Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1903

KERKELIJKE VËRKIEZI GE1 1905 De Kiesvereeniging Kerkelijk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 14 April I I ter vervnlling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goedoren en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden van teratOHit weder herkteibare i eden en oacatures tuasehentljda ontstaan de volgende Candidaten gesteld r Voor t College van Notabelen 7 Vacatures N VAN KRIMPEN altredende A VAN REEDT DORTLAND aftr W KROMHOUT aftredende i J GONDA aftredende C VAN VEEN Az H J DE VOOGT M C HENNEQÜIN Zij beveelt dringend deze Ci a n d i d a t e n aan bij alle stembevoegde Leden der Gemeente GOUDA 15 April 1903 Namen de Kietvereenigint voornoemd 3 M NOOTHOVEN VAN GOOR Voortitter D RÜYTEE Semtaria Inlevering der ingevulde Stembriefjes op MAANDAG 20 APRIL 1903 van 10 nur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA De onderteekening maakt het Stembiljet van onwaarde Zaterdag 18 April 1003 42ste Jaargang o 0084 ftOMCHE COIMOT IMenwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor t College van Kerkvoogden B Vacatures H J NEDEEHOEST aftredende C HOOGENBOOM aftredende P W KAMPHUIZEN Voor de Commissie van OppertoexMu 5 Vacatures C VAN VEEN aftredende H GROENENDAAL aftredende J A BRAND VAN STRAATEN aftr J H VAN DifR TOGT aftredecde Mr P L van EEÏEN Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiiate Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Telefoon ti SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Zander Instituut Fluweelen Sing el R 724 GOUDA öeneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr D van DUflREN Behand y iiruggegr verkroinmingen ingevallen borst x en o beenen en dkHd QXQUehaam misvorm algem iitwakte eonsHitatiet spieren genr aiekten rheutnatische aandoeningen verstuikingen enz enz Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt De wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Doctor die alle bekende kwalen geneest KnkwutdlEi gnutagn dli i k itiu mit wndiin Bfi Muln TU hoogn LHftlid giUlk Teoittjdi oatdtkt De Medicijnen zijn gratie voor een ieder die zijn naam en adree mzend Na jarea ran geduldige atudio en delven in oud tijdscliriften zoo wel als in dio van den tegenwoor digfln t d heof Dr James W Eidd Baltes Block Port Wayne Ind 8035 ü S A bekend gemaakt dat hij Dr Junes Williim Kldd te wonderbora leveoakmcht ontdekt heeft en dat bij bekwaam is met de hulp van zijn wonderbaar middel dat aan geen ander bekend ia en welke bet resuUaat is vnn vele jaren studie iti bet zoeken naaï deze koBtbare levenskracht om aUe kwalen van bet menjjchtJlijk lichaam te genezen Er is geen twijfel opzichtenB den ernst des DocterB wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die hij dagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie ia op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om deze wonderbare Leveu9 Krachif ooftls hij het noemt te probeerea want bij zend het gratis aan iedere lijder in genoegzame boeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende geneBendo kraobt weshalve gij niels waagt Sommige Tan de vermeldo geuezingen zijn zeer merkwaardig en tensij voor do vertrouwbare getuigenissen zoudon ze byna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneesheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug gegeven Rheumatiek zinkens maag hart levernier blaas bloed en huidziekten zijn als op magiflche wyze verdwenen Hoofdpijn niggepijn zenuwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luchtpijpziekte en alle keel ongosteldheden longen of oenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder ia