Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1903

4Sste Jaargang Maandag 6 April 1903 o 9074 iOllII8 HE OWMT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L Teleroon o 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur At midd TelefMii Sa S De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagel ks met uitzondeling van Zon en Feestdag n De prijs per drie maanden is 1 2S ff anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENT EJN Echt ZeeuwBch Tarwebrood tX cent de K 0 1 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 I itiii In het Verlichting Magazijn De Avondsier Dubb Baart Telefn 117 zyn steeds voorradig do nienwe modellen dasornamentoii en fraaie Ballons Degeiake 8ASF0RN0IZEN en OOMFO REN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichthenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van öns en Waterleiding Tlüany a Wonderbalttm in do güheole wordltl bultond on geroomd Onovertroffen middel tógon allo llorst LouK Lever MaaKzlekten enz inemUg zoowel al ook uitwendig in bijna alle zioktegevallen mot good gevolg oan te wenden PrUs per flacon t i per post t lis TUwry s Wondintlf bent een alsnog ongekende geneeskrach en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke n gevaarvolle operotie geheel overbodig Met deze zalf word een 14 jaar oud vooronpreneeslljlt reboadeii beenKezwel en onlani s een b oa 33 Jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wonden ontstekingen enz ran allerlei aard FrljB per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal DopÖt voor Nederland Apotheker IIENIU SANDERS Kokin 8 Amsterdam Wmt geen 4ep6t ii butolle iqeii direct aan die Sohutcenapotbelce du THIRHRY in Fregriula bol HohiUcK OeBterreioh Qelieve proipeotui te ontbieileii bij het CeQtrial Uepöt ijmdar R9kin i Amiterdtm Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 GOl DA Geneesh Dr J H BAKKEENIEMEIJEE Directr ü vak DUITREN Behand van ruggegr verkrommingen ingevallen bt rn x en o beenen en ii nienHehaammUvorm aIgem tu akte eonttitmtie npieren genr ziekten rheumaUêohe aandoeningen veratuikingen enz enz Vraagt bij Proefnummer van ObuRisr Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande Ipscho tijdschrilt bestaat nit de Beaehrijtting eener ReU om de Aarde die de Heer E T Feenstra KriPER in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rUk geUluntreerd naar eigen photographische opnn Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer XO AnHnhtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adreii door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indlë Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 90 incl de iAnskhtkaarten De inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tflde geleverd Bureau De Wereld TourUt Haarlem GAAT ZIEN naar den TIENDEWEG de overgebleven mm EN mmm en tesels waar zich nog onder bevinden ÖROOTE SALON SPIEGELS vergulde en eiken in stijl STAALGRAVURES van COUPIL on ETSEN van bekende meesters Nog slechts een paar dagen voor buitengewone Spotprijzen vnij ENTiti allks mogt we Tieii lcive§i GOU A Geen Kinkhoest Geen Iniluenza Om ISiiikhocst Intlueiiza Borst en lïeclaanüoeuing binnen den kortst mogelyken tyd te doen genezen neemt onmiddellflk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst tonigExtract M E LIJL M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIX C DEN HAAG Flacons f 1 Hofleveranciers 70 cU 40 et b j Firma WOLFF Jb Co Westhaven 98 fouda A LATESSTEIK KUveaïi 100 Gouda E H VAN MILD Veerstnl B 120 te Gonda A BOÜMAN lUoordrecM PINKSK NimwerkerkadlJul A N vin ZESSEN Sc wonAoMn J Tu ÏÜUKBN Bost p B WIJK Oudmatcr A 8CUEEK Haaitrecht V W w EÜE Oudewater K van dbe HEMDEN te Beeumjk P ï o SPi K Moermpelle ü v d STAK Waddmsveen WedA HOLST Waddini sveen M KOLKMAN Waddmingeen P A u GHOCIT Oudewater DB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beruclwp öebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao ItojiiaaKt Cl r de nif uTisti5 ir tvmdingan op machinaal gebied verljoterde fabrleatle u iiitshfltoiKi uk vm fijne e i fija tï gr mdalolteu Knr indeerei Ini trbiuiker vnii Slollwerck s Chocolade en Cacao Gvc ai ösvejönawiaz dig fiibriJiaat raaT ii U raflt 7üirdüi=clo aan vien inhouo Ier resp ÜHliottBii lit irma bcSiiralde 87 Kipvets als UofU veraadJer 44 Etrn