Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1903

Vrijdag Z7 Maart 1903 o 9006 41s e Jaar i ang fiOIMHE dOIMIVT i iouws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De V itg ave dezer Courant geschiedt dag e 1 ij k tS T mÈ J ADVEUTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen hBWmQ regels è 60 Centen iedere regel meer De prijs ptr drie maanden is 1 26 franco per C jP m B T Centen Groote letters worden berekend Alzonderlyke Noinm re VIJF CENTEN y§S ié tf y y Inzending van Advertentiën tot l uur def midil ailaa Het bcala oudiadaIjfkMe es f makkelykata poetamlddal voor Hearaa an vooral damea en Klnderaehoeawark la de Appret ur van C M MIHW ê Ce Vfi B rtli i itll êlr l4 Menl tl oad l iA ni num m fibriakamatk vwtrrikaarky kaaraa WlakMan la aakaaawaft aalaalarlaa aiarraaaai ara leaaraaHarat r ardaaaaSThatd Dru van A BBINEUAN i Zn Soiida BMSsusEmmai De Nieuwe Ix ndoii doet de itrijze haren binnen enkele dagen rerdvijnen maakt het baar glanzend en zacbt belet het nitvallen eu neemt de pelletjea ran het kootd weg Eisch op den hals M U f Prijs 1 1 50 eni 0 85 per flacon Verkrijgbaar bï I A CATS to Gouda labr De Taplermolco Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 NEDEKLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging Beeraiiirackl 77 AISTEHDAK verstrekt gelden op f en Mi kyiivfkeelc rento t Ook r c olf0ii en bedrijfêkmfUaat op langen termQn van aitSOO tot elk bedrag In het Verlichting Uagazijn De Avondsler Dubb Bnnrt Teleln 117 ign steeds voorradig do nieuwe modolion dasomamenten en fraaie Ballons Dogeiyko GASKORNIIIZEN en COMFÜKEN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbe oodigdheden KNZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanleggor van Uas en Waterleiding Vraagt b Utoen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgaiv De hoofdtekst van dit hallmaande l ksche tydscbrilt bestaat uit de Be ehrili liig eener BeiüomdeAnrdr die de Hoor K T Fekiibtba Ki ifer in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijl getUuttreerd naar eigen pliolo graphUehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 AntUhtkaarten die hem aan eigen o een ander door hem op te geven ndree door nze reizigers worden toegezonden Voo de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Ponie Voor on Achter IndiS Birma Malacca enx Prijt per jaarpmg f TM inel dt AiuiehtkaarUn De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Baraau De Wereld Toorlit Haarlam i 8CHIBDAMMEB GENE7EB Merki NiaHTOAP VerkriiRliur bi M PEETERS Jz N B AU bawgi fu Mhtlioid il n eaebot on kurk itMHU roor C HUDA M i ti T u doD nwmder Pirn H pi HOPP Sociëteit EÉUnE 0ostliaveii38 Nog slechts tot en met 27 Uaart a s dagellJkB ran tO S uur EZrOSlIIE VAN BOBDDÜSWEBm vervaardigd op de SIWCER ÜAAIMACHINE Vrije Toegung Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Ü Borsten Keclaandocning hinnon don kortst mogcigkcn tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de tocvluctit tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoenide Superior Dniiven Borst lionigExtract M C L I A H TH E Hit de Koninklijke Stoomlabrick DË HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK Z UEN HAAG Hofieveranciors FJacons f 1 70 cte 40 et bj Firm WQIjFJP Ji Co Westhaven 9 i Gouda A hATBWiTEl K e 1leti KiO Gouda B n VA MILÜ VeeraUI U 120 