JONUH Oudtwater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKEB te Bemchop WAT mssm i m um Bij Naaimacliinee kaarblijkelijk zéér veel anders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Nnam S I 3ST 3 B X misbruik te maken Wie voornemens is oene Singer Naaimachine te koopcn vrago daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een untwijkcnd antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedionen en op de uitsteken kwaliteit van onze 3 e a i 230 a c 11 1 xx e s lilNGER IIÉAATl§€IIAPI ljr TIn Singer MtDufarturiog Couipaoy te New Yort Eeoig l e iót te Guuda Lan e Tiendewei 27 l IF WF nw i i i i y i TtTTI M I i e L lplonta it Oou l B krcuiMl8 PRAEPARATEN VAN Clllinil I Jirnrhe J n k l lie m TantM kande KINA WIJN te£ fw ktt eMllia t givrvil l j i n j 1 ol uKren pbrak r Kluit lachle pUITWlarlOf nnuwbooMpUB t r Ttrattrklnc n xiekta of krftambed koortt en hate gevoluen het biiioiid r t s n Bloadjabrak BHaknuW VarkninUar in flacow a ƒ 1 90 n 1 OtnNAXAROCia motRuoiMtux r kwilm T B KriUiehm IWUId j ISillnc ClwnilKll tuWara F I X pXJC A l fl A TMdMam varrtarkend aanccnURl Tan Knaak Ywr dae IMkaclit b a k a HVVil yiavsaw j kinatnn wakken en klleracl a jwtaUan aeer au l beleien AU c MkraenHÏ drank l ii atoorniaaan ter iptjavartaringaotganen en dlmrrh ook oor Mlpllng en kleine kindere rr i petb a a K1 T 1 70 1 H Ku 0 9 X H Kp 0 60 ïOor KtodeTïo Iliij J boMO t M Kjü O SO JVlelksuiker yg k ö ken aener baWe CInmU ia TOUoaada let bMiti m AHluaiatt In Asthma Cigaretten d imip iaTiaii W aoo j yö T5 Tamarind Bonbons gg üL Sgg S oor Uxlmn Wojlien Je Timarladi Bonboni KRAIPEUËT Il nc VacitOfiplIli tenla ete T N l ook tlmuna HOLMhelanpijkadlmteo 4ur da mm nor bM kind bat arl k de awaak Miic ni 11 Pnja iar ddoaja O SO an 0 110 Iniialr Pfl fille alcmem arkad ala bat MITS Inianuddel □ ad je iK bau Prtja ƒ O tO par each ja e rrmanl mm IXABrtUn HOUI te XaW aM MM iai a ri M Mrmtim rxirv A m eiiii l tl m ttr rh tmmr Hl immlê KRABPEUEN tl HOLM Hofleverwiciera ZEIST eenalUmoplosund n nraelitn mUMd b nltmilMnilliiHI aiBlwtaial bi In het Verlichting Uagazijn De Avondsier Dnbb Bnort Telefn 117 zjjn steeds voorradig de nieuwe modellea Gasornameiiteii en fraaie Balloos Degeipe OASFORNUIZKN en COUFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend N M VA LOON Aanlegger van Oas en Waterleiding Vraagt bij Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave De hooldtekst van dit haltmaande Tourist lijksche tjdschrift bestaat uit de Benchrijving eener Rein om de Aarde die de Heer E T Feenstra KuiPï in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk gelUuatreerd naar eigen photo griiphuche opna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Aneie htkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven nffre door onze reizigers worden toegezouden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabiS PerziS Vooren Achter IndiB Birma Malacca enz i rya per jaargang f 7 20 incl dt Ansiehtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau 0e Wereld Tourist Haarlem Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAÖAÉIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPUUIMIiNG van het resteerend WINTERWEEK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend SUITS Alle reparation en aangemeten werk Thiirry i Weadnbtlita Jyn 11 ÏQ do geheele wereld bekeail en l flE I geroem Onovertroffen middel tegfCin MUUB I allo Uorst Lont Lever P X I Haagilekteii eai ImesniliK I H I xoowel ala ook uitwendig in bijna I H I ilte ziektegeTAllen met goed irerolg I L I I WK te wenden PrOs per lacvB UüfU 1 J rer post t I IS Tlüury g Wondinalf beztt eenalanog ongekende geneoakraeti en heiluune werking Maakt meestal elke