Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1903

41ste Jaat gang Zaterdag 21 Maart 1903 Jo 9061 ftOlDSCHE eOlMMT I ieiiW8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooD X 9 ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de miild ïelefoou u De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CE STE Zander Instituut Fluweelen Sin l R 724 GOUDA Geneert Dr J H BAKKER NIEMËIJËH Directr D v+k DUllREN Behand van t uggegr erkromtHlngen ifigevaUen borst x en o fteenen en tmieteHehaammlêVortn algem iiuiakte eon tivatle spier en genr xlekten rheumatische aandoeningen verstuikingen enz enz 1 Mei Ie liiiur EEN HUIS Bleekerssingel ad 1460 p j AdreB Turfmarkt H No 267 Thimy i Wt dwbtliim ia de geheele wereld bekend on geroemd ÜDovertroffen middel tegen alle Borat Lont Lever Haaizlekteu eni Inwendig Koowel ala ook uitwendig in bijna idle ziektegeTallen met goed gerolg aan te wenden PrUs per Bacon 1 J per poit t 1 16 TUMtj i WoBdinalf bezit eenalinog ongekeude geneeskraoh an heilznnfe werking Maakt meestal elke pijnlijke an geTaarrolle operatie geheel orerbodig Met dozo zalf word een U iar ond voor ouKeneesU k etaonden beengezwel en onlangi een bijna fm faar kankeriydeu zonezen Krengt genezing en f erzaehting der pijnen b wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtj P r pot f 1 80 per post f 1 80 Centraal Depdt voor Nederland Apotbeker UENKI S tlllDER Bokin 8 Amsterdam WsM gwBdepAt U butellfl men direotwu i dieSchuUentpothekt do A THIEHKY in Pnnidi M IIohltHh üeittmioh Otlim prometni t ontbisdgs bij lut Ciatrul l ep t S iidcr IMdaS imstSdin Vraagt bij Uwen Boekhandelaar eert Proefnummer der Nederlandache uUgave van TbURISr De hoofdtekst van dit haltmaandelyksche tgdschrilt bestaat nit de MesehrUvlng eentr Bets om tie Aarde die de Heer E T FïKNBTHA KriPBR in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rüfc geïllustreerd naar eigen pliotograpMsehe opita Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer lip Ansiehtliaarten die hem aait eigen oj een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Achter Indi6 Birma Malacca enz Pryi ptr jaargang Ï SO ind di Anriehlkaarttn Doi inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem In het Verlichting Uagazijn De Avondsler Dubb Bnnrt Teleln 117 zijn Steeds voorradig de nieawe modellen dasornamenten en I fraaie Ballons Degelijke GA8K0BN0IZEN en COMB OEEN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdheden J ENZ ENZ Aanbevelend N H VAN LOON Aanlegger van Gas en 1 Waterleiding VAN BlOMMtSTEINS InKT IS IJfOtfonüei vindehjk de BESTE Il volkomen ONSCHADELIJK DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SGHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFD INGELANDENPLAATSVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 2 April I90t3 van de voormiddag ten 9 tot de namiddage ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koet wagen voor het 2e kiesdistrict te Hleisaii k in het Gemeentehuis voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerkerh aid Y el in het Gemeentehuis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehui en wel Mn het Ute Uttlrlet V or den Heer J VAN DEN BERG Jzs Boofdingeland volgen8 rooster V Voor den P ZEEUW Jz Hoofdingeland Plaatwervanger van aftreding lu het zae Olêlrlct den Heer Mr C 3 A BICHON VAN IJSSELMONDE Hoofdingeland volgens rooster A H VAN DEN BERG HoofdingeUnd Plaattomn r i allreding Mn het 3de Uiêlriet Voor den Heer E JONGENEEL Hoofdingeland voIgens rooster J G VAN MIEROP Hoo dingeland PlaaUmrmngir van aftreding f n kef 4de JMitriet Voor den Heer Jhr Mr W Tu C VAN DOORN Boofdingeland volgens rooster W L PREüIJT Hoofdingehnd PlaatBvtrvanger van aftreding En voorts in het eerste district voor een Boofdingeland