Goudsche Courant, dinsdag 17 maart 1903

uitstel in verband brengen met in het Oosten te vervachten verwikkelingen DOITSCHUXD De gewezen kapitein O Danne die zooals eergisteren bericht werd uit bet krankzinnigengesticht nabg Hamburg ontvlucht was is te Berlgn weder gevonden Bg zgn vincht droeg hg slechts een hemd en een onderbroek daar de overige kleederen hem iederen avond ontnomen werden Hoe hg aan kleederen is gekomen is nOg onbekend Door twee man ii hg naar het gesticht teroggebracht De kroonprins van Saksen bemoeit zich weer met militaire aangelegenheden en i urenlang in de weer met dienstzaken Zyn zoontje Friedrich Christiaan heelt Donderdag voor het eerst weer eenige nren buiten bed doorgebracht BINNENLAND Er is zooals gemeld bg de Kamer ingediend een wetsontwerp tot wgziging en aanvnlling der wet tot regeling van het hooger onderwijs Het eerste ontwerp dat op t hooger onderwys strekt om aan de bijzondere hoogeacholen het recht te geren om graden te verleenen Die scholen zullen dan echter aan zekere eischen moeten voldoen Voor dit doel schijnt het voldoende indien bepaald wordt dat de eiamen eischen aan de bijzondere universiteiten dezellde moeten zijn als aan de openbare en dit onderwgs moet gegeven worden in alle vakken waarin voor het verkrijgen van een graad cnm effectu civili naar dien identieken regel geëxamineerd zal moeten worden Voor beantwoording der vraag of het billgk en geraden is aan bijzondere universitaire scholen facultatief bijdragen van Rijkswege of van de zgde der provinciën of gemeenten te doen toekennen schijnt het oogenblik nog niet gekomen In verband met een en ander behoeft het wel nanwelijkl te worden opgemerkt dat het theologisch onderwijs bniten den kring der voorgestelde bepalingen is gesloten Het tweede ontwerp heeft ten doel de Polytechnische school te Delft in een technische hoogeschool te veranderen Allereerst wordt betoogd dat de polytechnische school te Delft niet langer by bet M O behoort mede met het oog op t geen in het buitenland voor technisch onderwgs gedaan wordt Onze jonge technici gaan nu nog te veel naar het buitenland De reorganisatie zal veel geld kosten maar de uitgaven voor de technische hoogeschool strekken rechtstreeks om ons land industrieel vooruit te brengen en leveren dus oeconomisch winste op eene winste die op de inkomsten van het riJk van gunstigen invloed zal zgn By de thans aangeboden voorstellen beeft de minister zich bepaald tot reorganisatie van de polytechnische school Even noodzakelgk is te achten de oprichting van een handelshoogeschool Niet minder wordt de oprichting van eene hoogeschool voor den landbouw van overwegend belang geacht Niet alles kan echter op eenmaal tot stand komen en door de gewyzigde redactie van de artt 4 en 32 der wet op het H O wordt het uitzicht geopend dat deze eerste hoogeschool in de toekomst door twee anderen zal worden gevolgd De Memorie van Toelichting bevat een algemeen schema omtrent de reorganisatie van de polytechnische school Op de eerste plaats wordt gesteld eene afdeeling van algemeene wetenschappen Naast deze afdeeling zallen de eigenlijke vakwetenschappen verdeeld worden over vier afdeelingen De leiding van de studie van alle vakken van beteekenis zal evenals aan de universiteit aan hoogleeraren zyn toe te vertrouwen Voor onderdeden zullen lectoren geroepen kunnen worden Bovendien schgnt het wenBcheiyk een categorie van buitengewone hoogleeraren