Goudsche Courant, donderdag 23 april 1903

Beurs van Amsterdam Slotkn Ml T honderd en vijftig besloten ter gelegenheid van bet bezoek van koning Edward de straat te doen versieren overdag zoowel als des avonds met een uitgaaf van vijf en twintig duizend Ir DpITSCHLAND De adelborst HUssener zit te Kiel in een cel opgesloten welke bestemd is voor gevangenen met den rang van onderofficier tegen wie een onderzoek hangende is en hö geniet geen bijzondere begunstigingen wat in verband met zijn daad dan ook misdadig zon wezen terwijl de behandeling der aangelegenheid binnenkort zal plaats Tinden in t openbaar Do keizer heeft gedecreteerd dat voor het geheele leger een nienwe litewka vangrjjs laken moet ingevoerd worden Heden gaan èn het Hnis van Afgevaardigden èn de Rijksdag weer aan slag en de president van den Rijksdag Von Ballestrom die gisteren te Berlijn had moeten aankomen is met zijn trein in de sneeuw blijven steken De schoenmakers te Bremen gaan els en pekdrnad neerleggen omdat men hun eischen niet grifweg inwilligt Pierpont Morgan opent te Berlijn Onder de Linden een bijzonder kantoor voorzijn trusts Graaf Von Bttlow de rijkskanselier is uit Italië te Berlijn teruggekeerd De stakende vrachtrgders te Elberfeld doen al het mogelijke om de goedgezinden66k tot ijéderlegging van den arbeid te no pen en natnnrlijk gaat men dnarby niet te werk met het beginsel waardeering der persoonlijke overtuiging doch met geweldpleging zoodat de politic de handen vol heeft Tegen de belhamels wordt gelukkig met alle gestrengheid opgetreden en velen hebbon roeds een vervolging opgeloopen wegons intimidatie BINNENLAND Onze correspondent te Batavia seint ons beden Op aandringen van generaal Van Heutsz bluft generaal Van der Wyck Uen herinnert zich dat in een vorig talegram gemeld werd dat generaal majoor jhr J C van der Wyck ontslag had gevraagd N E Ct Men seint uit den Haag Met zekerheid kan worden medegedeejd dat by Koninklijk besluit de minister van oorlog wordt gemachtigd de verlofgangers der lichtingen 1900 en 1901 die hg de regimenten infanterie en bet korps genietroepen zich onder de wapenen bevinden naarmate zij voor den dienst kunnen worden gemist ingevolge artikel 118 der militiewet met verlof huiswaarts te zenden te beginnen met de lichting 1900 op een door den minister van oorlog voor elk dot genoemde korpsen te bepalen dag Bij Koninklijk besluit van 20 dezer ziJn benoemd in de Staatscommissie tot het instelten van een onderzoek ten aanzien van de rechtsverhoudingen en do voorwaarden waaronder het personeel bjj het spoorwegbedrijf in dienst is bedoeld in de wet van 11 dezer Stbl No 103 tot lid en voorzitter mr J D Veegens te s Qravenhage tot leden dr A M A J Ariëns te Steenderen jhr mr S Lamaa Trip te s Gravonhage mr W L P A Molengraaff te Utrecht en A S Talma te s Gravenhage tot secretaris D Verhoop te s Gravenhnge Stct Den 15en Mei wordt de heer Fanl Kruger te Hilversum verwacht waar hy zgn intrek zal nemen in de villa Djemnah aan den Hoogen Naarderweg Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Gistermiddag heeft een opperman wonende in een slop aan het Hofspui by een huiselyken twist zgne huisvrouw met een mes in de zgde gestoken Na zgn daad vluchtte hij op de daken van de woningen aan het Spui waar de politie jacht op hem maakte en hem arresteerde De toestand van de vrouw was van dien aard dat zy naar het gemeenteziekenhuis moest worden gebracht waar echter bleek dat de verwonding niet gevaarlgk was Door het bestuur van den Bond van Christeiyke Harmonie en Fantarecorpsen in de prov Groningen is beploten op Donderdag 25 Juni op het landgoed het Huis do Duinen te Paterswolde een festival te houden Aan dit festival zal deelgenomen worden door 14 mnikkkorpsen tellende 290 leden Als sprekers zullen optreden ds Kuiper en ds Vnnderink beiden van Hoogeveen De