Goudsche Courant, donderdag 2 april 1903

Donderdag 2 April 1903 4Sste Jaargang No 9071 GOMCHE COURANT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S9 ADVElltENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd leielven o H De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommprs VIJF CENTEN Zanderinstituut Fluweelen SingTel R 724 GOUDA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D vas DUtlHEN Behsnd van ruggegr verkrommingen ingevallen borgt as en o eenen en tiaisisHetuiammisvorm algem wakte eonttivatie spieren genr tiekten rheumatische aandoeningen verHuikingen enz enz A 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merki NIGHTOAP Terkrügbuir byi M PEETERS Jz NB Ml b W ii t B eohlhoid il oachdt en kurk itoedi voorEieo raa den Dsoin der Firini P HOPPE Echt Zeeuwseh Tarwebrood t eent de K O L SLEGT NIEUWE HAVEN 27 o Vraagt bij Proefnummer van èEWtRELDTbURISr ütcen Boekhandelaar een dtr Nederlandache uitgave De hooldtekst van dit hallmaande lyksche tydschriit bestaat nit de Beschrijving eener Bete om de Aarde die de Heer E T Feknstea KnpiR in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rfj geïllustreerd naar eigen photographisohe opna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 1 90 mei de Antkhliaarien De Inteekenlng is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t jde geleverd Bureau De Werold Tourist Haarlem Wie iseker zyn wii i £ clit Eikel CaCIW e ontvtugen Msamwgeatehl ni na vel proetaemiogen ia den handal gekomen onder den num des uitvinders Dr MiohaelU vemardigd p d beat machines 1 het wet ldberonads étibUiaaemsnt vaa Oebr StoUvarok t Kenlen tltelM pTOiefeaelir 1 Bikel CacsLO In vlerkinteB biuMn Set Bikel OMSO h mat raelk gekookt eno sangenanM gezond dnink voor dantykiok gtbruik een t 2 theelsfeli van t pmdar toot een kop Choedste Als geneesknobtige drank b J nd van diarrhes slechts met water te gabmiken Terkrngbaar by ds voonumito B 1 Apotneksrs sns f 1 0 c 0 90 o Ó 85 0 neraalT rttgenireoi d g r voer Hedcir land Junus Mattenkltdt Amflterdom Kalveiscraat 103 i Mei Ie liiinr EEN HUIS Bleekersaingel ad 1 450 p j Adres Tarlmarkt H No 267 Geen Kinkhoest Geen Influenza KoNINKLURE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelflken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiyen Borst honigExtract iH E L I A 1 T H E uit de Koninklflke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Ho everanciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 ffourfo r TEJVSTJIJJV Kleiweg B 100 Gmda E H VAN MILD Veerstal B 126 te ffoudo A BOUMAN i oordrec PINK8E Nimwerherkad IJiel A N tan ZESSEN Sc ioonAomn J Th TOBKEN BojiTOp B T WIJK Oudmealer A SCHEER Uaattrecht P W v EDE Oudeaofer K ta des HEIJDEN te Reeuwijlt P y o SPKC Moercapelle D v o STAR Waddmniveen Wed A HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddsvingeen P A u GROOT Oudewater V D JONGH Oudewater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER te Bentchop Hi npifift Duoi Gcnefsti Igemcen sKnbcvolen Met tert Diploma en üoud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Oflina l Qftxr Vif dinenlkraohtlgetnTenterlctndcKINA wnNtegenawaktc 1 yUIIIrt L AWK Uy 3T ij kinderm eli votaanenen gebnk aap aellult lechte pllaTerterlng zenuwboordpUn ter venterking na lekte of kraambed koorta en haregevolgea QUINALAROCHE FERRUGIMEUX m hn bijionder tegen Bloedgibrak Bla kiueht kwalen Tan Kritiacban leaflyd eni Verkrijgbaar in flacoyi 4 ƒ 1 90 en l PSItaI q pan Toadaaain vertterkend aangenaam van imaak voordagelilkechgeb nUc kinderen iwakken en klleracWlga geatellen leet ui te be velen Ab ganeeakracbtiga drank bij atoomisaen der apijsverteringaorganen en diarrhéc ook voor luigelingeei en kleine