Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1903

Zaal KtNfilTlllIl Woensdag IH Maftrt ltt03 o 9058 41ste Jaargang GOUDA ROTTERDAMSCII TIVOLI TOONEELGEZELSCHAP Directeur Gérant JOHAN MULDER mmm IMeuws en Advertentieblad voo Gouda en Omstreken Telefoon Na 82 AbVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep midd Iciereon u M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 trance per post 1 70 Alzonderlijke Nommere VI IF CENTEN WOENSDAG 18 MAART 1903 Xetligile opvoering van DE YRUGEZELLENBOND Beroemd blgspel in 4 bedreven Uit het Dnitsch door LUDWIG FDLDA Entree 75 et leden van 0n8 Genoegen 40 pCt reductie Aanvanr 8 uur Plaatsen van al heden te bespreken 10 et VSIel ie huur EEN HUIS Bleekcrssingel ad 1 450 p j Adres Turfmarkt H No 257 V raagt bij uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van TbuRisr De hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tydachrift bestaat uit de JBeaehrijving eener Bei om de Aarde die de Heer E T Febnbtra K iPEB in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijh geiUuMreerd naar eigen photographiHChe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 Anaiehtliaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable PerziS Voor en Aehter Indiö Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 0 tW dt Annchtkaarten De inteekening is te allen tjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem In hejt Verlicliting Magazijn De Avondsier Dubb Buurt Telefn 117 ztjn steeds voorradig de nieuwe modellen dasornamenteix en fraaie Ballons Degelöke GASFORNOIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Thlirry i Wtndirbtliva T Py ia de geheele wereld bekend qd geroemd OnovertroffeD middel tegen alle B o r s t L o n I L e V e r Haagzlekten ent Inwendig zoowel als ooli uitwendig in bijna nlle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrUs per flacon t J Mr poat 1 1 16 TUiny t Wonduialf bent euialwog ongekende geneeskraoh en heilzame werkiog Maakt meestal elke pijnlijke n gevaarvoUe operatie gelieel overbodig Mei deze zalf vrerd een U jaar oud voor oufceneeslljk rehonden beenr EWel en onlangs een bijna Jaar kankerlöden greneun Brengt genering en renaobting der pgnen bg wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Pr B per pot f 1 50 per post f 160 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker HENRI SANDERS lUkin S AmBterdam Wtu geen depAt ii beitelle men direct ud dio S IiuUeiuip tiieka du k THIRRRT in Pnmdt bel RohïtMh ÜMtemiek OelicTe protpeetui te ontbiwlen bg het Ontrul Depöt Sander Rokin 8 Anutardam EiN s Inkt Ikorner ONSCHAI GROOTE mmim OP DINSDAGAVOND 8 uur in leSocietelt OnsGenoegen § lpreker § Hr SYRRAKDI Advocaat te s Gravenhage FERD WIER DELS Redacteur van het Dagblad DE TIJD te Amsterdam Onderwerp De door de Eegeering ingediende Wetsontwerpen en watdaarmedeinYerl3andstaat Giitrée 3 eii lO cenl Mei Debat Geen Kinkhoest Geen lntluen a Om Hinkhocsl Iniluenza Borsl en Keelaandoeningf binnen den kortst mogeiyken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior LrnivenBorst lionig Extract M ELI A IT II E nit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Jb Co Westhaven XQS Gouda A LATENSTEiy KMwegïi 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 128 te Oouda A BOÜMAN Moordrecht PINK3E Nieumerherkad IJmI A N t4n ZESSEN ScAoonAwen J Th TORKEN Bostwp B T WIJK Ottdmaicr A SCHEER HaatiredU P W v EDE Oudetnater K va dbe HEI IOEN te Beeuwiik P v d SPKK Moercapelle D v d STAR Waddingmen Wed A HOLST Waddingmen M KOLKMAN Waddmngeen P A db GROOT Oudewaler V Dl JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUroekêrdam D BIKKER te Bemchop Gtebrf Stoll werck s Chocolade