te Gouda A ÜOUMAN Moordrecht FINKSK NieuverkerkadJJêel A N taji ZESclEN Aooii ooen J Tii TOUKBN üoji up U V WIJK OndtiMicT A 8CHEEK Ilaattrecht P W v EDE Oui rater K tisdï HEIJDEN U Reeuwijk P v a üVf Vi MoereapelU D t d STAB Waddimmm Wed A HOLST Waddingmem M KOLKMAN WaddtMingeen P A us ÜKOOT Oudtwaltr T os JONUH Oudêuater 1 P KASTELEIN PoMroek rdam D BIKKEU Ie lien chop P W I WW V TT Mat t r lHitittma n OoiKi Bc Krcui c PRAEPARATEN VAN plInttiHlni unuwhooUn tM y r l rlilii na ilcktt otkr inbed koor m lint I t 4 OUINALAROCHE MRRUOIMKUX iji hel t o J t ln i Bloedg br k BlMkuihl kwalm VM lttms li iMmid a VtrlirilEb m Btcoi 1 90 t 1 PïL l r ol or di m r f t rkMïd angena mvftiiiniMk voor l c lijkKhi lA t l f a a J 1 itlnikren wakken n kUerachll e t llen er aan t b elan AU itnMfkrKklIia drank 1hi atoornla en Ier ipgivertaringaorganrn en dlarrhé ookvoor ijaUÜjm kleine kin Jaren P iet l 1 Kt r l 70 t X jfür 0 90 M K r 0 6aChamlach MAllrcaillror SpKlaul voor Klndervoadlne la binMn t M K r 0 gO lalvaia IWCIKalHIVCr Kgr O gO H Kgr ƒ o as Ao4lima f iwaroHAH Hei rooVen aanar kalre Clcawt ilroldoand r b IH nSiniUa VrflKarCUCH j j timlltli aanvallen van Aithm aio In j e ö 0eny7S Bü ZZZ Tamarinde Bonbons rSM sT cS re T oorkUJ dur dl nrm liewllicn Ir Tanurinda Bonbdna van KKAEl F l IEN t IlOUl la Ungtüte diensten i liM kiuJ bataarlijk an de maak umfenaam ii friii p doo a 0 0 en ƒ 0 60 Salmiak Pastilles i s oab f ap r n een altlnuploaaend an veraacntend middel bU ullll Bl lll ld Uatoitand ui Q aaJije verkn uliMr Pri i ƒ 0 80 per Seich a Ai UtSül i m Pr IHn KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉtltÉti Het groote aantal zenuwkwalen an ig aaaku aoovrel onaw dal vmn aanvaar daa nllvlndar laaalüavï aS a OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE fi V i fl V n fbi bant lat aUna var kat naa anV lak veralaaakue nrklarlana ttNil hel w n Ier nienmr tbarapla en da daar da aelb i eCr X v a firr fs s ï S2 aa Cai Kara If Mihiir lleHl l t lliU MaM vavlaml Mara M Parl £ n 81 ra UI Can l t aui ar I c rK Dr ItJuT ailTïlMalb Uaï II aa ta U i Fra kr l a vele andaraa nla vartaaMlaHa aavarawaaa lat aaealaa raaM UMival aaiadlk aWikaa at l ika l a aar lawflaa l aa Ml vaart rSi T rtyr TaS ïï s j p ïalitws£ tus £ s vrUvM iSMfriMcru looBtMl f iMtaAMlïMa nwia of iMlllat UMam kwul iotmM MUa ra tos slotto U dia r t I iitmf kMTMStA ttautM nêm ktkbra wAfWi MTMUlBMlMi la liah awkavtatf m MI ih iw lirteivtoi h M hMli feMUMa Ml riBat U UtHlifM flMktr HM V r M m 4r khnM t 4tr Mt riWttt MiM lB aMTM fe tVM M HUtriMM Itr rtw f M M imkkn MB Mlitïitot Mt H tot tapM u ImmMb w vmIm Mi ma I iiWh im t u klltUnM krMllMMttoM mE kSbMN rtH icMaUll nêM wIUm vmAi É Ttm M Mlütt tu to BobftliNi kttwdlEnaavr jssaWt Svad KlilX da W é d vuamt kwiiiM MffMMTar AW r BBUlnwMt L JtA vB KeidVr AMttcUt I fntévht LttBRT £ éHT1 t OmétfnoiA UJ Mlri Ov JMI hntmftt cb cdlali tKatooiiatctUuni Dr WalMi Aan allen wier aanawsMlal mearaf Mlndar nnncadaaiH la f ir i rrgTiiaaMda aaNiiwMtellKliaU lljdan waarvan d kaataakanen Un aferaaleaba aaaNaila Htaralaa aakala kt a g i Mam a rMlaBHkkilaairMl a aafaaa a ilai laa liM kaa l kaaZ a utaka iM vardpr alle arekaa ila ie r karaaMÏatraMa waidaa Hf lUlaa Ban da maltaa faSniia laanlB aarlaaataiaa aavanaafaa lat nrataa naH laaival aaaAk altt aTaaiiMM aar MaiiUa M vaart Kranken