kinderen Fri per bu e j Kgr 1 70 t i Kgr O OO ii Kgr O ÖO Chamlacb MolIrcilSk Af Spaciaal Toor KIndecTOeiUnr in biiuen 1 u Ac htna iaarfüt n Hetrooken eenwhalve Clt le il voldoende ter bo tr nainnid V ltf irCXlCIl j j hwlg alnvallan van Aathma eto ndooajea a 0 80 en Ó 80 Tamarinde Rnnhnns pru t puroatief tegen ventopping Aam ailIAI IIIUC PU IlUUIia belen Mlgrain Congeatieaetc voor lrókalrtaian8 Voor kinderen bewijzen At T daar de vorm voor het kind bagaertljk larlnJe Eonbons an KRAEPEI IKN HOLM belangrijke dicnjten wrt ljk en de smaak aangenaam i Prijl per dooeje O BO en ƒ 0 60 almSaL PacfiUfM eigeneen erkend ali hel BESTE kuie mlddel I Verkoudheid en KeelpVn bet i een aUjnioploasend en veriacMend middel by ultnenumllield uittluitend in n fleechjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje 2le fr i p lm m KKAIPtXIIH K BOLK te Zelat tU Urn rfnim ym tiqMtlltn fmatitp te naam m AoHdtotltMine tl Mrlbriff aar Oe mMtia AptUUJtwrt m Sti ivMen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST É ii Het groote aantal zenuwkwalen Tanzenc flioofdplinar totdeToo fKaftnd keKUekeneDTanftpoplutt hni b tontt toa trttUMnft nog steeds Ue middelen door ds medliobe wetêDSchap ungewend K nt aan dan mlenwCB UJd kom de eer toe dat sij door het gebnuk mak n vaa den HBvoadlgrten wer Uiin lUk lann dt hnld Mt physloloriaobe ontdekking ledaao heeft die na honderd pro3tienlii sn thua orer de bMlawentd verbreide en terwijl xlfGiveteDidupMmkekrlngandA hoontebBlucitoUlnc wakl toTMueaae veldaad blijkt te tiin voor de aan ennwVvalaD lijdend menubheldTDue geiieMTiJM la tütgeroaden door den geweten Oiaoier Tao aezaa4heit Br B man Welaamam ta TUshofen n benut op da OD dervlndlng opgedaan In fteaa SO Jarlge praktijk Do r WMMiehlas van het li rd aiftKl per Anti worden dn nrtoe geaebikte BloffeB do r de knld iiaiMdellUk a n k t Bemnw ceatel mede edeeld Met den geaeaawijBa werden werkelijk aoUtteraada raanltatea Tatkregwl en EiJ maakt looveel opgang dat van aan door dan nitvinder geioluavaa werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE lare voerkBnlag en genatlefl binnen korten tijd reeds de ïle drnkveieobenen Ie Dit boehja bevat niet allaaBTOl het rreeCepabliek viretaaiibare verklanngen omtrent het wezen der nlanwer therapie an da daarmede selfa ii wanhoiiige gevullen verkregcii uitwciking maar ook vfndt men daarin weteniohi pelljke verhftiidetlngeu nitde nipdleehc blnilen dieaaiideiM geneeswijEe gewijdijjn aeomede anohrlft van tal van getDi sohrlfteo van booggeplautfite geneesLnudigen onder welka P liaiera n É dr arareaaar lai dn polykllnTtk te Parlji rue RAuueinont 10 sTeiaBriber mad dr praktlaatrand geaeeahaar aan liat kratkilnnlgen ceitlohl dn Charanton Bnnltiltsralh Dr Cohn te Sletlln Brotiiaann mad dr Brrand arta taJBhIinaei Dr p Foreatltr gsneeiheer dl eoteur va hel loipitBa Ie Agan QabelnrBtb Or eharlnf kutaat Sutaafili Bad Emi Dartel med dr eaneei iflur lrh t9iir der galvano tliaraffSutlaDha larlohtlng voor iinuwllldirs tt Parlja ree St Hanori 334 Coniul van AsDhanbaoh mod dr la Corfu Or Buabagh arroad arts de Zirknlti Obai labtLi zl Jechi med dr te Weenan Or C üongav te La Farrlèra Eur e1 lid vaa dan Coiiliil Cantral d hyglèaa t dB Snnlè in Frarikrjk en vele anderen Aan allen wier Keitawseetcl meer of minder naffednnn im f mu lovcnanmd aeuunnebtliiheld lU dekenteekeDeniIJnirtrM plln plaattellfka iwakta veriwakklng vaa lahe ugaiL ÜL llJ ila reada otüïat ganeeiükaodiiia behandeling geweeat ilja maar door de bekenda mlideleB iB wthoadlngtan M koadwat rkiii wfllven eleoCrlaeeren itoomlool of aaabadeageen ganaslBf of latdfring huuet kwul gavonden hebben an ten alotte zlJ dia v cee vwelen T er beraerta aBuaKpe radaa lubben vegeni Wfllven