Goudsche Courant, vrijdag 20 maart 1903

G H n Kinkhoest Geen Intluenxa Om Itinkhoc l Influenza Borst en Reelaaudoening binnen den kortst njgfelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DrumnBorst honig Extract ill E L I A N T II K uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONING BLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct b j Firma WOLP Ji Co Westhaven 19S Gouda A LATJB SSTBiy K emeiiïi 100 Gouda E B VAN MILD Veerstal ü 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSB Nitumrktrhad IJtel A N van ZESSEN ScioonAoi i J Tn TOKKEN flo ou B WIJK Oudmmler A 8CHEEK Haaitrecht P W r EOE Oudemater K vAKDsaBBIJDEN te Rteuwijk P v o 8PBK Moercapelle D v d STAll Waddinoneen WedA BOLST Waddin itveen M KOLKMAN Waddtmvgeen P A ue GROOT Oudewater n JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polibroekerdam O BIKKER te Beruchop M i CencMh alganMan luinbcvoktt j Mat Eer Diploma n Oaud BwkroaiKla PRAEPARAtEN VAN Sna I nrnoh A t M ilf WIIKttew UIIIa a H l dlC loowel blj kinderen Tolwimnen gebrek MC Mttutt slechte ipUnerterlne senuwhooUn tm vwMerkliij n liekti of krumbed koort em here eevolueu OUINALAROCHE FÏRRUOIMBUX m h bi ond r leijin Bloedjebrek BlMklucht OUINA kwalen Tan KritlKlwn laeftUd tut VtrVn KtmBr I Sb ol f Sii an Toad aam v ra erk nd aangenaamva ifnaak v rirdaeali lndif€b oOc 1 IKCI V qCaU cK Tal voor kinderen zwakken en kUerachtl t gaatellan ie aan ta b veleiir AU Van eakracbilka drank bij atoomi aen ier BpiJiv rtarlngaor anen ni dlarrb4e ook voor Bigelmp enklemakinderen Priji perbuai K fT 1 70 A H Kgr O WX H Ktfr O ÖO Chamlsch Maltrcflailrcaa Spaciaal voor Klndarvoedlo in bmaan 4 H Kffr O OOt gulTera JYICiKOUIKCr y q 50 i Kp p att Slllllla V llC l wli Cii y g n hwlfBta BanvaUen van ABthtna atc In TamarStiHih Rnnhnti fruit puroatiip tegmVeretopping Aaoi i aiTIArinUC PUIIUUIia btien Mlgrttaia Conj aitlaBetc vooralook lrta CBnB vööftïnderen bewljien Ic Tamarlnda FonbonB van KRAEPFT IIN ft HOLM belanETijlt Óiennten daar de vorm voor hat kind bttwrl tjk au de nmaak aangenaam it Pnjt pw doc O 0O en ƒ 0 60 Qalf nSatr Dac4lllAC algemeen erkmd ttli hét BESTE buumiddel OaHlligKyi aoHIICO bij Hoaat Vtrkoudhtld an Ktalp n hat ii Mn an in ipIclHeod im verMcbtand middel by ttltngmandbtld uitaluitmd in □ flatchje vrknj gbaai Priji ƒ 0 80 per fleach ja I Zatat N IM P9orMi n van KRAXFXLIKlf h HOLM ta Zatat KRAEPEUEN HOLM Hoaeveranciers ZEIST gewichtigste onderwerp Tan beraadilaging d zer commissie de boerenwetgeving ter afhandeling opgedragen aan de plaatseiyke comité s en worden de grondslagen van bet agrarische vraagstok eenvoudig beslist De commissie van minister Witte ziet das terwijl zg over die vraagstakken nog beraadslaagt de regeling er van baiten haar om aan anderen opgedragen Dat het manifest werkelijk een stempel draagt van den minister Von Plehwe biykt wel nit de overeenkomst die het zoowel in gedachtengang als in woordenkens toont met Von Plehwe s redevoering bg het honderdjarig bestaan van het ministerie van binnenlandsche zaken En op grond dezer feiten zegt de Fraukf Ztg woidt in Easland in het manifest öok gezocht een intrige van Von Plehwe tegen den machtigen minister Von Witte en ziet men er een overwinning van de door Von Plehwe voorgestane denkbeelden in De Hongaarsche regeering onderhandelt opnienw met de oppositie om deze te bewegen haar obstrnctie te laten varen Maar