genezen en itwakken sterk g emaakt Da wonderbare Levenskraobt ontdekt door den meest beroemdOD Doctor die alle bekende kwalen s eneest KnkwurtiM HM un te Bl k mu t wadmL lit MMa Tw kniM iMftfli De Medieijnen njn gratie voor eeniedert t naam en adrcê inzend Kil jaren van gedtiMïge atudie en l lTen iu ouAo tijiisphnften zoo wA als ni di van ileii tegonwoor iigen tijd hiH ft Dr Jamea W Kldd Baltea Block Pon Wavne Ind 8035 ü 8 A bekend gemaakt dat hy Dr Jimu WiUiip Kidd te wondirlmru lovensknu lit ont l kt htseft on dut by bokwimii ia met do hnlp van zijn wonderbaar middel dat aan geen ander belcetid is en welke het resultaat ia vnn ve e jaren studio in het zoekt n naat deze kostbare levensknicht om alle kwalen van bet inenscbtihjk lichiuiin te genezon h r is gem twijfel pzii btons den ernst dos Ducters wanneer hij dezü diBgun lieweert want do geiiezingon dio liy dagülijks bewerkt staven de waarheid zijnor woorden Zijne theone is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk dofjr hem verkregen in do Iwhundeling van patiënten gedurende vele jare Het kost w mots ora dozo wonderbare Lovons Kracb zooals hij bet noemt te probooren want hy zond het gratis aan iedere lijder in genoegzame boeveoj hoid om to ovortuigon va de wonderbarende genezende kracht weshalve gy iiieia waagt aoratnige van do vrrmoldo genezingen zijn zeor morkwaanlig en tenzy voor do vertronwbaro getuigenissen zouden zo bijna geen golo j u eu Lammen bobben hunne krukken weggewor I pon konden loopeu nadat zy twee of drie maal dk modieynen gebruikt badden Zioken diS door huni geneosheeren waren opgegeven zijn hersteld oufimn ffunilie on vriondon terug gegoveu Ubenmntijk zinkena innng hart biver nier blaas bloot on huiilziokteu zija alft op ma gisohe wijzo verdwenen Hoofdpijn ruggopyn zeuuwnehtighoid tering hoostou verkoudheid nsthinn catarrh luchtpijp ziekte en alle koel ongesteldhedon longen of oonig iovonflorgaafi zoo spoedig hersteld dat hot niela minder dan een wonder is e leoltolijko Iwrourte looomolor ataxia waterzucht jieht huuluitslag en aunboieii zijn spoedig n blijvend genezen Het zuivord bet ganaobo lichaam hersteld de zennwkrachr do bloedsomloop en eeno volkomen gezondheid wordt apoodig verkregen Voor do Doctor zijn alle lichamen getyk en komen onder het efl oot vmi zgn woudervelle ilievena Kracht Schrijf van daag nog voor do modicynon Het is vrij voor ieder lydor Vermeld waarvan gij genezen wUt zijn en de modicijnon worden u dadelijk franco per posi toegezonden Wie £ ikar yu wii da Kchtf Elkei Cacao te oDtrtuig n tesam j telU en na vele f rojfaomiiifen ia dè handel gekomea ónder den iui n dea aitTiiider Dr Hiohaells verraardigd p iê besta madhiaes ia het wereldbenniida éUbblineineDt Taa Gebt StoUVtrolc te Konlan l ch J rTOlettcIK Bikel Cac o In TierlaiiteB bBsaen Tkxe £ ikiil C cw met m Ik gekookt een uuiitKiume zoiu dniik Toor d gelijkKk gebruik een t 2 theeliyeU tu H poejet Toor een kop ChocsUta AJ jooeooknictHge drank by tnl t b dnrrhee alecdta met water te bruikea Verkrijgbur by ie ToanuKmte 8 1 A potb kara er T iM t OM 6 135 Generaïlvotagonwoordiser Toor Hediriuid luliut MattenMiA Amjterdam Kalvcatrut 103 BuUeolandscli Overzicht Wyndhiini heelt in het EngeUclie LaKarbiiis dat Btampvol was de lersche landwet ingediend Het wetsontwerp bevat bepalingen tot bet verstrekken van voorschotten