Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1903

No OOW Woensdag 8 April 1903 4Sste JaargiiDg mmm mum MimwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De rijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Xo S9 ADVEttïENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat sruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Echt Zeeiiwsch Tarwebrood ia cent de K O bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEE Directr D tak DUllREN Behand van ruggegr verkrommingen Ingevallen borgt x en o beenen en iBierelieliaammi vorm algem xu akte eongttpntie êpieren genr tieklen rheumatlêche aandoeningen verttuilUngen enz enz H Vraagt hy Proefnummer van fcEVtRBLDTbURISL Vwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hooldtekst van dit hallmaandé Itjksche ttjdschrift bestaat nit de BegchriJvinS eener Bei om de Aarde die de Heer E ï Feksstha Ki iPBR in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is i y geïllustreerd naar eigen photographUehe opna men Ieder Inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 AnHehtltaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabia Perzië Voor en Achter IndiB Birma Malacca enz Prijê per jaargang f 7 iO ind dt AniKktiaarten De Inteekening is te allon tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem mSlEFOT TAN THEE Heu wordt venocbt op t MEUR te letten on H T MaGIZON VA M IIAVENSWAAYZONKX OORXNOHEM Deze THËËËN wordon afgele Terd in verzegelde pakjes van y twee n een f lf en een Ned otia mei vermelding van Nommer ec iPr s voorzien van nevonstaami EMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz In het Verlichting Uagazijn De Avondster Dubb Bunrt Tcleln 117 ja steeds voorradig do nienwe modellen dasornamenten en fraaie Ballons Degelöke GASKORNÜIZEN en UOMFOREN Zninigo branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend N M VAN LOON Aanleggor van ias en Waterleiding Druk vanA BRINKMAN 4 Zn öouda GAAT ZIEN naar den TIENDEWEG de overgebleven SrrniS EN SGSILDEBIJEN EN TEBELS waar zich nog onder bevinden ÖROOTE SALON SPIEGEtS vergulde en eiken in stijl SÏAALGHAVUEES van COUPIL en ETSEN van bekende meesters Nog slechts een paar dagen voor buitengewone Spotprijzen VHM DNTItiiE AISLES MOET WE i Tiendeweg GOUIIA Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelgken t jd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlacht tot de van onds bekende bekroonde en wereldBeroemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A 1 T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j inmm f i i i nm i i Mr r TZn r Lt t wwwnmww PRAEPARATEN VAN Firma WOLWJT Jb Co Westhaven 198 Jourfa ia TBiVSTB JV Kleiweg E KlO Gouda E H VAN MILD Veeratal B 12ü te Gonda A BOÜMAN Moordrecht l INK3E Nieuwerkerkad IJtel A N v N ZES BN Sc woiiAoMii J Th TültKKN jSojtw B T WI IK Oiidttcaicr A SCHEER IlaattrecH P W t EDE Oudewater K V4S dkr HEMDEN te Reeuwljk P v d SPBK Moercapelle D v d STAK Waddingsveen Wed A HOLST Waddingêveen M KOLKMAN Waddsvingeen P A uu GIIOOT Oitdewater V DB JONUH Oudewater J P KASTELEIN Poltbroekerdam D BIKKER te Bemchop k Ullla l t I UVIIC oowel bij kinderai nil voUftssenen gebrek aar eetlust slechte joowB uij iM v i nil voUftssenen gebrek aar eetlust slechte aDlIiveriarlne zenuwhooUn ter versterklne na ziekte otkraambed koorts harf eejolceii OUINA LAROCHE FERRUQINEUX m het bijioiiilei tec Bloedgebrek BleekluoM kwalen yan Klitiaehol laaftljlli eia Vcrkriigbaar m fluoM i f 1 90 en 1 PaLal r or af voa laaatn eratarkend aangenaainv n mB k vo ird 8 erOksi feb ik L IK CI V a W o ai 0 klnileren