Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1903

verzoctit daaroTer niet door te spreken als zgnde dit niet aan de orde kondigde de beer Troelstra een interpellatie aan ora den minister van waterstaat vrai en te stellen omtrent de wjjze waarop getracht wordt op de spoorwegen de zaken loopende te bouden De interpellatie zal later worden behandeld De heer Troelstra achtte verder de werkstaking door de regeering uitgelokt omdat zg gezag boven recht plaatste en stelde haar verantwoordelijk voor het bloed dat te Abcoude beeft gevloeid Uitvoerig bestreed hj voorts de verschillende stralbepalingen vooral de ontzetting nit politieke rechten De beer Merchant hoewel de handelwijze van het comité van verweer critiscerende als een droevig wanbedrijf waartegen de heer Melchers later opkwam bestreed de strafbedreiging van art 358 ter tegen aanleggers of leiders eoner sameospanning hetgeen zijns inziens afwjjkt van de hoofdbeginselen van ons strafwetboek Toen na de rede van den heer Melchers een der aanwezigen op de publieke tribune in de handen klapte gelastte de voorzitter dien persoon die door verschillende anderen werd aangewezen zich te verwijderen anders dreigende met ontruiming der tribune Daarmede was dit incident afgeloopen De beer Drncker opperde practische bezweren tegen de toepassing der strafbepalingen van art 2 der strafnovelle waartogen hü ook principleele bedenkingen had weguns het eenzijdige opleggen van bgzonderen plicht en het scheppen van exceptioneel recht zonder dat daar tegenover staat exceptioneele bescherming Spreker verklaarde dat biJ en zijn politieke vrienden zullen stemmen tegen art 2 De heer Staalman verklaarde ook te zullen stemmen tegen art 2 waarin hg ia een willekourige rookelooze toepassing van staatsgezag om zich uit moeilgkheden te redden ten faveure van het kapitaal ten nadeele van den arbeider on ten koste van het recht De heer Ter Laan bestreed art 2 waarvan hij ook vreesde voorloopige inhechtenisneming der leiders wanneer een werkstaking dreigt De minister van justitie nader het artikel verdedigende antwoordde aan den heer Schaper dat de strafbepalingen zoowel treffen het vast als hot tijdciyk in dienst zjjnd spoorwegpersoneel Hü betoogde voorts dot reeds thans bü veroordoeling wegons daden tegen de overhuid of den Staat de rechter bevoegd is tot ontzetting nit actief en passief kiesrecht Hij verdedigde voorts het maken van strafbepalingen afgescheiden van oone regeling der rechtapositio var het personeel De kracht der strafbepalingen ligt voor de regeering in da preventie De minister van waterstaat doelde biJ do verdediging der wetten mede dat er alle kans is dat de enquête commissie vóór 31 December 1903 met haar zaak gereed zal komen Hen meldt uit den Haag aan de N R Ct De Eerste Kamer is opgeroepen tegen heden middag 3 nre De bijeenroeping geschiedde gisteren nadat de wetten in verband met de staking door de Tweede Kamer waren aangenomen langs telegraflsehen weg D poedige oproeping doet verwachten dat oe Eerste Kamer nog heden na haar samenkomst de wetten in de afdeelingen gaat onderzookon om wanneer ze Zaterdag voor beraadslaging gereed kunnen zijn zoo mogelijk nog af te doen op korten termyn Bij Kon Besl is aan den commisaris der Koningin in de provincie Oeiderland machtiging verleend tot het bijeenroepen van de Staten van dat gewest in buitengewone vergadering op Woensdag 22 dezer ten einde alsdan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid van de Eerste Kamer der Statenöenoraal ter voorziening in de vacature welke ie ontstaan doordat de heer mr W H J Th van Basten Batenburg beeft opgehouden lid dier Kamer te zjjn Het tpperk dat de Tentoonstelling van uit de hand vervaardigde