in geld aan pachters om dezen in staat te stellen eigenaar to worden van de door hen gebaarde boerderij en bepaalt voorts dat het geld voor die voorschotten gevonden zal worden ait een staatsleening die bekend zal staan als de 2 pCt gewaarborgde leening en dié niet atlosbaar zal zijn dan over dertig jaar Deze leening zal gewaarborgd worden door een jsarlgksche storting ait de schatkist ten behoeve van het Fonds voor den lerschen landbonw welke stortingen bjj wanbetaling gestaakt kannen worden Wyndham dacht niet dat meer dan 100 nillioen pond sterling noodig zou zgn Uedarende de eerste drie jaren zon van deze leening slechts £ 5 niillioen sjaars uitgegeven worden Dan zou ook een gift van £ 12 millioen gedaan worden te vinden uit verhooging der leening met ten hoogste £ 390 000 s jaars Kr zjj maatregelen genomen voor de terugbetaling van bet door de pachters geleende geld in termijnen De regeering zoo zeide Wyndliam nog was doordrongen van het ontzaglyke belang dezer zaak De voorgestelde maatregel bad geen voorbeeld in de geschiedenis en een gelegenheid als deze zon zich miscbien nooit weer voordoen Alleen door een oplossing te geven aan de land kwestie kon men komen tot maatschappelijke verzoening in Ierland Toejaicbingen John Redmond erkende olschoon h zich onthield van het nitspreken eener bepaalde overtuiging ten aanzien van het voorstel dat de regeering inderdaad strecMo naar oplossing van do land kwestie Campbell ltannerman zeide dat de Snancieelo zijde van het voorstel zorgvuldig onderzocht moest worden Na verder debat is de eerste lezing van het wetsontwerp aangenomen Dinsdag heeft de Fransche Knmer de nlgemeene beraadslaging beëindigd over de zaak der verboden congregaties Maandag nog had Lazies een voorstel ingediend der Eegeering verzoekende alvorens over te gaan tot de sluiting der congreganistische scholen een relerendum in de gemeenten te houden waar deze scholen gevestigd zyn Maar dat het geen meerderheid zon vinden stond vast Combes bestreed het en toen viel het voor FEDlLLE iODl Sm EN IAAT 5 H9 wu Hitevreden p zich tclf en wilde zich zelf niet bekennen dat hij ongeluk had gehad dat hij zich verkeerd had uitgelaten Nou dacht hij eersl bij t onderwijs en dan model na de jonge dames onderricht te hebben gegeven io de iteliers komen poseeren voor hootd en handen in atwachting van t geen er volgen zal en dat altes onder het voorwendsel van cene geruïneerde moeder die te ziek is om zelf wat uit te voeren Als ik er eea woord ran celooi Ën een half uur achtereen deed hij zijn mond niet meer open Eindelijk Irfgde hij op een gegeven oogcnblik palet en penseelen ter zyde U it vermoeid zeide hij t it u duidelijk aan Ic zien Ik kan toog wel volhouden antwoordde tij zich met inspanning goed hondend Ik zeg u dat je vermoeid bent herhaalde hij m wat rtrwbeid Ik tpreek bet niet tegen mijnheer maar ik moet m daaraan leeren wennen Alles goed en wel maar e poeeert t oogcnblik slecht en dan kan tk er toch niets van stel met 3T7 stemmen tegen on 1 56 voor Dinsdag hield de minister president oen nieuwe redevoering om de Kamer tot pal staan te bewegen bg de eindstemming AUol de meerderheid dl nog verder wil gaan dan Combes zells zou aarzelec I De premier wees op de gevaren der congregaties aan welke hiJ hst recht van prediken ontzegt omdat zg den oorlog tegen de