Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1903

Donderdag 19 Maart 1903 o 0059 41ste Jaargang Zaal KLNISTMIN GOUDA GOÜDSCHICOIMMT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerooii Ne 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Iclero on o De uitgave dezev Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per ilrie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CE STE ROTTERDAMSCII TIVOLl TOOXEELGEZELSCHAP Directeur Gérant JOHAN MULDER WOENSDAG 18 MAAKT 1903 XetUgtte opvoering van DE YRUGBZELLSNBOND Beroemd blijspel in 4 bedreven Uit het Dnitsch door LUDWIG FÜLDA Entree VS et leden van Ons Genoegen 40 pCt redactie Aanvang 8 uur Plaatsen van af heden te bespreken 4 10 et Vraagt by Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave van èE WERELDTbURISL De hoofdtekst van dit haltmaandeItjksche tödschrift bestaat nit de Begehrijving eener Beta om de Aarde die de Heer E T Feesstra KiiPE in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk getUuatreerd naar eigen photograpMaehe opnamen Ieder inteekcnaar ontvangt per jaar ongeveer HO Anaichtktfarten die hem aan eigen o een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per JMrgang f 1 90 ind dt AnnchthaarUn TUiny i Wisdirbtlitm De inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t jde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem 1 u do geheele wereld bekend on geroemd Onovertroffon middel tegen alle Borat L o n g L e v e r Hitagzlekten enz Inwendig zoowel bIb ook uitwendig in bijna alle ziektegeTallen met goed gevolg aan te wenden l rUs per flacon 1 I per post t 1 15 TUany i ft WoadMïalf bezit eenalanog ongekende genooskraob en heUzame werking Maakt meestal elke pijnlgke an ireraarTolle operatie geieol oterbodig Met deze zalf werd een 1 r oud voor ongenee8ll k retaouden heeiigezwel on onUns een bijna ea laar kankerlUdea genezen Brengt genezing en forzaohting der pijnen bij wonden onlatekingen enz Tan allerlei aard PriDB per pot f 1 60 per post f 1 80 Centraal Dep6t voor Nederland Apotheker HENKI SAJIDEB8 Bokin 8 Amsterdam W i l n J P t il lwt lle men liteol au i die Sohulnmpotliek dM A THIERIIÏ in Premd bd Kohil ih OMtomioh Oelian proipeehii teoütbWen bü ket Centnri l ej t Sender lUkiB 8 AnutenUm 3iTOO brC LJ Brabantsch SCHOEN en LAAEZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPHUIMLNG van het resteerend WINTERWERE en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend G SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk BEENeSIJSnAABMEIB De Nieuwe London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en aaoht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eisch op den hals liOSMO ir Prijs f 1 50 en f 0 85 per flacon Verkrijgbaar bij I A CATS te Gouda fabr De Papiermolen VADEUEGUIl het BEST en VOORD EELIGöTR lOND en TANDWATEE ter wereld Benige agenten voor 60VDA en BODEOBAVBV WOLFf Co Gouda Vraagt PROEFILESCHJES ï 20 cents M WAT mimm m um Bij Naaimachines kaarblijkelijk zéér veel anders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Naam S I 2 T O E X misbruik te maken Wie voornemens is eene Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 60 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onze 3ïT a a L ixtL a c la i rj e s The Singer Maoufacluring Company te N ew ïork Eenig Deiiót te Gouda Lanse Tlendewes 27 Het groote aantal zenuwkwalen Tanzen t boofdii ln f totdBvoonfgaandskfl tMkeaflnTanapoplflZi b n ib ro rt tM trotlMM DOS atefldi kU middelen door ds medisnho wetooflchkp Muisewand K nt aan dan nleuwan tUd komt da er toe dat ilj door het gebrtilk maken vfta don MBroaalntsn weg Mmelijk Ungfl da huid mm thriiolo aotae ontdekklnE tadtan baeft die na