oude en nieuwe handwerken in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal geopend zijn is thans definitief vastgesteld van 10 Mei tot 28 Inni Tot 1 Mei worden inzendingen voor deze Tentoonstelling aangenomen De Tentoonstelling Walter Crane zal gedurende de Paaschvacantie nog geopend biyven Uenieng de Berichten De Israëlieten vieren dit jaar geiyktgdig met de christeneii hun Paaschfeest Paaschzondag en de eerste dag van bet Israfilietiech Paaschfeest vallen nanieijjk dit jaar samen oen gebeurtenis die sedert 1328 niet meer plaats gevonden heeft Centrom De toestaol der vier gewonde meisjes by den brand in de chemische wasschery te Haarlem is vooruitgaande Oisteravond omstreeks 6 uur had dicht bg den spoorbrug te Weesp een aanvaring plaats tnsschen een met steenkolen geladentjalk en een ledige praam Beiden waren laveerende De praam schipper J van Tol uit Ngmegen zonk onmiddellgk de schippersvrouw die onderin het schip was konniet meer gered worden Haar Igk is nog niet gevonden De schipper zelf werd per roeiboot gered Hbl Als een staaltje van de dwaze berichten die or in buitenlandsche bladen over de staking staan diene een Latfan telegram nit Antwerpen naar luid waarvan onze regeering aan de Belgische zou kennis gegeven hebben dat du internationale spoorwegdienst niet verzekerd was en dat er geen brieven uit Nederland aankwamen Volgens een bericht in de Times maken wg ons hier te lande zenuTachtig omdat do Duitschers de bezetting van Wezel versterkt hebbon Als wg het maar weten Op het baanvak IJselmonde Beurs zgn zooals bekend is in de laatste dagen de overwegen allen bezet met militaire posten zoo ook do sein en blokhnizen Nu heeft men op het gedeelte van de baon dat tnsschen de Uosestraat en do Oranjoboomstraat doorloopt een opening in de hnizenry tengevolge van het niet bebouwd zgn van den grond aldaar Dit is tusschen de Stevon Uogendgkstraat en de Rosospoorstraat in Om te vuorkomen dat men daar te plaatse op den spoorbaan zon komen is er een houten schutting gezet tor afscheiding van de spoorbaan van den publieken weg Op dat pont nu maar nog op de spoorbaan was gisternacht een militaire post geplaatst sterk 2 man miliciens van hot 3o regiment infanterie te Middelburg in garnizoen Evenals do andere schildwachton langs de gebeele baan hadden zy het consigne om niomand te laten passeeren dan degenen die zich behoorlgk kondon legitimeeren door oen bowgs afgegeven door de Spoorwogmaatschappij of andere autoriteit Het was omstreeks kwartier na middernacht of half éèn gisternacht toen de beide schildwachten d r geplaatst een viertal personen nit de richting IJselmonde zagen komen bg elkander op do baan stadwaarts gaande Op korten afstand 20 k 25 meter genaderd riepen de schildwachts hun het haltl werdal toe Eenigo malen horhaalden zg dit maar zonder resultaat het viertal bleef doorloopen on kwam ook nader en nader Toon onraad vermoedende loste eon der schildwachts een schot in de lucht wnnrop hot viertal terugging in de richting waaruit zij kwamen Maar kort daarna kwamen zy weer alle vier terug en niettegenstaande de schildwachts hen opnieuw hun halt I werda I toeriepen stoorde geen hunner zich hieraan Zg bleven voortgaan Toen hebben de beide schildwachts voldoende aan de order om niemand te laten passeeren hun geweren geladen en zonder mikken in de richting van do vier aankomende menschen geschoten Op het schieten is vervolgens een militaire patrouille komen opdagen om do oorzaak ervan te onderzoeken en na deschiidwacbts gehoord te hebben is de patrouille toen de spoorbaan opgegaan en heeft daar op ongeveer een 25 meter afstand van die schildwachts gevonden het Igk van een der vier menschen Dadelgk na het vallen der