zwakken en kllerachtige geatellan ieei cuiri tebeveleiL AU ganeeakrachUga drank bij atoomlaaen te apljsï rterineaorganen en l yoorraigelmgon en klein kinderen Piin per btii Kf X 70 1 Kur O SO i X K r 0 60 Chemisch M AtlrciaSb aa Spaciaal voor Kindervoeding in bussen a H Kgr 0 90 lultere JTlCIKaUIKCr Er 0 60 Kjp 0 2 hnlre Cigarette is voldoende ter beatrij In AStnma Vil arCttCn d iïiJn i a aanvaüen van Asthma etc doosjes J 0 80 en O BO r doosjes A O BÜ en U ÖU r I aniarinUC DUnOUna t 5 Migratoe CongeBtieaetc voor look lrtaiana r voor kin lcren l e ii c i le Tamarinde Bonb ons v n KRAF rF l lEN HOLM beiangriike dienslen daar de vi rm voor liet kmd begeerl ijk n de smaak aangenaam is Krijl pee dooaje ƒ 0 8O eny U OU Calrraaatr Dacéïlloc algemeen erkend aU bel BESTE hnbmiddel aaimiaKr aSlllICO Hoaat verkoudheid en KadpSn hal ii i een alljmoploasend ao verucmend middel hl ultnannidMd uiUoilend in H O eKhjes verkrijgh r Prijs 0 20 per Heaclija ft ï mvo vrtoi mm KRAWÏUEN HpUI te Zetat Ica mm KRAWÏUEN HUIJI ie 5 jj ij KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AliÉlU Het groote aantal zenuwkwalen na zeni rhoofdpUn af tot de voorafgkandfl k Bt ekeneD van apopUxl hin aben t tM trotMOiw nog atARds alle midileieQ dooi da niedluclie watflosi hap ungavend Kent mo den nleniraa Wd koMi de44 r too daliij dtiorhot gebruik ninkenvaa deueoBvoadlntenweg nanelük Ungi de htuï f M phyRloiogiaohe oiitdektttng gaduu h eft die na bonderde proefttemlngeii th Ba over de fehèalewflnM ▼ erbreid 1b en terwijl If fn wetenHohappeiiJkè kringen if hoogate belugatelUng wekt tertu eena weldaad bltjht te iljii vovr da aan Munwltwalen Uldende taeoiaoheid Deie geseeawijze ta nltieTonden door den geweren OfBoler tnb Outondbeit Dr Boman Welaamaiv tv rUahofui n keruron de 00 dervindlng opgedaan In ene HMarlge prabtÜk Itaor waMohtMC TRn h tli M MMaal per Ui worden dn rtvc geMbIhteaieffcB d r d h ld naÏMdellIJk fts k Ma w ncdesrdoeltt Het dmn geneeewIjBe werden werkeltjk aokiHerends nHOlteton TWkXMM en ig maakte aooveei opcugi dat van een door den nitvlnder feaohreras wwUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en peneilng binuea korten tijd r edi deaiedrnk veiBi henfn Is Uit boekje bevat niet allen Tor het crMM pnblipk vBrfltuftiihare vcrklariöften omtvwtt hot wcseii der nienwore therapie en da daarmedt BeUa lil wanhoiilgf Eevalleu verkregeu uitwMhuig mnar ook vmdt men daarin H hiiiidt lliigpu iilt e la jolmft v ialtre nad ir prafMaer dr prektltiereari laaeaahetr aaa het kraak aie dr arrend arta aiBMlHen Bail Emi Dartet mrd dr gunetitieBr dlrcate r dar itvano tliorapeullialia larlohHRg veer i f ar dea Cenaeircentral d hyerüia Hte 81 He oH 334 Coniul van Airhei baoTi Vó drle CorftiVïr BuiipMh trreaV a Ia ia Zlrkalti Ob Itarin weUnaebappellJke rer liNfllit blndpii dieaatide e gi neeswijae gewud atin aoomede anolmft vao g tul BolM inpu vun hciogi B ila i8tcgeD eHkmjdig ii onder welke P Ééi liab i ril l ct mod dr tft Weenen Dr C aongaval II La Farrltr Eurs lid tl dB tanti 11 TmnhrJI en vele aüdereii Aan all D wlfmonawKONtel nrer nt mindar KkascdMiii lijivf laaa KOgvni K iinwa htl hrld lljricn waarvan de ken tee kenen lUn Mrenlaelii haanella igrafna tokela haaf idrii g pl ll J U U tam looala iarsnde kflhandel wrilven eleotrlaeeren atoomlooi of seebaden e n genealng of iMd nf bumw kvul gerondM kebben en ten alotte ilj die vreea c t c1 h T r ber rt uutoa i da IwbbaB ffana veraohljnaelen ala liob aanhaudaad aagtUl voaltn wrdoevlBB M bMH kaaffada Mt dabaHiHM flikkaringan an denker werden veor de oagea dnikkenda plfn onder fiat