honderd nnenieningen thasaover de K h ls wereld rerhraldla en terwijl zlfiii wetenacbapuelljke krmgan do boonta beUngatelllng wekt tevana eaae weldaad bti kt te Ua voof da aan aenuwawalen Uldandfl menaêhbelO Dese geneeawijM ia nltgavoaden door den geweien OfSoler van QMondheit Dr S HQan WelMmaiii ta TUahofan en bantat op da on dervinding opgedaan In aena bO Jarige praktijk Uoor wsflarhtiic van h t h rd I per düv worden dnitrt we gcaehlfcle toffan dv r da hnM nnïMdallUk bb h i aaiw en 1 1 maakte aouvefll opnnii düjran aen door den nitTlndar fflaohrevaa waTkl tel nedflitedeeld lïet daie feaeeavUaa werden werkelijk aohlfeterende raaaltataa vaAtacM 1 1 ijgjjp jjjj nitrtndat geaohrevaa warkJ ZENUWLIJDEN EN BEROERTE binnen korten tl d r eda de Vte dmk vei si henen ie Dit boekje bevat niet alleen tot bet greaMpnIh Hek ynretaanbare virklarlnK u omtient het weacn der niBuwere therapie en de daarmede lelfa In tranhoiilge ccvftUeii vnrkrogpu nltweiking maar ook vindt men duarin wetenaoh appel IJ ke verbaiidt4lini en nit du iiicdlaflhr bimlen dieanndcstn gt nreHwljze gewüd yn loomede anohrlft van tat vun gotnUachrlftcu van hooggeiilftatBle gouoenhuudli H onder welke P liaiere nt dr profeiter ao ii p ilykl nlelt n Parijg rue Rougemont 10 SfB nBreüer mail dr prakltiaarend geneeaheer aan het krankllanlgsn aoitloht d i Cburenton SaitittilEirat i Dr Co n te Stattin QrnisnMnii ned dr arroBd arti taJohlInaea Dr P Foroillar ganuaihoer aiisoleur van het hoipltual te Agan QahelHratb Or fiahsrlni kaïteel Qutenfela Bad Cms Darsai mcd ilr gBneeihsar ilrtdeur rier DHlvGno tNarapeutlaohi inrIaliHnp voor lanuwllldari ta Parlja NB St Hanoré 334 Contul vgn Aschenliaoh mod dr Ie Corfu Or Buabaoli arrcad art da Zlrknlti Obar itnbt wt Jochi med dr t Wecnen Dr C Bongaval tela Farrièro Enre ild vaa dao OaaiaUCentral d hygllRa tt tt Banti tn Frankrijk ea vole anderen Aan alleuwior Kcnnwcatfll anrer f minder MMiicedaan la naii aogenft aade E nHi B liltelie d lljdan Waarvan dekenteekeneaaljn aAronlaaha baordp a ailgraiaadabelakeftf San daarna en mat vaartouder geneeakniidige dplln bloedandrang iroela prIlihaIbKaihald gelaa MB i ilapBlaethaid UohanoUlka tNruat n aabahagall a letHand verder alle Eieken die door beroerte getreAn weides n oog lijden aan da gevolgen daarna looala varlammlflB fv riMgait tol eprebse iwara loKavBknoBlBnjk allkkea attjrbeM er lewHohten mat vaart durende pl n plaatietl ke twakta vartwakktns van lebeuieib obl il dW reeda on behandeling geweedt liJn maar door de bekaiLde miédelea lOa wthondingaea ea kondwaterknv wrijven electriaeeren atoamlool of aeebadea Kees genealng of laaiclng buuar kwaal gevonden heboea en ten alottealJ die vreea T l n T r beroerte oouMtoa Mdaa hebban wegant verachÜnaelen ala iioh aanboudead a itl oalaat erdoevina la bet bMN kaaMaila m atxellguid fllkkeNHgenaodOBkariiiordeB vaerdeoogea drakkeadapljeoadar batvairiiaafi alilaila daaoreB botvoBaBwan krlaaeltna in en bat alapan van baBdae aa veatan aao al deae diie oktiagorlln nu inwlUd ra ala ook aan lente n li at lijdende aan bleakiMhl m kraahtelaeahell Mk aa aionda telfl aan jonge aeraenan dia vaal mat bet haoN arfcan en goaotelljke raaoUe willen ToorkoaUBi wordt dringend aangeraden iloh het boven vermelde werkje aan te sohafléB hetwelk op aanvrat keittleoa aa fraeoa var Sonden wordt door AmMterdnm door H CI KBAM C HeUlgeweg 49 Kttttardan TB van HANTKIV KOLFF Apothekir Korte SoafkteH L Vtreeht LOBRV A PORTOV Uudegracht bU de Oawdbrag F Op de Jongate bvgionniach medlalaalB tentoonatelUng Ia de Dr WelMMMbn Uu uor ae Medlaone JvrU net da Kllveren MednUle l hr ad Kranken genezen en kwakken sterk gemaakt D3 wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Dooter