Goudsche Courant, woensdag 15 april 1903

42s e Jaargang Woensdag 15 April 10O3 So 9081 ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l Telerciw a Kt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TMcfMi n M ADVERTEN T IXN worden geplaatst van 1 5 r ls èfiö Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaa 8raiifite Inzending Van lëVertentiën tot 1 uur At muM Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen don kortst mogoltjken tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlscbt tot de van onda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst lionig Extract N E L I A ü T II E uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hoaeveranciers Flacons l 70 ets 40 ct bj iiiraWSTBJiV Kleiweg B 100 A BOÜMAN Moordrecht PINK8B J Tn TÜBKEN Boitoop B W V EDR auUaaltr K vak di D V o STIiRWa tdin iniun W A HOLST WaddingtvMn H KOLKMAN WadSmngeéit P A ui GROOT Oudtwattr V Dl JONUH Oudewattr P KASTELBIN PoUbrotttrdam D BlKKBa te BenKAop Firma WOLFF Jt Co Weirthavm 198 Goud Gouda B H VAN MILD Veemtal B 126 te ff NieuMrttrk d IJui A N vas ZEitóEN V WIJK hdmattr A SCHEER Haa trei HEIJDEN te Htnmjt P v d SPKK Moei te nouaa SMa e UDkonut Tan de Hanricbboot un boord waarvan zleh zouden bevinden Eogelachen di in verband met de itaking naar om land komen É t ona ter tegenspraak van iten mede te deelen dat aan be Bierbronwerjj geen aprake inialratle zijn giKteren nog de ontvangen 1 5 voor de aolieder voor bet niet gestaakt leel van de H U S 11 en N C olglngageboDW te Botterdam steravond onder voorzitterdingen de beatnren der verletreden tot bet Comité van Verweer uitgenomen zy die uit de actie waren niggetreden loten werd in bet ataken te volbarden althanf een aiwacbtende bonding aan te nemen in verband met het oprichten van een nieuw comité te Amaterdam Aan het Centraalstation wenschten gisterAvottd een dertigtal stakera den arbeid te hervatten zy werden geweigerd en mochten alleen een achrilteiyke verantwoording inHenen Van de aldeeling Tractie zgn 11 beambten dnUlagen en te Hoek van Holland 17 I Tbane ia gebleken dat bet ultbiyvon van da ataking te Leeuwarden moet worden toegeaebreven aan het leit dat da Van der Heide te Engelnm door bet Comiti van Verweer ala leider te Leeuwarden aangaVeten zich op het bealiasende moment niet dp zyn atandplaats maar elders bevond Daardoor kwam bet aein te Leeuwarden te iMt en staakte men daar niet Dit bad ten gevolge dat ook te Groningen de ataking liing niet algemeen was en daardoor mislukte de beweging in het gebeele Noorden wat natuuriyk invloed nitoelende op die van bet gebeele land In een haiahondeiyke vergadering van vakVerecnigingen waren ongeveer UOO personen tegenwoordig Oortor on Meyer diamantbewerken te Amsterdam voerden hot woord Bloten werd dat de besturen van de vakVereeniglngen zullen bepalen welke som de leden tot stenn van de alachtoliera zullen moeten betalen Ken meldt nit den Haag De peraoon die eergisteren op de gereserveerde tribune in de Tweede Kamer na 4e rede van mr Troelatra in de handen ijlapte en toen by den kraag werd genomen an uit de zaal verwyderd had daar tooling gekregen op vertoon van een kaart an den beer Schaper iHn partygenoot Later op bet Binnennot na bot bekend worden van de aanneming der strafwet verzamelde deze uitgezette tribnnebezoeker een kring menachen rondom zich waarin hg het bealuit der volkavertegenwoordiging op zyn wyze besprak Omstanders lieten echter lUet na hem van astwoord