Üiploraa 8 gouden erz Merta Uee t n l Hwij j m Vitfinnienrt f x tohtka t h i od ISH bri f de Aci a Jen io raiuuul de l uris NousTOiiffi d coimona une ll d ïll vt pr inl re clBMMe i n üotiESjdlrft o t Tistra Gxo U iib6 fMuioatloi ds ChooolAt bonboias varies eto eto Stsilwereli s fabrikaat ia verkrijgbaar bij U A Conüaoai s Baokotbokkare ii i enz I ietj lvwtep onwoordi jer faor Sederlaiid Jtdiiia KottemMt Amsterdam Kalvorstreat 1011 ADYEETEÏfTIlN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentic Burean vao A BKIi MAN dl ZOON Krankfn genezen en kwakken sterk g emaakt D3 wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest Hnkvufdlgi gffiiiilasn iU gtlijk il u mit wsalirM lit Uhiln Tso h sn iHlUJd giUjk TBsiltida nUikt De Medicijnen sijn fjratis voor epti ieder die zijnnaam en adres inzend Na jaren van geduldige studio on dolven in oude tijdaclirifteii zoo wol als in dio van den teganwoor digen tijd hoeft Dr James W Kldd Baltes Block Port Wayae Ind 8035 Ü S A bekend gomnultt dat iiïj Dr James WillUin kidd t t wonderbare loveuakracUt ontdekt heeft en dat bij Iwkwaan is met do hulp van zijn wonderbaar middel dat aan goen ander bekend ia en welke bet resultaat is Tan ve e jaren stndie in het zoekeh naar deze kostbare levenakiacht om alle kwalen van het roenachelijk liohaain te genezen Kr ia geen twijfel opzichlona den ernst dei Doctore wanneer hij deio dingen beweert want de genezingen die hij dagelijks bewurkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk 4oor hom verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het koat u niets om doze wonderbare Levens Krach t zooals hij het noemt te probeoren want hij zend het gratis aan iedero lijder in genoogzarae hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij niela waagt Sommige van de vtrmelde geuezingen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor de vertrouwbare gotuigeniaaen zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne gebeeaheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug gegeven Eheumatiok zinkena maag hart lever nier blaas bloed en huidziekten zijn nis op magische wijae verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zenuwachtigheid tering hoosten vQrkondheid asthma catarrh luchtpqp ziekte en alle keel ongosteldheden longen of eenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het nieta minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia watorznobt jicht huiduitalag en aanbeien zyn spoedig en blijvend genezen Het zuiverd het gansche lichaam henteld de zenuwkraohi de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervolle liovena Krachti Schrqf van daag nog voor de medicijnen Het ii vry voor ieder lijder Vermeld waarvan gy genezen wilt zyn en de medicijnen worden n dadelyk franco per post toegezonden Zenuw en üiaag lijders wordt nit orertni og aIb een werkelgke halp in den nood bet boek aanberolen Na ontrangst van adres per briefkaart nor Jt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL 3 Boekh Zaltbommel Dnik vanA BRINKMAN Zn Gouda Bttllenlandscii Overzicht Het Engelsche Lagerhuis heeft op voorstel der regeering besloten jaarlps 185 000 pd st voor Ierland te bewilligen als de som naar verhouding overeenkomende met wat Engeland jaarlgks voor lager onderwijs nit de schatkist krggt Dit geld zal besteed worden om de middelen van vervoer in Ierland te verbeteren hetgeen aan landbouw en nijverheid ten goede zal komen De minister van Ierland deelde voorts mede dat Lord Iveagh een schatrijke brouwer en Pirrie van de groote scheepabonwersflrma Harland en Wollf te Hellast samen een kapitaal steken in eenzeilde poging tot verbetering van het verkeer Bij deze onderneming is geen winstbejag hot doel De Fransche Kamer heett een waar heldenstuk volbracht Om de begrooting voor Let loopeude jaar ten minste nog v66r den 1 April gereed te krijgen heeft zü een zitting gehouden die onafgebroken 27 nnr voortduurde van Dinsdagmorgen 9 uur tot Woensdag middag Telkens weer werden de wijzigingen die de Senaat bad aangebiacht in de begrooting besproken en moest met den Senaat overleg worden gepleegd eindelijk was de overeenstemming verkregen en kon de bogrooting worden goedgekeurd Het was noodzakelijk dit thans te doen Want zonder begrooting kan het ministerie niet regeeren Het moet dan door