elëoErlaeeren itoomlool of aaebaden n hebben an ten alotte zIJ dia vrcee veelei veraohUniaten ala ilotTaaehaudaad aagatlf aalaa ardoovtna k M bmN haafWIa ml dakairgHald Ikkarlapan aa donker erdea voor da aegaa drakhiada jlja aadar Kat veaffiaBn aaliiag k da aaraa hit voe aa vaa krkbellnfl In an bat alagen van handaa an voatan tn al daia dfle efttegértfei vaa B n wlUdera all ook aan langa nielalei ll danda aaa blcakieobt en kraehlalooahald an gaaonde laira aan Jong araanan dia vaal mat bel hoofd warkon en geestelijke raadtle wUlen TowkoaMB wordt dringend aangeraden liob bat hoven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvxtga keaUtaoa aa fruoo T r leaden woTdtdeor AmaterdAm doer U CLKBAM A Co Helllgeweg fl BattardMU f K vnn SAMTK V KOI FP Apothekto Kort Hoofat Iftreaht r OBllV A l OKTO Ondegraniit blJ de Gaardbmg F V Os de Joneate bvglenniBuh mpdIciiiale tcntooTiatelting js de I i WeiaeoiABa aob ijM door de Hedii he Jnrli m t dr T Uvt n lfc alllt hfhronnd i aelia Senaaa ADVEETENTffl in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentle Burean vao A BKIi KMAN di ZOON Krank en g enezen en Zwakken sterk g emaakt Da wonderbare Levenskraoht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest Ibrkwtudigi gniHsgn dl t k itau mtt waadttn I l Miin na hHgn LNfU dfjk TwUldi oatdikt De Medidjnen eijn gratis voor een ieder die tijn naatn en adres inzend Na jaren vaa geduldige studie en delven in oude tijdschriften zoo wel nis in die van den tegenwoor digen tijd heeft Dr James W Kldd BaUes Block Fort Wayne Ind 8035 ü S A heleend gemaakt dat hy Dr Jamea Willi mlMdd te wondtjrbaro levenskracht ontdekt heeft en dut hij bekwaam is met do hulp vnn zijn wonderbaar middel dat aan geen ander bekend ia en welke het resultaat ia van ve e jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracht om allo kwalen vnn het menschelijk liohaam te genezen hr ia geen twijfel opzichtens dea ernst dea Docters wanneer hij deze dingen beweert want do genezingen die hi dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelyke gronden gebaseerd op de praktyk door hem verkregen in de behandeling vaü patiënten gedurende vele jaren H t kost u niets om deze wonderbar Levens Kracht zooals hij het noemt te probeeren want hij zend het gratis aaa iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nieia waagt Sommige van do vermelde genezingen zijn zeer merkwaardig en tenzy voor de vertrouwbare getuigenissen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt liaddou Zieken die door hunne genoosheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie on vrienden terug gegeven Bheumatiek zinkens maag hart lever nier blaas bloed en huidziekten ïijn als op magische w ze verdwenen Hoofdpijn ruggepyn zennwachtigheid tering hoesten verkoadheid asthma catarrh luchtpijpziekte en alle koel ongesteldheden longen of oenig levenaorgaau zoo apoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder ia Gedeeltelijke beroerte locomolor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien üijn spoedig en blyvend genezen Het zuiyerd het ganscjie lichaam hersteld de zenuwkrachl de bloecUomloop en eeue volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Doctor zijn alle lichamen gelijk en komen onder het eiïect van zijn wondervolle iLeveiia Krachtt Schrijf van daag nog voor de medicynen Het ii vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt z Uf en de medicijnen worden n dadelijlÉ franco per post toegezonden Thi nf I Wo derbalsiffi in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle U O r B K i O u K L e v 6 r Maae ziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig i bijna iUe ziektegevallen met goed evolg aan te wenden Pr S per flaCOll