en Cacao DtBinifttif ö do i ie tiieu Bt6 uitvitidingeQ p machiDaal gebied TertMtcMc fkbrieatto on lütduitend gobmtic van fi A on fijnste grondatoffen garwideerei i TlffHiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao JC atu bevaiODS n fU ilig fubriliaat nauwkeurig beaatwoordcnde aan den Inhoad iIm lesp Sliifltten Uc iima beiiaalda 87 Urerets als HofleTernacler Ai Ecre Dlploma s gouden enz HedaUlefl een liAwija n uitmuntend a bbrik t Ketdi ISJé achreef de Accademie national do Inrii Kous Toiu iAcemaam one V 4kUI il r F mltre elswM en oonddaiaüoD votrd exoeUaube fainioatioa da OhoeoUt bonbooa variaa eto to Steilwsrok S bbrikaat ia verkrijgbaar bij U H Gunfiseors Banketbakkan enz eui Omenwlverteganwoordiger Toor Saderlaiid Jaliiis Katt Bl dt Jünterdara Ealveratraat 101 ADVERTENTlUïf in alle Conranten worden aangenomen door het Adverleiitle Biireau vao A BKNüMAN ZOON Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt De wonderbare Leveaskraoht ontdekt door den meest beroem dea Dooter die aUe bekende kwalen geoeest Knkwiudlii gunioiu ill ciUjk itUB mit vaftduM Itl fiikilm ras ktofn UifUjt Idljk THrtlJdi oaUikL De Medicijnen zijn gratie voor een ieder die zijn naam en adree inzend Ns jaren van geduldige Btud ie en delven in oude tydaehriften zoo wel bU in die van den tegenwoor digen tijd heeft Dr James W Kldd Baltea Block Port Wayne Ind 8035 ü 8 A bekend gemaakt dat hij Dr James Villiim Kidd te wond rbare levenskracht ontdekt heeft en dat hij bekwoa Q is met do hitip van zijn woaderbaar middel dat aan geen ander bekend ïs en welke het resultaat is van ve e jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen vsa het menschel k lichaam te genezen br is geen twijfel opzichtens den ernst des Dooter wanneer bij deze dingen beweert want do genezingen die hy dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redel ke gronden gebaseertl op de praktijk door hem verkregen in dehehandeliag van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om deze wonderbare ïLevena Kracht zooala hij het noemt te probeerea want hij zend het gratis aan iedere lijder in genoegzame hoeveeU heid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie s waagt Sommige van de vt rmeldo genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertrouwbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vindon Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopon nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneosheeren waren opgegeve 7 ijn hersteld en aan familie en vrienden terag gegeven Rheuraatiok ziakens mang hart lever nier blaas bloed en huidziekten zijn ah op magische wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zenuwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongeateldheden longen of oenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig en blijvend genezen Het zuiverd het ganaohe ichaam hersteld de zennwkracht de bloedsomloop len eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Dooter z n alle lichamen gelijk en kome i onder het eiFect van zijn wondervoUe iLevens ï racht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het ii vrij voor ieder lyder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden u dadelijk franco per post toegezonden liCIPik POiK OUI E SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk NIGHTOiVI Tarkrijgbaar b t M PEETERS Jz N B A 1b bewijs van echtheid It j oaohet en kurk steeds rooi xton van den Qum Aet Fimr P HOPPE Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl DA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMBIJEB Directr D vak DüHEEN B hand smruggegr verkrommingenui ingevallen borêt x en o heenen ep andere Uehaammitvorm