vMritaafl aaMai a aaraa kat aa ea van krlelellHi In aa het alaM vaa kandia an vaetan an al daie dri wttgocllii ma wlUdAra ala ook aan jonge nslaje lltdande aan bltekmnt ea kraehtetooahald mE ui iMwod lalft aaa e i araeaaa die vaal net hal baefd werkaa en geeatelijke rawtie willn TOOTkOBm wordt drinc Bid aaagandan alcb bet bovn Tonnelde werkje a te aobalTen hetwelk op aUTt c keatalaaa aa ft tnaa var lendan wordt door Am t rdtaBB door H C i RBA1 Co Helltgeweg 4S VtrMht LOBRV A POHTOV Undegraoh m de Qurdbnu F r Q Jonnte hnlenBiach medletnale tentoonatelUng ia de Dr Wèto aa aa B l on or do ftedlBcba JnriJ wci do mivrroa edaillo bohvMBdU Kranken genezen en kwakken sterk gemaakt Da wonderbare Levenskraoht ontdekt door den meest beroemden Dooier die alle bekende kwalen geneest til imtk iteu mA vaiiton IM gfUlk T U di ntMtL De Medicijnen zijn gratie voor een ieder die tijn naam en adres inzend Na jaron van geduldige atudie en delTen in oude tijdschriften zoo wel als iu die van den tegenwoor digen tijd heeft Dr James W Eidd Battes Block Port Wayne Ind 8035 ü 8 A bekend gemaakt dat hij Cr Jame WiLliim Kidd te wondsrbare levenskracht ontdekt heeft eii dat hij hokwium is met de hulp van zijn wonderbaar middel dat aan geen ander boVend is en welke het resiiUnat is van ve e jaren studie in het zoeken naar deze kostbare levenskracïlit om alle kwalen vnn het menschelijk lichaam te genezen li r is geen twijfel opzichteuB den ernst des Docters wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die hij dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om doze wonderbare Levens Krach c zooals hij het noemt to probeerea want hij zeiid het gratis aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te overtiiigea van do wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie s waagt Sommige van de vermelde genezingen zijn zeer morkwaanlig en tenzg voor de vertronwbare gotuigeniseen zouden zo bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drio maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door Uunno geneesboeren waren opgegeven zijn hersteld on aan familie en vrienden terug gegeven Rheumatiek zinkons maag bnrt lever nier blaas bloed en huidziekten zijn als op ma gische wijze verdwenen Hoofdpijn mggepijn zeniiwachtighoid tering hoesten verkoudheid asttma catarrh Inchtpijp ziekte eu alle keel ongeBteldhedon longen of oenig levonsorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan oen wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag eu aanbeien zijn spoedig en blijvend genezen Het zuiverd het gansche lichpam hei stöld de zeniiwkraoht de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor do Doctor zijn alle lichamen gelijk on komen onder het effect van zijn wondervoUo Levens Krachtt Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is vrü voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicynon worden u dadelijk franco per posi toegezonden ONTVANGEN alle soorten SCHOENWERZ in het Noord Briibaiiyi Scbw e LaarzeBiiiagazij KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend c Alle reparatiën en aanRemeten werk liOPü POIKM OüDü 4 8CHIEDAMMEK GENEVER Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar bjjt M PEETERÖ Jz N B A U bewijs van ecbtheid ii oMhet en kurk steedk roornen ran den naam der Firma P HOPPB f Eeo eellepel SODËX zal in den regel beter foldoen dan t 4 Kilo gew ne Soda Bultealaoüsch Overzicht De Ganlois meent als zekot te knnnen mededeelen dat het bezoek van koning Edaard Vn te Pargs thans vaststaat en Z M den 2en Mei te Parijs zal komen waar h j bj de Britsche