te dienen i De N Ct ontving een briefje van den lolgenden inhoud By deze laten wy n weten dat wanneer gy niet ophoud met hot uitstrooien van valsche geruchten gy de mogelgkhoid op loopt getrkkteerd te zullen worden op een bom Eenige vooroitsti evande Het briefje wu waarschyniyk gescLreven na de verspreiding van hot bulletin der N Ct omtrent de opbefflng der ataking Hen meldt nit Eindhoven Oroote opschudding was hier gisteravond toen do burgemeester met eenige militairen de verspreiders van een manifest tegen de Arma van Arend achterna zat Da nog In bun b zit ynde stukken werden bun afgenomen en verdere verspreiding werd belet Uen schryft uit Voleen Den geheelen dag zyn weer een 160 Haarlemacbe stakers hier geweest die overal waarbuizen in aanbouw zyn het werkvolk door overreding tot staken zochten te brengen wat door de veelheid der overreder meestal gelukte Het personeel van de stoomtram heelt gistermiddag als één man verzocht weer aan den arbeid te mogen gaan doch de directeur heelt geweigerd JUlt Almelo De voorgenomen bakkerswerkataking is alhier door te geringe deelneming niet doorgegaan en van staking ju een der andere bedryven is geen sprake De pogingen om bet apoorwegpersoneel alhier opnieuw in de staking te betrekken hebben schipbreuk gelsden Blenige candidaat machiniston alhier lyn bevorderd tot machinist en overgeplaatst naar elders De spoorwegterreinen en overwegen worden nog steeds dag en nacht door militaire en politie bewaakt en gisteren is ook de ecbuttery opgeroepen om bewakingsdiensten te verrichten Door de stremming van het goederenvervoer ia alhier by de groaaien veel vraag naar suiker en petroleum Enkele tabrikanten krygen gebrek aan steenkolen zoodat als de stremming in bet vervoer nog eenige dagen doort eenige abrieken gesloten moeten worden Uit het Beriynsebe weekblad die Nation De ondervinding leert lotdusver dat de zoogenaamde algeraeene staking een middel van zeer twyielachtiga bruikbaarheid voor de arbeiders is Hoe grooter het aantal van de stakende arbeiders is hoe moeiiyker zy en hun families gevoed kunnen worden en hoe grooter daarom bet gevaar is dat de staking in het water valt De Nederlandsche regeering achgnt aan te nemen dat de ontwikkeling van de dingen in Nederland in dien zin zal plaats hebben Stadsnieuws aOUDA U April 1M3 Resultaat van het bocteriologiach onderzoek van drinkwater der Ooudacho Waterleiding Haatscbappy Datum 7 April 190 3 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen i kiemen per gram 20 vervloeiende kiemen 10 soorten 4 ziektekiemen geene Opmerkingen uiutekend w g D H J VAK t HOFF Ammzhstoi De staking in het mandenmaderiibcdrgf duurt nog onveranderd voort Woensdag werd vanwege het bejtuur der aldeeling Ammerstol van den Nod mond en rietbowerkersbond een manifest onder do inge elonen verspreid onder het opschrift Wat is de oorzaak r De zaak heelt overigens een kalm verloop Atjeh De Deli Ct van 10 Maart meldt OiaterBvond kwamen een lölal handelaren alhier byeen naar aanleiding van eenige ingezonden stukkon in de Deli Ct waarin een schets werd aangegeven tot oprichting van een handelsvereeniging ter bestryding van eén te ver doorgevoerd kredietstelsel als tegenwoordig veel tor Oostkost geldt De aanwezigen kozen don heor H HUttenbach tot leider en nadat in beginsel was uitgemaakt dat samenworkicg door de aanwezigen wenacheiyk werd geacht werd tot de oprichting van een vereeniging in beginsel bealoten Een voorloopig bestuur