Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1903

41ste Jaargang Maandag 23 Maart 1003 o 0062 wÊggÊimÊÊagmmimmmmmmÊ iÊmmmmfÊÊmmmmÊÊmmi t fMwm mmm jMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon K ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekenij naar plaati ruimte Inzending van AdvertentiSn tot 1 uur d i mjdd telefoon a 8t De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN De ondergeteekende heelt de eer het geachte publiek bekend te maken dat hy sinds 9 MAART den nachtarbeid heeft afgeschaft en beveelt zich beleefd aan voor de levering van WARM BROOD des avonds ook aan hais bezorgd VRAAGT NUTRIX HREIlTe ROHTJEI Pain de Luxe en wat verder bij de bakkerj behoort Minzaam aanbevelend P A LUITEN TURFMARKT H 123 CD de NUTRIX Korle Tiendeweg D 8 Telephooimet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het R jkB Inter commnnaalbnrean Op 1 Maart 1903 189 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrflgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT De Nieuwe fjondon doet de grjjze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoold weg Eisch op den hals LOIVUO V Prijs f 1 50 en f 0 8Ö per flacon Verkrijgbaar b j I A CATS te Oouda labr De Papiermolen ♦ Jl 8CHIEDAMMEB GEHEVEE Merk NIGHTOAP ï mgm M FËETER8 Jz lUB N B All bewiji van eohtlieiil p oaohet en kurk hteedo voor P HOPPB EElHSBEFOTTMTnEE Heu wordt verzocht op t HEKK te letten OIT H T MaOIZIJS Ti M HAVËNSWAAY ZONEN QORINOHBM Deze THEEËN worden afgele rerd in reriegelde pakjes van ii lt0M n n half en e n Ned oru met vermelding van Nommer ec IPr a voorzien van nevenstaand BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orden aanbevelende J G BIJL foorheen J BEEEBAART z iCHItDAMT ien n don naam dar Kirini Brabantsch SCHOEN en LAAKZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMLXG van het Testeerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend G SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk Blommlsteins Inkt Olkomen ONSCHADELDK Goudsche Me kinrichting Van af Zafcrdas 91 Maarl a § zijii onze Bolcrprljzeii tot nadere aankondiging Fijnste kwaliteit Tafelboter GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER f 1 40 lier HM Prima kwaliteit Keukenboter f 1 30 ier H G Bestellingen wordPn direct ullgev oerd Tentoonstelling van Uoderne Eunst Bordutirwerken vervaardigd op de SINGER NAAIMACHINE I DB zaal Xut en VerHiaik vau de Sociëteit l e liéunleii ingang Oosthaven 38 van at 21 tot en met 27 Maait Dag li ki gcopni ta 10 5 uta Zondags tu 1 5 mn Ieder wordt tot een bezoek aan deze Tentoonstelling waar uitsluitend in Nederland geborduurde voorwerpen geëxposeerd ziJn beleefd uitgenoodigd lSlilGKII MAATi§i€IIAI PiJ GOUDA Lange Tiendewpg 27 Geen Kinkhoest Geen Inlluenxa Om ISinkhocsla Influenza Borst en Keelaandopning binnen den kortst mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DÉ HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLPF Cm Westhaven 198 öouda XilTBSSTB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN J oordwAi PINKSE NieuiurkerkadJJttl A N van ZESSEN ioonAoc n J Th TOKKEN Jojioop B T WIJK Oudmmtcr A SCHEER Baattrecht P W t EDE OuAwater K van der HEI IDEN te Remu ijk P v o SPKK MoermpeUe D r o STAR Wadditiameen Wed A HOLST Waddinnneen M KOLKMAN Waddmngeen P A m GROOT Oudewater y Dl JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUiroekerdam D BIKKER te Bentdiop VADEUECl het BEST en V00RDEELIG8TE mm en TANDWATEE ter wereld Menige agenten voor OOVDA en BODMOBAFMN H OLVF Co Gouda Vraagt PROEPfLESCHJES i 20 cents Zanderinstituut Fluweelen Singel R 724 öeneesh Dr J H BAKKBE NIEMEIJER pirectr D vak DUriHï N Behand v nruggegr verhTonimlnffett ingevallen borgt as en o beenen g iinieteHehaammiavorm alffem xu akt eontUiiatte apteren genr xleklen rheumatUche aandoeningen verstuikingen enz enz Vraagt bij Proefnummer van èE WereldTouRisr Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande Ijjksche