Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1903

eEEMSUSHmUBES De Nieuwe fjondon doet de grpe haren binnen enkoio dagon verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen ei noemt do pelletj s van het hoofd weg Eisch op den hals 1 0111110 11 Prijs f 1 50 en i 0 85 per flacon Verkrijgbaar bö I A CATS te Oouda labr De Papiermolon ben dat hij rich bedrogen heelt overal in de zeer hooge kringen zoowel als in de laatste lagen der bevolking wordt thans bet manliest algekenrd natnnrlgk met de voorzichtigheid die noodig is in een land waar niemand zich veilig gevoelt voor regeeringsspionnen Haar de Bas heelt leeren spreken in cljlertaal en weet zich verstaanbaar te maken met hallgezongen deuntjes die het dient gezegd een steeds spherperen toon tegen de Hegeering aannemen De revolutionaire partj die nu verscheidene honderdduizenden aanhangers telt en op de blinde gehoorzaamheid kan rekenen yan millioenen arbeiders en boeren heelt in de veertien dagen verloopen sedert de verschijning van het manilest buitengewone versterking gekregen en bjj een geheime beraadslaging die onlangs plaats had te Lipetsk tnsschen de leiders der partjj schijnt er besloten te zijn de agitatie en oproerpolitiek met meer kracht nog dan vroeger voort te zetten daar deze klaarblvjkelgk reeds recht bedenkelijk het zenuwstelsel van den Tsaar de hofkaraarilla en de Regeering begint te schokken Gedurende de twee eerstvolgende maanden kan men met zekerheid ernstige onlusten in bijna heel Eusland tegemoet zien en hier en daar hebben er reeds plaats gehad maar zij zijn snel onderdrukt door de te hulp geroepen militairen bet aantal doeden en gewonden moet zeer groot zijn Men verzekert daarenboven dat de sold aten in deze laatste omstandigheden groote aarzeling aan den dag legden om op te treden tegen de oproerlingen en gebruik te maken van hun wapens en dat de officieren hun misnoegen niet verborgen omdat men hen verplichtte de politie te helpen Bijzonder ernstig is het leit dat vele arbeiders tydens de laatste onlusten gewapend waren met schietwapeif en dat zjj zich krachtig verweerden Natuurlijk zijn zij niet in staat weerstand te bieden aan den aanval van goed gedisciplineerde soldaten Dit is slechts een quaestie van tp zeggen de revolntionairen leiders en voor elke werkman ol boer die gedood ol gekwetst wordt neemt de haat tegen de Regeering honderdvoudig toe V President Roosevelt heeft een goed werk gedaan en een werk dat noodzakelijk was geworden Sinds het sluiten van den vrede van Pretoria heelt de Engelsche pers met de Times aan het hoold een campagne geopend die ten doel had de Vereenigde Staten tegen Dnitschland op te zetten Het Venezolaansche avontuur werd door de stokebranden te Londen dankbaar aangegrepen en krachtig ter zijde gestaan door de Amerikaansche gele pers gelukte het den anti Duitsch gozinden journalisten om het Amerikaansche publiek tegen de Duitschers op te winden Nog dezer dagen vond de bekende Amerikaansche vlootvoogd admiraal Dewey het noodig in een publieke toespraak hatelpe en kleincerende opmei kingen te maken over den Duitschen keizer en do Dnitsche vloot Deze ontboezeming van den admiraal welke behalve ongepast ook totaal onnoodig was zette veel kwaad bloed in Duitachland Qelukkig heeft president Roosevelt met hot houden van één rodevoering bijna al het kwaad goed gemaakt dat door het gevaarlijk drjjven van onverantwoordelijke perslieden in het nfgeloopcn jaar is gesticht Sprekende te Chicago heelt de President verklaard dat biJ het optreden van Engeland en Dnitschland tegen Venezuela door eerstgenoemde twee rijken met holtel jkheid was gehandeld tegenover de V St Beide rijken hebben de