zal een volgende vergadering voorbereiden dit werd bg kenze samengesteld nit do hoerun HUttenbach Hallermann Zeitlin en Potenen laatstgenoemde voorloopig secretaris 1 1 g Mi Rechtszaken Tegen Vrydag 2i April is aan de 5e kamer dor rechtbank te Amsterdam gedagvaard de werkman J Tennissen beklaagd van geweldpleging tegen een collega die wenscbto te werken De offlcJer van justitie legt den beklaagde ten laste een ander door gewild wederrochteiyk dwingen iets niet te doen Ontvangen Een groote sorteering ARTIKELEN voor het A VAN OS Kleiweg E 73a ODDA Burgerlijke Btaud QEBORENi 9 April Wynanda ouders A van Reden en E Verheul OVERLEDEN 8 April 1 H Broekhuizen IB m 9 H i M Qretser 7 j ONDERTROUWD 40 April W Kwinkelenberg en F van Eyck J T de Jong en M K Dongelraans A do Wilde te Moordrecht en M Verboom F J Boegheim en N i Hey 1 Het Bureau van den Bnrgeriyken Stand zal a s Haandag 2u Paascbdag van dos voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zyn tot bet doen van aangitten van geboorte en overigden Mo o r d r a oh t GEBOREN Lena ouders A de Jong en J de Buiter Maria Alida ouders Q DOngelmans en O van Roogen OVERLEDEN J Terloaw wed van C van der Vliat 85 j ö de Jong huisvr van R Kisman 33 j B Kisman 1 m ONDERTROUWD J W B Termorshuizen en A Verboom O Vollebregt te Zegwaard en A H Kool GEHUWD W Baas te Waddiniveen en A C Verstoep 0 TVA GE de iNOL VEAUTE S in Costumes Tailleur en Vuorjaarsmantels ü SAMSOM AOVERTKiVni N Zander Instituut Fluweelen Singel B 724 Gencosh Dr J H BAKKER NIEMKUER Directr D vak DUUREN Behnnd van ruggegr verkrommingen ingevallen burnt x en o beenen en andere cAtiammfa vorm algem xmnktr con tts ntle npleren genr ziekte rheumattëche aandoeningen verêtuiliingen enz enz Thierry i Wè d tbftli a in do guhuulu worelil bukuiid on Kuroemd Onuvtirtroflfon mxldul tu en allu Borat L o n g I e 1 e r Haagzlrkten enz Innomliit Koowtil a s ook ultwondi in bijna dio ziokteftevulion mot i Hid iiovol aan to wöndon l r 8 p r Hacon Il prr post I 1 1 TMirry s Woadtriftlf Iwzit oeiijvltnoü ongekomle KonoeBlcrnuU Il beilzamo werking Miuikt metittat Mice pijiilyko n govmirvollo opcratio Rtibi oTerbodig Met ilezo zHir wunl OU l tu tr oud voor oni eueeitU k celioaflen beeiitezwel ou onUnnti wn injna isa ur kRnkerl d n fenezcii Uraunt flnu7ing en feriaclitin il r pijn ft bij worulun ouUtukmgori am vaa allorlüi nnnl Prijs per pot f 150 per post f l eo CentroAt Dopfit voor NoilorUml ApothobT IIKIHttl MiKDEnS Rükin a Aiofltenlaiii Whu geendepAt i bdiUUBmeu dir ctMn dieSckuUeiiapotbeka let A IHihltRY m Preerad bul Itabitacii ONUrieich Qeltevfl prMpectni te oaU i 4 u bij bet Ceninal Üepöt linader K kiiiB Aiuterdun liO Jb Ul K ODOh GENEVEE Merki NIGHTOAP Verkrijibur bni PEKTERS Jz A U bow i ran eohthaid U oachet on kurk steods toon lien ran Aon naam ctor Firma P HOPPB A SCHIBDAMxMEe In M het yakiiekuii Hooidprijs lïe pr niijn door den Start gegarandeerd UUnoodiging tot deelneming in de kanten van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote GeldlotcriJ waarm leker U UiUioen 306 3S0 ICark gewonnen moeten worden De hooidprijien van deie voordeelige loterij lijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600000 Mark 1 Premie v SOO OOO M 1 SOO OOO M 1 0 000 M 1 to nOO M i premien v 40 001 M 1 Premie v 38 000 M 6 i 1 S 103 1S5 016 U lOlS 1 prijs V OOOOM prijt V 80 000 M iO OOO M IS OOO M 10 000 H 00 M 30 OOM lOO OOn M sn oon M eo ooo M SO OOO M sooorf S OOO M 1 000 M toOM M