algem neaktti ooil H spier en genr tiekte rhemnansehe aandoeningen verstuikingen enz enz Ooada Druk van A BHINEHAN Zn De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Direcleur der Directe Belaatuigen enï te Rotterdam op den ï4en Maart 1903 executoir zijn verklaard De Kohieren der Peraoneele Belasting Nos i en a dienstjaar 1903 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvatiger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den bij de Wet bcpaalilen voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken bi neü welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 17 Maart 1903 Ue Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bullealiindseli üvurzicbt Reuter seint uit Pietermaritzburg dat de gonvernenr der Kaapkolonie een proclamatie heeft uitgevaardigd dd 12 dezer waarin gratie wordt verleend aan alle personen die ander beschnidiging staan van rebellie of andere misdrijven in verband met den oorlog en vrier zaak nog niet voor is geweest en voor alle ingezetenen der kolonie wegens eenige daad tpens den oorlog bedreven Het bizondere hof voor hoogverraad i ontbonden Naar de Standard verneemt zijn er nu 22 rebellen losgelaten Dat zijn dns mannen die nog niet gevonnist zijn Verder komt deze gratie ten goede aan de Natalsche rebellen die zich nog in de republieken ophouden ot elders zijn Onlangs vernamen wg dat onder de Boeren die zich in Dnitsch Oost Afrika hebben neergezet vele Natallers zijn Misschien komen er van hen nog enkelen terug In de gevangenis blijven intnsschen zuchten de reeds veroordeelde Natalsche rebellen Chamberlain is Zaterdag van zijn AfrikaanBche reis in Engeland teruggekeerd Het werd tjd dat hü terugkwam zegt de Londensche correspondent van de Voss Ztg En het ministerie èn de conservatieve party hebben de krachtige hnlp van Joe Chamberlain hard noodig Nog voor enkele weken had de hertog van Devonshire den minister van kolonlén genoemd den gewichtigsten raadgever van den Koning den man die aan invloed slechts naast den minister president en in vele opzichten zelfs boven hem staat De toestand van den laatsteu tyd in Engeland maakte een terugkeer van Chamberlain noodig Met de geestigheid die Francis ÈhLlLLüi 01 mm w HAAT 43 Thana was de tijding der oorlogsverklaring hem terens een soort van bevrydlng de tijdsomstandigheden en de heldhaftige plichten die door het nationaal belang werden geforderd hielden htm mesr dan menig ander bezig en vulden de leegte aan in zijn ontgoocheld hart Voordat nog het keiwrlijk gouvernement de Fransche bezetting uit Rome had teruggeroepen reeds bij de eerste tijding der oorlogsverklaring had du Haussey aan den minister vau oorlog gevraagd en daarop was terstond een bewilJigend antwoord gekomen om rechtstreeks naar de grenzen te worden gezonden Gedurende de lange maanden waarin hij steeds zyn kamer had gehouden was t herstel van Renato goed vooruit gegaan Zijn krachten waren langzamerhand teruggekeerd het jeugdig vuur eveneens zij t ook m mindere mate en niets belette hem meer om ia de wereld terug te keeren Maar dat wilde tij niet hij bleef maar op zijn kamer ondanks den raad van den Franseben officier vanXgetondheid die hem met de niet genoeg te waaTdeeren h van den abt Galli er zoo mooi had bovenop geholpen Carrnthers Gould s teekeningen in de Westm Gazette kenmerkt stelde deze Zaterdag Chamberlain voor als de trotsche mooie kakatoe die in de volière terugkomend zijn mede vogelen deerlijk gehavend vindt Overal liggen de veeren die vroeger het sieraad uitmaakten van de thans deerlgk kaal geplukte vogels Die voorstelling geeft den toestand zeer juist weer Het conservatieve Engelsche ministerie dat een Kamermeerderheid