voorloopige twaalfden worden in staat gesteld om weer een maand te kunnen huishouden Die voorloopige j twaalfden zijn gegrond op de begrooting van het vorige jaar belastingen die in verband met de nieuwe begrooting zouden worden ingevoerd kunnen dus niet geheven worden De nieuwe belastingen in de begrooting voor 1903 voorgesteld moeten ongeveer 6 millioen francs per maand opbrengen Door de langzame manier van behandeling der begrooting is reeds voor drie maanden dus een bedrag van 18 millioen francs Tan deze belastingen verloren Rouvier wilde niet nog een maand die inkomsten verliezen en dus moesten Senaat en Kamer met alle macht werken om het bndget nog onder dak te brengen Onder den drang der omstandigheden hebben de beide Kamers veel toegegeven wat zj zeker zonden geweigerd hebben wanneer de tfld niet zoo drong De begrooting sluit nn met een totaal bedrag van 3 650 millioen francs En de moeielijkheden waren groot Een tekort van 300 millioen op deze begroo mm E Mi 59 Bii de moeder die zij gedroomd had zoo innig liet te ailkn hebben had lij geenszins die teederheid en die warmte tevonden waarvan b zoozeer had verlangd en dat hart was SW op dag uur op uur killer geworden ja had zich bijna geheel gesloten tegenover het egoisraevan die vrouw die bijna aan niets anders dacht dar aan zich zelve en aan haar verloren schoonheid waarover zij naar het scheen maar nooit was uitgekiaigd Angelina wilde niet weten waarom Van alles wat zij hoorde en zag van alles wat lij wist en vermoedde en wat haar vaak zoo pijnlijk had aangedaan wilde zij slechts dit ééne ont houden dat mevrouw Vetti haar moeder was dat zij zoolang zij zich in weelde had kunnen baden goed voor Angelina was geweest en haar met weldaden had overladen en dat zij arm geworden zijnde mocht verwachten dat Angelma althans gedeeltelijk zou trachten weer te geven wat zij indertijd ontvangen had en voor zoo verre haar zulks mogelijk was haar moeder zou steunen £ n Angelina had dubbele redenen om t bestaan haier moeder te verzekeren daar die vrouw door haar karakter en hare eigenaardig ting en E 7D0 millioen over Wteide laatste jaren moest worden gedekt zonder dat men tot een leening of tot het uitschrijven van nieuwe algemeene belastingen de toevlucht wilde nemen Met groote moeite is men er in geslaagd de begrooting sluitend te maken 01 dit niet alleen op papier maar ook in de werkelijkheid het geval is moet de toekomst leeren In de Belgische Kamer heett de Minister van Onderwijs De Tiooz geantwoord op de quaestie betreffende het snbsidieeren van scholen der vreemde kloosterorden De Reg zeide hiJ kent geen congregaties doch alleen vreemdelingen Indien het officieele scholen betreft dan zön de Grondwet en do Wet formeel dan zijn vreemdelin en uitgesloten Indien het vrije scholen betreft dan kan subsidie worden toegekend doch ik voeg er by dat ik die alleen zal toestaan aan scholen met een zoodanig personeel dat geschikt is om aan de kinderen liefde tot het vaderland in te boezemen gelach links De Trooz ging verder Ik zal dus subsidie weigeren aan scholen waarvan het personeel geheel nit vreemdelingen beslaat niet aan die waarvan de meerderheid van het onderwijzend personeel Belgen zijn Crombez Precies men zal broeders on zusters ruilen of gebruik maken van Belgische onderwijsakten I Het debat werd nog een tijdje op denzelfden toon voortgezet Inmiddels kw ira een voorstel in van Hijraans c s om de Regeering uit te noodigen maatregelen te nemen tot bescherming van de burgerlijke maatschappij de instellingen des Rjjks en de particnliere industrie tegen de overheersching van het kapitaal in de doode band In de Hongaarsche begrootingscommissie heeft de oppositie te kennen gegeven dat zy de regeering geen verlenging wil geven van den termijn van vier maanden voor de voorloopige begrooting Bnrabas die tot den uitersten linkervlengel der oppositie behoort zeide dat bij die verlenging met alle middelen zou trachten te beletten Frans Kossuth nam ten slotte om scheuring in de partij o vermijden dezelfde houding aan er echter bijvoegende dat zjjn oppositie slechts tegen de verhooging van het militair contingent gericht was niet tegen Szcll zelf Het officieel orgaan van het Russische gouvernement de Regeeringsbode publiceert opnieuw uittreksels nit een rapport van den