bet moeiiyke voor Szell en zgn ambtgenooten zit hierin dat zg ten aanzien van het strgdpnnt het militair ontwerp geen concessies meer kunnen doen De keizer liever gezegd koning Frans Jozef wil niet de geringste wijziging in het ontwerp meer goedkeuren Sell heeft het daarom op een ander terrein gezocht en wel in voorstellen tot uitbreiding van het kiesrecht en een billgker indeeling der kiesdistricten welke maatregelen de onafhankeiykheidspartg ten goede moeten komen In Transsylvanie namelgk en in alle andere niet Magyaarsche deelen van het koninkrijk waar de liberalen van de meerderheid wofd gekozen kiezen soms 200 tot 300 kiezera een afgevaardigde in de streken welke de leden der Kossnthpartg afvaardigen in de streek Magyaarsche districten dus heeft een candidaat vaak de stemmen van ö i 6000 kiezers noodig wil hij in den Bijksdag komen Gisteren zou de onafhankelgkheidspartij over de aanbiedingen der regeering beraadslagen Men zegt dat de katholieke volkspartij de dwarsdrijverlj staakt Als voorwendsel voor deze trontverandering geeft zü op dat de koning aan het galadiner van onlangs heeft verklaard aan haar leider graaf Johan Zichy dat hjj zeer verwonderd was deze meest aan de dynastie verknochte partij onder de bestrijders te zien van een ontwerp welks aanneming hem bizonder aan t hart ging Met een en ander stjjgen de kansen voor de vervulling van skonings wensch wel Verspreide Berichten Fkahkbuk Mevrouw Waldeck Sonsseau heeft eergisteren met goed gevolg een operatie ondergaan verricht door dr Poirier De president der Bepubliek heeft Fallières president van den Senaat en Léon Bourgeois president van de Kamer nitgenoodigd hem op zijn reis naar Algiers en Tunis te vergezellen Beiden hebben de uitnoodiging aangenomen TS t is sprake van dat de groote ma chlnengalerg van de Tentoonstelling van 1889 op het Champ de Mars die biJ de veranderingen op het voormalige expositieterrein verwijderd moet worden zal overgebracht worden naar een terrein bij het Bols de Boulogne als Sport paleis Alle soorten van sport en athletiek wielrijden automobilisme worstelen voetballen enz zonden er in beoefend worden Dertig stakende dokwerkers te Hlvre hebben Dinsdagochtend den arbeid hervat Inden namiddag zon er een onderhoud plaats hebben tusschen vertegenwoordigers der stakers den burgemeester Marais en den directeur der havenwerken Dupont DUITSOHLIBD Het heet dat in den Bondsraad slechts 24 stemmen v6or en 30 tegen de toelating der Jezuïeten in Dnitschland ijjn Daarom heeft Von Bülow voorgesteld de stemming over de wet nit te stellen In het legerkorps te Hannover is zelfmoord op het oogenblik epidemisch In de afgeloopen week maakten vier nhlanen een eind aan hun leven Met ingang van 1 April treedt door het gansche rijk de zoogenaamde saccharinewet in werking Dit goedje mag voortaan niet meer verkocht worden behalve door apothekers en slechts op medisch recept Ieder die in het bezit wordt bevonden van een hoeveelheid saccharine grooter dan 60 gram zal streng gestraft worden 1250 tot IBOO mark boete eü 1 tot 6 maanden gevangenisstraf J Spiiiiii De wanordelijkheden der studenten te Madrid zgn geëindigd De eischen die z j stelden tot wederinvoering van zekere academische gebruiken ziin hun ingewilligd BELOOi Meer dan tweehonderd sprekers zullen in de Kamer het woord voeren bjj de behandeling der begrooting zonder te rekenen de begrooting van