heeft zooals nog nooit een ministerie bad staat op zeer zwakken grondslag op het oogeoblik Verleden week bg de stemming voor de legerbegrooting kon minister Brodrick ternauwernood een meerderheid van 91 stemmen verwerven en dat dankte hg voornamelijk eraan dat de lersche nationalisten zich van stemming onthielden Hadden zg ook tegen de Regeering gestemd dan zou de toestand nog dwazer zgn geweest Trouwens de toestand is reeds vrij dwaas dat een conservatieve Regeering voor een gedeelte moet steunen op de welwillende houding van lersche nationalisten die er op bet oogenblik belang bg hebben met het oqg op de lersche landwetten om dit kabinet niet omver te werpen V In Londen leven duizenden van jonge ongehuwde beambten op kantoren van allerlei aard van een weekloon van 20 tot 30 shilling en leiden ze vaak in de ongelukkige kostbnizen een troosteloos bestaan Geen wonder dat er voor hen groote behoefte bestaat aan gezelligheid en aaneensluiting Onder voorzitterschap van t bekende parlementslid W Smith lieeft nu onlangs een vergadering plaats gehad om de belangstelling in ruimen kring te wekken voor de oprichting van tehuizen voor klerken enz Reeds bestaat er sinds eenigen tijd een commissie van bemiddelde sociaal denkende mannen die de tot standkoming er van trachten in de hand te werken Men ie nn z6óver dat n eerste Heim kan worden gebouwd het Ingram Honse Bouwgrond is er reeds voor ruimte zal t aanbieden voor 250 jongelui geteekend is een som van 12 000 p St De commissie vertrouwt binnen niet te langen tgd 4 maal zooveel bijeen te hebben Ook hier zit de idee voor niet een daad van philantropie te verrichten maar de instelling zichzelf te deen bedruipen wat ook alleszins mogelijk is volgens het comité Toch znllen de prgzen zoo gesteld worden dat er hoogstens ö pCt van t oprichtings en bedrijfskapitaal gemaakt wordt Men hoopt voor een huurprijs van 7 10 shillings aan alle bescheiden eischen te kunnen voldoen en in alle opzichten het doel te bereiken De be Na het onderhoud door ons in het vorige hooldstuk vermeld was er geen sprake meer geweest van Giulietta tnsschen den schilder en den abt Galli die het stilzwijgen van tijn jongen beschermeling eerbiedigend en al zeer gelukkig met diens verkregen belofte het van zijn kant voorzichtig had geoordeeld om niet meer op het verleden terug te komen Een omstandigheid die raoeielijk te voorzien ware geweest wierp eensklaps al de voorzorgsmaatregelen in duigen door den goeden priester genomen die trouwens van dag tot dag meer en meer den noodlottigen datum zag naderen waarop de jonge man ontslagen van zijn eed geheel vrij zou wezen om te handelen zooals hij dat verkoos te doen en de waarheid in hare geheele omvang zou leeren kennen De Fransche chirugijn majoor kwam op het punt zijnde van Rome te verlaten en naar Frankrijk terug te keeren natuurlijk alscheid nemen van den patient dj hij zoo lang en met evenveel bekwaamheid als belangeloosheid had behandeld De abt zeer getroffen door de gebeurtenissen die onvermijdelijk ten gevolge zouden hebben dat de Fransche troepen die het wereldrijk gezag van Paus Fius IX hielpen handhaven uit Rome zouden wordenteruggeroepen zat in zijn cabinet druk te f Ken aan de zeer uitgebreide correspondentie die hij tegenwoordig had te voeren met het meerendeel der kerkhootden in Italië toen dokter Davilain de kamer van RenaU binnen trad En zoo gaat u dus vertrekken zeide Eeoato hem m t erkentelijkheid de hand drukkend t weners van het Jngram Honse zullen een clnb vormen en alle aangelegenheden die zich voordoen en niet met het beheer der zaak op zich zelf in verband staan onderling uitmaken Elk lid der klerken club krijgt een nette kamer