RuBsischen consul generaal te Saloniki ge heden niet bij machte was voor zioh zelf te zorgen Zoo zeide Angelina dan ook den volgenden morgen bleek van een slapeloos doorgebrachten nacht en hare groote blauwe oogen afwendend van den oorustigen en vragenden blik barer moeder die op t gelaat van haar kind poogde te lezen wat er in dat bmnenste omging wel met eene zacht maar toch ook met eene zeer vaste stem Moeder ik heb heel veel nagedacht en zie hier wat ik u voorstel en waaraan gij zeker uw goedkeuring zult hechten Miss Goodwin hield veel van mij en zag mij met leede oogen vertrekken Een woord van mij en zij is dadelijk bereid mij bij haar te nemen als hulponderwtjzeres Dat geeft natuurlijk niet zoo veel t verzekert u niet het onbekrompen leven waaraan gij gewoon waart maar in elk geval is het bestaan van u daardoor verzekerd en steU die betrekking ons in staat om betere tijden at te wachten Jij hulponderwijzeres l riep mevrouw Vettiin een opwelling van ijdelheid uit Jk kan niet veel anders beginnen en bederven zal t mij zeker niet Denk er over na mijn kind Ik kan niet zoo dadelijk mijn toestemming geven Mijn brief aan miss Goodwin heb ik van morgen zelf al op de post gedaan Mevrouw Vetti bestreed eigenlijk alleen voor den vorm nog eenigen tijd het plan maar eindigde toch met toe te geven toen Angelina BOk alleen voor den vorm het haar zoo drmgend verzocht dateerd van den 14en Maart De belangrijkste plaats in het rapport luidt aldus 0p de rastverstoringen in den nigeloopen herfst is een tijdperk van rust voor de comlié s van den opstand echter een tijdperk van rnstelooze werkzaamheid gevolgd De comité s stellen zich voor een algemeenen opstand nit te lokken Ze hadden gehoopt toen zij de christenen tot den ongelijken strijd opwekten dat zjj een interventie door Europa zouden kunnen teweegbrengen De heerschende stemming is zoowel by de muzelmannen als by do chrisienen zeer onrustbarend De autoriteiten zijn met het oog op mogeiyke verwikkelingen ijverig bezig met het aanleggen vim wegen en het bouwen van kazernes Het aantal benden neemt met den dag toe en in het geheele district Saloniki is er geen dorp waar niet een bende opstandelingen verhiyf houdt welke door de christeiyke bevolking hetzg vrywillig hetzy gedwongen wordt verborgen gehouden De comité s houden zich met koortsachtige haast bezig met de organisatie van den opstand en zorgen voor bet byeenbrengen van al het noodige zooals Bchoenwerk kleeren verbandmiddelen en voorraden levensmiddelen Wat betreft het programma van den opstand wordt in het rapport van den Russischen consul medegedeeld dat het zal bestaan in het zich concentreoren der benden in bet gebergte waarheen ook de dorpelingen zullen worden gelokt De Turksche troepen zullen dan op vele pnnten tegeiyk worden bestookt Nu de botsingen tusschen Turksche troepen en opstandelingen in den laatsten tijd merkbaar ZQU toegenomen is het moeilijk de meening te blijven koesteren dat de beweging van den opstand welke in den loop van vele jaren diep wortel heeft geschoten op vreedzame wyze vanzelf zal ophouden Ofschoon misschien geen grond bestaat om een algemeenen opstand te verwachten mag toch niet uit het oog worden verloren dat op éénzelfde oogenblik op verschillende punten in de drie vilajets een opstand zou kunnen nitbroken Aan de uitvoering van de hervormingsplannen van den Tsaar is reeds de eerste hand gelegd De aansprakeiykheid van ieder dorpeling afzonderiyk voor de belastingen die de corpsgomeente moet opbrengen is by Keizeriyk besluit van 30 Maart nienwe stijl afgeschaft terwgl de Tsaar tevens de achterstallige belasting ten bedrage van 111 000 000 rbl heeft kwijtgescholden Voorts heeft de Keizerlgke Begeering de schulden der districtsbesturen groot 30 000 000 rbl overgenomen Dat begin is goed genoeg Blijkbaar was voor de moeder de nieuwe scheiding veeleer een soort van verlichting dan een reden tot droefenis of spijt Waar mevrouw Vetti misschien wel spijt van had waa dat hare plannen voor de toekomst ook al zoo jammerlijk in duigen waren gevallen Acht dagen later ontving miss Goodwin Angelina met open armen zonder eenige verrassing te toonen zonder veel te vragen en zeiU zonder over Angelina s moeder te sprelcen Het had er allen sciiijn van dat zij die terugkomst had voorzien en dat t geluk