Goudsche Courant, donderdag 16 april 1903

jeria volgt Touehen den Eclair en den Petit Uiridional wordt en hevige polemiek garoerd Het eerate blad beweert van den majoor Uerle veroomen te iiabben dat by ooit orer de Dreyfas zaak aprak met dr Damaa boewei daza herbaaldelgk poogde hem uit te boeren en bet tweede klad b vat een chrjJTen van Damaa om ztjo beweringen itaande te houden Uit de allaire zon ook bUna reeda een dnel z jn voortgekomen en wel tasseben Haariee Paiëologae een ambtenaar van bot ministarie van Daitenlandicbe Zaken on Maarras den schrijver van een artikel in den Soleil waardoor eerstgenoemde zich beleedigd achtte Tot bloedvergieten ia het niet gekomen UaorrM wilde wel daellaeren maar zonder dat daaruit de verplichting voor hem zou voortvloeien Paléologne niet weer in de eventueel voort te zetten campagne te betrekken De aecoDdfuiten achtten t daal das overbodig Frini Tajing ia tot secretaris generaal benoemd ter vervanging van wyion JoengLoe wiens overlijden in de patriotsche Cbineesche bladen slechts zeer matig wordt betreurd daar zg hem beschouwen als den man dia de rampen van de vernedering door de vreemdelingen over China heelt gebracht Tsjingastond aan het hoofd van t departement van Bnitenlandsche Zaken te Peking Ib 1900 vocrde by met Li Uoeng Tsjang de vredesonderhandelingen In Kngeland gaal hg voor een zeer middelmatig diplomaat door dia juist van wege zyn onbeduidendheid door da Keizerinweduwe bevorderd werd wyi zy geen krachtige persooniykbeid in haar onmiddellijke nabghoid duldt Verspreide berichten K i CBUÏ Dg sociaal democratische a evaardigde voor het Seine dopartement Walter heelt wagens beleediging van ollcieren in een dar jongste Kamerzittingen van een aantal dazer beeren een uitdaging ontvangen voor da aar der toezending waarvan in verschil4anda garnizoansplaatsen galoot is Een der dagen van koning Kd ward s verbiyi te Parys zal tot vacantiedag geproclameerd worden en dan zal er vlaggevertoon an illuminatie wezen op allo pleinen Da luitenant ter teaBortrond commandant van torpedo 103 die den torpedojagat 00 6 sloapta toen b by Kaap Lardier zonk Is gestralt mat twee maanden gestreng arrest zoodat de minister van marine de verantwoordoiykbeid der commandanten dus by voortduring vastgestoM willl n Door den Franciscaner pater Bruno ista Orleans in da kathedraal Zondag gepreekt in teganwoordighaid van den bis Chop die verklaarde dat by aan geen president dar Republiek en aan geen ministervan eeredionst bet recht toekende den geastaiykon het zwygen op te leggen zoodat by niet van zins was eenlg prediker het spreken te verbieden De bakkerspatroons te Cette hebbennn alle verdere onderhandelingen over aenIcheidsgerecU algabroken met de medodoeling dat zirgeea hulp roaer behoeven vanda Btaaklustigan Het haat nn dat generaal Andr6 eminister van oorlog zyn onderzoek inzakede nieuwe gegevens in de Dreyluszaak reeds begona n is meenend dat licht volstrekt noodlg is DvrficuUKD Het heet te Beriyn dat vorst VonHobeniahe niet alleen binnenkort zal altredenals Btadhonder van RltasLotharingen dochtevens dat de keizer vournamens is bet Bgksland zelfbestunr toe te kennen en dan zynzwager prins Adoll von SchaumburgLippe te bolasten met het atitdhoudurschap voor yn loven ObootMuttakiiii De Mollab zoiT wordt nit Somaliland gemeld is in da richting van Dik in het noordwesteiyk deel van het Italiaansche gebied gevlucht Do Kngelsche en Abjssini sche strydkrachten zullen zich nh by iergolubi