ambassade zal alstappen 01 het bericht waarheid bevat kan niet beoordeeld worden maar het ziet er wel naar uit alsot het meer dan een praatje is De Engelschea bladen bespreken ernstig het plan en geven er hnn levendige goedkenring over te kennen De Times zegt dat het bezoek van den Koning aan de Fransche hoofdstad niet enkel een eenvoudig teeken des tps is Het is ook een lactor die de vricndschappeiyke regeling van jnaesties moet vergeraakkeiyken welke in rich de kiem van oneenigheid tusschen do beide regeeringen zouden kunnen dragen Ook Daily Telegraph en Daily Chronicle spreken in dien geest Uit Frankrgk komen van Zondag drie redevoeringen De minister van oorlog André de minister van marine Pelletan de president van de republiek Loubet zijn aan het woord geweest Camille Pelletan op een feestmaal van 1600 converts te Perpignam waar hiJ zich heeft laten loven door generaal Podoya die met znlk een minister van marine de toekomst wel oader de oogen dnrit zien en verrukt is over den levendigen en schranderen democratiechen ijver van zijn vriend Pelletan De minister van marine heeft geantwoord in democratischon en anticlericalen geest Om trouw te blijven aan de idealen der Eevolutie sprak hij moeten wij de geesteiyke orden vernietigen de rijkdom aan de doode hand ontrukken en arbeiden om te geraken tot een meer gelijkmatige goederenverdeeling Pelletan wees op het klimmende gevaar van een flnancieelen toestand die aan tjden van het leenstelsel herinnert een gevaar dat in sommige landen dreigende afmetingen gaat aannemen De Eevolutie heeft hot volk bevrp van de adellijke en geestelijke leenheeren wj moeten nn de flnancieele leenroerigheid uitroeien Heftig trok de minister te velde tegen de partij lüe het monopolie van vaderlandsliefde voor zich eischte tegen de nationalisten André heeft te Bourg gesproken over de vrijheid van gedachte Ook hij sprak als politiek partijman evenals zijn collega te Perpignan Hö bracht in herinnering wat in de laatste jaren al niet was gedaan door de regcering en betoogde dat de strijd op hetzelfde terrein moest worden voortgezet FtUlLLEiOX UEPBEJLHAAT 6 Al den tgd dat zy in Angelina s biJEijna waren zonder ooit tot haar het woord te richten en haar al door van terzqde opnemend bleven zij met elkander fluisteren terwijl zij elkaar stootjes gaven met de puntige ellebogen met de kleine schokjes van verschrikte vogeb zonder hun bevalligheid erenwel en vertoonden rij roet een weinig beleefd gegiegel de lange tanden waar de thee doorheen siste Alles werd bij die eerste samenkomst afgehandeld nadat master Seyton tot zijn zieltogende wederhelft had gezegd Wat dunkt u m ij dear En nadat mistress Seyton had geantwoord doch niet dan na eerst zoolang haar fleschje met vlugzout onder den neus te hebben gehouden dat een bedwelmde os daardoor tot het leven zou zijn terug gekeerd Ach maak er een eind aan Doe maar alles zooals jtj dat goed vindt Ik voel me vandaag zoo afgemat Het vertrek naar Frankrijk zou over drie dagen plaats hebben Als we zeiden dat Angelina roet blijdschap of ook zeUa maar tevreden in een dergelijk gezel Deze beide leden van bet kabinet komen dus even krachtig voor de anticlericale politiek van Combes op als de minister president zelf in de vergaderingen der Staten Óeneraal De president der republiek beeft gesproken in de Sorbonne en zooals het een goed constitutioneel vorst past heeft hjj zich gehouden buiten den partijstrijd Niet van den strijd tegen de geestelijken heeft hij gerept maar van den strijd tegen de tuberculose In Duitscbland is de ziekteverzekering