tl per post t lid TMirry a Wondusalf bezit een alsnog oagelcende geneeakraoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke an gevaarvolle operatie geheel overbodig Het deze zalf tverd een U ur oud voor ongCDeeslllk teliondeu lieengczwel en onlan a een bgna 2 laar knnkerlUdeu eueHn Breni t genezing en verzachting der pijnon bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4NDEBt Bokin 8 Amsterdam Waar geen depot ii beeUlle men direct aan i die Sclintienepotllcke dei i THIEKRÏ In Pregrad bel Kohil ih Oeiterreieh Oelieve proepeotne te ontbieden bij bet Centraal Uepdt Sender Rekin B AmetArdam KEDERLANDSCHE Hypotlieek en Crediet vereeniging Heerengracht 177 mmUl verstrekt gelden op f en 9e Ugp lheele rente ± 4 k S Ook v 0raehoiteH en bedrUf kapUaal op langen termön vnn at f SOO tot elk bedrag Dmk van A BRINKMAN Sc Zn Ooada UuUeDlaDdsch Overzicht Nadat de Franache begrooting herhaaldel k naar den Senaat was teruggezonden kwam zv ten slotte weder in de Kamer terng De begrootings commissie was van oordeel dat de w zigingen door den Senaat gemaakt konden worden goedgekenrd Het geheele budget slnitende met een bedrag van 3 528 i86 845 francs werd vervolgens aangenomen met 362 tegen 7i stemmen De zitting is daarna opgeheven V De uitslag van de verkiezingen voor den Paryschen gemeenteraad is voor de nationalisten een ontzettende tegenslag Zg hadden gehoopt in den laatsten tgd het oor des volks weder te hebben gewonnen door han woest optreden tegen de Regeering voornamelijk naar aanleiding der congregatiedebatten Drnmont Kochetort Coppé en compagnie de allerzonderlingste combinatie d e men zich bedenken kan wanneer men de geschiedenis dezer drie mannen naast elkander zet ziJn diep terneergeslagen zj hadden bet zoo anders verwacht Zy geven nu de schuld aan de oneenigheid in hunne gelede ren en aan de slechte opkomst der kiezers maar er waren juist meer kiezers opgekomen dan bjj de vorige verkiezingen De repnblikeinsche bladen juichen natnnrlÖk De Eadical zegt Zoo gaat het goed Over een jaar zullen de Paryzenaars blozen bg de gedachte dat zj met dit plebs gemeene zaak hebben gemaakt en vol afBchnw zullen zü dan de gekozenen van 1900 van zich stooten De nationalisten hebben dan voor altijd afgedaan De Petite Eépublique verwacht dat Zondag ook Manrice Barrès z jn afscheid krjgen zal Voor Drnmont en Rochefort bl jft dan niets anders meer over dan hun lezers te vertellen dat iedere stem die hnn beschermeling onthouden werd den DuitBchen Keizer een Thaler gekost heeft Ër znllcn nog altoos wel een paar honderd idioten zijn die dit gelooven en hnn stem op de nationalisten znlleu blijven uitbrengen Maar de nationalistische farce is uitgespeeld Zoo iets kan ook niet langer duren V Omtrent het bezoek van den koning van Engeland aan Pargs deelt de Echo de Paris het volgende mede In bet begin van de vorige week heeft koning Ednard den Franachen gezant te Londen Cambon bij zich laten komen en hem zijn plan meegedeeld de plaatsen aan de FEiJiLLEiOI UEPDE raHiAT 56 En dat na ecne eertijds zoo verblindende schoonheid l De oogen schenen het minst veranderd te zijn doch de gloed was er uit en ze waren dol en droevig geworden Zacht had men haar oogopslag nooit kunnen noemen maar nu was hij hard ten gevolge van de ontmoediging en de wanhoop die elke andere vrouw in hare plaats zou gevoelen maar vooral zulk eene ijdele wereldschgezinde dame als mevrouw Vetti altijd was geweest Alles scheen mevrouw Vetti te hebben verloren bij het vérliezen van hare schoonheid en niets hield zij meer over zij die al de bekoorlijkheden had bezeten van de frwsche lentebloemen die een belofte verkondigen en van den zomer die de heerlijkste beloften ten volle vervult dan