prachtige keeshond van mejuffrouw X in de Frans Halsstraat te Amsterdam was op zekeren dag van de vorige week eensklaps verdwenen Toen mejnffrouw X alle hoop hem ooit terug te krggen reeds had opgegeven ontmoette zg onverwacht in de Saenredamstraat een beer kermisreiziger van beroep met Kees aan een tonw De juffrouw dadeiyk naar den man toe en Kees ilie intnssclien haar had bemerkt en tegen haar opsprong van blgdschap opgeëischt Mynheer u heeft mgn hond t Beest worgde nu zichzelf bgna om los te komen Neen juffrouw dat is mgn hond ik bezit hem reeds meer dan drie jaar Mynheer u ziet toch dat de hond my kent en dol van blgdschap is dat hy my terugziet De heer aan t schelden en natunriyk kwam er een standje Eindeiyk kreeg de juffrouw een inval Zg haalde een mesje uit haar zak te voorschyn en sprak als Salomon in zgn Eerste Recht Wanneer het uw hond is loopt hg met u mee en wanneer hg mg toebehoort zal hg my volgen en hiermede sneed zy onder hilariteit der omstanders het tonw door De hond ging zooals te denken was met haar mede en de heer met het eindje tonw in de hand bleef staan uitgelachen door het publiek Tel Naar wg uit betrouwbare bron vernemen hebben in het geheel ongeveer elfhonderdspoorwegbeambten der H IJ S M aan de staking deelgenomen en zich niet op den daarvoor vastgestelden tgd aangemeld om weder in dienst te treden Hiervan zgn om verschillende redenen ongeveer honderd weder aangenomen terwgi pi m 1000 man definitief zyn ontslagen Deze laatsten werden hiervan door de directie schriftelgk in kennis gesteld N v N De perrons van t C station teAmsterdamzyn gisteren vrgeiyk voor reizigers voorzien van plaats of perronkaartjes toegankelgk De militaire posten zoowel in de vestibule als aan de deuren die toegang geven tot liet eerste perron zyn opgeheven die langs de spoorbaan en aan do eindpunten van de perrons zgn nog steeds bezet Niettegenstaande dus enkele posten zgn opgeheven is de getalsterkte van het in het station aaqwezige militaire detachement niet verminderd Ook het Weesperpoort statiün is weder voor ieder toegankeiyk hoewel de militairen er nog vertoeven en de overwegen bewaakt worden N v N In den nacht van Zondag op Maandag ongeveer 2 nnr woedde op Wicringen een brand zoo fel als daar nooit voorkwam De groote boerderg van S Klein op SIroe ging in lammen op De bewoners werden in den slaap door den btemi overvallen waardoor zy niet spoedig genoeg een heenkomen konden vinden Klein en diens 25 jarigen dochter kwamen in de vlammen om De Verkoolde lykon werden later gevonden De 24 jarige zoon heeft het brandende huis nog kunnen verlaten ofschoon met vreeselgke brandwonden overdekt waardoor voor zgn behoud wordt gevreesd Met de menschen zyn verbrand 14 koeien 2 paarden en eenige kalveren Van den gelieelen veestapel konden slechts 10 koeien en 5 varkens worden ger d Overigens werd letterlgk alles een prooi van het vuur Omtrent de oorzaak valt niets met zekerheid te bepalen Do Militaire Sportvereeniging heeft een wedstrgd uitgeschreven voor hot beste officiersdienstpaard te houden Op een nader vast te stellen datum in het najaar waarschynlgk samenvallende met het Internationaal Concours Hippiquo te s Oravenhage op 15 18 September Op den In dag moet de afstand Arasterdam den Haag binnen 6 nren worden afgelegd nor van vertrek en aankomst vrg mits beide vallende op den aan te geven datum Op den dag vóór den rit moeten do paarden op een nader vast te stellen uur te Amsterdam vertoond worden aan de jnry Bg vertrek te Amsterdam en bj aankomst te den Haag zullen de deelnemers zich moeten molden by commissarissen Het staat vry alléén of met meordere deelnemers samen te rgden By aankomst zal de jury den toestand der paarden beoordeelen zoowel onder den ruiter als op den stal Den 2n dag zullen de deelnemers een hindernisparconrs van hoogstens 1200 M in jachtgalop