Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1903

0 So 9089 Vrijdag 34 April 1903 4Sste Jaargang ftOMCHE eOlRMT nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken voor emiedêrdUt n inzend Na jaren van geduldige studie en delven in oütU Ujilsphriften zoo wol ala in die van de tegenwooi digflQ tijd heeft Dr James W Kidd Baites Block Port Wayne Ind 8035 U s a botend gemaakt dat 5ij Tderoon o Sf De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nomroers VIJF CESTEN Telefoan Ka S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur der midd Op DONDEEDAG 30 APRIL 1903 zal ondergeUekende namant de Directie der KoninUSke Fabriek DE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA ta Gouda is liet Hotel Di ZiLH aldaar des namiddags ten één nsr opeiil aar aanbesteden Het anioveeren van perceel P No 6 aan de Rotterdamsche Dijk te Gouda en hel ter plaatse bouwen van een Jp zichterswoninffmetPaardenstal Bestek en teekeningen zijn tegen betaling Tan il 1 Terkrggbaar bg ondergeteekende door wien tevens verdere inlichtingen worden verstrekt H J NEDEEH0R8T Ja Architect Hooidprijs T SOO OOO Mk leDbiedehel De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd UUnoodiging tot deelneming i Se kaneen van de door den Staal Hamburg gewaarborgde gruote Geldloterij waarin zeker U Millioea 306 3S0 Uark gewonnen moeten worden De Rootdprijzen van deze voordwUge loterij lijn de volgende namelijk De allerhoogzte prija it in het gelukkigste i geval eOO 000 Mark 1 Premie v 100 004 M 1 ïoe oooM 1 Ü OOOM 1 OOOOM Spremienv 40 00 1 M I Premie v M OOO M 1 prijs ï 40 000 M 4 prijz V O 000 M t I IS tl 108 US eie 14 iOIS 10 000 M 15 000 M 10 000 M i OOOM SO 00 M 100 000 M SO OOO M tO OOO M 60 000 M I QOO M S OOO M I OOOM SOOM 40 1 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat Ut OOO loten met HHl prijzen en 8 premien toodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardtm de speler in slaat is gesteld eene premiS niet als tot oog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt io het gelukkigste geval 1 0000 Mark tijgl in de Je kl lot i 000 M in de Se tot 0000 M in de 4e tot 70 00 M in de Se tot 80 00 M in de e tol 00 O M In de 7e en laatste klasse tot 800000 Mark Voor de eerste prijsttekking die officieel is vastgestsldi kost een geheel origineel lot slechu Guld 3 60 een halt origineel lol slechts Guld 1 16 een kwart origineel lol slechts Guld 0 0 De inlegaelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in hel officiecle trekkingiplan vooralen van hel Wapen van den Staat welk pUn ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking da officieele trikkingslijst Be allbetallng en verzending an prQzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per poslwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag OKt toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk lot 7 MEI racl vertrouwen lot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland De ondergeteekende beveelt zicb aan voor het leveren van SPOORBROOD en Brood om op te staken e Brood om op te werken A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hil buH OBMhaUrkstt au maklulrkstt inMnalMd vosr Htum m vooral damM as nnorachoawvlt I UilaA pra uarvaae ll MllerfcC f rtla inlk Slr M MnMit oa4 op naam in abriakamalk sitmtaai t latallan H nHMoM lalMUrM Vrij Entree Vrij Ciilréc Spoed ü naar de Korte Tiendeweg daar is de GROOTE UITVERKOOP van ScMderijen Etsen en ScMlderstukken naar bekende meesters Spoed U Vrlldag 24 April finale sluiting Alles moet weg SHiiUliig 24 A pril Geen Kinkhoest Geen Inüuen a Om iSinkhoésl Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelfjken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A 1 T II C nit de Koninkldke Stoomfabriek DE HONINGBLOEB van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Flacons 1 1 70 ets Hofleveranciers 