het schouwspel van moedelooze smart die haar ontstaan te wijten heeft aan heel veel bitterheid en aan diep gewonde eigenliefde f Ja nu zie je twel zeidc zij tot haar dochter wier beweging van ontsteltenis haar natuurlijk niet was ontgaan O ik was veel liever gestorven t iGestorven herhaalde Angelina En wat moest er dan van m gewwden zi n i Middellandsche J eekast te gaan bezoeken waar hg als prins van Wales telken jare tegen het einde van den winter placht te vertoeven De Koning wil das door de straat van Gibraltar eerst naar Cannes Nice en Menton stoomen voor hy naar San Remo en Genaa zal gaan Het onderhoud met Loubet zal vermoedolük plaats hebben te Parijs daar koning Eduard de hoofdstad gaarne eens weer zou willen zien Dat de minister van buitenlandsche zaken Delcassé aan dat bezoek bot uiterste gewicht bocht spreekt van zelf De Echo de Paris vermoedt zelfs dat bet denkbeeld van Delcassé is uitgegaan In elk geval is er afgesproken tasschen den Franschen gezant te Londen en het ministerie van buitenlandsche zaken aldaar dat men tot op het laatste oogenblik den datum van de reis en do nadere byzonderheden geheim zon honden en vandaar dat men met deze plannen zoo geheimzinnig is aan het ministerie en in de omgeving van president Loabet Het plan bestaat naar de bladen medodeelen van een bezoek door koning Ednard aan Ierland te brengen De Koning zou nl in Jnni te Cork komen om de tentoonstelling aldaar die sedert verleden jaac open is tu zien De veranderde houding der Ieren ten opzichte van Engeland na de indiening der nieuwe LandBill maakt znlk een bezook thans mogeiyk Ware Ednard het vorig jaar gekomen dan zou hg zooal mui met gefluit dan toch met zeer weinig welwillendheid yn ontvangen Do tentoonstelling te Cork werd in het voorjaar van 1902 geopend Zó verschilt hierin van andere tentoonstellingen dat waar deze in don regel slechts één halfjaar hoogstens daren zg twee jaar open biyft De spoorwegbrng tasschen Adrianopel en Hnstaphapaga is gistermorgen door middel van dynamiet in de lacht gesprongen kort nadat de Orient express trein de brog was overgereden Men gelooft dat het in de bedoeling gelegen heeft dezen trein te doen verongelukken Deze aanslag wordt toegeschreven aan een Macedonische bende Het treinenverkeerop Konstantinopel is verstoord Het Macedonische comité deelt mede dat Tarksche troepen met een afdeeling artillerie het dorp Abalitche bg Istib omsingelden In dit dorp bevonden zich dertig opstande lingen Na een wanhopig gevecht dat tien uur dnarde was het dorp totaal platgeschoten on in brand gestoken Ja je hebt gelijk kind wat moest er dan van jou geworden zijn f zeide mevrouw Vetti op een droevigen ioon haar na Toen beschouwde zij het volwassen meisje met grooter aandacht dan zij misschien ooit te voren had gedaan Ja Jij bent mooi heel mooi zelfs zooals ik het ben geweest Nu zi ik er uit om bang van te worden I Ik zal er u des te meer om liefhebben en bovendien wie weet ot t mij niet gelukt door u met liefde te omringen dan u goed heel goed te verzorgen om u de vroegere schoonheid weer te geven De hemel ga e dat zoo iets mogolyk was mompelde de moeder U is nog alleen maar aan de betere hand mama I Die minder mooie trekken zullen wel verdwijnen als u weer heelemaal beter bent als u je vroegere gezondheid weer terug krijgt Ja daar komt misschien nog wel een beetje van terecht maar het kan mij niets meer schelen Wat heb ik aan zoo n beetje Dit zeggende maakte zij weer een gebaar van drift en van trotsche minachting Zoo was ongeveer de eerste ontmoeting van moeder en dochter toen zij vereenïgd waren om zich niet meer van elkander te scheiden Mocht Angelina met recht en reden hebben verwacht dat haar moeder gelukkig