moeten maken bovendien hun paarden op een vierkant moeten voorrgden en nader vast te stellen proeven van dres suur doen afleggen en eindeliik een afstand van 800 M om het hardst moeten gaan Prgzen tot een bedrag van f 60O Zondag hebben de Pargsche nationalisten weer eeni een betooging tegen een vreemdeling gehouden en wel by het Colonneconcert dat toen geheel aan Grieg gewgd was en door hem persooniyk werd gedirigeerd Nu had Grieg zich in de Dreyfusdagen scherp uitgelaten over de anti Dreyfusards De nationalistische bladen hadden hun getrouwe lezers daarom opgewekt om dezen Zondagmiddag Grieg eens ter dege te laten merken dat zg niet gesteld waren op zgn bezoek Toen de componist aan de lessenaar verscheen klonk het van de galerg A bas Grieg en Des eicnses Maar deze krelen werden spoedig overstemd door applaus en gejuich De politie nam maatregelen dat verdere betoogingen onmogeiyk werden en Grieg had veel succes De betooging viel dus in duigen Niet alleen bier te lande is t dezer dagen winter geweest Uit den Elzas het Schwarzwald de Vogeezen de Harz van overal meldt men sneeuw en vorst In t oosten van Pruisen heeft een hevige sneeuwstorm gewoed De nachtsneltrein nit Berlgn is daardoor eergister met acht uren vertraging te Dantzig aangekomen en op de treinen nit Pommeren wachtte men des middags om 2 uur te Berlgn al vier uren vergeefs Het telegrafische verkeer was op vele plaatsen gestoord door het omwaaien van palen Uit Weenen schreef men eergister Sinds twee dagen sneeuwt en vriest t hier als in December met een gskouden wind die uu en dan tot storm overgaat Treinen zyn in de sneeuw blgven steken De benoeming van den nieuwen hoofdcommissaris te Amsterdam is naar wg vernemen weldra te verwachten Zyn onze inJichtingen juist dan is de keuze der regeering gevalleq op den heer H S Hordgk kapitein bg het vierde regiment infanterie in garnizoen te Delft N v N De douanen te Essohon hadden bemerkt dat er in den laatsten tjjd veel vee werd gesmokkeld uit ons land Zg snuffelden goed en deden eindeiyk een inval in de woning van zekeren B die op Belgisch grondgebied kort bg do grens woonde Daar ontdekten zg dat in bet huis uitkwam een tunnel die van uit het Hollandsch grensgebied tot onder de woning van B liep Het bleek dat op die wgze juist te voren zes vette varkens onder de grens dooi waren binnengesmokkeld De werklieden van de Philadelphia Coal and Iron Company zgn gisteren uitgesloten daar zg geweigerd hadden verleden Zaterdag negen uren te werken gelgk hun aangezegd was vanwege de maatscbappg De uitsluiting omvat 32 van de 43 bedryven met 30 000 arbeiders In bet jaar 1897 wenschte M Fokkema te Groningen zich in t huweiyk te begeven Hy moest daarvoor de noodige papieren natunriyk byeenbrengen En wat bleek toen Dat M Fokkema volgens de registers reeds in 1894 naar Indië was gegaan Voor 6 jaar geteekend Geen verlof had Dus onmogeiyk in Nederland kon zgn Toch was hy daar en wenschte te trouwen gaf alzoo dnidelgk bigken te bestaan De zaak werd onderzocht Daarbg kwam aan den dag dat genoemde Fokkema in een vroegere periode van zyn leven plan had gehad zgn leven te wgden niet aan een vrouw maar aan zyn land dat hg roeping had gevoeld koloniaal te n orden De papieren werden in orde gebracht Fokkema veranderde later van neiging gebruikte de papieren niet maar raakte ze toch kwgt In den lyd toen hg in die oorlogzuchtige stemming verkeerde kwam hg in aanraking met een jongmensch dat in 1890 uit de gelederen was verwyderd Niet wegens zyn deugden waarscbgnlgk Dit jongmensch zon op middelen om naar Indié to komen Op z n eigen papieren ging dit niet hg was afgekeurd Hg vertoefde gernimen tyd in het huisgezin waar Fokkema als zoon was en na zgn vertrek waren Fokkema s papieren ook weg Op 19 November 1894 is door den adju dantonderofficier voor den dienst In Indië aangenomen een jonkman