te scheppen en ook zullen privaat docenten aan deze hoogeschool moeten toegelaten kunnen worden en voorts zullen assistenten werkzaam blgven Een college van curatoren zal moeten worden ingesteld Naast den senaat der hoogeschool zullen komen te staan de afdeelingsbeetnren faculteiten en de rector magnificus bggestaan door assessoren Voorgesteld wordt een rectoraat voor den tyd van B jaren zonder de mogelgkheid van herbenoeming Van prooten invloed zal de reorganisatie mede ziJn op de regeling van de examens Uitdrukkelijk zal worden voorgeschreven dat alle examens zoowel de tegenwoordige B examens als de eind examens ter verkrgging van het ingenieurs diploma zullen worden afdeelingsekamens Het derde ontwerp betreft de bijzondere gymnasia Aan de besturen van de bgzondere gymnasia die bevoegd zgn aan hun leerlingen getuigschriften van bekwaamheid tot universitaire studiën af te geven zal uit s Rgks kas subidie worden verleend Het eenige vereischte voor subsidieering is dat het bgzonder gymnasium moet staan onder het bestuur van een instelling of vereeniging die rechtspersoonIgkheid bezit Uitgesloten worden voorts twee categorieën van gymnasia a die waarvan de opbrengst der schoolgelden eene uitkomst oplevert van gemiddeldmeer dan f 200 per leerling en per jaar b die waarvan blijkt dat zy gebondeEworden als winstgevend bedrijf Het subsidie zal worden verleend per wekeIgks gegeven lesuur terwyi bovendien eene bgdrage in de aan den rector nit te keeren jaarwedde zal worden verstrekt Het bedrag van het subsidie is vastgesteld op f 45 indien het gymnasium gevestigd is in eene gemeente waar de bevolking 30 000 zielen of minder bedraagt en op f 50 indien het gymnasium gevestigd is in een gemeente waar de bevolking de 30 000 zielen te boven gaat De kosten worden in de eerste jaren aanmerkelgk beneden de f 100 000 geraamd Naar men ons van goed ingelichte zgde mededeelt is het kiesrechtrapport der door de Liberale Unie benoemde commissie voorzitter mr H Goeman Borgesins reeds gedeeltelijk in druk Het is een zeer omvangrgk stuk minstens vgl vellen drnks dat de verschillende onderdeelen van het vraagstuk passief en actief kiesrecht vrouwenkiesrecht proportioneele vertegenwoordiging uitvoerig behandelt Het zal nog wel een maind duren alvorens het geheel gereed is Tel Naar de Stand van welingelichte zgde verneemt is de benoeming van den nieuwen minister van marine daardoor vertraagd geworden dat eerst het denkbeeld is overwogen in hoeverre het mogelgk zou zgn om de beide departementen van oorlog en marine reeds nu tot één departement van Landsverdediging te vereenigen Het blad meldt Op deze vraag was een practisch antwoord alleen daardoor te vinden dat den generaal Bergansius een proef ran een tweetal maanden mogelijk werd gemaakt en eerst toen na afloop van die proef bleek dat het niet mogelgk was beide departementen onder één hoofd te brengen zoolang zg elk voor zich in een alzonderlgk gebouw gevestigd waren en er geen mogelgkheid bestond om een localiteit te vinden waarin beide te vereenigen waren is tot de voordracht van een afzond rlgken minister van marine overgegaan Volgens Het Volk zon het Voorloopig Verslag over de regeeringsontwerpen in verband met ds spoorwegstaking tegen Maandagavond worden verwacht Men schrgft aan de Arnh Ct uit den Haag Van geachte zgde verneem ik dat de openbare behandeling van de gewgzigde Strafwet zeker niet voor Paschen te wachten