regeering dor V St in duidelijke termen do verzekering gegeven dat ziJ niet het geringste voornemen koesterden de Monrueleor aan te tasten Die belolte is gehouden met eerbiedwaardige goede trouw wat van onze zijde volkomen dient te worden erkend President Roosevelt die de Monree leer tot onderwerp had gekozen van zijn rede zeide dat die leer nog niet was opgenomen in de bepalingen van bet Internationaal staatsrecht doch dat hg hoopte dat zulks spoedig wél het geval zou worden Aan het slot van zgn rede wekte do President het Amerikaansche volk op te zorgen dat de Vereenigde Staten een sterke vloot zoudon krijgen Want zoo zeide Roosevelt erger nog dan bluUen alleen is het te bluffen en als het er op aan komt niets te kunnen doen De Vereenigde Staten moeten een sterke vloot bezitten daar deze de beste waarborg is voor bet behoud van den vrede In een te Minneapolis uitgesproken redevoering zeide president Roosevelt o m In de toekomst moeten wiJ meer en meer een overbeerschende positie innemen in de wateren aan de kusten ten zuiden van onzen staat geen positie van controle over de republieken in deze streken maar van controle over den militairen toestand zoodat wij in de toekomst vecwikkelingon zn len kunnen voorkomen Vervolgens sprekende over de invoerrechten merkte de President op dat weliswaar Amerika er niet aan kan denken het tegenwoordig tarievenstelsel te laten varen Zelfs behoeft niet in overweging genomen te worden ol zulks raadzaam zou zgn doch waar de indnstrieele verhoudingen zoo herhaaldelijk veranderen als bij ons is het van het hoogste belang dat wij in staat zijn van tijd tot tijd een economische politiek te volgen in overeenstemming met de veranderde toestanden Ons dool moet ziJn het beschermend stelsel te behouden maar enkele onderdeden van het taiiel te wijzigen zoodra het belang van het volk dit vordert Verspreide Berichten Fbaskeijk In de Kamer heeft de premier eergisteren verteld dat hg niet met den president meegaat naar Algiers omdat zijn partggenooten t in verband met de bedreigingen der geestelijke orden wenschelijk oordeelen dat hiJ Combes op zijn post bl ft Professor Koux heeft nu verteld dat by inderdaad de priJs Osiris van londord duizend Ir heeft toegewezen a in het In stitnutPasteur voor wetenschappelijke onderzoekingen Het chateau d Ilf t meest bekenddoor Dumas roman De graaf de MonteChristo is voor 5050 Ir aan een scheepskapitein verkocht Het voorstel van De PreSsense over scheiding tusschen kerk en staat met opheffing van de begrooting van eeredienst wordt namens de sociaal democratische groep ingediend in de Kamer Kapitein Poirier van het honderden vierde iinieregtment zal zich voor een raad van onderzoek te verantwoorden hebben over hem toegedichto uitlatingen in afkeurendeu zin aangaande het kabinet tegenover manschappen van zijn compagnie DulTSCHLASB Reeds bij ïacitns leest men dat de reusachtige gestalten van de Qernianen te Rome verbazing wekten De Keizer zal bg zjjn reis naar Rome de kleine Italianen een dergelijke verrassing bereiden Onder degenen die hem vergezellen is namelijk zijn vleugeladjudant von Pliiskow de langste olflcier van het Duitsche leger die reeds indertgd te Parijs biJ de begrafenis van Faure veel bekijks beeft gehad verder de luitenant generaal von Scboll en do ritmeester von Kleist van den groeten staf beide officieren van meer dan twee meter lengte Bovendien gaan op bevel van den Keizer nog twee onderofficieren van bet regiment der garde du corps mee van wie de langste 2 07 M lang en de langste onderofficier van het Duitsche leger is Onder de Ijjlgendarmes zijn eveneens de grootste mannen voor de reis naar Rome uitgekozen Do kleine Duitsche