Gedoeltelyke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig on blijvend genezen Hot zuivord het gansche lichaam hersteld de zenuwkraobt de bloedsomloop en eene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder bet effect van zijn woadervolle iLevena Krachtf Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden u dadelijk franco per post toegezonden EEMD1F0T7AHTEEE neu worilt verzocht op t nEail te letten ÜIT HUT MAOViaJN Tilt M RAVENS W A AY ZONEN OORINCHEM Deze THëEEN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vij lu en een half en een Ned om met TermeUing van Nommer en Prijs voorzien van nerenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 G BUL roorheen J BBEEBAART Lz MODES en CONFECTIE Zomerseizoen 1903 Gez van Daiitzig Hoogstraat GOUDA hebben de eer de ONTVANGST te berichten der lieiiivile ifodelleii DAMES en KINDERHOEDEN GAAT ZIEN naar denTIENDEWEG de overgebleven SmELS EN SOElLBEBIJEN EN TEGELS waar zich nog onder bevinden GEOOTE SALON SPIEGELS vergulde en elhen in stiil STAALGEAVUEBS van COÜPIL en ETSEN van bekende mee ters Nog slechts een paar dagen voor buitengewone Spotprijzen VniJ KNTItÉE ALiLKS MOET WEU Tiendeweg GOUIIA wwiir wifPfnii rni FWW Duiji GêuccbIi BlgenMen a nbtvokri M et Een UIploma en Goud BeUivonde PRAEPARATEN VAN Ollina I af Af llP d mM lkrMlltlge nTerat rkondiKINA WUN tegen zwakte VgUllia l qmyin i i en Yolwaneneii gebrek ar eetliKt lechle Bpljsverterlng eenuwhooföplln ter vereterking na ziekte of kraambed koorts eii hare gevolgen QUINALAROCHE FÏRRUOIHEUX in bet kijionder tegen Bloedgebrek BladuucU kwalen van Krltlscheat leeft d cwl Verkrijgbaar m nacona ft 1 90 en 1 p 11f aI j pa £ voadzeam venterkend aangenaam van nnaak voor dagelijkachgeb aiV Istoderen zwakken en kllerachtlge geeteUen icer aan te be velen Ab geoeeakracbtlge drank i atoorniaaen der spijsverteringsorganen en diarrhie ook voor luigelingeo en kleine kinderen Pri s per bas a Kgr 1 70 a M Ki T 0 9Q 4 H Ker 0 50 Chemisch M b ei lti r Sp iiaal voor Kindervoeding in buuen a u Kgr O OO A f hma C tCtarPÜ n Het rooken eener halve CigajWta i voldoende ter beelr S llll t V lS trCUCll j j j tmiDf aiuTiUw van Atthma eto doosje a 0 80 en 0 60 Tamarindc Bnnhnim fruit purqatief tegen vetitopping Aam V l Migraine Congesties e vooral ooli alïlaians voor kinderen bcwijren de Tamarinde Bonbons van KRAEPEUEN ÏIOLM belangrijke dieniten daar de vorm voor bat kind begearl ijk o de smaalt aangenaam ii Prijs per doo je 0 90 en 0 60 J nlmiflk Pfl fillC algemeen erkend als bat BESTE haUmiddel Vwkotldlieid n Keelpyo het is een slijmoplossend co venacbtend middel bU ultii mmdluld itsluitend in P ilaschje verkrijgbaAT Prijs ƒ 0 20 per fleschje Dg f nujuittiien vam KRASPÏLIXH HOLU te Zeist ijA a ten fversim foji KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST éli JlS Dit goede oude Huisüek Jicht Verkoad enkel Huisgezin ont schen 4 1 25 75 HHApothekeri T Ainaterl T Tuyll KU d tniddel tegen Bh iima held enz mag in geen breken In fles oi 90 et bij nDrogirten dun bij Oé WeiaiftCo ROTTER JAM Hoofdprijs UeDbiedehel Ue prijzen zijn door den Staat gegarandeerd 800 000 Mk Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 306 350 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600 000 Mark l Premie v SOO IJOI M 1 prijs V O OOOM 1 800 000 M 4 prijz V SO 000 M 1 60 000 M 6 20 00 M 1 to 000 M 16 000 M 2premien v 40 00 IM 16 10 000 M 1 Premie v SB OOü M 56 S OOOM 1 SO OOM lOS S OOO M 1 100 000 M 166 1 000 M 1 80 000 M 016 1 000 M 1 60 000 M 11 600 M l 60 000 M 103 4011 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 115 000 loten met 65755 prijzen en 8 premicn zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval fO IOOMark stijgt in de Se kl tot 