ter voorziening in de vaca tnre ontstaan door de benoeming tot Hoogheemraad van den P N HOOGEBBRUGGE die in 1907 aan de benrt van aftreding zoude zgn geweest Voor de periodieke verkiezingen zallen mtte en voor de vacatnre HOOGERBBüGGE roode stembiljetten worden verstrekt DiJKOBAAF en HooGHEEMBADRN Van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dykgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ Het groote aantal zenuwkwalen Tin leiiTooK iteeda 4i eer toe r rhoafdplinftf totdaToorftfgun Ieke teekBneDTAnapopIaiisai nsnberQarte tott trotnwM sda atle middelen door de medliobe wetenHcbAp Mngewend Kent a den Bieoweo tlld komt 4e eer toe det g door het f ebroik mnkwa vbb den eeBvoodlnten weg Daoislijk Isnn de hold mm phyeiolDÉiitilie oDtdetckiDE gedwo beelt die u bonderde oefoemlngen tbuu orer de gebeete wer ld Terbreldle en terwijl t ik wetenicbapMliJke krlngeD d hoonte beUBgiteiang wekl tevne eue elduid blijkt te lijn voer de un MnawVwmieo llJdSnde meiitAibetd Dece geneeewfjie 11 oltgeroaoen door den geweten OfBoler tu QMondhelt Dr Bomin Weleemuv te Vluhofen en kermt op d on dervindiug opgedaan In eu BlHarig praktijk IM r wanavhiBc v n hc k rd mumiuü pFr4lav war lcDi1n rt0agrMhlhae Uff n4Mril hald nnAddellUlKB nh aaw tel BicdeKraeeld Het ene geamewtlie werden werkelijk aoUtterende reenlUttn T knc en lU maakte looveel opgang dat van een door den uitvinder reaabr T n werk OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE 8ad Emi OariBi med dr rea St Henord 334 Consut taburit leohl meil dr to Wee hare voerkonlei en ob II blnnea korten tijd r odi de Sle dmk Tenobenen In Uit boekje bevat niet alleen tot het grevM pnbllflk vi rataaubare vorkUrIngnn ontioitt het w intt der nienwere tberaple en de daarmede lelfa in waiihopiK gnvitllen vnikrfgeu nitweiking mnar ook vmdt men daarin vetenaohapiielijke TerhftiiileliTiKflti nit do nie l eeht bimlrn dis aatt do e KoneeBWijae gewild xlln loomMe anobrift ran tal van gstaij iiRhriften van liooggeiilaatHto gennoHkuudigeB onder welke P Meniere ed dr proreaior tai du polykllniek tn Par J rus Rounemont tO SUmgre ier med dr prahlUaarend aeeetehier aai het kraakilnnloen cettlcht da CharenloB Saiiltatvalh Dr Co tti Ie Slellln OroMiaann meri rir erroed arU tlJBhllRiee P Foreitler geneBihcer dlreotPur va i het hoipitial e Aaan BehelHrath Dr Sehsrinfl kaateil autieNll fleneesheer dlretttordcrgalvano tlicrapflutliDhelnrlcbtlnflvaer laanwIiJierataParlle Aithenbeoh mad it U Corn Dr Bgibaoh arraad artl ilrknlli Olir n Dr C Bongavtl Ie La Farrltre Eura lid van den CoHtell Central hygltne It e lenli ik Frenkn n vele anderen Aan allen wier acnawReNlal Mpcr of tuinder nan dK n la of aan aOBeaaaMda BenNwa litlglteld lljricn waarrao dekentoekenen iljti onronlaohs heefdpl n miGralneliohala hoor Bi n bloidandi ang nroete iiDkkalbaarli id aetaafldtiB d tlapBlooitield llcheMeUlka onrait en anbehagelllka te eUndLTerderalle ircken die door beroerU getrofta weiden aiMglf en aan da gtTolgen daamo loealn verlaMntlngea onvermagen tot eprikin twara tongval aoeltftlk sllkkaa attjrbolit der Hwrlotilan met weortderande pl n plutielljka iwakto veriwakking van gebaugen een tij die reedt onder geneeakaadlga behandeling geweent liJn maar door de bekeftda nlddelea ali ntbondlngaeiteakoadwaterkDor wrijven electrieeeren itoomlooi of leebadeu geen ganaBlag of Uaiging banner kwaal gevondea Hebben en ten slotte tij e vrvca ToalanT ar beroerte Mdaattoe radta kabben wegene TerechUnneUn aln i ch aaehoudand nngitli oelaa erdoowinB Mt been beafdnila at dnliallfVld llkkarlnpen an denker worden voor de oogtn drnkkande pijn onder bat vaertiaaM aalilng In de ooree kat voa e van krIODelleg la en bet alapen van banden en voalan aan al daie dria oataiwriln na