Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1903

KERRELIJ RE VERKIEZIN GEN 1905 De Kieavereeniging Kerkelijk Beheer alhier heeft in hare vergadering van U April 1 1 ter vervnlling van de plaatsen in i drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Kondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden can terêtond weder hprkietbare l eden en vacatures tusschentijds ontstaan de Candidaten gesteld Voor t College van Notabelen 7 Vacatures N VAN KRIMPEN aftredende A VAN REEDT DORTLAND aftr W KEOMHeUT altredende J GONDA altredende C VAN Ve eN Az H J DE VOOGTM C HENNEQUIN aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente i Namen de Kiesveretmging voornoemd I J M NOOTHOVEN VAN GOOS Von tiUtr j I D RÜYTER Secretirii MAASDA G 20 APRIL 1903 van 10 uur voor tot i nur namiddags in lg Maandag dO ApHl 1903 42ste Jaargang No 0085 Voor de Commiesie van Oppertoem lik l 5 Vacatures i hfti ff Voor t College v n Kerkvoogden 3 Vacatures H J NEDERPORST altredende C HOOGENBOOM altredende P W KAMPHUIZEN C VAN VEEN aftredende H GRQENBNDAAL aftredende J A ÊRAN D VAN STRAATEN ltt J H VAN ÜBjE TOGT aftredende Me P L VANI EETEN i I ieitw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zii beveelt dringend deze Candida t n GOüdI 15 April 1903 1 f Zaal HI I1I§ÏTMI1 Sociëteit ONS GENOEGEN CONCERT op Zoudag 10 April te geven door Mej JEANNETTE HOOGENBOOM Sopraan Concertzangeres te Amsterdam De Heer ANDKÉ VAN DANTZIG viool alhier De Heer OSOAK EBEELÉ Tioloncellist van het Concertgebouw orkest te Am De Heer EDÜARD VAN DANTZIB Baryton alhier Met welwillende medewerking van den Heer J H B SPAANDERMAN Piano alhier PLAATSKAAEÏEN A 25 OefltS verkrijgbaar in den Boekhandel van den Heer SWAETSENBURG en bg den Pachter der Sociëteit Ons Genoegen en s avonds aan de zaal I LAATSBBSPBERISG k 10 cent van af DONDEEDAG 16 APRIL biJ deft Pachter der Sociëteit Aanvang des avonds j8 nnr i Ilenbiedehel Hoofdprijs jehji De prijzen iiijn door den Staat gegarandeei aoo aoo Mk mtnoodiging tot deelneming f de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker U Millioea 306 390 Mark gewonnen moeten worden i De hooldprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk j De allerhoogste prijs lis in het gelukkigijte geval 600 000 Mark i 1 prijs V 40 000 4 prijz V 80 000 IM SO OOO M 16 000 M 10 000 M 6 000 M S OOO M S OOO M 1 000 M 600 M 400 M 1 Premie v 800 000 M 1 800 000 M 1 80 000 M 1 to 000 M Spremienv 40 000 M 1 Premie v 86 000 M 6 i 16 66 108 166 016 14 10 3 kt 30 OOM 100 00 1 M 80 000 M 60 000 M 60 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 Wassen bestaat 116 000 loten met 65766 g rijzen en 8 preraien zoodat bijna op de ellt van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in olke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval lOUOOMark stijgt in de Se kl lot 6 000 M in de e tot 60000 M in de 4e tot 70 00 M in de e tot 80 100 M in de Oe tot 00 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 15 een kwart origineel lot slechts Guld 0 00 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetaling en verzending van prflzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de steengste geheimhouding leiiere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr tCTtM GloM Sitln Gtinieri lila 4i tett nlddalcD toot baiioaittT uMitC kcong poctMD no alU iwult a gchUordt Hacren Dmdm B KindtrachocDiD V f knlglMuir bl wlnkclUn Id Scnoenwcrk Oalcnteiitn DrogcnjiEa cu ll tt kni goM op bet bbriekHnnk W awdCTWnii Anhtm Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscbland pvering der ingevsldM Stembriefjes jrk te GOUDA i l jonderteekening roaaktt het Stembiljet vad onwaarde GAllTaENèardertTI NpEG 1 jl de overgeble eo f FipinNmBpÉINBELS waar zich no onder bevinden GROOTE SAlJON SPlfedfELS vèrgmle en eiken in st l SIaALGEAVURES vnpiCOUPIL otf BtSEN i m l eliende niiimei nlbii r VHM eNTIlËB Al Nog slechts een paar dagen oor l3d engéwone Spotprijzen Geen Ki