vereenigen Whitaker Wright heelt tegenover bethoofgerechuhol der Uiii betoogd dat by birger is van do Vereoi gde Staten In Schotland heerscht groote verontwaardiging over de houding van de autoriteiten vtn bat kerkhol ta Deam waar op Ooeden Vrgdag de nederlegglng van kransen op het graf van generaal Mac Donald verboden ia slechts één enkel bloemstukf is toegelaten alle andere zgn vcrwyderd waarander uit Nieuw Zeeland van Schotten aldaar BINNENLAND Hen Bchrglt uit den Haag Da leden der Tweede Kamer z jn naar men verneemt uiteengegaan in de verwachting io het begin van Hei weer te worden opgeroepen tot hervatting der werkzaamheden Vaarondcr zal behooren bet onderzoek van de detnitieve begroeting van marine met bet ontwerpen waarvan de minister Ellis zich sedert zgn optraden druk bezig hoodt De leden van de Eerste Kamer der StatenOeneraal zgn ter vergadering bgeengeroepcn tegen Dinsdag 21 dezer des avonds te hall negen uur iemengde Berichten De burgemeester van Arnhem heeft gisteren do volgende proclamatie uitgevaardigd Medeburgers I wy hebbeu te zameu een raoeielgka week doorgebracht Het gold niet een economische werkstaking het gold opstand legen het wettig geziig Daartegen moest met oad Hollandscho trouw en standvastigheid worden opgetreden En dank zg de boven myo lof verheven houding van het trouw gebleven spoorwegpersoneel en het vastberaden optreden van leger en politie is het booze opzet mislukt Aan allen die in deze dagen bun plicht hebben gedaan en nog doen betuig ik myn hartelgken dank En moge het thans wezen Belooning der plichtgetrouwen bestraffing der kwaadwil ligen barmhartigheid jegens de misleiden De tairyke arbeiders op de steanovens langs den Kyn en I 1sel zyn sinds een jaar vareenigd in een bond welks leden zich contractueel verbonden hebben hg hun patroons op den vooral vastgestelden loonstandaard niet te staken In Maurik met zyn 6 groote labriaken gazameiyk met 500 arbeiders bestaat zulk een bond ulet en biykeus enne advertentie in de plaatseiyke bladen zou worden beproeld zulk een bond te vormen Do adve r tcntie was onderteekend de arbeiders der labriekon van don heer lurgens Nu bcstaa er op gonoomffle labrieken sinds den aanvang dezer campagne een klein verschil in loou met da andere 4 aldaar de kruien verdienen er eenige centen mlader Daartegenover staat dat de patroon bes bg het eindigen dor campagne aen tooi geeft en royaal met den brand turfmul is zoodiit deze meent dat hg yó werklieden geen reden tot klagen geelt Zaterdagmorgen sloot hg daariyn zyn fabriek onder mededeeling dat na H dagen allun behalve de opstellers van genoemde advertentie kannen jerugkomen Er zyn twee ryksveldwachters gereqnireerd Tel f Men meldt nit Zutphen aan de N K Ct De staking by de Dutch Bags and Metal Eip Comp is geëindigd Zaterdagavond circa zeven uur vroeg de heer Ammerlaan uit Amsterdam vergezeld van twee leden van den Lompensorteerdersbond om oen onderhoud met den directeur den heer Spifnjer hetgeen hem werd toegestaan Beleefd verzocht de ll er Ammerlaan om het werkvolk dat door te staken zooals hy zeil erkojido een daad van roekeloosheid had gepleegd weder in dienst te nemen De directeur antwoordde dat hy de goedgezinde werklieden op door hom vast te sta lleu loonren ling en reglementen op heden weder zou aannemen dat hy verder zooals by by vorige besprekingen ook reeds bad gezegd de vier bewuste raddraaiers nooit weder in dienst zou nemen en evenmin de werklui die te Zutphen en te Lochem propaganda