Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1903

scholi is na een geanimeerden atrgd van tien minaten de generaal ernstig gewond De steenzetters en opperlieden te Lttbeek hebben het werk gestaakt omdat ze naar hnn meening niet genoeg verdienen ook de metselaars en timmerlieden te Straatsburg zün aan t staken geslagen onder deneisch vermindering van den werktijd vantienen een half ur met één half nar eneen minimnm loon van 15 pfennig per unr en de stakers onder de timmerlieden enmetselaars te Bromberg onderwierpen dedoor de werkgevers ontboden Italiaanschewerklieden die minder verlangen naar rusten ledigheid toonden aan een bombardement met steenen en flesschen waarbij depolitiemacht t zoozeer te kwaad kreeg datze er met de blanke sabel op moest inranselen wat natnnrljjk menigeen op een min aangenaam souvenir kwam te staan en negenlui der belhamels hnn vrjjheid kostte De Italiaansche regeering heeft denlijkskanselier Von Bttlow aangezegd dat tezper beschikking gesteld zal worden eentorpedoboot zoolang hg in Italië vertoeft Men beweert dat de keizer bjj de nadering van de algemeene Kyksdagverkiezingen een manifest zal uitvaardigen aan hetDnitBcbe volk GEOOT BBlTTAiraa De eerste ministor Arthnr BaUonr deelde in het Lagerhuis mede dat de begrooting 23 April zal worden ingediend BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T m B B u K u M M m m Zitting van Donderdag 2 April In deze vergadering waren aan de orde de stakingswetten Het algemeen debat werd geopend door Mr Mees die zgn stem motiveerde v66r de wetten nadat hem door de belangrijke wijziging door de regeering aangebracht gebleken is dat het haar ernst is met haar betuiging dat zij zoo veel mogelijk aan de geopperde bezwaren wil tegemoet komen Uit volle overtuiging zal Spr stemmen voor het eerste artikel dat beoogt verscherping van de bescherming tegen dwang biJ werkstaking Een toestand zooals na bij werkstakingen soms heerscht kan noch gewenscht noch geduld wordon Ook niet met het oog op onze internationale verhoudingen op spoorweggebied Ongesteord spoorwegverkeer te verzekeren is nationale plicht üoor den in nitzicht gestelden bcstnnrsmaatregel tot regeling der arbeidsvoorwaarden van spoorwegpersoneel maakt men het voorgestelde artikel tot eene hygiënische behandeling der kwaal in plaats van tot een dwangmaatregel Mr Troelatra proteijiteerde tegen de eenzedige houding der regeering bij wie te eenenmale gemist wordt eene rustige sociale politiek en eene humane beschouwing van de spoorwegstaking Tot dusver is van do Hegeering niets anders vernomen dan een cynische hartelooze toon van een zich bedreigd wanend gezag dat steunt op de bajonetten en kanonnen Nergens toch blijkt van eenig menschelijk gevoel en ook in het antwoord der regeering stapelen zich op een overdreven onware demagogische hartelooze nitdrukkingen Van goede sociale politiek is geen sprake Spreker vergelijkt het werk van de regeering met dat van Bismarck in 1873 die toen de nationaalliberalen niet alleen wist te vinden voor het knevelen van de sociaal democratie maar ook voor z n protectionistische politiek Daarom wordt alles thans uitgebuit met politieke bedoelingen Volgens spreker blgkt uit alles dat het de tactiek der regeering is om de liberale partij te brengen in den toestand van afhankelijkheid Daarom wordt zoo hard gewerkt met het roode spook om op die wgze langzameriiand Dr Kuyper te maken tot het centrum voor geheel de bourgeoisie in Nederland Hierdoor moet de zaak van Dr Knyper en de zijnen voor langen tijd gevestigd worden Ondanks het stukje reactie van thans gevoelt de soc democr partij zich sterk genoog voor de toekomst Van het huidige optreden der Eegeerir g waardoor de klassenstrijd verbazend zal worden verscherpt voorziet Sjir van haar kont dan ook een averechtsche uitwerking Spreker constateert dat