hawclk haar daarbij bezielde meer betrekking had op Angellna dan op haar zelf Twee jaien bleef de hulponderwijzeres aaa het instituut verbonden Voor zich zelf gaf zij nagenoeg niets uit alwat zij verdiende was voor haar moeder natuurlijk niet veel voor een dame ais mevrouw Vetti doch voor menige andere vrouw zoo t voldoendezijn geweest om betrekkelijk fatsoenlijk van televen f Maar mevrouw Vetti aan weelde gewoon zells met een bepaalden hartstocht voor de weelde waaraan zij al baar energie had gewijd een ideaal dat ieder menscb onder welken vorm dan ook met zich omdraagt gevoelde zich verongelijkt en diep ongelukkig zij zocht steeds naar middelen om verlost te kunnen worden uit een toestand die voor elke moeder zij t ook om geheel andere redenen mocielijk ware te dragen geweest Zoo ontving dan Angelina op zeketen dag t was juist vacantie geworden een spoedbrief van haar moeder met het verzoek om tot eiken maar na pooet het niet plezierig wezen voor den Tsaar om juist in deze dagen rapporten te krijgen over boeren opstand President Roosevolt heeft zgn groote reis naar en door het Westen aangevangen Hij zal twee maanden minstens weg biyven zoodat hg daarmee slaat het record zgner voorgangers bg hun verkiezingstochteo Het heeft geen not voor repnblikeinscho candidaten om in het Zuiden te reizen wdht het Zuiden blgft steeds zgn democratische inzichten getrouw wat er ook goboure In bet Oosten komt de President op korte uitstapjes dikwgis genoeg Resten das de Westelgke en speciaal de Noord Westelgke Staten welke als staatkundig terrein bet bewerken waard zgn En dat Roosevelt zyu taak breed opvat getuigt zgn langdurige reis Wel stelt hij zich voor om in Yellowstone Park wat uit te rusten maar toch moet hij nog altyd circa 50 dagen in den spoorwegwagen doorbrengen Dan is de President van plan om in 134 plaatsen liggende ia 22 Staten toespraken te honden en plus minus 50 k 60 redevoeringen van uit zyn coupé te honden De eenige diplomaat die Roosevelt Donderdag uitgeleide deed was de Dnitsche gezant Wel een bewgs dat er dus geen wolkje aan de lucht is wat de officieele verhouding tusschen Duitschland en Amerika betreft De president stelde nataurlgk de attentie van baron Speek von Sternborg op hoogen prijs Verspreide Berichten FuiNKKUK Te Parys waren als bekend ook de beambten der verbnizingsmaatsch ppyen door de werkstakingsbacil aangetast De patroons hebhen thans den hnn gestelden eisch tot het betalen van een salaris van 8 francs per verhuizing ingewilligd Do staking it thans opgeheven De Kamer nam mot 331 tegen 212 stemmen het wetsontwerp aan waarbg bepaald wordt dat van overheidswege scholengebouwd zullen worden ter vervangingder verboden congregatiescholen in gevalde gemeentelgke antoriteiten weigeren hiertoeover te gaan Waarschijniyk zullen de localiteiten welke den Kartbuizer monniken gediendhebben tot fabricatie van hnn wereldberoemde likeur dior den staat ingericht worden tot sanatorium prijs dadelijk te willen overkomen daar zich een veel betere positie voor de jonge dame aanbood en met het bericht dat er geen oogenblik te verliezen viel wanneer men daarvan pro5teeren wilde Angelina had in al dien tijd haar moeder niet weergezien en zoo zij al niet met veel hoop in t hart de reis aanvaardde ze deed het ook niet met tegenzin Zij had trouwens bij miss Goodwin nog geen ontslag genomen daar t wel degelijk in haar plan lag onder dezelfde voorwaarden naar het pensionaat terug te keeren als het bleek dat de nieuwe betrekking welke haar moeder voor haar op het oog had niet aanneembaar zou zijn ICen Engelsch groothandelaar van Calcutta getrouwd en vader van twee spicl tige meines een man die na fortuin te hebben gemaakt naar Europa wilde terug keeren had het voornemen opgevat om enkele jaren door Frankrijk Italië en Duitschland te reizen alsvorens zich voor goed in Engeland te gaan vestigen Hij zocht voor het zusteren paar waarvan de een zeventien en de andere vijftien jaar oud was een institutrice die goed Fransch en luliaansch sprak hij zelf kende het Duitsch om die beide talen aan zijn dochters te onderwijzen en hem zelf zoo noodig als tolk te dienen tijdens zijn verblijf in Frankrijk en Italië welke landen hij het eerst dacht te gaan bezoeken De aangeboden vergoeding mocht betrekkelijk prachtig heeten for vmulti