Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1903

rVmTTf ï f V mUt Cera DIplom n Ooud Bekroontls PRAEPARATEN VAN tSno I Arf piaa damH tkr obtice TtVMlit r1c ndfKINA W JNteeaniwaktc VgUliia ttl UVll ïoowel bij Uindereii ali volwanenn jebrtk aar wtluit slechte 1 pl f verttrlns cenuwboofdpMn ter vBritBrklng na stekte of kraambed koorti en hare gcvt ti ii QUINALAROCHE PERRUGINEUX m bet bijiondar t e n Blocdcabrak Bletk uebt kwalen Tan Kritlict n 1 ftyd en Vcrkrijfibatr in flacow a 1 00 en L Li llVd v av tV vooral voor kinderen iwakken n klieractttli jaatelUn teer aan t bevelen AU geaeeakrachtige drank bij atoornlJien der tpljavertaringforganen en diarrhée ook voorittiëelingen en kleine kinderen Pri i per biu A H Kgr ƒ 1 70 i Kgr O DQ H K r O BO Chimlsch M All CiiïIror Speciaal voor Kinder voeding buu i KgT O BO Ac timo l iarafA fAtl Het roukenecner halve Cigemteit voldoende ter H tn 3lllllia sft Clt ii y n de hevigite aanvaUen van Aettima etc In doosjes a Ö SÖ en ABÖ ZIZ J Tamarinde Rnnhnns fruït puroatief legen verttopping Aam alllftl IIIUC tJ imwll3 belen Migraloe Congettieeetc vooral ook aMaxane voor kinderen bcwii etrVk Tamarinde bonbon vsn KRAKPFI lEN HOIA lielangrijke diensten f daar de vorm vorjr b t kmd begeerl ijk en lie smuV aangenaam ii Trij per looi e 0 90 en 0 60 QoltnSalr OflC4SI1pC algemeen erkend ali het BESTE huiimiddel jgiilllalV I aOim O ij Hoaet Verkoudheid en Keelpijn het it een illjmoplosaend ao venachtend middel by ultnemendtuld uitaluilend m HJI D öetchje verkrij gbaar Pnj 0 20 per fleach je 0 fnMjmvhm mm KKAKrKLlEK ft HOLM t Zetat iM aiHm PWtr i4n pm tHftulittt waarop ét ifaam m lktatiU ektHin0 tn ftrliri fkaar J MM i KRAEPEUEN Si HOL Hofleveranciers ZEIST DnitBCbland staat naast Bnsland enOostenrgk waar deze in opreclitheid ernaar streven op den grondslag van de bestaande maclitsverliondingen voor orde rost en veiligheid in het Oosten te lorgen Bgval Verspreide Berichten Fbanksuk De rtaking der dokwerkers te H vre danrt nog immer voort Toch z n Woensdag weer 20 man aan bet werk gegaan zonder dat zich ongeregeldheden voordeden In de maand Februari hebben 32 werkstakingen plaats gehad evenveel als in dezelJde maand van het vorige jaar Daaraannamen 3 489 werklieden deel De bedrijven die het meest aan staking onderworpen waren waren de textielindustrie 12 drukkerijen 3 mijnwerkers en aardewerkindnstrie 3 Van de 25 stakingen die in Febrnari eindigden ziJn er 3 geslaagd 10 mislukten 12 door bemiddeling geëindigd In het stadje öaillac staat zoo verhaalt de Gil Bias op het plein een standbeeld van maarschalk Sonit Op bet voetstuk is gegrilt Gehoorzamend aan denwil van maarschalk Sonlt is dit ruiterstandbeeld gegoten met het brons van de kanonnen die hij den vijand ontnam Maar voegt Gil Bias er by de maarschalk is voorgesteld te voet steunend op zjjn sabel en het beeld is van marmer I DulTSOHLlSD Een smid uit Dusseldorl die zich als vrijwilliger voor de artillerie te Hannover had aangemeld word voor den dienst teruggewezen omdat hiJ lid van een vereeniging was die op sociaal democratischen bodem stond Intusschen behoorde de smid slechts tot een vakvereeniging die niet de minste politieke strekking had Inzake de ophelflng van par 2 der Jeznietenwet blijven Pruisen en Beieren in im E ksraad alleen staan De Saksische regeering heeft verklaard in weerwil van haar begeerte om der regeering to Berlijn te behagen niet vóór den terngkeor der Jezuïeten te kunnen stemmen ten einde in Saksen geen heftige beweging tegen het koningshuis te doen ontstaan De parlementen der kleinere staten hebben eveneens besloten de clericale politiek van graaf Bttlow