die atle bekende kwalen reneest Kvkwtudlgt UHlB ia dit BiUJk itttB mit w3Ddnn Itt Main TU hoagiB LMlU t gimii nBrtllds oatdikt De Medicijnen zijn gratis voor een ieder diê zijn naam en adres tmend Na jarea van geduldige atqdie en delven in oude tijdschriften zoo wel nis in die van den tegenwoor digon tijd hoeft Dr JamoB W Kidd Balies Block Fort Wayne Ind 8035 Ü S A beleend gemaakt dat hij Dr James William Kidd te wonderhare levenskracht ontdekt heeft en dat hij bekwaam is met do hulp van zijn wonderbaar middel dut aan geen ander bekend ia en welke het resultaat is van ve e jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het menschelijk lichaam ta genezen Kr is geen twijfel Qpzichtens den ernst des Doctera wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die liij dagelijks bewerkt staven de waarheid zyner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om doze wonderbare iLövens Kracht Booals hij het noemt te probeeren want hjj zend het gratia aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nieis waagt 3ommig van de vermelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertrouwbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunnt krukken weggeworpen en konden loopen nadat zjj twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneesheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug gegeven Uheumatiek zinkens maag hart levernier blaas bloed en huidziekten zijn als op magische wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepyn zenuwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luchtpijpziekte en alle keel ongesteldhedon longen of oeiilg levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzacht jicht huidnitslag en aanbeien z jn spoedig eu blijvend genezen Het zniverd het ganache lichaam hersteld de zenawkracht de bloedsomloop en eene volkomen geaondheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervoUe Levens Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het ii vrij voor ieder lyder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden o dadelijk franco per post toegezonden v Het beite OMchaWykfte tn f makkctykitepoetimiddctToorHMTa 00 voornl damei en lOnderschoeBwarki la de AvprvtinU tui G M MillK 4 te VVV Wlfd Bsdth Str 14 Meo latti Otd tlut V op num m ftbriiktmBtfc Vorkryibw byt Haeraa WnkeHeri It aeliaeawarfc atajlaHiJ dre ier aaeM eTX ttH wreal Detet br W tardawaaa nikan Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Kleinhandel Id sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wüt van iS Juni 1881 Staatsblad no gij ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank m het klein te mogen verkoopen als t aam Aanduiding der van den Verzoeken localiteit C de Zwart Rozendaal M no 10 Gouda den 18 Maart 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS jan Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op deSecretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van G H Schuitelaar te Goui a om vergunning tot oprichting eener kofSebranderij gedreven door een gasmotor van 4 P K in het perceel gelegen aan de markt Wijk A No 86 Kada straal bekend Sect e C No 39 Dat op Dinsdag den 31 Maart 1903 des n imiddags ten i ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 17 Maart 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandse Uverzichl Het telegram van den gonvernenr van Natal dat Chamberlain in het Lagerhuis heelt voorgelezen Inidt als volgt 0p hat eenstemmig advies van mp ministers en als uitkomst van mijn gedachtenwisseling met n te Kaapstad en op Madeira heb ik het recht van gratie uitgeoetend tegenover de gevangenen die nog in de gevangenis fitten 23 bij elkaar Verder heb ik een