pijnlijke n gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze ulf werd een u jaar oud VOOS ongeneesUik rehoaden beeiigezwel en onlanits oon bijna üs laar kankerlUdea geneien Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden onlatekingen enz Tan allerlei aanl PrUs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek HEHKl SjlNOERt Bokin 8 Amiterdam i Waar lean d lt U bealetle ma diroit ua i dil Sekitieiapelkab da A TlitKRBI in P pad bel KohiiKh UealnreTak Gelieve prospectlu Ie ontbiain b j bel Centnalllepót Saada Zenuw en ülaajriijders wordt lit orertaiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek Ka ad gre T er unbeToltn Na ontTangit ran adrmpar briefkaart worlt d t boekje tranoo par post toegeiondeq door BLOKPOBL S Boa kb Zaltbommel Druk van A BKINKMAN 4 Zn Gouda 1 BET FETlTIONNEUEtlT Men heelt ons gevraagd steun to gevenaan de beweging die door het adres der 20 Amsterdammers op touw is gezet tegen deregeeringsvoorstellen betreüende de slaking Wu hobben gemeend daarin niet te moetentreden en achten het met het oog op hetbelang der zaak gowenscht hier in hot openbaar do redenen op te geven die ons totdat besluit brachten In de eerste plaats meenen w dat er al opwinding genoeg is voornamelijk door het werken van socialistische zyde Het is van het grootste belang dat elk vooral zj die tot regeeren e mederegeeren geroepen zin in deze ernstige dagen zijn kalmte beware en niet zijn oordeel late benevelen door marktgeschreeuw van onbevoegden Van overhaaste dwangmaatregelen is hier in het Keheel geen sprake De Nederlandsche wetfever gaat niet over één nacht i S De mgediende wellen zön reeds in de aldeelingen onderzocht waar alle parken ook de socialisten en de werklieden algevoardigden hnn critiek hebben knnnen geven Dit verslag wordt Bubliek en door de Begeering overwegen en beantwoord Dan eerst komt de openbare Sahandeling waarbij nog f f kannen worden aangebracht Wo achten deze behandeling waarbij de opbouwende critiek van vele bevoegde kenners van onze maatschappeiyke toestanden en nationale weteeving voortdurend haar invloed doet gelden waarborg genoeg Beter waarborg dttt het gerekwestreer vóór en legen dal noodeloos de gemoederen verhit en verbittert De Regeering heelt door haar optreden den dank verdiend van alle weidenkenden en heelt er recht op dat hnar taak met verzwaard wordt door het lawaai van vele tot oordeelen onbevoegde burgers Niet dat w de 20 Amsterdammers tot deze rekenen en hnn het recht ontzeggen hnn meening t brengen ter kennis van de Kamer Maar waarom Nederland algcreisd om onder dit stuk de namen te krijgen tan allerlei mannen en vrouwen die geen eigen meeniiig over de voordrachten hebben knnnen De kracht der bezigde argumenten wint er met door In de tweede plaats komt het ons voor dat de20Amsterdammers zich op oen minstens zonderling standpunt P en a w hit middm 0 de plaaU gthad h berd pooru egttaking u recktmardigen wai Dat IS heel gemakkelijk en zeker nuttig om handteekeniiigen te verzamelen Maar behalve de socialisten en bun halve broeders weet iede reen dat FEIJtLLiiIMO mm EN mi 37 Achtereenvolgena gingen wij nagenoeg met op gewektheid de verschillende middelen na om aan het leven een einde Ie mak n Voor het eerst sedert langen tijd waande ik mij weer bemind hartstochtelijk en zonder nevcnbedoeUngen bemind en dat geloof al mijn angst onderdrukkend maakte voor mij de aanstaande dood tot een soort van heilig feest Stervend zouik Ginlieffa met mij meevoeren met Ijjt en ziel Ze was alleen de mijne geweest zij alleen zou demijne blijven Ze was tegen het innemen van vergilt Men komt er soms van Wenop zeide zij en men is nooif zeker ol de en niet den ander overleven lall De