het groote Btaatsmansbeloid van den premier reeds nu geheel tegenovergestelde uitwerking heeft gehad want het anarchisme is herleefd Voorts hlétoogde hg dat het eene onjuiste voorstellilg is van de Regeering dat thans de strijd loopt over het gezag De sociaaldemocraten toch erkennen het gezag Neen de strgd loopt over de vraag of de bezittende klasse het gezag zullen uitoefenen dan wel of van lieverlede het gezag uit handen der bourgeoisie zal komen in handen der arbeiders Spreker betoogde dat de Jlegeering strijdt tegen de neutrale vakbeweging niettegenstaande uit verschillende feiten valt te conBtateeren dat die beweging reeds veel heeft bggedragen tot de zedelijke verheffing der arbeiders Door aanranding der vakbeweging raakt men den arbeider zelf Men heeft zich geërgerd aan agitatie in den lande maar die verbittering onder de arbeiders was verwekt door de eerste ontwerpen dns de schuld van hen die met overijling tot indiening daarvan overgingen lie heer Troelstra betoogde verder dat waar de regeering in gebreke ia geblevenleiten van terrorisme te constateeron zij zonder dat daarvoor grond aanwezig is devrgheid en de organisatie der arbeiders belemmert 1 Het bestaande recht is voldoende Voorts rechtvaardigde spreker de heftige agitatie der arbeiders tegen de oorspronkelijke ontwerpen waarin zij niets anders zagen dan een geweldadigen aanslag op hunne vrijheid Ook kwam spreker er tegen op dat van christelijke zijde de actie der sociaal democraten als valsehe munt is voorgesteld Bg eene vergelijking van de oorspronkelijke met de nieuwe ontwerpen constateerdespreker dat de regoering eenigszins redelijker is geworden echter zoUen de nu voorgestelde bepalingen toch leiden tot een aanslag op het stakingsrecht dat ongerept moet blijven Daarna sprak nog Mr Heemskerk ten gunste van do wetsontwerpen Uen schrijft uit Alkmaar Door de arti revolutionairen zal daarbij gesteund door de roomsch katholieken de propaganda voor hnn candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer den hegr mr G J Sybrandi die in herstemming komt met den candidaat der liberalen den heer jhr mr P van Foreest krachtig wor den vourtgezot De heer Sybrandi zal persoonlijk optreden to Noord Scharwonde Schagen Heerhugowaard en Dirkshorn de heer Dujmaer van Twist te Warmenhuizen Heiloo Bergen en Koedijk de heeren S de Vries Cz en § cliokking te Alkmaar de heer Wierdels redacteur van De Tijd te Zijdewind de heer Van Term redacteur van De Maasbode te Warmenhuizen en te Alkmaar in laatstgenoemde plaats alleen voor katholieken do heer Bruna redacteur van Het Centrum te Tuitjehom en te Bergen De houding der vrijzinnig democraten en sociaaldemocraten zal in dezen strjjd echter den doorslag geven Onthouden de en zich dan komt zulks begrijpelijkerwijs ten goede aan den heer Sybrandi Wenschen deze partijen echter in geen geval de regeering te verstorken dan is de verkiezing van den heer Van Foreest niet twijfelachtig De korpscommandanten zijn door den ministor van oorlog gemachtigd om manschappen der lichting 1903 die na hun indeeling met groot verlof zijn gezonden en nu hetverlangen te kennen geven reeds dadelijkonder de wapenen te komen omdat hun doorde patroons het werk is opgezegd dit verzoek toe te staan en hen onmiddellijk onderde wapenen te honden Hbl Van de zijde der directie der Naderlandsche Opera deelt men mede dat door het mislnkken der onderhandelingen met koor en orkest de solisten besloten hebben de onderneming niet verder voort te zetten 1 0 wet van 7 Juli 1902 Staatsblad no U9 heelt de ministers van koloniën en van waterstaat handel en nijverheid gemachtigd met een of meer Nederlandsche gegadigden een overeenkomst te sluiten voor het onderhouden van een stoomvaartdienst onder Nederlandsche vlag tusschen Java China en Japan onder do in de wet omschreven voorwaarden In de