40 et b 1 Firma WOLPF Jb Co Vffmibiym i i Oouda A LATE STBI KlemegK 100 Gouda E H VAN MILÜ Veental B 12ü te iou la A BOUMAN Moordrecht PINK3E Niaimrierkad JJtel A N va ZES SEN Selwoniwven J Tii TOKKKN Boêkinp B WIJK Oudêwairr A SCHEER Haarirecht P W v EÜB Oudmater K van due HEMDEN te Reeuwijk P v D SPpK MoercapeUe O v o STAR Waddinaneen Wed A HULST Waddingtveen M KOLKMAN Waddmingeen P A uk GROOT Oudewaler Dl JONüH Oudeuater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop WAT BETSESEIIT M NAAK Bij Naaimachines kaarblijkelijk zéér veel anders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig i trachten van den Naam S I lïT O E I misbruik te maken Wie voornemens ia eene Singer KaaimachinA te koopun vrage daarom stncds op den man af of de maohine Tan onze firma afkomstig i is en late zich niet door een ontwijkend antwoord met I een kluitje in t riet sturen Ëen goede naam betee kent eene goede reputatie en onze goede reputatie t is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onïe liINGER MAilTISCHatPPIJ The Singer Manu far tori Dg Company te New York Eenig Ue 6l te Gouda Un e Tiendewe 27 PRAEPARATEN VAN n i 2 n 4 I o r nh knohttc n M tMl nat KINA WIJN ttjen w kie V Uintt lf tri VIIC goowel bij Vimlerc i l Yt lw en6n febrtk MP rtlurt ileehte pUiTcritrlnc nnuwhoofdplln ttr firittrking na liekte of krtwnbed koom ei hare gcjolgw OUINAJ AROCHK PERRUGINBUX in btf bi id t xegtn Bloedg br k Blaaksoebt kwfetan Trt KritUolwn Ittftyö m Vttkruel m fltcum k f 1 90 en 1 vfllen voor Nti bigw L l iVCI V W V 1 kinderen wakken tui klleracfttijt cMtitUn er aan t b r AK ikMukracGflct drank bn stoornUten der pijivtrtenngaorganen en diarrhea ook ntcaliligw tnkl M kintlercn PrijM c b W t Kt X 70 H Ktfr y 0 90 M K r 0 50 ChtffliKb MallrCllSlfAr Spwilaal voor KlndarvoadlOK n biiuen i H Kfr O QO luiTtrt iVtciKauiKcr i KgT j 0 60 Ky j ó aa ding vaa de bvricH unnUao van Aitbou Mc b dowqef a 0 80 n 7Ï 0 IginarUlUC tJUIIUmiJ beien Mlgratnt ConjMHt Mc vooral ooViKiaiana voorVladttrerVwliVen tc Tamartndt Bönïïoni v n KRAKPRLIEN ft HOLM MangnjV diensten daar de torn Yoor h kind bH tr Hjk de imaak aamaBaam it Prij pm dooaje ƒ 0 00 en 0 50 C a1a 8aL Doc SIIac tWmecn erkfnd als Het BESTE hoiuniddêl jAllHIglVTaoHII J l j Hoaat Varkoudbrid an Kaalp it hat it éeii alljinoplósienil en verMchtend mlddal i i ultttcnuodhdd italuitand ia □ floK hje verKfijfili aar Priji ƒ 0 80 per Hdch ja Pt VrwmmruUm mw ttAKWUIH BOUi U latat tójp pm Mqm üm waarop éê m mm n ttmMMJtmimr m Ptrhri ghamr hif é $ m mU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Krankcn g enezen eh kwakken éterk g emaakt Dd wonderbare Levenskracht ontdekt door den meest beroemden Docter die alle bekende kwalen seneeat Knkvurtlgf imtlaiia ta pUJk tua art vaitvM lit QtkilB Tu kn n lwXü i De Medicijnen zijm namn liUjk TssrUlla eitdtkL Dr James WUlitm kidd t wonderbare leveuskraclit ontdekt hoeft en dat liij bekwaa n is met do hnlp van zijn wonderbanr rniddel dat aan gtion ander bekend is en welke bet resnltnat is van ve e jaren studio in liet zoeken naai deze kostbare Itiveuskrooht om alle kwalen van bet mensclielijk lichaam te gunezou Lr ia geen twijfel opzichtens den ürriat d w Docters wanneer hij deze dingen beweert want do genezingen die liij dagelijks bewerkt staven do waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hom vorkregen in ile beliandoling van patiënten gedurende vele jaren Het koat u uiutB om deze wonderbare Leveu9 Krnoh t üooals hij het noemt te probeeren want hij zoiid hot gratis aan ieder lijder in getioogzame hoeveelheid om te overtuigen van do wonderb irendo gonezendo kracht weshalve gij nie a waagt Sommige van do virmelde gerezingen zijn zeer merkwaardig on tenzij voor de vertrouwbaro getuigenissen zouden zo bijita geen geloof vinden Lammen hebben huime krukken weggeworpen on konden loopen