dolk deed haar huiveren Nooit zon iij den moed hebben toe te stoeten en als ik het was die haar den doodsteek gaf wilde zij met het eerst sterven Eindelijk verlangde zij ook na haar dood mooi te blijven v rwicrp alles w j haar had kunnen miArormeo in welke geringe mate dan ook enwas bang voor het lijden Wij eindigdefi met het volgend beshlit te nem i dia staking ongerechtvaardigd was een aanslag op de geordende maatschappij ten bate van ëéne klasse Het gold niet de grieven van de spoorwogbeambten maar een proefneming in hoever het den socialistische leiders gelukt was zich van de arbeidersbeweging meester te maken De Regeeriug wil en laten wij zeggen iedere regeering moet de wape nen hebben om eene herhaling van 31 Januaii te voorkomen De vraag is nu maar zijn de middelen daeltrellend t Over de spoorwegbrigade eu dè entnête pn alle vrienden van orde het eens Resten dus de nieuwe stralwetartikelen Hier zjjn weer twee zaken te onderscheiden Dat deel dat de vrpeid der nict slakcrs verzekert tegenoves het onlaags gebleken terrorisme vindt in beginsel veel bijval maar vindt critiek wegens de lormnleering Het tweede deel ontneming van stakingsrecht aan spoorlut vindt den meosten tegenstand omdat men een kalmer tijd voor de behandeling wenscht Welnu die bezwaren zullen zeker wegen bij den weigever Reeds is vrijwel algemeen bekend dat de meeste liberale Kamerleden in de afdeelingen gesproken hebben tegen ontneming van stakingsrecht op dit oogeMik Is nu een volkspetilionnement noodig om die bekende bezwaren nog aan te dikken f Laten de Kamerleden liever in alle kalmte zoeken naar de juiste formule voor een wet waarvan 31 Januari do noodzakeiykheM voldoende heeft aangetoond Onze lezers zullen nu begrypen waarom wii geen heil zien in het voorgestelde petionnement Vooral niet het adres der 20 onder één hoedje gevangen heel of hall socialistische en nietsocinlistische Amsterdammers die de hoofdzaak in het midden laten Wil men een adres teokenon tegen de regSeringsontwerpen dan achten wg dat van het Rotterdamsche Comité zie hierachter in ons blad meer aanbevelenswaardig Het de strekking daarvan knnnen wjj ons beter vereenigen Maar wijzer is hü die zich onthoudt althans de gewone burger ie geen verstand heeft van een stratwet novello Want onder dat petitionnement loopt veel politiek gemanoeuvreer tegen een kabinet van andere kleur en wij wQnscben juist in dezen troebele tjjd iedereen op te wekken niet in de eerste plaats te denken aan zgn staatkundige richting maar alleen aan de belangen van het vaderland en de maatschappeljke orde Bullenlitndsch OverzIcbU Sommige Franscho nationaliatische bladen nemen een PargBche depfche nit de Polit Ik zou zorgen voor twee revolvers We zouden elkander de linkerhand geven en van weerskanten het pistool op elkanders hart gericht houden en dan op commandb tegelijk vuur geven Ik Sicht dat dat denkbeeld was uitgegaan van mij zeide Rcnato met bitteren spot maar nu weet ik mij heel goed te herinneren hoe t mü door jiaar was opgedrongen en hoe zij het was die al de bitonderheden er van bepaalde Zij wilde ook dat wij beiden een briefje zouden schrijven en onderteekfen met de verklaring elk voor zich dat wij vrijwillig van het leven hadden afscheid genomen Het mijne zou ik opbergen inmijn portetouiUe het hare zou zij neerleggen ophaar utcl opdat men len harent wanneer rtien ongerust over haar wegblijven op haarkamer ging zoeken onmiddellijk dat stuk papierzou vinden Toen alles geregeld was bepaalden wij dagen uur voor de uitvoering van ons plan opden tweeden nacht na het maken onzer overeenkomst Dan kom ik tegen tien uur zeide zij Of mijn ouders ook ongerust zijn over m in afwezigheid op dat uur komt er nu