aavnwIUIderai ala oiik aan lanBO nB i aa lijdende aaa bleekiMht en kraehtBloeibeld aofe as gaaoode lelft aan Jongi reenen die vael met bet hoofd werken en geeatelijka reactie wUlan ToorkoawB Wordt dringend aangeradan ilob bet boTon vermelde werkje aaa te lehaffMi hetwelk op aaanaga koatalaee en franee Teriondeo wordt door AmaterdaM dow H CLRRAN A Co Heillgeweg 42 Botterdana p r B van SAMTRV KOLFP Anothekir Korte HoofBteeg 1 1TCr elit LODRT dk POltTOV Oodegraoht bij de Oaantbntg F IL Op de Jonnte bvglenniRab mediolnale tentoonnteUIng in de Ikr WdlaamaDn aQhe Baaaaa UM Mr da Bndionba JnrU WM d TMvvrm Hedalllc ht kraond GebrS SfcoUwerck s Chocolade en Cacao Doanfttii fioM de nieu Tote ihtvitidingsii op machiDaal gabied Terb terd Mnieatle uu lütihiitend gobruiL vin 6jni en fijnsto grondatoflbü garandoerei ies rbruiker vani Stoilwerck s Chocolade ec Cacao j eec attf ve ensivatLrtiig fabriiiaat uiuiwkeuiig beaiitwcordonde aan den inhoud i at resp tHiintten De rma behaalde 87 Brcivets als Hofleverancier 44 Eere Oiploma 8 gouden enz Medailles een lienga as uitaiuntmd Sjs Mous Tom deoBTBoni niia VmU II d ar yruaikre lame an oonsid rslbw aeTotrd eUMilw flabllMktioo da OhoooUt bonboaa varies eto ta tttUwtrok B bbctkaat ii verkrijgbaar bii U H Ckinfiseura Banketbakkera enz ia naiMii aliiiiliii i iiiiiiiiiiiiili iiii voor ïiederlasïd Joliu Hattenalodt AiMlsrdaiB Kalverstraat 108 ADYEETENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteulie Bureaa van A BKLmNAN ZOON Kranken g enezen en Zwakken sterk gemaakt D9 wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Docter die alle bekende kwalen geneest Kttkirautiifl gs MiiiBta du giUlk Ktau Bit vaadntn I t Billjk nuUldi oaUikt H De Medicijnen zijn gratis voor een ieder die zijn naam en adres inzend Na jarea van geduldige studie en delven ittoui tydschriftea zoo wol als ia die van den tegenwooi digen tp heeft Dr James W Kidd Baltes Block Fort Wavne Ind 8035 0 8 A bekend gemaalcÈ dat hg Dr Jamee WiUiau kidd tö wonderbare levensltracht ontdekt heeft oa dat hij bekwaam is raet do hulp van zijn wouderhaaf middel dat aan geeu ander bekend ig eii welke het resultaat is van ve e jaren atudie in het aoeken naar deze kostbare levenskracht om alle kwalen van het menschttlijk lichaam te genezen Lr ia geen twijfel opzichtena don ernst des Doctera wanneer hg deze dingen boweert want de gonezingon die Uy dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorio is up redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Hot kost u nieta om dozo wonderbare Levens Kracht zooals hij het noemt te probeeren want hij zond het gratis aan iedore lijder in genoegzame hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij niois waagt Sommiga van do v rmelde genezingen zijn zeer merkwaardig eu tenzij voor de vertrouwbare gotuigonisseo zoudoa ze bijna geen geloof vinden ïiammon hübhen hunne krukken weggeworpen en kondun loopon nndnt zij tweo of drie maal de medicijnon gebruikt hadden Zieken die door hunne genoesheeren waren upgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden torog gegeven Rheumatiek zmkens maag hart leverm r blaas bloed en huidiiekton zijn ala op ma gische wijze verdwenen Hoofdpijn fnggepijn zeniiwachtigheid tering hoeaton vorkoadhoid asthma catarrh luchtpijpziekte en allo keel ongosteldheden iongen of oonig lövensorgaan zoo spoedig hersteld dat hot niets minder dan oen wonder is Godoeltelijke beroerte locomolor ataxia water ucht jicht hiiidmtslag en aanboien zijn spoudig en blijvend gonezoii Het zuiverd het gansche liohnam hersteld do zenuwkracht de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Doctor zijn alle liehitmen gelijk en komen onder hot effect van zijn wondervolle Levena Kracht Schrijf van daag nog Toor