nadat zij twee of drie maal de medicijnen gel niikt hadden Zieken die door humio genooshoeren waren o xgegeven zijn heratehl on aiin familie en vrienden terug geven Bhenmatiek zinkens maag hart lovertiior blaas bloed en huidziekten zijn als op magische wijze vonlwenoii Hoofdpijn raggepijn zenuwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthmiV catarrh luchtpijp ziekte en alle keel ongOBtuldhedeii longen of eenig levenaorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzucht jicht huiduitslag en oanbeien zijn spoedig on blijvend geneztm Het zuivord het gansche lichaam hersteld de enuwkracht do bloedsomloop en eene volkomen geamdheid wordt spoedig verkregen Voor de Docter zijn alle lichamen gelijk en komen onder het effect van zijn wondervollo Levens Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het ii vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden n dadelijk frmico per post oeigezonden OJNTVAi GK N alle soorten SCHOENWERK in het Üoord Braliaiilsch Sclioeu en Laamnmagazijn KLLIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reiidratiên en aangemeten werk EEHISDEPÖHÏNTiËE Men wordt nacht op t WEllR te letteu OIT HBT MiOlZIJN Ti M RAVKNSWAAY ZONEN OORIMCHEH Deze THEEKN worden fgelererd in terzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer ec PryB voorzien van nevenstaantj Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C RUL voorheen J BREEBAAET Lz Druk van A BEINKMAN Zn Gonda Builenlandscb üvcrzlcbU Het Ëngelsctae parlement is weder bijeengekomen De vergadering was zeer slecht bezet Donderdag m de kanselier der schatkist Ritchie zvin begrooting indienen De cjlers dier begrooting zgn reeds ongeveer bekend groote verrassingen zijn dus niet te verwachten Alleen is men benieuwd op welke wgze bet overschot door de oorlogsbelastingen opgeleverd zal worden besteed om den belastingdruk te verminderen De conservatieven hopen op een vermindering der inkomstenbelasting met 3 pence per £ de liberalen en iff het algemeen de volksklasse op een verlaging van den accjjns op thee en suiker Naar het heet zal de heer Ritchie beide partijen ten deole te vrede stellen de accijnzen een weinig verlagen en de inkomstenbelasting van 1 sh 3 d op 1 sh 2d brengen In de thans geopende zitting zal het parlement zich met drie belangrijke wetsontwerpen hebben bezig te honden Ten eerste met de nieuwe Land Bill verder met de Londenscjie OnderwijsBill eii met de bill op de havenwerken van Lon len Qelijk men weet is de oppositie tegen de Londensche Onderwijs Bill zeer hevig Maar wil de regeering ze doordrijven dan Ijjdt bet geen twijfel ot zjj zal met de meerderheid waarover zij nog steeds beschikt en desnoods met behulp der Ieren haar weten te doen aannemen Tegen de tweede lezing der lersche LandBill zal zich weinig oppositie openbaren De bezwaren zuilen zicb eerst voordoen b j de artikelsgewijze behandeling z g incomittee De Londensche liaven biU schijnt het Britsche publiek in het algemeen al heel weinig bezig te houden De koning van Engeland is in Italië aangekomen en zal binnen enkele dagen de gast van koning Victor Emmanuel zijn De groote moeilijkheid dio bjj elk vorstelijk bezoek te Rome moet worden opgelost deed zich ook thans weer voor op welke wijze moet het bezoek aan den Paus worden geregeld f Het was de gewoonte geworden dat vorstelgke personen die de gasten van bet Quirinaal waren zich niet van dit paleis naar het Vaticaan begaven en evenmin in rijtuigen met het koninklijke Italiaansche apen maar van hun gezantschap of van eenig kerkelijk gebouw en in hun eigen rijtuigen die daarvoor opzettelijk naar Rome werden gebracht Dit geschiedde om de ¥ El ILL El O Dl 14 Wie lich troosteloos en eensaara g evoelt wie niet onmogelijke droomen omloopt wie begeerten heeft waarvan hij zelt maar al te goed weet dat ze nooit kunnen worden vervuld wie