is Daarentegen wil de regeering bg algemeenen maatregel van bestuur en in overleg met de spoorwegdirecties een scheidsgerecht instellen ter vereffening van grieven in afwachting van den afloop der enqnète Het Centrum vernoemt uit goede bron dat voor het bericht van het Hbld dat het voornemen zou zyn de lichtingen 1900 en 1901 den 17den of den 28sten dezer met verlof te zenden geen grond bestaat Gemengde Berichten Eergisteravond waren in het café Bierling Pelsterstraat te Groningen een tweehonderd dienstmeisjes bgeengekomen gevolg gevend aan den oproep door den Bestnordersbond tot hen gericht om zich te organiseeren Het zaaltje valt zich langzaam De gezichten staan feestelgk voorloopig ziet het er niet naar uit alsof de ernst van het 4oel wordt ingezien een druk gepraat en gelach meer en meer overslaande tot gejoel een enkel ernstig gezicht wachtende op de dingen die komen zullen Altyd nog stroomt t binnen Stoel aan stoel wordt aangesleept Lnidruchter geschater klinkt van alle kant In een hoek ontstaat eensklaps beweging men zet een kleine volksverhuizing op touw In de richting van de spreekster groote verwarring is hiervan het gevolg waarbg sommigen op de stoelen gaan staan om het tooneel beter te kunnen genieten Dan eensklaps een hamerslag de stilte treedt in De rede van mejuffronw Koekebakker die als spreekster optrad werd met groote aandacht gevolgd soms weerklonken luide bgvalsbetnigingen Spreekster sprak van de verbeteringen In de toestand der dienstmeisjes zooals die door organiseering werd beoogd Hoofdgrieven waren gebrek aan vrgen tgd en onvoldoend loon Kwam er een organisatie tot stand dan moesten alle leden zich gverig inspannen om met den uoodigen ernst en bet onmisbare solidariteitsgevoel vast te bonden aan het programma dat buiten de genoemde grieven bevatte afschaffing van het fuoienstelsel als vernederend voor het gevoel van eigenwaarde verzekering tegen ziekte en ongevallen staatspensionneering verbetering van het arbeidscontract bureaux nitgaanden van den bond tot verkrgging van diensten in plaats van de hedendaagscbe besteedsters vakscholen behandeling als lid van bet gezin Na mej Koekebakker sprak mejaffrouw Schaper de znster van het bekende Kamerlid nog een opwekkend woord vooral den klemtoon leggend op het gebrek aan vrgen tgd de meisjes tot organiseeren aansporend maar meteen tot ontwikkeling van zicb zelven daar ook aar haar veel ontbrak Tot slot wees zg op het gulden woord van Christus Wat gil niet wilt dat u geschiedt Doet dat ook aan een ander niet N G C De ex kroonprins van Saksen Giron heeft wat te verwachten was het zonderlinge verbaal dat hg Trappist zon geworden zijn ontkend Wel was het waar zei hg tot zgn interviewer dat mej Adamovitch de oorzaak was geweest van eenige woordenwisselingen tuSschen hem en de exkroonprinses waardoor beiden spoediger van elkaar waren gescheiden dan verwacht was De scheiding was echter maar tgdelgk Onmiddellgk na het herstel der prinses zonden beiden naar Amerika gaan volgens het oorspronkelgko plan De zaak Humbert Volgens de Journal zou er sprake geweest zgn do quaeate Vi n de valsche erfenis der Crawfords voor het Hot van Assises en die van de Levensverzekeringmaatschappy voor de jury te behandelen doch zonden op advies der experts beide zaken voor de gezworenen komen Spellingvereenvondiging In een jongsten roman lezen wy hé je n kommenekaasje gestuurd Eerst dachten wg hoe komt dit