hadden gemaakt om oeoe staking aan de fabriek van den beer Spanjer te Lochem ta bawerkao Varder z a niet één wertman aangenomen worden die lid van deiv Lumpensortoerdorsbond biyft De heer Ammerlaan dank zeggend voor het ondarhond antwoordde den beer Spanjer dat hy verplicht was dit besloit aan de arbeiders mee te deelen Na aSoop daarvan werd Zondag en Maandag door byna allo stakers opnieuw om werk gevraagd eo zyn er 50 door de directie op door haar vest te stollen conditién aangenomen Aangaande de onlaogi vermelde godsdienstige bgeenkomsten tp Koevorden welke oen oenigszins bedenkelgk karaktet dragon wordt aan het N v d D nog het volgende geschreven Verleden batist werd door een aantkl dienstmeisjei eene Christeiyke Jongedochtersvereeniging vpgacicht onder leiding van eane weduwe De leden dezer vereeniging brachten eerst don Woensdagavond onder elkander door mat handwerken en bgbelrerUaring litar ok dan Zondagavond Spoedig sloten zich bg deze tamaokomstan ook jongelingen aan en was men gezellig vergaderd in een der lokalen van de oade school Eenige weken geladen kwam een Amerikaansche evangelist zekere H op deze samenkomsten het woord voeren en deelde af en toe een blad uit dat in bloedioode letters het opschrift draagt De Vrge Evangelische Trompet De bgeenkomsten begonnen nu meer de aandacht van anderen te trekken en kwamen ollengs meer en meer in opspraak Welken indruk nu het verkondigde in deze vergaderingen op het gemoed der jonge bezoeksters maakte is moeilgk te zeggen doch bg eene 18 jarige dienstbode hebben zich teekeneo van godsdienstwaanzin voorgedaan en thans is zy volslagen krankzinnig Ook anderen hebben aan zwaarmoedigheid geleden doch zyn weer hersteld Het gemecntebestaar heeft io verband tot bet voorgevallcne het oude schoolgebouw voor deze samenkomsten niet meer beschikbaar gesteld Te Astrakan in ZuidKusiand is eengroote brand uitgebroken in de haven voorverscheping van petroleum en oaphta Achtmet petroleum geladen schepen zgn geheelvernietigd Een groote hoeveelheid petroleumbrandde nog by het afzenden van het bericht Ue oorzaak is onbekend Pater Montsabre de groote prediker van de Notre Dame te Parys is bekend dior zyn geestigheid Op zekeren dag juist toen hg op het punt stond den preekstoel te beklimmen kwam een dame hem met vele gebaren wgdloopig vertellen dat haar geweten haar verontrustte want zy had zich dezen morgen meer dan anders in den spiegel bewonderd en gedacht dat ze zoo schoon was Waarop de pater hair ten antwoord gaf G a i n vrede mgn kind een vergissing is geen zonde Te Feyenoord was gisteren aangeplakt volgende kennisgeving Heden overleed kalm en zacht TOONTJE SOLIDAIR geboren 31 Januari 1903 en overleden na een kortstondig en kwynend bestaan van 2 maanden en 14 dagen Het zielsbedroelde COMITÉ VAN VEKWEE Hat Kat Bureau van Vrouwenarbeid deelt ons mede dat verschenen is No 2 van zgne öoedkoope Uitgaven de Buroepsklapper excerpt van den Vrouwenarbeid uit de officieele Beroepstelling van 1899 met naschrift welke Klapper een gemakkelgke vergeiykiig mogelgk maakt met den Vrouwenarbeid in 1889 vervat in den Klapper van dat jaar Deze vergelgkijig is van te meer gewicht omdat tusschen genoemde twee jaartallen in juist liggen de tien eerste jaren van onze Arbeidswetgeving voor vrouwen over de meer of min gunstige werking waarvan de meeningen uiteonloopen De BciocpskUppor groot76 pag prgs 25 ets 30 ets franco par post is verkrygbaar aan bet Bureau alsook door den Boekhandel