zich noemende en schrgvende M Fokkema Deze heett bet handgeld ad f 300 gekregen is naar Harderwgk gegaan en op de gewone wgze later in het Indische leger opgenomen Daar heeft hy trouw gediend beeft aan alles deelgenomen wat sinds 1894 daar ginds is afgespeeld een paar medailles verworven heeft na zes jaren dienst opnieuw geteekend kwam het vorige jaar in t vaderland en werd ingerekend beschul 1 digd van het doen opnemen van een val sche opgave in een authentieke acte en het I gebruik maken daarvan Thans is de zaak behandeld voor de Leeuwarder rechtbank De beschuldigde Jan G 36 jaar geboren te Hanlervijll bekende de daad De Officier vraagde ve oordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf Te Londen is nu het grootste geboo van Europa voltooid Het staat in Holborn De bewoonban oppervlakte van dit gebouw is 910 000 vier kante voeten en het bevat niet meer el minder dan 6000 en 3 vertrekken verdeeld in U verdiepingen waartnsschen een 30 tal lifts het verkeer onderhouden In het midden is een groot restaurant gemeenscLappelyk voor de 8600 huurders Het gebonw zou 2 millioen p st hebben gekost Museum van Kustngverheid te Haarlem Het Comité voor de Tentoonstelling van Kantwerken die in het Museum van Kunstngverheid te Haarlem van 10 Mei tot 28 Jnni gehouden zal worden bestaat uit Mej Johanna W A Naber Amsterdam Mej E Rogge Bedactrice van hot Maandblad ter Verbetering van Vrouwenkleeding Amsterdam Mevron v Agathe Wegerif Directrice der Kantscbool te Apeldoorn en den Heer E A von Saher Directeur van hetMuseum Poslerijmi en Telci raiibic Vacante directies Post en telegraafkantoor te AmraerstolJJaarwedde f 1500 en vrge woning PeuJ sioensgrondslag f 1700 Borgtocht f BSOOl reëel i Ingevolge de bepalingen van het Koninkiyki besluit van 21 Maart 1894 no 17 hebben de telegraafambtenaren voor deze directis den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 1 Mei a a i Benoemd 1 Mei tot directeur van bet post en tela graafkantoor te de Rgp J Huisman Wz thans commies der postergen 2de klasse te Groningen 16 Mei tot directeur van het post en telegraafkantoor te s Oravenzande J L Storm thans in gelgke betrekking te Ammerstol Verplaatst 10 April de klei ken der postorgen en telegraphic 2de klasse J Dommerholt van Zwolle telegraafkantoor naar Hattem G A Anderson van Hattem naar Amsterdam telegraafkantoor J Abresch van Noordwgk naar Harderwyk J W Smeenk van Oldenzaal naar Kampen en L J D D Schnepper van Rotterdam bypost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade naar Noordwgk 13 April de commiezen der postergeu en telegraphic 4de klasse W B A Stillen van Deventer telegraafkantoor naar Meppel G J N Prick van Amsterdam postkantoor naar Maastricht postkantoor J Ëhrhardt van Oudenboscb naar Amsterdam postkantoor en W Koezen van Oss naar Oudenboscb de klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse J Prins van Ngmegen telegraafkantoor naar Zevenaar en H J Sparreboom van Terschelling naar Nieuwe Pekela 15 April de klerk der posteryen en telegraphic 1ste klasse I Koster van Middelburg telegraafkantoor naarRaamsdonk de klerken der posteryen en telegraphia 2de klasse W P M van Griensven van Helmond naar s Hertogenbosch telegraafkantoor en C H P van der Velden van IJzendgke naar Helmond 16 April de klerken der postergen en lelelegraphie 2de klasse G H van der Ploeg van Roermond naar Eindhoven postkantoor H H Fats van Sittard uaar Roermond J Otto van Horst naar SUtard D Rotgans van Eindhoven postkant naar Tilburg postk J Kuipen van Amsterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telegraafkantoor en R O de Weerd van Rotterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telograafkantoor 1 Mei de commies der postergen 2de klasse L Engels van Breda naar Haarlem de commiezen dor posteryen en telegrapbie 4de klasse H T Huberts van Amsterdam