proclamatie uitgevaardigd waarbij amnestie wordt verleend voor misdrijven die strikt ttLILLÜMOiX UEFIIE EN EAAT 44 Midden onder het spreken hield Davilain eensklaps op om den schilder toe te voegen Maar wat mankeert u op eens mijn jonge vriend Renato was uit zijn tauteuil opgestaan en stond met een doodelijk bleek en verwrongen gezicht tegenover den dokter Bij de Donati s herhaalde hij met bevende lippen en nauwelijks verstaanbaar tja bij de Donati s Ken je die raenschen P Ja misschien wel maar wie is de jonge moe die door u geholpen werd en van wie u ftiiieid wilt nemen bij die Donati s Dat is de baronnes du Haussey de vrouw van een Fransch officier dien ik ondanks het verschil in rang en het groote verschil in leeftijd want hij is veel jonger dan ik als een mijner beste vrienden beschouw En is die vrouw een Italiaansche dochter i Ja dat zal wel uitkomen want zij is het kind voor zoover ik weet het cenige kind van die Donati s GiuUetta dus I riep Bcnato bijna brullend uit waarop een akelig zenuwachtigen lach volgde God beware mij mompelde de dokter voor het gevolg van den oorlog zijn Bizonderheden volgen per brief De 33 losgelatenen zullen dus reeds gevonniste rebellen zijn Voor het overige moet nog blijken wat de Natalsche regeoring niet als een strikte oorlogsdaad beschontvt Uit de Kaapkolonie nog geen oJflcieel bericht over amnestie Men kent d e grief van velo ambtenaren van de Zuid A Repnbliek De oude regeering was hun nog salaris schuldig en in de vredesvoorwaarden is er een bepaling voor hen opgenomen Tegen den tijd dat Chamberlain te Pretoria zou komen hebben zij een commissie benoemd die den minister bun zaak zou voorleggen De uitkomst is bedroevend Een telegram uit Pretoria meldt da de nieuwe regeering het achterstallige salaris niet zal uitbetalen De Engelsche machtsregel is dat men met de rechten dor oude regeering haar verplichtingen niet heeft over te nemen Maar de regeering wil wel iets doen Wie behoeftig is onder de oudambtenaren mag een verzoek om ondersteuning indienen en dan zal als as an net of grace dan zal hun genadiglijk onderstand worden verleend Welk vernederend en beleedigend aanbod tegenover mannen die vragen waarop ziJ recht meenen te hebben De Fransche Kamer zet nu lederen dag de algemeene beschouwingen over de maohtigings aanvragen der geestelijke orden voort en zal daarmee nog wel eenigen tp voortgaan Bijzondere incidenten vielen er tot dusver niet bij voor en het gaat moeilijk uit die vrij gelijksoortige redevoeringen voor en tegen nog nieuwe argumenten aan te stippen De zaak raakt na de jarenlange agitatie en anti clericale wetgeving doodgepraat Hot Dresdener Journal maakt een manifest openbaar van den Koning An mein Volk De koning dankte nogmaals hartelijk voor zijn vertrek naar het zuiden voor de door hem naar aanleiding van de hem en zijn huis getroffen ongelukken ontvangen bewijzen van deelneming Hij spreekt de hoop uit dat de onrust en opgewondenheid die ten gevolge der bedroevende gebeurtenissen van dezen winter zich van breede kringen der bevolking meester maakten zullen bedaren en voor het vroegere vertrouwen zullen plaats maken De koning vraagt niet hen te gelouven die het volk willen wijsmaken dat achter al dat ongeluk slechts geheimzinnige leugens en bedrog schuilen maar te vertrouwen op het woord des konings dat aan het oneindig smartelijke slechts de onbeteugelde hartstocht van een reeds lang zich heen daar heb ik een domheid van belang begaan geloof ik Op t zelfde oogenblik werd de deur die het cabinet des priesters scheidde van de kamer waarin t bovenvermelde gesprek had plaats gehad geopend en verscheen de abt op den drempel die t allereerst naar zjjn