oorlog industrie en arbeid Te zamen zullen er wel driehonderd komen BINNENLAND In een gisterochtend voor den aanvang der samenkomst van de afdeeling der Tweede Kamer voortgezette bgeenkomst van de commissie van rapporteurs betreffende de z g stakingsontwerpen is naar wjj vernemen het Voorloopig Verslag vastgesteld Men verwacht dat na het einde van het toepende afdeelingsonderzoek de Tweede Kamer nog eens in openbare vergadering zal bijeenkomen Het Staatsblad No 82 bevat een kon besluit van den Uden Maart 1903 hondende bevelen lot het onder do wapenen blijven van de ingelijfden der lichting van 1902 Het besluit bepaalt dat de ingelijfden voor de lichting van 1902 voor zooveel zü niet krachtens art 109 eerste zinsnede van de Militiewet in werkelgken dienst zouden kunnen worden gebonden krachtens artt 110 dezer wet onder de wapenen moeten blijven voor zooveel en voor zoolang als H M zulks noodig zal achten De minister van Blnnenlandsche zaken heeft aan de Kamers van koophandel en fabrieken ter beoordeeling toegezonden eene san zijn departement ontworpen Arbeidswet De Kamers zijn nitgenoodigd vóór 15 April mede te deelen de opmerkingen tot welke de kennisneming van het wetsontwerp haar aanleiding mocht geven Het ontwerp telt 370 artikels verdeeld over 8 hoofdstukken Hoofdstuk I art 1 17 Algemeene bepalingen Hoofdstak II art 18 72 Van arbeid door leerlingen verricht Hoofdstuk III art 73 82 Van arbeid die door bepaalde personen niet mag worden verricht Hoofdstuk IV Van beveiliging bj den arbeid Eerste afdeeling Van beveiliging bf den arbeid in fabrieken en werkplaatsen § 1 art 83 160 Voorschriften ten behoeve van alle arbeiders § 2 art 161 166 Voorschriften ten behoeve alleen van jongens meisjes en vrouwen § 3 art 167 176 Voorschriften ten behoeve alleen van mannen Tweede afdeeling art 177 179 Van beveiliging biJ den arbeid in winkels Derde afdeeling Nadere bepalingen § 1 art 180 199 Van bepalingen die betrekking hebben op de afdeelingen 1 en 2 § 2 art 200 203 Van het oprichten van fabrieken § 3 art 204 207 Van aangiften van fabrieken Hoofdstuk V Van bescherming van den arbeid door arbeidsduur Eerste afdeeling Van den arbeidsduur § 1 art 208 251 Van den arbeidsduur van jongens meisjes en vrouwen § 2 art 252277 Van den arbeidsduur van mannen bij nachtarbeid en in voor de gezondheid schadelijke bedrijven § 3 art 278 280 Van den arbeidsdnnr van mannen in winkels § 4 art 281 296 van den arbeidsdnnr van personen werkzaam by een openbaar middel van vervoer Tweede afdeeling art 297 303 Van do Zondagsrust Derde afdeeling art 304 Bepaling die betrekking beeft op de afdeelingen 1 en 2 Hoofdstuk VI Van het toezicht Eerste afdeeling art 305 308 Va de ambtenaren met het toezicht belast Tweede afdeeling Van hulpmiddelen bg hot toezicht § 1 art 309 338 Van arbeidslijsten § 2 art 339 352 Van arbeidskaarten § 3 art 353 354 Van het geven van inlichtingen Hoofdstuk VII art 355 364 Strafbepalingen Hoofdstuk VIII art 366 370 Slotbepalingen Eene der laatste bepalingen houdt in dat de Arbeidswet van 1889 en de Veiligheidswet worden ingetrokken Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam aan de N R Ct Op den Sloterweg even voorbij den tol is gisterenmiddag een vrjj ernstig ongeluk geschied De houten kap van een blok nieuwe bai en nog in aanbonw werd door den tellen wind opgenomen en op straat geslingerd terwijl juist een lijkstatie zich