iikhoe t Géel i Infliipn a Om ISinkhocsl IriÉjHenza Borst en I eelaanüo ning binnen den kortst mogelpken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E LIJl M T pi E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van up fin § rtaï H N VAN SGHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven 198 öourfa A LATEJISTEIA Kleiweg E 100 Oouda E B VAN MILD Veerstal B 120 te doHila A BOÜMAN Moordrecht PINKSfc NieuwerierkadlJeel A N viN ZESSEN ScAoonAown J Th TURKEN Bo ioop B WIJK Oudeuiai r A SCHEER Haaetrecltt P W i EÜE Oud ater vAsnER HEMDEN te Reeumijk P v n 8PKK MoercapelU D v o STAK Waddmgaveen Wed A HOLST Waddinnsveen M KOLKMAN Waddimngeen P A nu GBOOT Oudewater 08 JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop OebrS StoU werck s Chocolade en Cacao De ini tigo wt d niou tste uitvindingen op machinaal gebied T rt t r4e febrimtle on nitsJuitewi gnbruik van fljn on fijnste grondstoflbn gamndeerei ei wbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eet aj Oova ensvrsai dig fabrikaat nauwkeuiig beantwoordond aan den tohond d tesp BülRtten Ik irina behaalde S87 ISreret als HoflevernHCler 44 Eoro Itlploma B gouden enz 44 Eero fllploma s gouden enz Medailles oea Ii6 ij9 aB uitanmlMid Sija bbrik t Keetta 18Jt cteeef do Aceademie national de Tftris NouB vouii dt iMmon vaa HndiUlIe d wf prentUre las o en ooM dtea liloci a votr © xMllBiite abilMtioa d Ohoool t boijbons varie eto eta IWiwerok e lahrOou ie verkrügbaar bü H H Conflseura Banketbakkew ooi mii GeneBialvertegenwoordiger loor Kederlaad jdiiu Kstteimlsdt Aaatardara Kalverslraat 101 ADYEETENTlEïf iu alle Couranten worden aangfenomen door het Adverteiitle Biircaii van A BRINKMAN ZOON Telephoonnet GoTida Abonnement 1 40 pet jaar Vom peWj j ceelen binnenzeen kring van K jM 1 r Aanleg en onderhoud gratis Het net is dangeslo en aan het i ijks InteF t communaalburean Op 1 Airil 1903 14 verkregen aansl ingep I ER DE VISCH 1 1 I CoAtractin en voorTijj irden verkrSghi aan et vnrean AC MARKT ThiiRy i We iirb lHa in do geheeld weri d bekend on geroemd Onivertroffeii middel tegen allo Borat Long Lever Maagziekten linz InwenJig zoowel ala ook uit dig in bijna lUe ziektegevallen mit good Kevolg wemion l liJs per iiaeoB per post t 1 16 Thierry s Woadtnalf bezit e4 oUhog ongekende g o n e e k r a o i en hoiÜniH wwking Maakt meeatal elke pdnlljki en eevlïrïoUe operatie golieol overbodig Met doze zalf werd een 14 ar oud voor ongenee U k rehonden beengezwel en onlans een bijoa S laar kankerlöden genezen Brengt genezing en orznchting dor pijnen bij wonden onlatekingen enz van allerlei aard Prtjs per pot f L60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker BENRI SIJIDEBS Rokin 8 Amsterdam Wttr geen depOt ia beeteUe men direet san die SchuUesapotheke de A THIERBY in Pïegrada bel Kokitieh Oeiterreich GelieTO proepeotne U ontbieden bij het Centreal Oepót Sander Rekin S Amlterdam Vraagt bij Proefnummer van èE WereldTourist Uwen BoekhandMaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaande lyksche tijdschrift bestaat uit de Seschrijving en r Beis om de Aarde die de Heer E T Feekstea Kkipbe in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geiUuatreerd naar eigen photographisehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabiê PerziS Vooren Achter IndiS Birma Malacca enz Prija per jaargang f 7 80 ind d4 Aniititkaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjd geleverd Bureau De Wereld TourlBt Haarlem Htt Imk ouduMjikrtt n t maklialykrt roetimlUal vok H a vooral daan ea KliubraehonwenCt If de AnrrOow van C M NWlar fc trlla Sntb Str M MmlMtarM op naam en fabrlekamcilc Vertfntau y M e Wlilullen h irtMntt Ml J tHnaaen eu aeaaresl Owellr W iHi Ma nM Dmk van A BRINKMAN Zn Goud Bulteniandscli Uverzicht Dat de pjjlitieke toestand volstrekt niet verontrustend is blijkt nit een interview dat iemand van j de Temps had te Sorrente ijiet rflen daar vertoevende Dnitschen Rijkskanselier Vop Bülow I Deze