komynekaasje in het verband te pas maar bg overlezen begrepen wg dat oen communicatie bedoeld was Zonden onze spellingvereenvondigers niet goed doen bg zalke woorden er tusschen haakjes achter te zetten boe de niet vereenvoudigde spelling is P Dat maakt voor de lezers het lezen toch eenvoudiger Als men echter even slordig wil sohryven als men wel spreekt moest er toch staan kommennkazie een kaasje hoorden wg er nooit van maken Het Nieuwe Schoolblad Uit Eome wordt gemeld dat gravin Donigo gisteren in den tuin van haar villa te Trevisa is vermoord door haar tuinier Met een snoeimes sloeg de man haar het hoofd af dat tusschen de rozestruikan rolde De man zegt het gedaan te hebben omdat de gravin hem een zak koren voor zgn kinderen geweigerd had De politie in Moskau beeft een prachtige vangst gedaan Ze was te weten gekomen wanneer oen bekend lid van de Moskauer dievenbende juffrouw Elisabeth T jarig was en in de verwachting dat de galante collega s van de jonge dame dezen dag niet onopgemerkt zouden laten voorbggaan omsingelde de geheime politie haar huis Inderdaad duurde het niet lang of er hield een deftige equipage stil er stapte twee heeren uit de eene in ingenieurs uniform de andere in civiel naar de nieuwste mode De ingenieur was een gevaarlgke dief naar wien de politie al lang gezocht had Beiden werden in alle stilte in hechtenis genomen Zg waren nauwelgks achter slot en grendel gebracht of er hield een tweede rytnig stil waarin een hoogst elegant gekleed beer zat Het was een oude bekende van de politie een der meest gevreesde paardendieven Ook by werd ingerekend Na hem volgde slechts enkele minuten later eeq gemeene oude landlooper die vroeger al eens nanr Siberië was gezonden maar ontvlucht was Er kwamen er nog meer de meesten per rgtuig de jonge dame scheen in haar kring zeer gezien te zyn en de beurzen der heeren dieven stonden hun bigkbaar toe zich te laten ryden Allen werden door de politie met open armen ontvangen Tot besluit werden de jarige Elisabeth en een vriendin een listige rinkeldielegge in hechtenis genomen Door de Directie van het Museum van Kunstnyverbeid te Haarlem worden pogingen in het werk gesteld om gedurende dezen zomer in genoemd Museum eene tentoonstelling te openen op het gebied van het boekbindersbedrgf Voor dezen tak van Knnstngverbeid welke hier te lande in zgne opkomst is zal aan onze boekbinders ten goede komen I De Tentoonstelling Walter Crane welke thans in genoemd Musenm geopend is trekt voortdurend veel jbelangstelling vooral gedurende de laatste prachtvolle dagen werd zÜ druk bezocbt Stadsnieuws GOUDA 16 Maart 1903 De secretaris van de Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrgren te Gouda is bg Hare Majesteit de Koningin in beroep gekomen van de beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ii l dat niet met name aangeduide werklieden werkzaam bg de in zyn bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten genoemde patroons niet op de kiezersiyst voor werklieden van genoemde Kamer kunnen gebracht worden De Commissaris van Politie te Gouda bericht dat Donderdag 12 dezer op de Markt aldaar is achtergebleven een zwart bont kali hetwelk bg den stalhouder Erberveld aan den Langen Tiendeweg is in bewaring gesteld en tegen betaling voor de gemaakte kosten door den rechthebbende kan worden afgehaald Morgenavond ten 8 uur zal in de Sociëteit Ons Genoegen eene groote meeting plaats hebben Sprekers