zwaarmoedig en neerslachtig is hem lijkt die ontwakende lente te spotten met zijn zieleleed en hij verbeeldt zich nog eenzamer nog troosteloozer nog ongelukkiger te zijn dan hij ooit te voren is geweest Die dag had aïzoo een verschillende uitwerking gehad op de verschillende personen die tegen zeven uur zich vereenigden aan den disoh in de ruime eetzaal waarvan men nu pas de vensters had dichtgedaan zoodat den geheelen dag de trissche lucht roet heerlijke lentegeuren bezwangerd daar vrijelijk was ingestroomd en waar men nu pas de bougies had opgestoken Die personen waren de generaal mevrouw du Haussey Aline Angelina en Léon de Léra Nooit misschien had Gontran du Hausaey zich gelukkiger gevoeld zonder eigenlijk te weten waarom wat zeker het beste bewijs is van iemands geluk en zijne opgewektheid deelde ich mede aan de zijnen dat is te zeggen aan ijn vrouw ea zijn dochter die beiden hoe ver gevoeligheid van den Paus Koning niet te kwetsen en de fictie dat er niet de minste verbindi jg tusschcn het Vaticaan en bet Quirinaal is staande te honden Koning Edward weigerde zich aan dezen regel te onderwerpen en na veel onderhandelingen is een compromis tot stand gekomen De Koning zal van het Engelsche gezantschap maar in Italiaansche holkoetsen naur het Vaticaan rijden De Voss Ztg zegt Nu koning Edward in het ceremonieel waaraan kardinaal Rampolla angstvallig vasthield een wijziging beeft kunnen brengen zal dit naar wiJ hopf n voor prolostantsche vorsten ntet meer in toepassing komen Anders doen zij verstandigM het voorbeeld van den Sjah van Perziö te volgen en liever van het bezoek aan den Paus af te zien dan de voorwaarden te volgen die voor den koning van Italië en voor het geheele Italiaansche volk kwetsend zijn Voor katholieke vorsten is de toestand door den eisch dat zij in Rome aan den Paus het eerste bezoek moeten brengen zó6 moeilijk dat keizer Franz Josepli van Oostenrijk nog nooit zgn v iend en bondgenoot in Italië heeft bezocht Eert telegram uit Rome meldt dat de Koning het ontslag van den Minister van Buitenlandscbe Zakon Prinetti beeft aangenomen Er was in de laatste dagen daarover veel geschrijf in de kranten Prinetti kreeg eenigen tijd geleden een kleinen aanval van beroerte De halfzijdige verlamming was echter in zulk een lichten graad dat men hoopte op herstel Prinetti ging naar Napels om rust te nemen maar herstelde slechts ten doele Wat echter meer gebeurt bij die patienten bij gevoelde zich zelf beter dan hg was en wilde Minister blijven Zijn geneesheer raadde hem echter ontslag te nemen daar bij tegen de vermoeienissen van zijn ambt niet meer bestand zou zgn De premier Zanardelli was daarom ook voor ontslag maar men zocht hier politiek achter Het eind is geweest dat Prinetti ging en daarmee verliezen de krantenpraatjes hniï waarde Prinetti s vertrek is een verlies voor het Kabinet dat toch al niet zeer vast in den zadel zit V De Fransche Algemeene Raden zp thans vergaderd en schoon zjj niet aan politiek mogen doen kunnen zjj het verboden vruchten zijn zoet niet laten In tal van die Raden werden moties aangenomen waarin die anliclericale politiek der Regeering werd goed schillend van leettijd ook nog iets van het lieve ientezonnetje in hare mooie oogen schenen te het ben bewaard Maar Léon de Lera iets latfr gekomen dan hij anders placht te doen zag een beetje bleek en zijn eenigazins vermoeid uiterlijk wettigde at dade hjk het vermoeden dat hem iets kwelde iets hinderde ja zelfs dat hy meer moest lijden dan hij zich zelt misschien had durven bekennen terwijl Angelina ondanks al hare pogingen om niemand iets daarvan te laten bespeuren scheen omhuld te zijn door een waas ran droefgeestig heid wat een sluier wierp over haar blik en over het wel eenigazins gemaakte glimlachje dat haar op de lippen kwam bij t vroolijk gekout van Aline die zich juist dien