voorbij deze huizen voortbewoog naar het kerkhof de Vraag Da paarden sloegen door het gekraak dat aan den val voorafging met den Igkwagen een eindweegs op hol en ook de ondernemer ter begrafenis de heer Voswgk die vooraan liep moest het daardoor op een loopen zetten en kwam met den schrik vrg Het kolossale houten gevaarte stortte echter op de 14 aansprekers neder die achter den lijkwagen liepen Bjjna allen liepen builen en schrammen op maar 3 van hen werden ernstig getroffen en moesten in hot Wilhelminagasthnis ter behandeling worden opgenomen en een banner een oude man van Tent geheeten scheen gevaarlijk in den rug gekneusd te zjjn en was eenigszius versuft Ook een timmerman die zich op straat voor de hnizen ophield is ernstig gewond en werd eveneens in het gasthuis behandeld De overigen konden na geholpen te zgn zich op eigen beenen naar huis begeven Men meldt uit Steenwijk aan de Zw Ct De staking op de sigarenfabriek van den heer Js Eijkmans en Zoon die 5 maanden geduurd heeft is thans geëindigd Zooals bekend is was de loonkwestie in den laatsten tijd goen punt van verschil meer maar werden de werkzaamheden nog niet weder hervat omdat de fabrikant een twaalftal met name genoemde sigarenmakers niet weder in dienst wilde nemen Thans heeft het hootdbestuar van den Bond van sigarenmakers met die uitslniting genoegen genomen met gevolg dat de fabriek over eenige dagen weder voor de andere stakers wordt opengesteld Het hoofdbestuur van den Internat Sigarenmakersbond zal trachten voor de uitgesloten sigarenmakers gelden bijeen te brengen voor het oprichten eener sigarenfabriek op coöperatieven grondslag De directie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatscbappg heeft eene niet onbelangrijke verandering gebracht in de wgze van promotie van bet administratief personeel De commiezen 2e klasse die tot nutoe op een maximum van negentig gulden per maand bleven staan en slechts alleen bg komende vacature tot Ie klasse benoemd konden worden zullen voortaan hetgeen bü dienstorder bekend gemaakt is na gedurende tnee jaren dat maximum genoten te hebben en bij gebleken geschiktheid als commies Ie klasse aangesteld worden aan welke functie een maximum salaris van f 115 per maand verbonden is Zooals de toestand tot heden was worden slechts zeer weinige ambtenaren en na tal van jaren wachten tot Ie klasse bevorderd N V d D Uit Qeestemunde komt de tijding dat aldaar gevreesd wordt dat de stoomtrawler Baltrum op reis naar IJsland met hare bemanning olf koppen is verongelukt Het schip gebouwd in 1900 vertrok 13 Februari daarheen en sedert heeft men niets meer daarvan vernomen Men vermoedt dat het ongeluk reeds kort na haar vertrek heeft plaats gehad tengevolge der toen heerschende zware stormen Dit zou de zesde trawler uit Qeestemunde die sedert halt December op weg naar IJsland is gebleven Dezer dagen meldde zich aan een Londensch hospitaal een welgekleede neger aan een taal sprekende die niemand verstond De dokters onderzochten hem stopten hem in een bad sneden hem t haar of en brachten hem naar bed Den volgenden dag kwam uit dat de man een zieken vriend in t hospitaal had en dezen kwam opzoeken De Patrie ontvangt nit Lüzern het bericht dat men vreest voor eene staking onder het personeel van den Gothardtunnel De Federale Baad heeft zich reeds met de zaak ingelaten omdat zulk een staking van zeer ernstige beteekenis zou