schoten waren de drie anderen hurd weggeloopen Zy bleven ongedeerd Hot lyk van don doodgeschoten man werd naar het politiebureau aan de Nassankade gebracht waar een geneesheer constateerde dat de kogel aan de linkerkaak is ingegaan en van achteren rechts het hoofd heeft verlaten De dood moet byna onmiddellijk zyn ingetreden De heer B van der Veen de commissaris van politie a Fegenoord inmiddels gewaarschuwd begaf zich onmiddeliyk derwaarts tot het instellen van een onderzoek ter plaatse en hot hoeren van de verschillende lieden die getuigen van het voorgevallene waren Zy allen moesten verklaren dat alleen groote onvoorzichtigheid de oorzaak van het gebeurde is en erkennen dat de schildwachten hnn plicht deden De godoode man is de 52 jarigo Adrianus I de Jong woonachtig in de Oranjeboomstraat Ko 201 als wegwerker en loopwachter in dienst van de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Hg is een dergenen die heelemaal niot gestaakt heeft maar trouw zgn diensten by de Maatschappg bleef vervullen Hü laat eene weduwe na met 7 kinderen I waarvan het jongste 4 jaren telt Toen het gebeurde plaats greep was by juist op weg naar hals Hy en zgn kameraad waren even te Toren na het volbrengen van hun dienst door twee andere wegwerkers afgelost en heel kameraadschappeiyk bracht man elkander een eind weegs naar huis de spoorbaan langs Het lyk van den doodgeschoten man werd aan de familie teruggegeven De beide miliciens die zich eveneens op het politiebnreau aan de Nassaukade betondsD om door den commissaris van po litie den heer B van der Veen te worden gehoord werden na afloop daarvan met het deswege opgemaakte procesverbaal ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld Nader meldt men nog Het Igk van den door een schildwacht gedooden loopwachter de Jong is gisterenavond naar zyn woning in de Oranjeboomstraat gebracht Wy vernemen nog dat vö6r het noodlottige schot viel op het balt werda geroep der schildwachten tot de vier naderende mannen een dezer geantwoord heeft met non ja koest maar hoor waaruit blgkt dat het roepen der schildwachten gehoord is N R C üit Haarlem f Ontevredenen hadden Let voornemen de ruiten in te slaan in het filiaal van Haarlem s Dagblad in de üroote Houtstraat Toevallig aankomende politie belette dit Het Comité van Verweer vergadert aldoor in St Bavo Het bestnur der Vereeniging heeft het de groote zaal geweigerd om te vergaderen Do staking van de socialistische coöperatieve broodfabriek is een nadeel voor de leden zelf Die hebben vooruit te betalen en krügen nu geen brood Doch erger is dat de contracten met do melkboeren doorloopen zoodat de aangevoerde melk moet staan te verzuren Zelfs in het bestuur dier fabriek hoewel anders natnurlgk solidair met de stakers is men daarover niet best te spreken Te Velzen krügt men nu aan de remise last van de stakende sigarenmakers te Beverwük Op iedere tram van Velzen is na een militaire post Ter beschikking van don burgemeester van Heemstede zyn gestold 60 man infanterie Een deel daarvan bewaakt de Amsterdamsche duinwaterleiding de overigen doen dienst op Bosch en Vaart het Haarlemmerboutpark en aan het raadhuis Dit werd noodig door het zich ddar vertoonen van Haarlemsche stakers die het daar en aan de bleekeryen den menschen lastig maakten Bg het uitgaan dor fabriek der firma B ynes te 7 nur waren er eenige relletjes d jordat opgeschoten jongens gilden en floten De huzaren maakten daaraan een einde door slechts even do paarden te laten trippelen Onze Londensohe correspondent schrgft ons d d Woensdagavond Ik informeerde onder meer ook by de firma Cook de toeriste i onderneming ten eindo to vernemen of en welken invloed de nlgemeone spoorwegstaking in Nederland