MJ In het geheel bevat dcie loterij die uit 7 klossen bestaat Us OOD loten met BS71 prijzen en 8 primien loodat bijna op de hcllt van alle loten een prijs valt Bijiondere attentie ferdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in stoat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in olke klasse te winnen De allerhoogste prijs der ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0100 Mark stijgt in de e kl tot B 000 M in de 8e tot eOOOO M in de 4e tot 70 00 M in de re tot 80 00 M in de e tot 00 u M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste pnjstrekking die ofücieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggelden voor de volgende klassen loowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het otücieele trekkingsplan voortien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage atis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do ofücieele tr kkingslij8t De uitbetaling en verzending van prjjzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus hiet de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel lleckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland ONTVAl GEIN alle soorten SCHOENWEEZ in het üiiHiril Braliaiilscli ém m Uarzemnagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend 1 SMITS Alle reparatiën on aangemeten werk Inrichtingen welke üevaar schade of hinder kukwen veroorzaken BURGKMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Bren Q ter algemeene kennis dat op de SecreUne ter visie ts gelegd een verzoek met bijlagen van ie E Arends te Gouda om vergunning tot uitbreiding zijner Koek Banket en Suikerbalienbakkerijdtmrde bijptaatiing an een tweeden heeteluchtoven in het perceel gelegen Achter de perceelen aan de Gouwe Wijk C No 8i en 8j Kadasuaal kekend Sectie B No 2033 ae C Urbanua te Gouda om vergunning tot oprichting eener Kuiperij in het perceel gelegen Achter het aan d Lange Groenendaal uitkomende perceel Wijk I No 100 Kadastraal beket d Sectie B No 953 Üat op üioadag den a8 April 1903 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid U om betwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter take ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den i4 April 1903 Burgemeester en Wethouders voornbemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlanüseli OverzlchU Lonbet heelt Vrgdagavond Pargs verlaten en Zaterdag verschillende feestelijkheden bügevoond te Marseille Wel mal treft bet ontslag van Revoil den gonvernenr van Algeria Revoil beslnit staat gelijk men weet in verband met arab tenaaraintrignes waarbij een rol gespeeld is door Ie Petit Dranphinois een blad dat bestuurd wordt door een oom van Revoil De secretarts generaal zal nn de gonverneurs Junctie vervollen tydeni het verblijl Tan Lonbet in Algerië De Temps heelt een paar olficieren die deel sitmaakten van den krugsraad te Rennes geïnterviewd De een dien hij niet noemt maar met de letter X aanduidt was van Drejloa schnld overtolgd alleen door de bonding van den beklaagde gedurende het procas en door inzage der documenten die den leden van den raad waren voorgelegd Dreylns lón vooral teekenen van onrust bebben gegeven toen er sprake was van door hem naar Brussel ondernomen reizen FEVILLE iOX umi EN HAAT 66 Die lal er op lijn beurt met lijn tante en lijn oom den generaal ov r spreken en als de pUata nog niet is ingenomen wat mijn ambtenaar van Oorlot niet wist te legeen verwacht ik van avond of morgenochtend