Goudsche Courant, maandag 23 maart 1903

Dinsdag 24 Maart 1903 41ste Jaargang Mo 9063 mmê mmm coümmt I ieutv8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon o S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilei midd Tolerson Ao 89 üe CJitgsrve dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN worden aangenomen door het Adverteutlc Bureaii van A BRli kNAN Z0ON OFENSm 7ËBMIII9 TE GOUDA op MAANDAG 23 MAAET 1903 des morgens te elf uren in het Hotel DE ZALM a n de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C FORTUUH DBOOeLEEVER Tan de in goeden staat zjjnde panden van de Firma J M VEE8CHLRE EN ZOON bestaande in lo Een WOONHUIS waarin 7 Kamera Kenlien Kelder en Zolder met Oienstbodenkamer en vele gemakken benevens een flinken TUIN aan de Gouwe Wijk C No 172 groot 2 Aren 54 Centiaren met een uitgang naar den Kaam 2o Een KAASPAKHÜIS met KANTOOR en EBF met het OPEN ÏEKREIN daarvoor nitkomende aan de Gouwe Wijk C No 171 3o Een PAKHUIS en EEF achter het vorige perceel aan den Raam Wtjk O No 27 Behalve de Zolders uiteriyk tot 1 Augustus 1906 verhuurd aan den Heer J H DE WILDE voor I 150 per jaar die ten allen tyde van de buur kan afzien en 4o Een PAARDEN8TAL en ERF met den OPEN GROND daarachter naast het vorige perceel aan den Raam Wijk O No 26 Het Woonhuis is te aanvaarden uiterlijk 1 Juni of zooveel vroeger als met den bewoner zal worden overeengekomen het overige den len Mei b Bi De pereeelen te tarnen groot 10 Aren 18 Centiaren zgn bizender gunstig voor den KaashaiHlel voor en achter aan het water gelegen Zg worden eerst afzonderlp en daarna gecombineerd geveild No 5 Een goed onderhouden voor school ingericht WOONHUIS ERF en TUIN achter de Vischmarkt te Gouda Wök I No 162 Te aanvaarden 1 Mei 1903 No 6 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF en GROND in de Keizerstraat te Gouda WiJk K No 107 Verhuurd bg de week beneden voor f 1 00 en boven voor i 1 30 Noa 7 tot 12 Zes HUIZEN en ERVEN in de Buelekade te Gouda met den GROND ïoor en achter die Huizen Wijk E Nos 79 80 83 84 85 en 80 Allen verhuurd by de week en wel de drie eerstgenoemde elk Toor f 1 40 de drie laatsten elk voor J 1 60 No 18 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en GROND en KLEINGAEENBAAN n SCHUREN aan de Varkenmarkt te Gonda Wyk M No 210 en 210a groot 8 Aren 34 Centiaren Verhuurd bg de week beneden voor f 1 75 en boven met de baan voor f 3 50 En Nos 14 tot 17 Vier HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardatraat te Gouda wyk RB Nos 29 99 100 en 101 Allen verhuurd by de week No 29 voor f 1 50 No 99 voor f 1 40 No 100 voor i 1 50 en No 101 voor i 1 40 De pereeelen zyn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Wat perceel 1 betreft na vooraf belet vragen aan den bewoner Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNotaris FORTUUN DROOQLEEVER te Gonda Teleplioomiet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanle i en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalbarean Op 1 Maart 1903 139 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CH MARKT Volksweerbaarheid De OEFENINGEN worden van af ZONDAG weder hervat Zondag ten 10 unr en Dinsdag ten 8 nnr HET BESTUUR Hedenavond OPENING VAN HET TABAK en SIGAEENIAGAZOT VAM KLEIWEG E 73a 1 WILT GIJ EEN GOEDE EN DEGELIJKE VERVOEG ü DAN AAN BOVENSTAAND ADRES Tentoonstelling van Moderne Eunst Bordunrwerken vervaardigd op de SINGER NAAIMACHINE zaal Nut en Vermankx van de Sociëteit De Réunie ingung Oo thanen 38 van at 21 tot en met 27 Maart Stgilljki giopnd TU 10 5 uin Zondagi raa 1 6 nnn IV T713ITE TOBa A 3iTa Ieder wordt tot een bezoek aan deze Tentoonstelling waar uitsluitend iu Nederland geborduurde voorwerpen geëxposeerd z jn beleefd nitgenoodigd SI lGGR MAATI§iCHAPPIJ GOUDA Langfe Tiendeweg 27 barnangi f ns VADEMECUII het BEST en VOORDEELIGSTE mm en TANDWATER ter wereld Menige agenten voor GOVDA en BODBGBAVBN WOLFr Co Gouda Ditr got de oude HuisU k Jlekt Terkoid enkel Huiggezinont