zgn daar Zwitserland zich tegenover Dnitschland nauw verbonden beeft om dezen dienst steeds in stand te bonden Bij de moeilijkheden tusschen de maatschappy en het personeel was reeds een uitstel verkregen voor de beslissing welkuitstel andermaal verlengd is tot 22 Maart Geneigdheid om toe te geven schgnt volgens bovengenoemd bericht aaü geen van beide kanten te bestaan In ie Daily News een lange en hartstochtelgke klacht van een zekeren Robert Wilsson te Johannesburg over het wanbestanr der nieuwe regeering hare onderworpenheid aan de kapitalisten en den ellendigen toestand waarin een groot deel der bevolking verkeert en daaronder trouwe Britten die in den oorlog hun leven voor het rgk gewaagd hebben Hadden wg de regeering van den ouden Krnger maar weerl hoepen de loyalisten en ach konden wg zijn gezicht maar weer eens zien 1 Wilsson zegt ook nog als Carnegie een weldaad zon willen bewgzen laat hg dan zorgen dat er hier in Zuid Afrika een eerlgke Engelsche krant komt die de waarheid durft zeggen Uit Amsterdam meldt men De grondwerkers in dienst van den aannemer van gemeentelijke boombeplanting waren ook in staking en daar hnn werk door werklieden der gemeen e werd overgenomen protesteerden de stakers daarover bü B en W Het antwoord door den wethouder van publieke werken den heer Serrurier eergisteren aan afgevaardigden der stakers gegeven luidde dat voortaan werklieden iu dienst der gemeente voor particulieren zullen mogen werken in hoogst noodzakelgke gevallen als b Y het springen van buizen der waterleiding hetgeen de stakers goedvonden Intusschen heeft de staking zich veer uitgebreid zoodat zg nu 650 grondwerkers omvat Aan de asphalt werken bg het vernieuwen of versterken der rails voor de electrisehe trams in de Vgzel en Eeguliersbreestraten ligt het werk nn ook geheel stil daar eeniga leden van Recht en Plicht die aanvankelijk het werk van de grondwerkers hadden overgenomen op aanmaning van het bestuur het werk hebben gestaakt Bg den eigenbouwer W Roos te Watergraafsmeer in het Linaeupark werd gisternacht de put door timmerlieden drooggemalen Pe opperlieden staakten deswege ait solidariteit met de grondwerkers Daarentegen zgn aan de werken der nieuwe brug bg da Muiderpoort grondwerkera uitgesloten door den aannemer Ons Land het ernstige Boerenblad bevat een verslag van de ontmoeting tusschen Chamberlain en de deputatie uit de Zuidafrikaansche partg te Kaapstad Het blad geeft daarbg de volgende beschrgving van het uiterlgk en de voordracht van den zoo bernchten als doortastenden Ëngelachen minister De heer Chamberlain zag er lang niet zoo jong uit als men van zgn portret zon afleiden doch aan den anderen kant kwam het als een verrassing toen hg later zei dat hy waarschgnlgk de oudste was in de vergadering Kaal geschoren naar de laatste mode gekleed met zgn oogglas op het rechteroog en zgn roode orchidee op de linkerzgde zgner borst zal niemand hem houden voor den man van 67 welken onderdom by reeds bereikt heeft En toch de nauwlettende toeschouwer zag de sporen van kwelling en de Ignen door groote verantwoordelgcheid getrokken op zgn gelaat De omstandigheden der afgeloopen vier jaren hebben stellig er veel toe bggedragen om die sporen dieper en die Ignen duidelijker te maken Ons Zuidafrikaansche klimaat heelt ook zijn invloed op den hoogen bezoeker gehad De kamerkleur van Londen heelt plaats moeten maken voor de