6 000 M in de se tot fiOOOO M in de 4e tot 70 00 M inde Fe tot 80 00 M in de 8e tot ÖOO O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De ultbetttHnr en verzendiujc van prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrou wen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitsctiland w Toleplioomiet GoTida Abonnement 1 40 per jaar voor petceelen binnen een kring va K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks Intereommnnaalbnrean Op 1 April 1903 UO verkregen aanslaltingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bnreau ACHTEK DE VISCHMAEKT Druk van A BHINK1 AN Zn Soaila BuiteDlaadsch Overzlcbt Men zou bet talent van Alphonse Dandet moeten bezitten om met juistheid bet prachtig schouwspel te beschrijven dat Algiers in feestdos met de Russische Italiaansche Spaansche en Portugeesche schepen op de roede opleverde toen alles in gereedheid was om het hoofd der Fransche republiek een waardig en Inisterrijlif welkom in de kolonie te geven Op den avond van 11 dezer kon de bonte volksmenigte op do kade genieten van de illuminatie der vreemde violen welker schepen de stralenbundels hunner zoeklichten I telkens op de stad wierpen en daardoor van tp tot tgd byna dagiielderen glans verspreidden daar waar het duister slechts voor het schijnsel van de lampions beboetde te wijken Sinds den vroegen morgen wapperden overal vlaggen en wimpels on donderden de kanonschoten waarmede de vreemde schepen de Fransche vlag salueerden toen zij geleidelük ten anker kwamen Iets later op den dag bulderde het geschut opnieuw zoowel van den oever als op de reede toen de Victoria and Altwrt met den koning van Engeland aan boord in t gezicht van den wal passeerde op 4e reis naar Malta En eindelijk on Woensdag kwam Loubet na een voorspoedige reis aan u t oop van t garnizoen stonden van al het middaguur en haie geschaard langs den weg dien de presidentieelo stoet zou volgen De straten wemelden van m nschen inde verscheidenheid van kleederdracbten die aan de menigte in Algiers hot eigenaardig schilderachtig voorkomen geven dat den vreemdeling zoo boeit hall Europeesch en hullOostersch de sneeuwwitte burnoe s der welgestelde Arabieren naast de afzichtelijke lompen der armen geheel ol hall gesluierde AToorsche vrouwen naast Westersche dames in Parijsche toiletten Daken en balkons zagen zwart van menschen overal heerschte de meest opgewekte stemming Te tien nur werd de Jeanne d Arc met het escorte van oorlogsschepen gesignaleerd en al spoedig kon men van uit de stad hun Revechtsmarsen zich tegen den helderen blauwen hemel zien afteekenen Het woei alleen een beetje terwijl er een lichte deining stond Het weder was prachtig Het duurde echter tot halltwee eer het eskader op de rede kwam en de saluutschoten der lorten alsmede die der vreemde oorlogsschepen beantwoordde In een sloep van de Jeanne d Arc die door een stoombarkas FEVlLLEkOBi LIEPDË EN mi Een snik welde op uit des schilders borsl en maakte zijn stem onverstaanbaar lArme vader sUmelde Angelina op t punt van lell in tranon uit te barsten In t begin dacht ik ging hij voort met een stemgeluid waarin blijkbaar de haat weder de overhand kreeg op lijn ge oel van teederheid in t begin dacht ik dat sij het kind had opgelonden naar haar echtgenoot Ik scheepte ra in naar Frankrijk waarheen bij t uitbreken van den oorlog de diplomatieke agent was terttgge dens den oorlog was t mij niet mogelijk mij ook maar de geringste inlichting te rschallen Toen het eindelijk vrede geworden was en k dien man had uitgevonden volgde ik hem als lijn schaduw bespiedde ik al jgn doen en laten en kwam zoodoende welhaast te weten dat mijn dochtertje niet bij hem wa ol bij hem wa geweest niaar ook