ichen k f 1 25 T HRApotheken Ta Amst ADYERTEIfTiM in alle Conranten Vraagt FROEFFLESCHJES ï 20 cents Openbare Verkooping Ie GOUIIA ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER op UAASDAQ 30MAAMT1903 des morgens te elf uren in hot Koffiglgig Hibhosik aan de Harkt van No 1 Een goed onderboudeo ei goed beklant WI llELni IS WOONHUIS WERKPLAATSEN SCHÜDE ERVEN en GROND aan de Spieringstra te Gouda Wjjk F No 43 met een uitgang in de Rolwagensteeg Te aanvaarden 1 Juni 1903 In voorschreven panden wordt sinds vele jaren met goed succes een koperslagerö en een winkel in galanteriën en huishondelijke artikelen uitgeoefend No 2 Een WOONHUIS ERF en GRONDnaast bet vorige perceel Wjk F No 42 Verhuurd bg de week voor I 3 No 3 Een goed onderhouden WINEELHUIS en ERF met afzonderlijke Bovenwoning tegenover voorschreven panden aan de Spieringstraat Wjjk F No 33 en 33a Gedeeltelgk in eigen gebruik gedeeltelijk verhuurd beneden achter voor f 1 25 en boven voor f 2 per week No 4 Een WOONHUIS en ERF in de dubbele buurt van de Spieringstraat Wijk F No 29 Verhuurd bij de week voor f 1 50 Nos 5 6 en 7 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Rolwagensteeg te Gouda WJk F Nos 39 40 en 41 Allen verhuurd biJ de week elk voor f 1 Na afzonderlijke veiling worden de pereeelen Nos 1 2 5 6 en 7 te zamen groot 5 Aren H3 Centiaren ter geheele lengte vac de Rolwagensteeg gecombineerd No S Een goed onderhouden WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND aan de Peperstraat te Gouda Wijk K No 13 Te aanvaarden 1 Mei 1903 Nos 9 tot 11 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Nobelstraat achter den Raam te Gonda Wijk O Nos 254 255 en 256 Allen verhuurd btj de week No 254 voor f 1 60 en de overige elk voor f 1 40 No 12 Een HUIS en ERF aan de Singelstraat voorheen Filipslaan te Gouda Wgk P No 396 Verhuurd bü de week voor f 2 En No 13 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF en GROND Achter de Vischmarkt te Gouda Wijk I No 140 Te aanvaarden 1 Mei 1903 De pereeelen zjjn de 3 laatste werkdagen vó6r den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORÏUIJN DROOGLEEVER te Gonda Hoofdprijs frs 600 000 Op 1 APRIL trekken de spoorwegloten met hoofdprijzen van frs 00 000 60 000 20 000 6000 3000 en honderden anderen van fra 1000 en minder minste prijs frs 400 De winner van de Hoofdprijs kan naar verkiezing ook krjgen EEN VILLA MET FRAAIE TUIN een equipage met 2 paardeii en bovendien M Gulden per week levenslang Zoo lang de voorraad strekt lijn voordeze trekking verkrijgbaarHEELE AANDEELEN voor 1 HALVE Naar Buiten tegen toezending van postwissel of postzegels aan J VAN OUE Kleiwes 1 2 GODU Dnik van A SpNEMAN A Zn Gonda KIEZERSLIJST Burgemeester en Wethouders der Gemeente GOUDA Gelet op Art 28 der Kieswet Brengen ter algemeene kennis dat de Lijst aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente bevoegd zjjn tot liet kiezen van Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad door hen op nieuw is vastgesteld en dat deze Ljjst met de Lijsten der namen en voornamen van hen die van de Kiezerslijst zjjn afgevoerd en van hen die daarop zijn gebracht van den 23ii Maart tot en met den 21n April a s van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ter inzage van een ieder op de Plaatselijke Secretarie nedergelegd en tegen betaling dar kosten in afdruk verkrijgbaar gesteld wordt Voorts wordt herinnerd dat een ieder bevoegd is tot en met den 15n April verbetering van de vastgestelde kiezerslijst te vragen op grond dat hy zelf ol een ander in strijd met de wet duarop voorkomt niet voorkomt ot niet behoorlijk voorkomt en dat de verzoeken om verbetering die met de noQdige stukken vrj zijn van zegel bij hen moeten worden ingediend Gouda den 23n Maart 1903 Burgemeester on Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BEOUWER BuiteiilaDdscb Overzicbl Do Fransche Senaat is begonnen mot de behandeling der begrooting Opmerkelijk was hierbij een rede van den