Ook kan men op verzoek vui velen zich aan het Bureau abonneeron op de geheele reeks Qoedkoope Uitgaven Te Dockum is een werkman arbeidende een graanpakhuis aangetast door de Bjfc meent dat het graan waarin de ar I beidSr werkzaam was is ingevoerd nit een Russische haven waar de pokken heerschten De rocbter commissarjs bg da rechtbank te Haarlem beeft de vier miliciens gehoord die op 8 Februari de vergadering hebben bijgewoond waarin de heer Hngenholtz zich de opruiende uitdrukkingen veroorloofde waarvoor een instructie tegen hem is ingesteld Drie dar miliciens hebhen verklaard dat de bedoelde uitdrukkingen werkciyk waren gebezigd de vierde kon t niet met ekerheid zeggen Een eer gefortuneerd ingezetene derhoofdstad dezer dapn als schutter bewakingsdienst verrichtende met een ambtsbroeder en een agent van politie had een nietonvermakelgk buitenkansje s Nachts tegentwaalf uur de ronde doende ontmoette hetgezelschap een medeburger van Amsterdamdie zoozeer in enthnsiasme raakte over detronwe plichtsbetrachting dec beide burgerwachten dat hg hun ieder M gksdaalderin de hand stopte met aen jelui staain tenminste nog niet k Het was de eerïte looi e onze kapitalist ontving Tal I Stadsnieuws GOUDA 16 April l ö VEHGADgKINÖvan denOEMEENTERAAD op Vrgdag 17 April 1903 snamiddagi hall twee uur precies Aao de orda 1 De benoeming van a eene onderwgzerea aan de school vaargewoon lager onderwgs No 1 Qw St No 28 b een wachter der ophaalbrug over daBaam Ing St No 29 2 De rekeningen over 1902 van a de Kamer van Koophandel en Fabrieken b het gemeente pensioenfonds Ing StNo 26 de gemeente gasfabriek Ing St No 30j Het afwgzend preadvies op het verzoekom subiidie van het Centraal Bureauvoor sociale adviezen te Amsterdam Ing St No 27 Het voorstal om de benoeming voordriajaren van den beer J M Bakker totInspecteur van het Bouw en Woniogtoazicht te maken tot eene vaste aanstellini ang St No 31 Het voorstel om Mr A M M Montgute s Oravenhage op te dragen den Haadte vertegenwoordigen bg de behandelingin den Raad van State van het geschUin zake de benoeming van den heer Tj Sap tot Regent van het Vereenigd Weesen Aelmoeseniershnis Ing St No 32 Het kohier der plaatseiyke directe belas ting naar bet inkomen voor bat jaar 1903 Naar wg vernemen hebben de tabaks en sigarenlabrikanten bier ter stede zich tot een comité gevormd ter bestrgding van eena eventueeie tabaksbolasting Vrydag 24 dezer s avonds hall negeu zal daartoe eén vergadering worden geboudeh in het lokaal Het Schaakbord Wg vestigen de aandacht onzer stadgenooten op het groot Opera Concert morgenavond in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen te geven De heer F Von Duinen Aug v d Hoek en Mej Irmal Lorin zyn hier lor stede geen onbekenden zoodat eau volle zaal verwacht mag worden In de keurig versierde zaal Coueordia werd gisterenavond eene uitmuntend geslaagde uitvoering gegeven tor golegonheid van t Leo feest De Heer Kropman begon mee te deelen dat de solisten niet allen truaw gebleven waren aan hun woord De dames HagemanOpheroert en Mej Stemmerik warei evenals de Heer Jlrinkman verhinderd Daarom bracht hy een woord van hulde aan den Hear Uax Ottu die tronw aan zyne bololta weer was opgekomen om nogmaals evenals den vorigen avond bet sncees te verhoogen Hg dankte de beide Dames en den Heer Kenaud die welwillend de solopartyen hadden aanvaard turwyi hg tevens een woord van erkentelgkheid bracht aan Mej Spruyt voor hare uitstekeode begeleiding en dan wakkeren