tdch niet meer op aan I En dan verschijn ik Keno in hetzelfde baltoilet waarvan de beschrijving je zoo bedroefd heeft gemaakt en je heeft doen uitroepen 0 wat zal je mooi daarin zijn Eu ik mag het met zien terwijl anderen je naar hartelust daarin nlogon bewonderen Welnu je zult me zien m dat toiK mijn jongen J Ik wil je dat laatste geno o gaarne verstbalTen en dan ml ik Je beSwelmeu met loov Ji d dat H het Corrospondeni te Weenen over waarin beweerdwordt dat Jaurés zijn met spanning verwachte onthullingen over do Dreyluszaak niet ZQU doen Men zon te elfder ure hem overtuigd hebben van het ongeweuschte om weder do zaak van den voormnligcn kapitein der artillerie op politiek terrein over te brengen Het staat aan Dreyfus alleen en aan niemand anders om langs don we von rechten rehabilitatie te zoeken als hö die wenscht De Petit Bleu laat zich uit Parjjs da tegens raak van het bovenstaande seinen De socialistische leider zou vaster dan ooit besloten wezen van de sprekers tribune in het Palais Bourbon te verkondigen datgene waarSede hj hoopt hot nationalisme te beletten voortaan het vroegere Kabiuot Waldeck Rousseau zgn houding Igdens het proces te Rennes Ie verwijten Men verwacht dat hg den 23on dezer in de Kamer spreken zal Do vertegenwoordigers van de Fransche veroeniging voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging zUn te Brussel aangekomen Hot zjjn 22 dóputé s senatoren on journalisten onder leiding van Yrei Ouyot Zij komen znoals men weet het vier jaren geleden in België ingevoerde telsal ra evenredige vertegenwoordiging bestudecren en vergelijken met het eeoigszins daarvan afwijkende stelsel van Ouyot Zaterdag ia ten rdadhuize te Brnssel de eersto vergadering van de commissie gehouden waarin Herman Damout on Paul Janson het Belgische stelsel toelichtten Later kwamen Paul Hymans van dor Velde Lorand en andere Belgische kamerleden zich bjj hen voegen Met een scbünVerkiezing werd daarna da praktische toepassing duidelijk gemaakt de liberalen kregen tegenover de aanwezige socialisten on klerikalen een verpletterende meerderheid I Volgens de in België opgedane ondervindingen lijden do partijen van de meerderheid door do evenredige verkiezingen wol een verlies ten gunste van de oppositie maar wordt aan den anderen kant do positie van de meerderheid ook zoo zeer versterkt dat de veranderingen in de openbare meening hare stemmingen en stroomingen niet meer evenals b j het vroegere stelsel hnn invloed laten gelden Zoo zouden bv de klerikalen in Brussel pas by een verlies van 12 000 stemmen een mandaat verbeuren Naar de meening van de Belgen waarborgt het Fransche stelsel het geheim van de verkiezingen niet voldoende De Franschen zeggen dat het echter niet angaat leven zult betreuren dat je zeker zoo gcwi tweeden dag zou kunnen schenken I Alles gebeurde werkelijk zooaU Oittlietu bet had beloofd hernam Renato met ch doffe stem Zij kwam op het bepaalde uur ideaal schoon vorstelijk achooif heerlijker dan ik haar ooit te voren had gezien I T n het afgesproken oogenblik daar was awzclde zg niet ging tegenover mij staan een plimlach op de lippen yi zeide bedaard Oa je gang I Ik moest Ungzaam n twee drie tellen en terwijl ik dat drie uitsprak moesten wij tegelijk citrekken En vroeg dn priester zeer gejaagd en Welnu op t zelfde oogenblik dat ik tweetelde Ehoot zij al en viel ik tegen den grond getroffen neder KV Hit tuTSTii Een hingdurig stilzwijgen volgde De abt Galli had het eerbiedwaardig hoold opgericht en op rijn gezicht atond ontzetting te lezen Renato wa daarentegen in de kussens teruggezonken en hield zijn oogen dicht ala om beter de gebeurteni te kunnen aanschouwen die door zijn laatste woorden wederom in zijn