verplicht maar in Frankrijk land met andere zeden moesten de bnrgers door onderlinge verzekering de ziekte die zooveel verwoesting aanricht bestrijden Do president woonde een nationaal congres bg van voorzitters van onderlinge verzekeringmaatschappijen In de Fransche Kamer werd gisteren de verkiezing van Syveton behandeld Jaurès bestreed de geldigverklaring eu kwam terug op de zaak Dreyfus want hg weigerde zich te onderworpen aan de tactiek die in naam van een amnestie het onderzoek naar de waarheid wil beletten Zij die ons beschuldigen een partij van vreemdelingen te zijn zijn dezelfden die tot vervalscbingen van de handteekening van een vreemden souverein de toevlucht namen Jaurès kondigde aan ie dezen opzichte een onbekend document te zullen meedcelen Spr behandelde vervolgens de valschheid van Henry Deze wetende dat hiJ ontdekt zou worden deed met medeplichtighold van den groeten staf een tweedn misdaad om de verklaring van den Dnitschen gezant dat deze nimmer Dreyfns had gekend te niet te doen Vorder verklaarde Jaurès dat toea generaal Pellienx van de zaak Henry vernam hjj aan den minister van oorlog een brief schreef die niet werd gepubliceerd Personen uit zijn omgeving gaven mg verklaarde spr den tekst dien ik aan de Kamer zal meedeelen Het schrijven luidde Pargs 31 Augustus 1898 Slachtoffer van lieden zonder eer niet langer kunnende rekenen op het geweten van ondergeschikten en geen vertrouwen kunnende hebben in chefs die mij laten werken op grond van valsche stukken vraag ik onthef ng van mijn dienst Brisson viel in de rede en riep Ik was toen ministerprebident en verklaar van dat schreven geen kennis te hebben gehad Jaurès die zeei vermoeid was verzocht heden te mogen voortgaan De zitting werd opgeheven De ernstige toestand in Turkije neemt een groot deel van de belangstelling in Europa in beslag De Sultan is naar de Temps ver schap het lodiii verliet waar zij haar heele jeugd had doorgebracht en dat voor haar een vaderland was geworden zouden wij de waarheid te kort doen Het kostte haar veel om van die moeder haar eenige bescherming hoe zwak die dan ook wezen raocht haar eenige genegenheid hoewel die dan ook geleden had een afscheid te nemen dat Angelina in haar ontstelde verbeelding beschouwde als een afscheid voor eeuwig Alleen volkomen alleen uitsluitend aangewezen op zich zelf zonder eenigen zedelijken steun ging het arme kind het onbekende tegemoet Voortaan zou geen enkel gezicht meer een herinnering b j haar kunnen opwekken geen enkel gezicht haar gemeenzaam zijn of een gemeenschapsband vormen met haar eigen bestaan Ja dat was wel een ballingschap een ballingschap in dienstbaarheid want steeds moest zijleven bij anderen en zij kon niets n eer van haartijd of van haar persoon als haar eigendom beschouwen I Maar mevrouw Vetti scheen vree elijk gesteld te zijn op dat vertrek naar Frankrijk sprak daar van met zooveel opgewondenheid hoewel zij blijkbaar zich telkens nog inhield hechtte zooveel waarde aan de zending waarmed zij haar kind belastte en wat de materieele voordeelen die inderdaad niet gering mochten heeten zoozeer uit dat Angelina voor zich zelf gemakkelijk genoeg tot elk olTer bereid en ontmoedigd door zoovele wreede teleurstellingen zelf den moed niet bezat om de haar gedane voorstellen van de hand te wijzen neemt niet voornemens al te krachtige maatregelen te nemen tegen de oproeriga Albaneeien nit vrees Want Abdoel Hamid is oÈringd door AlbaniSrs zija garde is uit Albaneeien samengesteld zijn ministers zQn Albaneozen zelfs zg n grootvizier Ferid pasj is uit Albanië afkomstig