Directeur en de koristen voor de moeite die ze zich hadden getroost om zulk eene schitterende uitvoering te geven Daarna zong hot koor vol en krachtig To es Petrus van P H Thiclen Al dadelyk konden we bemerkau hoe flink deze Zangvereeniging is voorsitgegaan Arti et Religiooi kan weldra wedgveren en heeft vele bewgzen gegeven van ernstige studie Daarna werd de feestrede uitgesproken door den Z Eer v Pater N van Hassel In welsprekende taal en gloeiende van heilige overtuiging wees hy er op waarom de geestdrift op dit feest zoo groot was I Een schoon gedicht van Dr Schaepman dat keurig werd uitgesproken bad de redenaar ingelascht by het einde vaif zgne toespraak Vervolgens cong Max Otto met krachtige stem vol uitdrukking het Pauslied Onidelgkheid van voordracht en zuiverheid dingen by hem Aa den voorrang I Heerlgk schoon klonk ook het Te DeumI Wat de beide Dames solisten gaven was boven onzen lofl Keurig zong de eene het Paula Angelikos vol gevoel zong de andera Ave Maria Waarlgk men mocht trotsch zyn op deza soUsten niet minder als op den zuiveren es degelgken zang van den Heer Renaud Na de uitvoering van het Domine salvam etc van den Heer W Kerper dat hier en daar iets minder gelukkig gezongen was ontving de Dttectenr een lauwerkrans onder daverend applaus In de Leo Cantate van den onvergetelgkancomponist Bonman was t een al mooier als t andei Koristen en solisten deden als om strgd bun bast om ze idiittermd te doens lagen jM Hot kinderpBr was aar goad en de solo van den Tongeheer 0 rein en keurig voorgedragen Qrootsch en overweldigend is de indrnk van dit majattaaase werk I Hulde au dank aan dan gvarigen Dirigent an tgn koor voor zooveel verheven kunstgenot Oistaran avond vergaderde de kiesvereaoiging Kerkeiyk Beheer tot het stellen van kandidaten voor de verkiezing van drie kerkvoogden zeven notabelen en vgl commissarissen van oppertoazicht der Hervormde Gemeente alhier Da Voorzitter herdacht den overladen Kerkvoogd A van Veen die gedurende een lange reeks van jaren in verschillende betrekkingen de belangen der Nederl Hervormde Gemeente bad voorgestaan en trouw en gverig had behartigd Tot kandidaten werden gekdzen voor Kerkvoogd de beeren H J Nederhorst en C Hoogenboom beide aftredend en in de vacature van wglen den heer A van Veen P W Kamphuizen voor Notabelen de beeren N van Krimpen A van Reedt Dortland W Kromhout J Gonda allen aftredend en voor de vacaturen de beeren H J de Voogt U C Han nequin en C van Veen Azn voor Commissarissen van Oppertoezicbt de faeeren C van Veen H Groenendaat J A Brand van Straaten J H van der Togt allen altredend en Mr P L van Eeten in plaats van den heer P W Kamphuizen die aanbevolen wordt voor Kerkvoogd Tot bestuurders der Kiesvereeniging werd herkozen de heer J M Noothoven vsn Goor en gekozen de heeren N van Krimpen en J O C Kamphuizen Bg Kon Besl is met ingang van 16 Mei 1903 benoemd tot directeur van het posten telegraafkantoor te s Gravenzande J L Storm thans in gelgke betrekking te Ammerstol De Staatsct no 87 bevat de statuten der Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bgbel onder de zinspreuk Eben Haèzer voor Polsbroek en de Viist te Polsbroek Krinfbx kv Lik Door een bevigen rukwind sloeg de knecht van een voorbyzeilend schipper over boord De laatste liet het vaartuig in den steek sprong in de boot en mocht het genoegen smaken zgn knecht van een anders wissen dood te redden De aan zyn lot overgelaten schuit was inmiddels aan lagerwal geraakt en op de