algemeenen rapporteur Dubost die uiteenzette dat aan het stijgende tekort op de begrooting slechts een einde was te maken door een krachtdadige politiek van bezuinigingen welke vooral bg het departement van oorlog dot zeer dnur beheer voerde met succes zou kannen worden doorgevoerd De spreker berekende dat een bezniniging van 250 millioen francs mogelijk zon zgn De minister van financiën Bouvier verklaarde in vele opzichten met den rapporteur mede te kunnen gaan maar hjj moest to ch eenig voorbehoud maken vooral ten aanzien van de mogelijkheid om een bezuiniging van 250 millioen te verkrijgen In antwoord aan senator Delpech verklaarde ministerpresident Combes dat het FEl lLLE101 vmi m mi 48 ir Helaas roaar al te goed Noffmaals en nu een langduriger stiltwijgen Mijnheer de pastoor zeg dan toch iets I Wat m oet ik doen tik heb u geen raad te geven Maar waarom komt u dan hier als u mij toch niet redden kunt fOra u te waarschuwen en met de hoop dat hij die ik beklaag en hoogacht zoo dat mogelijk is gespaard blyre voor nieuwe rampen Goed g d mijnheer de pistoor maar hoe kan dal boe is dat te doen Dat moet u zelf weten dat is uw zaak De abt was opgestaan Hij scheen te weitelen ot hij er al dan niet nog een enkel woord sou bijvoegen Spreek mijnheer de pastoor I O ik bid het n Welnu dan prevelde de priester God moge het mij vergeven om het goede doel Maar als u si Worloos verdween als Renato verzekerd was dat uw man u nooit zou weerzien nooit de lieldespetuigingen zou hooren van van zijn kind oof ik wel dat ik van hem zou kunnen ge n krijgen omtrent het verleden het Btilzwggen onmogelijk was het concordaat op to zeggen zoolang de kerk een opzegging niet onvermijdelijk had gemaakt wat wellicht op een niet te ver verwijderd tijdstip zon kunnen geschieden Combes voegde hierbij dat de geestelpkheld sedert eonigen tyd hot als tank schjjnt te beschouwen te toonen hoe weinig zg om de coucordaatswetten geeft die op verschillende wijzen door haar worden geschonden vooral door zich in den politieken strijd te mengen Combes noodigt de geestelijkheid haar denkbeelden te doen kennen want de republikeinsche partg zou liever besluiten tot opzegging dan het concordaat voort te zetten om te worden bedrogen De minister gat vervolgens een overzicht van de onderhandelingen in de qnaestie Nobis Nominavit en constateerde dat de regeeringscandidaten door den Heiligen Stoel waren algewezen omdat zg zich builen de politiek hielden Langdurige toejuichingen Lamarrelle verdedigde hot concordaat Delpech meende dat du opzegging noodzakelijk was on stolde de ophulfing der begroeting van eeredienst voor Besloten werd met 126 tegen 71 stemmen tot het aanplakken der rede van rainibter Combes Een motie van vertrouwen werd met 188 tegen 149 stemmen goedgekeurd Het voorstel Delpech werd met 210 tegen 68 stemmen verworpen Von Bülow heeft blijkbaar niet verwacht dat zijn voorstel tot opbefSng van par 2 der Jeznitenwet zulk een agitatie zon opwekken Dat de regeering die protestbeweging niet licht schat kan men opmaken uit de bedrijvigheid van de officiense bladen om hare bonding te verdedigen tegen de aanvallen en tevens klinkt daarnit eenigszins verbaasd de vraag waarom men nu ineens met de protesten aankomt F Jaren en jaren achtereen heeft de meerderheid in den Rijksdag zich telkens v6or dien maatregel uitgesproken en toen hoorden men geen protesten Waarom dan in eens nu welf De verklaring is wellicht hierin te zoeken dat de katholieke partij tengevolge van de meerdere vrijheid die haar is gegeven in de laatste jaren in Dnitschland zoozeer in macht toenam dat de bevolking bezorgd wordt voor ten invloed van het nitramontanisme Dat zelfde gevoel gaf zich uiting in Saksen bij de gebeurtenissen met prinses Louisa Dit geval had niets met nitramontanisme te maken maar toch was het groote wantrouwen tegen te bewaren fËndau zou ik diep ongelukkie worden ik zou alleen alles verloren hebben 1 zeide GiulielU met een hoonlach Hoor eens