den brief waarbij bet a wordt toegestaan je bij de tamili te gaan anmelden want t is duidelijk dat men u wenscat te rien en te sprekeji alvorens iets te beslissen Drie dagen later leide Angelina tot den schilder op diens atelier Ik heb u omtrent mij sell een goede tijdingmee te deelen die mij toch ook weer eenig verdriet verooruakt Gisteren en eergisteren hebt umij niet geiicn ik had u eenvoudig Uteo wetendat ik niet komen kon omdat er eene verandering in mijg toestand op til was in lekere linin mijn heele toekomst Gaal a mij verUten i riep Renato met ruwheid uit doch tevens met een bezorgdheid die nauw verwant aan smart mocht heeten sZooals u weet locht men voor mij een betrekking ala onderwuiera bij een geachte amilio iTa Ja dat wtet i V uU badt nij aangeraden daarvan zooveel Nu publiceert de Temps het verslag van t getuigenverhoor inzake die Brusselscbe reizen en nit dat verslag biykt juist hoe vaag de mededeelingen van den hooldgetuige over dat onderwerp Lonquety een ingenieur zijn zoodat het enbegrijpelgk is waarom Dreyfus ontroerd zou geweest zijn toen een doodonschuldig uitstapje dat hij in 1886 maakte aanleiding gaf tot eèn onderzoek naar het doel waarmede bet zou ondernomen z n De tweede officier Profillet wilde zich over het Dreylus procea verstandig genoeg niet uitlaten £ n de majoor Merle die door den Oanlois werd geïnterviewd ilde ook niet meer praten over zijn onderhoud met dr Duraas waarover Janrès het in de Kamer bad t De openbaarmaking van de berichten der Russische consuls to Uonastir en Uskjoeb door de Russische Regeeringsbode heelt groote verontwaardiging gewekt onder de Balgaarsche couranten zoo wordt aan de Voss Ztg geschreven De beschuldigingen van den heer Roskowski te Monastir tegen don daar gevestigdon Bulgaarschen haadelsagent Koluscheff wil men nog annnemen omdat deze heer feitelijk compromitoeren Ie bijeeokomsten moet bebben gebad met den bendenhoofdman Davidoff Schandeiyk echter vindt men het rapport uit Uskjoeb waarin wordt gesproken over de wreedheden die door opstandelingen tegenover Turken zonden z JD gepleegd Een Russisch blad een Slavische regeering haddon zoo zegt men zich tot dergeipe beschuldigingen niet moeten laten vinden Als een bewijs voor de gewekte onthteraming haalt de correspoaJ dent in Sofia van het genoemde Dnitsche blad dan aan deze woorden van Let anders Rossischgezinde orgaan der democratische partij iDe Ruisen moeten het ons niet ten kwade duiden als wij gelijk na de gebeurtenissen van 18 September verwijdering van vorst Aleiander onze blik op andere factoren op bet Bnlkanscbieroiland richten die ons hulp kunnen verschaffen in den ondraaglijken toestand waarin wij door den ommekeer der Russische politiek op het Balkanschiereiland zijn gebracht Het zou van onze zpe een misdaad ziJn als wjj ons welbewust lieten versmoren in de knellehde omarming van hen die ons steeds de verzekering geven van hun broederlijke liefde Andere bladen voeren een veel krasseren toon tegen Rusland De Times verneemt nit Johannesburg dat werk te maken Natuurlijk antwoorddej Renato Ungzaam Dat moest ik wel Een wolk van verdnet verduisterde hel voorhoofd doorploegd met de rimp ls die ontstaan waren door een bitteren strijd in een onvruchtbaar leven dat voor hem een aaneenschakeling van teleurstellingen was geweest O Renato wist wel dat hel uurlje eenmaal ajü inoeten slaan waarop het lieve meisje hem eene dergelijke tijding lou aankondinen Hij sou zelf