Goudsche Courant, dinsdag 14 april 1903

e i fc atr 5 i£r M 1 I M SI IS se 18 so Sl ƒ 41 1 10 41 60 Hl S n 1 S4 se ao 10 ao 4S so u o ƒ 6 SS S 1 S 1 t M 7 84 S 7 1 a 1 1 in 11 18 10 K 13 Sl 1 18 Kt Algemeene Maatechappij vanLeven veraekering enUifrente In het Verliditing Magazijn De A volldslep Dubb Bnnrt Teleto 117 zijn steeds voorradig de nieuwe modellen dasomamenten en fraaie Ealloiis Degelijke GASFORNUIZEN en COMFOREN Zsinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend M M Ml loon Aanlegger van Gas en Waterleiding Een eetlepel SODKX zal ia den re el beler oldoeo dan 1 4 Kilo gewone Soda De ondergeteekende beveelt zich aan voor het leveren van SPOORBROOD en Brood om op te staken en Brood ota op te werken A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 oisrTVA i55a BJsr in het Schoen en Laar enmngn ijn in do Korte Oroenendtal een RUIME KEUZE in verschillende soorten S€HOEi WËR L Alsmede een GROOTE KEUZE in Jongens en leisjes Schoollaarzen H 1 Lage prijzen B VAM TOICERLOO i middel tegen IlkemM leM eni nug ia geen breken in fleeen et bij nDro dCB dnn b O orde en tan littcatat Paton eg connl Irnoald te Port au Prince de Kroonorde tierde klane DciTacHuiD In den Han ii zware ineeawTal geweeit zoodat de aneesw Donderdagmorgen eenkalren meter hoog lag bi drie gradenTsrtt Itiui Nn beeft men op Sicilië weer aardachokked waargenomen ran krachtigen i rd BINNENLAND 8TATEN Ü ENEllAAL EBIISTB HAMBII Zitting van Vrijdag 10 April Voorzitter de beer 3 E N baron Scbimmel penninck van der Oye Alle mlnliten z o aanwezig Zijn ingekomen de laatitelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waaronder do Stralrecht novelle en de beide andere wotiontwepen Ingekomen zijn de geloofsbrieven van den beer Dojes benoend ter vervanging van den heer Alborda van Ekenatein provincie Oroningen In banden gesteld eener commUsie die onmiddellgk de geloofsbrieven onderzoekt en daarna rapport nitbrengt Uit de conclnsie der commissie strekkende tot toelating vereenigt de vergadering zicb De heer R P Dojes in het gebonw aanwezig wordt door den grifler in de vergaderzaal geleid legt de vuorgescbroven eeden af wordt door den voorzitter gelak gewenscht en neemt zitting De Voorzitter benoemt tot lid van de Commissie voor de verioekachriften de beer Bosch van Drakenstein in de plaats van den heer Van Basten Batenburg De leden begeven zicb naar de afdeelingen tot bet benoemen van voorzitters en ondervoorzitters De vergadering wordt gescheiden tot heden Toormiddag U nnr Het Comité van Verweer aan de Nederl Arbeiden De aanslag op de arbeidersorgaoisatio door de Nederlandsehe Regeeriog op het stakingsrecht der arbeiders in bot algemeen eii op dat der arbeiden b spoorwegen en pnblieke diensten in het blonder is voorloopig gelakt Met 81 tegen U stommen heeft de Tweede Kamer der Stnton Ueneraal de dwangwet aangenoraan en omringd door clnbbelo en driodnbbolo hagen van bajonolton u t Ncdarlandsrhe kapitalisme en ztjn staatamacbt nog maar al te goed in itaat tyn wil te doen dekreteeren Medearbeiders I t Is een eisch van goede krijgskunde té Tetlreeren als dat moet Het moet thans Het Comité van Verweer heeft van nacht eenstemmig besloten do algemeene