postkantoor naar Breda postkantoor en J P A Kater van Haarlem postkantoor naar Amsterdam postkantoor de klerk der posteryen en telegraphie 1ste klasse B L Vermeulen van Maastricht telegraafkantoor naar Venlo telegraafkantoor de klerken der post l l w telegraphie 2de klasse J Tiel van Steenbergen naar Amsterdam telegraafkantoor I Overbeeke van Amsterdam telegraafkantoor naar Steenbergen en J P van der Voet van Alfen naar s Gravenhage bgpost en telegraafkantoor Fluweelen Burgwal de adsistenten G Schaftenaar van Deventer naar s Gravenhage en C Brandt van s Gravenhage naar Deventer Werkzaam gesteld bg het Hoofdbestnur 6 April de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse P A Enserinck te Amsterdam telegraafkantoor 8 April de commies der postergen 2de klasse D van Hoyteraa te s Gravenhage Op nieuw belast met bet beheer voor den duur van één jaar 1 April van het bgpost en telegraafkantoor Bloemgracht te Amsterdam de commies der posteryen 2de klasse W van Hgn Een jaar verlof verleend onder stilstand van anciënniteit aan 1 Mei de telephoniste C H Coltof te Amsterdam Eervol ontslagen op verzoek 15 April de brievengaarder te Arcen J J H Kuypers 1 Juli de hoofdcommies by het Hoofdbestuur W J Geerliiig Overleden 10 April de snrnnmerair der posteryen en telegraphie H M J Lammerinck te Rotterdam telegraafkantoor Stadsnieuws GOUDA 22 April 1903 De Stct No 98 bevat de statuten der Goudsche vereeniging voor gezondhcidskoloniën alhier Bg Kon Hesl van 18 dezer is met ingang van 1 Mei aan den heer J H Teeling officier van gezondheid 1ste klasse eervol ontslag uit den militiiren dienst verleend onder toekenning van een pensioen van f 1560 Naar aanleiding van de beweging in de steenfabrieken heeft het Kamerlid voor het district Gouda de heer mr S De Vries Cz in een der fabrieken aan den IJsel persooniyk een onderzoek ingesteld Het onderzoek moet niet in den geest van het adres zgn uitgevallen Evenals het Algem Nederl WerkliedenVerbond is ook Patrimonium destgds opgekomen tegen den zwaren en den gedwopgen arbeid voor vrouwen en kinderen Er zgn fabrieken waar de arbeiders het adres niet wilden teekenen De militaire bewaking aan da stations tusschen Rotterdam en Gouda is tot op de holft teruggebracht De belt der militairen keerden gisteren naar liun garnizoen te Gouda terug Gisteren heeft te Rotterdam doordeMpg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de aanbesteding plaats gehad van hot onderhond van gebouwen en werken op de lynen Rotterdam Roosendaal Moerdyk Breda en Lage Zwaluwe Vlgmen in zes perceelen Laagste inschrgver voor het eerste perceel de heer H J Nederhorst alhier voor f 34 043 Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen lager onderwys de heeren M G Emeis te Ammerstol en J A Hordgk te Benschop Te Naaldwyk zal een tentoonstelling van hengsten rundvee schapen varkens konynen pluimgedierte tuin en akkerbouw voortbrengselen bloemen znivelbereiding en werktuigen gehouden worden vanwege de afd Westland der Hollandsche Maat chappy van Landbouw van 9 11 September 1903 by gelegenheid van de Jaarlgksche Algemeene Vergadering der Maatschappy Uitgebreide programma s zgn verkrygbaar bg het bestuur der afd Westland secretaris de beer C Weststeyn te Naaldwyk j Stolwuk Gister had ter polder raadkamer de verliSezing plaats van 4 bestuursleden van den polder Stolwyk Do uitslag was als volgt de 3 aftredende leden de heeren G Graveland voorzitter C Anker en D Doelen werden met bgna algemeene stemmen herkozen De Ie verkreeg 707 van de 727 de 2e 726 van de 745 en de 3e 694 van de 731 uitgebrachte stemmen In de plaats van den heer J Verdoold die bedankt heeft werd gekozen de heer 8 Koolwyk met 538 van de 713 stemmen WiDDisosviES Donderdagavond gaf Waddingsveen s Mannenkoor onder de bekwame leiding van den heer De Trazegnies eens uitstekend geslaaftde uitvoering