Keizer en de tongore Koning van Italië zullen wel nietig afsteken bjj dat gezelschap van reuzen De minister van onderwijs en eeredienst dr Studt heeft bjj rondschriiven allo onderwijzers en directeuren van hoogere inrichtingen van onderwijs de verzorging van 1 een goede hand bg de leerlingen ten plicht Het voorstel aangaande gen geld jaarlijkscb verlof aan stadbwerklieden tot een minimom van één week na oen zekeren diensttijJ na éénjarigen diensltgd zou t Borlgn 149 000 mark kosten is door den Berlijnschen gemeenteraad eergisteren aan een commissie verwezen Italië De minister van buitenlandsche zaken Frinetti hervat den twintigsten dezer zgn functie BINNENLAND 1 8TATEN GENEHAAL V m K K n K H M M e H Zitting van Zaterdag i April In deze zitting werd het debat over do 1 Btakingswetten voortgezet De heer Van der Vlugt verdedigde de wetsontwerpen tegen de aanvallen der uiterstelinkerzijde daarby vooropstellende dat de 1 regeel ing het gezag moot hoog houden do 1 arbcidsvrijbeid beschermen en een regelmatige I Innctionneering van den hooldador van hetverkeer moet verzekeren tegen een aanslagvan onduldbare solidariteitswaau Spreker zeide niet te handelen uit volg I zaamheid van de regeering want deze zal hem 1 beslist tegenover zich vinden bjj een tariels 1 herziening in protectionistisohen zinI Een regeering die elk revolutionnair ultraparticularistisch bedrgl met gepaste middelen wil tegengaan kan steeds eenparig aan haie zijde vinden hen die de roeping van de staatsoverheid erkennen De heer van derZwaag schreel de beroering in het land toe aan het opruiend geschrijf van zenuwachtige redactie en protesteerde tegen de onredelgke bewering dat hg en zijne geestverwanten de oorzaak zgn van het onder de wapenen honden van de lichtingen Van de voorgestelde enquête verwacht spreker weinig en tegenover den heer Talma beweert hg dat bij een opzeggingstermijn staking wel onmogelgk wordt want waarom is anders de stralrecbtnovelle ingediend P De spreker betoogde dat de aangebrachte wijzigingen den draai der liberalen niet wettigden en bg protesteerde tegen de uittartende bonding van de beeren Passtoors en Melcbers Hg verwachtte van do regeling der rechtspositie geen wegneming der grieven van bet spoorwegpersoneel De heer De Savornin Lehman dankte do regeering voor de genomen maatregelen tegen de desorganisatie van het verkeer en ter bescherming van de rechten van tal van arbeiders De wetsverscherping beoogt niet bet dooden der vakbeweging maar een betere bescherming van het individu De heer Nolens achtte maatregelen gewenscht in het belang der rechtsorde Minister Kuyper dankte voor den steun van de rechteren de linkerzgde verklarende dat de regeoring nog overtuigd is dat een ernstige dreigende toestand wordt doorleefd en t haar plicht is zoo spoedig mogelgk zekerheid in de rechtsorde te brengen om een einde aan de spanning te maken Dinsdagavond komt de aangekondigde maatregel van bestuur in bet Staatsblad Over den inhoad ervan liet do minister zich niet uit De minister lichtte door feiten toe het bestaan van terrorisme en geweld waartegen de wet moet voorzien om aan de arbeidersorganisatio nienw gezond leven te schenken tegenover de met recht en zedelgkheid strijdige begrippen van socialisten en anarchisten De minister wees nadrukkelgk op het misdadige van de spoorwegstaking en op de gevaren die nog bestaan en vroeg eendrachtige samenwerking in het belang van recht en plipht Dinsdag te 10 uur voortzetting van het debat Heden Maandag 6 April wordt professor H Kern te Leid n de wijdberoemdo orientalist do groote taalgeleerde zeventig jaar en hg zal dus aan t einde van dit akademiejaar als hoogleeraar moeten altreden