tijdschrift bestaat nit de Beêchrijving eener BelaomdeAiirde die de Heer E T Pbesstra Ki iPEE in opdracht der Vennootschap mnakt Elk nummer is rtjk geillimtreerd aar eigen photographische opna leder inteekenaar ontvangt per juar ongeveer 20 AuHlehtkaai teH die hem aan eigen of een nnder door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter IndiS Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 20 incl de Ansichkaarten He inteekcning is to allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld TourUt Haarlem Wie ekür ïOn wii i Echt EUcel CltVao te ontnmgen tee ur gestold en na vele jrcefbomingon in deii handel gekomen onder dem nsam des aitrinders Br Miohaelis vervaardigd 4 de beste luachines ia het wereldberffimda étabblisaement v n Qebr StoUwerok te Keulen altohe J r n2icftaeIH Btkel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Caca met melk gekookt eene ngenaiae gezonde drank voor dagvlijksoli gebruik een i 2 thetltpels van t polder voor een kop Chocolate Al geneeskrachtige drunk bij g vil van dainhee sle iits met water te gebruiken Verkrijgbaar bü do voOTnuaraat H Apoth k3ro eres IV £ Jï MJ ri 807 o 0 90 0 0 85 Oenoraalvertsgenwoordiger vaor Sedur Und Julius Mattenklodt iLEatordam Kalrcstraat 103 Thinty i WondnbtliMB in do goheele wereld bekend on geroomd Onovertroffen middel tegen alle Horst L 0 n g L e V e r Maagziekten enz Inwendig zoowel nis ook uitwendig in bijna die ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t j per post I l ls Thinry i Wesdtneilf bezit een alsnog ongekende geneeskraoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en geraarvolte operatie geheel overbodig Met deze zalf word oen 14 jüftr oud voor ouKeneesUJk gehouden beeilKezncl en onlan a een b iia SS aar knukerlU leil reuezeu Brengt genezing en verzachting dor pijueii liy wouden ontatekiogon enz van allerlei aard PrijB por pot t LBO per post f 1 60 Centraal Dopdt voor Nederland Apotheker HENKI S41 I EBS Hokln 8 Amsterdam Wur geen depAt ie beitelle men direct an die Schutienapotheke dei A TRIÜRRY ii Pregndi bel Bobiteeh Oeiterreieb Mine iDMepeetu te ontbieden bij het Centra l Der t Sender R kin 8 Anuterdm T Een eetlepel SOOBX zal In den regel beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda a Druk van A BIUNKMAN Zn Gonda Bullealandscli Overzlcbt Chamberlain nam gisteren in deOuildhall het welkomstadres van het gemeentebestanr der City in ontvangst In zijn antwoord zeide hg dat zijn bezoek aan ZnidAlrika hem meer dan ooit overtuigd had dat de oorlog onvermijdelijk was geweest Hij had van de Boerenleiders de meest stellige verzekeringen gekregen aangaande hnn bereidwilligheid om mede te werken om den voorspoed des land te herstellen Om in de woorden van z n vriend de la Rey te spreken zjj zouden zoo tronw aan de nieuwe regeering zijfi als ziJ het aan de oude geweest waren Hij had geen spoor van wraakzuchtige gevoelens gevonden en zijnerzijds koesterde hiJ geen begeerte een dapperen vijand een vernedering aan te doen Hjj bewonderde de Boer fc ora hnn waardige aanvaarding van den nitffiig van het beroep Of de wapenen H moest de rebellie gedeeltelijk verontschuldigen wegens de verwantschap tnsschen de bevolking der Britsche koloniën en de Boeren en wegens £ ogeland s verzuim om de Kaapsche Hollanders te beschermen tegen de bedreigingen en verlokkingen der Boeren V De Oestenrpsche RPsraad is Donderdag begonnen aan de eerste lezing van het ontwerp op den Ansgleich een gebeurtenis die vier mlDilteries in den tp van vier jaar niet hebben kunnen in t leven roepen Dit is een ware trioml voor ven Koerber deze dankt haar evenzeer aan zjjn beleid als aan de vermoeidheid men mag zeggen de volslagen zatheid der partyen van die onvruchtbare dwarsdrjjverg welke allen parlementairen arbeid in Oostenrijk belette In zijn inleidingsrede Woensdag toonde von Koerber zich echter een bescheiden en voorzichtig man die de waarde zijner overwinning niet overschatte