beschermeling omzag Een uitdrukking van angst stond te lezen op het eerbiedwaardig gelaat en toen de abt zijn oogen vestigde op den dokter zag deze daarip de onuitgesproken vraag Mijn God wat heb je daar gedaan Giulietta s naum door Renato letterlijk uitgebulderd had het oor des priesters bereikt en al zijn ontrust doen ontwaken Ijlings schoot hij toe doch helaas te laat om de geheel onwillekeurig begane onvoorzichtigheid nog te kunnen goed maken Bij het zien van den abt GalH bij het zien van des dokters aprakelooze bevreemding werd Renato zclt eensklaps onnatuuriijk kalm Op den kreet van dritt en haat die hem was ontsnapt volgde eene koele ironie die zijn redder nog wel zoo gevaarlijk vond U komt daar juist op t gewenschte oogenblik mijnheer de pastoor zeide de jonge man met gemaakten spot U vindt mij verrukt over het nieuws dat ik daar heb gehoord en dat trouwens alleen voor mij maar een nieuwtje zal zijn geweest I Ik ben al zoo lang buiten de wereld geweest buiten het leven mocht ik wel haast zeggen dat ik zells niets ben te weten gekomen van sommige dingen waarin ik toch werkelyk zeer veel belang 9t l Mejuftrouw Donati in hot geheim gevallen vrouw ten gronde ligt In Zwitserland hi elt een volksstemming plaats gehad over het nieuwe douanetarief dat sterk agrarisch gekleurd en een verhooging der rechten omvat van 25 tot 50 procent Geen wonder dus dat de deelneming aan het referendum zeer groot is geweest Ongeveer 85 percent der sterngtrechtigden namen daaraan deel Er waren 16 kantons vóór 8 tegen het tarief 329 000 stemmen vóór 223 000 tegen Bijna alle gioote steden brachten een meerderheid er tegen uit De oppositie werd Italië schijnt wel hot land te wezen waarin men heel lang geduld moet oefenen vóór men werkelijk iets ziet tot stand komen Setfbrt een jaar praat men er over vermindering der belastingen maar dezer dagen heeft do eerste minister ziJn vrees uitgedrukt die opnieuw te moeten uitstellen totdat da Kamer afgevaardigden met terzijdestelling van alle plaatselijke belangen van de districten door ben vertegenwoordigd het in t algemeen zouden eens geworden zijn over de artikelen waarvan in den vervolge minder rechten geheven zullen worden Zoo zon hij zelfs b v de zout Luzzatie daarentegen de petroleumbelasting verminderd willen zien Het debat over do hervorming van het rechtswezen zal minstens nog tot op het einde dezer maand duren De regeering hoopt de derde lezing en de stemming over haar wetsontwerp in Mei te zien plaats vinden Het wetsontwerp op de echtscheiding zal door Zanardelli volgens zijn eigen verklaringen krachtiger dan ooit gehandhaafd en verdedigd worden V De oppositie in de Hongaarsche Kamer heeft dit succes van haar obstructie tegen de legerwet dat de regeering van zins schijnt verschillende dingen toe te geven De kwestie van de vaandels en de emblemen zou binnen kort zoo wordt gezegd behandeld worden Giulietta Donati is getrouwd en is moeder ge worden O ik heb dat meisje indertijd heel goed gekendi en ik stel belang m haar lot op mijn woord zeer veel 1 Baronnesse geworden Welzuo weizoo I Nu dat is wezenlijk alleraardigst en komt dunkt me heelemaal met hare wenschen overeen h Hij zweeg even en vroeg toen aan den officier van gezondheid En hoelang is zij al baronnes die Giilietta Donati f ija dat weet ik niet zoo precies oen maand ot tien vja ja dat zal wel uitkomen lachte Renato doch met spierwitte lippen Zy moet derhalve zijn getrouwd veertien dagen ot drie weken na na mijn ongeluk I En nu is die baron du Haussey al man en vader Wat een gelukkig mens ch Ia t een jongen of een meisje dokter Een mei e antwoordde Davialin maar de oude sijyrrebaard gevoelde zich bij lang niet op