Sedert 1 65 onderwgst hij te Leiden Sanskrit en aanverwante vakken Gemeiig de Berichten De algemeene staking vcor de transportbedrijven is thans een leit Het volgende manilost wordt heden verspreid door het Comité van Verweer MEDEARBEIDERS Zoo zullen wg dan worden geknecht I Zoo zal ons alle rjcht worden ontnomen om te strgden voor eon boteren toestand Zoo zal de regeering van Christenen zorgen dat wij ons leven op de moest bacbristelgke wijzo moeten voortslepen dat honger en ellende voortdurend ons deel zullen zgn en dat do kapitalisten hunne brandkasten zullen kunnen blgven vullen ten koste van de welvaart der arbeiders Er zullon wetten worden aangenomen waardoor de arbeiders geheel zullen worden onderworpen aan de patroons waardoor iedere krachtige loonbeweging onmogelgk zal worden gemaakt Waardoor het niet mogelijk zgn zal onze vrouwen wat meer weekgeld te geven Waardoor onze kinderen zullen moeten leven in dezelfde treurige omstandigheden als waarin wij zjjn opgevoed Mannen en vrouwen Heden is de algemeene werkstaking afgekondigd voor alle werkers in de transportbedrijven te water en te land zoowel spoor als havenarbeiders Heden is do dag dat het gansche Nederlandsche proletariaat zal opstaan tegen zgn onderdrnkkers I Op dan gy allen die onderworpen zgt aan patroonswillekenr en tyrannic Op dan gy mannen I die als vrge Nederlander weet dat slechts één ideaal levend voor u is bet ideaal der vrgheid om u te verweren tegen onrecht on uitbuiting I Op dan gg vrouwen die nw kroost lielhebt die wilt dat uwe kinderen zullen zgn in gelukkiger Omstandigheden dan gy Op dan gg allen 1 die weet dat de toestand van de arbeiders verbetering behoelt en dat die verbetering wordt tegengehouden door de worgwetten der Regeering Heden is de dag van verweer Heden zullen de Nederlandsehe arbeiders toonen geen slaven te zgn geen willooze werktuigeji in de handen van de patroons maar menschen denkend en levend en gevoelend den nood die zal biyven bestaan als deze wetten worden aangenomen Wg roepen n op met ons te strgden bet gaat om welvaart om ons geluk om onze vryheid Welnu schaart u aan onze zgde De Transport arbeiders legden het werk neer en morgen zullen er meer volgen Wat zult gg doen Het licht van den dag der vrgheid straalt ons tegen Wenscht gg het komen van dien dageraad te verhaasten Maar als gy dit doet weet dan dat gg hg het neerleggen van bet werk moet zgn kalm Uw daad moet zgn grootsch en krachtig Als gg dat doet dan behoort gg te zgn op de vergaderingen die nllen worden belegd Maar als gg daar niet behoelt te znn dan behoort gg thuis De bourgeoisie zou misschien graag zien dat gg optochten hield of in grootch getale u op straat vertoondet Dat mag niet De bourgeoisie zon misschien willen dat door het aanrichten van een bloedbad de beweging kon worden gesmoord Dat mag niet Hoe men ook tracht om n te verleiden tot daden waardoor alachtoffers kunnen vallen gg allen hebt te zorgen dat deze gelegenheid niet gegeven wordt Qg hebt kalm te blgven en sterk I Og hebt te strgden voor u en nw gezin Gg hebt te strgden voor uwe vrgheid Gy hebt er voor te waken kalm en voorzichtig maar met kracht dat het Nederlandsehe proletariaat niet wordt geknecht Maar dat de Nederlandsehe arbeiders fier en vry het hoofd kannen opheffen en zeggen Men heelt ons willen krenken in onze rechten Men beeft ons tot slaaf willen maken van bet kapitaal Wg de mannen wg zullen pal staan voor onze vrgheid en onze toekomst Leve de arbeidersbeweging Een tweede Appeltern P Te Coevordenworden sedert eenigen tgd bgeenkomstengehouden welke oen godsdienstig karakterdragen en welke o a door dienstboden worden bezocht Naar men aan bet N v d D mededeelt