de medicijnen Het ia vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden u dadelijk franco per post toegezonden Echt Zeeuwsch Tarwebrood cent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Brabantach SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klelwegsteeg OPRUIMIiNG j van het resteerend WINTEEWERKen Ter l schillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN eB sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aange meten werk 5 Een eetlepel SilDEX zal ia den regel J beter ïoldeeD dan 1 4 Kilo gewone Sod f Drftk vanA BRINKMAN 4 Zn öonda BulleolaDtiscb Overzicht Opnienw heelt gisteren de liberale partij in Engeland een overwinning behaald bö de stembaa In Kye moest een nieuwe verkiezing plaats hebben sedert 1885 toen Rye een zellstandig kiesdistrict werd is het conservatief geweest De heer Brookfield had al die jaren voor dat district zitting gehad In 189Ö werd hy zonder stemming gekozen verklaard in 1900 gekozen met 2189 stemmen meerderheid Eeye werd dus door de conservatieven beschouwd als oen poeket borough En thans is de liberale candidaat dr Hutchison gekozen met een meerderheid van 534 stemmen Na de nederlaag verleden week by Woolwich geleden is dit voor de regeering een harde slag De Manch Guardian ziet hierin het bewys dat de oppositie tegen de Regeering toeneemt en verwacht dat ook by volgende aanvullingsvcrkiezingen de liberalen aanmerkeiyk in stemmenaantal znllen vooruitgaan De Times begint eveneens in te zien dat bet zóó niet langer gaan kan het blad spreekt van geruchten over een mogelyke versterking der Regeeiing Men denkt ook aan een party meeting van de rechterzydo waarin Chamberlain het woord zal voeren om de mtnisteriaelen tot elkaar te brengen en hen moed in te spreken Maar het js niet duideiyk wat men daardoor winnen zal Het zou een erkentenis van zwakheid zje die geheel overbodig is zoolang de meerderheid voorl de Regeering nog zoo groot is als thans Men verwacht thans met belangstelling wat de Regeering doen zal by de indiening van de lersche Land wet de volgende week Wat zal de Regeering daarby zeggen f vraagt de Manch Quardian Als het liaar plan is haar val voor te bereiden zal zg daai toe by de behandeling van dat onderwerp gelegenheid genoeg hebben IJaar als zy dal plan niet heeft is hét onbegrgpeiyk wat haar kan bewogen hebben een ontwerp voor te stellen dat bedoeld moet zgn om de lersche landquaestie te regelen en dat slechts ernstige oneenigheid kan doen ontstaan onder haat volgelingen In het Engelsch Lagerhuis zeide Chamberlain Woensdag dat de beraadslagingen over de koloniale credieten gister Donderdag het eerst aan de orde zouden komen Dat gebeurde niet omdat de regeering het aldus verlangde maar om aan den wensch der oppositie te gemoet te komen Hü zelf was FEViLLElOH üÊPDufmr 46 Het vuur was geopend met een zeer veel onheil voorspeilenden slag maar voor toogenblik was zij Giulietta nog ongedeerd gebleven Renato is niet dood herhaalde de priester en t is een wonder Gods dat hij er het leven heeft aibracht Hij zou dan ook inderdaad gestorven zijn aan zijne wond wanneer men hem niet dadelijk ter hulp ware gesneld Giulietta had haar zelfbeheerschïng terug Wat wist eigenlijk de man die haar dat verpletterend nieuws was komen mededeelen Zich onnoozel houden zou haar gewis niet kunnen benadeelen Bij gebrek aan wat beters was dat het voorzichtigst Mijnheer de pMtoor zeide zij met eene vrij bedaarde atcm Jönder haar gelaat te vertoonen dat zeker akelig bleek moest zijn geworden wie is die Renato Ik begrqp niet wat n zeggen wilt De waardige abt kreeg een schok van toorn en van verontwaardiging en Giulietta die dat heel goed bemerkte vond het geraden er onmiddellijk aan toe te voegen AU u ten minste oiet