Voor gemeenschappelgk gebruik zullen ter beschikking zgn speel lees schrjjten gezelsohaps alen en een zwembad Het congregatie debat werd te Parijs Vrijdag 11 verdaagd omdat de Kamer zich volgens de agenda Zaterdag moest bezighouden met onlangs gekozen ifgevaardigden Dus werden de verkiezingen vnn een viertal deputes gevalideerd en bovendien koorde de Kamer voor een bedrag ad 20 millioen francs aan snppletoire kredieten goed waaronder zich ook een ad 7000 francs bevindt dat afzonderlijk op de begroeting voor Buitenlandsche Zaken voorkomt als BVankrgks aandeel in de administratie kosten van het Haagsche Hof van Arbitrage De heeren van bet Palais Bourbon krggen het druk in deze week Zooals gezegd wordt heden het congregatiedebat voortgezet en vermoedelijk zal het daarbg minder kalm toegaan dan de vorige week Aanstaanden Zaterdag krggt naar men verwacht Janrès het woord om bij het debat over de verkie zing van den nationalist Syvoton zijn onthullingen inzake de Dreyfusqnaeslie te doen die men nu al zoo lang met spanning tegemoet ziet En ten leste moet de commissie voor de hervorming van het belastingstelsel in den loop van deze week zoowel Combes den eerste minister als Rouvier den minister van Financiën hooren aangaande de regeeringsplannon betreffende de inkomstenbelasting welker invoering op het programma van het Kabinet staat De Siècle meldt dat Rouvier het wetsontwerp daartoe na de Paaschvacantio zal indienen De Duitsche regeering heeft aan den Rijksdag een rapport voorgelegd van den plaatsvervangeuden gouverneur van Dnitsch Zuidwest Afrika In t bgzonder blgkt uit dat stuk dat de vestiging van Boeren in sommige districten reeds aanzienigker is dan die van Duitschers en daarom verlangt de regeoring nu 300 000 Mk tot bevordering van de Duitsche kolonisatie van het land Blgkens de statistiek bedroeg de geheele blanke bevolking van Dnitsch ZnidwestAfrika 4635 zielen daaronder slechts 1513 Boeren en Kaapkolonisten Van dezen bevonden er zich wel is waar 1138 alleen in het district Keetmanshoop in het zuiden der Is een vriend dien ik in u verlies doktert Je raooftt den hemel danken mijn jongen dat je den dokter niet meer noodig hebt antwoordde Davilain en wees verzekerd dat je vriend nog dikwijls aan je denken zal Misschien zien wij elkander vroeg of laat ook wel eens weder en ik hoop dal je mij at en toe ook tuU schrijven wel te verstaan als de oorlog zal zijn afgeloopen want als wij bij de mobiele gardes zijn ik weet het bij ondervinding schiet er voor een miütaircn dokter al heel wemig tijd en lust over om aan schrijven ja zelfs om aan lezen te denken en met de moderne wapens die nu gebruikt worden zal t mij helaas nooit aan werk ontbreken dat weet ik wel vooruit nja wellicht zullen wij elkander weder zien Kn vroeger dan gij wel denkt rfHoe bedoel je dat f Als ten minste de oorlog eenige maanden duurt voegde de schilder er met een zonderlingen nadruk aan toe nËen zaak een ernstige spoedvereischende zaak houdt mij nog te Rome terug maar z3odra die zal zijn atgeloopen U hebt gezorgd dokter dat ik Hefde kreeg voor Frankrijk het land dat ik als artist reeds bewonderde en als hier mijn werk is afgeloopen en de oorlog nog altijd voortduurt is t mijn stellig plan mij bij het vreemdenlegioen te doen inlijven en voor uw vaderland mede ten strijde te trekken Zegt ge het schilderen misschien voor goed vaarwel Ik weet het nog niet Zooveel is zeker dat mij daartoe alle opgewektheid ontbreekt kolonie terwyl daar slechts 268 Duitschers en 117 ajytere iblanken grootendeels Engelschen vestia u zgn Alles saamgenomen W n ir er in dé geheele kolonie slechts 686 mannelgke blanken die werkelijk landbouwende kolonisten