werkstaking geproclameerd tot wering der dwangwetten op te beffen voor heden 10 April s middags twaalf uur Kameraden I Ontvangt deze tyding met al de kalmte waarover gti te beschikken hebt GiJ hebt dezen grootschen strjjd met Millgen ernst gestreden Bewaar die bonding ook thans og Oeet ook thans nog den machthebbers geen gelegenheid tot bloedvergieten En dan in dit voor de Nederlacdsche arbeidersbeweging zoo ernstig oogenblik hebben wij één woord te zepen I Waakt voor nw organisatie I DUr is gw hoop I Di r is nw toskoniit I Hel ia t6eh waar bet fiere woord Ons zal de wereld z jn ondanks alles HET COMITfe VAN VERWEER AHVEKTKNTIEJN V Heden overleed mijne lieve Vrouw Maria Tknaa km m lit m der Pais in den onderdom van ruim 36 jaren D HERMAN DE OROOT Ann Oostburg 9 April 1903 aan de Directie der Serefe NtderlandMh OnderUnge V ever ekmrlng Maatlelutppü gevestigd te s Oravenhage voor de prompte eir spoedige vergoeding voor zjjn onteigend Rund chron maagontst en beveelt by deze de Maatschappij ten zeerste aan on B STREËFLAND H Agent BTeekerssingel Qouda alwaar inlichtingen te bekomen lijn J VAS VLIET Qoada Haart 1903 V De portion ladingm esten wegen wisselwaehterii machine drijvera lampenisten en arbeiden allen in vasten dienst bij de Maatschappij tot Exploitatie van Slaatsspoorwegen te üonda betuigen hiermee bon harteiyken dank aan de Oondscbe burgers en anderen buiten de stad die hebben mee gewerkt om heh heden op zoo n aangename en royale wijze te verrassen Inzonderheid betuigen zg nog bannen dank aan de boeren Commissieleden die de zaak hebben uitgevoerd Leve deze solidariteit Met geiitncBliJke fers aeel Waar de orde in onze stad hg al de woeling daar baiten ondanks de pogingen van sommigen geen oogenblik is verstoord geworden is het mü eene behoefte des harten voorzeker namens zeer velen onzer burgerg dank en hulde te brengen aan de Regeering onzer stad aan de Politie aan de Militairen aan het Spoorwegpersoneel en aan allen die rustig han arbeid hebben voortgezet en tot de goede orde van zaken hebben medegewerkt Ood behoede onze Koningin en de Staatslieden der Kroon en zegene ons Volk en Land A WARTENA Mr P L VAN EETEN VRAAGT EEN irierlc X O miei dienstplichtig tusachen 16 en 23 jaar Spreekuur op Arti Legi v m 10 12 uur nitgezonderd op Zondag on Donderdag OPENBARE VBRK00PIN6 te REEUWIJK op MAANDAG 20 APRIL 1903 de morgens te eif uren in het Kofflehnis van VAN LEEUWEN aan de Reenwijksche brug ten overstaan van den te Qoada resideerenden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEfeu van Een HUIS Wijk D No 7 stHDREN ERVEN aan don Ouden Weg en eenige perceelen BOUW VEEN en HOOILAND TUIN WEG en WATER in de Broekvelden te Zwamnaerdam te zamen groot 10 Hectaren 28 Aren 80 Centiaren IN 7 PERCEELEN Drie nevens elkander gelegen HUIZEN Wök C N s 44 46 en 46 SCMUKEN HOOIBERG KRVëN en eenige perceelen BOUWLAND TUIN WEG en WATER op de Sloenen Ravensberi Vettenbroek en 8 Qravenbroek te Reeuw k te zamen groot 4 Hectaren 86 Aren S Centiaren IN 8 PEllCEELEN Alles te aanvaarden 1 Mei 1903 En een HUIS ERF en GROND aan den Ouden Weg te Reeuwijk Wjjk 0 No 65 groot 6 Ar n Verhuurd tot 1 Mei 1904 yoor I 42 por jaar De perceelen