kade van een uiterwaard terecht gekomen Nadat het schip was vlot gebracht kon de schipper zyn onderbroken reis vervolgen OuDKBKERK Af IJssi lu do Woensdagavond 1 1 gehouden raadsvergadering werd na mededeeling der ingekomen stukken in overweging genomen het aankoopen ee ner gelegenheid tot op m afacheping nabg en ten dienste der algemeone begraafplaats Tot aane beslissing kwam het echter niet zoodat deze in eene volgende vergadelring zal worden genomen v6or Zaterdag a s den dag der aanbesteding te houdap 372 Staats loteriJ 3e Klasse rrekking van Dinsiftg 14 AprU No 15689 f 5000 5684 f 1000 6120 en 9128 ieder 1 400 5784 1 200 1521 1671 4884 10387 18538 as 20867 ieder 1 100 Pryzén van t 45 9 3720 6558 9780 12141 15242 17398 53 82 93 96 60 15368 17410 159 6 66 3 9814 99 79 17517 f 49 9902 12223 15443 45 6a 10000 24 6 7 17622 99 27 89 23 62 99 24 286 28 6919 59 65 15530 30 320 34 24 H 12342 64 17749 463 79 65 10105 12462 68 71 84 3901 7071 9 12593 16703 17818 742 7 7131 11 12649 12 57 71 51 12712 6 66 61 35 829 89 97 81 61 33 17924 1009 4011 7200 87 81 43 67 28 34 2 10240 12821 58 18057 70 78 19 63 39 78 76 1135 4154 26 66 12961 85 18112 82 4242 67 86 91 90 18326 1290 74 65 98 13099 15820 46 1377 85 69 10307 13140 46 18409 1567 96 86 41 55 50 54 1608 4311 7323 81 98 79 18519 1764 67 67 10414 13223 80 24 75 74 7463 46 87 98 75 77 46U 8t ee 13413 15915 18642 89 4706 7596 68 13514 16016 76 1851 48 7602 79 59 49 77 53 4977 8 10521 82 65 18775 85 98 18 34 13667 94 18806 1907 5006 38 94 71 16108 12 15 14 49 10703 89 59 85 2059 42 88 93 13716 69 44 2142 6166 91 10846 61 92 69 44 68 7710 87 67 f6206 19019 59 78 60 10916 82 26 90 73 5217 83 19 86 30 99 94 34 96 38 13826 65 19143 2275 69 7812 36 93 16314 19270 2310 5340 45 55 97 22 19431 28 92 56 11027 13929 37 32 56 97 7972 41 78 66 64 2493 5442 92 52 14038 81 94 2508 70 8197 11103 88 83 19608 76 87 8232 5 92 16411 15 2633 91 86 42 95 36 36 42 5574 8308 68 1 4160 82 70 2731 95 8414 69 14242 91 80 22 Il2ii8 45 16600 19714 2868 5718 80 5834 99 11361 68 57 35 2925 57 8625 89 81 88 19918 95 86 33 11406 83 16768 20064 3058 5907 8709 9 14307 73 74 97 6003 33 33 29 8 20121 3133 4 76 59 14446 79 74 58 12 77 11575 95 16802 20212 73 6101 8824 11637 14558 16936 61 79 38 96 50 86 63 78 91 43 9007 11723 14704 94 20313 3230 53 9104 34 8 17022 20 44 62 32 75 38 50 33 73 78 46 79 45 91 20425 3336 82 9316 94 59 17178 49 40 6208 59 11800 14897 81 71 42 20 66 55 14978 17210 20634 82 64 68 88 15021 69 90 3445 97 70 11931 26 72 20679 3530 6359 9426 12017 80 17313 20734 64 62 88 49 95 51 20827 98 6424 9672 12104 16193 79 20992 3651 84 9771 33 15204 89 Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen K S 69 jaar veekoopman te Nienwerkerk a d IJsel beklaagd van verduistering van de opbrengst van aan hem toevertrouwd vee werd vrggesproken A K 27 jaar koopmau te Zoctermeer wegens mishandeling tot f 10 boute subs 5 dagen hechtenis Rameiigefecht tiuuda Strafzitting van 15 April 1903 Jachtwet H H P L H en D J H allen te Gouda ieder f 0 50 subs 1 d t i bg herhaling D de K te Zovenhuizen I 15 mU 6 d met verbeurdverklaring van bet in beslag genomen geweer Leerplichtwet Z K te Oouderak f 1 subs 2 d T N A T en C P V allen te Goadorak e A H ta Hekendorp ieder f 0 5U subs 1 d Overtreding Reglemnit op de Wegen én Voetpaden in Zuid Hollond M K te Rotterdam f 3 subs 3 d B A V N te Nieuwerkork a d IJssel f O 50 Bttbs 1 d A V d S te Waddinxveen 11 subs 1 d Algemeene Politie Verordening van Gouda G