zou wezen nu zij haar kind bij tich had dat de moederlijke blijdschap haar eene vertroosting zou schenken voor het verlies harer schoonheid Angelina vond nieta dan wrevel en ipijt over het onherstelbaar AUe bewoners werden gedood De Turken leden eveneens hevige verliezen V Op de Earopeesche dagorde blijft Macedonië een van de meest onverkwikkelijke onderwerpen voor de Mogendheden en voor de Kabinetten De toestand in het vilajet Monastir wordt met den dag ernstiger Volgens berichten nit de boste bron gegeven aan den Times correspondent te Sofia zyn de revolutionaire comités in dit district nog nooit zoo actief opgetreden als thans Talrgke moorden hebben plaats gehad deels op aanstoken der comités deels op aanstoken der Muzelmannen die steeds meer ontevreden worden De geheimzinnige organisatie heeft een groeten invloed op de Balgaarsche bevolking Een groot aantal bueren zijn gewapend voor het grootste deel met geweren uit Griekenlan d afkomstig De voornaamste leiders der beweging hebben reeds verklaard dut zy de opstandelingen met meer in bodwang kunnen houden De krachtige waarschnwingen door en namens de Balgaarsche Regeering gedaan hebben niet den minsten invloed gehad De revolalionaire beweging gevoelt zich los van alle banden en wenscht niet in te gaan op welke kalmoerende raadgevingen ook Ook de consuls hebben allen invloed dien zij eertijds oefenden op de Slavische bevolking verloren aDo bevolking gelooft niet meor aan de bevrijding van het Ottoraaanscho juk door de Russische Regeering De voorgestelde hervormingen worden als een doode letter beschouwd De boeren in Macedonië die vertrouwen hebben in hun eigen hoofden zullen een onafhankelijke houding aannemen wfinneer het uur van opstand slaat Zy geven weinig om politiek van Bulgarije Servië of Griekenland Macedonië voor do Macodoniérs is hun leus Zij verlangen de afschaffing van het Tnrksche bewind en de vestiging van een eigen Regeering Ten aanzien der plannen van de binnenlandsche organisatie wordt het diepste geheim bewaard toch Bchgnen de aanvoerders niet geneigd om een opstand reeds op dit oogenblik aan te moedigen maar het is wel mogelijk dat zy zelf binnen koi teren of jangeren tyd door den volkswil worden meegesleept Van lersche zgde wordt met zekere heftigheid er tegen opgekomen dat men de 12 millioen pond van de voorgestelde lerscle landwet zou moeten beschouwen als een vrije gift van Engeland aan de Ieren geschonken Ze zy n er toch al niet op gesteld om zich dankbaar te toonen jegens Engeland voor verbetering van dingen die Engeland zelf bedor verlies en had er een vaag vermoeden van dat haar bijzijn en al haar liefde slechts een schrale vergoeding waren voor die troostelooze droefenis en die zeltzuchtige wanhoop Dat was een wreede yerrasaing een diepe teleurstelling voor Ange ina al wilde zij zich zelve dat niet zoo terstond bekennen Maar hiermede was de reeks van hare teleurstellingen van hare ontgoochelingen pas geopend Ze zouden wel ernstiger worden wel dieper en ook wel smartelijker Bijna geen dag zou er omgaan zonder dat zij een nieuwe en pijnlijke ontdekking moest doen een halt gedwongen bekentenis moest aanhooren van hare moeder een bekentenis die betrekking had op de materieete en moreele positie van mevrouw Vetti en die Angelina ondanks de vlugheid van haar begrip niet zoo dadelijk vermocht te vatten al was zij ook genoodzaakt de waarheid daarvan met eigen oogen i a te gaan Dat mevrouw Vetti om zoo e zeggen niemand ontving en in bijna volslagen afzondering leeJde verklaarde Angelina in teerst uit de omstandigheid dat de vroeger zoo aantrekkelijke schoonheid had plaats gemaakt voor eene betrekkelijke leelijkheid Zij begreep wel hoe haar moeder daaronder