hebben deze bespiegeliiigen op godsdienstig gebied zulk een sterken invloed gehad op sommige toeboorderessen dat bjj eenige in meerdere of mindere mate verstandsverbijstering is voorgekomen zoodatde gemeentelgke autoriteiten aanleiding gevonden hebben om een onderzoek in te stellen i I Uit Amsterdam meldt men I Hieronder volgt de correspondentie tusschen I den wethouder Surrurier en het bestuur vao I den Centralen Bond van gemeentewerklieden I gevoerd in zake de staking der gemeente I werklieden I De wethouder schreel I In antwoord op nw schrgven van 3 dezer I bericht ik u dat het verzoek der gemeenteI werklieden my den Isten dezer mondeling I gedaan door mg niet als billgk kon worden I beschouwd Aan de 3 personen die als vertegenwoordigers der werklieden mg om oen onderhoud hadden aangezocht waaronder nw bestuurslid de heer P Ebeling behoorde deelde ik mede dat de werklieden dio zich do ir de I voor hen voorgestelde stral bezwaard achtte I daaromtrent volgens de bepalingen van het I werklioden reglomont aan de beslissing van het scheidsgorecht konden beroepen Geen hunner deed dit zoodat ik in do meening verkeerde dat de werklieden de billgkhoid der voorgestelde stral hadden ingezien Uit de gedane eischen bleek mg echter anders De gedane voorstellen konden naar mgne meening niet anders worden beschouwd dan als verbroking van het arbeidscontract en het zich stellen der werklieden boven hot werkliedenreglement In deze meening ben ik versterkt door den secretaris van den Centralen Bond van geraeentewerklieden De secretaris van den bond heelt daarop geantwoord In antwoord op uw schrgven van 3 dezer zg het mg vergund tJedachtb eenige toelichting to geven omtrent het niet aandragen van een scheidsgerechti door de geraeentewerklieden Door UEd achtb wordt de meening gehuldigd dat de geschorste werklieden door niet een scheidsgorecht aan te vragen de voorgestelde stral alleszins biliyk vinden dit nu is evenwel niet het geval Zgziiu van raeening dat integendeel door hen geea strallen verdiend zgn en dat het scheidsgerecht in een geval als dit niet gerechtigd is uitspraak te doen daar dergelgke gevallen niet voorzien zgn in het werkliedenreglement en het scheidsgorecht de stral zou bepalen ten minste zou toetsen aan de letterlgke bepalingen van het werklieden reglement zonder rekening te houden met andere motieven en overwegingen welke opmerkingen eveneens gemaakt zgn zgn door de nota dr Blookor by de behandeling der begrooting voor 1902 toen door hem eveneens werd algekenrd de wgzo van berechting Niet dat wg als gemeente werklieden eene andere wgze wenschen in gewone gevallen doch waar in het werklieden reglement niet wordt voorzien in byzondere gevallen koesteren wy de hoop dat ook hier hun zaak op andere wgze zou worden behandeld In geen geval wenschen zg zich te stellen boven het werklieden reglement Het bestuur der aldoeling Zuid Holland van den Nederlandscben Bond van gemeentt ambtenaren heelt besloten lo nogmaals een verzoek aan Gedeputeerde Staten dier provincie te richten om verhoo ng der jaarwedden van gemeente secretarissen 2o inlichtingen in te winnen omtrent den in 1902 vastgestelden norm voor de jaarwedden der gemeente ontvangers Bg de verkiezingen van hooldingelandenplaatsvervangers van het hoogheemraadschap Schieland zgn gekozen in het Ie district tot hooldingeland de heer P Zeeuw Jzn en in de plaats van den heer P N Hoogerbrugge de heer A Van Vliet Pzn en tot hooldingelandplaatsver vanger de heer J Visser in bet 2e district herkozen als hooldingeland rar C J A Bichon van IJsselmonde en als hooldingelaqd plaatsvervanger de heer A H Van den Berg in het 3e district herkozen als hooldingeland