noemden don algemeenen folitiek n Itoestand in Europa op dit oogenblik voortreffelijk Ongetwijfeld zeide BüloWJ is de falkan quaestie geen atorni in eeli glas watepj maar de regeeringen zijn eenste ninig van lplan de gevaarlijke brandpunten fe beperkiii en te verhinderen dat het kwaad zich uitbreidt In dit opzicht heersoht vollfomen oyereenstemming wij hebben de bepte verv btingen en den besten wil dat de Enropéipche vrede niet verstoord zal worderi I De Duïtsche KijksHanseiier maakte van de gelegenheid oolf niig gebruik om reclame te maken voor de Mfde verstandhouding tusschen Duitschland a Frankrp De betrekkingen tnsschen beide landen zeide hy kunnen niet beter zün Ik zie geen enkel zwart pnnt Er zijn in het verleden bloedige geschillen geweest waarvan men een terugkeer echter nauw te vreezen heeft Wg moeten alles wat ons l t elkander kan brengen aangrijpen ondernouden en ontwikke len en de moeilökbede die ons gescheiden hebhen langzaam dooi vergeten Festina lente zeiden de wyzen ider oudheid Ik kom dagelgks meer tot de overtuiging dat de twee naties bestemd zj i om elkander te begrijpen Sedert eeuwen loefent Frnnkryk een weldadigen invloed op de Duitsche ideeën en Frankrijk zelft heeft geen schade van de denkbeelden die het I van Duitschland ontvangen heeft Ik geloof stellig aan den vrede tusschen heide landen en wensch hem Een geruststelling in zake de bedreiging van don algemeenen vrede in Europa is wel noodig want er hangt een loodkleurige onweerslucht over den Balkan de bliksemstralen schieten uit alle hoeken en niemand gelooft meer aan de vermijding van een plaatselpe catastrophe Te Constantinopel moet groote ongerustheid heerschen in ofUcieele en diplomatiekekringen De berichten uit Macedonië en Albanié doen het ergste vreezen Een telegram nit Constantinopel aan de Temps zegt dat hoewel men zijn best doet de openbare meening gerust te stellen de berichten nit Macedonië eenstemmig voorspellen dat de hinnenlandscbo organisatie binnen zeer enkele dagen den algemeenen opstand zal proclameeren Men kan de uitbarsting misschien al tegen aanstaanden Zondag verwachten Daar tegenover staat echter een telegram van den Times correspondent dat spreekt van een verandering van tactiek Volgens verzekeringen van goed ingelichte zijde ontvangen zouden de Macedonische leiders besloten hebben om het plan van een algemeenen opstand dit jaar op te geven en zich tot een guerillaoorlog te bepalen De beweegredenen tot dat besluit zijn gelegen in de overweldigende sterkte van het tüLlLLÈHO LIEFBE EN EAAT Hebt gij tot dien man gezegd dat de vrouw die hij had getrouwd die hij liefhad en die hij natuurlijk ook achting heeft moeten toedragen anders ware hij niet met baar voor het altaar getreden dat zij een nietswaardige was dat zij hem voorgelogen zooals zij o had bedrogen f Neen Hebt gij tot dien vader gezegd dat het kind dat hij had Uetgehad en wiens verlies hij beweende niet zijn kind was Neen Toch zouden die onthullingen wreed zijn geweest ontzettend wreed wel in staat hem even igelukkig te maken als gij t zal geworden Ik heb het niet gedaan dat is waar antwoordde Renato somber maar menigmaal is toch de lust bij raij opgekomen het wel te doen Maar zie je als dat kind ooit zijn huis had betreden zou ik eveneens daar zijn verschenen achter haar om hem toe te voegen Mij komt zij toe 1 Niemand anders W Laat mij t gelooi behouden mijn vriend zeide Angelina met aandoenlijke zachtheid dat gij dien man niet hebt verontrust niet ongelukkig gemaakt omdat de item der mentehelilkheid iu Turksche leger en de onwaarschgnlpheid dat er eenige hulp zal komen van buitenaf Men verwacht niet dat er een Europeesche interventie zou worden verkregen door een algemeenen opstand tenzij er een moord in het groot plaats had en de leiders schrikken blijkbaar terug voor dat denkbeeld Bygevolg is besloten een guerilla te voeren door middel van losse benden die de afzonderlek gelegen atdeelingen van de Turksche