leed en nam maar aan dal deze thans evenzeer de wereld vermeed als zij zich vroeger er door voelde aangetrokken Maar het duurde niet lang of Angelina moest wel ontdekken hoe te midden van de weelde die zij bij baar komit gevonden had langzamerhand ven heeft en al lang had moeten verbeteren Maar bovendien is er volgens hen van een vrije gift g en sprake De Roomsch katholieke aartsbisschop van Dublin schreef bijv in de Freeman s Journal de volgende opmerking Daargelaten alle beschouwing over bet aandeel dat de lersche belastingbetaler te dragen heeft voor iedere gift die wordt geschonken uit de schatkist hetzij voor lersche Engelsche Afrikaansche koloniale of andere doeleinden is waar wy op moeten aanhouden in de nu behandelde kwestie dat de z g gilt van 12 000 000 pond voor landaankoop in het geheel geen gift is De onbillijkheid om millioenen ponden die uit de lersche uitgaven zullen betaald worden te bespreken alsof zü aan Ierland geschonken werden woidt ongetwijfeld nog versterkt door die millioenen welke men voorstelt als te zijn geschonken door Engeland wat in geen geval kan zgn geschied Kenschetsend voor de houding van de Ieren en voor lerschen courantenstyl is ook de navolgende aanhaling uit een beschouwing van het Freeman s Journal Of de landheeren een toelage krygen uit de lersche belastingen of niet het cyfer van de lersche belasting zal blyven wat het is totdat wij het toezicht over onze eigen financiën hebben veroverd Het landheer stelsel is een rots op dien weg en totdftbdeze verwijderd is zal do lersche economist zyn hand dienon af te bonden van de fondsen van de opgeblazen lersche niets doende ambtenaren Om die baantjesdragers te doen betalen voor de uitgemergelde pachters is zoo dicht bg rechtvaardigheid als wy naar allen schgn kunnen komen gedurende dit geslacht en het is goedkooper dan burgeroorlog De tweede lezing wordt verwacht in het einde van April of het begin van Mei Verspreide Berichten GrootBaiTTANNi Uitgeleide gedaan door een gioote schare vertrok koning Edward eergistermiddag 3 unr 18 min van het Victoriastation naar Portsmouth De prins van Wales vergezelde hem Reeds nu wordt over een tweede reis van den koning gesproken en wel in de maand Juni a s Dan zal Ednard VII zich naar Ierland begeven en de opening van de internationale tentoonstelling te Cork bijwonen althans van de tweede periode dezer ten toonstelling daar de eerste periode ten vori gen jare zóó algemeene sympathie verwek een zekere bekrompenheid sloop eerst angstig en beschaamd later duidelijker te voorschijn tredend en ten slolte aan alles merkbaar Mevrouw Vetti begon met van woning te verwisselen met de fraaie villa waar zij haar dochter had ontvangen te verlaten om haar intrek te gaan nemen in een veel bescheidener huis en in een verlaten buurt Bij die gelegenheid verkocht zy haar paarden en rijtuigen en verminderde aanmerkelijk haar sleep van bedienden ilie zelfs voor Oostersche begrippen zeer groot was geweest Maar de nieuwe woning bleek op stuk van zaken nog te kostbaar te zijn en werd verwisseld tegen eene die nog nederiger was en nog meer afgelegen en bij die gelegenheid liet roevrouw Vetti een groot gedeelte van haar rijken inboedel en van hare prachtige snuisterijen naar een verkooplocaal overbrengen en hield zij een nieuwe opruiming onder het overgebleven dienstpersoneel dat nu gereduceerd werd tot twee vrouwelijke bedienden een voor de keuken en een voor het huis die tevens optraden als naaister lionenmeid en kamenier van moeder en dochter Successie elijk verdwenen op hun beurt de weelderige parures en de tallooze juweelen Maar dat alles ging heel geleidelijk zooals uit een gebarsten bloemenvaas het water wegsijpelt ir rdt vervolgd