de beer E Jongeneel en als hooldingeland plaatsvervanger de heer J G Van Mierop in het 4e district herkozen als hooldingeland de heer jhr mr W ïh O Van Doorn en als hooldingeland plaatsvervanger de heer W L Preuyt Men meldt aan de N Ct De reserve korporaal P C Kappetein is Vrgdag by vonnis van den krggsraad in het 4de militaire arrondissement standplaats Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstral van 8 maanden en degradatie wegens het verspreiden van het bekende manifest aan de militairen daarbg gebruik makende van de middelen hem door zyn ambt geschonken Beklaagde is hiervan in appèl gekomen bg het Hoog Militair Gerechtshof De werkstakings epidemie in de Vereenigde SI aten heeft nu tien staten en vgltien groote steden aangetast Het heelt allerlei bouwwerken waarbij millioenen dollars aan kapitj al betrokken zgn stop gezet en den handel op de meren waarbg tien verschillende takken van bedrgl te Chicago belang hebben Op het oogenblik staan kolenmgnen katoenspinnerijen gieterijen meubelfabrieken en vele andere stil Er zjjn 100 000 werklui bg den stryd betrokken Op de Oostenburgergracht te Amsterdam kregen twee vrouwen twist over het leit dat de echtgenoot van een barer een on derkruiper zon zgn De twist liep zoohoog dat de eene vrouw de andere eenketel kokend water in het gezicht wierp waardoor zy hevige brandwonden kreeg zoodat zg naar bet gasthuis vervoerd raoest worden N v N Men meldt alt Leiden De 38 jarige heer A D UIjée fabrikant van minerale wsftertn en bierbottelaar wonende aan do Hooglandsche Keikgracht een geacht ingezetene is Vrgdagmiddag bg het bezoeken zgner clientèle onder de gemeente Sassenheim bg het nitwgken voor de Stoomtram op zgn motorcycle tegen een boom gereden met het noodlottig gevolg dat hg van zyn voertuig sloeg on zoo hevig tegen den straatweg aankwam dat onmiddellgk do dood was ingetreden De man was gehuwd en laat met zgne weduwe 3 jeugdige kinderen achter De nieuwe Pruisische minister van Spoorwegen Budde houdt ook een enqaete naar grieven maar naar die van t publiek En hg doet dat op n eigen manier Zoo heelt hg onlangs een heelen tgd meegereisd in een wagon vierde klasse om het publiek uit te hoeren Hy begon dan met zelf kritiek te oefenen op den dienst en de inrichting van de wagens De meeste reizigers waren blij dat er tegenwoordig gelegenheid was om in de vierdeklaase wagens te zitten Sedert de ministor zelf vierde klasse reist heeft de directie van de staatsspoorwegen buitengewone haast gemaakt met de invoering van de nieuwe vierde klasse wagons Aan weerskanten van de nieuwe wagens zyn twee deuren wat de ontruiming in geval van een spoorwegongeink veel gemakk elgker maakt Verder is er gelegenheid om gemakkeiyk te zitten en in eiken wagen een privaat Een dagtekst De Christen Democraat scbrgft Wee over de gorusten in ons maatschappelijk Sion die den dag des oordeels verre stellen en zich inbeelden dat als de vloed straks opkomt de welgevulde patroontasch het gereede middel zal biyken om de bedreigde dgken van gezag en orde te kisten Deze merkwaardige dagtekst vonden we op dr A Knypers Scheurkalender We bevelen dit ernstig woord aan ter overweging aan de talrgke ongeloovige geldmannen die in deze dagen van beroering heil zoeken bg de welgevulde patroontasch en die o schande in bun zondig bedoelen worden bygestaan door leiders der christelgke arbeidersbeweging Wee wee over ben zoo schrgft dr Kuyper 1 Wy hopen zéér dat ook Zijne Exc niet zal vergeten hebben dit zgn motto te lezen en te herlezen Stadsnieuws GOUDA 6 April 1903 Door het bestuur der Remonstrantsfihe Gereformeerde Gemeente te Gouda is bet volgende alpbabetisch gestelde viertal gemaakt H van