avond met haar lieve gratie darteler en uitgelatener toonde dan ztj t ooit te voren had gedaan t Was alsof zij t er op had toesfelegd om hare ouders zoo te verdtrooien dat zij niets bemerkten van de dubbele droetheid aan den disch Tegen het einde van het diner kon echter de generaat niet nalaten wet met zijn gewone goedhartigheid maar toch ook met e nige soldatesque ruwheid zijn neef toe te voegen Hoe is t ben je ziek jongen Ik heb nog nooit zoo n somt r gezicht van je gezien zoo iets gejaagds in je oogopslag en zulke bleeke wangen Het is alsot je gebukt gaat onder eenig geheim verdriet Leon beefde kreeg een kleur scheen een oogenbltk ia tweestrijd en antwoordde daarop als iemand die eensklaps z n besluit genomen heeft U hebt gelijk oom I Ik ben v drietig wer gekeurd Daar waar de conservatieven de meerderheid hebben volgden antiministe rieclo moties Zoo in dien der Vendee protesteerond tegen de huiszoekingen geweldenarijen uitbanningen door het geweten aller Franschen die de vrijheid do heilige rechten dea geiins s lands zedelijke en geldelijke belangen ontzien veroordeeld In deze motie wordt gewaagd van dat collectivistisch ding Slaat genaamd een soort van nieuworwetsche lU inotanrns die ieders onafhankelijkheid waardigheid en hart opeischt De prefect betoogde dat de motie nutteloos en daarom kinderachtig was en verliet daar men niet naar hem luisterde do zitting In den Raad der BenedenLoire kreeg de prefect scherpe berispingen omdat hiJ da volksvertegenwoordiging misleid had door den rapporteur over de geestelijke orden diets te maken dat het departement sluiting der kloosters verlangde En een motie van afkeuring tegen den prefect werd aangenomen Ook de Departementale Raad der Maine en Loire heeft tegen de uitdrijving der congregatiën geprotesteerd en die van Uorbihan heeft een motie aangenomen van deelneming voor de ballingen eener hatelijke sectarische en revolutionaire Regeering Dreyfus richtte een brief tot den minister van oorlog waarin hij een onderzoek vraagt naar het stuk met de bewee d aantMk ningen aan den kant van Keizer Wilhelm Droyfus herinnert lioe de wet van 17 December 1900 hem van de amnestie buitensluit om de rehabilitatie mogelijk te maken bij noemt de feiten waarover de enquête moet loopen herinnert aan de getuigenverklaring van Czernnskry de jongste aanhouding van Wesse de enquête van de Temps zijn kwellingen sedert 1891 geleden en zijn tweede veroordeeling te Rennes door overlegging van valsche stukken terwvjl Esterbazy erkende de dader van bet verraad te zyn De Temps publiceert een langen brief van Dreyfus gericht aan den minister van oorlog Audré waarin biJ wijst op de verklaringen van Ferlet en de geschiedenis van de rol door Czernnsky gespeeld in het Rennes proces bezien onder het licbt ontstoken door de enquête van de Temps en de arrestatie van Wessel en Helmuth Drytns eindigt ziJn brief aldus Ik die het slachtoffer ben van misdadige knoeierijen en wetsverkrachtiging tot twee malen toe wend mij in vol vertrouwen tot de hoogste rechterlgke militaire autoriteit Ik grond dit vertrouwen op een nieuw feit aan den dag gebracht door Ferlet waardoor het bestaan van het borderel met de kanleeke kelijk verdrietig Dat komt omdat ik u eerstdaags ga verlaten VIII Waarom Léon db Léra zoo blbsk bn WAAROM AnGELIKA ZOO STIL WAS Dat onverwachte antwoord maakte indruk op hen die om de tatel zaten geschaard maar die indruk was niet bij allen hetzellde De generaal en d baronnes schenen daardoor meer bedroetd dan werkelyk verrast te zijn terwijl bij Aline de verrassing het grootst was Wat Angelina betrett haar overviel een lichte huivering en zij sloeg hare oosten op naar Léon de Léra die haar van zijn kant volstrekt niet aanzag maar daarentegen de oogen hield neergeslagen Etn blos steeg het jonge meisje naar t jioofd een zachte blos slecht i die nog