zgn dagel jks Whalve Zondags te bezichtigen Breeder bjj biljetten en in Notitién welke evenals alle nadere inlichtingen van 14 April a s af ten kantore van voornoemden Notaris verkrijgbaar tnllen zijn Ontvangen EENE PRACHTIGE COLLECTIE ALBOID v mikkeld Brittaania Metaal OLAS met nikkel gemonteerd en HUI SHOUDELUKE ARTIKELEN Aanbevelend P P SOOS L TIJBNDEWKG 69 OfEMB ABEBEm illlB DI IKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RI INLAND zullen mede namens DIJKGRAAF en H O O G H E E M R A D E N van WOERDEN op Ealeréag IS tpril lltOS des voormiddag ten f S siMr in het Gemeenlandsbnis te Leidks bg enkele inschrijving besteden Het vernieuwen van de BRÜ over den Rijn te Zwaauuerdam De voorwaarden van besteding met de teekening zgn voor 25 cents verkrggbaar ter Secretarie van Rgnland te Leidbii en bj den Opzichter van Rijnland den heer J DE BRUIJNE te Goida Nadere inlichtingen zgn te verkrijgen bjj den Ingeniear van Rijnland te Leideii in Rijnlands huis des Vrpags en Zaterdags en bij Rijnland Opzichter te Gouda dos Dinsdags Woensdags en Donderdags Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf G J BISSCHOP Secretaris Leide 4 April 1903 TI l iRI T BIGGËIZIND SGUËKPZAKI Dl INZ4t D SGIIELPËK Verkrijgbaar by Firma A JONKER ZONEN üebrs USSELSTIJN Kantoor VEST Gouda TELEFOON No 2 BENIMEWINEEL MARKT A 66 Raim voorzien Magazyn van Heeren lode Artikelen FRONTS BOORDEN MANCHETTEN OVERHEMDEN SPORTHEMDEN HANDSCHOENEN BRETELS enz enz Soliède Qoederen Lage Prijzen Aanbevelend G A B B NTZIH6IR Grpote iorteering Aanbevelend Dit gorde oude HuisU k Jtcilit VtrkoadenkelHliisgeiinont enkelHliisgeiinontschen i l 25 75 HH Apotheken Tc AoiiU h Tlwn HU Quiiia la Roche l n OI FF ft c WESTHAVEN 198 Echtkleurige Zwarte Kousen in Katoen en Wol IJZERSTERKE SOORTEN Zeer LAGE prijzen 5CIEE ii 2 Wie beslist een uitmuntende 2 i Jts Sigaar wenschf probeere het nieuwe merk OOM TRIP S van WiJBgaardenj Vraagt bg Vtten Boekhandelaar ten Proefnummer der Nederlmdacke uitgave van S hoofdtekst van dit hflfmannde Igksche t dschrift beslaat ui t de BenehrUvlng eener Hela om de Aarde die de Heer E T Feenstra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is yjls gelUuêtreerd nttfir eigen photo graphiaehe opna èEWtRELbM Tourist Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Aniiiehtlcaarten die hem aan eigen of een ander door hem op Ie grven ndrea door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabll Perziê Voor en Achter Indie Birma Malacca enz Prijs per jaargang 7 90 incl cU iAntichh katrten De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld Tdurlst Haarlem jrrraM S I I rT4 114 lataUqk tafaUt n 1 Xmata IseOhla ia niaxjTMunMü k LK j v KBncuiB I w urn J r L lunumt BMnMi te DbMtf b j I sciincuio TaMMfaad llnt li j iHt Kvilul 1 000 000 T iiii ta i l KMflttü M Ömf I0 a00 000 Tankada Sa U ItMrt UOe nii OM 000 ip laoi m T 7a 000 mcto 1 n wiitu woi nin aeuoooo OFENBASE TEHEOOHNS ie ItËEUWIJK op WOENSDAG 29 APRIL 1903 des morgens te 10 uren ten sterlfanize van W VERLAAN aan den Ooden Weg te Beenwijk W jk C No 44 ten overstaan van den te Oonda resideerenden Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEEVER van 8 lioeien die geUfd