bruine tint het onmiskenbaar bewgs van het verkeeren in de open lucht Van den beer Chamberlain als redenaar valt aan te merken dat hy den indruk geeft van heel gemakkelgk en zonder inspanning te spreken Gebaren met de handen komen niet dikwgls en zgn bedaard en gering Hg spreekt niet byzonder snel doch zeer dnidelgk elk woord is op zgn plaats Nooit zoekt hg naar een woord Hg gebruikt zgn tgd en hy denkt terwyi hy spreekt Als hg meent dat een idéé niet heel duideiyk is uitgedrukt dan zet h j het in betere bewoording doch dit wordt op zulk een wgze gedaan dat het gehoor er niets van bespeurt Een voor een behandelde hg zgn aanteekeningen Over het geheel genomen was zjn toespraak van kritiseerenden aard en s ecbts nu en dan liet hy zgn gevoel doorstralen met een veelbeteekenenden glimlach of met aan zgn stem een dieper toon te geven Daar stond hg voor de afgevaardigden kalm bedaard van zichzelven bewust te spreken zgn welsprekendheid bestaat niet in tierlautgutjes maar in het wèl spreken Volgens een telegram nit Nieuw Orleans stond de Mississippi gisteren reeds twee voet hooger dan de straten der stad Vgd duizend werklieden zgn bezig de dgken der rivier te versterken Breken deze door dan wordt de stad ten prooi aan een ontzettende overstremming De Newyorksche berichtgever van de Daily Mail seint dat de regeering der Vereenigde Staten aan de troepen bgzondere patronen heeft doen geven om bg oproeren te gebruiken Met die patronen kan men niet verder treffen dan tot een afstand van 200 meters zoodat geen personen die zich van de plaats des gevecbts verwgderd houden geraakt kunnen worden wy meenen te weten dat dergelgke patronen reeds sinds geraimen tyd bg ons leget in voorraad zgn Op de Veemarkt te Amsterdam heerschte Maandag een heele drukte Ingevolge een aanschrgving van den minister van Justitie valt voortaan het vervoer van nnchtere kalveren met gebonden pootea onder art 455 3o van het Wetboek van Strafrecht Natunrlgk groote verbazing en ontevredenheid hg de handelaren t Was altyd zoo geweest en t kon niet anders vervoer zonder gebonden pooten was onmogeigk Maar de inspecteur der Dierenbescherming dacht er anders over en hield stipt de hand aan de ministerieele aanschrgving Natunrlgk bleek het volgens de kooplieden onmogelgke zeer goed mogeiyk Evenals t mogeiyk zou bigven in den Haag koeien langs de straat te drgven zonder staartdraaien en bonken met knuppels op de lyven der arme dieren De machinist wien onlangs bg Bodegraven het ernstige spoorwegongeluk overkwam is weer nu aan bet station Leiden van zgn machine gevallen en daardoor inwendig ernstig gekwetst zoodat hg deze week niet voor de rechtbank te Utrecht kan verschgnen waar de Bodegravensche ontsporing zon worden behandeld Een volbloed brandweerman Edmund Caspors lid van de vrgwillige brandweer te Sonnborn nabg Elberfeld is zoozeer met hart en ziel aan de brandweer gehecht dat hy er zeil op uit ging om brand te stichten Beschuldigd van brandstichting in vgf gevallen werd hg door de jury te Elberfeld voor twee dezer één gepaard met diefstal schuldig verklaard en tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf veroordeeld Stadsnieuws GOUDA 19 Maart 1 03 Gisteravond hield de Anti Soc Dem Ver van Mil en OndMiliciens hare ledenvergadering welke ten doel had t daarstellen van een voorloopig reglement het kiezen van een bestnnr en het vaststellen der contributie