Natnurlgk sprak hij sterk Ien gnnste van den Ausgleich maar hiJ hemelde hem niet overdreven op noch gleed hjj over de teere punten heen Als grootste voordeel prees hij het feit dat de Oostenrjksche productie eindelijk de overtuiging had gekregen dat zij er een overwegend belang bij had om nit den chaos te komen waarin zjj zich nn reeds meer dan zes jaar bevindt en dat de nu voorgestelde Ausgleich verre de voorbeur verdiende boven een voorloopige regelidg ol in t geheel geen Ansgloioh Von Koerber bestreed vervolgens het algemeen verbreide denkbeeld dat de Onderhavige Ausgleich de laatste tnsschen mm EN IAAT 47 iMevrouw antwoordde de priester die haar met onverstoorbare gelatenheid had aangehoord op een seer afgesmeten toon als u stond voor een rechtbank die verzwarende ol verzachtende omstandigheden heeft in aanmerking te nemen waar men zocht naar materieele bewijzen als het moreele bewijs waarop geen wettig vonnis kan worden geveld zoo als hier boven allen twijfel verbeven is dan zou misschien hetgeen u daar hebt aec d ol al wat u verder in dienzelfden geest in t midden zoudt kunnen brengen u misschien van eenig nut kunnen zijn maar ik durf het niet met zekerheid zeggen en dat gaat ons goed beschouwd ook volstrekt niet aan Ik kom hier niet als rechter die in een crimineel proces de waarheid ontdekken wil en ik behoef voor mijn persoon ook niet meer overtuigd te worden We kunnen al die dingen onbesproken laten Renato kunt ge toch niet overtuigen Evenmin zult gij t uw man mijn heer du Haussey kunnen doen die t u natuurlijk nooit kan vergeven hem zoo te hebben bedrogen dat gij bNi vrouw hebt durven worden na in de armen van een ander te hebben gerust en dat ge hem hebt belast met het vaderschap van een kind waarvan een ander de vader was Oostenrijk en Hongarije zon zjn en dat deze landen daarna ieder hnn economische zelfstandigheid zouden gaan innemen Hü meende dat er geen twee landen op de wereld waren die elkaar beter aanvulden en hjj geloofde dan ook dat zg het altijd eens zonden worden ala een misplaatst chauvinisme hen hun ware belangen niet nit het oog deed verliezen Von Koerber eindigde met nogmaals te erkennen dat de ontwerp Ansgleich zijn gebreken had zelfs middelmatig was maar hij wees op verzachtende omst idigheden en vroeg ten slotte de Kamer het ontwerp goed te keuren omdat een betere schikking onmogelijk was geweest Ieder die zich herinnert hoe ten langen leste op Oudejaarsavond j l het betrokken docuiBont door de Hongaarsche en Oostenrijksche regeeringen is getcekend hoe de keizer en de troonopvolger persoonlp pressie oefenden en al wat er aan voorafgegaan is die lange schier eindeloozo IpensgcBchiedenis die zal met von Koerher erkennen dat er geen beter resultaat te bereiken is geweest Of daarom de Oostenrijksche Kamer maar zoo grifweg het ontwerp zal goedkeuren op von Koerbor s verzoek is een heel andere zaak Over de ïlacedonische qnaestie zelf uit Weenen gemeld dat ondanks de vertoogen van Rnsland en Oostenrijk de Macedonische comités hun agitatie voortzetten Een correspondent van de Neue i reie Presse sohrjjft nit Monastir dat het een tactische fout was van de Porte ora Hilmi pasja zijn rondreis ter voorbereiding der hervormingen niet in Monastir maar in Kossovo te doen heginnen Want in Monastir heerscht de grootste opgewondenheid daar is de stookplaats der revolntie en de aanhangers van de Bulgaarsche zaak zjjn er talrijker dan de Mohammedanen Bovendien zjjn in Monastir de christelijke bewoners steeds door de Turken zeer barbaarseh behandeld waardoor juist in dit vilayet de revolutionaire comités het meeste sncces hadden Aanvankelök waren de landbewoners niet geneigd zich bij den opstand aan te sluiten Doch het krasse optreden van de Macedonische comités heelt de boeren geleidelijk tot den opstand gebracht Door het bekend worden van de hervormingsplannen zijn de bewoners van het vilayet zeer teleurgesteld De agitatoren beloofden den bewoners