republiek prediken en tot staatsgrepen opzetten en zei dat een zwakke houding het land twintig jaren zou achteruitzetten Eerst werd een voorstel om de beraadslagingen te verdagen met 297 tegen 2ö3 verworpen En toen het voorstel om over te gaan tot de behandeling artikelsgewgze evenzoo verworpen met 304 tegen 246 stemmen De alwgzing beeft dos en bloc plaats gehad t Ging gelgk men weet om het verzoek tot toelating van niet minder dan 28 predikorden met 225 kloosters en 3000 leden daaronder de Franciscaners Capnqjners Dominicaners en Redemptoristen De Duitsoho Egkskansolier heeft by den Rijksdag een voorstel ingediend dat den vorm heeft van een bekendmaking betreffende de wgzlging van het kiesreglement Dit voorstel is geen wetsontwerp dat oen behandeling in drie lezingen noodig heeft bet is een ontwerp dat slechts de toestemming van den Rgksdag behoeft om te kunnen worden afgekondigd Het ontwerp bepaalt dat de verkiezingen zullen worden gabonden op den dag door het Bondspresidium bepaald van s morgens 10 nar tot s avonds 7 uur De stembiljetten moeten van sterk wit papier zgn en mogen geen kenteeken bezitten zy moeten den kiezer worden overhandigd in een omslag die een ambtelgk stempel draagt en vnn ondoorzichtbaar papier is gemaakt By het kieslokaal moeten een of meer nevenlokalen zyn die slechts door hel kieslokaal kannen worden betreden of waar dit niet kan moeten aan afzonderiyke tafeltjes maatregelen genomen worden dat de kieper zyn stembiljet zonder dat iemand dit zien kan in de enveloppe kan doen Deze enveloppe wordt dan door den voorzitter van het stembureau of zgn plaatsvervanger ongeopend in de bus gedaan Slechts kiezers die door lichaamsgebreken niet in staat zyn hun biljet zelf in den omslag te doen mogen daarby door vertrouTde personen worden geholpen De voorzitter van het kiesbureau mag geon stembiljetten aannemen welke niet in den gestempelden omslag zgn of waarvan de omslag een kenteeken heeft of de biljetten van kiezers die zicb niet naar de nevenlokalen terecht brengen Bovendien hebt ge nu ook je vrtje kwartier Rust dus wat uit Ja heel graag mijnheer I Ztj stond op met het pijnlijke gevoel in alle ledematen en vooral in de oekspieren dat niemand zich goed kan voorstellen wanneer hij zelf nooit in wakenden toestand tot zulk een onbewegelijke houding is gedoemd geweest Als men het poseeren niet gewoon is is teen hard metier te noemen en dan beschouwt men t als een waar genot om de half verstijfde spieren weder eenigszini te mogen ontspannen Angelina had inderdaad iets afgemats gekregen in haar trekken om de oogen had zich een schaduw gelegerd en uiterst bleek was t gelaat geworden Wil u ook iels gebruiken vroeg de schilder die vreesde dat de buitengewone vermoeienis die zijn model moest gevoelen haar een A hrik zou hebben bezorgd van t metier en int üj daarom niet meer zou terugkomen fAls u hier wat water hebt fiiitwoordde zij geloot ik dat een paar teugen mi wel goed zouden doen Hij liep naar een oude gebeeldbouwde kast van notenhout diep in t atelier en ver van de gloeiende kachel waarin een karaft roet helder water ttond waarvan hij haar een gUt vtri schonk en bij haar bracht Wil u er niet een bee e suiker in Neen alteen water 2ij was in een tautenil aan zitten met haar n tegen de leuning in een gemakkelijke of naar de afzonderiyke tafeltjes