Staatscourant van heden is nu een overeenkomst openbaar gemaakt te dien einde op 30 31 Jnli 1902 door beide ministers aangegaan met do heeren Op tep Noort K Heldring en B E Rnya Deze verbinden zich daarbij iaor stoomschopen met ongeveer vierwekelgksche tasschenpoozen jaarlijks 13 reizen te doen maken van Soorabaja over Samarang Batavia Hongkong Shanghai Yokohama Kobe Vmoy Hongkong Batavia Samarang naar Soerabayo Een deel der volgorde waarin deze havens worden aangedaan wordt aan de vennootschap overgelaten en do GonverneurGeneraal van Ned Iudië kan in overleg met de ondernemers havens doen vervallen of andere doen opnemen mits niet verder dan 120 geogr mijlen uit de aangegeven route Tot de talrijke artikelen der overeenkomst behooren o a de volgende bepalingen Do gezagvoerders stunrlieden en machinisten moeten zgn Nederlanders of behooren tot de inheemsche bevolking van N Indië behondens buitengewone gevallen ter beoordeeling van den G G De ondernemers moeten kosteloos de brievenmalen en pakketposistukken vervoeren De G G heeft ten allen tijde het recht schepen der onderneming te huren of te koopen op vastgestelde voorwaarden De staat verleent aan subsidie per jaar 3 ton in de eerste 5 jaren 2i ton in de tweede 2 ton de derde vijf jaren Van de overwinst boven 5 pCt krijgt de Staat 40 pCt tot het dividend 9 pCt bereikt en van het meerdere 75 pCt Binnen 9 maanden moeten de ondernemers hnn rechten en verplichtingen overdragen aan een naamlooze vennootschap van koophandel opgericht volgens de Nederlandsche of Ned Indische wet en in Nederland of Ned Indië gevestigd en ald var haar bestuur hebbende welker leden evenals de vertegenwoordiger in Ned Indië en te Hongkong allen Nederlanders mieten zijn en onder goedkeuring ook wat de statuten en hun wijziging obligatieleeningen en liquidatie betreft door beide Ministers De Koningin heelt het recht een Regoeringscommissaris te benoemen Binnen 12 maanden na de onderteekening der overeenkomst moet aan de ministers het bewijs geleverd worden dat voldoende maatregelen zijn genomen om verzekerd te zijn dat de dienst uiterlijk 24 maanden na die onderteekening zal kunnen aanvangen Bij het contract zijn voorts gevoegd bedingen bij het huren van atoomschepen Gemengde Berichten Men seint uit Amsterdam In een gisteranond door de afdeeling Arasterdam van de Algemeenen Nederl Bond van spoor en tramwegpersoneel gehouden en door zeshonderd leden van beide spoorwegmaatschappijen bijgewoonde vergadering in Plancius is met 597 stemnien v6ór en 3 in blanco de volgende motie aangenomen De vergadering enz gehoord hebhendo de besprekingen over de gewijzigde wetsontwerpen spreekt zich uit het landelijk comité te volgen stelt vertrouwen in het hooldbestnur en zal op het eerste sein het werk neerleggen tot wering van de dwangwotten tot doorvoering van den looneisch wederindiensttreding van ontslagenen beperking der willekeur van de onmiddellijke superieuren en voor het behoud van de organisatie Enkelen waren van oordeel dat vooralsnog de loop der wetgeving kon worden afgewacht doch verklaarden zich ton slotte voor de werkstaking De solidariteit heeft zich woer in een anderen vorm geopenbaard Een metselaarsbaas te Amsterdam heeft quaestie met ge zeilen op een werk aan do Mnuritskade dies leggen de gezellen op een werk aan de Leidschestraat onder denzolfden baas het werk neder Waarop dit nn zal uitloopen weet niemand maar inmiddels staat de bouw van een nieuw winkelhuis hoek Lange Leidschedwarsstraat stil Men rekende er op t met 15 Mei a s te betrekken N V d D Men meldt nit Helder De onderwgzor reserve korporaal P C Kappetein dio den 25en Februari jl in het fort Brfprins toen hg oen militairen cursus bijwoonde exemplaren verspreidde van het bekende manifest aan de militairen uitgegeven door den Bond van miliciens en oudmiliciens is den 31en