gehad heeft op hot reizigersverkeer van hier op de Nederiandsche havens De directeur van Cook zeide mg dat zgn onderneming tot nu toe geen reden van klagen heelt over terughouding bg would bo reizigers naar onze havens Bg baar komt het gewone getal aanvragen om reisbiljetten in Do directeur verklaarde zich dankbaar voor do flinke wgze waarop de Nederiandsche regeering te werk is gegaan om den geregelden gang van het reizigersverkeer tusschen Engeland en Nederland te verzekeren en hg nitte de hoop dat daardoor do handhaving van dat verkeer duurzaam gewaarborgd zal kunnen worden Ook aan de bureaux der Great Eastern Sp Maats sprak men in hoopvolle bewoordingen ofschoon natnnriyk niet betwist kon worden dat de werkstaking vooral als zg eenigszins gerekt mocht worden van hoogst nadeeligen invloed wezen zal op de verkeersmiddelen en den weg over den Hoek van Holland En vanzelf spreekt dat de stoornis en het ongeriel middelcrwgl groot zgn vooral nu de werkstaking gekomen is even vóór de Paaschdagen en terwyi de maatschappy hard bezig was met het voltooien der schikkingen voor den verbeterden dienst van en mar Beriyn welke met primo Mei e k in werking treedt en zoowel veel tydbesparing als andere gerieven voor reizigers in beide richtingen opleveren zal Ds J Schryver te Schiedam is benoemd tot directeur der weosinriehting te Neerbosch Aan het Centraalstation te Amsterdam deed zich Woensdagmiddag een klein incident van weinig beteekenis voor Een reiziger sprong in de wachtkamer derde klasse op een tafel en hield daar tot bet aanwezige publiek waaronder vele militairen eene opruiende toespraak De stationchef de heer Van Nassen liet den man onder het gejuich der aanwezigen door eenige militairen naar de politiepost in het stationsgebouw geleiden waarmede het incident geëindigd was Hbl üit Eindhoven meldt men aan de N R Ct Een strooibiljet is hier en in de omstreken gisteren in groot aantal verspreid waarin de geschiedenis der werkstaking aoa de si garenlabriak by de firma Van den Arend tA 1 Rotterdam wordt uiteengezet gewezen wordt op de lage loonen aan deze fabriek en de sigarenmakers van Eindhoven en omstreken worden aangespoord geen onderkruipersdienst te verrichten jegens hunne Rotterdamsche medearbeiders zich niet te laten vinden voor den arbeid aan do fabriek der gemelde firma thans bier ter stede gevestigd Te s Gravenhage achten negentien turfschippers zich in hun bestaan bedreigd door het Raadsbesluit waarbg zg niet meer worden toegelaten tot de ligplaatsen aan Groenewegje en Z O Binnensingel en hnn de Laakhaven als ligplaats werd aangewezen Do Laakhaven is h i als ligplaats ongeschikt daar hnn schuiten herhaaldeiyk averg bekomen zoowel door den wind als van den kaaimnur en omdat zg te ver buiten het centrum der stad is gelegen wat ban tot groot nadeel strekt bg de uitoefening van hnn handel Tevens op grond dat aan handelaren in matten aardappelen enz is toegestaan wat aan ben niet is geoorloofd hebben zg nu aan den Raad verzocht ook aan de turfschippers wederom de vergunnning te verleeneo aan de markten van Groenewegje en Z 0 Binnensingel te mogen lossen Adressanten zoudon don Raad hoogelgk dankbaar zyn en zich volkomen bevredigd achten wanneer togeigkertgd aan elk der bovengenoemde plaatsen slechts een viertal turfschuilen worden toegelaten Tusschen twee scheppingen van den zich noemenden Noëls van Wageningen te Amsterdam de meubileeringsmaatschappü Comfoit en de Emissiebank was een overeenkomst aangegaan de bank had in het kapitaal van Comfort voor f 12 000 deelgenomen en nu zou Comfort weer aan Emissiobank f 12 000 betalen waartegenover Emissiebank op zich nam de oprichtingskosten van Comfort te voldoen en aan de aandeelhouders