dat hij haar dood waande Dat bericht was voor mii een ort van erlichting het schonk mi de 8 j P r een jammerlijke een gevloekte blfldschap met waar waar ik nOK vatbaar was o di Ui Lé 6iJ rich had gehad riep Renat o werd gesleept ging Lonbet aan wal vergezeld door Fallières Léon Bourgeois resp voorzitters van Kamer en Senaat Pelletan minister van Marine Delcassé van Bnitenlandsche Zaken en eindelijk door Varnier den tijdelijkeu vervanger van den door de bewoners der kolonie betreurden Révoil Hoe de ontvangst is geweest heelt Renter geseind Het is bijna te verwonderen dat nu er toch een incident dat van Révoil plaats vond zj afliep zonder een congregatieincident De aartsbisschop van Altrierg Oury heeft in zijn welkomstrode alleen er op gewezen dat de geestelijken in do kolonie zich steeds van allen partijstrijd hadden verre gehouden zich wijdende aan hun zware taak die hen meestal voor hun 60ste levensjaar doet bezwpen Voor gisteren meldde hot programma in de eerste plaats een parade van de troepen van t garnizoen en een diner don Algiorschen notabelen aangeboden door den president De Italiaansche minister president staat voor de moeilijke taak ziJn kabinet te moeten hervormen Uit Rome toch wordt gemold dat de minister van buitenlandsche zakon Prinetti zijn besluit te kennen gegeven heeft om af te treden en de minister van marine Morin die gedurende de ziekte van Pi iijetti ad interim alana aaii rloTnPi l hp ippj Hii k nmt rpwlml van marine naar buitenland clie zaken ovtr te gaan Het besluit van den minister van marine zoo wordt nit Rome gemeld is van groote boteekenia Wanneer de heer Morin de portefeuille van Prinetti wilde overnemen dan zou Zanardelli onder de marine officieren die in Kamer ol Senaat zitting hebben wel een minister van marine hebben kunnen vinden Maar do geschikte personen voor het departement van buitenlandsche zaken zijn minder gemakkelijk te vinden Men spreekt van den markies Di Rudini en Zanardelli zou daar wellicht niets tegen hebben ware het niet dat Giolitti en zijn partij daartegen onoverkomelijke bezwaren doen gelden En den steun van de partiJ Giolitti kan Zanardelli niet ontberen Bovendien heeft Di Rudini zich bg de groote meerderheid der Kamer niet bemind weten te maken Zelfs Sounino verklaarde zich tegen de benoeming van Di Rudini en dreigt zich met ziJn volgelingen bij de oppositie van Giolitti aan te sluiten Zanardelli zou dus het voortbestaan van zijn kabinet in gevaar brengen wanneer bij toeh Di Rudini da openvallende portefeuille opdroeg De minister president zal dus elders moeten gaan zoeken voorloopig zal echter de heer met e n vreesehjke stem uit zou hij wat beleefd hebben I Ik had hem het kind uit de armen gerukt en niets niet ter wereM had mg kunnen beletten mijn opzet te volvoeren want dien man je kunt het wel nagaan Angelina ik haatte hem ik haatt i hem met al de kracht die in mij waa Alles wat het mijne was had hij mij ontroofd mijn jeugd mijn levensmoed mijn beminde vrouw en mijn kind dat stond nigeschreven onder zijn naam en dat hij als het zijne zou hebben opgeeischt zoo t niet gestorven ware en dat nog na zijn dood den gevlockten naam draagt die voor den mijnen in de plaats werd gesteld t Maar d t waa toch niet zijn schuld I bracht Angelina op zachten toon in het midden h het de schuld van den doornstruik als hij u bloedige wonden toebrengt Toch slaat men hem omver en vertrapt hem onder zijn voet 1 ijHet schijnt voegde Renato er weder op zijn spottenden toon bij dat er hier beneden geen plaats was voor ons beidcR en hij zieje hijhad de mijne ingenomen Het w s nagenoeg met een dreigend gezicht dat da schilder Angelina aanzag Ga voort ide zij zacht bNu toen keerde ik terug naar