Zoowel de zangnummers als de komische voordrachten vielen zeer ia den smaak van het pnUiek dat het vergevorderd seizoen in aannerkteg gMameiii HOK vrg tairgk was Het hiadie rwdton tydens de uitvoering werd op een enkele uitzondering na gelaten Eene verbetering dns I Tot grooft teleurstelling van de plakkers en danslustigen was er niet gezorgd voor dansmuziek zoodat we op een voor Waddingsveen s Mannenkoor ongewoon vroeg nur naar huis moesten NiEDWERKsna a d IJsel Vrgdagavond 17 April vergaderde in het Stations koffiehuis van den heer J Oudyk de Afdeeling van het Groene Krnis Slechts een 25 tal leden met inbegrip van het bestuur waren opgekomen Nadat de voorzitter Ds Dalhngsen de vergadering had geopend werden de notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd By monde van den heer J Terdu bracht de financiëele commissie verslag uit van den toestand der financiën van het afgeloopen jaar Daaruit bleek dat de ontvangsten hadden bedragen f 132 50 en de uitgaven f 108 53 zoodat het batig saldo beliep f 23 97 De heer Verdugn lid van de commissie tot nazien van het materiaal verklaarde de zaak in de beste orde te hebben aangetroffen Hierna kwam aan de orde de beschryvingsbrief van de algemeene vergadering te houden den 12den Mei e k te Dordrecht welke brief bier en daar nog al stof tot discussiën gaf Op voorstel van het bestnnr werd goedgekeurd om naar die algemeene vergadering slechts één afgevaardigde te zenden Daartoe werd gekozen de heer L Tol en tot diens plaatsvervanger Ds G Dalhuysen Beide heeren lieten zich de benoeming welgevallen Vervolgens werd aan de orde gesteld de begrooting van beta s dienstjaar 1903 De ontvangsten en uitgaven werden geraamd op f 192 53 Hiermede waren de werkzaamheden afgeloopen By de ewone rondvraag vestigde de heer Bom de aandacht van de vergadering op een klein boekske getiteld Hoe verzorg ik myn kleintje een boekje vol nuttige wenken voor de moeder bg de opvoeding van haar kind Voor 15 cents was men in het bezit ervan Nadat nog eenige andere zaken besproken waren maar van ondergeschikt belang werd de vergadering door den voorzitter gesloten Amsterdam 21 April 1903 Volgens het Weekblad van do Commissiebank te Amsterdam zgn in do week geëindigd 21 April door tnsschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Maatscbappg tot exploitatie van onroerende Goederen 100 pCt Cultuur Maats Kayoe Enak 71 Koninkigke Mg de Schelde Scheepsbouw en Werktuigenfabriek te Vlissingen 60 Knnnenbier Maatschappy 5 Nederl fabriek van Werktuigen en Spoorweg Materieel Serie A 75 75 Houtzaagmolen Phoenix 170 Algemeene Hypotheekbank 20 pCt gestort 14S Nederl Scheepvaart Maats 110 Semarang Joana Stoomtram Maatschappy 155 Verzekering M Mercnrius 10 pCt gestort 107 Groninger Waterleiding My 140 4 pCt Oblig Vereeniging tot Christelgke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlgders in Nederl 97i pCt Oblig HoogheemraadschapDelfland 87 pCt Schuldbr Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maats van Verzekering op het Leven tegen Ongelukken en Invaliditeit 99 Aand Nederl My tot handhaving van Stamverwante Belangen in ZuidAfrika 50 Winstaand Koninkigke Paketvaart Maatscbappg f 825 Opr aand Weltevreden Exploitatie Mg van Bouwterreinen 375 Semarang CheriponStoom tram Maatscbappg 250 Waterleiding Maats 40 My tot exploitatie van onroerende goederen 30 Holland Bank cnm dividend f 30 36 Javasche Cultuur Maats f 15 Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a het volgende vonnis gewezen B V A 24 jaar sjouwerman te Schoonhoven wegens wederspannigheid tot een maand gevangenisstraf Nieuwe Collectie DAMES en HEEREN VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA rrkrs ov Vu A V nv 881 1 iiV 84 98 1 Vt 7V4 81 80 APRIL e iDiuaXD Gert Ned W S SVi iito dito dlTc 8 iito dito dito S tloKBAft Obt Ooudl 1881 83 4 TALii IaaehrtjTiDg 