V d te 8 Gravenhage on A H te Gouda ieder f 1 subs 2 d J K te Zevenhuizen I 1 subs 1 d A V te Gouda 2 maal I 1 subs 2 maal 2 d Artikel 429 aanbel en sub 1 W v S T ï E n J J v M beiden ta Gouda ieder I 050 subs 1 d Artikel 455 aanbel in sub 3 W v S J 8 te Leiden I 5 subs 3 d Openbare dronkenschap E S te Gouda en J v i W te Moordrecht ieder f 1 subs 2 d R A V B te Bergambacht 12subs 2d Openi are dr kenschap by Ie herhaling B P te Gouda I 2 subs 2 d Openbare dronkenschap by 5e herhaling J V d W te Gouda 2 wekan hechtenis Openbare dronkenschap bg 6e herhaling IJ S te Gouda 3 weken hechtenis Afloop der Openbare Iterkooping vaa Onroerende Goederen Veiling gehoSden den 16 April ten overstaan van Notaris G C Fortugn Droogleever Perc 1 Fabrieksgebouw aan de Vest te Gouda k H J Noderborat Jr voor I 3260 Perc 2 Fabrieksgebouw als Wen O no 668 k Goudsche ColSperatieve vereeniging Ons Voordeel voor f 3000 Perc 3 en Logds en kantoor als voren O no 56 60 570 k firma A Jonker en Zn voor f 5600 Perc 6 Huis Boomgaardstraat RH no 18 k C J Bik voor f 750 Perc E Huis Peperstraat K no 247 k Wed C Rietveld voor I 530 Perc 7 Hub aan de Prins Hendrikstraat P no 311 k C J Bik voor t 1600 Perc 8 Huis Spieringstraat F no 91 k B J da Goeg voor I 2025 Pare 9 en 10 Twee huizen in da Boomgaardstraat RR 97 en 98 k W Kreeuwen voor f 1480 Perc 11 Huis ab voran RB no 96 k L V d Ha voor I 760 Nieuwe Coilectie DAMES en HEEREN I AIUPIXIIËS A VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA releMoMa 3Ê Hcurs van AiiislerdMiii Vrkrs Slatkri lOV o h u mm l 81V a APRIL VlDimLiiiu Crl Nod W S l J iu di o dllc tSito dito dito SioRS Ubl Oau ll ll l S4 TAUI Iu l r f ii l8 l ll i kMTBlia ObL in pipier liSS i dito in itlrer 1108 I oaTV Al Obl B t ooupoa 8 duo ticket 9 V In V7 icil i llD Ubl Binual 1 94 4 dito Omom 1810 4 ditobiiRolht l8S 4dilo bii Hop 188S aO 4 diloiu goud iMn 1888 8 dito dito dito 1SS4 5 IPima Porpel lobold mi 4 67 ire Kiii i r CauT Iwa 18S0 4 84 Oai IwoiDIj Ktie D i lac lsauin HrisO t k iDluAri Rp T oblg 18V S 104 108 lis 818 104V lOO JfS 140 107 105 Va j 104 I Ned Huidolmaataoh nito N W k Pao ll p h paadbr 8 8 Rott Hjrpothflejcb pandlir I Utr HjpothooVb dilo 4V 101 OoarsMa Qjat HoDg baiikaaDil 180 KuaL Hypotheekbank paiidb ImWi Kqiit by polb iiDdb 4i Malw L O Hr Lu ii oen yau Iloll lJ apo r Mij aaod Mij tfilfiipl Sl Spw aand Ned f nd Spo iHrag m aaad N id 2uid KU Sfm aaud S dito dito lito ISSl dilo 4Vr ikLllSpoor l IS87 S A Kolil 8 Zuid Ilal Spwmij A H ob S l OL H Waricbau Weonen aand Roal Or Ra a Spw Mij l obl 4 Balliaoba üto aand faa wa dito aa d 8 ailg r nabr dïlo aaad i tmi Cb Aaoat Sp tap obl 4 dito dito oblli t VülEUA Cm Pao Sp Mg obl 8 Cbio kNortb Wpr C r aanl dit dito Win SI l ater obl 7 l eoTor k Bio Or Spm oan r a lUinoia Ontral obl ia froud 4 LouuT Il Na li illl Oer r aand Heiico N Spw M I la hyp a Misa X aiiaai r 4pCt prof aand N TotkOulaaiofcWaat aanl Pono dio Obio obliK 8 nre gon Calif Io bjrp in goud 81 Paul Hino k Maait obl U n Pao Hoof lUa oblig 8 dito dito Uoo Col Ie byp O 8 88 OiHAua Can Soulb Gliart v aan l 84 Vh C Ball k Na Io b d 0 0 Amalard Omntbua Mg aand Stad Bruaael 188irS 108 i Hoila Tbeiaa Eegulli Goaelaob 4 1 Ootma StaaUleonig 1880 I li K K Ooal B 8r l880 8 108 SraMi SUd Madrid 8 1188 411 Sm Var B l ATb Spoel onrl 0 TVAl Ei de NOUVEAUTÉS m Costumes Tailleur n Voorjaarsmantels O SAM80M AOVI RtEi TtEiN Wat is Bostel BOSTKIi is uitgabrouwd graan bet is een uUêtekeHÜ veder voor aaselikee en carkettê