Mr Sybrandi advocaat te s Gravenhage en Ferd Wierdels redacteur van het Dagblad DeTgd te Amsterdam Onderwerp De door de Eegeering ingediende wetsontwerpen en wat daarmede in verband staat Er is gelegenheid tot debat De onderofflciers vereeniging Eensgezindheid gaf Zaterdagavond in de zaal Kunstmin eene uitvoering Verschillende autoriteiten waren hierby tegenwoordig o a de Burgemeester en een der Wethouders de garnizoens kommandant en vele bh officieren zoowel van leger als scbntterg De geheelo zaal was bezet De verschillende nummers van het programma dat nog bekort moest worden werden flink uitgevoerd Het opgevoerde biyspel de Student thuis werd op onberispelgke wyze vertolkt en deed de acteurs een uitbundig applaus ten deel vallen De kamergymnastiek met de standen werden met accuratesse en correct uitgevoerd De muzieknummers welwillend door de bh Thieme op zich genomen oogsten veel bgval wat mede met de pantomime Oud by Oud en Jong by Jong bet geval was Wg constateeren met genoegen dat de uitvoering in alle deele succes heelt gehad en hopen dat ia vereeniging Eensgezindheid nog meermalen ons zal vergasten op eene uitvoering dié zoo goed geslaagd is Donderdag avond hield de B K Zangvereeniging Arti et Keligioni hare jaarvergadering De altredende bestuursleden de heer Tbolens en mejuffr Steynen werden met algemeene stemmen herkozen Ter voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer j H Faag werd gekozen de heer M H A Straater die naar men hoopt en vertrouwt zich de keuze zal laten welgevallen Volgens het verslag van den penningmeester is er een voordeelig saldo is kas De vereeniging verkeert over t geheel genomen in bloeienden toestand er mag dus met grond worden verwacht dat zg nog veel goeds en schoons zal prestoeren Nader vernemen we dat de heer Straaterde benoeming beeft aangenomen waarmedewg Arti et Beligioni van harte gelukwenschen G N By Kon Besluit zgn met ingang van 1 April benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen te Bodegraven c a B A Bakker ontvanger derzelfde middelen te Nieuwkoop c a tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen te Woerden c a F J A Passtoors ontvanger derzellde middelen te Sappemeer c a Eoode niis Hulp7r Comité Afdeeling Gouda 19021903 Aan leden en belangstellenden geelt het bestnnr van het Hnlpvr Comité van het Nederl Roode Kruis aldeeling Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende over het dertigste dienstjaar De steun van vele belangstellenden mocht ondervonden worden waardoor het mogelgk ware te kunnen voortgaan met bedeeling Leden en Belangstellenden worden beleeldeiyk verzocht inzage te willen nemen van het verslag opdat door aanbeveling ook weder nieuwe leden mogen gewonnen worden waartoe telken jare het bestuur tracht het getal vermindert door vertrek naar elders of door overlgden weder mag aangevuld zien De ware belangstelling van vele leden ook die der leden buiten de stad is ïeer weldadig Met weigemeenden dank wordt vervolgens gaarne melding gemaakt van de volgende giften als naar gewoonte met opgave van tgd plaats en bedrag In Maart 1902 nit Beetgumermolen als gift boven de contributie f 1 50 7 April uit Gouda van Mej S G een doosje met gebruikt linnen In Mei mocht bet bedrag van den inbond der 10 geplaatste busjes f 11 50 zyn 21 Mei mocht door veler belangstelling de opbrengst der Spei van Mej S alhier f 75 zgn daarenboven werd nog een gift i 11 ontvangen 