van Comfort 10 pCt dividend over het Ie boekjaar te waarborgen Na die overeenkomst nietig te hebben verklaard veroordeelde het hof te Amsterdam de bank om alsnog do f 12 000 waarvoor door haar was deelgenomen aan den curator van Comfort te betalen De Hoogo Raad besliste heden dat het hof dio overeenkomst te recht in haar geheel nietig heeft verklaard ook al kwam daarin voor een op zich zelf geoorloofd beding omtrent do betaling van de oprichtingskosten omdat die overeenkomst medebracht een bg art 49 W v K verboden uitdeeling in plaats van uit de winst nit het aandeel dat de bank behoorde te storten dus langs een omweg nit het kapitaal van Comfort Het verzekeringsfonds van de stad Bern tegen werkloosheid heeft thans 10 jaren bestaan Op 1 April tolde bot fonds 719 leden 75 meer dan het vorige jaar In den afgeloopen winter hebbijn 217 gehuwde en 76 ongehuwde werklieden daggelden ontvanger Het maximum der ondersteuning kon uitgekeerd worden In t geheel is aan daggelden f 6732 nitbetaald De inkomsten bedroegen f 9568 Reeds is medegedeeld dat de machinist Potter der H IJ S M een der bekende leiders nit de eerste spoorwegstaking eergisteren te Amsterdam is geweest Hy was voor rekening der maatschappg te LaagSoeren om van zyn overspanning rast te zoeken maar kwam eergisteren naar Amsterdam om met het Comité van Verweer te spreken Thans leest men in het Hbid Gisterenochtend wilde bg van Amsterdam naar LaagSoeien teragkeeren en zat reeds in den trein toen hg daarin gezien werd door een der boofdambtenaren der maatschappy die hem vroeg uit den waggon te stappen en hem zeide dat de maatschappy hem wol naar Laag Soeren had gezonden voor herstel doch niet om te Amsterdam meetings bg te wonen Toen deze ambtenaar aan Petter vroeg of hg ook meegestaakt zon hebben luidde het antwoord bevestigend Daarop is Petter dadeiyk uit den dienst der maatschappg ontslagen en door de militairen buiten het stationsgebouw gebracht Een merkwaardige splinternieuwe industrie is de aanleg van willekeurige bosichen in den tyd van een paar weken en op onverschillig welk terrein John Wilkins te Indianapolis de uitvinder dezer industrie maakt zich sterk dat hg binnen een maand een geheel dennenbosch van 8 k 10000 boomon Onlangs heeft hy een hoogst belangwekkende proef van zgn talent gegeven Een schatryk kapitalist Blair bad nabg Far Hills een prachtig verbigf doen bouwen van marmersteen dat hem 2 500 000 dollar gekost had Daar het terrein volkomen achtdnwIoM wu t legnteetd ht aan John Wilkins hem zeven H A bosch te zenden toen in de omstreken van Chester gelegen en over de planten naar de Noordzyde van zgn park De bestelling werd nitgevoerd De ondernemer liet een spoorweg leggen tusschen Chester en Far Hills 9s K M en voerde met behulp van oen speciaal werktuig alle bobmen één voor één binnen een maand naar het aangegeven terrein Onder andere boomeo waren er ook veertig honderdjarige eiken die niet het minste nadeel van de reis schynen gehad t hebben Blair heeft zgn bosch voor 196 000 dollars verkregen Stadsnieuws GOUDA 10 April 1903 Het bericht van de aanneming der Stakingswetten ondanks do daartegen gerichte agitatie en dreigementen en de nietopvolging van bet bevel tot algemeene staking waren gisteren teekonen van de mislukking van don aanslag der socialisten op het gezag Het spoorwegverkeer werd geregeld onderhouden met verscheiden personen en goederentreinen uitgebreid Bestond er des avonds nog eenige vrees voor gebrek aan verlichting in de hoofdstad doordien een groot deel der gemeentearbeiders zich solidair hadden verklaard met de stakers de berichten van hedenmorgen stelden daaromtrent gerust De gasfabrieken hebben met beperkt personeel en de maatschappg