in den Rpsraad te bestrijden De sociaal democratische fractie vanden Landdag te Gotha heeft sfn motie aangenomen waarin zjj tegen iedere verdereverhooging van de uitgaven voor leger envloot protesteert en de invoering van eenprogressieve Inkomstenbelasting eischt Ook de toestand van den kroonprins is veel verbeterd In de tweede helft van April worden de beide prinsen nu te Konstantinopel verwacht Bil een duel op pistool te Bamberg tUBBchen een officier en een burger werd laatstgenoemde gedood De bond der bouwondernemers te Berlijn en omgeving beeft besloten alle werklieden die meedoen aan de Meib tooging den volgenden dag niet op bun werkplaatstoe te laten De groote gietertj van de hoogovensdor Hörderverein te Dortmund staat inbrand BINNENLAND Ongeveer half drie arriveerden gister H M do Koningin en de Prins Gemaal per rijtuig te Hoek van Holland waar zij zich aan boord van het pantserdekschip Holland begaven Van dezen bodem werd de koninklijke standaard geheschen HetDuitache oorlogschip Charlotte lag even binnen den Waterweg geankerd Door de bemanning werd geparadeerd terwijl door beide bodems de gebruikelijke saluutschoten werden gewisseld De Ouitsche gezant heeft zich aan boord van de Charlotte begeven Door het slechte weder is de Koningin niet aan boord van de Charlotte gegaan maar is de Dnitsche Hertog aan boord van de Holland gekomen Het muziekkorps aan boord van do Holland voerde enkele marschen uit De burgemeester van s Gravenzande bracht in een stoombootje van de Zuid Hollandsche Redding Maatschappij een bezoek aan bet Duitsche oorlogschip De storm neemt in hevigheid toe Het water is zeer woest De Hertog kwam met den commandant Kandt en eenige andere Duitsche officieren aan boord Na de begroeting begaf men zich naar het salon van den commandant De Koningin wilde toch naar de Charlotte gaan maar den kommandant riedt het af Zoudt n gaan P vroeg de Koningin Toen de kommandant bevestigend antwoordde lei H U Welnu dan ga ik ook In een sloep gesleept door een stoombarkas nam het gezelschap plaats en onder het dondeien van het geschut en de bewonderende hoera s der bemanning en bet publiek dobberde het ranke vaartuigje weg ter zgde begeleid door een stoombootje der Beddingsmaatscbappij en eenige sleepbooten De Charlotte lag dwars in den mond van den waterweg De sloep ging langs de buitenzg om aan de statietrap aan te leggen Van verre klonken de hoera s der Duitsche jantjes in het want Kommandant Wenlholt kon op hooger bevel geen vertegenwoordiger der bladen op de Holland toolaten Vandaar dat bet niet mogelijk is bijzonderheden omtrent het bezoek op dien bodem mede te doelen Het weer klaarde op doch de wind bleef hevig Met vrees staarde men dan ook den sloep na en de moed der Koningin wekte algemeen bewondering H M de Koningin vertoefde een uur op de Charlotte Te vijf uur ging de standaardvlag naar beneden ten teeken dat de Koningin en de Prins het schip hadden verlaten Onder saluutschoten stoomden de barkas en de Koninklijke sloep vlug naar da Holland terug Vol verrukking vertelde de Koningin aan de kommandant hoe prachtig alles gegaan was Nadat nogmaals de bemanning was aangetreden en geïnspecteerd namen de Koningin en de Prins hartelijk afscheid van kommandant Wentholt en verlieten zg onder luide hoera s der bemanning en de toejuichingen van het publiek de Holland om in de gereedstaande open vierspan plaatste nemen voor den terugtocht uitgeleid door den burgemeester Weer donderde het geschat van de beide zeekasteelen en daarmede was deze plechtigheid ten einde die hoezeer de omstandigheden tegen waren toch goed van stapel liep De centrale afdeeling van de