den jongen Khilder be volstrekt niet van plan eenigerloi verklaring at te letfffen Het Lagerliaia en het publiek waren genoegzaam op de hoogte van wat by gezegd en gedaan liad Maar hy was bereid inlichtingen te geven wanneer dit van hem verlangd werd In antwoord op een vraag van den heer Mac Neill zeide Chamberlain nog dat inderdaad te Pretoria een besluit was uitgevaardigd waarby de lesuren in het Hollandsch op hoogstens vyï per week waren vastgesteld terwijl tweo uur voor de Bybelsche geschiedenis in bet Hollandsch to geven zonden kannen worden afgezonderd Do minister had geen klachten daarover ontvangen en zag geen reden in do regeling verandering te brengen Dat do minister geen klachten over de regeling had ontvangen zal wel waar z jn Het besluit werd eerst uitgevaardigd nadat hg Z Afrika reeds verlaten had Wg hebben hier dus raet een gauwigheid te doen van den minister In Engeland wordt na do indrok gevestigd als namen de Boeren met Milner s beknotting van hun rechten volkomen gonoögen en als liet hot hun onverschillig of do rechten van hun taal by die van het EngeUch werden achtergesteld Wy weten echter dat het minste wat de Boeren vragen is gelykstellinff van Hollandsch en Engelsch In liet Lagerhuis b j de diacnssie over een voorloopig krediet van 20 265 000 p st verklaarde Chamberlain die luide werd toogejuicht in antwoord 05 verschillende vragen ten aanzien van Zaid Afrika dat do terugbrenging der Boerengezinnen met goed succes geschiedde In het geheel zyu 15 000 000 pond st uitgegeven voor vrjje giften en de betaling van schadeloosstellingen Er was geen twyfel aan de onstige vooruitzichten voor de landbonwende bevolking Warm herdacht de minister de diensten door vele Boeren by het werk der repratriatie verleend Het surplus der inkomsten van Transvaal en Oranjerivierkolonie zou do kosten der beide leeningen overtreffen Het kroonkolonie systeem was nog voor eenige jaren wenschelyk in het belang der kolonies zelf maar als Britsche Boeren in groote meerderheid zelfbestuur wenschen zou het onverstandig zyn dat te weigeren Geen verantwoomelyk persoon w nschte echter op het oogenblik zeUbestnur De minister sloot vriendschap met Delarey die waarschünigk van dunrzamen aard zal blyken te zgn Toejuichingen Chamberlain verklaarde ten aanzien van de inlandscho arbeidersquaestie gaarne te doelt dien ik werkehjk eenige malen bij Xavier zijn leermeester hebt ontmo t maar al heel lang geleden Is hem een ongeluk overkomen Al had de priester ook eene wanhopige verdediging verwacht van zooveel vermetelheid stond hij versteld tO mevrouw hernam hij met gestrengheid sde toestand is geloof me te ernstig om h onzen tijd in nuttelooze woorden te verspillen Een dubbele overweging heeft mij geleid tot datgene wat ik DU doe een christelijk gevoel van menschlievendheid voor u hoe schuldig gij ook moogt zijn en eveneens voor Renato van wien ik veel iieb leeren houden die ik van ganscher harte beklaag en dien ik aU het kon zoo gaarne zou terughouden vai eene wraakoetening van een misdaad tegenover de nu eenmaal gepleegde misdaad Van den anderen kant ook werd ik gedraven door mijn gevoel van toegenegenheid en hoogachting voor den baron du Hanssey Ik wilde eene poging wagon om te redden wat er nog van zijn geluk te redden kan zijn Die edele man moet u zult dat met mij eens zijn zooveel mogelijk worden ontzien Hij heeft daar recht op Al is het verleden onherstelbaar misschien kan men voor de toekomst eene algehoele vernietiging tegengaan waarvoor ik op dit oogenblik nog alle redenen heb om beducht te zijn Hij zweeg als om Giulietta goed het gewicht zijner woorden te doen begrijpen en voegde er daarop aan toe Ziet ge mevrouw daarom ben ik naar u toe gekomen na lange maanden stilzwijgend