genoemd kunnen worden en van dezen zgn 272 Boeren en Kaapkolonisten 267 Duitschers en 111 Engelschen De gouverneur zegt voorts in zgn rapport Het is waar dat de Boer in t begin den Dttitscher die zich vestigt de baas is maar deze laatste heeft slechts in de eerste jaren den Boer als leermeester noodig later overvleugelt hg hem toch door zijn grooteren ondernemingslust en verstandelijke ontwikkeling terwgl de Boer bg ziJn ouderwetsche gewoonten blijft Daarom geeft de gouverneur do Duitsche kolonisten den raad te trouwen met dochters van Boeren Met zulke huwelgken gaan zeker voordeelen gepaard aangezien de bruid een goeden veestapel mee ten huwelgk brengt en naar Boerenaard goed voor haar huishouden zal zorgen In den regel echter is van zulke verbintenissen geen duurzame vooruitgang te verwachten en het blijft dns aanbevelenswaardig zoo spoedig mogelijk geheele Duitsche gezinnen van het platteland te bewegen zich in Afrika te vestigen De gouverneur geeft in overweging 10 000 Mk beschikbaar te stellen van staatswege voor elk Dnitsch boerengezin dut dan zelf nog een even groot bedrag zon moeten meebrengen Het staat te bezien hoe de oppositie in den Rijksdag over dit rapport zal oordeelen Eugen Richter schreef gisteren reeds Sedert jaren kost Dnitsch Zuid Atrika de schatkist meer dan 6 millioen Mk s jaars Dat doet denken aan Caprivi s woorden Hoe minder Afrika des te beter voor Dnitscliland De Porte maakt zich steeds meer ongerust over de toeneming der Bulgaarsche benden die niet alleen in de dorpen van Macedonië steun vinden maar ook een groot aantal dorpelingen zich bg haar zien aansluiten om met haar naar het gebergte te trekken Met zekere wanhoop vragen de autoriteiten zich dan ook af zegt de correspondent van do Times te Konstantinopel hoe eenig succes van de voorgenomen hervormingen kan worden verwacht bij eene bevolking die alles doet om die tegen te werken en elk oogenblik met aanslagen dreigt Zelfs de invrgheidstelling van meer dan 1000 gevangenen schijnt niet den minsten induk te maken Honderdvijftig bewoners van het dorp Dnnbene zgn te voet te Monastir aangekomen om bg de consuls zich te beklagen over de beschieting van het dorp door Tui kscho sol la er dan in hot besluit dat ik daareven van U hoorde niet iets wanhopends vroeg Davilain die menschenkennis genoeg beznt om reeds laag te hebben ontdekt dat zijn patient behalve ile zichtbare wond waarvan hy genezen was nog een andere wond had opgedaan die we zoo smartelijk moest zijn en zoo ooit dat allen door den tijd dien grooten medicijn meester zou te genezen zijn tflets wanhopends geloof ik niet dokter l antwoordde Renato Ik ben alleen door droevige ervaring wat moedeloos en wat lusteloos geworden dat hebt u zeil wel gemerkt ffja dat heb ik natuurlijk doch de levenslust zal wel terugkomen als ge u in het werkzame leven weer een tijdlang hebt bewogen Maar nu moet ik weg I Ik heb nog maar enkele uren voor de borst en daarin moet nog heel wat worden afgedaan Gisterenavond is al een gedeelte van t bezettingscorpa zonder tamboer of trompet zooals men zegt met stille trom verdwenen en dat zal vandaag weer het geval zijn met een ander gedeelte waarbij ook ik als officier van gezondheid ben ingelijld Ik heb nog enkele aficheidsviaitcs te doen en met name bij de Donati s waar ik mijn opwachting wil maken aan een aiïerlielst jong moedeiije die ik kort geleden heb geholpen bij een accouchement en die haar man die al vooruit naar de expediiionnaire troepen was getrokken natuurlek nog niet kon volgen ot althans niet naar Frankrijk naar zijn familie is kunnen gaan en die nog wel eenige weken zal noodig hebben om wter geheel hersteld te zijn tVordt vervolg