Etectra met ingenieurs en kantoorpersoneel gewerkt en ieder van licht voorzien Hier dus ook een volslagen fiasco De laatste telegraphische berichten nit Amsterdam luiden dan ook dat de sinking officieel U opf eheven De volksleiders die onverstandig of gewetenloos genoeg geweest zgn tal van kortzichtige arbeiders op een dwaalspoor te brengen dragen een vorantwoordelgkbeid die wy hun niet bengden De misleide arbeiders zullen de eerste slachtoffers zgn van dit revolutionair bodrgf dat overigens ook door gedwongen stilstand in allerlei vakken nog lang kwade gevolgon hebben zal voor hen en hnn gezinnen Iets nieuws op het gebied der industrie voor Gouda ten minste is aangebracht in den Houthandel en Kistenmakerg Do Woelgeest Kattensingel alhier Toen de firmant de heer J Vergeer indertgd de tentoonstelling te Dn seldorp bezocht boezemde do Znig generator gasinrichting door de firma Benz en Co te Mannheim ingezonden hem veel belangstelling in en besloot hg een dergelgke inrichting in zün werkplaats te doen aanbrengen Deze week is de machine in werking gesteld en op het oog reeds schgnt zg aan de gestelde eischen doelmatig en voordeelig te voldoen Het gas wordt uit antraciet gestookt wat uit den aard der zaak reeds zindelgker is We noodigen onze lezers nit eens een bezoek aan de Woelgeett te brengen die aan belangstellenden met de hem eigen heuschheid de noodige inlichtingen wel zal verschaffen Naar wg vernemen is de heer S Braat alhier als Agent voor de firma Benz en Co aangesteld die ook zeker gaarne bereid is tot meerdere kennis dezer industrie het züne hy te dragen Te Nienwerkerk a d IJsel biyft de typhus zich uitbreiden weder heeft zich een geval voorgedaan Rechtsasaken Uit Amsterdam meldt men De rechtbank veroordeelde gister Frans Rosier wegens poging tot diefstal van kippen in de Czaar Peterstraat en het lossen van revolverschoten op den eigenaar den herbergier Stephensen tot gevangenisstraf voor den tgd van zes jaren TdüGoudschenFaiisfaest Heil Leo heil De jnbel rgst ten Hemel Hoog boven t immer wilder strüdgewemel Heil Leo heill de breede zegekreet Opdav rend door de luchten brandend heet Heil Leo heil Wat vall wa ga ten onder wy staan bg t dreigend dreunen van den donder En of de bliksem zengend nederscbiet Vy staan heil Leo heil en wyken niet Wg wgken nooit wy strgden met den Heere En welke storm zich tegen ons ook keere Schoon grünze alom der dwazen hoon en spot Wg sidd ren by geen wiss ling van het lot Wy wijken nooit al kwam in menschenvormen Geheel de hel op de aarde nederstormen By t hoogste woeden van der helle macht Staan t hoogst wy ook in nooit gebroken kracht Ig de oude kracht in de een ge kracht ge boren Dit mensclienwaan noch gdel zelfbekoren Maar uit des Heeren eeuwig blijvend woord ü Petrus rots verwint geen Hellepoort Het woord dat ons den een gen weg biyft toonen Door God gelgnd aan alle vrge zonen Gewonnen voor het eemig Vaderhuis Door Jezus Christus aan Zyn stralend kruis Hot woord van onzen God waarop wg bouwen Met booger bovenmenscheiyk vertrouwen En aarde en hemel zullen eens vergaan Uw woord o Heer zal eeuwig eeuwig staan Ja Gy o God beheerscht de wereldstormen Gg dwingt de orkanen in der orde vormen Ten dage dat het Uwen wil behaagt En de oude Satan weer wordt heengejaagd De hel moog somstyds t zegelied doen schallen Bg t schudden van der wereldorde wallen De zege is verder van haar oproervaan Naarmate t klimmen van haar trotschen waan En boven Satans Schamp re zegekreten Klinkt somber t ramm len van den eenw gen keten Waarmoe Gy Heer zyn klauwen hebt om snoerd En Sint Michiel hem straks ter hel weer voert Ja Gg o God zult eleuwig zegevieren En zoo Uw liefde slechts der helle tieren Ten antwoord