onmogelijke dingen zoodat ziJ zich verbeelden baas te zullen worden in het land en de Tarken te zullen overheerschen De toestand is thans zoo dat in het vilayet Monastir geen enkele Bulgaar zich Giuiielta vloog op io een beweging van wanhopige heftigheid volstrekt niet meer denkend aan eenig comediespel dat heelemaal nutteloos zou zijn niet meer denkend aan het verbergen van hare ware gevoelens en van haar diep gevoelden angst Maar mijn God bestaat er dan geen enkel middel om dien g om dien man tot bedaren te brengen i riep zij uit met een ontzettende drift waarin geen enkele vezel van het hart mee trilde Is hij dan onverbiddelijk Ja onrerbiddeilijk eMaar h u eens met hom sprak zeide Giulietta zicii vastklemmend aan elke kans die er nog voor haar kon bestaan aan elke mogelijkheid die baar een uitweg zou kunnen openen vU die hem hebt gered u een priester t Ik heb het al beproefd Ja tHeeft mij niets gebaat Driftig begon Giulietta op en neer te loopen door het vertrek haar tichaarastoestand haar eigen zwakheid geheel vergetend PlotseUng bleef zij vlak voor den priester staan zag hem roet donkere oogen vast in t gezichten voegde hem toe fHoe is t mogelijk dat ik van u die alles reeds sedert tien maanden geweten hebt vandaag voor het eerst iets hoor Hoe is t mogelijk dat Renato die volgens u niet is at te brengen van zijn vrraakzucht zoolang heeft gewacht tVan zijn erkentelijkheid en zijn toegenegenheid voor mi mevrouw heb ik het gedaan gekregen dat hij een jaar zou vachten alvorens iets tegen heeft aangemeld voor de nieuwe gendarmerie Want men gelooft niet dat deze iets zal tot stand brengen daar de Christenen toch niet met de Turken worden geIp gesteld Klaarblijkelijk hebben de aanvoerders der comités den bewoners verboden zich aan te melden üit verschillende plaatsen worden Turkscho wreedheden gemeld die by onderzoek blB en of onwaar of overdreven te zjjn de aangifte bad plaats gehad onder den drang der comités De correspondent van de füoue freie Presse meent dat de invoering der hervormingen had moeten beginnen in Monastir om der bevolking te toonon dat het ernst is met die plannen Na is hot wellicht te laat want de agitatie der comités heelt de bevolking meer verbitterd dan met de grootste concessies goed te maken is Sedert een dag of vier hebben wjj berichten van een revolutie in Urngnay en het zal velen die de telegrammen lezen niet heel duidelijk zijn waaraan dit te wijten ifr Do tegenwoordige oproerige beweging wordt geluid door Aparico Saraiva De heer met dezen mooien naam is do leider van de partjj der blancos die staat tegenover de partij der colorades De beweging is gericht tegen President Battley Ordognez die sedert 1 Maart den vrrógeren President Cnestas vervangt en die begonnen is met inbreuk te maken op oen in 1897 tusschcn do beide groote partijen gesloten overeenkomst Do blancos hadden volgens de bepalingen daarvan recht op de mandaten voor de wetgevende macht en do ambtenaarsposten in de departementen waar ziJ tot dusver de macht in handen hadden gehad Nu heelt Battle tegen de afspraak gehandeld door in twee departementen twee ambtenaren aan te stellen die wel tot de partu van de blancos behoorden maar niet de oorspronkelijke candidaten waren Over zes departementen heeft de oproerige beweging zich uitgebreid doch er zijn reeds vredesonderhandelingen geopend Alleen zal het de vraag wezen of die duurzaam tot rust leiden Immers de blancos hebben eenig recht met wantrouwen te zien naar een President wiens eerste handeling de schennis eener staatkundige overeenkomst geweest is Verspreide Berichten Fbaskeuk President Lonbet zal hjj zijn bezoek aan Algiers door een Spaansch oorlogschip be u te ondernemen vMaar dat jaar is nog niet verstreken mijnheer de pastoor U hebt gelijk dat jaar is nog niet ora maar van morgen is Renato heel toevallig te weten gekomen door den Franschen officier van gezondheid die ook u behandeld heeft mevrouw dal gij intusschen