4 Dec 1902 nit Leiden de steeds welkome gave A 1 6 4 Dec uit Gouda de welkome belangryke gift 4 f 200 In Dec mocht van eenige belangstellende Dames leden 12 Soeplgsten ontvangen worden van Mej J 60 ets 17 Januari 1903 uit s Gravenhage een verbiydeude gift van i f 25 ontvangen 9 Februari 1903 van eene 80 jarige Hame elders wonende ontvangen eene verrassende gift van 4 f 250 Gaarne brengen wy openiyk onzen weigemeenden dank aan leden en belangstellenden die door hunne gewaardeerde gaven en contributiën ons gesteund hebben mede aan HH Uitgevers der Gondsche Couranten onzen dank voor de welwillende opname van het Verslag en steeds U bereid vindende wanneer ook noodig Op aanvrage van HH Geneeskundigen werden 165 zieken voorzien van versterkende middelen Aan hen werd uitgereikt aan vleesch voor f 51 955 melk 388 eieren 6 98 onderhond materieel 10 De zi kenstoelen ringkussens enz werden door Bestuurderessen waar noodig in gebruik gegeven De rekening is nagezien en goedgekeurd door den WelEerw Heer Ds Geelhuysen en Mevrouw de Jong Schotsman In Maart 1902 werd aan het Hoofd Comité het gewone bedrag door de Penningmeesteresse Mej N J Schelling overgemaakt mede werd in April ded staat van het jaarverslag ingevuld verzonden Door het bestuur van het Hoofd Comité ontvingen wg de gewone berichten en verslagen die immer met belangstelling worden nagezien en gelezen Met vertrouwen en aanbeveling meenen wg ons Verslag over het Dertigste dienstjaar te kannen eindigen onder aanbeveling voor elk gift betzy in geld oudlinnen stoelen of gebruikt beddengoed Beloefdelgk in herinnering brengende de z6ó laag mogelgk gestelde contributie jaar Igks minstens 4 f 1 voor het lidmnat schaji Het Bestuur Mevr W J TEN BOSCH Scholtens Voorzitteresse Mej N J SCHELLING Mej PenningmeesteresseC SALTZEE Secretaresse J M SaLTZEE IBestnurslid E DE BACKEE A M VERGEER W VAN AMEEON 372 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 16 Maart No 18547 16000 12260 f 1500 9599 16318 18841 en 18944 ieder f 100 Prgzen van f 20 6 2924 5739 8662 12170 14435 17743 73 64 61 8702 77 45 57 128 86 72 27 98 67 93 56 3000 95 8810 12253 98 17800 63 35 5846 41 89 14561 50 88 61 6052 55 12317 14643 17949 253 70 65 65 23 99 18013 65 3105 78 84 26 14917 25 303 20 85 8923 54 19 33 62 48 6123 9162 12418 31 18116 73 51 27 72 96 54 72 78 3209 71 9236 12525 87 18224 425 10 6204 85 44 93 66 34 87 45 9351 67 15018 18579 633 3378 6317 9451 86 29 80 53 3596 38 72 92 55 87 662 3617 6407 73 95 66 18601 727 87 38 9509 12622 86 12 94 3703 45 14 42 15120 81 846 19 47 52 96 22 90 73 28 66 9687 12749 26 18704 69 44 86 9816 53 64 54 73 3955 89 40 12881 15320 80 912 92 6632 9929 78 24 18916 25 4U84 92 10006 93 69 24 53 4204 6630 22 12913 74 36 89 9 65 97 14 15605 19045 1036 32 6741 10131 69 18 50 1214 33 74 10343 85 66 84 92 47 75 10415 18028 16663 19158 98 ba 6864 24 70 15823 19276 1443 71 3 43 84 55 88 1612 73 6936 10510 13132 96 92 33 4341 7064 16 41 15961 19373 73 4438 7130 30 18210 16071 89 78 45U6 33 64 13306 91 19404 99 83 38 10662 38 16166 36 1642 4627 44 79 63 68 43 1707 29 78 10791 76 16221 62 22 41 7223 96 13415 25 19505 26 58 50 10865 75 78 27 1842 87 79 10912 13536 16303 49 72 4734 88 67 13616 17 92 1909 70 7402 74 66 16419 19717 74 93 13 11005 76 16653 19814 2022 95 33 22 13712 56 55 29 4a56 77 U215 91 16612 19960 51 4962 91 35 13815 24 20066 74 69 7513 83 21 30 20130 2102 72 7601 11352 49 16734 20225 40 5031 