Tweede Kamer heeft besloten geen onderwerpen meer voor sectie onderzoek of openbare beraadslagingen aan de orde te stellen zoodat behoudens veranderde omstandigheden de Kamer na afloop van het aanhangige sectieonderzoek thans tot na Faschen uiteengaat Aan bet Voorloopig Verslag over de drie bekende ontwerpen betreffende de staking ontleenen wg de volgende hoofdzaken Omtrent de vraag of er grond bestond voor bijzondere maatregelen was de groote meerderheid van oordeel dat de omstandigheden in het begin van Februari inderdaad bnitengewone maatregelen tot handhaving van gezag en orde noodzakelijk maakten Zi keurde het goed dat de Regeering te dezen krachtig was opgetreden met het oog vooral op de groote belangen ook van internationalen aard aan stremming van het spoorwegverkeer verbonden Omtrent de bet ekeuis der staking was men vrij algemeen van gevoelen dat die niet zoo groot ware geweest indien er enkel van solidariteit der spoorwegbeambten met de transportarbeiders sprake ware geweest De eigenlijke oorzaak van de uitbreiding der staking lag in de grieven van het personeel omtrent Iconen arbeidsduur en onvoldoende behandeling van klachten De feitelijkheden die tegen de Dnrgerdammers gepleegd werden de bedreiging tegenover de StatenGeneraal de dreigende staking der gemeentewerklieden te Amsterdam enz en de toon op sommige vergaderingen aangeslagen maakten dat maatregelen tot handhaving van orde en rust en tot verzekering van veilig spoorwegverkeer slechts konden worden goedgekeurd Over de vraag of aanvulling van het Wetboek van Strafrecht gewenscht en noodig is en wel op de wijze als door de Regeering is voorgesteld liepen de meeningen echter zeer uiteen Vele leden die in beginsel strafbepalingen op bemoeilijking van arbeids willigen en op dienstweigering door ambtenaren enz verdedigbaar achtten hebben tegen de aanneming der voorgestelde strafbepalingen met name van die over dienstweigering op dit oogenblik overwegend bezwaar Dit vraagstuk is niet geschikt voor overhaaste oplossing de rechtstoestand van ambtenaren spoorwegpersoneel enz mbest eerst behoorlijk zgn geregeld en in een toestand van beroering zgn zulke wetten niet raadzaam te minder daar ziJ met het rechtsbewustzijn van vele werklieden in strijd zijn De overheid geeft niet van hare hoogheid en wijsheid in moeilijke dagen het beste bewijs door strafwetten uit te vaardigen waarvan de werking in vele opzichten onzeker is Werd van die maatregelen voorshands afgezien dan zou de kalmte terugkeeren Vele andere leden verdedigden echter de voorgestelde strafbepalingen omdat het spoorwegverkeer niet afhankelijk mag zijn van de welwillendheid der arbeiders en omdat het bestaan van grieven geen contractbreuk en dwang tegenover anderawillendeo rechtvaardigen Do bepalingen zijn gericht niet tegen het vereenigingsleven maar tegen misbruiken Ook wil men den spoorwegarbsidera het recht van itaken niet ontnemen maar enkel bij contractbreuk Door het en quêtevoorstel blijkt dat het ernst is voor den rechtstoestand der arbeiders te zorgen en men hoopte dat de Regeering daartoe reeds zou bgdragen door een regeling krachtens art 27 der Spoorwegwet Men hoopte dat allen die het gezag van den Staat hoog willen houden tegen dwang uit klassenbelang de voorstellen tot handhaving van dat gezag zouden stennen Over deze hoofdvraag het wenschelijke en raadzame der strafbepalingen op dit oogenblik blijkt dns uit het verslag dat er geen bepaalde meerderheid voor of tegen bestond Vandaar zeker de wenscb van verschillende zgden naar overleg tnsschen de Kamergroepen ter voorkoming óf van verwerping óf van aanneming met slechts enkele stemmen