en werkeloos te zyn geweest daar ik niet meer by erkennen dat de beschuldigingen tegen de Boeren ingebracht omtrent een slechte behandeling dor inboorlingen overdreven waren Toejuichingen Hg gelooft dat meer arbeidskrachten zouden worden verkregen zonder hulp van buiten als het werk aan den Rand maar wat aantrekkeiyker werd gemaakt De toekomst zon toonen of voldoende arbeidskracht kon worden geleverd maar thans was het voorbarig deze quaestio te behandelen Geen voorstellen waren gedaan betreffende den invoer van Chineesche arbeidskrachten Zoo heeft de Fransche Kamer dan besloten dat zy niet zal overwegen welke kloosterorden in Frankrijk zullen bestaan maar dat y alleen de vraag zat stellen of er al of niet kloosterorden zullen wordeu toegelaten in het land Hoe het antwoord zal uitvallen schynt niet twyfelachtig Onder de tegenstanders der kloosterorden zallen er wel xyn die toch aan de congregatiën het recht op een afzonderlijke behandeling door de Kamer niet hadden willen ontzbggen Dezen zullen by de stemming over het ontwerp zelf met de meerderheid moestemmen al zullen zy eergisteren de oppositie ter wille zyn geweest Er zal nu worden beschikt over de 54 aoBva en in dfk groepen De meerderheid van 43 stemmen ia niet groot Klaarblykelyk hebben de gematigde repablikeinon Méliue Robot c s met do rechterzijde gestemd Door de bcgrootingscommissie van den Dnitschen Ryksdag is Dinsdag 1 1 by de behandeling der kosten van de expeditie naar Oost Azië op voorstel van het vryzinnige lid Richter besloten den post met 3 000 000 M te verminderen Dit geschiedde met algemeene stemmen Ook op andere koloniale begrootingsposten werd danig gesnoeid Dit optreden der commissie is te beschouwen als een uiting van de veldwinnenJe ontevredenheid onder do Duitsche afgevaardigden en belastingbetalers over de hebbelykheid der regeering om do door den Ryksdag toegestane kredieten telkens te overschreden soms met meer dan het dubbele Richter had uitgerekend dat thans elke Duitsche soldaat io China het Duitsche Ryk op vierduizend mark komt te staan en dies stelde hy voor om de door de Regeering gevraagde 21 mülioen mark met 3 millioen te verminderen Thans kostte de bezetting in China meer don de geheele Duitsche export derwaarts bedraagt machte ben den dreigend opgeheven arm langer tegen te houden Laat dus dat comedïespel en bespaar roïj uw ontkenningen want dat is alteraaal noodeloos tijdverlies I Wij hebben wel wat anders te doen Zie hier overigens de teilen En daarop vertelde hij in bizonderheden hoe Renato waa gered geworden Giulietta hoorde alles roerloos aan maar het klamme zweet parelde haar op het voorhoofd n de 1 ieckheid van t gelaat bleef onveranderd Zij was veeleren dat spreekt van zelf nu Renato leefde En naarmate de priester verder kwam in zijn verhaal nam het gevaar dat zij waande voor goed te hebben afgewend een meer en meer dreigende gestalte aan Maar gelijk iemand die in doodsangst verkeert zich niet overgeeft bij den eersten slag gelijk iemand die door de rechtbank werd ter dood veroordeeld wiens vonnis door de hoogste autoriteit reeds wordt bekrachtigd en van het fiat executie voorzien zich tegen beter weten in blijft vastklemmen aan de krankzinnigste hoop al ware het maar om enkele seconden te winnen zoo verbeeldde zich ook de barones du Hiussey zich zelfs nil nog niet gewonnen te moeten geven Er moest ioo dacht zij voor haar nog weideeen of andere uitweg te vinden zijn Toen de priester eindelijk zweeg antwoordde zij deemoedig en met een stem waarvan zij de vreeselijke ontroering niet meer poogde te bemantelon U hebt gelijk Ik zal niet meer trachten te ontkea en wat niet te ontkennen valt Ja ik heb dieo Renato bemind en ik heb de iwakheid gehad By