de eerste lijn ge ecst om Angelina Vetti voort te helpen wanneer tijn verhouding tot de wereld hem daartoe maar in staalhad gesteld en toch herhaalde hij met iets wre eligs in lijn lemi Dus ga ie mij verUten I Het was voor hem loo een lieve gewoontegeworden haar dag aan dag te lien hij was lOOlehecht aan haar geraakt door oniichtbare maartoch leer sterke banden die dagelijks dichterwaren toegehaald veel meer dan hij tot diisterrelelf had geloofd door een gevoel van vaderlijketoegenegenheid wat hem in lijn eeniaam leven londer Helde de eenige vreugde had geschonkenwaarvoor iijn liel nog vatbaarheid bleek te bcaitten l t Sedert lij bij hem kwam sedert iij met hem aan t praten waa geriukt gevoeldt hij rich minder eenzaam en verUten hij voelde rich bemind door de eenige licide die hem niet deed denden aan en nlschuwelijk verraad door eene inderdaad kinderlijke lielde Ot ben er wanhopend onder dat u dat too Transvaal en de Chartered Co bet een ün geworden over den aanleg van spoorwegen in West Transvaal Men stelt zicb voor een Ijjn aan te leggen van Lobatsl naar Rustenburg en een andere van Klerlsdorp naar Veertien Stroomen De Rbodepische spoorwagmaatscbappg zou de lijnen aanleggen en gedurende twee jaar ezploiteeren waarna de directie op de Transvaalscho spoorwegen zon overgaen In een interview zoo generaal Do la Rey zich uitgesproken hebben voor de wopschelijkheid om spoorlijnen aan te leggeh van Welverdiend en Ottoshoopnaar de goudmijnen van Malraaiii en naar Mafeking en voor een lijn Klerksdorp Vrijburg Den SOen dezer zal te Somer t Oa it eenCongres van den Alrikaandor Bond Moties van dankbetuiging aan mls Hobhouse Sir J Oorden Sprigg en de welgezinde nieuwsbladen zullen eveneens Worden voorgesteld Verspreide Berichten Fkankhuk De Paaschverloven zijn door de mlilitaire autoriteiten ditmaal in ruimer mate verleenddan anders een zuinigheidsma tregel waartegen wel niemand bezwaar zal hebben die bekend is met den deplorabelen toestandder schatkist Door het Protestantsche consistorie te Saint Etienne wordt mededeeling gedaan van de bekeoring van het gebeele dorp Halatavere tot het Protestantisme De bejrolking had v6ór een aantal jaren op eigeni kosten bij inschrijving een mooie kerk lat n bon veel verdnet verooHETkl zeide Angelinalmet een stembuiging die wel bewees dat zg ook van haar kant een dergelijk leed gevoelde en ik sou door u met graag van ondankbaarheid willen beschuldigd worden Het was mij geloot het gerust een heel aangoiume gewoonte geworden tim too dagelijks eenige uren achtereen bij u door te brengen vooral sedert gij uw leelijk humeur van de eerste dagen zoo heelemaal was kwijt geraakt en u naar het scheen een beetje van mH waart gaan holden zoo ils ik het heel veel van u doe voegde zij er met een lieven ghmlach kinderlijk aan toe Mijn hef kind zeide Renato haar beide handen vattend en die in de zijne stuitend wat htj tol heden to nog npoit had gedaan tja u zelf piet beschuldigen van eenige wreedheid want dat IS verkeerd Jou schuld is hel niet jij bent niet wreed het tegendeel is wsar ma r het noodlot is zoo wreed ti jel Het geluk heefbmel wal andere woorden die ik mij niet herinner een der Fransche dichters gezegd het geluk is even sp e dig uitgebloeid als de rozen het zijn D t kanjif aatuurlijk niet helfRi I O antwoorde Angelina zelf veel m aangedaan dan zfj gedacht had dat mogelijk uw zijn het is geen voUtrekte scheiding I Wjj zullenelkander jieel dikwijls zien ab u