meerderheid Daaronder zou de zedelijke kracht der wqtten Igden Daarom werd dan ook door de leden die de bepalingen in beginsel verdedigbaar achten op uitstel aangedrongen totdat de rechtstoestand der ambtenaren en van het spoorwegpersoneel beter zou zijn geregeld of althans invoering van een artikel dat het inwerking treden tot een nader tijdstip uitstelt Onderde politieke medestanders der Regeering verklaarden sommigen voor de aangegeven middelen om tot een vergelijk te komen wel wat te gevoelen maar ziJ meehden dat bet oordeel over de opportuniteit bü de regeering moet verblijven die geroepen is de orde te handhaven Daarom wenschten ziJ dat de Regeering nu reeds krachtens de Spoorwet bepalingen zou maken betreffende den rechtstoestand der spoorwegambtenaren Daartegen werd geantwoord dat een beroep op de verantwoordelijkheid der Regeering kan opgaan waar het geldt feitelijke middelen tot verzekering van rust en orde maar dat bjj de beoordeeling der strafbepalingen de Staten Generaal evenzeer als de Begeering hebben te oordeelen over de noodzakelijkheid doelmatigheid en opportuniteit Verder bevat het verslag nog uitvoerige beschouwingen over den inhoud en de beoordeelingen der voorgestelde strafbepalingen waaromtrent zeer uiteenloopende meeningen werden verkondigd Ciemeng de Berichten Dit Zeeland schrijft meu aan t Nieaws naar aanleiding van de berichten dat in de vorige week te Anua Jacoba polder en Nieuw Vosmeer kudden schapen verdronken zgn In Zeeland heeft men evenals in Drenthe een aantal kudden welke dagelijks door een herder worden geweid langs de wegen de binnendijken en zeedijken en die van tijd tot tgd ook op de bnitendijksche schorren of gorzen rat voedsel vinden zontwa tergras zeekraal lamsoor en dergelgke zeeplanten De schorren vormen geen aaneengesloten vlak zooals de weiden doch zgn door taliooze kreeken geulen en spleten in zeer veel groote en kleine eilandjes verdeeld Gewoonlijk is er ook znlk een kreek tnsschen den voet van den zeedijk en het schor zoodat de schapen slechts donr opzettelijk aangelegde en verhoogde dammen hun zeeweiden kunnen bezoeken Dit geschiedt natuurlijk bij laag water wanneer èn schorren èn kreeken droog staan Door over de smalle spleten heen te springen verspreidt het wollig vee zich weldra over de vele eilandjes en de herder heeft genoeg te doen met zijn kudde in het oog te honden Komt nu nadat de schapen eenige uren hebben gegraasd de vloed onder gewone omstandigheden dan drjjft de herder met behulp van zgn hond de dieren bgeen en stuwt ze kalm en bedaard naar den dam terug waarover zg het schor hebben betreden Steekt er echter gedurende het weiden een storm op zoodat de vloed zeer snel komt en zeer hoog wordt dan wordt de toestand gevaarlijk vooral wanneer de vrind een zoodanige richting krijgt dat de schapen hem moeten trotseeren Dit nu was onlangs weder het geval Tegen ongeveer 3 uur s middags kwam de wind plotseling N W en ging gepaard met zwaren regen BiJ zulk een gelegenheid tobt de herder zich af om de schapen geholpen door zjjn hond naar den zeedijk te drijven doch te vergeefs Door storm en regen weerhouden ronddwalend en blatend om hun lammeren die klagelgk om hpn moeders roepen koeren de dieren telkens weer terug terwijl intusschen het water snel wast en weldra staan de schapen verspreid op het schor op hun eilandjes aan alle zijden door het water ingesloten De vloed stijgt hooger en hooger en de goheele kudde schapen komt in de golven om Ook de toestand van den herder wordt inmiddels gevaarlijk hij verliest de noodige kalmte wordt in zijn uitzicht belemmerd door den zwaren regen springt van eiland op eiland