Maart jl door het gemeentebestuur alhier voor den tyd van eene maand in zijne betrekking geschorst Tegen F J A van Weert 55 jaar ontslagen ontvanger van de Godshuizen on de algemeene armen te s Hertogenhosch thans voortvluchtig is bij beschikking der arrondissem intsrechtbank te s Hertogenbosch verleend rechtsingang met bevel tot gevangenneming wegens verduistering De ofücier van justitie te s Hertogenhosch verzoekt opsporing aanhouding en opzending In de omstreken van Breda worden door de slachters tegenwoordig hooge prijzen besteed voor het vee De landman B Noogen te Bavel maakt van een kalf vuil 70 cent per kilo Voor runderen wordt 33 ad 34 cent per half kilo zuiver besteed De landman Arn Romme te Gilze maakte 35 cent Blijkens het tweede ontwerpzomerdienst regeling aangevende den treinenloop op de lijnen der Staatsspoorweg Maatsohappij voor den aanstaanden zomer is op het traject LeidenBodegraven v v een buurtdienst ingericht Ingelegd zjjn de volgende treinen voor bunrtverkeer vertrek Leiden S S 8 54 12 00 v m en 4 06 6 24 n m met aankomst teBodegraven 9 35 v m en 12 43 4 48 7 05 n m in omgekeerde richting vertrek Bodegraven 10 23 v m en 1 47 5 04 7 24 n m en aankomende te Leiden S S 11 06 v m 2 30 5 47 en 8 06 n m De meeste dezertreinen zullen ook van en naar Leiden H S M rijden waarmede de dienstregeling 4 minuten wordt verlengd Voor deze treinei zullen plaatsbewgzen 2e en 3e klasse tegel verlaagd tariel worden uitgegeven Tengevolge van de inlegging dezer treined is opgeheven de trein vertrek Leidon 4 00 n m naar Bodegraven welke alleen loopt des Maandag s Dindags Donderdags en Vrgdags Men meldtnit Amsterdam aan de N E Ct De werkstaking geeft reeds eenige stagna tie in ander bedrijl doordat er geweigerdwordt mede te helpen tot het bezorgen vanvarvoer dat anders aan schuitonvoerderswordt opgedragen Zoo weigerden aan hetBlaauwhoedenveem de pakhuisbedienden enveemwerkers goederen af te leveren aan eenlichter een partij tabak die onder normaleomstandigheden doir schuitenvoerders behandeld zon ziJn Bij het Wilhelminaveenweigerden de voerlieden 36 rol leder aante nemen en bij den expediteur Verschnreheeft het personeel gestaakt omdat deze expediteur trachtte ook per as te expedieoren Nader meldt men ons uit Amsterdam Allengs slaat de staking over op het j transport te land Het bestuur der Schuiten m voerdersvoreeniging heeft vertoogen gericht itot de groote ondernemers in het vervoer per as om te verhinderen dat per kar vervoerd zal worden wat gewoonlijk te waterwordt getransporteerd Heden hebben deonderscheidene patroonsvereenigingen in hetwatertransport veemen bchuitenvoerderspatroons expediteurs et cetera allen afzonder lijk vergaderd om de besturen de gelegenheid te geven de meening der leden te leererf kennen en ter voorbereiding eener tegenhedenavond door het bestuur der Nederlandsche Vereeniging van werkgevers op scheep vaartgebied belegde vergadering dergecom a bineerde besturen J De dok en veemarbeiders werkzaam voor Mhet Purper Hoedenveem aan Prinsengracht 9 en Honthaven hebben t i werk gestaakt m Do schnitenvoerders dok en veemwerkers Saan Oranjeveem eveneens Aangezien do 1 daarvoor aangewezen bootwerkers weiger 1 den kon er geen blik gelost worden nit de 1 BristolBoot Men schrijft nit Haarlem Hoewel het treurig is moet toch worden medegedeeld dat de ramp van Woensdagochtend geheel en al is te wijten aan de slachtoffers zelf Het eiken dag omgaan met gevaar heeft haar zorgeloos gemaakt Wat toch is het gevo De werksters mochten nooit een kachel aanmaken in hun strijkkamer als in do helende droogkamer goederen hingen Toch deden zg dit althans zjj die er het langst werkten reeds geruimeu tijd totdat nu de ramp volgde Het is de politie gebleken dat in het gebouw alles precies was ingericht zooals de vergunning luidde Dat is door een der inspecteurs