begeven hebben Niemand mag langer in de nevenlokalen of aan de afzonderiyke tafeltjes vertoeven dan noodig is om zgn stembiljet in de enveloppe te steken Dit lyn de voornaamste wyzigingen die in bet kiesreglement voor deij Dnitscben Ryksdag worden aangebracht uloor de indiening van dit ontwerp heeft grekf Von Bttlow de belofte gebonden die hg voor eenigen tyd in den Ryksdag heeft afgelegd Te Beriyn wordt vernomen dat men in de kringen van het Vatica li zich niet alleen sterk verheugt op de aanstaande komst des Duitschen keizers maar ook van plan zon zgn hem te begroeten op eon wyze die bet karakter eener anti Fransche betooging zou krygeu om daarmede afkeuring te kennen te geven van de vyandige houding die de regeering te Pargs tegenover do geesteiyke verècnigingen nanrieemt De Pruisische vertegenwoordiger by den Hailigen Stoel hoeft echter last ontvangen den staatssecretaris Rampolla te doen weten dat znik oen manifestatie aan Wilhelm II hoogst onwelgevallig zou zyn Het Journal des Dèbats publiceert een telegram uit Rome meldende dat het Vatichan weliswaar zich op het eenmaal ingenomen standpunt wil handhaven maar geen vredebroul met de Fransche regeering wil en das zal beproeven om tot een schikking te geraken omtrent de grieven door Combos dezer dagen in den Senaat blootgelegd De onderhando lingen zyn aan Rampolla toevertrouwd die het advies zal inwinnen van de kardinalen Ferrata en Mathieu den oud nnntins te Parys Het te Stookbolm verschynende Aftonblad drukt een schryven af uit Finland waarin wordt melding gemaakt van een nieuwe daad van geweld der Kussiscbc regeering Plotseling zgn n l alle hoofdoontmissarissen van politie in de districten Wiborg on Nyland ontslagen Door dezen maatregel werden 11 hoofdcommissarissen getroffen onder wie de fnnctionnarissen in de stedon Helsingfors Wiborg HangO en Borgï Zooals reeds gemeld is werden onlangs ook 10 loden van d hoogste provinciale rechtbank in het district Wiborg ontslagen evenals drie leden van do analoge reohteriyke instelling te Wasa Omtrent de reden van het verzoek om ontslag als president der republiek Venezulea houd mg Met bevende hand nam z van den schilder het glas aan bevochtigde de wit geworden tippen dronk kngzaam een paar teugjes en zeide toen het glas even ter zijde zettend Ik dank u wel mijnheer Vergeef me maar u moet niet gaan denken dat het m j aan moed oi aan kracht hapert Ik verzeker u voegde zij half smeekend en met eenige bezorgdheid aan toe ik verzeker u dat ik nu weer goed zal poseeren Als u wilt kunnen wij dadeltjk weer beginnen Zij wat blijkbaar bang dat htj niet langer van haar als model gediend beliefde te z n En hy aniwoorilde als het ware op tuisenden toon tO die vermoeienis vaa u is verstrekt niet iets buitengewoons Ik geloot met u dat je er heel goed komen zult In t begin moeten wij niet zoo lang achtereen werken dat is alles 1 Het jonge meisje dronk haar glas geheel leeg en gfnï t weg zetten in de kast waarin Benato het had te voorschijn gehaald Wat was uw vaoer juffrouw vroeg hij haar Mijn vader was zooals mijn ze d is mijnheer employé op het Vaticaan lo dienst van den Paus Heelt men u dit gezegd Ja Ik ze heb hem niet gekend Koft na mijn geboorte it hQ overleden O zoo I Is u lang in Rome gebleven vroeg de schilder weder op een toon waaruit ïctt vreemd scheen op te wellen dat