geraakt ten slotte bet spoor bijster en wordt niet zelden door een rukwind in een kreek geslingerd Dit geBchiedde ook met den herdar te Anna Ja coba zgn hond beeft veel gedaan tot redding vdi zgn meester diens kleeren werden zelfs door den trouwen wachter in stokken gescheurd om hem uit het water te trekken De herder kwam ten laatste behouden aanwal doch de hond is evenals de schapenin d golven omgekomen De staat Colorado denkt er over op de wereldtentoonstelling te St Louis in 1904 een gouden huis op te richten De schatkist van de Unie is bereid het plan te sttg nen door gouden baren ter waarde vaa H millioen gulden wegende 18 000 kilogra te leenen Van gouden baren van verschillende afmetingen de kleinste zoo groot als een gewone dominosteen en de grootste all een metselsteen zal een nabootsing van een bekend Amerikaansch gebouw worden gemaakt waarschgniyk van het Kapitool te Washington Men schrgft uit Haarlem aan de N R Ct Het Volk heeft medegedeeld dat de directie der H IJ S M verschillende menscheu te Haarlem aan t station werkzaam een stuk heeft laten teekenen waarvan de inhoud hierop neerkomt dat het personeel verklaart dat de looneischen door de vereenigiogen gesteld onmogelijk door de maatschappij kunnen ingewilligd worden en dat het noodig of wenschelijk is dat genoemde eischeo worden opgeschort tot na de in uitzicht gestelde enquête By onderzoek naar de juistheid van dit bericht bleek ons het volgende De directie van de H IJ 8 M heeft geen stuk ter teekening aangeboden maar wel was hier Woensdag een ambtenaar dier Maatschappy uit het Noorden des lands die verschillende ambtenaren en beambten ter teekening heeft gepresenteerd een adrea aan Z Kxc den minister van binneolandsche zaken waarin werd verklaard dat de looneischen gesteld door de Vereeniging van Spoor en tramwegpersoneel niet voor inwilliging vatbaar waren iets wat door het lid van het hoofdbestuur dier vereeniging den heer Petter in een vergadering te Rotterdam zelf was verklaard Bovendien wordt in het adres verzocht dat door de te benoemen enquête commissie zal worden opgevraagd het archief van de Vereeniging van spoor en tramwegpersoneel omdat daaruit zal blgken dat het de handelingen van het bestuur dier vereeniging zgn geweest die oorzaak werden van de ontevredenheid die nu bestaat Daaromtrent werd ons het volgende ge zegd Vroeger had het personeel der H IJ S M een eigen vereeniging onder den nanm van Ned vereeniging van spoorwegambtenaren die als er grieven waren deze bracht ter kennlsse van de directie op geheel andere wnze dan nu plaats vindt Die vereeniging is te niet gegaan toenor epn fusie werd gesloten met de vereeniging Steeds Voorwaarts waarin grootendeels personeel der Staatsspoor want de laatste wist zich meester te maken van de zetels in het bestuur en bewandelde de oude wegen niet meer Dat het personeel te Haarlem daartoe wenscht terug te keeren blgkt wel uit het feit dat er 57 zgn aangesloten hg den Bond van Orde Het stoomschip Gelderland is ongeveer halftien gisterenavond uitgaande naar zee bestemd voor St Nazaire over het wrak van het stoomschip Woolwich heengestoomd en beeft daarbg een zwaar lek bekomen Het stoomschip is daarop aan den noordoever buiten het vaarwater ter hoogte van het witte geleidelicht beneden Maassluis aan den grond gezet men tracht met de pompen het schip lens te honden Sleepbooten zQn bg het vaartuig De lichten op het wrak waren brandende De bemanning is nog aan boord Uit Enkhuizen schreef men eergisteren Het tjalkschip Hendrika schipper H van den Berg van Blokzyi moest in den storm van den vorigen nacht ten noorden van Enkhuizen ankeren daar de knecht