op zeer minitieuse wijze nagegaan met de vergunning in do hand In het isoleerhok was pi m 54 K 6 benzine terwijl er 140 K G mocht zijn Gisteren was da toestand der slachtoffers nog onveranderd Gistermorgen was de bekende straatredenaar Kloosterman te Delft weder bezig voor do marktbezoekers zijn bekende staatkundige theorieën te ontwikkelen De mnilkorfwet en het onder de wapenen honden der miliciens werden duchtig door hem onder handen genomen Uit den aard der zaak bestond er onder zijn gehoor nog al verschil van opinie met den geachten spreker Êenige buitenlioden kochten hem eenige van zgn brochures af en staken die in brand Deze handeling was het begin van een opstootje Het publiek drong op de schooljeugd door lieden die liever anderen laten manifesteeren dan zeil openlijk optreden aangehitst begon te schreeuwen al dichter werd het gedrang om den redenaar die ten laatste door de politie werd ontzet en voor eigen veiligheid naar het burean werd overgebracht Een verslaggever van de Tel heeft aan den beer Ondegeest gevraagd hoe hij denkt over de gewijzigde wetten Zooals te verwachten was is zijo oordeel ongnnstig Hij verwacht geen verbetering van beteekenia in de loonen van het spoorwegpersoneel Een andere ernstige bedenking is dat de strafbepalingen bg de wet geregeld worden terwgl het arbeidscontract vastgesteld zal worden bg alg maatregel van bestuur en daardoor onttrokken wordt aan de controle der Volksvertegenwoordiging en zonder inmenging van de Kamer teruggenomen of gewijzigd kan worden De ondervinding omtrent art 113 van hot Alg Reglement op de Spoorwegen hondends bepalingen betrelfende den arbeidsduur van het personeel dat ook bg alg maatregel van bestuur werd vastgesteld heeft den heer Ondegeest geleerd dat van zulk een kon beslnit niet veel heil is te waiihten wijl het reglement gemakkelijk werd ontldoken werd er geklaagd dan antwoordde de Regeering dat er van grieven niets bekend was De heer Ondegeest vreest dat dit ook ten aanzien van het nieuwe reglement het geval zal zijn wijl de verantwoordelijkheid voor de toepassing geheel berust bij de Regeering Op de vraag of hij een nieuwe staking voorzag antwoordde bij zich daaromtrent moeilijk te kunnen uitlaten Wat hemzel ven betreft hü is geen voorstander van sta kingen maar hy wist natouriyk niet wat de vakvereenigiugen zullen doen De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Barneveld heeft besloten op het Kerkplein aldaar ter herinnering van Jan van Schaffolaar een standbeeld op te richten Het beeld zal door den beeldhouwer Bart van Hove te Amsterdam vervaardigd worden De onthnlling zal half Juli plaats hebben Het is met de Engelscho schntterg de vrgwilligers al hetzelfde als met de vaderlandsche Uit een woordenwisseling eergisteren in het Lagerhuis voorgevallen blijkt dat de Londensche ai tillerie vrijwilligers geoefend worden met voorlaadkanonnen De minister van oorlog zeide dat het korps sedert October een achterlaadkanon heeft maar nu deelde een der afgevaardigden mede dat het kanon onbruikbaar was aangezien het noodige ontbrak om het op te stellen Dat wist de minister niet Het korps zon nog vier achterladers krggen Te Frankfurt is dezer dagen een wedstryd van oorlogshonden gehouden Deze moesten depêches overbrengen door een dicht bosch en onder mooielgke om3tandigheden Ze werden door een patrouille meegenomen en moesten dan alleen naar het pnnt van vertrek terugkeeren en daarna de patrouille vinden die intnsschen eenige honderden meters daar vandaan was geplaatst Er waren 6 honden die allen het punt van uitgang terugvonden maar geen enkele vond de patrouille terug waarmee hg was vertrokken De snelheid van overbrenging wisselde af tusschen 2 en 6 minuten per kilometer Het Weekblad voor het Recht schrgft Hetjis niet zeldzaam dat een verdediger de aandacht van de Rechtbank vraagt