waart getrouwd met den baron du Haussey en dat gij moeder waart geworden van een meisje dat volgens hem zijn kind moet zijn Giulietta stampvoette van koortsachtige drift En toen vroeg zij en toen f Toen was ik niet meer bij machte hem tegen te houden zoodat ik van dit oogenblik at nergens meer voor insta Ik had zoo gehoopt dal de tijd een verzachtenden invloed zou uitoefenen op zijn hart dat het mij nog eenmaal gelukken zou hem zooal niet tot vergifTenis dan toch tot medetijden te bewegen tot medelijden vox uw man die aan alles onschuldig is die uw dupe is geworden en tot medelijden voor het arme kind waarop onverdiend ten slotte alle schande zou neerkomen Welnu i Dat is niet meer mogelijk Daaraan valt nu niet meer te denken Ja ik had bijtijds moeten weggaan Rome moeten ontvluchten Ik dacht ook wel dat du Haussey spoedig moeite zou doen om naar Frankrijk te worden teruggeroepen Daar is hij nu maar ik Voor u is het te laat I Ik dacht zoo stellig dat hij dood was I mompeMe Giulieiu groet worden aldus is door den ministerraad te Madrid besloten Kapitein Poirier die zoo heftig tegende regoering heeft gesproken in een redetot zijn manschappen is overgebracht naarMans waar hj in arrest is en op de beslissing van den minister van oorlog Wacht Deze zal naar men meedeelt niet gemakelijkvoor den kapitein wezen De nationalistisch gezinde burgemeester van Eosières Buscayret is bij besluitvun de regeering uit zjjn ambt ontslagenmet het oog op verkiezingsoperaties diein deze gemeente hebben plaats gehad Eenspeciale commissie is ingesteld hjj presidentieel besluit om de gemeenteraadstnncties te vervollen DuiTSCHLiKD In verband met oen twist tusschcn de georganiseerde dokters te Stralsnnd en de ziekenfondsen aldaar heeft het Leipziger Verban 1 besloten de dokters te helpen door te trachten de overkomst van vreemde dokters naar Stralsund te verhinderen De schichuusche werf te Danzig heeftin opdracht een groot pantser liniescbip tebouwen waarvan de kosten op 16 G5U Ü0Ümark begroot ziJn De Praisiache spoorwegdirectie heeft 131 locomotieven voor reeds bestaande en 31 locomotieven voor in den loop van dit jaar nog aan te leggen lijnen besteld GKOOT BRITTANNlIi Dr Jameson sprak te Kaapstad in antwoord op een adres van gelukwensch met zjjn benoeming tot president van de Progressive Associaton zijn hoop uit dat de misgreep door hem hjj zjjn beruchten raid begaan hem vergeven ïon worden HJ bracht hulde aan het werk van dr Smartt en zeide dat nn de grootste staatsman van dezen tjjd Zuid Afrika had bezocht hiJ natuurlijk onberekenbaar reel goeds had gedaan Italië Het nienwe wetsvoorstel voor de militie stelt het jaarljjksch contingent op 135 000 man In een bijeenkomst te Rome van decommissie voor de heiligverklaring van Jeanne d Arc heeft kardinaal Langenieuilof toegezwaaid aan den rapporteur kardinaal Ferrata die met veel talent de zaakvan de Kransohe heldin verdedigd heeft Binnen veertien dagen zal de paus zjjn be iMaar hij leeir mevrouw en hy wil zjjn kind i Daar kwam een schemering van hoop in Giulietta s sombere oogen 0 als hij dat al een maar verlangt i lloep niet te vroeg victorie mevrouw 1 Zellswanneer u er in toestemdet hem het kind af testaan zou het u niet redden want hij bljWt er bij JLdat hjj u moet stratfen Dan zoek ik hulp en bescherming bij mijn manl Geloof ge dan dat die alles wetend u van zijn kant vergiffenis schenken zal Afgemat en moedeloos aonk zij neer Neen u hebt gelijkvi r Jmu hy niet t Is een man uit één stuk fl in wke van plicht en eer allerlei mooie be vJM hefm waaraan hij op een allerdwaaste ms ivj tM t Kunt u IMttl fTniets werkelijk niets voor mij doen mijnheer de pastoor i vroeg z smeekend Niets I Als hot mogelijk was had ik dat al gedaan voor den baron du Haussey en voor uw dochtertje iHij zal mij dooden die man riep sjj met laffe vrees uit Renato wil u behandelen zooals hij door u behandeld werd Dat heeft hij gesworen en a kent hem itVirH vemilgd