ongesteld werd Geen andere hulp hebbende dan die zgner vrouw was de schipper die doornat en verkleumd van kon was toen het eei weinig stilde niet in staat het anker ta lichten De noodvlag werd geheschen V opvarenden van een Tesselachen blazer bode hulp en brachten het vaartuig alhier binnen Dr C D Sax predikant hg de Remonstrantsche gemeente te Frederikstad in SleesWgk Holstein schrgft aan Neerlandia Nn ik u toch schrgf zal het u misschien treffen dat in de stad myner inwoning die oorspronkeiyk een Hollandsohe nederzetting was nog in de volkstaal enkele Hollandsche woorden voortleven bgv Btoopje drieftol trekpot baantje koekje stootje enz Merkwaardig dat het meest verkleinwoorden zgn Overigens is de bevolking in spreken denken en voelen geheel verduitscht al is de sympathie voor Holland nog altyd zeer groot Aan de politieverordeningen ligt nog het oude stadsrecht van 1621 ten grondslag en zoo werd b j een onlangs gerezen geschil tuBschen twee koetsiers door den Rechtsanwalt myne hulp ingeroepen om de desbetreffende artikelen in t Duitsch te verlaten I Levensverzekering van Marconi De maatschappg voor telegrafie zonder draad beeft een verzekering op het leven vap Marconie gesloten voor 3 750 000 lire Op die wgze wil zg zich vrgwaren voor de schade die zg bg den dood van den uitvinder zou Igden Stadsnieuws GOUDA 20 Maart 1903 Lanseloet Een abel spel van Lanseloet van Denemarken Het Handelsblad van 9 Februari 1902 oordeelde En het was weer mooi Niet natuuriyk uit een oogpunt van wat men tegenwoordig mooi spel noemt wél als men vraagt naar mooi gevoeld zeggen en eenvoudig waardig duen Het stil zacht bewegen van Sandergn met de weinige soms bgna primitieve gebaren deed zeer bekoorlgk aan eu haar spreken vooral haar zeggen van de geiykenis die den ridder haar schande moet openbaren was zeer treffend En bet was zoo bgzouder goed dat het niet modern gedaan werd niet met schreien niet met schaamachtig doen men denke eens even aan Demise s bekentenis in het stuk van Dumas naar eenvoudig rustig en toch gevoeld evi n kiesch als de onbekende dichter die een zeer fyn voelend mensch moet geweest zgn het heeft geschreven ook De ridder luisterde en antwoordde good en sprak in den goeden toon zgn No doet ewelyk hier at een ghestille Het was aardig te bemerken hoe het publiek door dit gedeelte gepakt was hoe een deel door applaus wou toonen dat het werkeiyk bewonderd had maar een ander het handgeklapt sniste in het gevoel dat dit hier toch storen zou Ik wil wel bekennen dat dit moment mg zeer geroerd heeft Dr de Jong schriift over SpoeI s Vocaal Ensemble o a in Het Vaderland Hoeveel schoons bood deze uitvoering Wat heeriyke stemmen waren hier byeen hot tekstboekje noemde de uitvoerenden en men zou bgna alle moeten noemen 1 Hoe gverig moet er niet gewerkt zgn om reeds bg een eerste optreden in het openbaar op een resultaat te kunnen wyzen als verkregen werd met het kwartet uit Lauda Sion van Mendelssohn maar vooral met het prachtige Vendredi Saint van Gounod Dat zesstemmige a cappella koor was hetlaatste nummer van het programma hel eenige nummer ook van grootcren omvang het was tevens een waardig besluit van don avond waarop Spoel met tevredenheid mag terugzien De stemming van het publiek dat in zeer groeten getale was opgekomen kon zich niet openbaren ware dat mogelgk gewoest ik geloof het zou aan warme byvalsbetuigingen niet hebben ontbroken Misschien zullen sommigen hebben gedacht dat deze uitvoering te kort veel te kort duurde wat mg volkomen verklaarbaar zon schgnen en wat een recensent niet dikwgls kan beamen Moderne Borduurkunst Velen zullen zich de eiposiiies herinneren