het mwiil aiM door zgn IM 0 tietgeltaUe Dos D ef en vetle melk en cleetek eo wordt door het vea graag nemutUgé Te varkrtjgen in de BronwerS HET DUBBELE ANKER Molanweri Gonda A VON LBIi üt prijieniijn door den Staat gegarandeerd Hcoldprijs InliiHJey ev 00 000 Mk JWBÏlfclUd UUnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin lekcr 11 KilUoen 306 390 Uark gewonnen moeien worden De hoofdprüten v a dexe voordeelige loterij lijn de volgende namelijk De alleriioogste prijs ia in het gelukkigste geval eOO 000 Mark 1 Premie v 300 000 M 1 prijs V 40 000 M 1 800 000 M 4 prija V 80 OOOM 1 tb OOOM 5 80 000 M 1 10 C OO M 8 18 000 M 8 premicQ v 40 00 M IS 10 000 M 1 Premie v 35 000 M 85 5 000 M 1 80 OOM 108 3 000 M 1 ioo ngt M 188 8 00Q M 1 80 000 M 818 J OO0M 1 60 000 M 14 600 M 1 50 000 M 108t 400 M In het geheel bevat deie loterij dte u t 7 klasMn bestaat tlft OOO loten met B TftS prijzen eo I premien toodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bgsondere attentie verdient de asnmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog tot alleen in de laatste klasse maar reoaa in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Itte klasse bedraagt in het gelukkigste gev rO OO Mark stijgt in de 2e kl tot ft 000 M in de 8e tot AOOOO M in de 4e tot 70 00 M in de Fe tot BO 00 M in de e tot i 00 O h in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste pr strekking die officieel is vastgeatsld kost een geheel origineel lol slecht Guld 3 80een halt origineel lot slechu Guld 1 75een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inlegselden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der pri xen worden aangegeven in het ofïicieele trekkingiplan voonien an het Wapen vari den Staat welk plan ik op aanvrage ati vertend ledere deelnefcer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofTtcieete trfkkinssl st Df yltbeUlinf cd verzeudlnf thii prQxeii geschiedt door h j direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheinihoudin ledere bestelling kan meu eenvoudig per poatwissel opgeven ook tegen rembours Men wenda sich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking too spoedig mogelijk of uite riijk tot 7 MEI met vertrouwen lot Sttmuct lleckscber Seiir Bankier en Wiiaelkanloor in HAMBURU Duitschland In het VerliclitiDg Maga jn ff De Avondster Dubb Buurt Talatn 117 ijju steeds voorradig da nieuwe modellen Gasomamenteii en fraaie Ballons Degelijke ÖASEORNUIZBN en C OMKOREN Zuinige branders Volledig adres voor QasgloeiUchtbenoodigdhedea ENZ ENZ Aanbevelend M N VAN LOON Aanlegger van Oas an Water leiding TUwry i Wi dirkslim I in de geheelo wereld bekom OD geroemil JnovertrolTen miildol tegoo alle Borst Loug Levar Raagilaktaa au lowenilig 7 óowoi all ook uitwendiK iti bijoa alle aiektegevallon mot gued Kovolg aao to wenden PrUs par lacon I par pest i 115 ThUrrj i Wpftdfntlf bezit oenalanog onKokonde geneoakraoli n hoilianie irerliing Maakt meeatal elke iijiilij1i m geraarrolfe operatie geheel OTorbo4li Mei daie salf woni een 14 jaar ond Voor ongeneealijk takoadan fcaengaiwal on onlania een b jna IW aar kaïikariytleii ganaiaD Urenut genoziag en Toruchting dor pynon bij wouden ontitekingoD ons ran allerlei aard PrUi per pot f 1 60 pet poit f 1 60 Centraal Dopdt voor NederUnd Apothokn HENRI ü tKDEBK Hokin 8 AmatonUla Waar g m 4 5t u bwUlle aiea 4ir Ma dia Sahntaaaapotluka da A TIllKHt ia Piwada bal Rakitak OaUrraiek Sallan pnafattaiUaalbWaa Mj katC trial Do tl HaaSir