voor den twyfelachtigen psychischen toestand van een beklaagde en aandringt op een deskundig onderzoek het is wel zeldzaam dat een beklaagde zelf dit door zgn verdediger gedane verzoek nader komt versterken en den rechter komt verklaren dat zgn plaats niet is in de gevangenis maar in een krankzinnigengesticht Aldus deed dezer dagen voor de Amsterdarasclie Rechtbank de onder den bgnaam van den Haarlemschen Frans zoo ongelukkig bekende Frans Rossier nu na zeer onlangs tot twaalf jaar gevangenisstraf te zgn veroordeeld opnieuw terechtgesteld wegens diefstal en poging tot moord Hjj gaf aan den rechter eene schets van ziJn eigen leven toekende zich zelf als eene weerbarstige ruwe en wreede natunr sinds den eersten tgd zgner jeugd gewaagde van de aanvallen van woede waartoe zijn verbiyf in de gevangenis hem voerde en die hem herhaaldelijk strenge disciplinaire bestraffingen bezorgden en eindigde zgn verhaal met de straks reeds vermelde conclusie Wat de rechter zal antwoorden op zgn verzoek en dat van zgn verdediger weten wg natuurlgk niet en wij znllen bet niet wagen een oordeel nit te spreken over de vraag of Rosier naar de bspalingon van ons recht en de uitkomsten der psychiatrische wetenschap zal moeten worden beschouwd als toerekenbaar of ontoerekenbaar misschien als verminderd toerekenbaar Maar wel durven wg ook op grond van hetgeen van Rosier bekend is en van hetgeen wg van andere zgde omtrent zyn gedrag in de gevangenis vernamen de aandacht inroepen voor de vraag of voor een individu ais hy onze strafgevangenissen de geschikte bewaarplaats kannen heeten Krankzinnig of toerekenbaar Rosier blgft een sociaal hoogst gevaarlijk individu tegen wiens aanvallen de maatschapij voor zoo lang mogelgken tgd behoort te worden beveiligd Zyne plaats is echter niet in onze gevangenissen het daar gedurende vgf jaar toegepaste celstelsel is voor hem ongeschikt en waardeloos ene nuttelooze en wreede wQze van bewaring Ook het krankzinnigengesticht schgnt weinig geschikt om aan dergeiyke misdadigersnaturen gastvryheid te verleenen Daarom dringen individuen als hg in ons land gelukkig gering in aantal maar higkens de laatstelgk in Amsterdam gevoerde strafprocessen toch nog talrgk genoeg net probleem naar den voorgrond wat te doen met hen die op de grenslgn tusschen toerekenbaarheid en ontoerekenbaarbeid geplaatst door geene gevangenis zgn af te schrikken door geen cel zgn te verbeteren maar die door aangeboren of verworven aanleg of door welke omstandigheden ook in voortdurende vjandschap leven met de maatschappij en ton haren koste slechts van en om de misdaad schynen te bestaan f Zeker ia het dat in ons strafstelsel het probleem niet is opgelost dat er zelfs niet aan gedacht is Stadsnieuws GOUDA 3 April 1903 By de heden alhier gehouden stierenkeuring werden premiën toegekend voor 2 jarige stieren Frovinciale pemie it f 160 G Timmerman Rgks premie f 100 C Breedgk Waddiniveen 1 jarige stieren Provinciale premie k i 100 C Breedgk Waddinxveen P Hallen Krimpen a d IJsel Provinciale premie a f 50 C Zgderlaan Stolwgk B de Rugter Waddinxveen Rgkspremie A f 50 J A Rocken Vlist In de zitting van het kantongerecht te Gouda van 1 April 1903 is als Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bg dit Kantongerecht geïnstalleerd Mr W M Vi scher te Rotterdam Ds muziek van het 4de Regiment Infanterie dat heden morgen met de hier gekazerneerde troepen een militaire wandeling deed naar Haastrecht gaf om half drie een uitvoering op het kazerneplein niet alleen dat dit goed gevuld was maar verschillende ingezetenen profiteerden op de Singelgracbt over het plein Bg beschikking van den minister van oorlof is benoemd tot vaandrig de reservesergeant C öerbor van het 4e reg infanterie De luitenant der infanterie W van Ingen Schouten gedetacheerd bg het Indische leger heeft in last om vóór