verbeelding was ontataan D r de eeniguinf moeiciyke ademhaling ging wegens de andere politieke zeden in Frankrgk het Belgisch stelsel in lyn geheel over te nemen ook omdat do politieke veroenigingen in Frankrgk niet zooveel invloed hebben en de persoonlgkheid van den afgevaardigde dikwgls van veel invloed iiopile uitkomst van de stemming De onderhandelingen tusschen de Pruüdscho regeering en de Curie over de Tri rscho schoolkwestje hebben al zeer spoedig tot een bevredigende nitkomstgeleiilt Zondag ochtend is te Trier van de kansels in de katholieke kerker medegedeeld dat men het bekende interdict van bisschop Koroni tegen de openbare meisjes hoogere burgerscholen als niet uitgevaardigd moet beschouwen De correspondent van de Standard te Konstantinopel had een onderhoud met den Orootvizier Feridpasja over de hervormingen in Macedonië De grootvizier zeldo dat do hervormingen letteriyk zullen worden aitgevoerd Maar men moet Turkyetyd geven daarvoor Het is natuuriyk onmogoiyk het beheer van een geheels provincie in een week tyd tl veranderen En het is een dwaling te meenen dat wy pas nu beginnen ons met deze quaeslie te bemoeien Reeds mesr dan vier maanden is de geheele aandacht van i e Turkaéhe regeering gewyd aan Macedonische zaken wg hebben daaraan groote sommen besteed ten oinde verbetering te brengen in de vilayets Orootendeels tal dit geld worden besteed voor communicatiemiddelen Bovendien hebhen wy de hoste en krachtigste ambtenaren aangewezen voor de meest belangryke posten en wy zoeken naar bekwame en i erlichte mannen voor de ondergeBcbikte ambten Zoo zullen wy geiydelgk ij Macedonia een bestunrspersonoel vormen nlt de beste ambtenaren samengesteld Eenige nitstekende Dnitsche officieren zyn by de gendarmerie ingedeeld en binnenkort zullen wy er nog meer krygon Ingenienn zyn aangesteld voor den aanleg van wegen en ongetwyteld zal de handel der provincie zich merkbaaruitbreiden met de nieuwe hulpmiddelen die wg haar zullen verschallon Uit een statistiek die do grootvizier heelt laten opmaken over de bezigheden der Macedoniërs biykt dat een groot deel der bevolking voornamelijk de Bulgaren zich bezig houdt met indnstrieele ondernemingen Wordt de orde en rust in het land hersteld dan zal dat een weldaad zgn vTOr de arbeiders Ik geloof niet leide de grootvizier dat een hunner sympathiseert met de Macedonische comités Indien deze comités hunne de borst waarin de ertijils gapende wonde nog niet volkomen geneien was pijnlijk op en ne t Was de priester die nu het cent aan hM woord kwam Met een beroep op zijn vasten wil was t hem gehikt aan zijn gelaat de kalmte weet te geven die met het versUnd daarvan steeds de meest kenmerkende uitdrukking was Mot Mn atera waarin weder de sympathie de ovexnand had zeide hij tot den jongen man wiens h id hij had gegrepen Ik begrijp mgn jon n hoeveel ge te li d n hebt als ik denk wat Jij op dit oogenblik denkt als ik geloof wat jij op dit oogenblik gelooft maar daarvan is immers niets bewezen en die ongelukkige vrouw is ook zonder dat al ongelukkig genoeg in de eerste plaats van zk hare plichten te hebben vergeten en in de twe le plaats van u lot zelfmoord te hebben aangezet wat een misdaad was en daartoe zelf eveneens bestolen te $ ijn wat vooral omdat zij m der moest worden een dubbele wat zeg ilt een driedubbele misdaad was 1 Laten wij de ownKhelijke natuur niet gaan belasteren l angzaam sloeg Renato de oogen op Die oogen schitt enden en vesirgen zich on derzoekend op des priesters gelaat U staat geheel en al op uw standpunt als priester zeide hij wanneer u omtrent de ware toedracht der zaak nog twijlelen voerlt of Mever uw best doet om mij aan het twyjelen Ie brengen HTerdl virvtlf