zijn gemak tegenover de schijnbare bedaardheid van den jongen man wiens bittere ironie in den toon der stem hem natuurlijk niet was ontgaan ffEn nu dokter de stem klonk weer iets zuiverder tnu wil ik u niet langer ophouder zeide Renato terwijl hij hem met erkentelijkheid de beide handen toestak die koud en klam waren op t gevoel Dank dokter duizendmaal dank voor uwe goede zorgen I Voor goed neem ik geen afscheid van u want tis wel waarschijnlijk dat wij elkander nog eens zullen wederzien vroeger misschien dan ik eerst gedacht had dat het geval zou kunnen zijn in een off cieele aankondiging en wel in den geest van do Hongaarsche wenschen Betreffende de plaatsing van Hongaarsche officieren in Hongarije heeft de keizer aan den minister van oorlog herinnerd dat er een voorschrift bestaat van 1868 dat dien maatregel inhoudt bg die herinnering werd tevens de raad gevoegd dezen maatregel toe t passen Volgens den Weenscben correspondent van de Temps zou de minister reeds begonnen z ijn met de overbrenging in het Hongaarsche leger van de 800 Hongaarsche officieren die nu in bet Oostenrgksohe leger zjjn ingelijfd Het zijn echter allen nog onofflcieele meedeelingen en de obstructie is ook nog niet opgegeven De toestand in Macedonië is nog steeds onrustwekkend al ziJn de Engelsche bladen niet meer in zulk een oorlogs verwachting als voor eon paar weken Maar er gaat bjjqft geen dag om zegt de Manch Guardian zonder berichten over moorden gepleegd op last van de Bulgaarsche revolutionnaire comités Meestal ziJn de slachtoffers christenen die weigerden zich biJ de party van het Exarcbaat aan te sluiten veelal worden die moorden vooraf aangekondigd Het optreden van enkele consuls en van een deel der Europeesche pers die dadelijk gereed is om van Turksche gruwelen te spreken heeft tot nog loeden Tnrkschen autoriteiten belet aan die moorden door krachtige en afdoende middelen een einde te maken Ook hebben de Turksche troepen geregeld de handen vol met het bestrijden der opstan delingen Uit Konstantinopol wordt opnieuw melding gemaakt van een gevecht te Bohenitza in den sandjak van Saloniki Haar stietten Turksche troepen op een BalgaarBche bende van twintig man onder leiding van kapitein Apostel Het gevecht duorde lang want de Bulgaren boden krachtigen weerstand met een verlies van vier dooden en een gewonde moesten zij eindelijk vluchten De Turken verloren twee dooden De Times zegt dat do oproerige benden zoo gemakkelijk kunnen ontsnappen omdat de huizen in de Macedonische dorpen veelal met elkander in verbinding staan De opstandelingen die op een plaats strijden worden vier of vijf huizen verder teruggevonden zonder geweer en doen zich dan als heel onschuldige burgers voor In Albanië keert de rust terug De Albaneezen verklaren zich roet de voorgestelde hervormingen ingenomen enkele stammen zgn nog niet bevredigd maar de Porte ver De priester deed den Franschen officier van gezondheid uitgeleide Ik heb een dom ding uitgehaald niet waarna vroeg de laatstgenoemde toen sij onder vier oogen waren Ik zal het niet ontkennen mijn waarde dokIer antwoordde de priester maar wal nu gebeurd is moest vroeg ol laat toch gebeuren en gij hebt u zelf waarlijk niets te verwijten Ik voorzie groote rampen De goede God geven licht en kracht 1 Waak gij intusschen dokter zooveel gij kunt over den armtn baron du Haussey XVII Dl ABT GaLLI aan t WERK Dien zoUden dag tegen het vallen van den avond vertoonde de abt Galli zich bij de Donati ai waar hij een afzonderlijk onderhoud met de barones du Haussey verlangde Men geleidde hem bijna terstond naar Giulietu s kamer dezelfde die zij voor haar huwelijk naet Gontran in gebruik had gehad Wordt Vervolgd