Italië en jaren jaren achtereen bleet ik toekende in de onzinnige hoop dat een toeval een wonder mij het kind zou doen ontdekken waarvan de dood nooit is bewezen geworden Kn niets gevonden Niet8 Geon enkele aanwijring Baccelli de onderminister voor buitenlandsche zaken met de zorg voor het departement belast worden Het besluit van den Tsaar waarbij Bobrikof tot dictator van Finland wordt benoemdis nog fraaier dan de eerste berichten dedenvermoeden De gouvernenr generaal zoo lezenwiJ daarin zal bolast worden met het uitsluitend toezicht op alle departementen van bestuur en op alle daaronder ressorteerendeambtenaren op de gemeentebesturen en zelfsop de gemeentelijke vertegenwoordiging in degraafschapsraden de gouverneur heeft hetrecht elk ambtenaar ter verantwoording teroepen zelfs zoo deze zijn ambt ontleent aanveikiezing door de burgerij gouverneurheeft het recht openbare bibliotheken enleeszalen te sluiten drukkerijen en boekwinkels op te heffen de gouverneur heeft hetopperloezicht op alle scholen in Finland enbij lieeft in opdracht te zorgen dat een geestvan liefde voor Zijne Keizerlijke Majesieitaan de leerlingen wordt onderwezen En ten slotte de gouverneur generaal heeft het recht in buitengewone omstandigheden en wanneer wettolpe maatregelen onvoldoende zijn alte maatregelen te nemen die hij noodig acht onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en waarover hij onmiddellijh mededeeling moet doen aan Z K Vu m do hoofdinhoud van de üekase waarbij Bobrikof benoemd wordt tot Autocraat aller Finnen I Het telegram uit Konstantinopel aan d Temps in dit hla 1 is in strjd met de mededeelingen van den Times correspondent in Sofia waarvan onze particuliere correspondent te Londen een uittreksel seinde in het avondblad van gisteren De leiders der Macedonische comités zouden hun plan om dit jaar over te gaan tot deut algemeenen opstand hebben opgegeven omdat door de zeer groote Turksche troepenmacht een opstand niet ten gevolge zou kannen hebben een Enropeesche tusschenkomst tenzij besloten wordt tot moorden op groote schaal waarvan de leiders de verantwoording niet durven op zich nemen Het is daarom raadzamer dat voortgezet wordt de guerilla het aanvallen van kleine Turksche benden het verbreken van communicatiemiddelen het in de lucht doen springen van stations en spoor Tot deze veranderde houding zijn de leiders der oomités wellicht ook overgegaan omdat hun onbekend is wat de Albaneezen zullen doen wanneer eenmaal de algemeone opstand Geen enkele Langzaam als vermoeid stond Angelini eindelijk op Zij was bleek zeer ontroerd en nagenoeg gekwest in haar jonkvrcuwelijke reinheid door t aanschouwen van die woe tc pasaied van vurige lietdè en onuitbluschbaren haat Alles wat zij had aangehoord deed haar nog huiveren toen de man roet zijn van nature week en bijna vrouwelijk gemoed dat door een ongehoord verdriet zoo ontzettend misvormd was eindelijk het stilzwijgen in acht nam tfja zeide zij u moet veel en wreed hebben geleden Maar hebt gij niet somwijlen bij u zelf gezegd dat het maar een geluk was voor dal kind om dood te zyn veel beter dan eenmaal te moeten weten dat zij de dochter was van zulk eene moeder die moeder te moeten veroordeelen en verachten en nog wel met het bewustjijn dat ook door hare aderen het bloed htroomdc van zulk een diep gevallen zulk een misdadige vrouw En indien zij nog leven mocht in welke ellende dan ook zou het dan toch niet beter wezen vraag ik u dat zij omtrent haar verleden en dat harer ouders geheel onkundig bleef AU zij niets weet ol vermoedt kan zij wellicht gelukkig zijn of gelukkig worden maar anders nooit dat begrijpt ge toch wel Kenato zag het jonge meisje aan met een bevreemding waarin