1888 81 i oiTiiim Obl m papier 1888 I dito in iil er 1888 S PoBTueAL 01 1 met ooupon 8 dito tieket 8 67 85 v 104Vé so 0 III 76 II 6V 10 ly 88 10 DS 1181 io v 107 lOS S l io v 64 101 lO T 10 l losv ii V 1171 101 41 Rdilamd Obl BiDQenl 1894 4 dito OeooDi 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dito bq Uouw 1889 BO 4 ditu ia goaa leen 1888 fl dito dito dito 1884 i PAMJB Parpet ichuld 1881 4 l usKRiJ Gepr Cour leen 1890 4 Grer leeoiog serie D OecleeoiQ serie 0 DiuA r Rp T oblg 189 K Miiioo Ob it 3ob 1890 8 V lKUVSLA Obl oatidp 1881 4 Hiuiil 8t l Antwerpen 1S87 i Sud Brui ItSI HoKB TbeÏM Kegultr Ofwelioh 4 Ouni Stutalwnig IIDO I K K Ooii B Cr IMOS Spuin Blul Mvlnd llll KiD Ter Bex Avh Spoel enrt de JNOUVEAUTE S in Costumes Tailleur en Vuorjaarsinantels O SAMSOM AOVERTEiXTIElN VOETBALLEN TE KOOP voor de meest biedende 20 stuks Voetballen nieuw Ooic afzonderiyis te lioop Te bevragen aan liet burean dezer Cinrant Zander Instituut Fluweelen Singrel R 724 GOl ilA Geneesh Dr J H B iKKER NIEMEIJER J Dlrectr D vak DüflREN Belinnd van ruggegr verkrommingen ingevallen bor t m en o 6een n en tsAt KHehajamml orm ttlgem iiakte eonetipalte spieren genr tlekten rheumati eh aandoeningen verstutMngen enz enz Vraagt bg Vvoen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave van De hoofdtekst van dit haUmaandelyitsclie tijdschrift bestaat nit de Beeehri uinff eener Bei om de Aarde die de Heer E T FsKHSTBA KriFEB in opdracht der Tennootschap maaltt Elk nummer is r h geiUustreerd naar eigen photographieohe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 Anniehtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Acbter Indie Birma Malacca enz Pr i per jaargang 7 W ind dt lAmiehlkaftrttn De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Wie xeker zija nu d Echt EUel CteM t ontvangen leunuiu C en u velt prisfnemUieB ia den del gekomen ondei d aaiiii det uitvinders Or Miohaelii vtraardigd p da besta machinea la het wwridhetmaO MabbiiueuMnt vaa Oebr StoUwwok t Keolen IkIw J FlI2ie 2ieIH Bikel Cacao In vifrkanfm bnam Den Xikei Oacao is mal melk gtkookt een aangesaaM gaztadt drank vaor d gaiykaok abruik een k t thealffidi vaa t pcadar voor een kop Ohoeolate Al genaeakracbtiga drank by gaval van diarrhea ilaaita met ivatei ta abraiken Terkrljgbiat bij da voonuiiiiala H 1 Ipotoakan an Priii TCo V4 Ka pwa ftuijaa t M öojó ÏSS Oanaraalvatttgnwoordifar voer Kad r and Julliu iatttnMMit Amnterdam Kalvc str 103 Thtinj i WiBdubsbim in do geboole worold bekend en geroemd Onoverti ffen middel tegen allo Borst i o D ff Lever Haaffztekten eu Inwendig soowel a s ook uitwendig in bijna lUe zioktegevallen mot goed Kovolg nar te wenden frys p r ftaeou t j per posi 1 1 16 TUirry s Wondintlf bezit oen alsnog ongekende geneeskraeli en heilzame werking Maakt meestal elke pijnl fki en gevnarrolle oporatie geheel orerbodig Mat doM zalf werd een U Jiiar outl voot onfeneetlllk rehOOdeil beenfezwel en onlamia een b jna 00 Jaar kankeriyden tnettin Hreiijtt genezing ea renaohting der p nen bij wonden ontatekingen eni Tan allerlei aard Pr s per pot f 1 60 per poet f t eO Oentraa Depdt voor Nederland Apotheker HENKl Si 4N0EUS Bokin 8 Amsterdam Wmt geen depAt ii betUlle men direct un i dia Sehutienapotbska dei A THIKKRY In Pre i bet KohitMh Oeitemieli Geilere proepMtni te ontbieden b kat Centrsal UepAt 8aB4ar R n B Aaurtêrdam Teleplioonuet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K H 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het RJjke Intep commnnaalbnrean Op 1 April 1903 140 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Burean ACHTER DB VI8CHMABKT Zenuw en Haag lijders wordt nit overtaiging als een werkelijke halp in den nood het boek aanlMvolen Na ontvangat van adres per brieflcaartoorlt dt boekje franco per poit toegaiondeD door BU KFOKI B Boekb Zaltbommal