Mb I Pink eeDi c Kalveren 7 Varkens eene parlij II ooi circa 8000 poid Turfbok jroet 8 log ijzeren Üoeiboolen BOUW en ME LKG EREED S CHAP BRANDHOUT eenig MEUBILAIR enz Des morgens v66r den verkoop te bexichtigen Telophooimot Crouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratig Bet net is aangesloten aan het Rps Iiitercommnnaalbnrean Op 1 April 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCHMARKT HALT HO Aan de geachte inwoners van Oouda en omstreken wordt bekend gemaakt dat van af nOMnKHUAO APRIL tot nadere aankondiging in het perceel staande KLEIWEG E No 8 EEN REUSACHTIGE GROOTE UITVERKOOP zal plaats hebben van een onnoemelük groote pailjj Heeren Jongelieereii en Kinder Costuums een groote partij Hruekem een kolosale party Uemt atêOti Jekkerê trtuterjaaêem Mlmérrfa fe enz Al deze goederen van fijne stoffen en prima gemaakt lyn afkomstig van ons gelikwideerd Kk ederraagazijn uit Haarlem Koningstr 7 en moeten no binnen den kortst mogelgken tjjd OPCEHVIM worden Dpizeiid gulden zegge f 1000 betalen wjj indien zulks niet naar waarheid is om een klein overzicht te geven van de e rme va rraa en de bmltemgewmme p tpr fmen laten wij een kleine prijscourant volgen KAMÖAREN COLBERT en JACt üET COSTUUMS tot de allerfijnste soorte i van a r AO DIAGONAAL COLBERT en JACtJUET COSTüUMS Wanw iwart grgs ejz van af f 8 AO FANTASIE COSTUUMS in meer dan 500 klenren streepjes zwart met wit met rechte en schnine zakken van af f U BO JONGEHEERENCOSTÜUMS fantasie zwart blauw bruin grjs enz enz van af f A AO COMMüNIEPAKJES Bjn jn van af KINDERPAKJES jekker en blonse model men overtnige zich van de fljne soorten van af f f FIJNE BROEKEN in meer dan 1000 soorten Heeren en Jongeheercn klep en gnlp van af 99 Ct WLRKBROEKEN van wit en bmin Engelsch leder be erteen gestreept manchester in gulp en klep voor man en jongens van af Ml Ct M B De DEMISAISONS WINTERJASSEN JEKKERS en KINDEBJASSEN worden tegen elk aannemelgk bod opgeruimd Eed ieder overtnige zich de toegang is beslist voor ieder vrg ï n late dit niet voorbijgaan daar uo ieta nimmer terug komt Oaat du naar 4e Groote Uitverkoop I ÜLEIWEG E Mo 8 ZEGT HET YOOBT De Directie A L v C BOL8 HOPPE HULSTKAMP £ OOTS Oranje Eitter Aanbevelend SLOTEMAKER Co WAT EETEEKINT EEN mii Bij NaaimRchinea kaarblijkelijk zëër veel andera zouden met zooveel oonourrentrn van ons gedurig trachten van den Naam S I I T C3 E I misbruik te maken Wii oornemena is eene Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onse 3 T a a i rxi a c la i n e s SINCER MAATSCIIAPPIJ Tbe Sluger Hanufarlurlng Company te New York Eenig Depot te Gouda lugd Tlendeweg 27 Goudsche Melkinrichting wmf mfmnf Leweri dagelijks vérsch Fijhsre kwaliteit Tafelbqler k f t 4Q er H G Prima kwaliteit Keukenboter ik f 1 30 per H G L itsluitend verkoop van ROOIIBOTER Verzoeke beleefd te letten op het stempel rri et eontrolenummer 25 op ALLE Boter door om afpreleverd aangebracht Oebruikt STUIVERSZEEP Stuluersieeppoeaer SODEX Bij d SCHOONMAAK lal het nw werk varUohtn I en nw hnlahoudan tot Mn voorbeeld van HoUandoohe j helderheid maken iiAMUxni vmirooTnoBAF ONTVAU de NOUÉOifS D SAMSOM Speelalilell iii Mantels Costumes Blouses Japonstoffen