troepen zullen lastig vallen en zoo mogelijk het verkeer zullen verbreken door het in de lucht doen springen van spoorwegbruggen en stations Aldus de meedoeling van den Times correspondent En het is ook wel mogelijk dat de leiders het dien kant zonden willen opstnreu Maar zullen ze dat kunnen f Zullen ze de Ma edoniers er toe kunnen brengen aan hnn wijzen raad gevolg te geven f Discipline is een artikel dat in den Balkan erg schaarsch is jen met ieder lentjO koeltje schijnt de vechtlust sterker te gaan gloeien in de gemoederen van Boelgaren Albaneezen en al de anderen Er is in den laatsten tijd zooveel geschreven gesproken en gepetitioneerd tegen de door de Duitsche regeering voorgestelde gedeeltelpe afschaffing van de jezuïentenwet er zgn ook zulke ongunstige geruchten verspreid over een ahtijezuïetische stemming in den Bondsraad dat de politici van het centrum zich niet op bun gemak gaan gevoelen en vreezen dat de Bondsraad te elfder ure haar veto zal uitspreken over het besluit van het ministerie Die ongernstheid uit zich nu ook in de verkiezingsartikoion van de katholieke pers Zoo betoogt nu de Köln Volkszeitung dat als de Bondsraad onwillig blijkt de verkiezingsveldtocht van het centrum een andere richting uit moet en de strijd tegen de jezuïeten wet weer op den voorgrond moet komen Het centrum mag bg de herstemming geen stem geven aan een candidaat die geen voorstander is van de toelating van jezuïeten De geheele politieke constellatie zou gewijzigd moeten worden en in de politiek zou een gistingsferment en een verwarring komen die alles op losse schroeven zou zetten Wie oen groote tweespalt onder het Duitsche volk wil vermijden moet dus viigens het katholieke blad onvoorwaardelijk meewerken tot opheffing van artikel 2 Van verschillende zgden komen weder de bijna periodieke berichten in omtrent minder gunstigen gezondheidstoestand van Leo XIIÏ Meestal worden die berichten zeer spoedig door andere tegenspreken Wij maken er daarom ook maar alleen pour acquit de conscience melding van De Echo de Paris zegt dat de Paus wel niet bepaald ongesteld is maar voortdurend in krachten afneemt Zgn eetlast vermindert Wel is er geen direct gevaar voorhanden maar toch ducht men een naderend uiteinde Alle dig latarissen van het Vaticaan hebben order gekregen Rome voorloopig niet te verlaten Als het ware in aansluiting met deze tijding uw binnenste zeide dat ge door geheel noode loos dien ontschuldigen man zoo wreed te treffen het kwade zoudt doen ter wille van het kwade alleen en dat die stem u daarvan heeft teruggehouden Renato zweeg Hij behoorde tot die menschen o er zijn er meer dan men wel denkt die zich ruwer en onhartelijker voordoen dan zij inderdaad zijn veelal onbewust zwakke zielen in waarheid slaven van hun hartstocht die als zij zich onverbiddelijk toonen in gemoede i elooven dat zij sterk van ziel zijn Vil Het gezin van den oeneraal Lieve moeder Het is ai lang geleden tlat ik voor het laatst heb geschreven en ge zult wel ongerust bij dat langdurig stilzwijgen zijn geworden Ik wist het en ik leed er onder Ik wilde u gaarne gerust stellen u een paar woorden van opbeuring schrijven maar ik durtde niet Dat kwam omdat ik niet kan liegen Aangezien ik u niets dan slechte tijdingen te melden had bleet ik maar wachten tot de hemel van mijn geluk weer wat helderder zon zijn geworden en ik mij aan t schrijven zou kunnen zetten niet met een train maar met een glimlach in het oog Nu zijn de droevige dagen voorbij en zooals wij willen hopen voor goed schryft de correspondent van de Ind beige Sinds eenigen tgd heeft Leo XIII er ook van afgezien in persoon de mis te celebreeren daar het hem onmogelgk is lang bg het altaar te blgven staan Wel heeft men hem gewezen op het voorbeeld van sommigen zjjuer voorgangers die zittend officieerden maar zulk een vrgheid wenscht hg zich niet te veroorloven Hg verkiest zittend de mis bg te wonen die door een ander geestelgke opgedragen wordt Zgn zwakte