zich een wkere bewondering fcO jij mompelde hij irjij je bent bijna een heilige Neeo zoover heb ik nooit doorgedacht geproclameerd wordt Intusschen zijq volgens de jongste berichten de BulgaarschMacedonische benden nog zeer actief Zaterdhg heeft een gevecht plaats gehad tusschen een dezer troepjes en een detachement gendarmerie bij Zenidje De gendarmes leden zware verliezen Bü Smerdesh in het district Castoria vilajet Monastr had een ontmoeten plaats tusschen een detachement reserve troep in welke vier doeden en drie gewonden hadden en een bende van 75 man onder aanvoering van Saratoff De quaestie der verbouding tusschen blanken en negers schijnt in de Vereenigde Staten een der voornaamste te zullen worden waarover de volgende presidentieele campagne zal loopen De oad president Cleveland heeft er Dinsdagavond te New York ziJn meening over gezegd en wel voor een vergadering grootendeels bestaande uit negers van beiderlei kunne Hij sprak ten gunste van Booker Washington s negerakademie in Alabama maar hield zijn toehoordeas toch voor dat het negerras onmogelgk op sociaal gebied met het blanke kan worden gelijkgesteld Hij zeide niet te gelooven dat het decreet waarbü do slavernij werd afgeschaft of de wet waarbjj den gewezen slaven het bur a 8aWê 1n8lfBSlieinmifTfefh nCKt 0éW ja van de aan hnn ras klevende en door de slavernij aangewakkerde gebroken Onder de negen millioen negers zeide hy die wj onder de gemeenschap onzer burgers hebben opgenomen is nog een jammerlijke hoeveelheid onwetendheid een droevige hoeveelheid ondeugd een overweldigende hoeveelheid luiheid en laksheid te vinden Hij verdedigde de houding der Zuidelijken in de neger qnaestie Dozen droegen zeide hii den negers volstrekt geen kwaad hart toe I maar zij waren niet van meening dut negers met blanken maatschappelijk gelijk stonden en zg wenden dat ook niet voor V De Finsche bladen pnbliceeren een reeks maatregelen door de Russische regeering genomen in het belang van de orde en openbare rust in Finland In de desbetreffende voorschriften is o 9 dit moois te lezen De gouvernenrgeno raal heeft de bevoegdheid voor een bepaalden ttjd de sluiting te bevelen van kofflehuizen boekwinkels en andere zaken particuliere vereenigingen te ontbinden en personen die hem gevaarlijk voorkomen het En buitendien hernam hij weder op geheel anderen toon had dat kind aan mijn lietde niet genoeg gehad P Haar liefde haar kinderlijke toegenegenheid dat verzeker ik je zou mij wel voldoende zijn geweest Dat zou mijn vergeldingen mijn bhjdschap mijn wraak en mijn geluk hebben uitgemaakt I Haar bg mij hebbend haar beminnend en haar wederliefde gevoetend had ik voor t minst een deel teruggenomen van al het goed dat mij schandelijk is ontroofd geworden Denkt ge dat ik eenig medelijden zou gehad hebben met den heler van het gestolen goed met den man dien ik haten moest f Het tegendeel is waar Zijn verdriet zou mij een genot zijn geweest n ik de vrouw niet meer kon tuchtigen die zraj zell reeds had gestraft en van mij het slechte ep onmeedoogende mensch had gemaakt dat ik geworden ben 1 ifNiet zoo slecht niet zoo meedoogcnloos als ge u ïelf wel verbeeldt verklaarde Angelina wier schoone oogen meer en meer spraken niet alleen van deernis maar zelfa van sympathie voor den man die dat was waar ongelukkig was geworden door het toedoen van anderen maar misschien no meer door zijn eigen vurig gestel dat eoowel in liefde als in haat steeds in uitersten moest vervallen oGij hebt u hoe dan ook ten slotte geschikt in uw lot Ja omdat ik niet anders koni Als ik niet het oog om oogi en het tand om tand hebt toegepast was t omdat de omstandigheden mijn arm hadden ontwapend maar niet mijn hart Wordt vtrwifd