van prachtige borduurwerken op Singer naairaachines vervaardigd die vier of vgf jaar geleden door de SingerMaatschappg in de groote steden van ons land gehouden werden en zooveel bewondering wekten Dat het borduuren op de naaimachine sedert dien tgd ook in Nederland opgang heeft gemaakt bleek in 1898 op de nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid te s Gravenhage waar b v de Industrieschool voor Meisjes te Rotterdam met buitengewoon mooie op de Singer naaimachine geborduurde voorwerpen voor den dag kwam Biykens eene advertentie in dit blad zaldo SingerMaatschappy vanaf 21 tot en met 27 dezer nu ook hier in de zaal Nut enVermaak v d Sociëteit De Reunie ingang Oosthaven 38 eene tentoonstelling van voorwerpen houden in Nederland op de Singernaaimachine gebordnnrd Wg raden onzen lezers en vooral onzen lezeressen ten sterkBte aan niet te verzuimen deze expositie die voor iedereen vrg toegankeiyk is te gaan bezoeken i Immers waar het als bewezen mag worden aangenomen dat door het borduren op de Singernaaimachine als het ware een nieuw veld voor vrouweiyke bezigheid geopend IS daar moet niemand onverschillig van verre staan vooral niet in Nederland waar de behoefte aan eene kunstnyverheid lieh 100 vaak doet gevoelen 0 TVAi GEI de JSOUVEAUTE S in Costumes Tailleur en Voorjaarsmantels D SAMSOM itiiistertlaiii Vrkrs ülutkiB 80 u li 8 6Vl 1 88 siy 84 7V Beurs van 1 MAART ifisaiUKD Üert Ned W S i iito di o dilc S liito dito dito 3 UoNSH Ubl Ooaill 1881 BS i ItkLï Inaehrgnng 1868 81 5 OoanHa Obl in pkpier 1888 I 81 dito io iiWer 1888 8 PoBTVOAL Obl met coupoa 8 dito ticket 8 aniLAiis Obl Buineiil 18 4 4 dito SecoBl 1880 4 dito bij Bothl 1881 4 dito bij Hop 188D I0 4 dito io goud leen 1888 0 dito dito dito 1884 8 SrxMJR Ferpet ichald 1881 4 67V rniaiiJ Oepr CouT leen 18110 4 86 Gec loening aetie D 1 Vi Geo teenin aerieC 8 iaZoioAnKp T oblg 188 5 104 Uliico üb it Soil 1880 8 rmeiDSU OU on iep 1881 4 80 AvuniDAV Obligatien 18118 3 80 aoTllDjLV Steil Ueu 1894 8 881 NiD N Afr Uandeler sand AreDdflb Tab My Certifioateo 878 DeliMaatschappü dito 416 Arn Uypotheekb pandbr 4Vi üult Mij derVoratonl aaod a Or Uypotheekb pandbr 4 Vf Kederlandaobe bauk aand 194 Ned Handelmaatsoh dito N W k P c Hyp b pandbr 8 961 Bott Uypotheekb pandlir 4i l Utr Uypotheekb dito 4V lOI OoeiBNK Öuat Hong bank aand ISO Rdsl Hypotheekbank pandb 5 1 AHlalKA Ëqnt hy poth pandb 4 M iw L O Pt Li n eert 6S n Kio Holl IJ Spour w Mij aand l 106 Hij lot Eipl r St Spw aand l 112 Ned lud Spoorweg m aand SlS i Ned Zuid Air Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4V iTlLuSpoorwl 1887 89A l obl 3 66 Zuid llal Spwmg A H obl S B9 Poi H Warecliau VVeeneo aand 104Vt EUBL Or Ru B Spw Mlj l obl 4 Baltiaohe liito aand Faatowa dito aand 5 Iwaug Oombr dito aauil 5 98Vfl j Kutak Ch Asow Sp kap oW 4 100 dito dito oblig 4 9 Ameuka Cent Pae Sp My obl 6 i Ohio k North W pr Cv aan I 816 dito dito Win St l eter obl 7 140 1 Denver h Blo Gr Spm eert T a 40 Vis lllinolB Central obl in goud 4 108 LottiaT Ie Naehtilli Ger v aand 107 Mexico N Spw M 1 Ie hyp 4 6 105 Mias Kansas v 4pCt pref aaud N York Onlaaio k West aan I 38 i Peno dto Ohio oblig 6 Qregon Calif lehyp iQgoud 104 4 St Paul Minn k Maeit obi Uo Fae Hoof I D ob tg 8 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 69 OaKAua Can South Ghert T aand 64 Tm G Ballw fc Na lo b d o O 99 Amslerd Omnibaa Mij aand Kin Stad Amaterdam aand 8 101 Stad Botterdam aand 8 10 BlLSlI Stad Antwerpen 1887 lOU Stad Bruiael 1886 108 HOKS Theis8BegullrOeaelach 4 l 9i Oonm Stoatsleenig 1880 8 117 i K K Ooat B Cr 18808 108 SFAXn Stul Madrid 8 1168 41V NlD Ver Bai Arb Spoel