krügt voor hulde en vrome beê Daar rgst Uw Dag van toorn Uw dag van wee Doch Heer hoor onze beden opwaarts stygen En laat voor t loflied t grnw bre honen zwygen Gekruiste dat Uw liefde voor ons waak Eer s Heeren dag van toorn en jammor naak Laat allen naar de stem des Herders hoeren Dan zal de levenszon woer biyden gloren Dan galmt weer aarde en hcraol Heer te zaani Uw lof Uw glorie met der eenwen faam Dan rgst straks ook uit lang verdoolde schare De kreet der trouwe strgd ren opgevaren Op t Zilv ren Feest des Herders Uwer Kerk Bg t breken van de wolken aan het zwerk Heil Leo hoil de jubel rgst ten Hemel Verdwenen is het wilde strgdgeworael De menschheid juicht met wondervollen lacU By t stralen van Gods nieuwgeboren Dag H F VA MAAHSEVEEN Utrecht 9 April 1903 Ontvangen Ken groote sorteering ARTIKELEN voor het AA EillEi A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telephoan e ai tteurs van Amsterdam Vrkrs 80V l iy O Vi Slolhis tv 81 i 8 APRIL yzoaau Cert N l W 8 i rlilo di o ditc liito dito dito Sllosoi Ubl Oouill lall aB 4 IrjLLli lasohr TioglSSSSI SOosTlxa Obl ÏQ papier 180B I dito in EÜTerllsa tPoaTU AL Oiil met coupon 8 dito tiokot 8 87 85 V 88 104 10 O in 41t 1S4 I 1 HOI 108 111 18V anLAHD Obl Buinenl 18114 4 dito Oeoon 1880 4 dito bij Bolhi 1889 4 dito bij Hau 188 aO 4 dito in gouil lien 1888 8 dito dito dito 1884 i JriKJS Ferpel Kbuld 1881 4 rDKIU Oepr CoaT lwn I8t0 4 ö c leeaing serie D Oeo leenin lerii 0 I ZmsAn Bp V oblg Ut s KlilcO Ob it Bek 1890 6 VIHIXOILJL Obl on i ip 1881 4 unrt l Obhitltien 18Si S BoTIEOAH Skia laou 1814 1 NiD N Afr H ndeU unii Aren ib T b Ug Certiti tea Deli Maitaohappij dito Arn Hypolhaelb pandbr 4 i CulL Mij der Vontenl rund i Or Hypoiheekb piodbr t Nederludvhe bank und Ned HfUidelmMtKh dito N W k Pm Hyp b pnndbr 8 Eott Hypolheekb peortbr Utr llypolbeekb ilito 4V Oonilia OMtHong bank lan l BoiL Hypotheek baak paadb Ned Zuid Afr Spm aand t dito dito dito 18 1 dito 4V ul3poarwl l8a7 S A Kobl S if Z dItal Sp mij A H ob S Polk Wanekau Weenen auid 104 SnaL Or Rnia 9p M j l obl 4 BalÜKke dito aand Foatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 9B iCnnk Cti AtoirSp kap obl 4 100 dito dito obliK 4 i Vviuu Cent Pao Sp My obl i Chic North Wpr C T aanJ ilt dito dito Win St Peter obl 7 140 D6n er II Eio Gr Spm oen T a 40 ia tUinoii Centnl obl iu gosi 4 lOi i I LouM k Na hiiili Oer v aand 107 Mexico N Spw M 1 Ie hyp a 105 Miu Kansas r 4pGt pref aand N York Onlasio k West aand 8S Peon dto Okio oblig nre f on Calif Ie hyp in goud 104 8t Paul Hinn klianiL obl On Pae Hoofliin ob ig dito dito Line Col Ie byp 0 5 89 laMADA Can South Ckert r aan l 04 Vm G Rail k Na Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand SiD Btad Amsterdam aand t lOl f 8Ud Rotterdam aand 8 lOJ s Slauiit Btad Antwerpen 18S7 t iai Stad Brussel 1888 108 lol a TlieissRe iullrOesal oh 4 r o lXR Stnalsloenig 1880 8 117V CIC Oost B Cr 1880 a 101 SiiNJ 8lad Madrid S U a 41V Nfd V B i All oo l eert 0 rVAi GE de iNOUVEAUÏE S in Costumes Tailleur CU Voüi Jaar niantels Ü SAiHSOM Predikbeart bij de BemonatraDtsohOereformeerda Gemeente alhier Zondag 12 April Ie Paaschdng s morgens to 10 nur Ds A K E HORST Pred bg do Remstr Gemeente te Lochem AÏÏvEÏÏ rENTn jN De Heer en Mevrouw SPARNAALl Kküs betuigen hun harteiyken dank voor de tairgke gelukwenschen by do geboorte hunner Docthtor ontvangen Meppel 10 April 1903 1hë stbo b Door hnwelgk der tegenwoordige GEVRAAGD by twee dames 1 of 15 Mei een flinke DlBXaTBODE P O zelfstandig kunnende werken loon f 100 met verhooging en f 26 waschgeld Adres M DÜPONT Zeestraat 30a s Gravenhage NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging Beerengracht 177 AÏSTERDAÏ verstrekt gelden