En hij vreest dat e n paleisrevolutie zou uitbreken wanneer hij de hervormiugs plannen te krachtig wil doorzetten of wanneer hy te kras laat optreden togen de AlbaniSrs Want niets gaat bg den Sultan boven de zorg voor zgn persoonlgk welzjn en hy weet dat hg zich door zgu goed vertrouwen in de Albaneezcn tot hnn werktuig heeft gemaakt Daardoor is de Snltan geen meester meer van den toestand De aanslag op den Büssischen consul te Mitrowitza heeft don toestand volkomen gewgzigd Indien de heer Schterhina aan zyn wonden sterft zal Rusland op een krachtige onderdrukking moeten aandringen van den opstand die aanleiding heeft gegeven tot dezen aanslag Dan zal de Sultan moeten optreden tegen de Albaceezen als hg zich niet den onwil van Rusland op den hals wil halen En de EuBSische Regeering is na den aanslag op den Rnssischen consul te Mitrowitza wol wat van meening veranderd men begint in Bassische Regeeringsktingcn in te zien dat de toestand in Turkge zoo gecompliceerd is dat er krachtige maatregelen zullen noodig zjjn owf een uitbarsting te voorkomen Dit is bet gevolg van de vriendeiykheid van den Sultan om de hervormingen gevraagd voor de drie vilayets ook uit te breiden tot de andere gedeelten van Europeesch Turkge Was dit niet geschied dan zouden do AlbaniSrs niet in opstand gekomen zyn nu kan de Porte zich met een beroep op de Albaneesche onlusten pogen af te maken van de invoering der hervormingen ook in Macedonië Het is dnideiyk dat de revolntionnaire comité s in Macedonië en Bulgarge een ruim gebruik zullen maken van de nieuwe omstandigheden en dat zg aan de Macedonische Christenen den raad zullen geven nog een paar weken tegenstand te bieden dan moeten naar hun meening de mogendheden tnsschenbeiden treden Nog is Rusland bigkens de mededeelingen verleden week in de Nowojo Wremga verschenen met vredelievende bedoelingen bezield Maar de omstandigheden knnnen de Russische Regecring noodzaken tusschen beiden te komen en daarop rekenen de revolutionnairen Indien Oostenrgk naar in Russische bladen teweerd wordt zgn formeel aanvaardde verplichtingen niet nakomt en den opstand in Albanië stennt dan zal Rusland geen oogenblik aarzelen maar dien opstand met kracht De zending die haar moeder haar opdroeg na haar te hebben laten zweren er nooit met iemand onder welk beding dan ook oyer te zullen spre ken voor zoover zulks althans niet bepaald noodig was ora achter de waarheid te komen waa heel eenvoudig om als zij eenmaal goed en wel te Parijs zou zijn aldaar ronder dat het iemands aandacht trekken kon te inlormeeren naar eene zekere fanüHe du Haussey te onderzoeken wat er van die familie geworden was of er nog enkele leden van in leven waren en met name een zekere Gontran du Haubsey die vroeger officier bij het Fransche leger was geweest en zoo ja wat dan zijn tegenwoordige positie was Met zulke aanbevelingen en na aan haar moeder bijna al het geld te hebben gestort dat master Seyton haar voor het eerstvolgend jaar had uitgekeerd ging Angelina scheep eigenlijk diep ter neergeelagen en bij hare daad van zelfverlochening veel bedroefder dan zij ooit te voren was geweest daar zij weg moest gaan zonder datgene wat den reiziger kan opbeuren en versterken zonder eenige hoop In het hart V Hit vBRBLijF TE Parijs Door de reis en door de eerste aanrakingen van Angelina met de familie Seyton werd geenS zins haar gevoel van verlatenheid en moedeloosheid verzacht ja door allerlei dingen ware dat gevoel wellicht bij haar opgewektheid geworden zoo t niet reeds van bet begin af had pogen te onderdrukken Gelukkig is het