eert Om plaats te maken voor de NOUVEAUTÉS worden de nog voorhanden zijnde roet 25 korting opg eruimd VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TeleiHtooH lt Predikbeurt blJ de RemoastraDtsohQereformeerda Qemeente alhie Zondag 22 Maart s morgens te 10 uur Dr J A BEIJERMAN Predikant bg de Bemonstr Gemeente te Amsterdam ai vëIïtk ti i i Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bg het overiyden van onze geliefde jongste Dochter en Zuster betuigen wij onzen harteiyken dank L BINNENDIJK N BINNENDIJK SlIBÏS Gouda 20 Maart 1903 Zaal HIJIISITMIN Sociëteit ONS GENOEGEN BOND m wmmmu onderwijzers Ifdeellng COIIDI en Onittreken lüTVÖËlUlVG OP WOENSDAG 25 MAART 1903 ê aeon f half aclit DOOR ÜE RoUerdimsclie Onderwijzers Tooneeivereeniging ten voordeele van het Sanatorium te Luntcren en de Ondersteuningskas 1 I Een abel spel van Lanseloet van Denemarken + uoo in te leiden door den Heer J H v b BOSCH Leeraar alhier n De Wiskunstenaars of het gevluchte Juffertje Kluchtspel door PIETEE LANGENDIJK Prgzen Leden Ons Genoegen f 0 90 NietLeden f 1 50 Leerlingen H B S Ggran Norm Sch f 0 60 Kaarten vou af heden te bekomen bg den Heer SWAETSBNBURG Plaatsbespreken Woensdag 25 Maart van 10 3 uur Programma s tekstboekjes op den avond der uitvoeiing aan de zaal verkrygbaar OpenTjars Verkoopiug Op MAANDAG 30 MAART 1903 des voorm II ure in het KutSehnis van den Heer F CHRISTENSEN te Stolwijkersluis ten overstaan van den ota is f KOf M Xtt te HiASTUECiir van EEN HUIS verdeVe BETIMMERING ERF en een perceel BOUWLAND aan het Jaagpad nabg de Waaiorslnis te Gouua Wgk S No 2 gioot 21 Aren 30 Centiaren Breeder bg biljutten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd l POED SPOEdT TE KOOP 40 h SO Aaimena MjmmBIjMTKBiV op het terrein naast het Krgtwitfabriek Kattensingel Adres bij gebroeders VAN SEUMEREN Vleutensche Weg Utrecht Zenuw en üaag iijders wordt alt overtuiging als een werkelgke halp m den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart tvorlt dit boekje frauoo per post toegezonden door BLOEPOEL S Boekh Zaltbommel Op hot drukste gedeelte der stad worden TE HUUR AANGEBODEN Gemeubeleerde Slaap en Zitkamers met of zonder PENSION tegen zeer billijke condition Reftecteerende gelieve zich te adresseeren onder letter P adres Bureau van dit blad Echt Zeeiiwsch Tarwebrood ta eent de K G by A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 In het Verlichting Magazijn De Avondster Dubb Buurt Telefn 117 zijn steeds voorradig de nieuwe modellen Gasornamenton en fraaie Ballons DegelSke GASFORNUIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON iBtiroondi op ID T kta a MUiDpD ook II H ci tlft 1 Frin 5 hiicnap t tuar om Sailo GliiucriK cni taja 4t bctit mlddEUa voor httion Wr BMit ktarig poettcn f n lic iwartf en f kUorile KttTcn DimM B KindtrfcbotMn V r hTitgWr bij wiiiktlUn la Scbocnwcrk GtUatarilB Droa n Q m Mu Uut 0 a op hm fabrlAMBtrk r Sw Agenn W 8wd MWiat Anilira Aanlegger van Gaa en Waterleiding 1 Meuw onoTertroften I A j Prof Dr Liübers welbükoud k nsDw xsACBT iuzaa I All en nht met Ksbrlektmerb Um tot voortdarende radicale en cekere genezing van alle mïtt de meest hardnekkige enuwêlekten vooral ontstaan door afdvralingea op jeugdigtn leeftgd Totale eoezing van elke zwakte Bleek acht Benauwdheid Hoofdjjjjn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte BpyBvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen l riJTror flesch fl 1 fl 2 fl 8 dubbele flescli éM il G CenlraniDepöt Matth v d VeRte Zaltboramul Depots M Clébaa b Co Rottordftm F Hsppel a Gravenhago I llalniinaiii ile Juag J Gzn Hottortlam Wciff k Co ftomlB on bii alle droi isten