of op 7 dezer nit 0 Indië naar Nederland terug te koeren Uit het rapport der commissie uit de Provinciale Staten van Zuidholland betreffende voorzieningen in verband met de invoering der Ongevallenwet 1901 blgkt dat tegen het ontwerp besluit der premiebetaling geen bezwaren rezen nu de provincie krachtens de op 1 Februari in werking getreden Ongevallenwet voor hare werklieden bg de rgksverzekeringsbank verzekerd is en omtrent het zelf dragen van het risico nog geen beslissing is genomen Op dragen van eigen risico zoo spoedig mogelijk werd echtor aangedrongen Tegen het ontwerp besluit tot wijziging der penaioenverordening rezen wat de hoofdstrekking aangaat evenmin bezwaren Alleen kwam het de commissie voor dat in art 1 niet duidelijk genoeg uitkwam dat alleen die rente wordt bedoeld welke genoten wordt ten gevolge van een ongeval in dienst der provincie l5aarom stelt zg eenstenimig voor eene inlassching die dit duidelgk doet uitkomen Ook wordt eene wgziging voorgesteld strekkende om ook de tydelgke uitkeering naar ort 20 der Ongevallenwet van do bezoldiging van oen in dienst blgvenden ambtenuur af te trekken Overigens adviseert de commissie tot aanneming van de ontwerp besluiten De commissie nit de Staten van Zuidbolland voor de overeenkomst met de Maatschappg tot exploitatie van tramwogen ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoorweg van Gouda naar Schoonhoven rentelooze leening van f 177 500 stelt in haar rapport de vraag of het niet dienstig ware dat de overeenkomst een bepaling inhield dat onder daarhg te stellen voorwaarden vorgunning kin wordon verleend om den weg geheel of gedeeltelijk met grootere snelheid dan van ten hoogte 20 kilometer in het uur te borgden Voorts acht zg het aanbeveling te verdienen dat de aansluiting aan het station van den staatsspoorweg te Gouda in dier voege plaats hebbe dat doorgaand vervoer van goederen mogelgk is door middel van onderstellen tot het vervoer van losse bakken die op onderstellen van spoorwagens kunnen worden geplaatst in voege als die welke by de tram op de eilanden in gebruik zgn Behoudens eenige wgzigingen waardoor het geheel in duidelijkheid zon winnen stelt de commissie voor goedkeuring aan het voorstel van Gedep Staten te hechten Woensdag werd te Krimpen a d Lek feest gevierd t welk de burgemeester vanwege zijn 40 jarig ambtsjnbilé den inwoners dier gemeente had bereid Nadat des morgens de verschillende vereenigingen en de gemeenteraad Z E Achtb hadden gecomplimenteerd was er van 12 tot 2 uur receptie voor de burgery Daarna werden de schoolkinderen goed onthaald en door den heer Okhnyzen uit Rotterdam gezellig beziggehouden van hem kregen zy allen een stnk speelgoed Ook werden op verschillende plaatsen volksconcerten gegeven s Avonds trad de heer Okhuyzen in school no 1 voor t publiek op Tot slot word door den heer Gall uit Rotterdam een kostbaar vuurwerk afgestoken opgeluisterd door muziek van den heer Ooikaas uit Rotterdam De verschillende gezelschappen kweten zich uitmnntend van hun taak Er was zeer veel publiek op de been waaronder velen van elders en voor zoover bekend is werd geen wanklank gehoord Ontvangen Een groote sorteering ARTIKELEN voor het A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Teleuhoon il Ueurs Villi Aiiisterdain Slotkrs 8ü i APRIL rrk rs SjDiELiND Cen Ned W 3 80V dilo ii o dltc 8 6 i dito ililo dito 9 951 HoN8j Obl Gouai 1981 98 4 119 iTALll lDiohruTiiii 1869 81 B 911 OosTllia Obl in papier 1868 S 881 81 dito ia l orl8e8 t flV tivtXi Lh Oiil mut coupou 8 dito tioket S 24 HniLAllD Obl Binoeol 1894 4 SC duo rvoons 1860 4 96 dito bq Boths 1899 4 971 ilito bg Hop 1889 90 4 7 dito ia goud luou 1883 6 dito dito dito 18S4 8 SPAHJR Perpot Bchuid 1881 4 671 roKKBW Gepr Oour leed tSUO 4 85 Gec leeniDg Botis D j + Vi Geo leuuin lenoG 36 ZoiD AraRp v obig 189 5 