boezemt aan de geestelgkenwereld bezorgdheid in vooral in verband tot het houden van het consistorie waarin een aantal bisschoppen en een aantal kardinalen benoemd moeten worden Het Heilig College telt op dit oogenblik slechts weinig leden Er zgn twaalf plaatsen vacant en eenigen der leden zgn zoo ond en zoo gebrekkig dat het de vraag zal zyn of zg een conclave zonden knnnen bywonen De kardinaal Gelesia aartsbisschop van Palermo Richard van Parijs Vaughan van Westminster verkeeren in een gezondheidstoestand die hen moeilgk zal toelaten naar Rome te gaan De kardinaal Moran aartsbisschop van Sydney is te ver weg om er tijdig te kunnen aankomen en de kardinaal Gibbons heeft juist tgd ge neeg voor den overtocht om bg de openitig tegenwoordig te zgn Het aantal kardinalen dut de Pauskeuze moet doen is dus tot een vgftigtal beperkt en onder beu domineert het Italiaansche element te sterk De Paus heeft beloofd op bet einde van Mei hot consistorie te doen plaats vinden maar men is van Leo XIII sinds zgn troonshes yghig op dat punt altgd uitstel gewoon Eens heeft een zjner secretarissen wglen mgr Quidi bet gewaagd den Paus de noodzakekelgkheid van het houden van een consistorie onder het oog te brengen maar na hem beeft niemand zulk een poging herhaald De Paus werd boos en antwoordde droogjes Wg hebben ter zake van een consistorie noch raad noch orders te ontvangen In zga omgeving heeft men dat voorval onthouden Het Russische schrikbewind in het grootvorstendom Finland breidt zich nog steeds uit en de Russische regeering verzint telkens een nieuwen maatregel om de Finnen er voorgoed onder te krggen Nu is er weer een verordening verschenen tot handhaving van de rust waarbg de gouverneur generaal gemachtigd wordt zoo noodig last te geven om gedurende een bepaalden tgd hotels en restauraties boekergen en andere bandelsen ngverheidsinrichtingen te sluiten hnishoudelgke bgeenkomsten van allerlei aard te verbieden bizondere vereenigingen te ontbinden en uit Finland te verbannen alle personen wier aanwezigheid hem gevaarlgk Igkt voor orde en rust De laatste maatregel kan echter slechts uitgevoerd worden met toestemming van den Tsaar grootvorst behalve in dringende gevallen De ballingen kunnen geïnterneerd worden in zekere plaatsen van Rusland De verordening is voorloopig gedurende drie jaren van kracht De repnblikeinsche propaganda schgnt in Het geluk heelt mij gediend beter geloof ik dan ooit te voren sed rt de omstandigheden er mij toe leidden om met mijn werk in ons beider onderhoud te voorzien Na u dus te hebben gerusteld voor het heden en voor de toekomst althans voor vrij langen tijd kan ik over t verleden beginnen en u gaan vertellen ten gevolge van welke omstandigheden ik de Engelsche familie heb verlaten waar wij hoopten dat ik goed geborgen zou zijn en eene in alle opzichten fatsoenlijke betrekking zou bekleoden Nu slaan wij een gedeelte van den brief over die voor ons alleen bekende zaken vermeldt maar mogen de opmerking niet verzwijgen dat Angelina volgens belofte in t geheel niet sprak over Renato en uit eigen beweging ook geen melding maakte van haar wanhopig besluit om zich als model op een schildersatelier te gaan aanmelden Maar des te langer bleef de schrijfster stilstaan bij de liefderijke zorg haar betoond door de brave vrouw in wier eenvoudig doch hoogst fatsoenlijk logement zij in haar nood een toevlucht had gezocht en gevonden en aan wier hulp en steun en goeden raad zij bet te danken had dat zij in die bange dagen niet van honger was gestorven of tot geen daa4 van wanhoop was gebracht tot er eindelijk wederom door haar toedoen een heerlijke uitredding was gekomen Zij had een betrekking gekregen als onderwijzeresse in het Engelsch en tevens als gouvernante by eene Fransche familie te Meudon Het was toen ik mijn best deed om te worden ingelicht omtrent dien mijnheer du Haussey Spanje groote vorderingen te maken Salmeron de leider der republikeinen hield te Barcelona