barones ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had zelts meer Ik heb alles gedaan wat ik mocht doen zelts meer Vaarwel U Hij Hep naar de deur Zij slaakte een kreet van schrik vloog op hem toe en hield hem bij een arm terug Mijnheer de pastoor sUmelde zij i ik moet nadenken ik moet mijn verstand terug zien te krijgen ik moet zoeken Kunt u mij drie dagen uitstel geven Drie dagen c Ja dat is toch niet te veel dat ziet ge ïeli wel in om tot een besluit te geraken en het uit te voeren Driemaal vierentwintig uur uitstel zal ik vooru wel kunnen verkrijgen maar ook geen enkeluur meer I Ik vraag niet meer Vaarwel dan mevrouw I De abt Galli ging eindelijk heen Ik ben gered 1 mompelde de baronesse du Haussey terwijl zij neerviel op een stoel Maar tot welken prijs Welnu het komt er niet op aan I Het moet maar gaan zooals het gaan kan Toen verzonk zij in nadenken die partij dat zich bjj de bevolking heeft vastgezet de oorzaak van een algemeene agitatie De protestbeweging moet daarom minder beschonwd worden als gericht tegen de opheffing van die par 2 dan wel als een verzet tegen iedere concessie aan de katholieken gedaan De redevoeringen op de protestvergaderingen gaan ver buiten het eigenlijke ontwerp en hebben vóór alles een anti roomschen klank Aan Von Bdlow wordt bgv verweten dat hij een Hausmeier van het nitramontanisme is dat het centrum het eene voorrecht voor het andere na in ziJn bodelzak doet verdwijnen en zoo zou men nog veel beweringen kunnen opnoemen llii zal dan ook wel niet veel geven of de officiense bladen al han best doen uiteen te zetten dat de opheffing van paragraaf 2 nog geenszinj gelijk staat met het toelaten van Jozuiten instellingoii en van oefening van hun werkza imheid als orde broeders De bedoelde paragraaf spreekt alleen van t recht om Duitsche Jezaiten binnen het rjjk gevangen te zetten een recht waarvan in de 30 jaren van zijn bestaan nog nooit gebruik is gemaakt Het is trouwens bekend dat in I aitscbland sedert jaren in weerwil van de Jeznitenwet een groot aantal Jezuiten te vindon zjjn in vaak invloedrijke betrekkingen De opheffing vaii dat arrestatierecht in paragraaf 2 is dus niets dan een bevestiging van een toestand die reeds lang bestaat I aragraaf één bet verbod van toelating der orde als zoodanig blijft zooals zij is Maar juist omdat de protestbeweging niet veroorzaakt wordt door dat speciale artikel 2 maar door een algemeene ontstemming zal deze offlcieuse terechtwijzing weinig invloed hebben en bljjft het zeer twijfelachtig hoe de stemming in den Bondsraad zal afloopen In den Bondsraad kannen 58 stemmen worden uitgebracht Beslist vóór de opheffing van par 2 ziJn de 17 stemmen van Pruisen en ook één stem van Waldeck Maar daartegenover staan 20 stemmen van de kleine staatjes en de vrge steden die er beslist tegen zullen zijn evenals de 4 stemmen van Saksen De doorslag zal dus komen van Beieren 6 Wurtemberg 4 Baden 3 en Hessen 3 en van hen is de houding nog onzeker Juist die onzekerheid vermeerdert nog de spanning die er ongetwijfeld iu Dnitschland thans heerscht Er wordt in de pers nogal wat nagepraat over dat gedeelte van Von Balow s rede waaraan w j tot nu toe minder aandacht TWEEDE AFUËËLXNG t Hkt Model De bel ging zoo zacht zoo aarzelend over dat het volstrekt niet vreemd ware geweest als de art st er niets van had gehoord vooral daar hij verdiept was in de beschouwing van een nog niet geheel voltooid schilderij dat voor hem op een ezel stond en een Bijbelsch tafereel scheen voor te stellen denkelijk bestemd voor eenige kerk in de provincie Toch hief hij even het hootd op met een uitdrukking van wrevel op t gezicht en mompelde tuiscben zijn tanden Wie of wat komt mij nu al storen Het was acht uur in den morgen een zeer vroegtijdig uur voor een schilder om te werken rooral in de maand Nov mber en het licht dat hij had in het zeer ruime atelier van de rtie GrandeChaumière was als het licht mocht heeten at zeer droevig vaal en geel het