op ie en e hgi olheek rente + 4 A Ook vourichotteu on bedrUf kapitaal op langen termgn van af ƒ 300 tot elk bedrag POIKK OODIü UOfM PDI uuuK A SCHIEDAMMER GENEVEE Herki NIÖHTCAP Verkrijgbaar b j Jz M PEETER8 fi B A U bew i ran eofalheid ii eftohet en kurk toodi roorxieo TU d Q Dum d r Firini hnoMi M IS Tmmm MUllAgM Mk u lUc itt rriMi Seh M prM r p HOPPe oEsirsfiiJsmsiiMi De Nieuwe London doet de Rrgze haren binnen enkele dagen verdwQneD maakt bet baar glanzend en zacht belet bet aitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Ëisch op den bals LONIIO V Prijs f 1 50 en i 0 85 per flacon Verkrügbaar bü I A OATS te Gouda fabr De Papiermolen Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt Dd wonderbare Levenskraoht ontdekt door den meest beroam dea Dooter die alle bekende kwalen geoeest Kirkwuitiif inMiMM til nlttk lUu mA voéttM lil MMm Tu kH w Uaü i l U k mrtljfa ntdiki De Medicijnen zijn gratie voor een ieder die tyn naam en adres tnzend Nft jaren van geduldige studio on delven in oud tijdBchriften 1 00 wol in die Tan don togonwoor digen tyd beeft Dr Jamos W Kldd Baltei Block Port Wayae Ind 8035 ü S A bokeiid gomiiakt dat hy Dr JuBM Williim Kidd te wondarbaro levonikraobt ontdekt heeft on dal hij bokwBii n ïb met do hulp van ïljn wondtirbaar middel dat iwn geen aiidor liokencl is en welke het rettullant 1 van vele jnron studio in net AiekOft nonr do£o kostbare levenHkracht um alle kwalfn vaa het inonstihel k lichaam te geno7i0ii br ïs gem twijfol opïichtens den ernst des Dooter wanncor hijj dezo dingon boweort want de genexingon dio hg dagelijks beworkt stavon da waiirhoid Byner woorden Zijne theorie op redelijko gronden obaseeril op do praktijk door hem verkrogeit iu itu b handeling van patiënten gedurende vele jaren H t kost u niets om doze wonderbare iLevens Knuhtf Booals hij het noemt ta proheeron want hij mü hot gratis aan iodore lijder in gonoogyjime honvoelhaid om to overtuigen van de wonderbarende genotendo kracht weshalve gy niets waagt Sommige van de virmeblo geaezingen zyn rmx morkwaanlig en tenzij voor de vertrouwbare getuigenisaen souden zo b na goen geloof vlndun Lammen hobbun hunne krukken wcf eworpou on konden loopon nadat zy twoo of drie maal de modicynen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneoshooren waron opgogevon zijn heriteld en aan familie on vrienden terug gegeven Kbeumatiek zlnkens maag hart levernier hlaas bloed en huidziekten jn als op rna gÏBche wyze verdwenen Hoofdpyn niggopyn zenuwaohtigheid tering hoesten vurkoadheid osthmn catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongesteldhedon longen of oenig loveusorgaan zoo spoedig hentetd dat hot nieta minder dan een wonder ia fiedoeltolijko beroerte looomotor ataxia waterzucht jicht huiduitülag eu aanboian zyn ipoedig en blijvend genezen Het zuivenl hot gnnscho lichaam hersteld de zeauwkraoht de bloodsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkrogen Voor do Dooter zyn alle liohnmon gol en kotnen onder hot effect van zijn woudorvolle Lovon Krachtt Schrijf van daag nog voor do raedicgnon Het ii vrij voor ieder lydor Vermeld waarvan gy genezen wilt zijn en de medioytion worden n dadolijk franco per post toegezonden VAN Blommesteins Inkt IS proi fonderVindelijk cie BESTE en volkomen ONSCHADFLIIK APELDOORN HOLLAND EEHIBBEFOIVMTEEE Mea wordt verzocht op t NEKK te letten 0IT B T MaoIZIJN TAK l KAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden sfgel erd in Terzegelde pakjes n r ij iwee n een half en een N d ont Iniet vermoldinfc ran Nommer ec Prii Toonien an nerenitaaod Vlerk yolgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitroerinj Tan ge eerde orden aMiberelende J C BUL roorbeen J BSEEBAABT Lz