Tot bestuursleden werden gekozen de h v d Broek v Egck v d Halst Kruit en v d Sanden Laatstgenoemde bedankte en werd in zyne plaats gekozen den beer Appel Naar wg vernemen zal eerstdaags in de Groote Kerk alhier een uitvoering plaats hebben van Spool s vocaal Ensemble welk gezelschap bestaat uit ± 32 dames en boeren Behalve de koornnmmers zullen ook soli voor verschillende stemmen gezongen worden Alleen gewgzigde muziek zal worden uitgevoerd Door den Commissaris der Koningin in ZuidHolland is bepaald dat dit jaar in die provincie de eindexamens der H B 8 met 5 j c zullen worden afgenomen door twee commissiën De noordelgke commissie zal zitting houden te s Qravenhage voorz Dr Ninck Blok en examineeren de leerlingen der scholen te s Gravenhage Gouda Leiden en Dordrecht De zuidelgke commissie te Rotterdam voorz Dr Menalda van Schouwenbnrg zal examineeren de leerlingen uit Rotterdam Delft Schiedam en Dordrecht De noordelijke commissie is gesplitst in twee afdeelingen Leden nit Gouda in die commissie zyn Dr 8 8 Hoogstra Dr F W Baabe Dr Cohen in de eerste afdeeling Dr W Julias A Langerhnizen van Uven en H W P Bonte in de tweede afdeeling De leerlingen der 5e klasse alhier worden over de heide afdeelingen verdeeld 372 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Donderdag 19 MaartNo 6088 I 400 1305 f 200 2326 en 7873 ieder f 100 Prgzen van 1 20 886 2192 5687 9284 11948 15058 18800 93 2418 607 3 9300 12010 15594 19078 691 85 6221 9601 12216 16791 19209888 2562 60 9711 12572 16149 19329902 2601 6708 9844 12601 16881 44 1257 2721 36 94 98 17346 19416 60 2934 7351 10008 13007 54 19583 77 3147 7649 88 14106 17402 19635 1383 3904 64 10918 61 17830 20175 1429 4014 7879 11013 14228 52 20240 94 4364 8543 11452 14324 18120 203611584 4536 8931 11549 14414 18396 20719 1725 6283 9081 11612 14726 18543 20880 2028 5448 9176 11892 14865 HA R TBBaiOHTSN Qouda 17 Maan 1903 Oranen De aanvoer was heden zeer voldoende Our het meeste echter van onvoldo nde kwaliteit is was de handel fianw Tarwe Zeeuwache 7 40 i 7 75 Mindere dito 6 75 a ƒ 7 15 Afwijkende 5 25 a 6 Polder ƒ 5 50 4 615 Rogge Zeeuwsche 5 40 k f 5 75 Polder 5 i ƒ 5 25 Buitenlandiche per 70 kilo 4 75 i 5 10 Gerst Winter 4 60 i ƒ 5 Zo Diet 4 40 i 4 75 Cbevallier ƒ 5 25 5 75 Haver per heet 3 4 3 50 per 100 Kilo 6 25 4 ƒ 6 75 Hennepzaad Inlandsche 7 50 4 7 73 fiuitenlandsch 650 4 6 75 K anariezaad 11 50 4 14 Koolzaad 8 50 a Ö 75 Erwten Kookerwten 8 4 9 50 Niet kookende 4 B uitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 a ƒ 6 75 Boonen Brume boonen n 4 13 50 Witte boonen n 25 4 12 50 Pa ardeboonen ƒ 6 50 A 6 75 Duiveboooen 6 75 4 7 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 5 85 4 6 10 Foxanian 4 Odessa 7 25 a 7 50 Cinquantine Stooroend 7 50 4 7 75 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel flug prijzen hoog Vette varkens red aanvoer handel matig 18 4 20 ct per half K G Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel dauw 184 19 ct pei half K G Magere Biggen goedeaanvoer handel matig 0 80 4 1 05 per weekVette Schapen red aanvoer handel vrijw 20 4 26 Lammeren red aanvoer handelg n a Nuchtere Kalverengoede aanvoer handel rlug 7 4 10 Graskalveren aanvoer Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 6 partijen handel gew ie kwal 22 4 ade kwal i8 4 21 Zwaardere NoordHolland sche 4 Boter goed aanvoer handel gewoon Goeboter 1 05 4 i io