Assendellt te Dockum Dr A H Haentjens te Haarlem I Hoogkaas Jr te Amersfoort A C de Regt te Alkmaar A s Maandag 20 April zgn de verkiezingen voor de collegies van Kerkelgk Beheer der Hervormde Gemeente alhier Er moeten gekozen worden drie kerkvoogden zeven notabelen en vgf commissarisseuj van oppertoezicht De namen der beeren die aftreden of waar door de vacatures zgn ontstaan luiden aldus Periodiek aftredend doch terstond weder herkiesbaar H 1 Nederhorst 0 Hoogenboom Kerkvoogden N van Krimpen A vani Reedt Dortland W Kromhout J Gonda Notabelen P W Kamphngzen C van Veen H Groenendaal J A Brand van Straaten J H van der jTogt Commissari sen van Oppertoezicht Vacatures tnsschentgds ontstaan door Overlgden A van Veen Kerkvoogd Vertrek H Jager Opgetreden als Kerkvoogd A Dortland Bedanken P G Overegnder Notabelen Gisteren werd ten stadhuizè door 226 personen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot kostelooze vaccinatie ol révaccinatie terwgl oj heden zich een JStal aan bet gasthnib voor diezelfde kunstbewerking aanmeldden Aan de nniversiteit te Leiden heeft de heer D A Vorster het candid lats examen godgeleerdheid 2de gedeelte afgelegd Burgerlijke Statid Haastrecht GEBOREN Neeltje ouders K A Dekker en G de Jong Elizabeth Alida ouders B van den Hondel en C Dekker Adriaans Petrus ouders A P Kleys en R M van der Regken Cornelia ouders J de Frankrgker en B de Lange OVERLEDEN E Blok 70 j S de Jong Jz 67 j F Bos 5 w N den uyi 88 j Vllst GEBOREN Klaas Bertinus ouders A Schilt en A M Baas Ontvangen Een groote sorteering ARTIKELEN voor het VAN os Kleiweg E 73a GOUDA TeleithooH Xo at Beurs van Amstenlain t APRIL 1 Vrk n siothiS MlDMLiBU Ceri Nod W S Jl 80V i lllo di o dilc 9 961 dito dito dilo 8 9 s HoHOix ühl Oondl 1881 i T4T TB laschryriag 1862 81 5 OoBTls ObUm papier 1868 i 887 dito in Eilvorl8 8 1 IV PoBTüOAL Obi met coupon S dito tiokal 8 24 aDiLiKD OU Bianenl 189 i Vl duo OaooQB 1880 4 dito bij Botha 1389 4 V dito bij Hop 1889 110 4 7 A dito in goud leon 1838 9 dito dilo dito 1884 i apimi Perpet schuld 1881 4 67V ToiilH Oepr Cour leen 1890 4 85 Gec leening aerie D v Gec leenin serie C 6 Zuiu Apa Rp T oblg 189 1041 Maiico Ob dtSoh 1890 t VurwraLA Obl onl ep 1881 4 80 AwuTUDUi Obligation 1395 3 90 BoTlaoAX Sted leeu 1894 8 NlD N Afr Handelsr aand Arendsb Tab Hg Certificaten 76 1 Deli Haauehappü dilo 416 Am Hypotheekb psndbr 4Vi CuU Mii der Vorstenl sand s Or Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlandsehe baak aand 194 N W k Pao Hyp b pandbr 8 v Eott Hypotheekb pandbr 4i Utp Hypotheekb d te 4 10 V OoBTmi Oost Hong bank aand ISOV EusL Hypotheekbank pandb AlualKA Ëqnt hy potb pandb 4 1 Maiw L G Pr Lien oorl 8 Nlu HoU U 8poor w Mij aand 106 Mg tol Eipl t 8t Spw aand 119 Ned Ind Spoorweg m aaad m t 1 Ned Zuid Aft Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4i IlAUI 8poor l 1887 69A Eabl 8 ZuidItal Spwmij A H obl 8 PoL N Waraehau Weeuen aand Bdsl Or RuBs Sp Hgd obl 4 Baltiaohe dito aand Faslowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 5 Enrsk Ch Aioir Sp kap obl 4 dito dito obtig 4 AuanA Cent Pse Sp Mij obl 5 Chio k North W pr C T aanl dilo dito Win 91 Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm caru T a Illinois Central obl in goud 4 LouisT k Nathiilli Oer r aanl Ueiico N apw Mii Ie hyp s 6 Miss Kansas r 4pCt pref aand N TorkOntasiokWest aanl Penn dto Uhio obltg 6 ore goD Calif lo hyp in goud at Paul Hina k Maait obl ün Pao Hoofign ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 OsHui Can South Cherl r aan l Vm C Rail k Na lo h d o O Amsterd Omnibus M aand M MV 9 104 f Mei Ie liiiur EEN HÜI8 Bleekerssingol ad 1 460 p J Adres Tnrlmarkt H No 267 98 lOOÏ l 