verminderde naarmate tg den blik afwendde en welhaast verdween toen voor een oogenblik de tapge wimpers neersloeg Dat is al heel gauw opgekomen en beslist sprak na enkele seconden van stilte Gontran du Haussey het eerst Ja dat is zeker meende op hare beurt Léont tantd met een zeer natuurlijke ontroering We hadden koo stellig er op gerekend mtjn lieve jongen je tot het begin van den winter bij om te zullen houden en dat je dan eerst je groote reis naar Zuid en Oost zoudt beginnen om ook uit eigen oogen te leeren u uingen vaststaat Ik vraag u een onderzoek te doen openen ten eerste over het gebruik van dit valsche stuk te Rennes gemaakt ten tweede over het leugenachtige karakter van de verklaringen van Czernnsky Ta Weenen zijn acht zeer druk bezochte vergaderingen van werklieden gehouden waarin verzet aangetoekend tegen de voorstellen betreffende den Ausgleich en de verbooging van den prijs der levensmiddelen die uit de nieuwe belastingen dreigt voort ta vloeien Verscheiden sociaal democratische afgevaardigden gaven te kennen dat de partü na het gisteren genomen besluit van de fractie in het parlement Dinsdag door stelselmatige dwarsdrovetii den ströd zou beginnen tegen de behandeling van het nieuwe reglement van orde eon mededeeling diemetstormuchtigen bjjval werd vernomen Verspi eide Berichten Frabkkuk De kathedraal te La Mana is geheel geplunderd door oneerbiedige dieven die een buit maakten van vijfduizend fr aan specie alsmede van twee en twintig miskelkon en avondmaalsbekers ter waarde dooreengenomen van vijfhonderd k zevenhonderd fr per stuk en van een miskelk van zeer groote kunstwaarde Do zaak met het millioen van de Karthuizers schgnt op een sisser te zullen uitloopen nu t er op aankomt wil niemandde zegsman wezen van de beschuldigingentogen Edgar Combes en Saint zoodat mendus wel moet aannemen dat de hoofdredacteur Bessen van de Petit Daupijinoiseen aartsleugenaar of een beklagenswaardige lichtgeloovige is Te Clermont Ferrand heeft gisteren eenduel op pistool plaats gevoadcin tusschen eon luitenant dor artillerie en een der intonterie omdat de een den ander op straatniet gesalueerd bad doch het resultaat wasniet bijster bloedig twee kogels werdengewisseld zonder resultaat Op verschillende plaatsen van Bretagnebereidt men zicb tegen overmorgen Vrijdag voor op manifestatiën tegen de uitzettingder Benedictijners DUITSOHUHD Door den gemeenteraad van Solingen is besloten een der gemeentelocaliteiten 66k Ja zoo was het plan antwoordiie Léon uiet zonder eenige verlegenheid en ik verzeker u dat het mij zelt spijt eerder van u weg te gaan dan de afspraak was maar 0 je bent nu man geworden antwoordde de generaat i Uw tijd is uw eig ndom Je kunt daarover beschikken zooals het u t verstandigst voorkomt en als ik alleen luisterde naar de stem der rede zou ik er bij willen voegen dat het zelts u plicht is om dat zoodanig te doen als het meest roet uwe belangen voor de toekomst strookt Hoor eens oom wat ik u bidden mag tante zeide de jonge man meer ontroerd dan hy wel wilde schijnen ga mij niet beschuldigen van onerkentelijkheid of ook zelts maar van koetheid wanneer ik het ooj nblik wil bespoedigen van eene scheiding die natuurlijk slechts van voorbijgaanden aard zal wezen Ik weet wat ik u te danken heb wat ik u verschuldigd ben Ik weet dat ik bij u niet alleen een prettig verblijf en als ik het zeggen mag het lieve gezin heb gevonden dit zooveel het kon my met liefde heeft groot gebracht maar veeleer een vader en moeder die zvch van ganscher harte en vol toewijding het lot hebben aangetrokken van een wees die zei het gevoelt dathy alles aan u te danken heett I U hebt mij altijd lief gehad als een eigen zoon ik geloot haast evenveel als mtjn lieve nicht Aline en ik zat altijd van mijn kant zooveel van u blijven houden als een goede zoon maar kan doen Wordt vtrw0igd