de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken in don Ryksdag vraagt baron Von Hertling inlichtingen over Vene zuela de Triple Alliantie en de Macedonische quaestie De Rykakanselier graaf Von BUIow antwoordde In de Venezolaansche quaestie ging het voor ons van den aanvang af uitsluitend om dö afwikkeling van een door de onvertronwbaarheid van den schuldenaar buitengewoon moeielyko zaak met buitengewone middelen Wy moesten daarin met byzondere kalmte en bezonnenheid handelen opdat hierdoor geen storingen in onze betrekkingen tot andere mogendheden zouden ontstaan Perfide pogingen daartoe mislukten door de loyauteit van vreemde mogendheden en de eerlykheid van onze staatkunde Volgens het vastgestelde protocol zyn de eiscben die in het Duitsche ultimatum gesteld zyn als aangenomen te beschouwen De kosten der blokkade waren gering Wy hebben van de terugbetaling dier kosten afgezien met het oog op Ben troosteloozen toestand der Ve nezolaansche financiën Dat de vernieuwing van het Drievoudig Verbond tydig plaats had toont dat dit Verbond niet op toevallige voorbygaande of knnstmatige politieke conitellatiei b ra t maar op duurzame by alle drie de mogendheden in gelyke mate voorhanden belangrn en behoeften Het Drievoudig Verbond legt de ontwikkeling der buitenlandsche staatkunde van de verbonden mogendlieden niet aan banden het wenscht slechts de handhaving van de staatkunde die door het behoud van den vrede en dus ook van het status qao wordt geboden Toch werd het verbond niet zonder moeite vernieuwd Wy blyven met Duitsche trouw vasthouden aan het verband en hebben ook alle mogelyke waarborgen dat de verbondenen trouw aan ons zyn zullen Het Drievoudig Verbond heeft niets te maken met tolqnaeslies of handelspolitiek byvttl wy hebben niet minder maar ook geen atoom meer belang by het verbond dan de andere mogendheden Wat Macedonië aangaat zoeken wy niet naar byzonderen of uitsluitenden invloed Juist daarom berusten onze betrekkingen tot Turkye op den vas en grondslag van het vertrouwen Daitschland staat vriendschappelyk tegenover de moetregelen in Macedonië die dienen kunnen om de toestanden te verbeteren zonder de integriteit van het Torksche Ryk in gevaar te brengen De hervormingsvoorstellen van Rusland en Oostenryk schynon my zeer gelnkkig gehoor te geven aan zijn beden ik ben gevallenvoor zijn aandrang en voor zijne Ijfd eigirgenmet zelfmoord als ik hem niet wilde toebehoorcn Ik ben toch niet hat eerste meisje mijnheer epastoor wie iets dergelijks ia overkoroen I U diein de biecht onder t zegel vun geheimhouding zoo heel veel moet hebben gehoord u weettxrterdan menig ander dat zulke geschiedenissen nietzeldzaam zijn Zij aarzelde even om er daarna bij te voegen O ik heb genoeg spijt gehad van dien misstap die niets anders dan een groote dwaisheid is geweest en zoo geruimen tijd alles bij het oudebleef was t omdat ik banj was voor dien manwiens heftigheid eh jaloezie ik maar al te goedhad leeren kennen Maar daar u mijnheer depastoor bij hem zijt geweest op het oogenblikdoor u opgegeven moet u ook een stuk papierhebben gevonden waarop hij zelt had geschreven aan alles een einde te willen maken Meq kaniemand die in waanzin verkeert zoo vrfeselijkmoeielijk beletten om een zelfmoord te begaan Ik ben weggevlucht dat is waar ik dacht dathydood was en ik l en getrouwd met Gontran duHaussey denkende weer vrij te zijn Dat is nu mijn misdaad verklaarde zij na eenig stilzwijgen Ik zal niet ontkennen dat ze heel erg is geweest maar zonder voort eeld ia toch niet En ligt het verder niet voor de hand dat een mei e van mijn leettijd ook na al hetgeen er gebeurd was haar b st doet tot het verkrijgen van een meer eerzaam bes aan volgent de maatschappelijke en kerkelijke wetten U W rd vervaJ d