Wciboter 90 4 i oo de iNOUVEAUTE S in Costumes Tailleur vn VüorJaarsBiantels O SA iS l slen lam Vrkrs Motkrs 81 1 Vu V 1 911 8 V 81 2 8 SOU 671 S SU 2 i 1041 SO 0 75 16 Beurs an iii 18 MAART idbbiaANu Jen Nea W S 3V Allo tlito dltr 8 ilito dito dito S HoNaaH Ulil Goud 1881 98 4 taub laaohr rmg L8S8 8L fi OosTBNB Obl in papier 18S8 f dito in Zilver 1868 PoBTtiai L Olil met coupon 8 dito ticket S RvBLAMD Obt Binnenl 1894 4 dito GeeoDB 1880 4 dito bij Kolhi 1889 4 dito biJ Hop 1889 90 4 dito in ifoud leen 18S8 8 dito dito dito 1884 6 VAMJK Ferpt t ichuld 4 ruRKBiJ Gapr Cour lceo 1890 4 Gac teeniDg seiie D i Geo Ieenm serieO 2diüAi h Up T oblg 189 6 Usiioo Ob it Soh 1890 8 7BMBtOBLA Obl on iBp 1881 4 101 1 0 68 los 112 181 58 104V lOO ai 140 ♦ 107 lOS S8 l 104V 101 10 7 101 io V 11 lot V iTiBDAH Obligatiea 18lf 8 OoTiBDAii Stad lsöU 1894 8 NTkd N Afr HaadeUv aad Arendab Tab My Certlfioateti DeliMaatBcbappü dito Ara Hypotheekb paodbr 4 CultMiy derVorstoQt aaQd Gr Hypotheekb pander 4V Nederlaadarhe baak aand Ned Handelraaatach dito N W fc Pao Hyp b pandbr S Kott Hypotheekb pandbr 4 UtT Hypotheekb dito 4V OowriNB Ouit Hong bank aand Kvsii Hypotheekbaak paadb G Ahbbika Kqut by potb paodb 4 Hbxw L G Fr Liea oert 6 XiD HoU IJ Spoor w Mjj aand Mij tot Expl T St Bpw aaad Ned lod Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr Spm aand Ü dito dito dito 1891 dito 4V iTALuSpoorwl 1887 B9A Bobl 8 Zaid Ital Spwmij A H obl 8 PoLfTK Waraohau WeeaeD aand BUBL Gr Kuaa 3pw Mijd obl 4 Baltisohe Hito aand Faatowa dito aand 6 lwaDg l oinbr dito aand 5 Eurak Ch A o Sp kap obi dito dito oblii Ambuea Cent Pau Sp Mij obl S Chic k North W pr C T aau 1 ditdito WiD St Meter obl 7 Denver h ftiu Gr Spm oert r a ütinoia Central ol l in tfoad 4 LoaiBT fc ï athfiUi Ger t aatxl Mexico N Spir M Ie hyp t ft U B Kaoaaa t 4pGt pref aand N Tork OniaBio Ie Om plaats te maken voor deNOUVEAUTÉS worden de nogvoorhanden zijnde met 25 korting opgeruimd A VAN OS Md Taillenr Kleiweg E 73a SOUDA Velephoon Mo 31 BurgerlijkeCStand GEBOREN 18 Maart Arie Gerard ouders H A de Hens en E van der Kaa Johannes Wilhelmns onders C Sohoorel en P A van Kersbergen OVERLEDEN 18 Maart J Boa 94 i GKHÖWD 18 Maart J W de Bruijn en A G Nagtegaal M Doggenaar en P de Brnin Heeuwük GEBOREN Anna Clazina ouders P Zevenhoven en A Waagman Johannes Gjsbertus ouders N M Boere en A J Matze Cornelia onders E Schouten en P van Veen AOVBRTENTIKN BEEN DEUS SAASUEESl De Nieuwe London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet hot uitvallen ei noemt de pelletjes van het hoofd weg Eisch op den hals l O 1IO0V Prijs t 1 50 en f 0 85 per flacon i niw t unww dooijti A 0 80 en O BO 3V ffttnmrtn Verkrijgbaar bjj I A CATS te Goiidn labr De Paijjermokn van de Afdeeling GOUDA VA DÏN NEDERLAtaHKN PBOTESTMTEIOND op Vrijdag 20 Maart 1903 des avonds ten S ure IN HIT Kerkgebouw der Renoostragtsche Gemeente SPREKER 1 9 P J Pit OOST van Wormervter Namens het Bestnnr T CREBAS TOEGANG VRIJ Secretaris Teleplioonnet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjks Xntercommnnaalburean Op 1 Maart 1908 139 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT Op het drukste gedeelte der stad worden TE HÜOR AANGEBODEN Gemeubeleerde Slaap en Zitkamers 1 flat ona k LÖO en 1 met of zonder PENSION tegen zeer billijke conditién Reflecteerende gelieve zich te adresseeren onder letter P adres Bureau van dit blad