altijd e n beetje van oiij blijf houden want ik galnie soo verml de buurt i Blijl je ie Parijs Ir f Keen dat niet maar toch heel dictt bij Ie MeJdon I En lijtt de voorwaarden naar j sis wen docb de bisschop weigerde een byioaderen geestoiyke voor do gemeente te benoemen onder voorgeven dat er niet genoeg priesters waren en nn il Vrijdag de kerk ingewijd door een drietal Proteatantaihe geestelijken ondrr groottn toeloop v n b laugstellenden zoodat er op het heele dory slechts vier Roomsch Katholjeken over ijjn De Figaro beweert dat een contravisite van president Lonbet aan koning Edward te Londen In bcginiel reeds Tui taat De bakkerspatroons te Cette hebben ter vervanging van hun onwillige gezellen lol laten overkomen uit Béziers die meteen kabaaltje aan het station ontvaBgei werden dat evenwel door de goede lorgen van de politie geen ernstigen omvang kreeg De patroons hebben nn da staking voorgeëindigd verklaard De luitenant kulonel Gallet ondor donnance oMcler toegevoegd aan het departement van oorlog na milltajr attaebi van Frankrijk hg Nederland en BaIgU is benoemd tot kolonel Dninciiuun In de opgave van bydi agen o Ktt verkiezingsfonds over de maand Maart in do sociaal democratische Vorw rts komt o a voor een gift van dertig dnizend mark door een geestdriftig aanhanger der zaak te Berlijn als ammunitie voor den verklezingsstr d en bovendien anoniem een bijdrage van tien dnizend mark De kroonprins en prins EItel Fritdrlek hebben Konstanlinopel verlaten de een da Osmanieorde de ander de Imlias orde rtfker terwijl de saltan overharteltjk was tegenover de jongelui die nn te Athene ijjn waar ze drie dagen lullen toeven om das met een geleerde naar Delphi en den Olympus te trekken RcaLiiD Het beet dat de Petersburgtche politie een geheime drukkerij ontdekt hooft In het midden der stcd waar reeds sinds jaren de anarchistiscbo en revolutlonuaire brocharoi gedrukt warden Órootvorst Paul Aloiandrowitsch dte tegen den wil van den czaar gehuwd is net mevrouw Flstolkors heeft te Petersburg getracht weder in genade aangenomen ta worden doch de czaar baeft hem niet thnis gegeven Die lijn financieel beter dan ik had durven Kopen Ik kom bii een zeer hoog geplaatste en zeer geachte lamilie De vader is bijna een beroemd man de moeder ëen dame soo liel zoo eenvouaig en toch ook zoo voornaam als ge u maar kunt voorstellen Ik moet daar de opvoeding helpen roltooien voomamelijk door les Ie geven in de Ëngelsche taal en de Ëngelsche litteratuur van een allerlieM jong mei e van ruim zestien jaar dat even goed en verstandig ichijni te zijn alt ie lieltallig en innemend van voorkomen n Nu je moogt van geluk spreken verklaarde Renato niet tonder wrevel want al zou hij iidL zelf ilat niet eens hebben durven bekenneny b voelde too iets als naijver op de menschen dic door Angelina zoo waren geprezen Je zulr mij gauw genoeg vergeten tijnl U i Nooit riep Angelina uit thans op har beurt Renalo t handen grijpend want hij had de hare k gelaten toen iij van die vreemde familie begonnen wka Ik heb voor u een toegenegenheid die ik nog voor niemand anders oou heb rtvoeW waarschSnlijk omdat ik nooit mijn vader lieb gekend Die liefde zou ik zoo gaarne willen behouden als ik mocht I Als je mocht U herhaalde Renato weder geheel week geworden 0 je bent een engel vangoedheid dat je ondanks al mijn nonchl id enlompheden nog zooveel geneneoheid voor mij hebtgevoeld I Ik heb ook looveel geleden kindl Ik weet het 1 Wtritnr lfé