12 11423 52 39 32 76 38 30 11522 73 16872 79 2303 61 7706 56 75 73 20334 4 5103 25 57 13901 90 59 40 5 29 11651 11 16981 20261 2456 18 45 92 16 17079 20537 78 39 72 11737 51 17109 65 92 64 7809 54 55 83 65 2536 6222 14 72 82 99 20608 43 44 62 86 14058 17216 14 71 48 7931 11909 71 79 53 88 52 60 52 14102 87 60 90 94 65 12008 30 17311 64 2622 5316 79 30 75 26 20721 84 44 8061 34 14282 84 72 2766 46 8121 42 14319 17441 20806 71 5503 8271 47 36 71 48 92 10 8102 63 47 77 85 2841 5641 8518 12119 59 90 20936 69 89 8614 23 14407 17604 99 29U2 5701 51 r OSTE R U E3TSr Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegensonbekendheid van de geadresseerden nietkonden worden uitgereikt Ie helft Maart 1903 Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Mej E Borts f Zuster M Bruin Amsterdam Vengen Breda E B Lint Gouda H v d Ven Eottordara A S Speelman Utrecht Briefkaarten Moog Dordrecht De Directeur M C HENNEQOIN Veemarkt te Rotterdam Maandag 16 Maart 1903 Velte Ossem en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 33 2e kwal 30 3e kwal 27 cent per half kito Vette kalveren redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 30 2e kwal 26 3e kwal 33 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 20 g 26 kwal 30 3e kwal 17 cents per halt kilo Schapen weinig aangevoerd Handel in vet vee traag Vette kalveren en schapen winder in prijb Veite varkens slecht met tragen handel Afloop der Openbare Verkooplns van Onroerende Gpederen VEILING 16 MAART 1903 ten overstaan van den Notiris H GROENENDAAL te Gouda Perceel 1 kooper de heer J Slegt Rz te öouderak voor f 4640 Perceel 3 kooper de heer P Hornos te Gouda voor f 1290 0 TVAi GEi de NOUVEAUTÉS lïE Costumes Tailleur en Voorjaarsmaniels SAM80M Iteurs van iiisierdain l rkrs gJotkri 80V Vi 82 11 8lVi M l Tl tpi 8 iiV mm Jfö h IS MAART t tDUUNu Can Ned W 8 i i dilo iii o due dito éito dito 8 HoHSia übl Ooudl 1881 99 4 TiXia Insohr TiDgl86S8I 6 OotTlKK Obl in papier 1888 i dito ia iilverl8 B i PoiTüOAL Obl met ooupon 8 dito ticket 8 RtiiLAiri Obl Bisnenl 1894 4 dito Oeeoni 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Uop 1889 90 4 dito ÏD goud leon 188S 6 dito dito dito 1884 i SrAMjs Ferpel aohuld 1181 4 ToaxilJ Oapr Cour leen 1890 4 Geo loeoiDg lene D j Oeo leemn terie C ioinAnBp T oblg 189 i Hiuoo Ob Uuit Sok IMO VDTBSnu Obl onhep 1881 4 80 ilvuTiKDAM Obtigatien 189S 3 90 OT 0 H Stdil leeu 1894 S 88I 4 t BD f Afr Handelsp aand Arendeb Tab It Certllkaten 8 7 K Deli Maauchap i j dito 415 Arn Hypotheekli pandbV 4 1 Cult i Mij derVorBteDl aADd b Or Hypotheekb paodbr 4Vi NederliDdiche bank aand 194 Ned Handalmaattoh dito N W k Pao llyp b pandhr 8 9 i f Eott Hypotbeokb pandbr 4 i Ütr Hypotbeokb dito 4V 10i 4 OosTBNB 0 wt Honf bank aand XSOi UOiL H rpothenkbaak paadb 6 VhbUka Ëqui hy poth paudb 4 Mmw L G Pr Lit n oen 6 68 Bu ttm J Spo r w Mg aand 108 Mij tot Ëxpl T St Spw aand 118 Ned lud Spoorweg m aasd ftlS Ned Zaid Afr Spm and dito dito dito 1891 dito 4V TAU Spoorwl 1887 89A Ëobl 8 S6 Zuid Ital Spvmij A H obi 3 i9 U otr H Warschau Woenen aand 10 Va lusL Or Russ Spw Mij l obl 4 Baltiaolie Htto aand Fasiowa dito aand 5 Iwang nombr dito aand 5 98Vi tCursk Ch Aeoir Bp kap obl i lOOVs dito dito Oblig 4 9 l n VuEEnu Gent Pao Sp My obl 6 Chia fc North W pr Cv aand 918 dito dito Win St Peter obl 7 140 DeoroT Se Rto Gr Spm oert v a 40 Via Ulioois Central obl ia Oud 4 lOS L0UÏ8V k Nasbvilli Cer v aand 