troostelooze licht van sen zeer neveligen hertstmorgen Dat gal iets droevigs nan het atelier en aan de verschillende schetsen en aquarellen die daar tegen den muur hingen sommige behoorlijk afgewerkt en lijn van tint maar het meerendeel met scherpe kleur effecten en brutale penseelstreken t Gat ook iets kouds aan t vertrek niettegenstaande de oude kolomkachel die met een langen ptjp aan den schoorsteen verbonden midden in Iwt atelier geplaatst rood gUMiend stood hebben geschonken nl over Venezuela en Macedonië Bnlow hoeft hoog opgegeven van de eerlijkheid van de Duitsche staatkunde in die zaak Maar wordt herinnerd het is waarlijk niet aan Dnitschland te danken dat hot afiiop zooals het gegaan is Wanneer Koopovolt zijn zin had gekregen zou het Haagscbo Hot van Arbitrage de zaak in handen gekregen hebben Maar Von Bulow was er op gesteld de gepantserde vuist te toouen en hield arbitrage tegen met geen ander gevolg dan dat de Duitsche belangen v66r die van andere schaWeischers van Venezuela zonden gaan En wat Macedonië betreft Duilschland moge er geen rechtstreekscho belangen bg hebben het Drievoudig Verbond zal toch wel eenige verplichting opleggen ten aanzien van Oostonrgk Hongarijo Dnitschland heeft hot hervormingsplan sympathiek gosteud Maar waarom anders dan wgl do vrienl te Konstantinopel er zich bjj nederlegrP Duitschland s slaatkunde is dus wel wat benepen indieaangelegcnhedon Een der eigenaardigheden van de purlementaire zeden in Duitschlinden l raisenlB dat bü quaesties van internationalen aard iedere aanval op het beleid der regeering kan worden afgeslagen en hot middel vindt herhaaldelijk toepassing met een mededeellng van don betrokken minister dat raon geheel had gehandeld in Bismarck s geest Bij de algemeene beraadslagingen over de begrooting van Bnitenlandscho Zaken wrd door den bekenden al Duitschor prof Hnsso geklaagd over do vervolgingen waaraan het Duitsche element in Hongarije van de zjjdo der regeering blootstond on ovor het gohrok aan sympathie dezen ongelukkigen llongenrschen Duitschors door de Uijksregeering betoond Von Bülow toonde uit oude documenten aan dat ook Bismarck zeil reed pertinent had geweigerd voor die Duitschors in de bres te springen en wel omdat de ijzeren kanselier meende daardoor hun belangen nog het best te dienen Von Bdlow verklaarde de zienswijze van zijn groeten voorganger geheel te deolen Dr Hasse die professor is werd tot groote vroolgkheid van den Rijksdag door hem in het zonnetje gezet Bismarck had jarengeleden ook eens oen rapport gekregen waarin word geklaagd over het lot dier arme Duitschors iu Hongarije en in dat rapport werd nadruk gelegd op het feit dat zooveel professoren zich in gelijken geest hadden uitgesproken Maar Bismarck plaatste de volgende kantteokening op de marge Professoren 1 dat te branden Steeds in zich zelf brommend liep de schilder naar de deur die op een donkere gang uitkwam Toen hij die deur had geopend had hij eene zeer jonge vrouw tegenover zich roet een bedeesd voorkomen ea heel ordentelijk gekleed hoewel t haar dadelijk was aan te zien zonder dat men eigenlijk kon zeggen waarom dat zij bepaaM arm moest zijn Dat is iets wat men voelt en waarin men zich dan ook maar reer relden vcrgiit Wien moet u hebben f vroeg de schilder barsch Mijnheer Renato Dien ben ik I Wat had u Het staat in dezen brief mijnheer antwoordde de jeugdige persoon eenigszins blozend ter wtjl zij Renato een briel overreikte dien deze met een boos gezicht in ontvangst nam Toen ziende dat haar met geen taal ofteeken werd beduid dut ze mocht binnen komen voegde de bezoekster er bij Hij komt van madame Cassein Van de eigenares van dit logement Ja mijnheer Wat wou die van mij hebben V Zij wist dat u verlegen zat om een goed mode en toen heelt zij aan mij gedacht Het werd schuchter gezegd met een diepe en bevende stem en het schaamrood dat daarbij de kaken kleurde maakte toen de boodschap er uit was plot eUng weder voor bleekheid plaats Wordt vtrvolgd