115 140 0 lOJl 107 105 S6y 104 TelephooniLet Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommnnaalbnrean Op 1 April 1903 140 verkregen sanslnltingen Contraeten en voorwaarden verkrjjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT loi 1 1011 1081 ll Vu 117V lOS 41V niitny i WendubtlifB in do geheole wereld bekeud en geroomd Onovertroffen middel tegen allo Borst Long l rer aagilekten eni Inwendig zoowel als ook iiitwondig in bijna itlle riektegovallen met goed revolg aai te wenden PrUs perflUUU t j per post 1 I IS TUerrj a Wondinolf bezit uon alsnog ongokenda geneeskraoh eii builzmne wurkiiig Maakt meestal elke pynijjke en geviiarvollo o oralie goheul overbodig Met lor o zalf wi3n eoii Ujaar ou l voor oufoueeslljk reboilileil beeiiKezwel en onlangs een bijna iSS faar kaukerlUdeu KeDezen Bren ct genezing en verzachting dor pynen bij wouden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f L50 per post f 1 60 Centraal Üoptlt voor Nederland Apothekc r IIEIVKi SiKDEIt8 Rokin 8 Amstenlnm Wiir geen drpöt il beitelle meo direct un i dw Sohutienanolheki du A I HIKKKY in PnsKnda bet Kohltseh Oesterreich Gehere proipeotns ie ontbieilen b bet CeDtrul ttapAt ijaoder Rokln 8 MDitera m 0 TVA Ei de iNOUVEAUTE S in Costumes Tailleur eii Vuorj ar$iinantels Ü SAiH80M Veemarkt te Rotterdam Maandag 6 Apnl 1903 Mieuw onovertroffen Prof Dr Liebers welbekend SIKCW EBACBT IUnB Alleen eeht met Fabnekimerk tot yoortdnrende radicale en xekere geaozing van alle zelfs l i J @Bt bardnekkigti nfenuwmieMen vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Hlee iücht ÖenaQwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Uaagpgu slechte spysverteriog Onvermogen Impotenz Pollatione enz Uitvoerige prospectassen Irgifcr flosoh fl 1 fl i fl 8 dubbele Hescli il fV Cenfra 1 Dopdt Mntth v d Vofïtd Zaltbommcl Dcpöti M Gléban Co Rütterdani 1 H ppel s GravenhaKo UalmmftiiB do Juu Csn Uotterdnm Wtlff kCo aouda CU bii allo clroniston Vette ossen en koeien goeden aaDvoer prijzen waren voor re kwal 35 ade kwal 3a je kwal 38 cents per half kilo Vette kalveren redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 30 ae kwal 27 3e kwal 2a cent per half kilo Veite varkens goede aanvoer pnjren waren voor IC kwal 20 s ze kwal 20 3e kwal 17 cents per halt kilo Schapen weinig aangevoerd Handel in vet vee tra ig Knkel de paasch beesten werden boven noteering verkocht Vette kalveren en carkens minder in pnjs Schapen prijshoudend De handel had over t gelieel een traag verloop tengevolge van de spoorweg staking ADvi iïÏTËNTiE BEKWAME Timmerlieden geeraaga voor gernimen tp bö H J NEDERHORST Gonda NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging Ueerengracbl 177 AMSTEKD y verstrekt gelden op Me en Xe hg IHeek rente ± 44 Ook voarêehotten en bedryft kapUaal op langen termün van alfSOO tot elk bedrag Gebri StoUwerck a Chocolade en Cacao Dawnwtïge éo t de nieuwste uitvindingen up marhinaal gebied rerM rd fabrltatlr 1 oa lütaJüiteEtd gobruik van n en fijnste gnrndutoffen gamndeerei lei braiker van Stollwerck s Ohocoiade en Cacao etc aj t v6 eiiswsa dig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aaE ion inhoud dor rcsp 1 UtilBtten Ui irma b6 aaldo 37 Biayets als IIofleTeraueier Ai Evro Diploma 8 gouden enz Hedallles een Imwija san uit annt8nd fljn tibrit t l di lS7i chreof da Accaiemio natiünul l de Farii Nous Totu d umoi une n iat A ti i ur ipremière elaawe n ocm ld n ati aa vo6r9 evovllaiLta IW lo tkMi U Obooolat bonbona varies ato to CtailwBrok B hbrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cunfiseura Bantrtbali eni sai mi neoeoMilvertegenwoordigor voor KaderlaM Jalim Mattemlodt Anwterdara Ealvcrstraat 10