107 j Mexico N Spw M j Ie hyp a 6 105 Miss Ku a v 4pGt pref aand j N YorkOntaiiofcWost aand 86Vi PoDD dto Ohio obhg 0 Qre gon Galif lo hyp in goud 104 4 8t Paul MiQri k Uanit obl Un Pae Hoof Ign obiif 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 69 C NAD1 Oan Soutb Ghert T aaD U 64 ViK G Uallw Na lo h d c O 99 Amflterd Ooiuibus My aand Sotterd Tramwetr Maats aand ED 8tad Amstardam aand I lOl Rlad Kolterdam aand 3 10 7 Belqie SUd Antworpeo 18li7 S j lOti Stad BruHsel 1886 87 lOSV loHe Theiss Rof ullr Gbselsch 4 119 OoiTlNft StaaUleenig i860 5 117V4 K K OoBi B Cr l880 8 108 PiJijB Stad Madrid 8 1868 iV S D Ver Bhz Avb Bpool o rt Om plaats te maken voor de NOUVEAUTÉS A orden de nog voorhanden zijnde met 25 korting opg eruirnd A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teteithoou Va ti aÏÏvkÏÏtkStÏES 1 V Heden overleed in Den Haag ons geliefd oudste Dochtertje ANNA in den leettgd van ruim 15 jaar I V DANTZIÖ E ï DANTZIÖ V Aalst 1 Gouda 14 Maart 1903 A 11 die iets te vorderen hebben van of vemehuldlgd zjjn aan den boedel van wjjlen den Heer SIMON DE JONG in levei Hoofd eener School te Haastrecht en aldaar overleden 4 Maart 1903 worden verzocht biervan vóór 16 APHIlj a 8 opgave of betaling te doen ten kantore van Mb M M SCHIM vak DEE LOEFF Advocaat en Procurenr te Gouda Westhaven No 190 Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eijks Intercommnnaalburean Op 1 Maart 1908 139 verkregen aanslnltingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT Echt Zeeuwsch Tarwebroocl t2 cent de K 6 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 iVieuw onovertroften i ÏTof Dr Liebers welbekend I SINVW ESACHT ILIXSB Alleen echt met f sbriokunerk tot vourtd arende radicale en lekere genezing van alle aielfs de meest hardnekkige xentitv Kiekten vooral ontataan door afdwaliugen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte BleeL £ jcht Benauwdheid Hoofdpya Migraine Hartklopping MaagpgQ slechte Bpysvertering OnTermogen Inipoteus PoUotioüe enz Uitvoerige prospectuBsen Irijiror fleacb fl 1 tl 2 fl 3 dubbolü flesob 11 f Vi OnirmlDflpöt Matth v d VeRte ZaUbomrapl ütpöta M Glébaii Co Rotterdam V Huppel s Gravenhago J Hatmmans de Jong J Czn Rotterdam Wolflf t Co Gouda on bit allo droi isten Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klei OPllUIMLNG van het reateerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend Alle reparatiCn en aangemeten werk EEM SEPOT 7M THEE Ifleii wonit verzoekt op t nEUK te lettau UTT Hlrr Maoui n tam VI RAVE SWAAYZÜ K GORINCHËM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer ec IPrys voorzien van neveuataanrt iMerk votgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAAM Lz SEEN SSIJS HAAS UEES üe Nieuwe London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en sacht belet het uitvallen ei neemt de pelletjes van het hoofd weg Eisch op den hals L O 1U0V Prijs f 1 60 en f 0 86 per flacon Verkrggbaar bg I A CATS te Gouda fabr De Papiermolen Zenuw en ülaag lijders wordt ttit orertaiging als een werkeiyke hnlp in den nood het boek aanbevolen Gten Satin GUnici a i b il nlddctco Toor httiondar lU kcarlg pcMtxa van alle iwirW ED gikliorde Hte D DamM n KiadcnchocDVD Verkriu bMr fal wiokalicn la ScbocDWtrk GalaBlcrita Unigen cn di Hu Utu o d op bal bbrlckMiitik Na ontvangst van adres per bridkaartwojT It d t boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEL S Bookb Zaltbommel