zoover nog niet maar met dat al is de toestand zeer hachelgk en kan men allerlei gebeurlgkheden verwachten Door de gewone politiek van aarzelen uitstïlleD tyd winnen en halve maatregelen nemen heeft Turkge de toestanden zoodanig verward dat er slechts verbetering te verwachten is van een hovigen schok Zal de regeering te Konstantinopel in staat zgn om dien schok uit te lokken en nog erger zal zg dien kunnen verdragen Dat is de moeilgklieid waarvoor men geplaatst wordt en men vreest dat er een tgdperk is aangebroken waarin iets anders iets uitgebreiders noodig is dan een door Rusland en Oostenryk opgesteld hervormingsprogram President Roosevelt is zoo verstandig maatregelen te nemen tegen de overspanning waaraan een politieke reis gelgk hg thans onderneemt hem blootstelt Nadat hy te Milwaukee een rede gehouden had zeide President den voorzitter van de regelingscommissie dat hg hoezeer ook waardeerende de gastvrgbeid die hem ten deel was gevallen zich niet langer aan zulke zennwknallende programma s kon honden Hg zou anders zgn reis niet kunnen voortzetten on hg verzocht dus do commissiën de recepties vergaderingen en feesten niet zoo snel op elkaar te laten volgen Reuter heeft reeds een en ander medegedeeld nit Roosevelt s redevoeringen Te Waukesha in Wisconsin zoide de President Het spgt my dat er in de pers geschreven wordt over do verhouding tusschen Amerika en het buitenland Ik geloof niet dat de Vereenigde Staten ooit onrecht behoeven to verduren on ik zou dat ook niet dulden evenmin als ik zou kunnen goedkeuren dat de zwakken van ons te lyden hadden Ik houd vast aan de Monroe leer en zoolang ik president ben zal er volgens die leer gehandeld worden Maar ik zoek er geen verontschuldiging of rechtvaardiging in om andere mogendheden onaangenaam te zyn Wg willen do vriendschap van het menschdom Wy wenscheit den vrede te bewaren on verlangen naar de welvaart van alle natiën Te Milwaukee is Roosevelt ook de gaat geweest van de Duitscho club waar hö hartoiyk ontvangen en toegesproken werd Overal op zyn reis wordt do President met geestdrift toegejuicht In zyn toespraak te Minneapolis beeft de President in wat minder algemeene bowoor dingen over de noodzakelgkheid van uitbreiding der vloot gesproken dan hg elders Iiestaan Bijna dadelijk had het arme kind begrepen dat die omgang altijd met iets pijnlyks met iets vernederend zou gepaard gaan zonder dat Iets afgescheiden van het geld als tegenwicht zou kunnen dienen dat in slaat ware ora voor het teedere hart dat too kiesch was en zoo fier den opgelegden last ook maar eenigermate te ver lichten De vader William Seyton was een egoist brutaal en lomp de moeder Elsina Seyton in nog hooger mate zelfzuchtig en bovendien onuitstaanbaar met hare werkelijke of voorgewende ienuwziekten en hare absolute minachtmg voor alles wat niet haar eigen persoon gold de meisjes mis3 Clary waren zelfzuchtig prctensieus en impertiment Die menschen hielden slechts van twee dingen van zich zelf en van het geld bewonderdeh slechts één ding het geld hadden slechts voor een ding eerbied voor het geld Bovendien had elk lid van dat gezin een persoonlijk ideaal dat hem van de anderen onderscheidde en zoodoende als iets karakteristiek moCht worden aangemerkt Voor den vader wag dat de weivoorziene disch dikwijls en veel te eten en daarbij dikwijls en veel drinken zoodat zijn gelaatskleur steeds een wemig meer naar het violet dan naar het rood overhelde en er in zijn bleekblauwe waterachtige oogen een tinteling merkbaar werd waarvoor Angelina insttncimatig bevreesd was ly rdt vervolgd