Angelina leeds daddi k door Castro ingediend en waarby hg volhardt leeft men nog in het duister In zgn boodschap aan bet congres bewaart hy dat de mogendheden getracht hebben hem met de hulp van de opstandelingen den voet te lichten Als bewys daarvan doelt hg mee sen brief ta hebben onderschept door fii commandant van bet Dnitsche oorlogsschip Stesch geschreven aan generaal Hatos Vry eenstemmig blgkt nen van meening dat er door hem en anderen komedie wordt Welke verklaring men ook van het gebeurde als de juiste aanneme vry zeker is het dat Venezula voorloopig althans ontslagen is van de lyrannie van Castro Eu daarmee wensehsn vfslen het land geluk Castro regeerds eenvoudig als een despoot hy wierp in do gevangenis wie hem in den weg stond en was een meester in bet geld afpersen en eigen behoeve De rerolntie was door zyn optreden volkomen gewsttigd Wanneer zy er niet in geslaagd Is hem neer te werpen dan is dat gedeelteiyk ts danken aap den nayvor der revolationnaire leiders onderlinip van wie ioder de aanstaande president wilde zyn gedeeltoiyk aan de gebrekkige toerusting der opstandelingen doch ook Voor een groot deel aan de onmiskenbare energie van Castro en zyn persooniyken moed Want naast vsis rerderiiyke sigansebappsn zyn dat zyn goede kwaliteiten Verspreide Berichten FBAHZÏUg Het gericht gaat dat eso Frinieti aft cler Ie Metz ton gearresteerd zgn Eengrondwerker die gedurende een paar maanden aan het fort Esseler werkzaam was werd Zaterdagmiddag door twee gendarmesnaar de stad gebracht ünmiddeliyk wordverteld dat hy dooreenige eigenaardighedende opmerkzaamheid zyner kameraads hadgelrokken dat de anioriteiten vervolgrniopmerkzaam waren geworden on dat nenten slotte beslag had gelegd op een correspondentie door hem gevoerd waaruit tenvolle zyn qualiteit ahi Franscb officier wasgebleken OBooT Biumiini Een Franscb bericht als zouden deaoto riteiten to Tanger beslag gelegd hebben op een hoeveelheid geweren aan boord van hst Engelsche stoomschip Telde die in Marocca zouden binnengesmokkeld zyn wordt beslist tegengesproken door de betrokken Mersey in zjjn stem had opgemerkt toen hij over Uame begonnen wat pNeen mijnheer ik wat nog geen jaar oud toen mijn moeder vertrok tengevolge van de gebeurtenissen die het werekfri k gezag van hat hoofd der kerk hadden vernietigd Renato werd nadenkend Aan zijn eenigizingt verwrongen gezicht wat wel op te merken dat er dingen uit een lang verteden v hem oi loemden en tevens dat die herinneringen van een zeer pijnlijken aard moetten zijn Angelina bleel stil daar zij Renato s somber gepeins dat hem dikwijls scheen eigen te zijn eerbiedigde Werktuigelijk had hij een cigarette gerold die hij nu wilde gaan opsteken Bij het rondzien naar lucilers keerde h tot de werkel khcid van het oogepblik terug en veztigtte opnieuw zijn blik op het jonge meisje Zij wat nu gaan zitten op haar tabouret om r loodra t verlangd werd opnieuw de voorgeschre ven houding ean te nemen Geruimen iijd beschouwde de schilder haar Zijn Uik altijd een weinig somber dikwijls bijna ruw werd van lieverlede zach ter en gedurende enkele seconden schittereude daarin een schemering van t edcrheid f Angelina meende zelfs een Iraao aan z wim pert te hebben bespeurd maar zoo dat het geval mocht z n geweest had hij dien tMh in ttelf oogenblik weer weggepinkt ITfffdt vervfidd