1041 Mbijco OI it Soh 1890 6 VlNEZDBLA Obl on top 1881 4 80 Obligatien 18SS 3 90 KoTlBOiN 3lu l leou 1894 8 88 i N D K Afr Hindelac aand Aroncl b T b Mu Ceniap len 6 UotiMABtsohappü dito 41G Aro llypotheolcb pRDdbr 4 Cult Mlj dorVorBtenl aaod B Gr Hypotheekb pandbr 4 Nedorlandsohe bank aaod Ned HandelmaaUob óito N W II P c Hyp b pandbr 3 6V Bott Hyi othevkb paodbr 4i Ulr Hypotheekb dito 4 101 OoBTBNB O i t Hoiig bank and 1201 BuBL Hypotheekbank pandb 6 Ambb a Kqiii hr poth paU Jb 4 M J L ö Pt Li n oen 6 0S Sb lloU f J 8 oi r w Mg aand 108 Mij lol Ri j I St Spw aand 118 Ked Ilid Spoorweg m aand 8181 Nod Zuid Afr Spia aand S dito dito dito 1891 duo 41 ITALIB Spoorwl 1887 89 A Bolil 3 Zuid Il l Sp mij A H oW S 8 0L N WarBohau Weouen aand 104 RusL Gr RuBB Spw Mli l obl 4 BalliBobe ito aard Kaatowa dito aand 5 Iwang Pombr dito aand 81 KurBk Ch Azow Sp kap obl 4 100 dito dito üblig 4 9 j Amerika Cent Pao Sp Mg obl 6 bic i North Wpr Cv aan I 21S dito dito Win St I eler obl 1 140 Denver Rio Gr Spm cort T a 40 l j tliiiioia Central obl in iroud 4 lOSlj Louiay k Na hfilH Oer v aand 107 Meiiro N 8p Mi lehyp iS lOS HiSB KanraB r 4pCt pref aand N ïorkOmas okWoBt aanl 36i P nn dto Ohio ohlig 8 Oregon Cahf iebyp iu goud 104 4 St Paul Uino k Uanit obl Uu Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 69 Canada Can South Cbert T aaa l 64 Vbn C Ball k Na lo h d o O 99 AniBlerd Omnibus Mij aaud Rotterd Tramwotf MaatB aand Nbd Stad Amaterdam aand I l t Stad Boiterdam aand 8 i 10 BbIjSii Stad Antwerpen 1887 i lOU Stad BruBBel 1888 i lOSV ll Vl 1171 109 411 HoNQ Theiaa Regullr öeaeiBoh 4 OjbTBKB Staataleenig 1860 S K K OoBl B Cr 1880 8 3i ANj Stad Madrid 3 1868 Null Vtr B i Kt Ipoel eoK Ie JSOUVEAUTE S in Costumes Tailleur m Voorjaarsmantels D SAMSOM Predikbeurt blj de RemoDstraotsohOereformeerde Qemeente alhier Zondag 5 April s morgens te lOj unr Dr W J LENTE Predikant bg de Remstr Gemeente te Oude Wetering ADVKtlTKlNTII JN Een lONGMENSCH P G z b b h b zoekt te üoadn Kost en Inwoning met VRIJE KAMER Br r met opgave van prys by M R EVERS Mr Schilder Hoven by Zntphen FalllIssenieDt K POLDERMAN Bjj beschikking van den E A Heer Rechtercommissaris dato 2 April 1903 is bepaald 1 dat de indiening der Schuldvorderingen aan den Curator moet plaats hebben voor 1 Mei 1903 2 dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Maandag 25 Mei a s voormiddags ten lOV ure in het Paleis van Justitie te Rotterdam De Curator Mr f H kranenburg Gouda 3 April 1903 ONTVAl GEIN alle soorten SCHOEWWEEZ in het tioord Braknlscb Schoen e KLiilWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend SMITS Alle roparatiën en aangemeten werk EENieiEF0T7ANTnEE Heil wonlt verzocht op t HËKK t lo ten UIT H£T M QiZUN TA ir M RAVKNSWAAY ZONEN GORINOHB Deze THEËEN worden nfgelererd in verzegelde pakjes tbd vii Xwee n een half oq een Ned ons met vermelding van Nomtuer en I Prijs voorzien van nevenstoand BMerk volgens de Wet gedeporneerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAAET Lz êÊiiJSMSËH De Nieuwe Lt ndon doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt hot haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eisch op don hals LO DnO H Prijs f 1 50 en f 0 85 per flacon Verkrygbaar bg I A CATS te Gondii fabr De Papiermolen Telephoonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbureau Op 1 Maart 1903 139 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCHMAEKT NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging llemgrachl 177 Kiimm verstrekt gelden op te en 9e hy otheek rente + 4 5 o Btaraosd m lo Tmmm ÏHtbfrdoM S tla GUnici Ml i bMW mUdehn voor batiowUr MiU fccnrti poatMii ia Ue iwin o gikUorde H re ren Dame n KindcrichocDen Ver in werk GiUnterltn ni M ktia fabricktnwk ArBhem Ook to0È aehQUen en bedrUfê kapitaal op langen termyn van al 300 tot elk bedrag iï