een redevoering die door 30 000 menschen werd bggewoond en zgn tocht door de provincies gelgkt wel een zegetocht Overal wordt hy met gejuich on met bloemenhulde ontvangen Te verwonderen is dit niet Sj ort jaren wisselen Sagasta s liberalen en Silvela a conservatieven elkander af in het bewind en niets wordt gedaan om de treurige Spaansche toestanden te verbeteren Nu zoekt het Spaansche volk het weer eens bg Republiekeinen met wie het anders ook al treurige ervaringen hee t opgedaan Dezen zomer worden de algemeene verkiezingen gehouden voor de Cortes en de reis vun Salmeron kan beschouwd worden als een propaganda tocht voor die verkiezingen Werden nu de verkiezingen gehouden zonder door de Regeering van Sllvela gemaakt te zgn dan zou de Republikeinscbe party allicht met een flinke meerderheid uit de stembus komen Maar tegen den zomer tegen den tgd dat de verkiezingen moeten plaats hebben zal Sllvela wel maatregelen nemen dat de Kamermeerderheid conservatief blgft En dan wordt ondanks de mooie beloften van Silvela by de aanvaarding der Regeering en hy de geopende stembus afgelegd de zaak op denzelfden voet voortgezet Dat is het groote ongeluk in Spanje Noch de conservatieven noch de liberalen zgn in staat krachtig hervormingen in te voeren de geheele regeerings groep rechts en links is geslagen met lamheid met ontmoediging Slechts Canalejas de eenige werkeiyk krachtige leider der linkerzgde zon iets kunnen doen Maar hem ontbreekt het vertrouwen des Konings en de steun der halfslacbtigen Daardoor is Canalejas meer geneigd om in de kaart der Repnblikeinsche paitg te spelen dan zgn steun te verleenen aan de Monarchie die toch niet gesteund wil zgn In antwoord op aan een feestmaal gehouden toasten herinnerde president Loubet dat de eerste pioniers van de kolonisatie in het district Oran door het keizerrgk verbannen waren en wees hy op tlgden van hen die te Lambessa werden geïnterneerd Wel zyn voegde de president hier aan toe de bannelingen altyd de bdste kolonisten geweest maar toch ware het te wenschen dat wy nooit iemand behoefden te verbannen Als myn reis slechts dit resultaat heeft zou ik gelukkig zyn baar te hebben gewild en te hebben ondernomen De President wees op de betuigingen van welgezindheid welke de mogendheden hem hebben gegeven Deze betnigingeu zgn neergelegd in de aanwezigheid van een eskader van den bondgenoot en vriend Rusland van het eskader van Engeland welks vorst binnen kort de gast van Frankrgk zal zyn de eskaders van onzen bnnr en vriend Italië van Spanje en van Portngal die ons eiken dag warmere en krachtigere sympathie betuigen Is deze betooging der mogendheden niet vol beteekenis een beteekenis welke van wien u mg kort voor mijn vertrek hadt ge sproken zoo vervolgde Angelina dat ik zonder daarvan eenig idée te hebben zelf mee werkte tot de gunstige verandering in mjjn bestaan die ik u al heb verteld U had mij belast om zoo voorzichtig mogelijk te zien te ontdekken wat er van die familie du Haussey geworden was Welnu ik kan u op t oogenblik beter en vollediger inlichten dan menig ander omdat liet juist bij diezelfde familie is dat ik nu ben geplaatst De dochter van den baron Gontran du Hajssey die in 1870 luitenant was bij het Fransche bezettingscorps te Rome en thans op zijn verzoek en wel als generaal gepensionneerd is de jonge dame met wier opleiding ik ben belast geworden en bij wie ik denltelijk ook wel zal blijven tot zij trouwen gaat O mama ik kan u niet zeggen hoe sympathiek die generaal is en hoeveel achiing ik van t eerste oogenb ik af aan voor hem heb gevoeld Ook zijn vrouw die zeer mooi moet zijn geweest en het op dit oogenblik nog is zjj is zeker niet ouder dan vijf of zesendertig jaar een zeer gedistingeerde dame en de goedheid zelve heett mij dadelijk voor zich ingenomen en ik dweep met mijn leerlinge freule Alina die ruim zestien jaar is het liefste hartje van de wereld bezit en aan een vlug begrip een helder oordeel paart V vtrfifi